Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva

NN 95/2023 (18.8.2023.), Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva

Hrvatski audiovizualni centar

1429

Na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, broj 61/18 i 114/22; u daljnjem tekstu: Zakon o audiovizualnim djelatnostima) ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra uz prethodnu suglasnost Hrvatskog audiovizualnog vijeća i ministrice kulture i medija, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU, KRITERIJIMA I ROKOVIMA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PROGRAMA PROMICANJA AUDIOVIZUALNOG STVARALAŠTVA

GLAVA I.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak provedbe Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (u daljnjem tekstu: Nacionalni program), definiraju kategorije javnih poziva i uvjeti raspisivanja, planiranje postupka raspodjele sredstava, izvršenje, izvještavanje, rad umjetničkih savjetnika i Umjetničkog vijeća, obveze korisnika sredstava državne potpore te nadzor nad namjenskom potrošnjom sredstava državne potpore, a sve sukladno odredbama Zakona o audiovizualnim djelatnostima (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Ovim Pravilnikom utvrđuje se Program potpore za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva te komplementarnih djelatnosti, uključujući i program potpore de minimis za pojedine kategorije audiovizualnih djela.

(3) Program državne potpore za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva te komplementarnih djelatnosti jest akt na temelju kojega se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore i akt na temelju kojega se državna potpora koja unaprijed nije vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore na neodređeno vremensko razdoblje i u iznosu koji nije unaprijed određen.

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku i pripadajućim obrascima imaju značenje određeno u članku 3. Zakona i zakona kojim se uređuju državne potpore.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Sredstva koja se dodjeljuju putem javnih poziva koje raspisuje Hrvatski audiovizualni centar (u daljnjem tekstu: Centar) na temelju ovog Pravilnika, predstavljaju:

− državne potpore za audiovizualna djela (potpore za pretprodukciju, produkciju i distribuciju) uključivo i potpore de minimis, sukladno odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008.) (u daljnjem tekstu: UFEU), uredbama institucija Europske unije (Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187/1, 26. 6. 2014.), Uredba Komisije 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih i operativnih programa potpore za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL L 156, 20. 6. 2017.), Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL EU L 215, 7. 7. 2020.) i Uredba Komisije (EU) 2023/1315 оd 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Uredbe (EU) 2022/2473 o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 167, 30. 6. 2023.) dalje u tekstu skupno: Uredba o općem skupnom izuzeću) i važećim propisima Republike Hrvatske o državnim potporama u koje su prenesena pravila pravne stečevine Europske unije o uvjetima dodjele državne potpore te

− potpore za komplementarne djelatnosti u smislu Zakona te potpora za kulturu i očuvanje baštine sukladno uredbama institucija Europske unije (Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. te izmijenjena Uredba Komisije 2017/1084 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivim s unutarnjim tržištem.

(2) Izvori financijskih sredstava Centra za dodjelu državnih potpora su Državni proračun Republike Hrvatske, s pozicije nadležnog ministarstva, i sredstva osigurana sukladno odredbama Zakona.

II. JAVNI POZIVI CENTRA

Članak 4.

(1) Javnim pozivima iz ovoga Pravilnika podupiru se projekti od interesa za Republiku Hrvatsku, projekti koji hrvatsku audiovizualnu kulturu stavljaju u europski i međunarodni kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva, a visoke su razine kvalitete.

(2) Na temelju Godišnjeg plana provedbe Nacionalnog programa (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) na prijedlog ravnatelja Centra (u daljnjem tekstu: ravnatelj), Hrvatsko audiovizualno vijeće (u daljnjem tekstu: AV Vijeće) raspisuje javne pozive kojima se potiče razvoj, proizvodnja, promocija i distribucija audiovizualnih djela i komplementarnih djelatnosti.

(3) Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva (u daljnjem tekstu: javni poziv za poticanje audiovizualnog stvaralaštva) raspisuje se u sedam (7) natječajnih kategorija:

− poticanje proizvodnje filmova,

− poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom,

− poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova,

− poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela,

− poticanje proizvodnje serijskih televizijskih djela,

− poticanje razvoja projekata i proizvodnje videoigara,

− poticanje distribucije filmova.

(4) Javni poziv za poticanje komplementarnih djelatnosti obuhvaća projekte koji se razmatraju i vrednuju u kategorijama:

− programi iz područja zaštite audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost

− programi filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija

− djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture

− programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela

− proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti

− izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti

− programi stručnoga usavršavanja i/ili edukacije

− programi audiovizualnih udruga i organizacija

− programi međunarodne suradnje.

(5) Unutar javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva te javnog poziva za poticanje komplementarnih djelatnosti AV Vijeće može raspisati i specijalizirani javni poziv radi provođenja Nacionalnog programa, ovisno o raspoloživim sredstvima Centra.

(6) Javni pozivi Centra objavljuju se u »Narodnim novinama« i na internetskoj stranici Centra.

Članak 5.

(1) Prijave na javne pozive Centra podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra.

(2) Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem.

(3) Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima.

(4) Rokovi podnošenja prijava za sve natječajne kategorije javnih poziva javno se objavljuju na službenim stranicama Centra te u »Narodnim novinama«.

(5) Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

(6) Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

(7) Pravo prijave na javne pozive Centra nemaju projekti i podnositelji prijave propisani člankom 77. ovoga Pravilnika.

(8) Odredbe ovog članka primjenjuju se na sve kategorije prijava na javne pozive Centra.

III. VREDNOVANJE PROJEKATA

Umjetnički savjetnici

Članak 6.

(1) U svrhu vrednovanja natječajnih prijava u svim javnim pozivima, AV Vijeće na prijedlog ravnatelja imenuje umjetničke savjetnike poglavito iz redova uglednih autora audiovizualnih djela s potvrđenim stvaralačkim i/ili drugim relevantnim iskustvom u audiovizualnim djelatnostima iz područja na koje se javni pozivi odnose ili iz redova drugih kulturnih djelatnika s potvrđenim znanjem i iskustvom iz područja audiovizualnih djelatnosti.

(2) Razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na javni poziv za poticanje audiovizualnog stvaralaštva i javni poziv za poticanje komplementarnih djelatnosti obavljaju, sukladno članku 8. Zakona, umjetnički savjetnici za pojedine kategorije u sastavu:

− do tri umjetnička savjetnika za dugometražni igrani film – za proizvodnju i razvoj,

− jedan umjetnički savjetnik za kratkometražni igrani film,

− do dva umjetnička savjetnika za dugometražni i kratkometražni dokumentarni film – za proizvodnju i razvoj,

− jedan umjetnički savjetnik za animirani film – za proizvodnju i razvoj,

− jedan umjetnički savjetnik za eksperimentalni film,

− jedan umjetnički savjetnik za manjinske koprodukcije,

− do dva umjetnička savjetnika za razvoj scenarija i razvoj projekata serijskih televizijskih djela te proizvodnju serijskih televizijskih djela,

− do dva umjetnička savjetnika za razvoj projekata i proizvodnju videoigara,

− tri umjetnička savjetnika za komplementarne djelatnosti,

− jedan umjetnički savjetnik za distribuciju filmova,

− po potrebi jedan umjetnički savjetnik za raspisani specijalizirani javni poziv.

(3) Umjetnički savjetnici koji razmatraju i vrednuju projekte prijavljene u kategoriji poticanja proizvodnje filmova, ujedno razmatraju i prijave u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova.

(4) Razmatranje i vrednovanje natječajnih prijava unutar raspisanog specijaliziranog javnog poziva provodi umjetnički savjetnik/ci imenovan za pojedinu kategoriju javnog poziva.

(5) Po potrebi, radi učinkovitijeg razmatranja i vrednovanja prijava, pojedini umjetnički savjetnik može zatražiti mišljenje umjetničkih savjetnika imenovanih za druge kategorije javnih poziva.

(6) Umjetnički savjetnici imaju sljedeće zadaće:

− provesti postupak stručne ocjene u skladu s kriterijima i na obrascima utvrđenima ovim Pravilnikom

− utvrditi listu prioriteta koja se predlaže AV Vijeću

− predlagati raspodjelu sredstava

− sudjelovati u kolaudaciji projekata po završetku u kategorijama javnih poziva u kojima je propisan postupak kolaudacije.

Umjetničko vijeće

Članak 7.

(1) Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje ima zadaće utvrđene Zakonom.

(2) Umjetnički savjetnik ima pravo na naknadu za svoj rad, a visinu naknade utvrđuje AV Vijeće na prijedlog ravnatelja.

(3) Mandat umjetničkog savjetnika traje do donošenja odluka AV Vijeća o raspodjeli sredstava prema javnom pozivu za koji je imenovan.

(4) Umjetnički savjetnik čiji je rad u prvom mandatu AV Vijeće ocijenilo uspješnim, može biti ponovno imenovan za još jedno uzastopno mandatno razdoblje.

Financijski savjetnik

Članak 8.

(1) Prema potrebama pojedinih kategorija javnog poziva, AV Vijeće na prijedlog ravnatelja može imenovati financijskog savjetnika, poglavito iz redova uglednih producenata.

(2) Financijski savjetnik ima sljedeće zadaće:

− analiziranje i provjeravanje financijskog plana i plana financiranja

− uspoređivanje financijskog plana s operativnim planom

− analiziranje operativnog plana

− uspoređivanje financijskog plana sa scenarijem i procjenjivanje njegove izvedivosti

− predlaganje iznosa sufinanciranja projekta, te

− sudjelovanje u radu Umjetničkog vijeća bez prava glasa.

(3) Financijski savjetnik nema pravo prijave na javne pozive za vrijeme dok obavlja ugovorene zadaće iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Financijski savjetnik ima pravo na naknadu za svoj rad čiju visinu utvrđuje AV Vijeće, na prijedlog ravnatelja.

(5) Konačnu odluku o tome koji će projekti biti uvršteni na listu prioriteta koja se predlaže Umjetničkom vijeću donose umjetnički savjetnici.

Članak 9.

U tijeku postupka razmatranja i vrednovanja prijava na javne pozive, a u svrhu detaljnijeg uvida u projekt umjetnički savjetnici mogu organizirati konzultacije s nositeljima projekata, a kojima može po potrebi prisustvovati financijski savjetnik.

Recenzije projekata

Članak 10.

(1) Umjetnički savjetnik za kategorije javnog poziva za poticanje audiovizualnog stvaralaštva, osim u kategoriji poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova – potkategorija razvoj scenarija, dužan je recenzije za predložene projekte dostaviti AV Vijeću prilikom predlaganja liste prioriteta, a za odbijene projekte u daljnjem roku od 15 radnih dana od objave odluke AV Vijeća o utvrđivanju liste prioriteta u pojedinoj kategoriji.

(2) Recenzije za javni poziv za poticanje komplementarnih djelatnosti i za javni poziv poticanje audiovizualnog stvaralaštva – kategorija poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova – potkategorija razvoj scenarija dostavljaju se na zahtjev pojedinog nositelja projekta. Umjetnički savjetnici su dužni, u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, dostaviti korisniku obrazloženje predmetnog projekta. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, računajući od dana objave odluke AV Vijeća o utvrđivanju liste prioriteta u navedenim kategorijama javnih poziva.

(3) Recenzije se izrađuju sukladno obrascima iz Dodatka 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Nositelji projekta nemaju pravo uvida u recenzije izrađene za drugi projekt osim u slučaju pisanog dopuštenja Centra i nositelja predmetnog projekta. Recenzije se ne smiju javno objavljivati bez pisanog dopuštenja Centra. Navedena odredba odnosi se na sve javne pozive Centra.

(5) Umjetnički savjetnici izrađuju recenzije sukladno kriterijima utvrđenima ovim Pravilnikom. Recenzije su autorsko djelo umjetničkog savjetnika koji ih je izradio, a Centar ima isključivo pravo iskorištavanja djela bez ograničenja s obzirom na svrhu, prostor i vrijeme.

IV. LISTA PRIORITETA I ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA

Članak 11.

(1) Umjetnički savjetnici utvrđuju listu prioriteta prema kriterijima sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(2) Lista prioriteta predlaže se AV Vijeću u svrhu donošenja Odluke o raspodjeli sredstava i prihvaćanja projekata koji se mogu sufinancirati na javnom pozivu, uvažavajući prioritete liste i sukladno financijskom planu Centra.

(3) AV Vijeće glasuje o listi prioriteta objedinjeno. Iznimno se o listi prioriteta može glasovati pojedinačno.

(4) Odluka o pojedinačnom glasovanju iz stavka 3. ovog članka donosi se prije glasovanja o predmetnoj listi prioriteta.

(5) Odluke o raspodjeli sredstava na temelju javnih poziva AV Vijeće donosi sukladno rokovima propisanim javnim pozivima te sukladno potrebama i specifičnostima kategorija audiovizualnih djelatnosti, u skladu s Godišnjim planom.

(6) Odluke o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra.

(7) Pri utvrđivanju liste prioriteta u kategoriji proizvodnje filmova uzima se u obzir obveza odobravanja sufinanciranja najmanje jednog debitantskog filma godišnje u svim grupama filmova koji su zadovoljili kriterije iz ovoga Pravilnika.

(8) Debitantom se smatra redatelj koji do trenutka podnošenja prijave nije realizirao film u grupi u kojoj se prijavljuje. Redatelj kojemu je odobreno sufinanciranje u kategoriji poticanje proizvodnje filmova u grupi audiovizualnih djela debitantski dugometražni igrani filmovi ne smije javno prikazati drugi dugometražni igrani film sve dok film kojemu je odobreno sufinanciranje ne bude javno prikazan.

V. UGOVORI O SUFINANCIRANJU

Članak 12.

(1) Stručne službe Centra pripremaju Ugovore o sufinanciranju, utvrđuju ispunjavanje ugovornih obveza u svakoj fazi sufinanciranja te obavljaju i druge poslove vezane uz realizaciju Ugovora o sufinanciranju, a u okviru redovne djelatnosti Centra, sukladno Programu državne potpore, obavljaju i poslove promidžbe i plasmana hrvatskih audiovizualnih djela.

(2) Za projekte kojima je odobreno financiranje zaključit će se Ugovor o sufinanciranju između Centra s jedne strane te nositeljima projekata s druge strane u roku od 180 dana od dana donošenja odluke AV Vijeća.

(3) Iznimno, nositelj projekta može Centru podnijeti zahtjev za produljenjem roka iz stavka 2. ovoga članka, uz obrazloženje objektivnih razloga, pod uvjetom da su dokazi o nemogućnosti zaključenja Ugovora o sufinanciranju dostavljeni Centru prije isteka roka od 180 dana. Odluku o produljenju roka zaključenja Ugovora o sufinanciranju donosi ravnatelj Centra.

(4) Ukoliko Ugovor o sufinanciranju nije zaključen u roku od godinu dana od donošenja odluke AV Vijeća, nositelj projekta gubi pravo na korištenje sredstava državne potpore.

(5) Bitnim elementima Ugovora o sufinanciranju zaključenog s Centrom smatraju se: nositelji projekta, definirani po pojedinim natječajnim kategorijama, te odobreni iznos sredstava.

(6) U slučaju promjene jednog od bitnih elemenata Ugovora o sufinanciranju, Ugovor o sufinanciranju se može održati na snazi isključivo temeljem nove odluke AV Vijeća.

(7) Nositelji projekta ne mogu prava i obveze koje proizlaze iz Ugovora o sufinanciranju prenijeti na treću osobu bez suglasnosti AV Vijeća. Prijenos prava i obveza bez suglasnosti AV Vijeća nema pravni učinak za Centar.

(8) Ako se u tijeku rada na projektu ukažu objektivne smetnje koje onemogućuju izvršenje preuzetih ugovornih obveza do ugovorenog roka (viša sila ili slične objektivno neotklonjive teškoće), nositelj projekta obvezan je o tome bez odlaganja obavijestiti Centar.

Članak 13.

(1) Potpora koja se dodjeljuje temeljem ovog Pravilnika je bespovratna i zbraja se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt. Pri izračunu intenziteta potpore audiovizualnog djela uzimaju se u obzir potpore dodijeljene audiovizualnom djelu u svim natječajnim kategorijama.

(2) U slučaju dodjele de minimis potpore, ukupna de minimis potpora koja se dodjeljuje ne smije premašivati iznos od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, uzimajući u obzir sve dodijeljene potpore male vrijednosti koje je podnositelj ostvario u tom razdoblju od ostalih davatelja državne potpore, neovisno o njihovoj razini.

(3) Centar će sredstva osigurana za financiranje odobrenih projekata doznačiti na bankovni račun nositelja projekta ili namjenski depozitni račun otvoren u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj dinamikom isplate definiranom po pojedinim natječajnim kategorijama.

VI. UGOVORNE OBVEZE I NADZOR PROVEDBE UGOVORA

Članak 14.

(1) Centar putem svojih stručnih službi, vanjske revizije ili na druge zakonom određene načine prati i nadzire pravilno, namjensko i zakonito trošenje sredstava sukladno odredbama ovoga Pravilnika do visine iznosa koji je Centar dodijelio.

(2) Nositelj projekta obvezan je u svakom trenutku na traženje Centra i umjetničkog savjetnika dati informacije o tijeku rada na projektu.

(3) Nositelj projekta dužan je bez odgode obavijestiti Centar ako je nakon potpisa Ugovora o sufinanciranju došlo do bitnih odstupanja od financijskog plana, plana financiranja, operativnog plana i scenarija te se iste smatraju bitnim obvezama.

(4) Izmjene operativnog plana u svim natječajnim kategorijama odobrava ravnatelj Centra.

(5) Ako Centar na osnovi dostavljenih izvješća i uvida u dokumentaciju utvrdi da audiovizualno djelo / projekt nije realizirano u roku utvrđenom Ugovorom o sufinanciranju ili da je došlo do nenamjenskog trošenja sredstava, neće isplatiti ostatak sredstava, a nositelj projekta je obvezan Centru vratiti do tada primljena sredstva državne potpore uvećana za iznos važeće zakonske zatezne kamate, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za povrat sredstava.

(6) Nositelj projekta je obvezan u roku od 120 dana od potpuno dovršene realizacije projekta dostaviti Centru:

− izvješće sa specifikacijom ukupno utrošenih sredstava (ostvarivanja prihoda i izvršenje rashoda za cjelokupnu realizaciju projekta, preslike ugovora i plaćenih računa do iznosa sredstava dodijeljenih od Centra s dokazima o plaćanju, konačni plan financiranja u kojemu moraju biti navedeni svi iznosi i izvori financiranja)

− promidžbeni materijal.

