Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 104/2023 (8.9.2023.), Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Vlada Republike Hrvatske

1485

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2023. donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22., 72/22., 82/22., 99/22., 26/23. i 46/23.), u članku 2. podstavku e) Radna mjesta III. vrste, u točki 3. iza riječi: »djelatnost« dodaje se riječ: »hitne«.

Članak 2.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Centru za mirno rješavanje sporova su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,395

b) Radna mjesta I. vrste

1. tajnik Centra za mirno rješavanje sporova 2,037«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/70

Urbroj: 50301-21/32-23-2

Zagreb, 7. rujna 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.