Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO

NN 108/2023 (20.9.2023.), Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1553

Na temelju stavka 11. članka 8. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09., 24/10., 22/13., 25/18. i 69/22.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA
MEHATRONIKU (041524) U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA
I RAČUNALSTVO

I.

Odlukom o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (»Narodne novine«, broj 71/17.) donesen je strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO.

II.

Ovom Odlukom donose se izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO u dijelu izbornih strukovnih modula za IV. razred, Dizajniranje električnih vozila, Izrada podvozja i karoserije električnog vozila, Ugradnja električnih dijelova električnih vozila, Projektiranje i izrada prototipa elektroničkih sklopova i Teleoperabilnost – uvod u tehniku daljinskog vođenja.

III.

Sastavni dio ove Odluke su izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO iz točke II. ove Odluke.

IV.

U skladu sa strukovnim kurikulumom koji je sastavni dio ove Odluke, obrazuju se učenici koji upisuju prvi razred srednje škole u strukovnome kurikulumu za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO počevši od školske godine 2023./2024.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/23-05/00009
Urbroj: 533-05-23-0005
Zagreb, 5. rujna 2023.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO

2.2.3. IZBORNI STRUKOVNI MODULI

NAZIV MODULADIZAJNIRANJE ELEKTRIČNIH VOZILA
Šifra modula
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modulaNajmanje razina 6.sv ili 6.st HKO-a odgovarajućeg profila
Obujam modula (CSVET)4 CSVET
Načini stjecanja ishoda učenja (od – do, postotak)Vođeni
proces učenja i poučavanja
Oblici učenja temeljenog na raduSamostalne aktivnosti učenika/polaznika
20 – 30 %40 – 60 %20 – 30 %

Status modula

(obvezni/izborni)

OBVEZNI
Cilj (opis) modula

Cilj modula je omogućiti stjecanje kompetencija primjenom računalnih programa za dizajniranje 3D modela podvozja, karoserije i dijelova karoserije vozila primjenjujući strukovne trendove u dizajniranju električnih vozila. Razlikovat će električne, elektroničke uređaje i sustave vozila, a primjenom računalnih programa projektirat će električne sheme električnih i elektroničnih sustava električnog vozila te proračunati snagu električne punionice za punjenje električnog vozila. Učenici će primjenjivati propise zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša.

Učenici mogu raditi samostalno ili u paru, ovisno o vrsti problema ili projekta.

Ključni pojmoviDizajniranje 3D modela, podvozja i karoserije električnog vozila, električne sheme, električni i elektronički uređaji i sustavi el. vozila, snaga punionice za električno vozilo
Povezanost modula s međupredmetnim temama (ako je primjenljivo)

MPT Osobni i socijalni razvoj

• osr A.5. Domena: Ja

• osr B.5. Domena: Ja i drugi

MPT Učiti kako učiti

• uku A.4/5 Domena: Primjena strategija učenja i upravljanja informacijama

• uku B.4/5 Domena: Upravljanje svojim učenjem

• uku D.4/5 Domena: Stvaranje okružja za učenje

MPT Zdravlje

• zdr B.5. Domena: Mentalno i socijalno zdravlje

• zdr C.5. Domena: Pomoć i samopomoć

MPT Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

• ikt A.5. Domena: Funkcionalna i odgovorna uporaba IKT-a

• ikt B.5. Domena: Komunikacija i suradnja u digitalnome okružju

• ikt C.5. Domena: Istraživanje i kritičko vrednovanje u digitalnom okružju

• ikt D.5.Domena: Stvaralaštvo i inovativnost u digitalnom okružju

Preporuke za učenje temeljeno na radu

Učenje temeljeno na radu ostvaruje se realiziranjem radnih situacija i zadataka koji se mogu simulirati u školskim specijaliziranim učionicama/praktikumima ili regionalnom centru kompetentnosti. Zadaci za učenje i vježbanje trebaju odgovarati stvarnim radnim situacijama nekog radnog mjesta.

Ako to nije moguće, potrebno je ishode ostvariti kod poslodavca.

Specifični materijalni uvjeti i okruženje za učenje, potrebni za realizaciju modula

Specijalizirana učionica/praktikum opremljena radnim stolovima s umreženim računalima i instaliranom potrebnom programskom potporom za dizajniranje i projektiranje električnih vozila (Catia, ACAD 3D, PV-sol) i pristupom Internetu i/ili lokalnoj mreži, centralno upravljačko mjesto nastavnika s umreženim računalom za upravljanje svih priključaka na radnim mjestima učenika.

Razredni odjel dijeli se u manje odgojno-obrazovne skupine kako bi se osigurao kontinuirani rad na siguran način.


Skup ishoda učenja iz SK:Dizajniranje 3D modela podvozja i karoserije električnog vozila
Ishodi učenjaIshodi učenja na razini usvojenosti »dobar«
Primijeniti strukovne trendove u dizajniranju električnih vozilaPratiti i primijeniti strukovne trendove u dizajniranju električnih vozila
Razlikovati mehaničke dijelove za 3D model električnog vozilaKlasificirati mehaničke dijelove za 3D model električnog vozila
Predvidjeti na 3D modelu električnog vozila pozicije električnog motora, kontrolera i baterijaOdrediti položaj električnog motora, kontrolera i baterija na različitim 3D modelima električnih vozila
Dizajnirati 3D model podvozja električnog vozilaDizajnirati 3D model podvozja električnog vozila prema novim trendovima
Dizajnirati 3D model karoserije i dijelova karoserije električnog vozilaDizajnirati 3D model karoserije i dijelova karoserije električnog vozila prema novim trendovima
Dominantan nastavni sustav i opis načina ostvarivanja SIU

Dominantan nastavni sustav ovoga SIU je učenje temeljeno na radu na problemskoj nastavi.

Učenici uz problemske zadatke stječu znanja o trendovima dizajniranja vozila i mehaničkim dijelovima 3D modela električnog vozila te vještine dizajniranja 3D modela podvozja, karoserije i dijelova karoserije električnog vozila.

Za vrijeme nastave nastavnik postavlja radne zadatke pri čemu učenici nakon rada međusobno vrednuju radove i stvaraju upute za rad te otkrivaju i traže od nastavnika znanja i metode potrebne da poboljšaju svoj rad.

Dominantan nastavni sustav je učenje temeljeno na radu problemskom nastavom. Učenik usvaja osnovne električne simbole prema zadanom zadatku te načinu crtanja električnih shema uz pomoć CAD programa. Problemskom nastavom stječu znanja i vještine u izradi električnih shema u CAD programu i značenje električnih simbola.

Nastavne cjeline/teme

Osnove dizajniranja vozila

3D mehanički dijelovi električnog vozila

Dizajniranje 3D modela podvozja električnog vozila

Dizajniranje 3D modela karoserije i dijelova karoserije električnog vozila

Pozicioniranje komponenti na 3D modelu vozila

Načini i primjer vrednovanja

Primjer vrednovanja:

Projektni zadatak: Dizajniranje električnog vozila

Potrebno je dizajnirati podvozje i karoseriju 3D modela za električni buggy u odgovarajućem računalnom programu (maksimalna dimenzija podvozja: dužina 2800 mm, širina 1550 mm).