(7) Popis prihvatljivih troškova, koji se odnose na izravne i neizravne troškove nastale za vrijeme razdoblja i/ili u svezi s provedbom projekta, određen je u Dodatku 2 ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(8) Ako su audiovizualnom djelu dodijeljena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i/ili razvoja projekata, pri dokazivanju potrošenih sredstava u fazi proizvodnje neće biti prihvaćeni dokazi o troškovima koje je Centar već prethodno priznao za razvoj scenarija i/ili razvoj projekta.

(9) Nositelj projekta je obvezan sredstva Centra koristiti isključivo za odobrenu potporu i redovito voditi poseban specificirani troškovnik utrošenih sredstava, koji je obvezan u svako doba predočiti na zahtjev Centra, kao i sve informacije i dokumentaciju o odobrenom projektu.

(10) U slučaju djelomičnog ili potpunog neizvršenja Ugovora o sufinanciranju primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

(11) Nositelj projekta je obvezan svoje odnose s trećim osobama koje sudjeluju u realizaciji projekta urediti u skladu s važećim zakonskim propisima i ovim Pravilnikom, vodeći računa o obvezama preuzetim prema ugovoru zaključenim s Centrom.

(12) Na svim najavama i svim promidžbenim materijalima odobrenog projekta mora biti jasno istaknuto da je sufinanciran sredstvima državne potpore koju dodjeljuje Centar, uz korištenje službenog loga i službenog naziva Centra, a u kategoriji poticanja proizvodnje filmova i animirane špice Centra.

Obveze nositelja odobrenih projekata

Članak 15.

(1) Ako glavni koautor, koji od drugih koautora ili autora doprinosa u tijeku izvršavanja Ugovora o sufinanciranju odbije nastavak suradnje na stvaranju audiovizualnog djela, ili ako zbog više sile nije u mogućnosti nastaviti tu suradnju, ne može se protiviti da se dani doprinos koristi za dovršenje toga djela.

(2) Na već dani doprinos audiovizualnom djelu glavni autor, koji od drugih koautora ili autor doprinosa ima odgovarajuća autorska prava sukladno zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava.

(3) Ako se doprinos redatelja (glavnog koautora) ili glavnog autora videoigre može iskoristiti za dovršenje audiovizualnog djela te je realizacija moguća bez njegova daljnjeg sudjelovanja i dodatnih troškova, Centar u dogovoru s producentom neće zahtijevati povrat već odobrenih i isplaćenih sredstava redatelju/glavnom autoru videoigre, koji odgovaraju njegovu doprinosu realizaciji audiovizualnog djela.

(4) Ako se doprinos redatelja ili glavnog autora videoigre ne može iskoristiti za dovršenje audiovizualnog djela ili realizacija nije moguća bez njegova daljnjeg doprinosa ili dodatnih troškova, a ne postoje ni okolnosti koje bi ga objektivno sprečavale da završi svoj doprinos realizaciji audiovizualnog dijela (viša sila), na povrat sredstava državne potpore i naknadu prouzročene štete primjenjuju se odredbe zaključenoga Ugovora o sufinanciranju te općih propisa obveznog prava.

Članak 16.

(1) Producent audiovizualnih djela namijenjenih javnom prikazivanju koja čine dio audiovizualne baštine, dužan je, u svrhu izgradnje i očuvanja hrvatske audiovizualne baštine, u prvoj godini prikazivanja audiovizualnog djela predati Hrvatskom državnom arhivu distribucijsku kopiju proizvedenog djela s odgovarajućom dokumentacijom (scenarij, knjigu snimanja, ispis dijaloga, plakat, izbor fotografija, podatke o autorskim i srodnim pravima), te godinu dana nakon prvog javnog prikazivanja audiovizualnog djela predati izvorno gradivo snimljenog audiovizualnog djela, koje obveze proizlaze iz zakona kojim se uređuje arhivska djelatnost.

(2) Nositelji projekta koji se sufinanciraju sredstvima državne potpore koju dodjeljuje Centar, obvezni su temeljem odobrenog Programa državne potpore predmetno audiovizualno djelo javno prikazati i/ili učiniti dostupno javnosti.

(3) Nositelji dugometražnih igranih projekata, debitantskih dugometražnih igranih projekata sufinanciranih sredstvima državne potpore u kategorijama poticanja proizvodnje filmova i/ili specijaliziranim javnim pozivima u grupi dugometražni igrani filmovi, te poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom, dužni su prijaviti film u program Pulskog filmskog festivala za prikazivanje bez naknade, u roku od godine dana od svjetske premijere i/ili za svjetsku premijeru. Iznimno, nositelj projekta može Centru podnijeti zahtjev za produljenjem roka, uz obrazloženje objektivnih razloga. Odluku o uvrštenju filmova u program Pulskog filmskog festivala donosi Festivalsko vijeće na prijedlog umjetničkog ravnatelja festivala.

(4) Nakon prve godine prikazivanja na zahtjev Centra producent je dužan dostaviti Centru besplatno jednu distribucijsku kopiju audiovizualnog djela s podnaslovima na engleskom jeziku radi nekomercijalnog prikazivanja u sklopu Dana / Tjedana hrvatske kulture, odnosno prezentacije i promidžbe hrvatske kinematografije u svijetu, koja se zbog odgovarajućih uvjeta čuvanja pohranjuje u Hrvatskom državnom arhivu – Hrvatskoj kinoteci.

(5) Producent audiovizualnih djela sufinanciranih javnim pozivom za poticanje audiovizualnog stvaralaštva u natječajnim kategorijama poticanja proizvodnje filmova, te poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom, dužan je na zahtjev Centra prije prvog javnog prikazivanja dostaviti Centru ispis dijaloga (dijalog-listu) filma na hrvatskom jeziku, u svrhu poticanja dostupnosti i prilagodbe audiovizualnog stvaralaštva osobama oštećena vida i sluha. Odredbe ovog stavka primjenjuju se i na specijalizirane javne pozive raspisane unutar javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti koji se odnose na proizvodnju filmova.

Prava Centra

Članak 17.

(1) Centar ima pravo u dogovoru s producentom i/ili po potrebi s redateljem prikazivati sufinancirani film u zemlji i inozemstvu odabranoj publici na nekomercijalnim projekcijama u okviru posebnih kulturnih događanja, uvažavajući odredbe zakona kojim se uređuju autorska i srodna prava te ugovorne obveze producenta vezane uz distribuciju filma.

(2) Centar u dogovoru s producentom također može, bez naknade, u svrhu promidžbe filma u zemlji i inozemstvu, a radi ispunjenja ciljeva iz Nacionalnog programa koristiti isječke iz filmova, fotografije iz filma, dijaloške scene te dijelove glavne glazbene teme iz filma koji je sufinancirao.

(3) Centar ima pravo objavljivati sve informacije o filmu u sklopu svojih promidžbenih aktivnosti, kao svoje redovne djelatnosti.

(4) Pravo prikazivanja koje ima Centar u skladu s ovim Pravilnikom ne povlači obvezu plaćanja bilo kakve naknade producentu, već predstavlja pravo iz odobrenog Programa državne potpore.

VII. KOLAUDACIJA

Članak 18.

(1) Postupak kolaudacije provodi se u kategoriji poticanja proizvodnje filmova, poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom, poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, poticanja razvoja scenarija, razvoja projekata i proizvodnje serijskih televizijskih djela, poticanja razvoja projekata i proizvodnje videoigara.

(2) Nositelji projekta obvezni su zatražiti kolaudaciju najkasnije 30 dana nakon završetka razvoja scenarija/ razvoja projekta/ proizvodnje audiovizualnih djela.

(3) Postupak kolaudacije obavlja umjetnički savjetnik koji je predložio projekt na javnom pozivu za koji je bio imenovan, uz prisustvo stručnih službi, a u slučaju njegove dugotrajne spriječenosti kasnije imenovani umjetnički savjetnik u istoj kategoriji. Producent osigurava adekvatne tehničke uvjete kolaudacije.

(4) U kategoriji poticanja proizvodnje filmova, poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom kolaudacija se može obaviti na zahtjev Centra ili na prijedlog producenta već u fazi dovršene montaže.

(5) Ukoliko umjetnički savjetnici u postupku kolaudacije utvrde da su tijekom realizacije projekta učinjene promjene o kojima nisu bili obaviješteni i koje nisu odobrili, a koje su u bitnim elementima izmijenile odobreni projekt, imaju pravo predložiti odbijanje kolaudacije AV Vijeću, uz pisani izvještaj s detaljno obrazloženim razlozima odbijanja kolaudacije.

(6) U slučaju odbijene kolaudacije, AV Vijeće u roku od 30 dana mora donijeti odluku o osnivanju povjerenstva za procjenu opravdanosti razloga odbijanja kolaudacije. Konačnu odluku o kolaudaciji nakon dostavljenog mišljenja povjerenstva donosi AV Vijeće.

(7) U slučaju odluke AV Vijeća o odbijanju kolaudacije, Centar mora raskinuti Ugovor o sufinanciranju i pokrenuti postupak za povrat do tada primljenih sredstava državne potpore uvećanih za iznos važeće zakonske zatezne kamate, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za povrat sredstava.

(8) Postupak kolaudacije provodi se u specijaliziranim javnim pozivima raspisanim u kategorijama iz stavka 1. ovog članka.

GLAVA II.

VIII. JAVNI POZIV ZA POTICANJE AUDIOVIZUALNOG STVARALAŠTVA

Članak 19.

Javni poziv za poticanje audiovizualnog stvaralaštva obuhvaća sedam (7) natječajnih kategorija:

− poticanje proizvodnje filmova

− poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom

− poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova

− poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela

− poticanje proizvodnje serijskih televizijskih djela

− poticanje razvoja projekata i proizvodnje videoigara

− poticanje distribucije filmova.

KATEGORIJA POTICANJA PROIZVODNJE FILMOVA

Članak 20.

(1) Javni poziv u kategoriji poticanja proizvodnje filmova raspisuje se za sljedeća audiovizualna djela:

− dugometražni igrani filmovi

− debitantski dugometražni igrani filmovi

− kratkometražni igrani filmovi

− dugometražni dokumentarni filmovi

− kratkometražni dokumentarni filmovi

− animirani filmovi

− eksperimentalni filmovi

− filmovi u postprodukcijskoj fazi.

(2) Javni poziv u ovoj kategoriji otvoren je tijekom cijele godine. Prijave se podnose u prvom roku do prve polovice ožujka te u drugom roku do prve polovice rujna, a sukladno rokovima propisanim javnim pozivom.

(3) Odluke o raspodjeli sredstava na temelju javnog poziva u ovoj kategoriji AV Vijeće donosi u prvoj polovici lipnja za prvi rok prijave te u prvoj polovici prosinca za drugi rok prijave.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, AV Vijeće može prema potrebi odlukom odrediti drugačije rokove za prijavu i donošenje odluka.

(5) Ako umjetnički savjetnici tijekom postupka vrednovanja procijene da je pojedini projekt, prijavljen na javni poziv za poticanje audiovizualnog stvaralaštva u kategoriji poticanja proizvodnje kvalitetan, ali da je nužno da prethodno prođe kroz fazu razvoja scenarija ili razvoja projekata, savjetnici će razmatrati prijavljeni projekt u sklopu istog javnog poziva, a u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, pod uvjetom da postoji prethodna pisana suglasnost podnositelja prijave.

Članak 21.

(1) Pravo prijave za sve grupe iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika imaju fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar.

(2) Producenti iz stavka 1. ovoga članka prijavljuju se zajedno s redateljima, sa scenarijem za koji su uređena autorska i srodna prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ili za koji su potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom, radi snimanja filmova.

Obvezna prijavna dokumentacija

Članak 22.

(1) Uz prijavnicu se obvezno prilažu:

− podaci o uspjehu prethodnih filmova redatelja (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova redatelja na međunarodnom tržištu – kino, televizija i druge platforme), ako ih ima

− podaci o uspjehu prethodnih filmova producenta (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova producenta na međunarodnom tržištu, kino, televizija i druge platforme), ako ih ima

− dokaz o uređenom autorskom i srodnim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij i izvorno autorsko djelo, ako je riječ o ekranizaciji postojećeg autorskog djela, a u kategoriji animiranih filmova i izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima na korištenje likova)

− operativni plan projekta

− plan producenta o promociji i distribuciji projekta

− plan financiranja (podaci o svim dogovorenim i predviđenim izvorima financiranja)

− financijski plan audiovizualnog djela

− dokazi potrebni za utvrđenje da nisu ispunjene pretpostavke iz članka 77. Pravilnika

− ispunjeni kvalifikacijski test.

(2) Dokazi potrebni za utvrđenje da nisu ispunjene pretpostavke iz članka 77. Pravilnika određuju se javnim pozivom.

(3) Osim dokumenata iz stavka 1. ovoga članka uz prijavnicu se, prema kategorijama iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika, obvezno prilažu:

a) Za dugometražni i kratkometražni igrani film:

− dovršeni scenarij, sinopsis (do jedne kartice teksta), redateljska koncepcija

b) Za debitantski dugometražni igrani film:

− dovršeni scenarij, sinopsis (do jedne kartice teksta), redateljska koncepcija

− izbor dosadašnjih radova s poveznicom na video sadržaj.

c) Za dugometražni i kratkometražni dokumentarni i eksperimentalni film:

− scenarij ili treatment, sinopsis, redateljska koncepcija;

− za eksperimentalni film – vizualne materijale;

− za dugometražne dokumentarne filmove – provedeno istraživanje;

− izjava producenta da ima pristup osobi/materijalima na kojima je temeljen dokumentarni film

d) Za animirani film:

− sinopsis i/ili scenarij sa slikovnim predlošcima, slikovna knjiga snimanja, redateljska koncepcija.

e) Za film u postprodukcijskoj fazi:

− uz navedenu dokumentaciju po kategorijama i postojeći materijal s poveznicom na video sadržaj

− detaljna specifikacija visine potrebnih sredstava za potpuno dovršenje filma

− izjavu producenta da su uređena sva prava potrebna za javno prikazivanje filma,

Članak 23.

(1) Financijski plan (troškovnik) filmova obvezno sadrži:

− troškove filma do digitalnog mastera ili prve tonske kopije

− eksploatacijske i prezentacijske troškove koji uključuju najmanje jednu prikazivačku kopiju s podnaslovima na engleskom jeziku te komplet promotivnog materijala

− trošak izrade jedne arhivske kopije u profesionalnom prikazivačkom formatu za trajnu pohranu u Hrvatskoj kinoteci, a za filmove snimljene izvorno na elektroničkom nosaču, jednu kopiju na istovrsnom nosaču.

(2) Financijski plan može sadržavati naknadu produkcijske kuće do 7 % sredstava ukupnog budžeta filma. Prihvatljivi trošak Centra je naknada produkcijske kuće do 7 % sredstava Centra, na način propisan Dodatkom 2 ovog Pravilnika.

Kriteriji za dodjelu potpore

Članak 24.

(1) Podnositelj prijave u kategoriji poticanja proizvodnje filmova mora ostvariti minimalan broj bodova u Kvalifikacijskom testu koji je Dodatak 1. ovom Pravilniku i čini njegov sastavni dio.

(2) Projekti koji su ostvarili minimalno 12 bodova u Kvalifikacijskom testu vrednuju se prema sljedećim kriterijima, ovim redoslijedom važnosti:

1. A. U grupi dugometražnih i kratkometražnih igranih filmova: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij, kvaliteta dijaloga, uvjerljivi likovi i vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost.

B. U grupi kratkometražnih i dugometražnih dokumentarnih filmova: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij ili treatment, iscrpan istraživački rad, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog filma, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost.

C. U grupi animiranih filmova: Kvalitetan i profesionalno napisan sinopsis i/ili scenarij sa slikovnim predlošcima i slikovna knjiga snimanja, uvjerljivi likovi, vještina pripovijedanja odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, razrađeni dijalozi i pozadinska naracija ondje gdje se koriste, kvaliteta i originalnost likovnih / vizualnih predložaka, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost.

D. U grupi eksperimentalnih filmova: Jasan i kvalitetno raspisan scenarij ili treatment; razumljivo napisan koncept iz kojeg je moguće razaznati osnovne ideje i polazišta filma i metodologiju rada; razrađen vizualni izraz koncepta; uvjerljivo promišljanje medija i bavljenje pitanjima koja donose novi pogled na filmske elemente (pripovijedanje, zvuk, reprezentaciju, vrijeme, filmsko izražavanje i sl.); svijest o kontekstu – povijesti eksperimenata u mediju filma ili videa, ali i suvremenim kretanjima u filmskoj umjetnosti; relevantnost teme predloženog filma za hrvatsku audiovizualnu umjetnost.

2. Uvjerljivost i originalnost redateljske koncepcije te stručne procjene da će redatelj biti sposoban umjetnički i operativno uspješno realizirati prijavljeni projekt te kvaliteta redateljevog cjelokupnog opusa.

3. Uspjesi producentovih recentnih projekata, cjelokupan opus producenta i producentske kuće koja prijavljuje projekt, pridržavanje ugovornih obveza potpisanih s Centrom, sudionicima u projektima te relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama, procjena da će producent i njihova producentska tvrtka biti sposobni realizirati predloženi projekt posebno uzimajući u obzir već potvrđene izvore financiranja ukoliko oni postoje u trenutku prijave i u tijeku postupka razmatranja i vrednovanja projekata na javnom pozivu.

4. Kvaliteta, sadržajnost i provedivost plana producenta o promociji i distribuciji.

Članak 25.

(1) Filmovi čije je sufinanciranje odobreno odlukom AV Vijeća mogu biti standardna i zahtjevna djela.

(2) Zahtjevno audiovizualno djelo je djelo posebne umjetničke i/ili kulturne vrijednosti za nacionalnu ili europsku filmsku umjetnost koje pridonosi kulturnoj raznolikosti i pluralizmu umjetničkoga izraza, kao i:

− djelo visoke kvalitete ili kreativnoga rizika koje zbog bilo kojega razloga nije komercijalno isplativo odnosno kojemu je otežan pristup financiranju

− djelo zahtjevne tematike važne za kulturni cilj koje nije komercijalno održivo

− prvi ili drugi film nekoga redatelja

− audiovizualno djelo niskog proračuna.

