Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 107/2023 (15.9.2023.), Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1536

Na temelju članaka 1. i 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2023. donijela

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Zakupnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koji su zahvaćeni posljedicama afričke svinjske kuge i posljedicama prirodnih nepogoda na cjelokupnom području Vukovarsko-srijemske županije, na području Brodsko-posavske županije u općinama Sikirevci, Gundinci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Oprisavci i Vrpolje i na području Osječko-baranjske županije u općini Strizivojna, oslobađaju se plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje korištenja od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. i za 2024. godinu u cijelosti u dijelu koji je prihod državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 25 %.

II.

Iznimno od točke I. ove Odluke, fizička ili pravna osoba u rangu velikih poduzeća oslobađaju se u visini od 50 % plaćanja zakupnine i naknade iz točke I. ove Odluke u dijelu koji je prihod državnog proračuna Republike Hrvatske.

III.

Preporučuje se županijama, općinama i gradovima iz točke I. ove Odluke da zakupnike i korisnike poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske oslobode plaćanja zakupnine, odnosno naknade iz točaka I. i II. ove Odluke, u dijelu koji je prihod županije odnosno u dijelu koji je prihod općina i gradova.

IV.

Republika Hrvatska će nadoknaditi sredstva onim županijama, općinama i gradovima koji donesu odluku iz točke III. ove Odluke, u iznosu za koji im je umanjen prihod s osnove plaćanja zakupnine i naknade za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske u dijelu koji je prihod županije odnosno u dijelu koji je prihod općine i grada.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2023.

Klasa: 022-03/23-07/369

Urbroj: 50301-05/31-23-2

Zagreb, 14. rujna 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.