Nakon toga potrebno je dizajnirati dijelove karoserije, predvidjeti pozicije mehaničkih dijelova vozila, pozicije električnog motora (BLDC 48V 5,5 kW), kontrolera i baterija te ih pozicionirati u 3D model električnog vozila.

Prilikom izrade vrednuju se sljedeći elementi:

• Korištenje računalnog programa

• Dizajn karoserije

• Pozicioniranje mehaničkih dijelova

• Pozicioniranje električnog motora

• Pozicioniranje kontrolera i baterije.

Prilagodba iskustava učenja za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

U ovom skupu ishoda učenja dominanto učenje temeljeno na radu u kojemu se učenici stavljaju u realne radne situacije tijekom kojih rade samostalno.

U individualiziranom kurikulumu za svakog učenika s teškoćama navedeni su preporučeni načini rada, primjeri individualizacije te načini i oblici vrednovanja. Poseban naglasak treba staviti na kontinuirano vrednovanje za učenje koristeći kvalitetne, konstruktivne i poticajne povratne informacije u cilju motiviranja učenika, jačanja samopouzdanja te omogućavanja daljnjeg napretka. Nastavnik će procijeniti koja je razina pedagoške potpore potrebna učeniku. Nije namjera da nastavnik odradi dio uvjeta za dostizanje ishoda učenja umjesto učenika.

Sadržaji za darovite učenike:

Darovitim učenicima treba omogućiti obogaćivanje sadržaja (proširivanje dodatnim sadržajima kojih se rijetko dotiču) ili postavljanjem ishoda više razine, a sve u skladu sa razlikovnim/individualiziranim kurikulumom.


Skup ishoda učenja iz SK:Projektiranje električne sheme električnih i elektroničkih sustava
Ishodi učenjaIshodi učenja na razini usvojenosti »dobar«
Razlikovati električne i elektroničke uređaje i sustave električnih vozilaObjasniti funkciju električnih i elektroničkih uređaja i sustava električnih vozila
Objasniti povezanost snage pogonskog agregata i kapaciteta baterijaPokazati povezanost snage pogonskog agregata i kapaciteta baterija
Projektirati električne sheme električnih i elektroničnih sustava električnih vozilaProjektirati električne sheme električnih i elektroničnih sustava električnih vozila prema različitim dostupnim tehnologijama i elementima
Proračunati snagu električne punionice za punjenje električnog vozilaProračunati snagu električne punionice za punjenje električnog vozila i vrijeme punjenja ovisno o snazi električnog vozila
Primijeniti nove tehnologije vezane uz sustav pohrane električne energijePrimijeniti i opisati nove tehnologije vezane uz sustav pohrane električne energije
Dominantan nastavni sustav i opis načina ostvarivanja SIU
Dominantan nastavni sustav ovoga SIU je heuristička nastava temeljena na problemskim zadacima uz individualni rad, rad u paru, grupi i timu. Učenici će uza zadane upute nastavnika i samostalnim istraživanjem stjecati znanja o električnim i elektroničkim uređajima i sustavima električnog vozila, pogonskom agregatu i kapacitetu baterije te vještine projektiranja električne sheme uređaja i sustava električnog vozila i proračuna snage električne punionice. Nakon odrađenih zadataka i vježbi učenici će biti informirani o razini uspješnosti izrade zadatka ili vježbe.
Nastavne cjeline/teme

Osnovni dijelovi električnih vozila

Način rada i povezanost sustava električnih vozila

Projektiranje shema električnih i elektroničnih sustava električnih vozila

Punionice za električna vozila

Sustavi pohrane električne energije

Načini i primjer vrednovanja

Primjer vrednovanja:

Projektni zadatak: Projektiranje električnih shema i proračun snage električnog vozila

Projektnim zadatkom potrebno je projektirati električne sheme spajanja i montaže električnih i elektroničnih sustava električnog vozila za prijevoz četiri igrača i njihove opreme na golf terenu na Brijunima.

Nakon toga, potrebno je prema nazivnoj snazi pogonskog agregata (AC Motor 48V 4.0 kW) odrediti kapacitet baterija i proračunati snagu električne punionice za punjenje električnog vozila.

Prilikom izrade vrednuju se sljedeći elementi:

• Električna shema spajanja i montaže

• Određivanje kapaciteta baterije

• Proračun snage električne punionice.

Prilagodba iskustava učenja za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Budući da se u ovom skupu ishoda učenja najčešće koristi heuristička i problemska nastava, učenike dijelimo u timove pri čemu treba voditi računa da učenici s teškoćama budu ravnomjerno raspoređeni u svaki tim u kojem će imati svoju ulogu. Na takav način svaki učenik ima priliku pokazati svoje jače strane, a ostali članovi tima imaju priliku učiti raditi s članovima tima različitih sposobnosti. Poseban naglasak treba staviti na kontinuirano vrednovanje za učenje koristeći kvalitetne, konstruktivne i poticajne povratne informacije u cilju motiviranja učenika, jačanja samopouzdanja te omogućavanja daljnjeg napretka. Nastavnik će procijeniti koja razina pedagoške potpore je potrebna učeniku.

Elementi vrednovanja učenika s teškoćama:

• učenik određuje kapacitet baterije uz podsjetnik

• učenik izrađuje električnu shemu uz uputu

• učenik proračunava snagu električne punionice uz podsjetnik.

Sadržaji za darovite učenike:

Darovitim učenicima treba omogućiti obogaćivanje sadržaja (proširivanje dodatnim sadržajima kojih se rijetko dotiču) ili postavljanjem ishoda više razine, a sve u skladu s razlikovnim/individualiziranim kurikulumom.


NAZIV MODULAIZRADA PODVOZJA I KAROSERIJE ELEKTRIČNOG VOZILA
Šifra modula
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modulaNajmanje razina 6.sv ili 6.st HKO-a odgovarajućeg profila
Obujam modula (CSVET)4 CSVET
Načini stjecanja ishoda učenja (od – do, postotak)Vođeni proces učenja i poučavanjaOblici učenja temeljenog na raduSamostalne aktivnosti učenika/polaznika
0 – 10 %80 – 100 %0 – 10 %

Status modula

(obvezni/izborni)

OBVEZNI
Cilj (opis) modula

Cilj modula je omogućiti stjecanje kompetencija za izradu podvozja, karoserije i dijelova karoserije električnog vozila te ugradnju mehaničkih dijelova, kočionog i upravljačkog sustava, ovjesa, suspenzije i kotača električnog vozila. Učenici će primjenjivati propise zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša te zbrinjavati elektronički i radionički otpad sukladno ekološkim normama.

Učenici mogu raditi samostalno ili u paru, ovisno o vrsti problema ili projekta.

