Odluka o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena

NN 107/2023 (15.9.2023.), Odluka o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1532

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2023. donijela

ODLUKU

O ISPLATI NOVČANOG PRIMANJA NEZAPOSLENIM OSOBAMA RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA

I.

Ovom Odlukom uređuje se isplata novčanog primanja osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, radi ublažavanja posljedica porasta cijena, u iznosu i pod uvjetima koji se uređuju ovom Odlukom.

II.

Novčano primanje neće se isplatiti osobi iz točke I. ove Odluke koja:

– se prijavila u evidenciju nezaposlenih osoba po prestanku radnog odnosa njezinom voljom ili krivnjom

– je korisnik zajamčene minimalne naknade ili

– ostvaruje jednokratno novčano primanje u sustavu socijalne skrbi i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

III.

Novčano primanje isplatit će se osobi koja je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na dan 1. rujna 2023.

IV.

Novčano primanje iznosi 100,00 eura, a isplatit će se nezaposlenoj osobi u listopadu 2023.

V.

Ako se naknadno utvrdi da osoba nije imala uvjete za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dužna je radi stjecanja bez osnove vratiti isplaćeno novčano primanje.

VI.

Na novčano primanje ne plaća se porez na dohodak sukladno članku 9. stavku 1. točki 20. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. i 151/22.) te nije prihod u smislu članka 14.c Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10., 53/20., 120/21. i 23/23.).

Novčano primanje ne može biti predmet ovrhe.

VII.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske, na poziciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na Aktivnosti A689014 Naknade nezaposlenima.

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Hrvatski zavod za zapošljavanje.

IX.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2023.

Klasa: 022-03/23-04/347

Urbroj: 50301-04/25-23-2

Zagreb, 14. rujna 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.