(3) Zahtjevna audiovizualna djela niskoga proračuna smatraju se djela čiji troškovi proizvodnje ne premašuju prosječne troškove proizvodnje filmova u njegovoj kategoriji, kako slijedi:

− dugometražni igrani i dugometražni animirani filmovi – 2.500.000,00 eura

− dugometražni debitantski igrani filmovi – 1.750.000,00 eura

− dugometražni dokumentarni filmovi – 700.000,00 eura

− kratkometražni igrani filmovi – 350.000,00 eura

− kratkometražni dokumentarni filmovi – 250.000,00 eura

− kratkometražni animirani filmovi – 30.000,00 eura po minuti

− eksperimentalni filmovi – 200.000,00 eura.

(4) Sva ostala audiovizualna djela koja u smislu ovog Pravilnika i Zakona nisu zahtjevna djela, smatraju se standardnim djelima.

Obveze nositelja odobrenih projekata

Članak 26.

(1) Producent i redatelj dugometražnih filmova Ugovorom o sufinanciranju obvezuju se zatvoriti financijsku konstrukciju odobrenog filma i dostaviti dokaze o tome (ugovore koji to potvrđuju, pisma namjere, bankarske garancije i sl.) najkasnije u roku od 3 (tri) godine od potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

(2) Producent i redatelj kratkometražnih filmova obvezuju se zatvoriti financijsku konstrukciju odobrenog filma u roku od 2 (dvije) godine od potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

(3) Producent i redatelj iz stavaka 1. i 2. ovog članka dužni su započeti snimanje slike u narednom roku od 1 (jedne) godine od dana zatvaranja financijske konstrukcije.

(4) Iznimno, producent i redatelj mogu podnijeti zahtjev Centru za produljenjem roka iz stavka 3. ovoga članka, uz obrazloženje objektivnih razloga, pod uvjetom da su dokazi o nemogućnosti početka snimanja slike dostavljeni Centru prije isteka roka iz stavka 3. ovog članka. Odluku o produženju roka iz stavka 3. ovog članka donosi ravnatelj Centra.

(5) Producent i redatelj Ugovorom o sufinanciranju sklopljenim s Centrom preuzimaju obvezu realizacije filma do njegova završetka, sukladno odobrenom i važećem operativnom planu.

(6) Ako producent i redatelj u roku propisanom stavkom 1. i 2. ovoga članka ne zatvore financijsku konstrukciju odobrenog filma, gube pravo na odobrena sredstva Centra, a dužni su vratiti do tada primljena sredstva državne potpore uvećana za iznos važeće zakonske zatezne kamate, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za povrat sredstava.

(7) U slučaju iz stavka 3., 5. i 6. ovoga članka, Centar će raskinuti Ugovor o sufinanciranju te pokrenuti postupak povrata isplaćenih sredstava državne potpore.

Dinamika isplate

Članak 27.

(1) Dinamika isplate u kategoriji poticanja proizvodnje filmova predviđa:

a) Za dugometražni igrani i animirani film

− 5 % odobrenih sredstava nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju za fazu pretpriprema,

− 40 % sredstava na početku priprema za produkciju. Ukoliko je nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju došlo do promjena u financijskom i operativnom planu, izmjene se moraju bez odgode dostaviti na suglasnost Centru;

− 40 % na početku snimanja slike, a u kategoriji dugometražnog animiranog filma na početku animacije filma, nakon dostavljanja popisa umjetničkih i tehničkih suradnika filma – popis članova ekipe, od čega 60 % članova ekipe moraju biti članovi audiovizualnih strukovnih udruga s popisa umjetničkih strukovnih udruga Ministarstva kulture i medija (propisani udjel članova ekipe primjenjuje se za dugometražni igrani film) te ugovora o uređenju autorskih prava, glede scenarija, režije, filmske fotografije i svih drugih elemenata autorskih prava sukladno zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava, sa svim autorima i koautorima audiovizualnog djela, osim ugovora koji regulira glazbena prava, koji treba dostaviti prilikom predaje izvješća sa specifikacijom ukupno utrošenih sredstava (završno financijsko izvješće). U fazi snimanja filma producent obvezno mora dostaviti dokaz o osiguranim sredstvima koja su potrebna za pokrivanje preostalih troškova proizvodnje filma sukladno rokovima iz članka 26. stavka 1. ovoga Pravilnika

− 10 % po završetku snimanja slike

− 5 % nakon kolaudacije i nakon što se utvrdi ispunjenje svih odredaba Ugovora o sufinanciranju.

b) Za kratki igrani i eksperimentalni film:

− 50 % od ukupnog odobrenog iznosa nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

− 40 % na početku snimanja, a nakon dostavljanja popisa umjetničkih i tehničkih suradnika filma (popis članova ekipe) i ugovora o uređenju autorskih prava, glede scenarija, režije, filmske fotografije i svih drugih elemenata autorskih prava sukladno zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava, sa svim autorima i koautorima audiovizualnog djela, osim ugovora koji regulira glazbena prava koji treba dostaviti prije kolaudacije filma. U fazi snimanja filma producent obvezno mora dostaviti dokaz o osiguranim sredstvima potrebnim za pokrivanje preostalih troškova proizvodnje filma sukladno rokovima iz članka 26. stavka 2. ovoga Pravilnika.

− 10 % nakon kolaudacije filma i nakon što se utvrdi ispunjenje svih odredaba Ugovora o sufinanciranju.

c) Za dugometražni i kratkometražni dokumentarni film:

− 40 % od ukupnog iznosa nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju,

− 30 % na početku snimanja,

− 20 % nakon dostavljanja popisa umjetničkih i tehničkih suradnika filma (popis članova ekipe) te ugovora o uređenju autorskih prava, glede scenarija, režije, filmske fotografije i svih drugih elemenata autorskih prava sukladno zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava, sa svim autorima i koautorima audiovizualnog djela, osim ugovora koji regulira glazbena prava koji treba dostaviti prilikom predaje izvješća sa specifikacijom ukupno utrošenih sredstava (završno financijsko izvješće). U ovoj fazi proizvodnje filma producent obvezno mora dostaviti dokaz o osiguranim sredstvima potrebnim za pokrivanje preostalih troškova proizvodnje filma sukladno rokovima iz članka 26. stavka 1. ovoga Pravilnika.

− 10 % nakon kolaudacije filma i nakon što se utvrdi ispunjenje svih odredaba Ugovora o sufinanciranju.

d) Za kratkometražni animirani film:

− 50 % nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju;

− 40 % nakon završene faze olovke ili animatika, a nakon dostavljanja popisa umjetničkih i tehničkih suradnika filma (popis članova ekipe) i kopije ugovora o uređenju autorskih prava, glede scenarija, režije i svih drugih elemenata autorskih prava sukladno zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava, sa svim autorima i koautorima audiovizualnog djela, osim ugovora koji regulira glazbena prava koji treba dostaviti prilikom predaje izvješća sa specifikacijom ukupno utrošenih sredstava (završno financijsko izvješće). U ovoj fazi producent obvezno mora dostaviti dokaz o osiguranim sredstvima potrebnim za pokrivanje preostalih troškova proizvodnje filma sukladno rokovima iz članka 26. stavka 2. ovoga Pravilnika.

− 10 % nakon kolaudacije filma i utvrđivanja ispunjenja svih odredaba ugovora.

e) Za film u postprodukcijskoj fazi:

− 80 % nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju te dostavi dokaza da su uređena sva potrebna prava za javno prikazivanje filma,

− 20 % nakon kolaudacije filma i utvrđivanja ispunjenja svih odredaba ugovora.

(2) Producent dugometražnog igranog i animiranog filma obvezan je nakon svake faze u proizvodnji filma dostaviti obračun utrošenih sredstava Centra i obračun ukupnih sredstava za navedenu fazu proizvodnje filma, što je uvjet za dobivanje sljedeće rate sredstava.

Obveza potrošnje sredstava u Republici Hrvatskoj

Članak 28.

(1) U kategoriji poticanja proizvodnje filmova, najmanje 80 % odobrenih sredstava mora biti potrošeno u Republici Hrvatskoj.

(2) Iz opravdanih razloga (potrebe radnje, scenarija, ili drugih opravdanih razloga ključnih za provedbu projekta), Centar može odobriti odstupanje od udjela iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, nositelj projekta dužan je prije početka snimanja obavijestiti Centar o planiranom odstupanju i dostaviti obrazloženje razloga.

KATEGORIJA POTICANJA FILMSKIH KOPRODUKCIJA S MANJINSKIM HRVATSKIM UDJELOM

Članak 29.

(1) Cilj javnog poziva u kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom (dalje u tekstu: manjinske koprodukcije) jest poticanje međunarodne razmjene kreativnih i ljudskih potencijala te financijskih sredstava pri proizvodnji filmova, te olakšavanje korištenja sredstava iz europskih nadnacionalnih, nacionalnih i regionalnih europskih fondova.

(2) Pri proizvodnji manjinskih koprodukcija primjenjuju se pravila Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) (u daljnjem tekstu: Konvencija) i/ili važećih bilateralnih koprodukcijskih sporazuma koje je Republika Hrvatska zaključila s drugim zemljama.

(3) Pod manjinskim koprodukcijama podrazumijevaju se koprodukcije u kojima se udjel hrvatskog producenta (uključujući potporu Centra, vlastito ulaganje producenta, ulaganje televizija, prodaju televizijskih prava, distribucijske ugovore, neizravna ulaganja itd.) može kvalificirati kao službena koprodukcija prema odredbama Konvencije i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska zaključila s drugim zemljama.

Članak 30.

(1) Javni poziv u kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom raspisuje se za sljedeća audiovizualna djela:

− dugometražni igrani filmovi

− debitantski dugometražni igrani filmovi

− kratkometražni igrani filmovi

− dugometražni dokumentarni filmovi

− kratkometražni dokumentarni filmovi

− animirani filmovi

− eksperimentalni filmovi

− filmovi u postprodukcijskoj fazi.

(2) Javni poziv za ovu kategoriju otvoren je tijekom cijele godine. Prijave se podnose u četiri roka: do prve polovice siječnja, travnja, srpnja i listopada, a sukladno rokovima propisanim javnim pozivom.

(3) Odluke o raspodjeli sredstava donose se do prve polovice ožujka, lipnja, rujna i prosinca.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, AV Vijeće može prema potrebi odlukom odrediti drugačije rokove za prijavu i donošenje odluka.

Članak 31.

(1) Na pravo sudjelovanja i uvjete prijave u ovoj kategoriji primjenjuju se odredbe navedene u općim uvjetima prijave te u uvjetima kategorije poticanja proizvodnje filmova u člancima 21., 22., 23. i 24. ovoga Pravilnika.

(2) Dodatno u ovoj kategoriji potrebno je priložiti i:

− dokaz o osiguranih minimalno 50 % potrebnih financijskih sredstava prema planu financiranja i financijskom planu koji su sastavni dio natječajne dokumentacije

− dokaz o već osiguranom dijelu planiranih sredstava u matičnoj zemlji većinskog producenta

− prikaz planirane zastupljenosti hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju

− plan financiranja i financijski plan u Eurima prema referentnom tečaju ESB-a[1](https://www.hnb.hr/statistika/statisticki-podaci/financijski-sektor/sredisnja-banka-hnb/devizni-tecajevi/referentni-tecajevi-esb-a), odnosno, za valute koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, prema tečajevima koje mjesečno objavljuje HNB[2](https://www.hnb.hr/statistika/statisticki-podaci/financijski-sektor/sredisnja-banka-hnb/devizni-tecajevi/tecajevi-ostalih-valuta-za-euro), na dan sastavljanja plana, s točno naznačenim danom sastavljanja te iznosima koji se namjeravaju potrošiti u Republici Hrvatskoj

− prikaz koproducentskih udjela u postotcima i po zemljama koproducentima

− izbor prethodnih radova redatelja putem poveznice.

Kriteriji za dodjelu potpore

Članak 32.

(1) Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava u kategoriji poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom mora ostvariti minimalan broj bodova u Kvalifikacijskom testu koji je Dodatak 1 ovom Pravilniku i čini njegov sastavni dio.

(2) Projekti koji su ostvarili minimalno 12 bodova u Kvalifikacijskom testu vrednuju se prema sljedećim kriterijima, ovim redoslijedom važnosti:

1. A. U grupi dugometražnih i kratkometražnih igranih filmova: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij, kvaliteta dijaloga, uvjerljivi likovi i vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost za hrvatsku audiovizualnu umjetnost.

B. U grupi kratkometražnih i dugometražnih dokumentarnih filmova: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij ili treatment, iscrpan istraživački rad, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog filma, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost.

C. U grupi animiranih filmova: Kvalitetan i profesionalno napisan sinopsis i/ili scenarij sa slikovnim predlošcima i slikovna knjiga snimanja, uvjerljivi likovi, vještina pripovijedanja odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, razrađeni dijalozi i pozadinska naracija ondje gdje se koriste, kvaliteta i originalnost likovnih / vizualnih predložaka, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost.

D. U grupi eksperimentalnih filmova: Jasan i kvalitetno raspisan scenarij/treatment; razumljivo napisan koncept iz kojeg je moguće razaznati osnovne ideje i polazišta filma i metodologiju rada; razrađen vizualni izraz koncepta; uvjerljivo promišljanje medija i bavljenje pitanjima koja donose novi pogled na filmske elemente (pripovijedanje, zvuk, reprezentaciju, vrijeme, filmsko izražavanje i sl.); svijest o kontekstu – povijesti eksperimenata u mediju filma ili videa, ali i suvremenim kretanjima u filmskoj umjetnosti; relevantnost predloženog filma za hrvatsku audiovizualnu umjetnost;

2. Uvjerljivost i originalnost redateljske koncepcije te stručne procjene da će redatelj biti sposoban umjetnički i operativno uspješno realizirati prijavljeni projekt te kvaliteta redateljevog cjelokupnog opusa;

3. Uspjesi hrvatskog i većinskog producenta te njihovih recentnih projekata, cjelokupan opus većinskog i hrvatskog producenta te producentske kuće koja prijavljuje projekt, pridržavanje ugovornih obveza potpisanih s Centrom, sudionicima u projektima te relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama, procjena da će hrvatski i većinski producent i njihova producentska tvrtka biti sposobni realizirati predloženi projekt posebno uzimajući u obzir već potvrđene izvore financiranja ukoliko oni postoje u trenutku prijave i u tijeku postupka razmatranja i vrednovanja projekata na javnom pozivu;

4. Kvaliteta, sadržajnost i provedivost plana producenta o promociji i distribuciji.

Obveze nositelja odobrenih projekata

Članak 33.

(1) Hrvatski koproducent obvezuje se zatvoriti financijsku konstrukciju odobrenog filma koja se odnosi na hrvatski dio troškovnika filma i priložiti dokaze (ugovore koji to potvrđuju, pisma namjere, bankarske garancije i sl.) najkasnije u roku od 2 (dvije) godine od potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

(2) Ako hrvatski koproducent u roku propisanom stavkom 1. ovoga članka ne zatvori financijsku konstrukciju odobrenog filma koja se odnosi na hrvatski dio troškovnika filma, gubi pravo na odobrena sredstva Centra, a dužan je vratiti do tada primljena sredstva državne potpore uvećana za iznos zakonske zatezne kamate propisane zakonom, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za povrat sredstava.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Centar će raskinuti Ugovor o sufinanciranju te pokrenuti postupak povrata isplaćenih sredstava državne potpore.

Dinamika isplate

Članak 34.

Dinamika isplate u kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom predviđa:

− 20 % od ukupnog odobrenog iznosa nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju. Ukoliko je nakon potpisivanja Ugovora i zatvaranja cijele financijske konstrukcije filma došlo do promjena u financijskom i operativnom planu, izmjene se moraju bez odgode dostaviti na suglasnost Centru

− 60 % na početku snimanja, nakon dostavljanja popisa umjetničkih i tehničkih suradnika filma (popis članova ekipe). Tijekom ove faze producent je u obvezi dostaviti dokaz da su osigurana sredstva potrebna za pokrivanje preostalih troškova proizvodnje filma kao i dostaviti ugovor s koproducentima

− 20 % nakon kolaudacije filma i nakon ispunjenja svih odredaba Ugovora o sufinanciranju.

Obveze udjela i potrošnje sredstava u Republici Hrvatskoj

Članak 35.

(1) U manjinskoj koprodukciji, ovisno o financijskom sudjelovanju koproducentskih strana, obvezna je zastupljenost hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju, a najmanje 60 % odobrenih sredstava mora biti potrošeno u Republici Hrvatskoj.

(2) Republika Hrvatska obvezno se navodi kao zemlja proizvodnje, prema redoslijedu zastupljenosti i sukladno utvrđenom omjeru sudjelovanja u manjinskoj koprodukciji.

(3) Koprodukcijski ugovori moraju sadržavati odnose ulaganja svih koproducenata s jasno navedenim pravima hrvatskog producenta. Svi financijski i koprodukcijski ugovori moraju biti usklađeni s ovim Pravilnikom te dostavljeni Centru.

Potvrda o statusu službene koprodukcije

Članak 36.

(1) Nadležno tijelo za izdavanje potvrde o statusu službene koprodukcije u skladu s odredbama Konvencije i/ili važećim bilateralnim ili multilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama jest Centar.

(2) Ako hrvatski koproducent traži potvrdu iz stavka 1. ovoga članka, dužan je prije početka snimanja filma ili animacije podnijeti zahtjev za dodjelu privremenoga službenog koprodukcijskog statusa i dostaviti sljedeću dokumentaciju:

− izjavu o statusu autorskih prava

− sinopsis filma

− privremeni popis tehničkih i umjetničkih doprinosa svake zemlje obuhvaćene koprodukcijom

− troškovnik i privremeni plan financiranja

− privremeni operativni plan produkcije

− ugovor o koprodukciji ili sporazum (»deal memo«) između koproducenata. Ovaj dokument mora sadržavati klauzule koje predviđaju raspodjelu primitaka ili državnih područja između koproducenata.