Ključni pojmoviPodvozje, karoserija, mehanički dijelovi, kočioni sustav, upravljački sustav, ovjes, suspenzija
Povezanost modula s međupredmetnim temama (ako je primjenljivo)

MPT Osobni i socijalni razvoj

• osr A.5. Domena: Ja

• osr B.5. Domena: Ja i drugi

• osr C.5. Domena: Ja i društvo

MPT Učiti kako učiti

• uku A.4/5 Domena: Primjena strategija učenja i upravljanja informacijama

• uku B.4/5 Domena: Upravljanje svojim učenjem

• uku D.4/5 Domena: Stvaranje okružja za učenje

MPT Zdravlje

• zdr B.5. Domena: Mentalno i socijalno zdravlje

• zdr C.5. Domena: Pomoć i samopomoć

MPT Poduzetništvo

• pod A.5. Domena: Promišljaj poduzetnički

• pod B.5. Domena: Djeluj poduzetnički

• pod C.5. Domena: Ekonomska i financijska pismenost

MPT Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

• ikt A.5. Domena: Funkcionalna i odgovorna uporaba IKT-a

• ikt B.5. Domena: Komunikacija i suradnja u digitalnome okružju

• ikt C.5. Domena: Istraživanje i kritičko vrednovanje u digitalnome okružju

• ikt D.5.Domena: Stvaralaštvo i inovativnost u digitalnome okružju

MPT Održivi razvoj

• odr B.5. Domena: Djelovanje

Preporuke za učenje temeljeno na radu

Učenje temeljeno na radu ostvaruje se realiziranjem radnih situacija i zadataka koji se mogu simulirati u školskim specijaliziranim učionicama/praktikumima ili regionalnom centru kompetentnosti. Zadaci za učenje i vježbanje trebaju odgovarati stvarnim radnim situacijama nekog radnog mjesta.

Ako to nije moguće, potrebno je ishode ostvariti kod poslodavca.

Specifični materijalni uvjeti i okruženje za učenje, potrebni za realizaciju modula

Specijalizirana učionica/praktikum opremljena radnim stolovima s umreženim računalima i instaliranom potrebnom programskom potporom za dizajniranje i projektiranje električnih vozila i pristupom Internetu i/ili lokalnoj mreži, centralno upravljačko mjesto nastavnika s umreženim računalom za upravljanje svih priključaka na radnim mjestima učenika, 3D pisačem, CNC glodalicom, opremom za izradu komponenti od karbona, dizalicom za vozila.

Razredni odjel dijeli se u manje odgojno-obrazovne skupine kako bi se osigurao kontinuirani rad na siguran način.


Skup ishoda učenja iz SK:Izrada podvozja i karoserije električnog vozila
Ishodi učenjaIshodi učenja na razini usvojenosti »dobar«
Izraditi podvozje električnog vozilaIzraditi plan izrade i izraditi podvozje električnog vozila
Izraditi karoseriju električnog vozilaIzraditi plan izrade i izraditi karoseriju električnog vozila
Izraditi dijelove karoserije električnog vozilaIzraditi plan izrade i izraditi dijelove karoserije električnog vozila
Ugraditi mehaničke dijelove električnog vozilaIzraditi plan ugradnje i ugraditi mehaničke dijelove električnog vozila
Ugraditi kočioni i upravljački sustavIzraditi plan ugradnje i ugraditi kočioni i upravljački sustav
Ugraditi ovjes, suspenziju i kotačeIzraditi plan ugradnje i ugraditi ovjese, suspenzije i kotače
Primijeniti propise zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša pri izradi podvozja i karoserije električnog vozilaPrimijeniti propise zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša pri izradi podvozja i karoserije električnog vozila
Dominantan nastavni sustav i opis načina ostvarivanja SIU

Dominantan nastavni sustav ovoga SIU je učenje temeljeno na radu na problemskoj nastavi.

Učenici uz problemske zadatke stječu vještine izrade podvozja, karoserije i dijelova karoserije električnog vozila te ugradnje mehaničkih dijelova, kočionog i upravljačkog sustava, ovjesa, suspenzije i kotača električnog vozila.

Za vrijeme nastave nastavnik postavlja radne zadatke pri čemu učenici nakon rada međusobno vrednuju radove i stvaraju upute za rad te otkrivaju i traže od nastavnika znanja i metode potrebne da poboljšaju svoj rad.

Nastavne cjeline/teme

Mjere zaštite na radu i zdravlja pri izradi električnih vozila

Povijest proizvodnje električnih vozila

Tehnologija proizvodnje električnih vozila

Izrada dijelova električnih vozila od karbona

Izrada dijelova električnih vozila 3D printanjem

Ugradnja mehaničkih dijelova i sustava električnih vozila

Zbrinjavanje otpada pri proizvodnji električnih vozila

Načini i primjer vrednovanja

Primjer vrednovanja:

Projektni zadatak: Izrada modela podvozja i karoserije električnog vozila

Projektnim zadatkom potrebno je izraditi podvozje električnog vozila na 3D pisaču, karoseriju i dijelove karoserije od karbona.

Nakon toga, potrebno je na podvozje ugraditi ovjes, suspenzije, kotače te upravljački i kočioni sustav.

Prilikom izrade vrednuju se sljedeći elementi:

• Izrada podvozja

• Izrada karoserije

• Ugradnja ovjesa

• Ugradnja suspenzije

• Ugradnja kotača

• Ugradnja upravljačkog sustava

• Ugradnja kočionog sustava.

Prilagodba iskustava učenja za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

U ovom skupu ishoda učenja dominanto učenje temeljeno na radu u kojemu se učenici stavljaju u realne radne situacije tijekom kojih rade samostalno. U individualiziranom kurikulumu za svakog učenika s teškoćama navedeni su preporučeni načini rada, primjeri individualizacije te načini i oblici vrednovanja. Poseban naglasak treba staviti na kontinuirano vrednovanje za učenje koristeći kvalitetne, konstruktivne i poticajne povratne informacije u cilju motiviranja učenika, jačanja samopouzdanja te omogućavanja daljnjeg napretka. Nastavnik će procijeniti koja je razina pedagoške potpore potrebna učeniku. Nije namjera da nastavnik odradi dio uvjeta za dostizanje ishoda učenja umjesto učenika.

Sadržaji za darovite učenike:

Darovitim učenicima treba omogućiti obogaćivanje sadržaja (proširivanje dodatnim sadržajima kojih se rijetko dotiču) ili postavljanjem ishoda više razine, a sve u skladu s razlikovnim/individualiziranim kurikulumom.


NAZIV MODULAUGRADNJA ELEKTRIČNIH DIJELOVA ELEKTRIČNIH VOZILA
Šifra modula
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modulaNajmanje razina 6.sv ili 6.st HKO-a odgovarajućeg profila
Obujam modula (CSVET)5 CSVET
Načini stjecanja ishoda učenja (od – do, postotak)Vođeni proces učenja i poučavanjaOblici učenja temeljenog na raduSamostalne aktivnosti učenika/polaznika
0 – 10 %80 – 100 %0 – 10 %

Status modula

(obvezni/izborni)

OBVEZNI
Cilj (opis) modula

Cilj modula je učenike pripremiti za ugradnju elektromotora, kontrolera, baterije, elektroničkog sustava za upravljanje baterijskim sklopom, električnu i elektroničku opremu i uređaje električnog vozila, povezivanje elektromotora, kontrolera i baterije, električnu i elektroničku opremu i uređaje električnog vozila te testirati rad elektropogonskog sustava, komunikaciju između elektroničkih jedinica i testirati rad izrađenog električnog vozila. Učenici će primjenjivati propise zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša te zbrinjavati elektronički i radionički otpad sukladno ekološkim normama.

Učenici mogu raditi samostalno ili u paru, ovisno o vrsti problema ili projekta.

