Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

NN 99/2023 (29.8.2023.), Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1460

Na temelju članka 7. stavka 6., članka 36. stavka 6. i članka 40. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22. i 154/22.), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI NAREDBE O MJERAMA KONTROLE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 87/23.) u članku 1. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) U svrhu sprječavanja daljnjeg širenja afričke svinjske kuge na nekategoriziranim objektima i objektima kategorije 0, 1 i 2 smještenim na području zona ograničenja, a koji nisu epidemiološki povezani sa zaraženim objektima te ako u proteklih 15 dana od dana kliničkog pregleda svinje nisu pokazivale znakove bolesti i nije bilo uginuća, naređuje se uklanjanje svih svinja zatečenih na objektu, u klaonici koja je uvrštena na popis određenih objekata u skladu s člankom 11. Pravilnika o oznakama zdravstvene ispravnosti, identifikacijskim oznakama i posebnim oznakama hrane životinjskog podrijetla te utvrđivanju popisa objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 76/23.) (u daljnjem tekstu: klaonica određena od strane Ministarstva poljoprivrede), najkasnije u roku od 15 dana od provedenog popisa iz stavka 1. ovoga članka, s tim da se meso tih svinja mora preraditi u skladu s Prilogom VII. Uredbe (EU) 2020/687 u objektu klanja ili objektu za preradu određenom od strane Ministarstva poljoprivrede.

(4) U slučaju nemogućnosti klanja svinja na način opisan u stavku 3. ovoga članka, naređuje se preventivno usmrćivanje svih zatečenih svinja ili na objektu podrijetla ili u klaonici određenoj od strane Ministarstva poljoprivrede.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. podstavak 16. mijenja se i glasi:

» – održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te svih drugih okupljanja životinja kao i održavanje manifestacija na kojima se izlažu proizvodi od mesa svinja«.

Članak 3.

U članku 3. stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Iznimno od odredbe članka 2. stavka 1. podstavka 10., premještanje stajskog gnoja i gnojevke dozvoljeno je iz objekata kategorije 3 u zoni nadziranja radi odlaganja na drugu lokaciju u zoni nadziranja, nakon izdane suglasnosti nadležne inspekcije Državnog inspektorata po zaprimljenom Zahtjevu i Izjavi iz Dodatka II ove Naredbe koju podnosi odgovorna osoba subjekta.«

Članak 4.

Iza Dodatka I dodaje se Dodatak II, koji glasi:

DODATAK II

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za premještanje stajskog
gnoja/gnojevke radi odlaganja na drugu lokaciju u zoni nadziranja

___________________________________________

(ime i prezime/naziv subjekta i OIB)

___________________________________________

(adresa subjekta)

___________________________________________

(telefon /mobitel, e-mail adresa)

___________________________________________

(adresa objekta za držanje svinja ako je različita od adrese subjekta)

Za izdavanja suglasnosti premještanja stajskog gnoja/gnojevke iz objekata kategorije 3 u zoni nadziranja radi odlaganja na drugu lokaciju kojoj sam u vlasništvu ili zakupu u zoni nadziranja u skladu s odredbama članka 3. stavka 12. Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj te svim njezinim izmjenama i dopunama

IZJAVU

kojom izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da svojim potpisom jamčim za istinitost i točnost svih podataka koji su navedeni u Zahtjevu za izdavanje suglasnosti premještanje stajskog gnoja/gnojevke radi odlaganja na drugu lokaciju u zoni nadziranja.

Stajski gnoj/gnojevka od svinja za koju se traži premještanje

– potječe iz registriranog objekta JIBG: __________________ kategorije 3, lokacija __________________________________

– od posljednjeg dodavanja stajskog gnoja/gnojevke prošlo je najmanje 42 dana, što dokazujem kopijom internim evidencijama koje prilažem uz Zahtjev.

Registrirani objekt ima kapacitete koji omogućuju šestomjesečno prikupljanje stajskog gnoja/gnojevke.

Prijevozno sredstvo udovoljava biosigurnosnim mjerama.

Prijevoz će se odvijati izbjegavanjem objekata u kojima se drže svinje te bez istovara ili zaustavljanja do istovara na odredištu.

Kod gnojidbe poljoprivrednih površina predmetnim stajskim gnojem/ gnojevkom, isto će se obavljati u skladu s Nitratnom direktivom (Direktiva Vijeća 91/676/EEZ o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora)

Registarska oznaka prijevoznog sredstva ________________________

Količina (kg/tona) stajskog gnoja/gnojevke ______________________

Navedenu količinu gnoja/gnojevke odvozit ću na niže navedene lokacije poljoprivrednih ili drugih površina u razdoblju od datum:_________ do datum:________

Odredište: ARKOD broj ili katastarski broj čestice zemljišta na koju će se gnoj/gnojevka odlagati _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Potpisom jamčim da sam upoznat s odredbama gore citirane Naredbe i svih opasnosti od širenja Afričke svinjske kuge nepridržavanjem vlastite izjave:

Ime i prezime nositelja/odgovorne osobe:

_________________________________

Potpis: __________________________

U _________________ dana _________________.Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/23-01/60
Urbroj: 525-09/556-23-76
Zagreb, 29. kolovoza 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.