(3) Za dodjelu konačnoga službenoga koprodukcijskog statusa hrvatski koproducent dužan je dostaviti Centru sljedeću dokumentaciju:

− zahtjev za dodjelu konačnog statusa službene međunarodne koprodukcije

− potpunu dokumentaciju o riješenim pravima naslova

− završnu verziju scenarija

− definitivan popis tehničkih i umjetničkih doprinosa svake od uključenih zemalja

− konačno izvješće o troškovima

− konačan plan financiranja

− ugovor o koprodukciji zaključen između koproducenata. Ugovor mora sadržavati klauzule koje predviđaju raspodjelu primitaka ili državnih područja između koproducenata.

(4) Sva dostavljena dokumentacija mora biti i na hrvatskom jeziku.

(5) Ukoliko se zahtjev za izdavanje potvrde konačnog koproducentskog statusa traži za film financiran sredstvima Centra, podnositelj zahtjeva podnosi Centru samo zahtjev.

KATEGORIJA POTICANJE RAZVOJA SCENARIJA I RAZVOJA PROJEKATA DUGOMETRAŽNIH IGRANIH, DUGOMETRAŽNIH DOKUMENTARNIH I ANIMIRANIH FILMOVA

Članak 37.

(1) Cilj kategorije poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova (u daljnjem tekstu: poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata) unutar javnog poziva iz članka 5. ovog Pravilnika, jest osigurati profesionalne uvjete pisanja filmskih scenarija, odnosno osigurati izvrsnost pripreme većinsko hrvatskih produkcijskih pothvata i potaknuti radnje koje vode zatvaranju financijskih potreba projekata.

(2) Prijavu u ovoj kategoriji moguće je podnijeti u dvije potkategorije: razvoj scenarija i razvoj projekata.

(3) Javni poziv u ovoj kategoriji otvoren je tijekom cijele godine. Prijave se podnose u prvom roku do prve polovice ožujka te u drugom roku do prve polovice rujna, a sukladno rokovima propisanim javnim pozivom.

(4) Odluke o raspodjeli sredstava donose se u prvoj polovici lipnja za prvi rok prijave te u prvoj polovici prosinca za drugi rok prijave.

(5) Iznimno od stavaka 3. i 4. ovoga članka, AV Vijeće može prema potrebi odlukom odrediti drugačije rokove.

(6) Sredstva za poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata namijenjena su dugometražnim igranim, dugometražnim dokumentarnim, te animiranim filmovima.

Članak 38.

(1) Pod dugometražnim igranim filmovima, u smislu dodjele sredstava za razvoj scenarija i razvoj projekata, podrazumijevaju se filmovi čije trajanje nije kraće od 70 minuta.

(2) Pod dugometražnim dokumentarnim filmovima, u smislu dodjele sredstava za razvoj scenarija i razvoj projekata, podrazumijevaju se filmovi čije trajanje nije kraće od 60 minuta.

(3) Pod animiranim filmovima podrazumijevaju se, u smislu dodjele sredstava za razvoj scenarija filmovi čije trajanje nije kraće od 24 minute, a u smislu dodjele sredstava za razvoj projekata, filmovi čije trajanje nije kraće od 5 minuta.

a) Potkategorija razvoja scenarija

Članak 39.

(1) Pravo prijave u potkategoriji razvoja scenarija imaju fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj; pravne i fizičke osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj: scenarist ili autor literarnog predloška, redatelj koji piše scenarij ili samo producent koji želi razviti scenarij ili suradnja navedenih fizičkih i/ili pravnih osoba.

(2) Sredstva se mogu dodijeliti za suradnju najviše dvojici scenarista na jednom tekstu, i to ravnomjerno, osim ako među njima nije drugačije pisano dogovoreno.

(3) Uz zapreke za prijavu na javne pozive Centra iz članka 77. ovog Pravilnika, prijaviti se ne mogu projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja proizvodnje filmova i kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela.

(4) Odobravanje sredstava za razvoj scenarija ne obvezuje Centar na sudjelovanje u financiranju sljedećih faza projekta.

(5) Uz prijavnicu se obavezno prilažu:

− životopis scenarista

− sinopsis za izvornu ideju na najmanje jednoj do dvije kartice

− treatment 4 – 10 kartica i do dvije raspisane scene s raspisanim dijalozima

− u slučaju adaptacije postojećeg izvornika i literarni predložak sa scenarističkom koncepcijom

− dokaz o uređenom autorskom pravu (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij).

(6) Dokazi potrebni za utvrđenje da ne postoje zapreke za prijavu na javne pozive Centra iz članka 77. Pravilnika određuju se javnim pozivom.

Kriterij za dodjelu potpore

Članak 40.

Pri razmatranju i vrednovanju prijavljenih projekata ocjenjuje se potencijal ideje, ostvarivost projekta i umjetnička relevantnost. Projekti se vrednuju prema sljedećim kriterijima, ovim redoslijedom važnosti:

− U grupi dugometražnih igranih filmova: Kvalitetan i profesionalno napisan sinopsis i treatment (kvaliteta dijaloga, uvjerljivi likovi i vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)

− U grupi dugometražnih dokumentarnih filmova: Kvalitetan i profesionalno napisan sinopsis i treatment (istraživački rad, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog filma, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)

− U grupi animiranih filmova: Kvalitetan i profesionalno napisan sinopsis i treatment (uvjerljivi likovi, vještina pripovijedanja, odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, razrađeni dijalozi i pozadinska naracija ondje gdje se koriste, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost).

b) Potkategorija razvoja projekata

Članak 41.

(1) Pravo sudjelovanja u potkategoriji razvoja projekata imaju fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar: zajednički s redateljima, sa scenarijem za koji su uređena autorska i srodna prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ili za koji su potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom, a u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

(2) Uz zapreke iz članka 77. ovog Pravilnika, prijaviti se ne mogu u potkategoriji razvoja projekata:

− projekti kojima su već odobrena sredstva na jednom od prethodnih javnih poziva:

• u potkategoriji razvoja projekata,

• u kategoriji poticanja proizvodnje filmova ili

• u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela u potkategoriji razvoja projekata.

(3) Odobravanje sredstava za razvoj projekta ni na koji način ne obvezuje Centar na sudjelovanje u financiranju kasnijih faza projekta.

(4) Uz prijavnicu se obvezno prilažu:

− scenarij, sinopsis, redateljska koncepcija

− produkcijski plan producenta za razvoj projekta

− dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij)

− životopisi scenarista, redatelja i producenta

− opis prethodnog rada producentske kuće

− operativni plan razvoja projekta

− plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta

− dokazi potrebni za utvrđenje da nisu ispunjene pretpostavke iz članka 77. Pravilnika.

(5) Financijski plan može sadržavati naknadu produkcijske kuće do 7 % sredstava ukupnog budžeta razvoja projekta. Prihvatljivi trošak Centra je naknada produkcijske kuće do 7 % sredstava Centra, na način propisan Dodatkom 2 ovog Pravilnika.

(6) Dokazi potrebni za utvrđenje da nisu ispunjene zapreke iz članka 77. Pravilnika određuju se javnim pozivom.

(7) Ako umjetnički savjetnici tijekom postupka vrednovanja procijene da je pojedini projekt, prijavljen u potkategoriji razvoja projekta kvalitetan, ali je nužno da prethodno prođe kroz fazu razvoja scenarija, savjetnici će razmatrati prijavljeni projekt u sklopu kategorije istog javnog poziva, a u potkategoriji razvoja scenarija dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, pod uvjetom da postoji prethodna pisana suglasnost podnositelja prijave.

Kriteriji za dodjelu potpore

Članak 42.

Pri razmatranju i vrednovanju prijavljenih projekata ocjenjuje se potencijal ideje, ostvarivost projekta i umjetnička relevantnost. Projekti se vrednuju prema sljedećim kriterijima, ovim redoslijedom važnosti:

1. A. U grupi dugometražnih igranih filmova: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij (kvaliteta dijaloga, uvjerljivi likovi i vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost);

B. U grupi dugometražnih dokumentarnih filmova: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij (iscrpan istraživački rad, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog filma, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost);

C. U grupi animiranih filmova: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij (uvjerljivi likovi, vještina pripovijedanja odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, razrađeni dijalozi i pozadinska naracija ondje gdje se koriste, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost);

2. uvjerljivost i originalnost redateljske koncepcije te stručne procjene da će redatelj biti sposoban umjetnički i operativno uspješno realizirati prijavljeni razvoj projekta te kvaliteta redateljevog cjelokupnog opusa;

3. Uspjesi producentovih recentnih projekata, cjelokupan opus producenta i producentske kuće koja prijavljuje projekt, pridržavanje ugovornih obveza potpisanih s Centrom, sudionicima u projektima te relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama, procjena da će producent i njihova producentska tvrtka biti sposobni realizirati predloženi razvoj projekta posebno uzimajući u obzir već potvrđene izvore financiranja ukoliko oni postoje u trenutku prijave i u tijeku postupka razmatranja i vrednovanja projekata na javnom pozivu.

Obveze nositelja odobrenih projekata u potkategorijama razvoja scenarija i razvoja projekata

Članak 43.

Nositelj projekta s Centrom sklapa Ugovor o sufinanciranju u kojem preuzima obvezu dostave scenarija kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u audiovizualnoj industriji, u roku od:

− 6 mjeseci po potpisu Ugovora o sufinanciranju za potkategoriju razvoja scenarija;

− 24 mjeseca po potpisu Ugovora o sufinanciranju za potkategoriju razvoja projekata.

Dinamika isplate u potkategorijama razvoja scenarija i razvoja projekata

Članak 44.

Dinamika isplate u ovoj natječajnoj kategoriji predviđa:

− 60 % odobrenih sredstava nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju

− 40 % odobrenih sredstava nakon obavljene procjene umjetničkog savjetnika i nakon ispunjenja svih odredaba Ugovora o sufinanciranju.

KATEGORIJA POTICANJA RAZVOJA SCENARIJA I RAZVOJA PROJEKATA SERIJSKIH TELEVIZIJSKIH DJELA

Članak 45.

(1) Cilj ovoj kategoriji unutar javnog poziva iz članka 4. ovog Pravilnika, jest potaknuti razvoj izvrsnosti serijskih televizijskih djela, osobito dramskih, dokumentarnih, animiranih i namijenjenih djeci i mladima.

(2) U svrhu provedbe javnog poziva u ovoj kategoriji, serijskim televizijskim djelima smatraju se serijska djela predviđena za priopćavanje putem pružatelja audiovizualnih medijskih usluga.

(3) Javni poziv u ovoj kategoriji otvoren je cijelu godinu. Prijave se podnose u prvom roku do prve polovice ožujka te u drugom roku do prve polovice rujna, a sukladno rokovima propisanim javnim pozivom.

(4) Odluke o raspodjeli sredstava donose se u prvoj polovici lipnja za prvi rok prijave te u prvoj polovici prosinca za drugi rok prijave.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, AV Vijeće može prema potrebi odlukom odrediti drugačije rokove.

(6) Serijskim televizijskim djelima podrazumijevaju se:

− televizijska dramska djela čije trajanje po epizodi nije kraće od 25 minuta i koja su namijenjena prvenstveno televizijskom prikazivanju

− televizijska humoristična djela, čije trajanje po epizodi nije kraće od 20 minuta

− kreativni televizijski formati namijenjeni djeci i mladima čije ukupno trajanje serije nije kraće od 25 minuta i koji su namijenjeni prvenstveno televizijskom prikazivanju

− dokumentarna televizijska djela čije trajanje po epizodi nije kraće od 20 minuta

− animirana televizijska djela čije ukupno trajanje serije nije kraće od 24 minute.

a) Potkategorija razvoja scenarija serijskih televizijskih djela

Članak 46.

(1) Pravo prijave u potkategoriji razvoja scenarija imaju fizičke osobe sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj; pravne i fizičke osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj: scenarist ili autor literarnog predloška, redatelj koji piše scenarij ili samo producent koji želi razviti scenarij ili suradnja navedenih fizičkih i/ili pravnih osoba.

(2) Sredstva se mogu dodijeliti za suradnju najviše dvojici scenarista na jednom tekstu, i to ravnomjerno, osim ako među njima nije drugačije pisano dogovoreno.

(3) Uz zapreke iz članka 77. ovog Pravilnika, prijaviti se ne mogu projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova.

(4) Odobravanje sredstava za razvoj scenarija ne obvezuje Centar na sudjelovanje u financiranju neke od sljedećih faza razvoja projekta ili proizvodnje audiovizualnog djela prema tom scenariju.

(5) Uz prijavu u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela u potkategoriji razvoja scenarija obvezno se prilaže ispunjena prijavnica (koja se nalazi na mrežnoj stranici Centra) za svaki projekt.

(6) Uz prijavnicu se obavezno prilažu sljedeći dodaci:

– životopis scenarista,

– sinopsis za izvornu ideju na najmanje jednoj do dvije kartice,

– treatment na 4 – 10 kartica,

– u slučaju adaptacije postojećeg izvornika i literarni predložak sa scenarističkom koncepcijom,

− dokaz o uređenom autorskom pravu (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij).

(7) Dokazi potrebni za utvrđenje da nisu ispunjene zapreke iz članka 77. Pravilnika određuju se javnim pozivom.

Kriteriji dodjele potpore u potkategoriji razvoja scenarija serijskih televizijskih djela

Članak 47.

Pri razmatranju i vrednovanju projekata ocjenjuje se potencijal ideje, ostvarivost projekta i umjetnička relevantnost. Projekti se vrednuju prema sljedećim kriterijima:

A. U grupi televizijskih dramskih djela, televizijskih humorističnih djela i kreativnim televizijskim formatima namijenjenim djeci i mladima: Kvalitetan i profesionalno napisan sinopsis i treatment (ideja, uvjerljivi i zanimljivi likovi, vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost, suvremenost i/ili relevantnost te inovativnost u pristupu djeci i mladima)

B. U grupi dokumentarnih televizijskih djela: Kvalitetan i profesionalno napisan sinopsis i treatment (istraživački rad, tema, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog djela, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)

C. U grupi animiranih televizijskih djela: Kvalitetan i profesionalno sinopsis i treatment (ideja, uvjerljivi i zanimljivi likovi, vještina pripovijedanja odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)

b) Potkategorija razvoja projekata serijskih
televizijskih djela

Članak 48.

(1) Pravo prijave u potkategoriji razvoja projekata serijskih televizijskih djela imaju neovisni proizvođači audiovizualnih djela u smislu odredaba zakona kojim se uređuje područje elektroničkih medija, pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar producenti zajednički s redateljima, sa scenarijem za koji su uređena autorska i srodna prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ili za koji su potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom, a u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

(2) Uz zapreke iz članka 77. ovog Pravilnika, prijaviti se ne mogu projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova u potkategoriji razvoja projekata.

(3) Ako umjetnički savjetnici tijekom postupka vrednovanja procijene da je pojedini projekt, prijavljen u potkategoriji razvoja projekta serijskih televizijskih djela kvalitetan, ali je nužno da prethodno prođe kroz fazu razvoja scenarija serijskih televizijskih djela, savjetnici će razmatrati prijavljeni projekt u sklopu kategorije istog javnog poziva, a u potkategoriji razvoja scenarija serijskih televizijskih djela, pod uvjetom da postoji prethodna pisana suglasnost podnositelja prijave.

Obvezna prijavna dokumentacija u potkategoriji razvoja projekata serijskih televizijskih djela

Članak 49.

(1) Uz prijavnicu se obvezno prilažu:

− scenarij jedne epizode

− sinopsis, za svaku pojedinu epizodu

− redateljska koncepcija

− produkcijski plan producenta za razvoj projekta

− dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij)

− životopisi scenarista, redatelja i producenta

− opis prethodnog rada producentske kuće

− operativni plan razvoja projekta

− plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta

− izjava producenta da je isti neovisni proizvođač audiovizualnih djela u smislu odredaba zakona kojim se uređuje područje elektroničkih medija

(2) Financijski plan može sadržavati naknadu produkcijske kuće do 7 % sredstava ukupnog budžeta razvoja projekta. Prihvatljivi trošak Centra je naknada produkcijske kuće do 7 % sredstava Centra, na način propisan Dodatkom 2 ovog Pravilnika.

(3) Dokazi potrebni za utvrđenje da nisu ispunjene zapreke iz članka 77. Pravilnika određuju se javnim pozivom

Kriteriji za dodjelu potpore u potkategoriji razvoja projekata serijskih televizijskih djela

Članak 50.

Pri razmatranju i vrednovanju projekata ocjenjuje se potencijal ideje, ostvarivost projekta i umjetnička relevantnost. Projekti se vrednuju prema sljedećim kriterijima, ovim redoslijedom važnosti:

1. A. U grupi televizijskih dramskih djela, televizijskih humorističnih djela i kreativnim televizijskim formatima namijenjenim djeci i mladima: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij (kvaliteta dijaloga, uvjerljivi likovi i vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost, suvremenost i/ili relevantnost te inovativnost u pristupu djeci i mladima)

B. U grupi dokumentarnih televizijskih djela: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij (iscrpan istraživački rad, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog djela, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)

C. U grupi animiranih televizijskih djela: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij (uvjerljivi likovi, vještina pripovijedanja odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, razrađeni dijalozi i pozadinska naracija ondje gdje se koriste, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)

2. Uvjerljivost i originalnost redateljske koncepcije te stručne procjene da će redatelj biti sposoban umjetnički i operativno uspješno realizirati prijavljeni razvoj projekta serijskog televizijskog djela te kvaliteta redateljevog cjelokupnog opusa

3. Uspjesi producentovih recentnih projekata, cjelokupan opus producenta i producentske kuće koja prijavljuje projekt, pridržavanje ugovornih obveza potpisanih s Centrom, sudionicima u projektima te relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama, procjena da će producent i njihova producentska tvrtka biti sposobni realizirati predloženi razvoj projekta serijskog televizijskog djela posebno uzimajući u obzir već potvrđene izvore financiranja ukoliko oni postoje u trenutku prijave i u tijeku postupka razmatranja i vrednovanja projekata na javnom pozivu.

Obveze nositelja odobrenih projekata u potkategorijama razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela

Članak 51.