Ključni pojmoviElektromotor, kontroler, baterija, elektronički sustav, električna i elektronička oprema i uređaji, testiranje vozila
Povezanost modula s međupredmetnim temama (ako je primjenljivo)

MPT Osobni i socijalni razvoj

• osr A.5. Domena: Ja

• osr B.5. Domena: Ja i drugi

• osr C.5. Domena: Ja i društvo

MPT Učiti kako učiti

• uku A.4/5 Domena: Primjena strategija učenja i upravljanja informacijama

• uku B.4/5 Domena: Upravljanje svojim učenjem

• uku D.4/5 Domena: Stvaranje okružja za učenje

MPT Zdravlje

• zdr B.5. Domena: Mentalno i socijalno zdravlje

• zdr C.5. Domena: Pomoć i samopomoć

MPT Poduzetništvo

• pod A.5. Domena: Promišljaj poduzetnički

• pod B.5. Domena: Djeluj poduzetnički

• pod C.5. Domena: Ekonomska i financijska pismenost

MPT Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

• ikt A.5. Domena: Funkcionalna i odgovorna uporaba IKT-a

• ikt B.5. Domena: Komunikacija i suradnja u digitalnom okružju

• ikt C.5. Domena: Istraživanje i kritičko vrednovanje u digitalnom okružju

• ikt D.5.Domena: Stvaralaštvo i inovativnost u digitalnom okružju

MPT Održivi razvoj

• odr B.5. Domena: Djelovanje

Preporuke za učenje temeljeno na radu

Učenje temeljeno na radu ostvaruje se realiziranjem radnih situacija i zadataka koji se mogu simulirati u školskim specijaliziranim učionicama/praktikumima ili regionalnom centru kompetentnosti. Zadaci za učenje i vježbanje trebaju odgovarati stvarnim radnim situacijama nekog radnog mjesta.

Ako to nije moguće, potrebno je ishode ostvariti kod poslodavca.

Specifični materijalni uvjeti i okruženje za učenje, potrebni za realizaciju modula

Specijalizirana učionica/praktikum opremljena uređajima za dijagnostiku električnih i hibridnih vozila, uređajima za punjenje i dijagnostiku baterija, dizalicom za vozila i kompletima alata za servisiranje električnih vozila.

Razredni odjel dijeli se u manje odgojno-obrazovne skupine kako bi se osigurao kontinuirani rad na siguran način.


Skup ishoda učenja iz SK:Ugradnja elektromotora, kontrolera i baterije
Ishodi učenjaIshodi učenja na razini usvojenosti »dobar«
Odabrati elektromotor, kontroler i baterijeOdabrati i razlikovati karakteristike elektromotora, kontrolera i baterije prema katalogu
Ugraditi elektromotor, kontroler i baterije u voziloUgraditi i spojiti prema električnoj shemi elektromotor, kontroler i baterije u vozilo
Ugraditi elektronički sustav za upravljanje baterijskim sklopomUgraditi i spojiti prema električnoj shemi elektronički sustav za upravljanje baterijskim sklopom
Povezati elektromotor, kontroler i baterije u elektropogonski sustavPovezati elektromotor, kontroler i baterije u elektropogonski sustav i provjeriti ispravnost spajanja prema električnoj shemi
Testirati rad elektropogonskog sustavaTestirati rad i otkloniti pogreške elektropogonskog sustava
Primijeniti propise zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša pri ugradnji elektromotora, kontrolera i baterijaPrimijeniti propise zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša pri ugradnji elektromotora, kontrolera i baterija
Dominantan nastavni sustav i opis načina ostvarivanja SIU

Dominantan nastavni sustav ovoga SIU je učenje temeljeno na radu na problemskoj nastavi.

Učenici uz problemske zadatke stječu znanja za odabir elektromotora, kontrolera i baterije i vještine ugradnje elektromotora, kontrolera, baterije i elektroničkog sustava za upravljanje baterijskog sklopa, povezivanje elektromotora, kontrolera i baterije u elektropogonski sustav te testiranje rada elektropogonskog sustava električnog vozila.

Za vrijeme nastave nastavnik postavlja radne zadatke pri čemu učenici nakon rada međusobno vrednuju radove i stvaraju upute za rad te otkrivaju i traže od nastavnika znanja i metode potrebne da poboljšaju svoj rad.

Nastavne cjeline/teme

Elektromotori i kontroleri za električna vozila

Baterije za električna vozila

Elektronički sustav za upravljanje baterijskim sklopom

Ugradnja dijelova elektropogonskog sustava električnog vozila

Povezivanje elektropogonskog sustava električnog vozila

Propisi zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša pri ugradnji elektropogonskog sustava električnog vozila

Načini i primjer vrednovanja

Primjer vrednovanja:

Projektni zadatak: Ugradnja motora, kontrolera i baterije

Projektnim zadatkom potrebno je, prema snazi elektromotora, odabrati odgovarajući kontroler i baterije te utvrditi mjesto smještaja elektromotora, kontrolera i baterije.

Nakon toga, potrebno je ugraditi elektromotor, kontroler, elektronički sustav za upravljanje baterijskim sklopom i baterije, međusobno ih povezati, podesiti parametre i testirati njihov rad.

Prilikom izrade vrednuju se sljedeći elementi:

• odabir kontrolera i baterije

• smještaj elektromotora, kontrolera i baterije

• ugradnja elektromotora

• ugradnja kontrolera

• ugradnja baterije

• povezivanje i podešavanje parametara

• testiranje.

Prilagodba iskustava učenja za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

U ovom skupu ishoda učenja dominanto učenje temeljeno na radu u kojemu se učenici stavljaju u realne radne situacije tijekom kojih rade samostalno. U individualiziranom kurikulumu za svakog učenika s teškoćama navedeni su preporučeni načini rada, primjeri individualizacije te načini i oblici vrednovanja. Poseban naglasak treba staviti na kontinuirano vrednovanje za učenje koristeći kvalitetne, konstruktivne i poticajne povratne informacije u cilju motiviranja učenika, jačanja samopouzdanja te omogućavanja daljnjeg napretka. Nastavnik će procijeniti koja je razina pedagoške potpore potrebna učeniku. Nije namjera da nastavnik odradi dio uvjeta za dostizanje ishoda učenja umjesto učenika.

Sadržaji za darovite učenike:

Darovitim učenicima treba omogućiti obogaćivanje sadržaja (proširivanje dodatnim sadržajima kojih se rijetko dotiču) ili postavljanjem ishoda više razine, a sve u skladu s razlikovnim/individualiziranim kurikulumom.


Skup ishoda učenja iz SK:Ugradnja električne opreme i dijagnostika električnog vozila
Ishodi učenjaIshodi učenja na razini usvojenosti »dobar«
Razlikovati električnu i elektroničku opremu i uređaje električnog vozilaObjasniti funkciju električne i elektroničke opreme i uređaja električnog vozila
Ugraditi električnu i elektroničku opremu i uređaje električnog vozilaUgraditi i spojiti prema električnoj shemi električnu i elektroničku opremu i uređaje električnog vozila
Povezati električnu i elektroničku opremu i uređaje električnog vozilaPovezati električnu i elektroničku opremu i uređaje električnog vozila i provjeriti ispravnost spajanja prema električnoj shemi
Analizirati parametre električnog vozila na informacijskim pločamaAnalizirati i usporediti parametre električnog vozila na informacijskim pločama s preporučenim vrijednostima
Provjeriti komunikaciju između elektroničkih jedinicaProvjeriti i ispitati komunikaciju između elektroničkih jedinica
Testirati rad izrađenoga električnog vozilaTestirati rad izrađenoga električnog vozila i napraviti probnu vožnju
Koristiti sustav električnog punjenja MOD2, MOD3, MOD4Koristiti i razlikovati sustav električnog punjenja MOD2, MOD3, MOD4
Primijeniti propise zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša pri ugradnji elektro dijelova električnog vozilaPrimijeniti propise zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša pri ugradnji elektro dijelova električnog vozila
Dominantan nastavni sustav i opis načina ostvarivanja SIU

Dominantan nastavni sustav ovoga modula je učenje temeljeno na radu na problemskoj nastavi.

