Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2023. godinu

NN 104/2023 (8.9.2023.), Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2023. godinu

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

1498

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 145/22), predstojnica Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa utvrđuje sljedeći

PLAN PRIJMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U URED POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
ZA 2023. GODINU

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Ured Povjerenstva) za 2023. godinu.

II.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u Uredu Povjerenstva je predviđeno 20 službenika od čega je trenutno zaposleno 17 službenika na neodređeno vrijeme.

III.

U Uredu Povjerenstva u 2023. godini planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 2 (dva) službenika/službenice sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem pravne ili ekonomske struke,

– 1 (jedan) službenik/službenica sa završenom srednjom stručnom spremom društvenog, upravnog ili ekonomskog smjera.

IV.

Financijska sredstva za prijem u državnu službu 3 (tri) službenika/službenice planirana su Financijskim planom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2023. godinu i osigurana Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2023. godinu.

V.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunit će se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja ili premještaja.

VI.

Plan prijma u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Broj: 711-I-1720-R-24-23-09-7
Zagreb, 29. kolovoza 2023.

Predstojnica Ureda Povjerenstva
Majda Uzelac, dipl. iur., v. r.