(1) Nositelj projekta u potkategoriji razvoja scenarija s Centrom zaključuje Ugovor o sufinanciranju kojim preuzima obvezu dostave scenarija 1 epizode i sinopsisa za svaku pojedinu epizodu kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u hrvatskoj i svjetskoj audiovizualnoj industriji, u roku od 12 mjeseci po potpisu Ugovora o sufinanciranju

(2) Nositelj projekta u potkategoriji razvoja projekata s Centrom zaključuje Ugovor o sufinanciranju kojim preuzima obvezu dostave scenarija kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u hrvatskoj i svjetskoj audiovizualnoj industriji, u roku od 24 mjeseca po potpisu Ugovora o sufinanciranju na način kako slijedi:

– ukoliko je prijavljeno serijsko televizijsko djelo do 6 epizoda – 30 % scenarija prijavljenih epizoda zajedno sa svim materijalima potrebnim za kolaudaciju,

– ukoliko je prijavljeno serijsko televizijsko djelo od 7 do 12 epizoda – 25 % scenarija prijavljenih epizoda zajedno sa svim materijalima potrebnim za kolaudaciju,

– ukoliko je prijavljeno serijsko televizijsko djelo s više od 12 epizoda – 20 % scenarija prijavljenih epizoda zajedno sa svim materijalima potrebnim za kolaudaciju.

Dinamika isplate u potkategorijama razvoj scenarija i razvoj projekata serijskih televizijskih djela

Članak 52.

Dinamika isplate u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela predviđa:

− 60 % odobrenih sredstava nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju

− 40 % odobrenih sredstava nakon obavljene procjene umjetničkog savjetnika i nakon ispunjenja svih odredaba Ugovora o sufinanciranju.

KATEGORIJA POTICANJA PROIZVODNJE SERIJSKIH TELEVIZIJSKIH DJELA

Članak 53.

(1) Cilj ovoj kategoriji unutar javnog poziva iz članka 4. ovog Pravilnika, jest potaknuti proizvodnju serijskih televizijskih djela, osobito dramskih, dokumentarnih i animiranih.

(2) U svrhu provedbe javnog poziva u ovoj kategoriji, serijskim televizijskim djelima smatraju se serijska djela predviđena za priopćavanje putem pružatelja audiovizualnih medijskih usluga.

(3) Javni poziv u ovoj kategoriji raspisuje se prema potrebi i ovisno o raspoloživim sredstvima Centra, a otvoren je 30 dana.

(4) Javni poziv se odnosi na dramska i dokumentarna serijska televizijska djela koja imaju između 4 i 14 epizoda i animirana serijska djela koja imaju između 4 i 26 epizoda.

(5) Odluke o raspodjeli sredstava donose se u roku od 90 dana od datuma zatvaranja javnog poziva.

(6) Serijskim televizijskim djelima podrazumijevaju se:

− televizijska dramska djela čije trajanje po epizodi nije kraće od 40 minuta i koja su namijenjena prvenstveno televizijskom prikazivanju,

− dokumentarna televizijska djela čije trajanje po epizodi nije kraće od 20 minuta,

− animirana televizijska djela čije ukupno trajanje serije nije kraće od 24 minute.

(7) Odlukom o raspodjeli sredstava AV Vijeća pojedinom projektu moguće je dodijeliti iznos od najviše 20 % ukupnog proračuna proizvodnje predmetnog serijskog televizijskog djela.

Članak 54.

(1) Pravo prijave u ovoj kategoriji imaju neovisni proizvođači audiovizualnih djela u smislu odredaba zakona kojim se uređuje područje elektroničkih medija, pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar, zajednički s redateljima, sa scenarijem za koji su uređena autorska i srodna prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ili za koji su potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom, a u svrhu proizvodnje audiovizualnog djela ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći bitni uvjeti:

a) da se radi o međunarodnoj koprodukciji televizijskih serijskih djela,

b) da se radi o hrvatskom audiovizualnom djelu sukladno pravilniku koji uređuje hrvatska audiovizualna djela,

c) da udio pojedinog pružatelja audiovizualnih medijskih usluga (i povezanih društava) ne smije biti veći od 60 % ukupnog proračuna proizvodnje predmetnog serijskog televizijskog djela

d) da su u trenutku podnošenja prijave osigurana sredstva za razvoj i/ili osigurana sredstva za proizvodnju u iznosu od najmanje 20 % ukupnog proračuna proizvodnje predmetnog serijskog televizijskog djela.

(2) Uz zapreke iz članka 77. ovog Pravilnika, prijaviti se ne mogu projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanje proizvodnje filmova.

Obvezna prijavna dokumentacija

Članak 55.

(1) Uz prijavnicu se obvezno prilažu:

− podaci o uspjehu prethodnih serijskih televizijskih djela scenarista (prodaja i distribucija prethodnih serijskih televizijskih djela redatelja na domaćem i međunarodnom tržištu – televizija i druge platforme), ako ih ima i podaci o uspjehu prethodno proizvedenih audiovizualnih djela,

− podaci o uspjehu prethodnih serijskih televizijskih djela redatelja (prodaja i distribucija prethodnih serijskih televizijskih djela redatelja na domaćem i međunarodnom tržištu – televizija i druge platforme), ako ih ima i podaci o uspjehu prethodno proizvedenih audiovizualnih djela,

− podaci o uspjehu prethodnih serijskih televizijskih djela producenta (prodaja i distribucija prethodnih serijskih televizijskih djela redatelja na domaćem i međunarodnom tržištu – televizija i druge platforme), ako ih ima i podaci o uspjehu prethodno proizvedenih audiovizualnih djela,

− dokaz o uređenom autorskom i srodnim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij i izvorno autorsko djelo, ako je riječ o ekranizaciji postojećeg autorskog djela, a u proizvodnji animiranih televizijskih djela i izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima na korištenje likova)

− koncept serijskog televizijskog djela,

− scenarij za najmanje 25 % epizoda predmetnog serijskog televizijskog djela,

− sinopsis, za svaku pojedinu epizodu na barem jednoj kartici teksta,

− karakterizacija likova,

− redateljska koncepcija,

− popis umjetničkih i stručnih suradnika,

− operativni plan serijskog djela,

− plan financiranja i produkcijska strategija,

− dokazi da su osigurana sredstava za razvoj i/ili osigurana sredstva za proizvodnju u iznosu od najmanje 20 % ukupnog proračuna proizvodnje predmetnog serijskog televizijskog djela,

− financijski plan audiovizualnog djela,

− moodboard i vizuali, predlošci likova za animirana serijska djela,

− pisma namjere koproducenata.

(2) Dokazi potrebni za utvrđenje da nisu ispunjene zapreke iz članka 77. Pravilnika određuju se javnim pozivom.

(3) Financijski plan može sadržavati naknadu produkcijske kuće do 7 % sredstava ukupnog budžeta serijskog televizijskog djela. Prihvatljivi trošak Centra je naknada produkcijske kuće do 7 % sredstava Centra, na način propisan Dodatkom 2 ovog Pravilnika.

Kriteriji za dodjelu potpore

Članak 56.

Pri razmatranju i vrednovanju projekata ocjenjuje se potencijal ideje, ostvarivost projekta i umjetnička relevantnost. Projekti se vrednuju prema sljedećim kriterijima, ovim redoslijedom važnosti:

1. Već potvrđeni izvori financiranja razvoja i/ili proizvodnje predmetnog serijskog televizijskog djela (npr. javni poziv Centra, Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, nagrade na međunarodnim pitching forumima i sl.) ukoliko oni postoje u trenutku prijave i u tijeku postupka razmatranja i vrednovanja projekata na javnom pozivu te kvaliteta i izvedivost plana financiranja i produkcijske strategije.

2. A. U grupi televizijskih dramskih djela: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij (kvaliteta dijaloga, uvjerljivi likovi i vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost,

B. U grupi dokumentarnih televizijskih djela: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij (iscrpan istraživački rad, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog djela, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)

C. U grupi animiranih televizijskih djela: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij (uvjerljivi likovi, vještina pripovijedanja odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, razrađeni dijalozi i pozadinska naracija ondje gdje se koriste, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)

3. Uspjesi producentovih recentnih projekata, cjelokupan opus producenta i producentske kuće koja prijavljuje projekt, pridržavanje ugovornih obveza potpisanih s Centrom, sudionicima u projektima te relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama, procjena da će producent i njihova producentska tvrtka biti sposobni realizirati predloženu proizvodnju serijskog televizijskog djela posebno uzimajući u obzir već potvrđene izvore financiranja ukoliko oni postoje u trenutku prijave i u tijeku postupka razmatranja i vrednovanja projekata na javnom pozivu.

4. Uvjerljivost i originalnost redateljske koncepcije te stručne procjene da će redatelj biti sposoban umjetnički i operativno uspješno realizirati prijavljenu proizvodnju serijskog televizijskog djela te kvaliteta redateljevog cjelokupnog opusa.

Obveze nositelja odobrenih projekata

Članak 57.

(1) Nositelj projekta s Centrom zaključuje Predugovor o sufinanciranju kojim preuzima obvezu zatvaranja 90 % financijske konstrukcije proizvodnje predmetnog serijskog televizijskog djela (uključujući i iznos sredstava dodijeljen od strane Centra) u roku od 24 mjeseci od dana donošenja odluke AV Vijeća, a po ispunjenju koje će Nositelj projekta i Centar pristupiti zaključenju Ugovora o sufinanciranju proizvodnje serijskog televizijskog djela.

(2) Nositelj projekta dužan je prije zaključenja Ugovora o sufinanciranju proizvodnje serijskog televizijskog djela dostaviti dokaze o zatvaranju 90 % financijske konstrukcije proizvodnje predmetnog serijskog televizijskog djela, zajedno s dokazima da udio pojedinog pružatelja audiovizualnih medijskih usluga nije veći od 60 % ukupnog proračuna proizvodnje predmetnog serijskog televizijskog djela.

(3) Ukoliko Ugovor o sufinanciranju proizvodnje serijskog televizijskog djela nije zaključen u roku od 24 mjeseci od dana donošenja odluke AV Vijeća, nositelj projekta gubi pravo na korištenje sredstava državne potpore.

Dinamika isplate

Članak 58.

Dinamika isplate u kategoriji poticanja proizvodnje serijskih televizijskih djela predviđa:

− 20 % odobrenih sredstava nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju za fazu pretpriprema,

− 60 % na početku snimanja slike, a u kategoriji animiranog serijskog televizijskog djela na početku animacije serijskog televizijskog djela, nakon dostavljanja popisa umjetničkih i tehničkih suradnika filma – te ugovora o uređenju autorskih prava, glede scenarija, režije, filmske fotografije i svih drugih elemenata autorskih prava sukladno zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava, sa svim autorima i koautorima audiovizualnog djela, osim ugovora koji regulira glazbena prava, koji treba dostaviti prilikom predaje izvješća sa specifikacijom ukupno utrošenih sredstava (završno financijsko izvješće). Ukoliko je nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju došlo do promjena u financijskom i operativnom planu, izmjene se moraju bez odgode dostaviti na suglasnost Centru;

− 20 % nakon kolaudacije i nakon što se utvrdi ispunjenje svih odredaba Ugovora o sufinanciranju.

Obveza potrošnje sredstava u Republici Hrvatskoj

Članak 59.

(1) U kategoriji poticanja proizvodnje serijskih televizijskih djela, najmanje 80 % odobrenih sredstava mora biti potrošeno u Republici Hrvatskoj.

(2) Iz opravdanih razloga (potrebe radnje, scenarija, ili drugih opravdanih razloga ključnih za provedbu projekta), Centar može odobriti odstupanje od udjela iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, nositelj projekta dužan je prije početka snimanja obavijestiti Centar o planiranom odstupanju i dostaviti obrazloženje razloga.

KATEGORIJA POTICANJA RAZVOJA I PROIZVODNJE VIDEOIGARA

Članak 60.

(1) Cilj ove kategorije unutar javnog poziva iz članka 4. ovog Pravilnika jest potaknuti razvoj izvrsnosti videoigara edukativnog, kulturnog i/ili umjetničkog značaja koji su od interesa za Republiku Hrvatsku te hrvatsku i europsku audiovizualnu kulturu.

(2) Prijavu na javni poziv u kategoriji poticanja razvoja projekata i proizvodnje videoigara moguće je podnijeti u dvije potkategorije: razvoj projekata te proizvodnja videoigara.

(3) Javni poziv raspisuje se jedanput godišnje i otvoren je 30 dana.

(4) Odluke javnog poziva u kategoriji poticanja razvoja projekata i proizvodnje videoigara donose se u roku od 90 dana od datuma zatvaranja javnog poziva.

(5) Sredstva koja se dodjeljuju putem Javnog poziva za poticanje razvoja i proizvodnje videoigara su potpore male vrijednosti, de minimis.

Članak 61.

Pravo prijave u kategoriji poticanja razvoja projekata i proizvodnje videoigara nemaju:

− glavni autori i producenti koji su povrijedili ugovorne obveze i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru,

− glavni autori i producenti s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u istoj potkategoriji

− poduzetnici u teškoćama definirani Uredbom iz članka 4. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika, te poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije

− podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore

− podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja,

− podnositelji prijave koji su premašili gornju granicu de minimis potpore koja se jednom poduzetniku može dodijeliti tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.

a) Potkategorija razvoja projekata

Članak 62.

(1) Pravo prijave u potkategoriji razvoj projekata imaju fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj; pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje audiovizualnih te računalnih i srodnih djelatnosti, producent, zajednički s glavnim autorom videoigre (npr. glavni dizajner, kreativni direktor), s koncepcijom igre tj. skraćenim oblikom dokumenta dizajna videoigre za koji su uređena autorska i srodna prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ili za koji su potpisali rezervaciju, tj. opciju s glavnim autorom za izradu projekta videoigre.

(2) Sredstva se mogu dodijeliti za suradnju najviše dvojici glavnih autora i to ravnomjerno, osim ako među njima nije drugačije pisano dogovoreno.

(3) Odobravanje sredstava za razvoj projekta ni na koji način ne obvezuje Centar na sudjelovanje u financiranju sljedećih faza projekta.

(4) Uz prijavnicu se obvezno prilažu:

− koncepcija igre, tj. skraćeni oblik dokumenta dizajna videoigre

− motivacijsko pismo podnositelja prijave za razvoj projekta

− dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima)

− životopisi ključnih dionika na projektu (glavni autor, producent)

− opis prethodnog rada producentske kuće

− operativni plan razvoja projekta

− plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta

− izjavu podnositelja prijave o korištenim potporama male vrijednosti, na obrascu Centra, objavljenom na službenim stranicama Centra.

(5) Financijski plan može sadržavati naknadu produkcijske kuće do 7 % sredstava ukupnog budžeta razvoja projekta. Prihvatljivi trošak Centra je naknada produkcijske kuće do 7 % sredstava Centra, na način propisan Dodatkom 2 ovog Pravilnika.

(6) Dokazi potrebni za utvrđenje da nisu ispunjene zapreke iz članka 77. Pravilnika određuju se javnim pozivom.

(7) Dinamika isplate u potkategoriji razvoja videoigara predviđa:

− 60 % odobrenih sredstava nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju

− 40 % odobrenih sredstava nakon obavljene procjene umjetničkog savjetnika i nakon ispunjenja svih odredaba Ugovora o sufinanciranju.

(8) Pri utvrđivanju liste prioriteta u kategoriji razvoja projekta videoigara uzima se u obzir obveza odobravanja sufinanciranja najmanje jednog debitantskog projekta po javnom pozivu koji je zadovoljio kriterije iz ovoga Pravilnika.

(9) Debitantom se smatra glavni autor videoigre koji do trenutka podnošenja prijave nije sudjelovao kao glavni autor u proizvedenoj videoigri.

b) Potkategorija proizvodnje videoigara

Članak 63.

(1) Pravo prijave u ovoj potkategoriji imaju pravne i fizičke osobe upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje audiovizualnih te računalnih i srodnih djelatnosti, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj: zajednički s glavnim autorom videoigre, sa dokumentom dizajna videoigre za koji su uređena autorska i srodna prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ili za koji su potpisali rezervaciju, tj. opciju s glavnim autorom za izradu videoigre.

(2) Uz prijavnicu se obvezno prilažu:

− dokument dizajna videoigre

− motivacijsko pismo producenta

− dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima)

− životopisi ključnih dionika na projektu (autor, producent)

− opis prethodnog rada producentske kuće

− operativni plan

− plan financiranja i financijski plan

− dokazi potrebni za utvrđenje da nisu ispunjene pretpostavke iz članka 77. Pravilnika.

− izjavu podnositelja prijave o korištenim potporama male vrijednosti, na obrascu Centra, objavljenom na službenim stranicama Centra

− ispunjen kvalifikacijski test.

(3) Dokazi potrebni za utvrđenje da nisu ispunjene zapreke iz članka 77. Pravilnika određuju se javnim pozivom.

(4) Financijski plan videoigara obvezno sadrži:

− troškove videoigre do kandidata za izdavanje (Release Candidate)

− eksploatacijske i prezentacijske troškove koji uključuju najmanje 100 digitalnih kopija videoigre te komplet screenshotova i promotivnih materijala

− trošak izrade jedne fizičke kopije videoigre za pohranu.

(5) Financijski plan iz stavka 3. ovog članka može sadržavati naknadu produkcijske kuće do 7 % ukupnog budžeta videoigre. Prihvatljivi trošak Centra jest naknada produkcijske kuće do 7 % sredstava Centra, na način propisan Dodatkom 2 ovog Pravilnika.

(6) Podnositelji prijave u potkategoriji poticanja proizvodnje videoigara mora ostvariti minimalno 12 bodova u Kvalifikacijskom testu koji je Dodatak 1a Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(7) Dinamika isplate u potkategoriji proizvodnje videoigara predviđa:

− 50 % ukupnoga odobrenog iznosa nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju

− 40 % nakon dovršavanja igrice Alpha faze projekta koja uključuje razvoj svih bitnih značajki projekta, nakon što je ostvarena ključna igrivost, izrađene glavne tehničke značajke projekta te dostavljen popis ključnih umjetničkih i tehničkih suradnika igre (popis članova ekipe), uključujući i ugovor o uređenju autorskih prava glede svih elemenata autorskih prava sukladno zakonu. Ukoliko je nakon potpisivanja Ugovora došlo do promjena u financijskom i operativnom planu, izmjene se moraju bez odgode dostaviti na suglasnost Centru. Prije isplate sredstava u ovoj fazi producent mora dostaviti dokaz da su osigurana sredstva potrebna za pokrivanje preostalih troškova proizvodnje ovog audiovizualnog djela

− 10 % nakon kolaudacije videoigre i nakon ispunjenja svih odredaba Ugovora o sufinanciranju.