Učenici uz problemske zadatke stječu znanja o električnoj opremi i uređajima električnog vozila i vještine ugradnje električne i elektroničke opreme i uređaja, njihovo povezivanje, analizirati parametre električnog vozila, testirati rad vozila i koristiti sustav električnog punjenja.

Za vrijeme nastave nastavnik postavlja radne zadatke pri čemu učenici nakon rada međusobno vrednuju radove i stvaraju upute za rad te otkrivaju i traže od nastavnika znanja i metode potrebne da poboljšaju svoj rad.

Nastavne cjeline/teme

Električna i elektronička oprema i uređaji električnog vozila

(način rada, ugradnja i povezivanje)

Opis alata i specijalne opreme za dijagnostiku (Bosch)

Detekcija i otklanjanje kvara na električnim vozilima

Punjenje električnog vozila

Propisi zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša pri ugradnji električnih dijelova električnog vozila

Načini i primjer vrednovanja

Primjer vrednovanja:

Projektni zadatak:

Ugradnja električne i elektroničke opreme i uređaja električnog vozila

Projektnim zadatkom potrebno je prema projektnim specifikacijama odabrati odgovarajuću električnu i elektroničku opremu i uređaje električnog vozila.

Nakon toga, potrebno je ugraditi i povezati električnu i elektroničku opremu i uređaje električnog vozila prema projektnim električnim shemama, uspostaviti komunikaciju između elektroničkih jedinica, testirati rad i analizirati parametre gotovoga električnog vozila na informacijskim pločama.

Prilikom izrade vrednuju se sljedeći elementi:

• odabir opreme i uređaja

• povezivanje opreme i uređaja prema shemama

• uspostavljanje komunikacije između elektroničkih jedinica

• analiza parametara vozila

• testiranje vozila.

Prilagodba iskustava učenja za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

U ovom skupu ishoda učenja dominanto učenje temeljeno na radu u kojemu se učenici stavljaju u realne radne situacije tijekom kojih rade samostalno. U individualiziranom kurikulumu za svakog učenika s teškoćama navedeni su preporučeni načini rada, primjeri individualizacije te načini i oblici vrednovanja. Poseban naglasak treba staviti na kontinuirano vrednovanje za učenje koristeći kvalitetne, konstruktivne i poticajne povratne informacije u cilju motiviranja učenika, jačanja samopouzdanja te omogućavanja daljnjeg napretka. Nastavnik će procijeniti koja je razina pedagoške potpore potrebna učeniku. Nije namjera da nastavnik odradi dio uvjeta za dostizanje ishoda učenja umjesto učenika.

Sadržaji za darovite učenike:

Darovitim učenicima treba omogućiti obogaćivanje sadržaja (proširivanje dodatnim sadržajima kojih se rijetko dotiču) ili postavljanjem ishoda više razine, a sve u skladu s razlikovnim/individualiziranim kurikulumom.NAZIV MODULAPROJEKTIRANJE I IZRADA PROTOTIPA ELEKTRONIČKIH SKLOPOVA
Šifra modulaM-0702/O-23/xy
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modulahttps://hko.srce.hr/registar/standard-kvalifikacije/detalji/222
Obujam modula (CSVET)8

Načini stjecanja skupova ishoda učenja

(od – do, postotak)

Vođeni proces učenja i poučavanjaOblici učenja temeljenog na raduSamostalne aktivnosti učenika/polaznika
20 – 30 %20 – 30 %40 – 50 %

Status modula

(obvezni/izborni)

OBVEZNI
Cilj (opis) modulaModul treba omogućiti učenicima stjecanje kompetencija u području projektiranja i izrade prototipa elektroničkih sklopova. To uključuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za definiranje specifikacija sklopa, prije svega elektroničkih, dizajniranje strujnog kruga i crtanje električne sheme te nabavu komponenata koja uključuje rad s katalozima proizvođača i dobavljača komponenata. Također, modul treba učenicima omogućiti ovladavanje procesom dizajniranja elektroničkih pločica i pripremom dokumentacije za ručnu i automatiziranu izradu, kao i za osposobljavanje za izradu sklopa ručnim i automatiziranim alatima i opremom te testiranje sklopa i izradu popratne tehničke dokumentacije.
Ključni pojmoviPrototip, specifikacije, katalozi, elektroničke komponente, elektronička pločica, pravila dizajniranja elektroničke pločice, proizvodne datoteke, ručna i automatizirana obrada pločice, detekcija i otklanjanje kvarova, tehnička dokumentacija
Povezanost modula s međupredmetnim temama (ako je primjenljivo)

DOMENA: PRIMJENA STRATEGIJA UČENJA I UPRAVLJANJA INFORMACIJAMA

Uku A.4/5.1. Upravljanje informacijama

Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.

Uku A.4/5.3. Kreativno mišljenje

Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja.

uku A.4/5.4. Kritičko mišljenje

Učenik samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje.

DOMENA: UPRAVLJANJE SVOJIM UČENJEM

uku B.4/5.2. Praćenje

Učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja.

DOMENA: UPRAVLJANJE EMOCIJAMA I MOTIVACIJOM U UČENJU

uku C.4/5.1. Vrijednost učenja

Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život.

uku C.4/5.3. Interes

Učenik iskazuje interes za različita područja, preuzima odgovornost za svoje učenje i ustraje u učenju.

DOMENA: STVARANJE OKRUŽJA ZA UČENJE

uku D.4/5.2. Suradnja s drugima

Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

Preporuke za učenje temeljeno na raduKako bi se povećao interes učenika za ovo područje i podigla razina njihovih postignuća, učenje treba temeljiti na projektima primjenjivima u svakodnevnom životu, a sam rad na odabranim projektima treba organizirati tako da se učeniku omogući uvid u ključne etape i problematiku projektiranja i izrade elektroničkih sklopova kao i upoznavanje osnovnih standarda koji se u ovom području primjenjuju u elektroničkoj industriji.
Specifični materijalni uvjeti i okruženje za učenje, potrebni za realizaciju modulaRačunala s instaliranom programskom potporom za projektiranje u elektronici, alati i oprema za ručnu i automatiziranu izradu elektroničkih sklopova, mjerna oprema za testiranje elektroničkih sklopova (elektronički izvori napajanja i mjerni instrumenti)


