Pravilnik o provedbi mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«

NN 98/2023 (28.8.2023.), Pravilnik o provedbi mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«

Ministarstvo poljoprivrede

1454

Na temelju članka 55. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru Prioriteta 1. Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu »Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje bioloških resursa« u okviru provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139), posebno članka 20., Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1060) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju« (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima

b) »Javni doprinos« – svi doprinosi financiranju operacija koji potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih javnih tijela ili bilo koje Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) uspostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.), proračuna Europske unije stavljenog na raspolaganje fondovima iz članka 1. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1060, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruženja javnih tijela ili tijela javnog prava

c) »Korisnik« – javno ili privatno tijelo, subjekt s pravnom osobnošću ili bez nje ili fizička osoba odgovorni za pokretanje operacija ili i za njihovo pokretanje i provedbu

d) »Nepravilnost« – znači svako kršenje primjenjivog prava koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta, koje šteti ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske tako da taj proračun optereti neopravdanim rashodom

e) »Operacija« – projekt, ugovor, djelovanje ili skupina projekata koje je odobrilo Upravljačko tijelo prema uvjetima i kriterijima ovoga Pravilnika

f) »Povlastica za gospodarski ribolov na moru« (u daljnjem tekstu: povlastica) – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu

g) »Prenamjena ribarskog plovila za aktivnosti izvan ribolova« (u daljnjem tekstu: prenamjena) – prelazak ribarskog plovila u aktivnosti koje nisu gospodarski ribolov

h) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi

i) »Ribolovna aktivnost« – potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva

j) »Ribolovni dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu s propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu

k) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 3. stavka 2. točaka a) i b) te članka 4. stavaka 1., 2. i 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L198, 28. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2017/1371), kao i članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.)

l) »Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 76. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

m) »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 77. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

n) »Uništavanje ribarskog plovila« – trajno fizičko uništavanje ribarskog plovila. Pod uništavanjem ribarskog plovila se ne podrazumijeva potapanje ili spaljivanje cijelog plovila ili bilo kojeg njegovog dijela

o) »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 72. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 2021/1139, Uredbi (EU) br. 2021/1060 i Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.).

Predmet potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore je naknada vlasniku ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti.

(2) Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti se provodi za segmente gospodarskog ribolova na moru obuhvaćene važećim Akcijskim planom iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 koji se objavljuje u sklopu Natječaja.

(3) Akcijski plan iz stavka 2. ovoga članka se izrađuje na temelju i sastavni je dio godišnjih izvješća o ravnoteži između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribolovne flote.

(4) Trajni prestanak ribolovne aktivnosti može se postići samo:

a) uništavanjem ribarskog plovila

b) prenamjenom ribarskog plovila u druge djelatnosti izvan gospodarskog ribolova.

(5) Potpora iz stavka 1. ovoga članka se za isto ribarsko plovilo može dodijeliti samo za jedan od segmenata gospodarskog ribolova na moru iz stavka 2. ovoga članka.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za ostvarenje potpore u okviru ovoga Pravilnika, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti vlasnik ribarskog plovila koje je predmet potpore

b) u slučaju da plovilo ima više od jednog vlasnika, korisnik mora ishoditi pisanu suglasnost svih suvlasnika plovila sa svim aktivnostima vezanim za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti koje su predmet potpore, uključujući i s isplatom potpore na račun korisnika

c) ribarsko plovilo mora biti registrirano kao aktivno plovilo odnosno mora imati važeću povlasticu

d) ribarsko plovilo mora biti u funkciji odnosno biti sposobno za plovidbu u skladu s Pomorskim zakonikom do datuma početka uništavanja u skladu s člankom 8. stavkom 3. ovoga Pravilnika, odnosno do datuma početka prenamjene, ne dovodeći u pitanje sposobnost za plovidbu nakon završene prenamjene

e) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet godina

f) ribarsko plovilo mora biti staro najmanje petnaest godina. Starost plovila je cijeli broj koji se računa kao razlika u godinama između godine u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Zahtjev za potporu) te godine kada je plovilo izgrađeno

g) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu godišnju ribolovnu aktivnost od najmanje 90 ribolovnih dana godišnje tijekom dvije zadnje kalendarske godine koje su prethodile godini podnošenja Zahtjeva za potporu

h) ribarsko plovilo mora imati najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u segmentu gospodarskog ribolova na moru za koji se traži potpora, ukupno u zadnje dvije kalendarske godine koje prethode datumu podnošenja Zahtjeva za potporu, u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom u istom razdoblju

i) ribarsko plovilo mora biti neopterećeno ili u slučaju opterećenosti, fizička ili pravna osoba prema kojoj postoji opterećenost, mora biti suglasna s postupkom uništenja odnosno prenamjene plovila

j) uništavanje ribarskog plovila ili prenamjena koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim doprinosima

k) uništavanje ribarskog plovila mora biti izvršeno u brodogradilištu/rezalištu koje je odobreno za uništavanje ribarskih plovila odnosno navedeno na popisu koji se objavljuju na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/)

l) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 49. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

(2) Na temelju članka 11. Uredbe (EU) 2021/1139, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ako je:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22. 12. 2009.) ili drugog zakonodavnog akta Europskog parlamenta i Vijeća u okviru Zajedničke ribarstvene politike, a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela

b) bio ili jest uključen u rad, upravljanje ili posjedovanje ribarskog plovila koje se nalazi na Unijinom popisu nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova iz članka 40. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovila koje plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe

c) počinio prijevaru kako je definirana u članku 3. Direktive (EU) 2017/1371 u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

(3) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2181 оd 29. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu u pogledu razdoblja i datuma neprihvatljivosti zahtjeva za potporu (SL L 288, 9. 11. 2022.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

II. FINANCIRANJE

Članak 5.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu jednokratnih bespovratnih novčanih sredstava u obliku naknade za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Intenzitet javne potpore iznosi 100 posto sukladno članku 41. stavku 2. i Prilogu III. retku 9. Uredbe (EU) 2021/1139.

(3) Izračun javne potpore za trajni prestanak uništavanjem ribarskog plovila se propisuje Natječajem.

(4) Iznos potpore za prenamjenu plovila podrazumijeva 70 posto iznosa potpore za trajni prestanak uništavanjem ribarskog plovila izračunat sukladno stavku 3. ovoga članka.

(5) Sredstva javne potpore za provedbu mjere na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 70 posto, a Republika Hrvatska sa 30 posto udjela.

(6) Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju određuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.

(7) Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.

(8) Troškove uništavanja ili prenamjene ribarskog plovila, uključujući i troškove popratnih aktivnosti, snosi korisnik.

III. OBVEZE KORISNIKA

Opće obveze korisnika

Članak 6.

(1) Uništavanje ribarskog plovila ili prenamjena ne smije započeti prije izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(2) Nakon donošenja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika nisu dozvoljene izmjene u povlastici izdanoj za ribarsko plovilo koje je predmet potpore odnosno nije dozvoljen prijenos povlastice na drugo plovilo istog vlasnika ili na drugog vlasnika niti prijenos pojedinih ribolovnih alata u drugu povlasticu korisnika i/ili u povlasticu druge osobe.

(3) Ribarsko plovilo mora biti uništeno ili prenamijenjeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Zahtjev za isplatu).

(4) Korisnik ne smije registrirati odnosno postati vlasnik ili unajmiti novo ribarsko plovilo u razdoblju od pet godina od primitka potpore, sukladno članku 20. stavku 2. točki e) Uredbe (EU) 2021/1139.

(5) Novo ribarsko plovilo iz stavka 4. ovoga članka podrazumijeva ribarsko plovilo novo za korisnika.

(6) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(7) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Natječaja.

(8) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 19. ovoga Pravilnika.

(9) Vlasnik ribarskog plovila mora do podnošenja Zahtjeva za isplatu podnijeti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva, Zahtjev za ukidanje povlastice i Zahtjev za povlačenje ribarskog plovila koje je predmet potpore iz Registra ribarske flote.