Kriteriji za dodjelu potpore u kategoriji poticanja razvoja projekata i proizvodnje videoigara

Članak 64.

(1) Razmatranje i vrednovanje natječajnih prijava u kategoriji poticanja razvoja projekata videoigara te proizvodnje videoigara obavlja/ju umjetnički savjetnik/ci za razvoj projekata i proizvodnju videoigara kojeg/koje imenuje AV Vijeće na prijedlog ravnatelja poglavito iz reda uglednih proizvođača i autora videoigara s potvrđenim znanjem i iskustvom u području dizajna videoigara i proizvodnje.

(2) Pri razmatranju i vrednovanju projekata u obje potkategorije ocjenjuje se:

− kvalitetna i profesionalno pripremljena prijava (kvaliteta koncepcije igre ili skraćenog dokumenta dizajna videoigre u kategoriji razvoja projekta / dokument dizajna videoigre u kategoriji proizvodnje videoigre; igrivost, inovativnost, izvedivost projekta, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)

− uspjesi posljednje videoigre glavnog autora, kao i njegov cjelokupan opus, uvjerljivost i originalnost njegove koncepcije te stručne procjene da će autor biti sposoban umjetnički i operativno uspješno realizirati prijavljeni projekt

− uspjesi producentovih recentnih projekata, cjelokupni opus producenta, pridržavanje ugovornih obveza potpisanih s Centrom, sudionicima u projektima te relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama; procjena da će producent i producentska tvrtka biti sposobni realizirati predloženi projekt posebno uzimajući u obzir već potvrđene izvore financiranja ukoliko oni postoje u trenutku prijave i u tijeku postupka razmatranja i vrednovanja projekata na javnom pozivu.

Obveze nositelja odobrenih projekata u kategoriji poticanja razvoja projekata i proizvodnje videoigara

Članak 65.

Nositelji projekta u ovoj kategoriji javnog pozivaju zaključuju Ugovor o sufinanciranju s Centrom kojim preuzimaju obvezu dostave dokumenta dizajna videoigre odnosno realizaciju proizvodnje kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u hrvatskoj i svjetskoj audiovizualnoj industriji, u roku od:

− 12 mjeseci po potpisu Ugovora o sufinanciranju za potkategoriju razvoja videoigara

− 24 mjeseca po potpisu Ugovora o sufinanciranju za potkategoriju proizvodnje videoigara.

KATEGORIJA POTICANJA DISTRIBUCIJE FILMOVA

Članak 66.

(1) Cilj je ovoj kategoriji unutar javnog poziva iz članka 4. ovog Pravilnika potaknuti razvoj publike i poduprijeti distribuciju hrvatskih filmova i kinodistribuciju filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Javnim pozivom u ovoj kategoriji dodjeljuju se sredstva u dvije potkategorije:

– distribucija hrvatskih filmova, s posebnim naglaskom na kinodistribuciju na teritoriju Republike Hrvatske

– kinodistribucija filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom na teritoriju Republike Hrvatske

(3) Javni poziv u ovoj kategoriji otvoren je tijekom cijele godine. Prijave na javni poziv u kategoriji poticanja distribucije filmova podnose se u četiri roka propisana javnim pozivom.

(4) Odluke o raspodjeli sredstava donose se u roku od 60 dana od isteka rokova prijave propisanih javnim pozivom.

Članak 67.

(1) Pravo prijave na javni poziv u kategoriji distribucije filmova imaju pravne osobe koja su upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela ili prometa audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik distributera odnosno očevidnik producenata koje vodi Centar.

(2) Prijava na javni poziv u kategoriji distribucije filmova podnosi se u roku od 60 dana prije početka planirane distribucije filma. Iznimno, prijava se može podnijeti u roku od 30 dana prije početka planirane distribucije filma ako za to postoje opravdani razlozi.

(3) Nositelj projekta mora započeti distribuciju filma u roku od 12 mjeseci od prvog javnog prikazivanja filma. Iznimno, distribucija se može započeti u roku od 15 mjeseci od prvog javnog prikazivanja filma ako za to postoje opravdani razlozi.

(4) O postojanju opravdanih razloga iz stavka 2. i 3. ovog članka odlučuje ravnatelj Centra.

Članak 68.

(1) Uz prijavnicu obvezno priložiti:

− ugovor između distributera i producenta (ako je primjenjivo), distributer i producent moraju zadovoljavati uvjete iz članka 63. stavak 1. Pravilnika

− plan distribucije filma

− marketinški plan

− media plan

− promotivni plan za razvoj publike

− plan financiranja distribucije filma

− troškovnik distribucije filma

− važeći izvadak iz nadležnog registra

− potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

− poveznica na film

− poveznica na teaser i/ili trailer filma

− ispis dijaloga (dijalog-lista)

− prijedlog vizuala i promotivnih materijala.

(2) Dokazi potrebni za utvrđenje da nisu ispunjene zapreke iz članka 77. Pravilnika određuju se javnim pozivom.

(3) Kriteriji za dodjelu potpore:

− procjena potencijala distribucije

− kvaliteta prijave

− procjena promotivnog plana za razvoj publike

− procjena izvedivosti prijavljene distribucije filma.

(4) Podnositelj prijave Ugovorom o sufinanciranju zaključenim s Centrom preuzima obvezu distribucije filma do završetka, sukladno odobrenom i važećem planu.

(5) Nositelji projekta dužni su pravodobno unositi sve potrebne podatke o kinodistribuciji filma u web aplikaciju »Cro Box Office« (boxoffice.hr), a za druge oblike distribucije dužni su priložiti Centru rezultate u pisanom obliku najkasnije godinu dana nakon početka distribucije ili pisanim putem na zahtjev Centra.

(6) Dinamika isplate u kategoriji poticanja distribucije filmova predviđa:

− 80 % odobrenih sredstava nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju distribucije

− 20 % nakon završetka distribucije, predaje konačnog financijskog izvještaja i nakon ispunjenja svih odredaba Ugovora o sufinanciranju.

GLAVA III.

IX. JAVNI POZIV ZA POTICANJE KOMPLEMENTARNIH DJELATNOSTI

Članak 69.

(1) Javni poziv za poticanje komplementarnih djelatnosti obuhvaća projekte koji se razmatraju i vrednuju u kategorijama:

− programi iz područja zaštite audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost

− programi filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija

− djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture

− programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela

− proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti

− izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti

− programi stručnoga usavršavanja i/ili edukacije

− programi audiovizualnih udruga i organizacija

− programi međunarodne suradnje.

(2) Pri razmatranju i vrednovanju projekata u kategoriji poticanja komplementarnih djelatnosti ocjenjuju se projekti koji hrvatsku audiovizualnu kulturu stavljaju u europski i međunarodni kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva, a visoke su razine kvalitete te jačaju kulturnu razmjenu.

a) Javni poziv za poticanje komplementarnih djelatnosti – osim projekata Međunarodne suradnje

Članak 70.

(1) Prijave na javni poziv za komplementarne djelatnosti podnose se u dva roka godišnje:

– u prvom roku do prve polovice rujna za projekte u svim kategorijama te

– u drugom roku do prve polovice siječnja isključivo za one projekte iz kategorije programa filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija koji se održavaju u drugoj polovici godine, a nisu se prijavili na prvi rok javnog poziva.

(2) Prijave na javni poziv iz stavka 1. ovog članka podnose se sukladno rokovima propisanim javnim pozivom.

(3) Odluke o raspodjeli sredstava donose se u prosincu za prvi rok prijave te u travnju za drugi rok prijave.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, AV Vijeće može prema potrebi odlukom odrediti drugačije rokove za prijavu i donošenje odluka.

(5) Pravo sudjelovanja na javnom pozivu za komplementarne djelatnosti imaju fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje djelatnosti iz kategorije javnog poziva za koju se prijavljuju te upisane u odgovarajući registar.

(6) Potrebna dokumentacija za prijavu u ovoj kategoriji propisuje se u javnom pozivu za poticanje komplementarnih djelatnosti.

Članak 71.

Projekti prijavljeni u kategoriji poticanja komplementarnih djelatnosti vrednuju se prema sljedećim kriterijima:

− kvaliteta, izvedivost i održivost projekta (od sadržajne do produkcijske razine)

− projekti koji imaju konkretne, realne i strateške planove u umjetničkom, organizacijskom i financijskom smislu

− značaj projekata za relevantan kontekst (ovisno o projektu, od lokalne zajednice, preko nacionalnog značaja do međunarodne prepoznatljivosti i važnosti za audiovizualni sektor)

− kontinuitet projekta odnosno njegova dugoročna usmjerenost, dostupnost projekta, vidljivost i komunikacija s profesionalcima i javnosti,

− kvaliteta prijave, kvaliteta i iskustvo projektnog tima u pojedinoj programskoj komplementarnoj djelatnosti za koju se prijavljuje (stabilni i dostatni izvori prihoda za kontinuirano obavljanje aktivnosti tijekom razdoblja ostvarivanja projekta, stručne kompetencije i kvalifikacije potrebne za provođenje predložene aktivnosti)

− prethodna izdanja projekta (ako nije prvo izdanje)

− ispunjavanje prethodnih ugovornih obveza s Centrom

− odjek projekta i komunikacija s javnosti (prije, za vrijeme i nakon održavanja projekta)

− te povezivanje i suradnja.

Članak 72.

(1) Nositelj projekta Ugovorom o sufinanciranju zaključenim s Centrom preuzima obvezu realizacije projekta do ugovorenog roka.

(2) Dinamika isplate u kategoriji poticanja komplementarnih djelatnosti – osim projekata međunarodne suradnje predviđa:

− 80 % za pripreme i održavanje projekta

− 20 % po predanom izvješću.

(3) Nositelj projekta obvezuje se osigurati preostala sredstva potrebna za izvršenje projekta, a sredstva dobivena od Centra koristit će namjenski.

(4) Nositelj projekta obvezuje se Centru dostaviti projektni materijal i financijsko izvješće najkasnije 90 dana po završetku projekta.

(5) Izvješće iz stavka 4. ovoga članka treba sadržavati:

− opis izvršenog projekta

− tablicu udjela svih sufinancijera

− troškovnik projekta

− obračun troškova sa specifikacijom računa plaćenih sredstvima Centra

− kopije plaćenih ugovora i računa do visine odobrenih sredstava Centra i dokaze o plaćanju

− popratnu dokumentaciju vezanu uz izvršeni projekt.

(6) Centar ima pravo koristiti izvješće i materijal nositelja projekta za svoja izvješća i publikacije.

b) Javni poziv za poticanje komplementarnih djelatnosti – projekti Međunarodne suradnje

Članak 73.

(1) U projekte međunarodne suradnje ubrajaju se projekti koji se odvijaju izvan teritorija Republike Hrvatske:

− međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi gostovanja hrvatskih autora audiovizualnih djela, producenata, izbornika festivala i audiovizualnih manifestacija, audiovizualnih stručnjaka i djelatnika

− međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: program izrade promidžbenih materijala i prijavljivanje u službenu konkurenciju festivala i audiovizualnih manifestacija

− međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi predstavljanja i promocije audiovizualnih djela

− projekti međunarodne kulturalne razmjene iz područja audiovizualnih djelatnosti (razmjena hrvatskih i stranih pojedinaca i institucija)

− programi stručnog usavršavanja

− sudjelovanje u radu relevantnih međunarodnih audiovizualnih strukovnih udruga (sukladno listi relevantnih međunarodnih strukovnih udruga objavljenoj na internetskoj stranici Centra)

− pitching, koprodukcijski forumi i programi za razvoj projekata

− međunarodni filmski i audiovizualni sajmovi: potpora producentima i autorima za predstavljanje audiovizualnih djela.

(2) Javni poziv u potkategoriji međunarodne suradnje otvoren je tijekom cijele godine, a prijave se podnose u četiri roka: do prve polovice siječnja, travnja, srpnja i rujna, a sukladno rokovima propisanim javnim pozivom.

(3) Odluke o raspodjeli sredstava donose se donose se do prve polovice ožujka, lipnja, rujna i studenog.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, AV Vijeće može prema potrebi odlukom odrediti drugačije rokove za prijavu i donošenje odluka.

(5) Potrebna dokumentacija za prijavu u ovoj kategoriji propisuje se u javnom pozivu za poticanje komplementarnih djelatnosti-projekti Međunarodne suradnje.

Članak 74.

Pravo prijave na javni poziv za projekte međunarodne suradnje imaju fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj; fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili koje obavljaju odgovarajuću djelatnost u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje komplementarnih djelatnosti te su upisane u odgovarajući registar.

Članak 75.

Centar će osobito podupirati one projekte međunarodne suradnje koji:

− su od interesa za Republiku Hrvatsku te hrvatsku, europsku i svjetsku audiovizualnu kulturu

− hrvatsku kulturu stavljaju u europski i međunarodni kontekst

− promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva

− su stručni, visoke razine kvalitete i sadržajne inovativnosti

− doprinose promicanju hrvatskih audiovizualnih djela, audiovizualnih autora, djelatnika i stručnjaka u svijetu

− su nagrađivani

− su značajni za očuvanje hrvatske kulturne baštine i kulturnog identiteta.

Članak 76.

(1) Nositelj projekta Ugovorom o sufinanciranju zaključen s Centrom preuzima obvezu realizacije projekta do ugovorenog roka.

(2) Dinamika isplate u kategoriji poticanja komplementarnih djelatnosti – projekti međunarodne suradnje predviđa:

− 80 % za pripreme i održavanje projekta

− 20 % po predanom izvješću.

(3) Nositelj projekta obvezuje se osigurati preostala sredstva potrebna za izvršenje projekta, a sredstva dobivena od Centra koristit će namjenski.

(4) Nositelj projekta obvezuje se Centru dostaviti programski materijal i financijsko izvješće najkasnije 90 dana po završetku projekta.

(5) Izvješće iz stavka 4. ovoga članka treba sadržavati:

− opis izvršenog projekta,

− tablicu udjela svih sufinancijera

− troškovnik projekta

− obračun troškova sa specifikacijom računa plaćenih sredstvima Centra,

− kopije plaćenih ugovora i računa do visine odobrenih sredstava Centra i dokaze o plaćanju

− popratnu dokumentaciju vezanu uz izvršeni projekt.

(6) Centar ima pravo koristiti izvješće i materijal nositelja projekta za svoja izvješća i publikacije.

GLAVA IV.

X. ZAPREKE ZA PRIJAVU NA JAVNE POZIVE CENTRA

Članak 77.

(1) Pravo prijave na javne pozive Centra nemaju:

– naručeni filmovi, nastavni i edukativni filmovi, audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami,

– podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,

– redatelji i producenti koji su u dosadašnjem radu povrijedili ugovorne obveze prema drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra, koja potraživanja su utvrđena pravomoćnom sudskom presudom, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,

– pravne osobe čiji zakonski zastupnici istovremeno zastupaju pravne osobe koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,

– pravne osobe čiji su vlasnici/suvlasnici istodobno vlasnici/suvlasnici pravnih osoba koje ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju svoje obveze prema Centru ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od Centra (utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom), a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,

– podnositelji prijave, pojedinačni vlasnici podnositelja prijave ili osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave kojima je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,

– podnositelji prijave s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u istoj kategoriji. Nije primjenjivo za prijave u:

• kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova u potkategoriji razvoja projekata,

• kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata serijskih televizijskih djela u potkategoriji razvoja projekata i

• kategoriji poticanja razvoja i proizvodnje videoigara u potkategoriji poticanja proizvodnje videoigara,

– podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore,

– podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja,

– poduzetnici u teškoćama definirani člankom 2. točkom 18. Uredbe o općem skupnom izuzeću,

– poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije.

(2) Odredbe ovog članka primjenjuju se na sve kategorije prijava na javne pozive Centra:

Članak 78.

Ograničenja broja prijava na javne pozive:

a) u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova u potkategoriji razvoja scenarija – scenarist može prijaviti najviše 2 projekta u istoj grupi audiovizualnih djela, na svakom roku

b) u kategoriji poticanje proizvodnje filmova – redatelj može prijaviti najviše 2 projekta u istoj grupi audiovizualnih djela, na svakom roku.

GLAVA V.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (»Narodne novine« broj 76/21 i 154/22).

(2) Postupci u kojima su zaključeni Ugovori o sufinanciranju s Centrom prema odredbama Pravilnika o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (»Narodne novine« broj 76/21 i 154/22) bit će dovršeni prema odredbama Pravilnika o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (»Narodne novine« broj 76/21 i 154/22).

Članak 80.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/23-01/1
Urbroj: 115-01-23-5
Zagreb, 11. kolovoza 2023.

Ravnatelj
Christopher Peter Marcich, v. r.

DODATAK 1

KVALIFIKACIJSKI TEST

Osnovni uvjeti: da bi projekt zadovoljio kvalifikacijski test, mora ostvariti minimalno 12 bodova od ukupno 25 mogućih.