Skup ishoda učenja iz SK, obujamProjektiranje zadanih elektroničkih pločica
Ishodi učenjaIshodi učenja na razini usvojenosti »dobar«
Razlikovati svojstva materijala i tehnologije za izradu elektroničkih pločicaRazlikovati svojstva materijala i tehnologije za izradu elektroničkih pločica i odabrati ih za zadani projektni zadatak
Nacrtati shemu elektroničke pločice prema projektnom zadatkuNacrtati shemu elektroničke pločice prema projektnom zadatku te provjeriti ispravnost sheme prema zadanim pravilima
Projektirati elektroničku pločicu pomoću računalnog programa prema projektnom zadatkuProjektirati elektroničku pločicu pomoću računalnog programa prema projektnom zadatku te provjeriti ispravnost dizajna prema zadanim pravilima
Prilagoditi projektiranu elektroničku pločicu za praktičnu izraduPrilagoditi projektiranu elektroničku pločicu za praktičnu izradu automatiziranim alatima
Dominantan nastavni sustav i opis načina ostvarivanja SIU
Budući da projektiranje elektroničkih sklopova zahtijeva timski rad i predlaganje različitih idejnih rješenja, nastavni sustav treba se temeljiti na radu u timovima od dva ili više učenika. Nastavnik ima ulogu mentora koji učenicima pomaže definirati početne okvire rada na projektu tijekom čega učenici spoznaju važnost poznavanja i primjene osnovnih standarda prema kojima se elektronički sklopovi projektiraju i izrađuju u industriji. U radu s katalozima, treba koristiti ne samo kataloge dobavljača već i proizvođača komponenata. Treba preferirati globalne dobavljače jer nude znatno više tehničkih podataka o komponentama. Prije etape računalno podržanog projektiranja sklopa treba provjeriti njegovu funkcionalnosti spajanjem strujnog kruga i mjerenjem na testnim pločicama.
Nastavne
cjeline/teme

Materijali i tehnologije za izradu elektroničkih pločica

Specifikacije elektroničkog sklopa

Dizajniranje idejnog rješenja strujnog kruga

Dimenzioniranje elemenata strujnog kruga

Spajanje i testiranje elektroničkih strujnih krugova na testnim pločicama

Crtanje sheme strujnog kruga zadanog sklopa

Definiranje pravila dizajniranja za zadani sklop

Dizajniranje elektroničke pločice prema pravilima dizajniranja

Generiranje datoteka za izradu sklopa prema traženom stupnju obrade

Načini i primjer vrednovanja

Primjer:

Učenici se pripremaju za rad istraživanjem specifikacija nekog već postojećeg elektroničkog sklopa slične namjene. Za istraživanje učenici koriste računala u laboratoriju te pretražuju materijale dostupne na Internetu. Nakon toga analiziraju funkcionalnosti zadanoga elektroničkog sklopa i definiraju specifikacije koje mora zadovoljiti gotov proizvod. Specifikacije unose u pripremljeni obrazac koji prezentiraju drugim učenicima pri čemu je relevantnost specifikacija za zadani elektronički sklop osnovni kriterij primjenjivosti rješenja.

1. Vrednovanje za učenje: nastavnik vrednuje pripremu učenika za rad, primjenjivost ponuđenog rješenja te sudjelovanje u radu tima

Elementi procjeneU potpunostiDjelomičnoPotrebno je doraditi
Učenik se pripremio za rad na projektu
Učenikovo rješenje je primjenjivo
Učenik surađuje s ostalim članovima tima
Učenik sudjeluje u prezentaciji rješenja
2. Vrednovanje kao učenje: učenik vrednuje doprinos radu tima te usredotočenost na rad
Elementi procjeneUzoranPridonosiSudjeluje
DoprinosUčenik se postavlja kao voditelj tima. Analizira zadatak, predlaže rješenja i potiče ostale članove tima na rad.Učenik je važan član tima. Analizira predložena rješenja i nudi moguća poboljšanja.Učenik rijetko predlaže rješenja. Sudjeluje u radu tima uglavnom tako što odrađuje zadatke za koje je zadužen.
Usredotočenost na radUčenik je usredotočen na zadatak i određuje tempo rada tima. Potiče članove tima na pridržavanje dogovorenih rokova za izradu.Učenik je usredotočen na zadatak i poštuje dogovoreni rok za izradu.Usredotočenost učenika na rad oscilira. Potrebno ga je povremeno poticati na rad i podsjećati na rokove izvršavanja zadataka.
3. Vrednovanje naučenog: nastavnik vrednuje u kojoj mjeri učenik ostvaruje zadane ishode. Vrednuju se točnost i cjelovitost rješenja te samostalnost u radu.
Element
vrednovanja
OdličanVrlo dobarDobarDovoljan
Definira specifikacije elektroničkog sklopaTočno i u cijelosti. Samostalno ili uz manju pomoć nastavnika.Točno i u cijelosti, ali uz veću pomoć nastavnika.Veći dio zadatka i djelomično točno. Prema oglednom primjeru i uz manju pomoć nastavnika.Manji dio zadatka i djelomično točno. Prema oglednom primjeru i uz veću pomoć nastavnika.
Dimenzionira elemente strujnog kruga
Pronalazi odgovarajuće komponente uz pomoć kataloga proizvođača i dobavljača
Spaja elektronički strujni krug na testnoj pločici
Mjeri veličine u strujnom krugu
Crta shemu strujnog kruga zadanog sklopa
Definira električna, mehanička i termička pravila dizajniranja za zadani sklop
Dizajnira elektroničku pločicu prema pravilima dizajniranja
Generira datoteke za izradu sklopa prema zahtijevanom stupnju obrade
Prijedlog prilagodbe za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

U skladu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama nastavnik prilagođava stupanj težine i opsega zadatka na individualnoj razini prema prethodnom primjeru. Naglasak je na kontinuiranom vrednovanju za učenje koristeći kvalitetne, konstruktivne i poticajne povratne informacije u cilju motiviranja učenika, jačanja samopouzdanja te omogućavanja daljnjeg napretka.

Učenicima s teškoćama daju se detaljnije upute i smjernice za rad, npr. za rješavanje zadatka dimenzioniranja elemenata strujnog kruga učeniku je priložena detaljna uputa u kojoj je postupak dimenzioniranja raščlanjen na korake pri čemu je svaki korak dodatno objašnjen opisom, formulama, skicama i slično. Također, smanjen je opseg zahtjevnosti zadatka, npr. učeniku se ponudi popis specifikacija iz kojeg odabire one koje su primjenjive na zadani projekt.