(10) Nakon podnošenja zahtjeva iz stavka 9. ovoga članka, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva trajno povlači ribarsko plovilo iz Registra ribarske flote, bez mogućnosti ponovnog upisa u Registar ribarske flote Republike Hrvatske i Registar ribarske flote Europske unije te vrši ukidanje povlastice u cijelosti, pri čemu povlastica kod ukidanja obavezno mora imati upisan jedan od ribolovnih alata sukladno članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(11) Po završetku uništavanja korisnik mora izvršiti brisanje broda odnosno brodice iz upisnika brodova, sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova.

(12) Po završetku postupka nadzora nad prenamjenom iz članka 7. stavka 6. ovoga Pravilnika korisnik mora provesti promjenu namjene broda odnosno brodice u Upisniku brodova sukladno odredbama Pomorskog zakonika, Pravilnika o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova i Pravilnika o brodicama i jahtama.

Obveze korisnika kod prenamjene ribarskog plovila

Članak 7.

(1) Korisnik ne smije prenamijenjeno plovilo prenijeti izvan Europske unije najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(2) Korisnik prenamijenjeno ribarsko plovilo ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 55. stavku 5. Zakona o morskom ribarstvu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile dopuštene su radnje iz stavka 2. ovoga članka uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(4) Radi pribavljanja odobrenja iz stavka 3. ovoga članka korisnik Upravljačkom tijelu podnosi zahtjev, a o kojem se odlučuje rješenjem.

(5) U slučaju prenamjene ribarskog plovila, korisnik mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 50. Uredbe (EU) br. 2021/1060. Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u programskom razdoblju 2021. – 2027. dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(6) Korisnik je dužan prenamjenu ribarskog plovila prijaviti nadležnom tijelu u svrhu nadzora nad prenamjenom u skladu s posebnim propisom.

(7) Korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o planiranom datumu/mjestu početka prenamjene te planiranom datumu/mjestu završetka prenamjene sedam dana prije početka provođenja prenamjene putem elektroničke pošte (kontrolanaterenu@mps.hr).

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, razdoblje od obavijesti do početka/završetka prenamjene može biti i kraće u slučaju da isto nije moguće ranije najaviti zbog opravdanih razloga vezanih uz dogovor s nadzornim tijelom iz stavka 6. odnosno stavka 7. ovoga članka.

Obveze korisnika kod uništavanja ribarskog plovila

Članak 8.

(1) Korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o planiranom datumu/mjestu početka uništavanja ribarskog plovila te planiranom datumu/mjestu završetka uništavanja plovila sedam dana prije početka provođenja uništavanja ribarskog plovila putem elektroničke pošte (kontrolanaterenu@mps.hr).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, razdoblje od obavijesti do početka/završetka uništavanja ribarskog plovila može biti i kraće u slučaju da isto nije moguće ranije najaviti zbog opravdanih razloga vezanih uz dogovor s brodogradilištem/rezalištem.

(3) Početkom uništavanja ribarskog plovila smatrat će se jedno od sljedećeg: trajno odstranjivanje visokotlačne pumpe goriva, ili trajno odstranjivanje osovine brodskog vijka (najmanje jedne), ili trajno odstranjivanje brodske kopče.

(4) Završetkom uništavanja ribarskog plovila smatrat će se sljedeće:

– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje ribolovnih alata te ribarske opreme i uređaja

– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje porivnog/ih stroja/eva

– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje glavne razvodne ploče

– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje jarbola i teretnog/ih uređaj/a

– u potpunosti uništeni trup i nadgrađe.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE

Članak 9.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se na temelju Natječaja koji raspisuje Upravljačko tijelo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Zahtjev za potporu za trajni prestanak za 2022./2023. godinu podnosi se na temelju Javnog poziva za sudjelovanje u mjeri trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za 2022./2023. godinu (klasa: 324-01/22-01/3504, urbroj: 525-12/1771-22-2, od 16. prosinca 2022. godine).

(3) Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika odnosno do dostizanja ciljanog smanjenja broja ribarskih plovila po segmentima ribarske flote u skladu s Akcijskim planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Obrada Zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak zahtjeva za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu zahtjeva za potporu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu zahtjeva za potporu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu zahtjeva za potporu smatra se datum dostave korisniku.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu zahtjeva za potporu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu zahtjeva za potporu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu zahtjeva za potporu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu zahtjeva za potporu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

Rangiranje Zahtjeva za potporu

Članak 11.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi na temelju kriterija za odabir koje odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine, a koji se objavljuju u sklopu Natječaja.

