Plan prijma u državnu službu u Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2023.

NN 103/2023 (6.9.2023.), Plan prijma u državnu službu u Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2023.

PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

1481

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. (»Narodne novine« broj 145/22.) Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova utvrđuje

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2023.

Članak 1.

Ovim Planom prijma u državnu službu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam državnih službenika/ca u Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2023.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova predviđeno zapošljavanje ukupno 14 državnih službenika/ca, a zaposleno je 11 državnih službenika/ca.

Članak 3.

U Uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2023., sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. te suglasnosti Ministarstva financija, klasa: 100-01/23-01/7, urbroj: 513-05-01-23-3 od 21. srpnja 2023. godine, planira se prijam:

– 1 (jedan) službenika/ce na neodređeno vrijeme sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem.

Na temelju ovog Plana slobodno radno mjesto iz stavka jedan ovog članka popunit će se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja ili premještaja.

Članak 4.

Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web-stranicama Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ev. broj: PRS-12-01/23-07
Urbroj: 08-23-04
Zagreb, 26. srpnja 2023.

Pravobraniteljica
za ravnopravnost spolova
Višnja Ljubičić, dipl. iur., v. r.