Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

NN 107/2023 (15.9.2023.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1530

Na temelju članka 26. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 120. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 111/21. i 83/23.) i članka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18. i 23/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE

Članak 1.

U Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 31/23. i 74/23.), u članku 1. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Posebne mjere iz stavka 1. ovoga članka su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovom Uredbom za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce iz kategorije kućanstvo sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT) za kupce iz kategorije kućanstvo, do visine 3.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovom Uredbom za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce iz kategorije poduzetništvo sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce iz kategorije poduzetništvo do visine 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT), a za razliku potrošene električne energije iznad 250.000 kWh šestomjesečne potrošnje na kupce iz kategorije poduzetništvo primjenjuje se ugovorena cijena s opskrbljivačem električne energije.«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Razlika iz stavka 6. ovoga članka priznaje se najviše u iznosu do 150 EUR/MWh za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024.«.

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se članak 4a. koji glasi:

»Članak 4a.

(1) Kupci iz članka 3. stavka 3. točke 4. ove Uredbe mogu kupiti električnu energiju za potrebe određene člankom 3. stavkom 3. točkom 4. ove Uredbe od opskrbljivača, trgovaca ili na Hrvatskoj burzi električne energije d.o.o.

(2) Kupcima iz stavka 1. ovog članka nadoknađuje se razlika između ugovorne i/ili cijene ostvarene na Hrvatskoj burzi električne energije d.o.o. i cijene iz članka 4. stavka 7. ove Uredbe.

(3) Po isteku obračunskog mjeseca, kupci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zahtjev za naknadu razlike iz članka 4. stavka 5. ove Uredbe za potrebe određene člankom 3. stavkom 3. točkom 4. ove Uredbe, kojem zahtjevu su dužni priložiti obračun i račune o plaćenoj električnoj energiji.

(4) O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će obavijestiti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju.«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Cijena ulaznog energenta za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. ograničava se za prirodni plin do iznosa krajnje cijene opskrbe plinom utvrđene sukladno važećoj Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, a koja se primjenjuje i na količine plina potrebne za opskrbu kupaca na centralnim toplinskim sustavima koji koriste tehnološku paru u tehnološke svrhe.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. ima pravo plin iz točke I. Odluke o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske za ogrjevnu sezonu 2023./2024. (»Narodne novine«, broj 37/23.) osim za potrebe utvrđene točkom I. Odluke o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske za ogrjevnu sezonu 2023./2024. (»Narodne novine«, broj 37/23.) koristiti i za potrebe krajnjih kupaca toplinske energije na zatvorenim, centralnim toplinskim sustavima, odnosno za potrebe kupaca toplinske energije u samostalnim toplinskim sustavima, uključujući opskrbljivače toplinskom energijom i u svrhu namirenja gubitaka plina u transportnom sustavu operatora transportnog sustava.«.

Članak 6.

U članku 6. stavku 1. riječ: »promjenom« zamjenjuje se riječju: »povećanjem«.

Članak 7.

U članku 11. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Cijene utvrđene Odlukom o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije (»Narodne novine«, broj 28/23.) primjenjuju se za centralne i zatvorene toplinske sustave i za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2023.«.

Članak 8.

Za kupce iz članka 3. stavka 3. točke 4. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 31/23. i 74/23.) nadoknadit će se razlika ugovorne i/ili cijene ostvarene na Hrvatskoj burzi električne energije d.o.o. od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2023. do najviše 180 EUR/MWh, a od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. nadoknadit će se razlika ugovorne i/ili cijene ostvarene na Hrvatskoj burzi električne energije d.o.o. do najviše 150 EUR/MWh.

Članak 9.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2023.

Klasa: 022-03/23-03/73

Urbroj: 50301-05/14-23-2

Zagreb, 14. rujna 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.