(2) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 1. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni odnosno za koje nije bilo potrebe za dostavom Zahtjeva za dopunu zahtjeva za potporu do propisanog roka za podnošenje Zahtjeva za potporu u skladu s člankom 9. stavkom 1. odnosno stavkom 2. ovoga Pravilnika

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni odnosno za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu zahtjeva za potporu.

(3) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva potporu za Zahtjeve za potporu sukladno stavku 2. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta) u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta) u Upravljačkom tijelu ako se dostavlja osobno.

(4) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve za potporu sukladno stavku 2. točki b) ovoga članka smatra se broj kalendarskih dana proteklih od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu zahtjeva za potporu od strane korisnika do dana podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka.

(5) Ako Zahtjevi za potporu iz stavka 2. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme potrebno za podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja (datum, sat, minuta).

(6) Ako dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(7) Za potrebe utvrđivanja prihvatljivosti Zahtjeva za potporu u odnosu na ciljana smanjenja broja ribarskih plovila za koje je to utvrđeno Akcijskim planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, postupci rangiranja iz ovoga članka se primjenjuju u odnosu na segmente navedene u Akcijskom planu koji se objavljuje u sklopu Natječaja iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, o čemu se informiraju korisnici u sklopu postupka iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(8) Na temelju dodijeljenih bodova i postupka rangiranja iz ovoga članka, po završetku postupaka iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika, izradit će se konačna rang-lista koja se objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Informiranje o rezultatima administrativne provjere

Članak 12.

(1) Po završetku administrativne obrade iz članka 10. i dodjele bodova iz članka 11. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će korisnicima dostaviti obavijest o rezultatima provedene administrativne provjere zaprimljenih Zahtjeva za potporu s navedenim rokom za dostavu očitovanja o utvrđenim rezultatima.

(2) Korisnik koji nije suglasan s utvrđenim rezultatima provjere je u danom roku iz stavka 1. ovoga članka dužan Upravljačkom tijelu dostaviti očitovanje uz naznaku s kojim se rezultatima ne slaže.

(3) Ako korisnik u danom roku iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi očitovanje o utvrđenim rezultatima, smatra se da je s istima suglasan.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Upravljačko tijelo će razmotriti zaprimljeno očitovanje korisnika, provesti dodatnu provjeru u odnosu na očitovanje korisnika te u skladu s rezultatima tih provjera postupiti sukladno članku 13. ovoga Pravilnika.

Odlučivanje o Zahtjevu za potporu

Članak 13.

(1) Po isteku roka iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, te po potrebi provedbe postupaka iz članka 12. stavka 4. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Rješenje o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu zahtjeva za potporu

– utvrđene nepravilnosti, ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju nepoduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

– negativnog nalaza kontrole na terenu ili onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu iz članka 19. ovoga Pravilnika

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

– utvrđenog sufinanciranja trajnog prestanka drugim javnim doprinosima

– traženog smanjenja broja ribarskih plovila većeg od ciljanog smanjenja sukladno Akcijskom planu iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika koji se objavljuje u sklopu Natječaja, za Zahtjeve za potporu ispod praga prolaznosti u skladu s člankom 11. stavkom 7. ovoga Pravilnika

– nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(2) Rješenjem iz stavka 1. točke a) ovoga članaka definira se najviši iznos potpore te obveze korisnika na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja.

Promjene Zahtjeva za potporu

Članak 14.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, te u slučaju odobrenja promjena donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava i/ili Rješenja o isplati sredstava, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Rješenje o dodjeli sredstava i/ili Rješenje o isplati sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o odobrenju promjena.

(6) Rješenjem o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava iz stavka 4. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(7) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena – mjera I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«.

Odustajanje od potpore

Članak 15.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Rješenje o obustavi postupka dodjele potpore.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava.