Darovitim učenicima se zadaje zadatak s dodatnim proširenjima, npr. zadaje se dogradnja sklopa dodatnim funkcionalnostima ili se zadaju specifični uvjet rada elektroničkog sklopa s obzirom na vanjske uvjete ili pak ograničenja u troškovima izrade što izbor komponenata i postupak dimenzioniranja elemenata strujnog kruga čini složenijim.Skup ishoda učenja iz SK, obujamIzrada zadanog elektroničkog sklopa
Ishodi učenjaIshodi učenja na razini usvojenosti »dobar«
Izraditi elektroničku pločicu raspoloživim postupkomIzraditi elektroničku pločicu raspoloživim postupkom u zadanom vremenu
Izvršiti bušenje pločice prema rasporedu elektroničkih komponenataIzvršiti bušenje pločice prema rasporedu elektroničkih komponenata uz racionalno korištenje alata i materijala
Spojiti ispravne elektroničke komponente na elektroničku pločicuSpojiti ispravne elektroničke komponente na elektroničku pločicu uz minimalne popravke spojeva
Ispitati ispravnost rada zadanog elektroničkog sklopaIspitati ispravnost rada zadanoga elektroničkog sklopa uz samostalan odabir mjernih instrumenata i izvora napajanja
Dominantan nastavni sustav i opis načina ostvarivanja SIU
Prevladavajući nastavni sustav treba se temeljiti na individualnom radu u specijaliziranoj učionici u kojoj učenici izrađuju elektronički sklop. Prethodno, radom u paru ili u timu učenici sastavljaju uputu za rad koja sadrži popis radnih operacija, materijal i opremu za njihovo izvođenje, mjere, postupke i opremu za rad na siguran način te kriterije prihvatljivosti dobivenog uratka nakon pojedinih etapa izrade. Tijekom rada učenik bilježi svoja zapažanja, posebno teškoće pri izradi i prijedloge za postizanje veće kvalitete izvođenja pojedinih operacija. Nastavnik pomaže učenicima u organiziranju radnih mjesta te vodi računa o radu na siguran način na radnim mjestima s povećanim stupnjem opasnosti za zdravlje učenika i okoliš.
Nastavne
cjeline/teme

Izrada elektroničke tiskane pločice

Priprema komponenata za ugradnju na elektroničku pločicu

Ugradnja komponenata na elektroničku tiskanu pločicu

Načini i primjer vrednovanja

Primjer:

Učenici se pripremaju za odabir materijala i tehnologije izrade elektroničke pločice istraživanjem karakteristika materijala i ograničenja primjene pojedinih vrsta tehnologija. Za istraživanje učenici koriste računala u laboratoriju te pretražuju materijale dostupne na Internetu. Podatke dobivene istraživanjem uspoređuju sa zahtjevima izrade elektroničkog sklopa sadržanim u projektnoj dokumentaciji te odabiru optimalno rješenje. Usporedbene podatke prikazuju tablično i prezentiraju drugim učenicima pri čemu je zadovoljavanje zahtjeva izrade elektroničke pločice od odabranih materijala i tehnologije osnovni kriterij primjenjivosti rješenja.

1. Vrednovanje za učenje: nastavnik vrednuje pripremu učenika za rad, primjenjivost ponuđenog rješenja te sudjelovanje u radu tima

Elementi procjeneU potpunostiDjelomičnoPotrebno je doraditi
Učenik se pripremio za rad na projektu
Učenikovo rješenje je primjenjivo
Učenik surađuje s ostalim članovima tima
Učenik sudjeluje u prezentaciji rješenja
2. Vrednovanje kao učenje: učenik vrednuje doprinos radu grupe te usredotočenost na rad
Elementi procjeneUzoranPridonosiSudjeluje
DoprinosUčenik se postavlja kao voditelj tima. Analizira zadatak, predlaže rješenja i potiče ostale članove tima na rad.Učenik je važan član tima. Analizira predložena rješenja i nudi moguća poboljšanja.Učenik rijetko predlaže rješenja. Sudjeluje u radu tima uglavnom tako što odrađuje zadatke za koje je zadužen.
Usredotočenost na radUčenik je usredotočen na zadatak i određuje tempo rada tima. Potiče članove tima na pridržavanje dogovorenih rokova za izradu.Učenik je usredotočen na zadatak i poštuje dogovoreni rok za izradu.Usredotočenost učenika na rad oscilira. Potrebno ga je povremeno poticati na rad i podsjećati na rokove izvršavanja zadataka.
3. Vrednovanje naučenog: nastavnik vrednuje u kojoj mjeri učenik ostvaruje zadane ishode. Vrednuju se točnost i cjelovitost rješenja te samostalnost u radu.
Element
vrednovanja
OdličanVrlo dobarDobarDovoljan
Odabire materijale i tehnologiju izrade elektroničkih pločicaTočno i u cijelosti. Samostalno ili uz manju pomoć nastavnika.Točno i u cijelosti, ali uz veću pomoć nastavnika.Veći dio zadatka i djelomično točno. Prema oglednom primjeru i uz manju pomoć nastavnika.Manji dio zadatka i djelomično točno. Prema oglednom primjeru i uz veću pomoć nastavnika.
Izrađuje elektroničku tiskanu pločicu za zadani sklop
Priprema elektroničkih komponenata za ugradnju
Spaja elektronički strujni krug na testnoj pločici
Sastavlja sklop ugradnjom komponenata na elektroničku tiskanu pločicu
Prijedlog prilagodbe za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

U skladu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama nastavnik prilagođava stupanj težine i opsega zadatka na individualnoj razini prema prethodnom primjeru. Naglasak je na kontinuiranom vrednovanju za učenje koristeći kvalitetne, konstruktivne i poticajne povratne informacije u cilju motiviranja učenika, jačanja samopouzdanja te omogućavanja daljnjeg napretka.

Učenicima s teškoćama daju se detaljnije upute i smjernice za rad, npr. učeniku je priložena detaljna uputa u kojoj je postupak generiranja proizvodnih datoteka raščlanjen na korake pri čemu je svaki korak dodatno objašnjen kratkim opisom i slikama panela računalnog programa iz kojeg se generiraju datoteke. Također, smanjen je opseg zahtjevnosti zadatka, npr. učeniku je priložen popis pravila dizajniranja sklopa iz kojeg odabire one koji su primjenjivi na zadani projekt.

Darovitim učenicima zadaje se zadatak s dodatnim proširenjima, npr. uz električna, mehanička i termička ograničenja procesa dizajniranja elektroničke pločice dodaju se limiti opreme za automatiziranu obradu što taj proces čini složenijim.Skup ishoda učenja iz SK, obujamDijagnostika i održavanje elektroničkih sklopova i uređaja
Ishodi učenjaIshodi učenja na razini usvojenosti »dobar«
Ispitati funkcionalnost i ugoditi postavke elektroničkih uređaja i sustava u simulacijskom programu i/ili u stvarnim uvjetimaIspitati funkcionalnost i ugoditi postavke elektroničkih uređaja i sustava u stvarnim uvjetima
Identificirati neispravne sklopove elektroničkih uređajaIdentificirati neispravne sklopove elektroničkih uređaja u zadanom vremenu
Popraviti zadani neispravni elektronički sklop i uređajPopraviti zadani neispravni elektronički sklop i uređaj u zadanom vremenu
Ispitati ispravnost rada elektroničkih sklopova, uređaja i sustavaIspitati ispravnost rada elektroničkih sklopova, uređaja i sustava priloženom opremom
Dominantan nastavni sustav i opis načina ostvarivanja SIU
Nastavni sustav treba se temeljiti na radu u timovima kojima je osnovni zadatak osmisliti postupke testiranja izrađenoga elektroničkog sklopa u skladu sa zadanim tehničkim i drugim specifikacijama koje sklop treba zadovoljiti kao gotov proizvod. Nastavnik zadaje početne okvire za rješavanje zadatka i usmjerava rad učenika. Svaki tim treba prezentirati rješenje, pri čemu je ono prihvatljivije ako pokriva testiranje većeg broja zadanih specifikacija. Učenici provode zadane postupke testiranja pri čemu se neki mogu realizirati u laboratoriju koji je opremljen odgovarajućom ispitnom opremom, a neki u radnim uvjetima i mogu trajati duže vrijeme.
Nastavne
cjeline/teme

Mjerenje električnih veličina na komponentama sklopa

Mjerenje ulaznih i izlaznih veličina sklopa

Detekcija i otklanjanje kvarova uz upotrebu tehničke dokumentacije

Provjera kompatibilnosti elektroničkog i mehaničkog dizajna

Izrada tehničke dokumentacije

Načini i primjer vrednovanja

Primjer vrednovanja:

Radom u paru ili timu učenici osmišljavaju postupak dijagnostike kojim se testiraju zadane tehničke specifikacije elektroničkog sklopa. Za to se pripremaju obnavljanjem i proširenjem znanja i vještina u radu s mjernim izvorima i instrumentima. Postupak dijagnostike treba sadržavati opis postupka, tehničke crteže (sheme), tablice za upis podataka i predloške za ucrtavanje dijagrama te upute za rad na siguran način. Učenici prezentiraju postupak drugim učenicima pri čemu je izvedivost postupka i dobivanje rezultata uza zadanu pogrešku osnovni kriterij primjenjivosti rješenja.