DIO A – KULTURNI SADRŽAJ
Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova*
A1Djelo je smješteno na lokaciji u Hrvatskoj ili u nekoj europskoj državi, ili njegove slike predstavljaju Hrvatsku ili neku drugu europsku državu ili kulturno okruženje2 
A2Djelo je inspirirano ili se temelji na adaptaciji postojećeg književnog, glazbenog, kazališnog ili audiovizualnog djela2 
A3Djelo se bavi suvremenim političkim, društvenim ili kulturnim temama i/ili sadržajima2 
A4Konačna verzija djela je na hrvatskom ili jednom od europskih jezika2 
UKUPNO A8 

DIO B – DOPRINOS LJUDSKIH POTENCIJALA
Mogući
broj bodova
Ostvareni broj bodova*

B1

 

 

 

Djelu će svoj doprinos dati državljani Republike Hrvatske ili državljani EEA u ulozi:
a) redatelj1 
b) producent1 

c) barem jedan koautor:

– autor scenarija

– glavni snimatelj

– glavni montažer slike i zvuka

– glavni animator

– glavni crtač (layout man)

– skladatelj glazbe

1 
 
d) barem jedan autor doprinosa ili voditelj sektora:1 
 

za igrana i dokumentarna djela*:

– direktor filma

– glavni garderobijer

– kostimograf

– operater kamere

– pomoćni redatelj

– pomoćnik redatelja

– autor dijaloga

– scenograf

– slikar maski

– supervizor vizualnih efekata

– vođa snimanja

 
 
ILI 
 
 

za animirana djela*:

– animator

– asistent animatora

– pomoćni redatelj

– compositing

– autor dijaloga

– čistač

– dizajner likova

– dizajner pozadina

– dizajner svjetla

– fazer

– kolorist

– lutkar

– modeler

– motion capture supervizor

– operater kamere

– rendering slike

– rigger

– scenograf

– supervizor vizualnih efekata

– trik snimatelj

 
 
e) Glavni glumac/glumica ili glas u animaciji1 
 
f) Minimalno 3 sporedna glumca/glumice ili glasa1 
UKUPNO B16 


B2Ostali članovi ekipe angažirani u proizvodnji djela
 
Najmanje 50 % članova ekipe predviđenih za angažman u proizvodnji djela u Hrvatskoj su državljani Republike Hrvatske ili državljani EEA6 
 
ILI 
 
 
Najmanje 40 % članova ekipe predviđenih za angažman u proizvodnji djela u Hrvatskoj su državljani Republike Hrvatske ili državljani EEA4 
 
ILI 
 
 
Najmanje 30 % članova ekipe predviđenih za angažman u proizvodnji djela u Hrvatskoj su državljani Republike Hrvatske ili državljani EEA3 
UKUPNO B26 
    
UKUPNO B (B1+B2)12 

DIO C – KORIŠTENJE
PRODUKCIJSKIH POTENCIJALA REPUBLIKE HRVATSKE
Mogući
broj bodova
Ostvareni broj bodova*
C1Snimanje i/ili proizvodnja obavljat će se na lokacijama ili u studijima u Hrvatskoj
 
najmanje 50 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje obavljat će se u Hrvatskoj5 
 
ILI 
 
 
najmanje 30 do 50 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje obavljat će se u Hrvatskoj3 
 
ILI 
 
 
Najmanje 15 do 30 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje obavljat će se u Hrvatskoj2 
UKUPNO C15 
    
UKUPNO A) + B) + C)25 


DODATAK 1a

KVALIFIKACIJSKI TEST ZA VIDEOIGRE

Osnovni uvjeti: da bi projekt zadovoljio kvalifikacijski test, mora ostvariti minimalno 12 bodova od ukupno 25 mogućih.

DIO A – KULTURNI SADRŽAJ
Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova*
A1Djelo je smješteno na lokaciji u Hrvatskoj ili u nekoj europskoj državi, ili njegove slike predstavljaju Hrvatsku ili neku drugu europsku državu ili kulturno okruženje2 
A2Djelo je inspirirano ili se temelji na adaptaciji postojećeg književnog, glazbenog, kazališnog ili audiovizualnog djela2 
A3Djelo se bavi suvremenim političkim, društvenim ili kulturnim temama i/ili sadržajima2 
A4Konačna verzija djela je na hrvatskom ili jednom od europskih jezika2 
UKUPNO A8 

DIO B – DOPRINOS LJUDSKIH POTENCIJALA
Mogući
broj bodova
Ostvareni broj bodova*
B1Djelu će doprinos dati državljani Republike Hrvatske ili državljani EEA u ulozi:
a) glavni autor videoigre1 
b) producent1 

c) barem jedan koautor:

– autor scenarija

– glavni programer

– glavni animator

– skladatelj glazbe


1

 
d) barem jedan autor doprinosa ili voditelj sektora:1 

Programer

Umjetnik (digitalni)-koncept, 2 D, 3 D, UI, likovi

Arhitekt

UX Dizajner

Inženjer za zvuk

Glazbenik

Animator

VFX

SFX

 
 
e) Glavni glumac/glumica za glas i/ili pokret1 
f) Minimalno 3 sporedna glumca/glumice za glas i/ili pokret1 
UKUPNO B16 
Ostali članovi ekipe angažirani u proizvodnji djela
B2Najmanje 50 % članova ekipe predviđenih za angažman u proizvodnji djela državljani su Republike Hrvatske ili državljani EEA6 
ILI 
 
Najmanje 40 % članova ekipe predviđenih za angažman u proizvodnji djela državljani su Republike Hrvatske ili državljani EGP4 
ILI 
 
Najmanje 30 % članova ekipe predviđenih za angažman u proizvodnji djela državljani su Republike Hrvatske ili državljani EGP3 
UKUPNO B26 
    
UKUPNO B (B1+B2)12 


DIO C – KORIŠTENJE PRODUKCIJSKIH POTENCIJALA
REPUBLIKE HRVATSKE
Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova*
Snimanje i/ili Proizvodnja obavljat će se u Hrvatskoj
C1najmanje 50 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje obavljat će se u Hrvatskoj5 
 
ILI 
 
 
najmanje 30 do 50 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje obavljat će se u Hrvatskoj3 
 
ILI 
 
 
Najmanje 15 do 30 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje obavljat će se u Hrvatskoj2 
 
UKUPNO C15 
    
UKUPNO A) + B) + C)25 

DODATAK 2

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi (izravni i neizravni) jesu sljedeći troškovi:

− stvarno nastali za vrijeme razdoblja i/ili u svezi s provedbom projekta, bez obzira na vrstu troška ili način nastanka,

− predviđeni su u finalnom troškovniku,

− evidentirani su u poslovnim knjigama korisnika u skladu sa važećim računovodstvenim propisima te u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom (svaki interno ili eksterno sastavljen dokument ili elektronički zapis o poslovnom događaju koji čini osnovu za unos podataka o poslovnom događaju u poslovne knjige, a sukladno zakonu predstavlja vjerodostojnu knjigovodstvenu ispravu ili drugu ispravu kojom se zaračunavaju isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu),

− za troškove internih ljudskih resursa angažiranih na projektu (npr. plaće i naknade troškova isplaćene radnicima) dokumentirani obračuni plaća i naknada radnicima, s pripadajućim javnim davanjima, izdanim u skladu s važećim propisima,

− za troškove po osnovi upotrebe dugotrajne imovine, zaliha materijala, sitnog inventara i dr., dokumentirani obračuni uporabe dugotrajne imovine prijavitelja angažirane za realizaciju projekta koji za svako pojedino sredstvo dugotrajne imovine, knjižene u korist konta prihoda, bez iskazanog PDV-a:

a) za audiovizualnu opremu i softver ne više od 5 % nabavne vrijednosti po tjednu uporabe niti ukupno više od 50 % nabavne vrijednosti na jednom projektu

b) za svu ostalu opremu i softver ne više od 3 % nabavne vrijednosti po tjednu uporabe niti ukupno više od 20 % nabavne vrijednosti na jednom projektu.

Iznimno, smatraju se prihvatljivim troškovima i troškovi nastali prije datuma prijave u svrhu osiguranja preduvjeta za realizaciju projekta (reguliranje autorskih prava).

Smatraju se prihvatljivim troškovima troškovi vezani za reguliranje intelektualnog vlasništva, autorska, izvođačka i ostala prava, osim prava koja se obvezno kolektivno ostvaruju.

Sektori i faze realizacije proizvodnje audiovizualnih djela

Razvoj scenarija dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova te serijskih televizijskih djela:

− honorar scenarista, s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi),

− troškovi istraživanja, honorari i usluge stručnih suradnika (konzultanata, savjetnika) i svi pripadajući troškovi,

− troškovi stručne literature i ostale literature nužne za realizaciju razvoja scenarija,

− troškovi rezervacije prava na ekranizaciju izvornika,

− usluge dramaturga i savjetnika na scenariju, s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi),

− troškovi izrade treatmenta,

− troškovi prijevoda,

− sudjelovanje u programima stručnog usavršavanja radi daljnjeg razvoja scenarija,

− vezani troškovi i honorari – odvjetnik, javni bilježnik, agent i sl.,

− trošak knjigovodstva i računovodstva.

Razvoj projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova te serijskih televizijskih djela:

− troškovi scenarija, honorar scenarista, pisaca, pisaca dijaloga itd., s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− troškovi stručne literature i ostale literature nužne za realizaciju razvoja projekta

− troškovi istraživanja, honorari i usluge stručnih suradnika (konzultanata, savjetnika) i svi pripadajući troškovi

− troškovi rezervacije prava na ekranizaciju izvornika,

− usluge dramaturga i savjetnika na scenariju, s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− autorski honorari za izradu vizualizacija te honorari programera za izradu tehničkih zahtjeva, s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− troškovi izrade treatmenta

− sudjelovanje u programima stručnog usavršavanja radi daljnjeg razvoja scenarija i/ili projekta

− vezani troškovi i honorari – odvjetnik, javni bilježnik, agent i sl.

− trošak knjigovodstva i računovodstva

− trošak revizije (ukoliko je zatražena od strane Centra)

− honorar producenta s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi) tijekom razvoja projekta

− prijevodi, poštarine, telefonske usluge, printanje, kopiranje i sl.

− honorar producenta supervizora, s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− troškovi izrade knjige snimanja

− druge posebne potrebe, uključujući storyboard ili razrade pojedinih važnih elemenata

− izrada paketa za prezentaciju projekta potencijalnim partnerima

− izrada foršpana i sl.

− izrada pilota za potrebe prezentacije projekta

− izrada demo-verzije (prototip, vertikalni prerez) za potrebe prezentacije projekta

− troškovi izrade režijske i/ili produkcijske razrade

− izrada operativnog plana, izrada troškovnika audiovizualnog djela

− honorar redatelja tijekom razvoja projekta, s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− troškovi odabira izvođača i castinga, probe s glumcima

− troškovi sudjelovanja u programima stručnog usavršavanja radi daljnjeg razvoja projekta

− troškovi sudjelovanja na koprodukcijskim forumima

− troškovi izrade dokumentacije za međunarodne i EU fondove i troškovi prijave

− troškovi scouta i obilaska lokacija, honorari za autorski i produkcijski tim u obilasku lokacija te stručne suradnike s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− probna snimanja, probe kamere, objektiva, probne projekcije i sl.

− autorski honorari i usluge u razvoju projekta: direktor fotografije, scenograf, kostimograf, majstor maske, kompozitor, sound designer, organizator lokacija, koordinator produkcije, VFX supervisor, SFX supervizor i ostali suradnici angažirani u razvoju

− zakup ureda, režijski troškovi i pripadajući troškovi

− troškovi uredskog materijala i sl.

− troškovi medija za pohranu slike i podataka

− troškovi puta, smještaja (s pripadajućim troškovima) dnevnica, transporta, carine, špedicije i ostalih vezanih troškova

− troškovi toplog obroka za ekipu

− troškovi arhiva i drugi vezani troškovi

− naknada produkcijske kuće do 7 % sredstava Centra za obavljanje audiovizualnih djelatnosti iz članka 3. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, te za razvoj i redovno poslovanje produkcijske kuće, knjižena na temelju internog računa ili obračuna u korist konta prihoda, bez iskazanog PDV-a.

Proizvodnja filmova, uključujući manjinske koprodukcije i serijska televizijska djela:

− troškovi scenarija, honorar scenarista, pisaca, pisaca dijaloga itd. s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− troškovi stručne literature i ostale literature nužne za realizaciju projekta

− troškovi istraživanja, honorari i usluge stručnih suradnika (konzultanata, savjetnika) i svi pripadajući troškovi i javna davanja

− troškovi rezervacije prava na ekranizaciju izvornika,

− usluge dramaturga i savjetnika na scenariju, s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− troškovi izrade treatmenta

− sudjelovanje u programima stručnog usavršavanja radi daljnjega razvoja scenarija i/ili projekta

− vezani troškovi i honorari – odvjetnik, javni bilježnik, agent i sl.

− trošak knjigovodstva i računovodstva

− bankarski troškovi

− trošak revizije (ukoliko je zatražena od strane Centra)

− honorar producenta s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− prijevodi, poštarine, telefonske usluge, printanje, kopiranje i sl.

− honorar producenta supervizora, s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− troškovi izrade knjige snimanja

− druge posebne potrebe, uključujući storyboard ili razrade pojedinih važnih elemenata

− izrada paketa za prezentaciju projekta potencijalnim partnerima

− izrada foršpana i sl.

− izrada pilota za potrebe prezentacije projekta

− troškovi razrade

− izrada operativnog plana, izrada troškovnika filma

− honorar redatelja, s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− troškovi odabira izvođača i castinga, probe s glumcima

− troškovi sudjelovanja u programima stručnog usavršavanja radi daljnjega razvoja projekta

− troškovi sudjelovanja na koprodukcijskim forumima

− troškovi izrade dokumentacije za međunarodne i EU fondove i troškovi prijave

− troškovi scouta i obilaska lokacija, honorari za autorski i produkcijski tim u obilasku lokacija te stručne suradnike s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− probna snimanja, probne kamere, objektiva, probne projekcije i sl.

− autorski honorari i usluge umjetničke i tehničke ekipe s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

− troškovi dadilje sukladno Zakonu o dadiljama

− zakup ureda, režijski troškovi i pripadajući troškovi

− troškovi uredskog materijala i sl.

− troškovi medija za pohranu slike i podataka

− troškovi puta, smještaja (s pripadajućim troškovima), dnevnica, transporta, carine, špedicije i ostali vezani troškovi

− troškovi reprezentacije

− troškovi arhiva i drugi vezani troškovi

− troškovi arhiviranja materijala i dokumentacije prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima – ovisno o kategoriji producenta

− troškovi pohrane i back upa snimljenog materijala

− troškovi uništavanja sirovine – snimljenog materijala i uništavanja nosača slike i zvuka, troškovi uništavanja dokumentacije (npr. kopija scenarija, dispozicija, planova i sl.).

− odvoz i zbrinjavanje otpada ekipe, ureda, na snimajućim lokacijama itd.

− troškovi dozvola, mišljenja i suglasnosti državnih tijela, lokalne samouprave i dr.

− troškovi javnih i sličnih službi, (HAK, Državni hidrometeorološki zavod, policija, vatrogasci, gorske službe spašavanja i sl.)

− lijekovi, medicinska oprema, medicinske usluge, troškovi medicinskog osoblja, hitna pomoć i sl.

− troškovi opreme zaštite na radu

− troškovi analize kakvoće vode, hrane i sl.

− najam/zakup lokacija

− troškovi zaštitarski službi, osiguranja i sl.

− zavisni troškovi lokacija, čišćenje i sl.

− troškovi izrade dokumentacije, studija, projekta (nacrta) za: zatvaranje i preusmjeravanje prometa, eksplozije, privremene gradnje, razminiranje, brisanje grafita i sl.

− javno oglašavanje i upozoravanje i dodatna osiguranja kod izvođenja složenih scena i sl.

− troškovi kupovine i najma scenografije i rekvizita

− troškovi gradnje i adaptacije scenografije, trošak materijala i usluga, prilagođavanja, rušenja, vraćanje u prvobitno stanje i sl.

− troškovi najma scenografije, i scenografskih elemenata

− troškovi gradnje pristupnih puteva i sl.

− set dressing, rekvizita i sl.

− trošak izrade maketa

− troškovi najma/zakupa studija s režijskim i sl. troškovima

− troškovi najma/zakupa skladišta scenografije, rekvizita, garderobe i sl.

− najam životinja i biljaka svih vrsta

− najam/zakup pokretne i nepokretne imovine

− troškovi igrajućih vozila, uključujući najam, popravke i prepravke igrajućih vozila, uništenje vozila, osiguranje igrajućih vozila i sl.

− najmovi objekata i infrastruktura potrebnih za snimanje audiovizualnih djela, pokretne kuhinje, kamp-kućice, toaleti, šatori, grijalice i sl.

− zavisni troškovi, gorivo, prijevoz, transport

− troškovi specijalnih i kaskaderskih scena i zahtjeva

− troškovi posebno obučenih osoba s pripadajućim troškovima, npr.: ronioci, padobranci, specijalci, alpinisti itd.

− troškovi kostimografije, troškovi svih usluga, izrade, najma i kupovine dobara vezanih uz kostimografiju audiovizualnog djela

− troškovi modeliranja likova i scenografije te izrade pozadina, troškovi usluga, najma i kupovine potrošnih materijala za animirani film

− troškovi specijalnih efekata i pripadajućeg potrošnog materijala, filmskog oružja, filmskog streljiva, uključujući najam i usluge

− troškovi šminke, maske i frizure, preparativne i dekorativne kozmetike, protetike i sl., uključujući i potrošni materijal, najam i pripadajuće usluge

− troškovi najma scenske tehnike i kupovine potrošne robe i dobara vezanih uz scensku tehniku, troškovi transporta i ostali vezani troškovi

− troškovi najma rasvjetne tehnike i kupovine potrošne robe i dobara vezanih uz rasvjetnu tehniku, troškovi transporta i ostali vezani troškovi

− troškovi najma kamere, prateće tehnike uz kameru, te kupovina potrošne robe i dobara vezanih za kameru i prateću tehniku, troškovi transporta i ostali vezani troškovi

− kupovina opreme, uključivo i računalne opreme i programa, kompoziting i rendering za animaciju za snimanje, animaciju i postprodukciju u Republici Hrvatskoj za snimanja u trajanju dužem od godinu dana, priznata u vrijednosti godišnje amortizacijske stope za dugotrajnu imovinu

− troškovi električne energije – najam agregata, nafta, električni priključci i sl.

− troškovi najma opreme za zvuk, prateće tehnike uz opreme za zvuk, te kupovina potrošne robe i dobara vezanih uz opremu za zvuk, troškovi transporta i ostali vezani troškovi

− troškovi transporta i usluge prijevoza, najam kombija i svih vozila potrebnih tijekom proizvodnje audiovizualnog djela

− troškovi prijevoza zrakoplovom, vlakom, autobusom, brodom

− vezani troškovi uz prijevoz i transport uključujući cestarine, gorivo, ležarine, vučne službe i sl.