(4) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje – mjera I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«.

Poništenje obveze

Članak 16.

(1) Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava u sljedećim slučajevima:

a) utvrđene nepravilnost za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju nepoduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadržava i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

b) kada korisnik ne poštuje odredbe ovog Pravilnika i Natječaja ili nije ispunio obveze određene Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika

c) kada korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.

V. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA

Članak 17.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje na temelju odobrenog Zahtjeva za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi se Upravljačkom tijelu na način kako je propisano ovim Pravilnikom i Natječajem iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Rok za dostavu Zahtjeva za isplatu definira se Natječajem i/ili Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(4) Ako je Zahtjev za isplatu nepotpun, Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak zahtjeva za isplatu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu zahtjeva za isplatu) kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu zahtjeva za isplatu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu zahtjeva za isplatu smatra se datum dostave korisniku.

(6) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu zahtjeva za isplatu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu zahtjeva za isplatu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu zahtjeva za isplatu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu zahtjeva za isplatu na oglasnoj ploči.

(7) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka.

Odlučivanje o Zahtjevu za isplatu

Članak 18.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati, ili

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom i/ili Natječajem i/ili Rješenjem o dodjeli sredstava

b) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

c) negativnog nalaza kontrole na terenu

d) nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 17. stavkom 4. ovoga Pravilnika

e) utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju nepoduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispunjavanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(3) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje Zahtjeva za isplatu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Rješenje o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga članka u kojem će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška, u skladu s Pravilima o financijskim korekcijama u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/). Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Isplate sukladno Rješenju o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga članka vrši Agencija za plaćanja.

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Rješenju o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 19.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela, kontrolom prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovitih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, djelatnici Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), predstavnici Europskog revizorskog suda, predstavnici Ureda europskog javnog tužitelja i druga nadležna revizorska/nadzorna tijela.

(3) Kod uništavanja plovila kontrola na terenu se obavezno provodi prije plaćanja korisniku, odnosno u početnoj i završnoj fazi uništavanja, a može se provoditi tijekom čitavog postupka uništavanja.

(4) Kod prenamjene plovila kontrola na terenu se provodi prije plaćanja korisniku i to nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, prije početka prenamjene i po završetku prenamjene te nakon plaćanja u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(5) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o uništavanju ili prenamjeni ribarskog plovila za koje je ostvario potporu te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Posredničkog tijela, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Programa kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(6) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka je tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje potpore u skladu s člankom 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

Članak 20.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika mogu:

a) pregledati ribarsko plovilo/prenamijenjeno plovilo koje je predmet dodjele potpore

b) izvršiti uvid u isprave/poslovne knjige i evidencije korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju

c) provjeravati dokumente vezane uz uništavanje ribarskog plovila ili prenamjenu

d) provjeravati tijek uništavanja ribarskog plovila ili prenamjene

e) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

f) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Korisnik je dužan, ovlaštenim osobama iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(3) Ako korisnik (odgovorna osoba) nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli na terenu za vrijeme njene odsutnosti.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika mogu najaviti kontrolu na terenu do 48 sati prije kontrole, pazeći da se ranijom najavom na naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu te dogovoriti termine za obavljanje kontrole na terenu s korisnikom.

(5) Ovlaštene osobe iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

(6) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu od strane Upravljačkog tijela te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Programa za ribarstvo i akvakulturu 2021. – 2027. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 21.

(1) Upravljačko tijelo će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Rješenje o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika i Natječaja, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Rješenje o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju nepoduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. U slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

(4) Rješenjem o povratu sredstava iz stavka 3. ovoga članka Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa u skladu s Pravilima o financijskim korekcijama u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(5) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem.

(6) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 5. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(7) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 22.

(1) U slučaju da je korisniku izdano Rješenje o povratu sredstava, iznimno od članka 21. stavka 5. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Upravljačkog tijela koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravljačkom tijelu u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na račun dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

VIII. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 23.

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojega je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

IX. PRAVNI LIJEK

Članak 24.

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/22-01/3504

Urbroj: 525-12/1771-23-3

Zagreb, 3. kolovoza 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.