− troškovi smještaja, dnevnica, troškovi hrane, topli obrok i craft i sl.

− troškovi montaže slike, zvuka i glazbe, troškovi obrade, dorade i dizajna slike i zvuka, uključivo najam opreme, usluge, angažman suradnika i potrošni materijal

− trošak zakupa satelitskih linkova za prijenos slike, optičkih linkova i sl.

− troškovi najma opreme i računalnih programa za animaciju, kompoziting i rendering te kupovina potrošnih materijala vezanih uz animaciju

− troškovi snimanja glasova

− troškovi najma ostale računalne opreme i programa za vrijeme proizvodnje, troškovi vizualnih efekata, usluge i honorari suradnika, s pripadajućim javnim davanjima

− troškovi najma i rada posebne tehnike, strojeva i pomoćnih usluga, policijska vozila, zaštitarska vozila, hitna pomoć, vatrogasna kola, camera car, camera boat, dron, cherry picker, bageri, traktori i sl.

− troškovi najma ostalih sredstava, npr.: parkinga, stupića, ograde, rampe, semafori, kontejneri i prijevoznih sredstva (npr. avioni, helikopter, morska plovila, hidraulične dizalice i dr.)

− troškovi osiguranja tehnike, scenografije, lokacija, objekata, igrajućih vozila, sfx-a. i sl.

− troškovi distribucije, promidžbe i festivala, uključujući usluge, izradu promotivnih materijala, te popratni troškovi

− troškovi testiranja kvalitete

− troškovi dostave, poštarine, kurira i sl.

− troškovi glazbe, komponiranja, pisanja teksta, snimanja, izvođača, prostora, instrumenata i sl.

− troškovi rješavanja glazbenih prava, prava arhiva i drugi vezani troškovi

− troškovi izrade fonograma, stenograma, trošak prijevoda, lektoriranja, titlovanja, prijevoda za osobe oštećenog sluha i vida i sl.

− troškovi izrade međunarodnih verzija projekta, prijevodi, nadsinkronizacija, IT ton i sl.

− troškovi stručnog tima za borbu protiv piratstva

− strana (ili domaća) licencija i svi troškovi vezano uz licencije i/ili strane formate

− troškovi izrade prikazivačke kopije

− naknada produkcijske kuće do 7 % sredstava Centra za obavljanje audiovizualnih djelatnosti iz članka 3. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, te za razvoj i redovno poslovanje produkcijske kuće, knjižena na temelju internog računa ili obračuna u korist konta prihoda, bez iskazanog PDV-a

− troškovi osiguranja od ozljeda na radu cjelokupne ekipe, troškovi od odgovornosti prema trećima (priznati troškovi za vrijeme svih faza financiranja projekta).

Razvoj projekata videoigara:

– honorar autora (dizajnera videoigre) s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

– troškovi istraživanja

– troškovi rezervacije prava izvornika

– honorar producenta s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

– honorar umjetnika za izradu vizualizacija s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

– honorar programera za izradu tehničkih zahtjeva s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

– druge specijalizirane usluge

– izrada paketa za prezentaciju projekta potencijalnim partnerima

– izrada demo-verzije (prototip, vertikalni prerez) za potrebe prezentacije projekta

– izrada operativnog plana, izrada troškovnika

– sudjelovanje u programima stručnog usavršavanja radi daljnjeg razvoja projekta

– sudjelovanje na koprodukcijskim događanjima

– naknada produkcijske kuće do 7 % sredstava Centra za obavljanje audiovizualnih djelatnosti iz članka 3. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, te za razvoj i redovno poslovanje produkcijske kuće, knjižena na temelju internog računa ili obračuna u korist konta prihoda, bez iskazanog PDV-a.

Proizvodnja videoigara:

– honorari za kreativni, tehnički i producentski tim te stručne suradnike s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi)

– najam i zavisni troškovi opreme

– troškovi najma usluga za koje proizvođač nije registriran (fotogrametrija, motion capture, tonski studio, animacije i sl.)

– troškovi transporta (najam vozila tijekom proizvodnje)

– troškovi prijevoza (sva prijevozna sredstva)

– troškovi najma opreme i računalnih licencija potrebnih za proizvodnju

– troškovi najma ostale računalne opreme i programa tijekom proizvodnje

– troškovi izrade glazbe i efekata

– troškovi snimanja glasova

– troškovi promidžbe

– troškovi lokalizacije

– troškovi testiranja kvalitete

– naknada produkcijske kuće do 7 % sredstava Centra za obavljanje djelatnosti iz čl. 3. Zakona o audiovizualnim djelatnostima te za razvoj i redovno poslovanje produkcijske kuće, knjižena na temelju internog računa ili obračuna u korist konta prihoda, bez iskazanog PDV-a

Distribucija filmova

– troškovi umnožavanja DCP kopija,

– troškovi dostave DCP kopija,

– troškovi tiska promotivnih materijala (posteri, billboardi, roll-upi, banneri, standeei i sl.),

– troškovi produkcije TV spotova,

– troškovi produkcije radio spotova,

– troškovi grafičkog oblikovanja novinskih oglasa,

– troškovi grafičkog oblikovanja internet oglasa,

– troškovi produkcije internetskih kanala,

– troškovi zakupa oglasnog prostora u tiskanim medijima,

– troškovi zakupa oglasnog prostora na televizijskim i radijskim postajama,

– troškovi zakupa »outdoor« oglašavanja; (billboardi, megaboardi, busevi i sl.),

– troškovi zakupa »on-line« oglašavanja (društvene mreže, web),

– troškovi zakupa ostalih oblika oglašavanja,

– troškovi »in-theater« oglašavanja (trailering, displayi i sl.)

– troškovi svečanih i/ili posebnih premijera,

– troškovi stručnjaka za odnose sa javnošću (PR agent),

– troškovi za izradu KDM-a (Key Delivery Message).

DODATAK 3

OBRASCI RECENZIJE

1. UVODNI DIO

Javni poziv
Godina i rok
Predlagatelj prijave
Naziv projekta
Ime i prezime umjetničkog savjetnika/ice
Datum recenzije

2. RECENZIJA

POTICANJE PROIZVODNJE FILMOVA I POTICANJE FILMSKIH KOPRODUKCIJA S MANJINSKIM HRVATSKIM UDJELOM

1. Grupa dugometražnih i kratkometražnih igranih filmova:
a. ocjena kvalitete scenarija (vještina pričanja priče, dramaturška dosljednost, uvjerljivost likova i dijaloga, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost, inovativnost scenarističkog pristupa)
b. ocjena redateljske koncepcije (jasnoća redateljske vizije, uvjerljivost, inovativnost pristupa)
c. ocjena uspjeha producentovih recentnih projekata, cjelokupan opus producenta i producentske kuće koja prijavljuje projekt, procjena da će producent i njihova producentska tvrtka biti sposobni realizirati predloženi projekt posebno uzimajući u obzir već potvrđene izvore financiranja ukoliko oni postoje
d. ocjena kvalitete, sadržajnosti i provedivosti plana producenta o promociji i distribuciji
e. preporuka umjetničkog savjetnika podnositelju prijave
f. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika Hrvatskom audiovizualnom vijeću u pogledu financiranja projekta)
2. Grupa kratkometražnih i dugometražnih dokumentarnih filmova:
a. ocjena kvalitete scenarija ili treatmenta (kvalitetan i profesionalno napisan scenarij ili treatment, iscrpan istraživački rad, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog filma)
b. suvremenost i/ili relevantnost za hrvatsku audiovizualnu umjetnost
c. ocjena redateljske koncepcije (jasnoća redateljske vizije, uvjerljivost, inovativnost pristupa)
d. izvedivost produkcijskog paketa (unutar predloženog financijskog plana uz procjenu izvedivosti plana nacionalnog i internacionalnog plasmana)
e. ocjena kvalitete, sadržajnosti i provedivosti plana producenta o promociji i distribuciji
f. preporuka umjetničkog savjetnika podnositelju prijave
g. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika Hrvatskom audiovizualnom vijeću u pogledu financiranja projekta)
3. Grupa animiranih filmova:
a. ocjena kvalitete sinopsisa i/ili scenarija sa slikovnim predlošcima i slikovne knjige snimanja (uvjerljivi likovi, vještina pripovijedanja odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, razrađeni dijalozi i pozadinska naracija ondje gdje se koriste, kvaliteta i originalnost likovnih / vizualnih predložaka, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)
b. ocjena redateljske koncepcije (jasnoća redateljske vizije, uvjerljivost, inovativnost pristupa)
c. izvedivost produkcijskog paketa (unutar predloženog financijskog plana uz procjenu izvedivosti plana nacionalnog i internacionalnog plasmana)
d. ocjena kvalitete, sadržajnosti i provedivosti plana producenta o promociji i distribuciji
e. preporuka umjetničkog savjetnika podnositelju prijave
f. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika Hrvatskom audiovizualnom vijeću u pogledu financiranja projekta)
4. Grupa eksperimentalnih filmova:
a. ocjena kvalitete scenarija ili treatmenta (jasnoća, razumljivo napisan koncept iz kojeg je moguće razaznati osnovne ideje i polazišta filma i metodologiju rada; razrađen vizualni izraz koncepta; uvjerljivo promišljanje medija i bavljenje pitanjima koja donose novi pogled na filmske elemente: pripovijedanje, zvuk, reprezentaciju, vrijeme, filmsko izražavanje i sl.
b. svijest o kontekstu – povijesti eksperimenata u mediju filma ili videa, ali i suvremenim kretanjima u filmskoj umjetnosti; relevantnost teme predloženog filma za hrvatsku audiovizualnu umjetnost
c. ocjena redateljske koncepcije (jasnoća redateljske vizije, uvjerljivost, inovativnost pristupa)
d. izvedivost produkcijskog paketa (unutar predloženog financijskog plana uz procjenu izvedivosti plana nacionalnog i internacionalnog plasmana)
e. ocjena kvalitete, sadržajnosti i provedivosti plana producenta o promociji i distribuciji
f. preporuka umjetničkog savjetnika podnositelju prijave
g. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika Hrvatskom audiovizualnom vijeću u pogledu financiranja projekta)


POTICANJE RAZVOJA SCENARIJA I RAZVOJA PROJEKATA DUGOMETRAŽNIH IGRANIH, DUGOMETRAŽNIH DOKUMENTARNIH I ANIMIRANIH FILMOVA

RAZVOJ SCENARIJA
1. A. Grupa dugometražnih igranih filmova: ocjena kvalitete sinopsisa i treatmenta ili prve verzije scenarija (kvaliteta dijaloga, uvjerljivi likovi i vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)
1. B. Grupa dugometražnih dokumentarnih filmova: ocjena kvalitete sinopsisa i treatmenta ili prve verzije scenarija (istraživački rad, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog filma, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)
1. C. Grupa animiranih filmova: ocjena kvalitete sinopsisa i treatmenta ili prve verzije scenarija (uvjerljivi likovi, vještina pripovijedanja odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, razrađeni dijalozi i pozadinska naracija ondje gdje se koriste, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)
2. preporuka umjetničkog savjetnika podnositelju prijave
3. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika AV Vijeću u pogledu financiranja projekta)
RAZVOJ PROJEKTA

1. A. Grupa dugometražnih igranih filmova: ocjena kvalitete scenarija

(kvaliteta dijaloga, uvjerljivi likovi i vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)

1. B. Grupa dugometražnih dokumentarnih filmova: ocjena kvalitete scenarija (iscrpan istraživački rad, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog filma, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)
1. C. Grupa animiranih filmova: ocjena kvalitete scenarija (uvjerljivi likovi, vještina pripovijedanja odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, razrađeni dijalozi i pozadinska naracija ondje gdje se koriste, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)
2. ocjena redateljske koncepcije (jasnoća redateljske vizije, uvjerljivost, inovativnost pristupa)
3. izvedivost produkcijskog paketa razvoja projekta unutar predloženog financijskog plana
4. preporuka umjetničkog savjetnika podnositelju prijave
5. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika AV Vijeću u pogledu financiranja projekta)

POTICANJE RAZVOJA SCENARIJA I RAZVOJA PROJEKATA SERIJSKIH TELEVIZIJSKIH DJELA

RAZVOJ SCENARIJA
A. Grupa televizijskih dramskih djela, televizijskih humorističnih djela i kreativnih televizijskih formata namijenjenih djeci i mladima: ocjena kvalitete sinopsisa i treatmenta (ideja, uvjerljivi i zanimljivi likovi, vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost, suvremenost i/ili relevantnost te inovativnost u pristupu djeci i mladima)
B. Grupa dokumentarnih televizijskih djela: ocjena kvalitete sinopsisa i treatmenta (istraživački rad, tema, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog djela, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)
C. Grupa animiranih televizijskih djela: ocjena kvalitete sinopsisa i treatmenta (ideja, uvjerljivi i zanimljivi likovi, vještina pripovijedanja odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)
RAZVOJ PROJEKTA
1. A. Grupa televizijskih dramskih djela, televizijskih humorističnih djela i kreativnim televizijskim formatima namijenjenih djeci i mladima: ocjena kvalitete scenarija (kvaliteta dijaloga, uvjerljivi likovi i vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost, suvremenost i/ili relevantnost te inovativnost u pristupu djeci i mladima)
1. B. Grupa dokumentarnih televizijskih djela: ocjena kvalitete scenarija (iscrpan istraživački rad, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog djela, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)
1. C. Grupa animiranih televizijskih djela : ocjena kvalitete scenarija (uvjerljivi likovi, vještina pripovijedanja odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, razrađeni dijalozi i pozadinska naracija ondje gdje se koriste, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)
2. ocjena redateljske koncepcije (jasnoća redateljske vizije, uvjerljivost, inovativnost pristupa)
3. izvedivost produkcijskog paketa razvoja projekta serijskog televizijskog djela unutar predloženog financijskog plana
4. preporuka umjetničkog savjetnika podnositelju prijave
5. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika Hrvatskom audiovizualnom vijeću u pogledu financiranja projekta)


POTICANJE PROIZVODNJE SERIJSKIH DJELA

1. Već potvrđeni izvori financiranja razvoja i/ili proizvodnje predmetnog serijskog televizijskog djela (npr. javni poziv Centra, Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, nagrade na međunarodnim pitching forumima i sl.) ukoliko oni postoje u trenutku prijave i u tijeku postupka razmatranja i vrednovanja projekata na javnom pozivu te kvaliteta i izvedivost plana financiranja i produkcijske strategije.
2. A. U grupi televizijskih dramskih djela: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij (kvaliteta dijaloga, uvjerljivi likovi i vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost, suvremenost i/ili relevantnost te inovativnost u pristupu djeci i mladima).
2. B. U grupi dokumentarnih televizijskih djela: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij (iscrpan istraživački rad, kreativan i odgovoran pristup temi i protagonistima dokumentarnog djela, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)
2. C. U grupi animiranih televizijskih djela: Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij (uvjerljivi likovi, vještina pripovijedanja odnosno vizualizacije ideja, sinergija slike, pokreta i priče, razrađeni dijalozi i pozadinska naracija ondje gdje se koriste, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost)
3. Uspjesi producentovih recentnih projekata, cjelokupan opus producenta i producentske kuće koja prijavljuje projekt, procjena da će producent i njihova producentska tvrtka biti sposobni realizirati predloženu proizvodnju serijskog televizijskog djela posebno uzimajući u obzir već potvrđene izvore financiranja ukoliko oni postoje u trenutku prijave i u tijeku postupka razmatranja i vrednovanja projekata na javnom pozivu.
4. Uvjerljivost i originalnost redateljske koncepcije te stručne procjene da će redatelj biti sposoban umjetnički i operativno uspješno realizirati prijavljenu proizvodnju serijskog televizijskog djela te kvaliteta redateljevog cjelokupnog opusa
5. preporuka umjetničkog savjetnika podnositelju prijave
6. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika Hrvatskom audiovizualnom vijeću u pogledu financiranja projekta)

POTICANJE RAZVOJA I PROIZVODNJE VIDEOIGARA

RAZVOJ PROJEKTA VIDEOIGARA
1. ocjena kvalitete i profesionalne pripremljenosti koncepcije igre tj. skraćenog oblika dokumenta dizajna videoigre te suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost
2. izvedivost produkcijskog paketa unutar predloženog financijskog plana
3. preporuka umjetničkog savjetnika podnositelju prijave
4. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika AV Vijeću u pogledu financiranja projekta).
PROIZVODNJA VIDEOIGARA
1. ocjena kvalitete i profesionalne pripremljenosti dokumenta dizajna videoigre, kvaliteta igrivosti, izvedivost projekta, suvremenost i/ili relevantnost teme za hrvatsku audiovizualnu umjetnost
2. izvedivost produkcijskog paketa unutar predloženog financijskog plana
3. preporuka umjetničkog savjetnika podnositelju prijave
4. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika AV Vijeću u pogledu financiranja projekta)

POTICANJE DISTRIBUCIJE FILMOVA

1. procjena potencijala distribucije
2. kvaliteta prijave
3. procjena promotivnog plana za razvoj publike
4. procjena izvedivosti prijavljene distribucije filma
5. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika Hrvatskom audiovizualnom vijeću u pogledu financiranja projekta)

POTICANJE KOMPLEMENTARNIH DJELATNOSTI
1. kvaliteta prijave
2. kvaliteta, izvedivost i održivost projekta (od sadržajne, organizacijske do produkcijske i financijske razine)
3. značaj projekta (nacionalna, lokalna, međunarodna, značaj za audiovizualni sektor)
4. kontinuitet i dugoročna usmjerenost
5. dostupnost i vidljivost projekta
6. kvaliteta i iskustvo projektnog tima
7. preporuka umjetničkog savjetnika podnositelju prijave
8. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika Hrvatskom audiovizualnom vijeću u pogledu financiranja projekta)
PROJEKTI MEĐUNARODNE SURADNJE
1. kvaliteta prijave
2. značaj projekta na međunarodnoj razini i nacionalnoj razini
3. stručna utemeljenost, visoka razina kvalitete i sadržajne inovativnosti
4. preporuka umjetničkog savjetnika podnositelju prijave
5. zaključak (prijedlog umjetničkog savjetnika Hrvatskom audiovizualnom vijeću u pogledu financiranja projekta)