1. Vrednovanje za učenje: nastavnik vrednuje pripremu učenika za rad, primjenjivost ponuđenog rješenja te sudjelovanje u radu tima

Elementi procjeneU potpunostiDjelomičnoPotrebno je doraditi
Učenik se pripremio za rad na projektu
Učenikovo rješenje je primjenjivo
Učenik surađuje s ostalim članovima tima
Učenik sudjeluje u prezentaciji rješenja
2. Vrednovanje kao učenje: učenik vrednuje doprinos radu grupe te usredotočenost na rad
Elementi procjeneUzoranPridonosiSudjeluje
DoprinosUčenik se postavlja kao voditelj tima. Analizira zadatak, predlaže rješenja i potiče ostale članove tima na rad.Učenik je važan član tima. Analizira predložena rješenja i nudi moguća poboljšanja.Učenik rijetko predlaže rješenja. Sudjeluje u radu tima uglavnom tako što odrađuje zadatke za koje je zadužen.
Usredotočenost na radUčenik je usredotočen na zadatak i određuje tempo rada tima. Potiče članove tima na pridržavanje dogovorenih rokova za izradu.Učenik je usredotočen na zadatak i poštuje dogovoreni rok za izradu.Usredotočenost učenika na rad oscilira. Potrebno ga je povremeno poticati na rad i podsjećati na rokove izvršavanja zadataka.
3. Vrednovanje naučenog: nastavnik vrednuje u kojoj mjeri učenik ostvaruje zadane ishode. Vrednuju se točnost i cjelovitost rješenja te samostalnost u radu.
Element
vrednovanja
OdličanVrlo dobarDobarDovoljan
Osmišljava postupak za testiranje specifikacijaTočno i u cijelosti. Samostalno ili uz manju pomoć nastavnika.Točno i u cijelosti, ali uz veću pomoć nastavnika.Veći dio zadatka i djelomično točno. Prema oglednom primjeru i uz manju pomoć nastavnika.Manji dio zadatka i djelomično točno. Prema oglednom primjeru i uz veću pomoć nastavnika.
Odabire mjerne izvore i instrumente primjerene zadatku
Spaja mjerni strujni krug i očitava vrijednosti mjerenih veličina
Obrađuje podatke i donosi zaključak o ispravnosti rada elektroničkog sklopa
Mjerenjem na komponentama i sklopovima detektira kvar na sklopu
Otklanja kvar odgovarajućim postupkom
Izrađuje tehničku dokumentaciju
Prijedlog prilagodbe za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

U skladu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama nastavnik prilagođava stupanj težine i opsega zadatka na individualnoj razini prema prethodnom primjeru. Naglasak je na kontinuiranom vrednovanju za učenje koristeći kvalitetne, konstruktivne i poticajne povratne informacije u cilju motiviranja učenika, jačanja samopouzdanja te omogućavanja daljnjeg napretka.

Učenicima s teškoćama daju se detaljnije upute i smjernice za rad, npr. učeniku je priložen opis zadanog postupka testiranja sklopa uz odgovarajuće tehničke crteže i popis mjernih instrumenata i izvora. Također, smanjen je opseg zahtjevnosti zadatka, npr. učenik treba detektirati kvarove za čiju detekciju je dovoljna upotreba multimjera.

Darovitim učenicima zadaje se zadatak s dodatnim proširenjima, npr. učenik treba detektirati i otkloniti kvar na sklopu s ugrađenim kvarom.
NAZIV MODULATELEOPERABILNOST – UVOD U TEHNIKU DALJINSKOG VOĐENJA
Šifra modula
Kvalifikacije nastavnika koji sudjeluju u realizaciji modulaNajmanje razina 6.st ili 6.sv HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.
Obujam modula (CSVET)2
Načini stjecanja ishoda učenja (od – do, postotak)Vođeni proces učenja i poučavanjaOblici učenja temeljenog na raduSamostalne aktivnosti učenika/polaznika
60 – 80 %15 – 30 %5 – 10 %

Status modula

(obvezni/izborni)

IZBORNI
Cilj (opis) modulaModul učenika upoznaje s modernim sustavima koji omogućuju daljinsko vođenje te se primjenjuju u Industriji 4.0 i Internetu stvari. Cilj je osposobiti učenika za samostalno testiranje, pokretanje, upravljanje i nadzor udaljenim sustavom putem komunikacijske mreže i Interneta.
Ključni pojmoviUdaljeni sustav, vođenje, komunikacijske mreže, komunikacijski protokoli, Internet stvari, Industrija 4.0
Povezanost modula s međupredmetnim temama (ako je primjenljivo)

Pod A.4.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

ikt A.4.1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.

ikt D.4.1. Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za poticanje kreativnosti.

ikt A.5.1. Učenik analitički odlučuje o odabiru odgovarajuće digitalne tehnologije.

ikt C.5.3. Učenik samoinicijativno i samostalno kritički procjenjuje proces i rezultate pretraživanja te odabire potrebne informacije među pronađenim informacijama.

Preporuke za učenje temeljeno na raduOvaj modul provodi se samo u ustanovi za strukovno obrazovanje. Teorijska nastava održava se u klasičnoj, a praktična u specijaliziranoj učionici. Na praktičnoj nastavi učenik će pripremiti radno mjesto, odabrati odgovarajuće uređaje i pribor prema uputama nastavnika te će provesti odgovarajući postupak pri rješavanju zadataka.
Specifični materijalni uvjeti i okruženje za učenje, potrebni za realizaciju modulaSpecijalizirana učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom Internetu i/ili lokalnoj mreži, kamerom, radnim stolovima za polaznike s računalom, potrebnim računalnim programima, odgovarajućim priključcima i pristupom Internetu, mjerni instrumenti i oprema, komponente i/ili sklopovi.

Skup ishoda učenja iz SK1:Teleoperabilnost – Tehnika daljinskog vođenja
Ishodi učenjaIshodi učenja na razini usvojenosti »dobar«
Upoznati tehniku daljinskog vođenjaObjasniti tehniku daljinskog vođenja
Razlikovati tipove regulacije primijenjene na veće udaljenostiProtumačiti tipove regulacije primijenjene na veće udaljenosti
Opisati prijenos informacije i pojavu smetnjiObjasniti prijenos informacije i pojavu smetnji
Opisati industrijske komunikacijske mreže i protokoleObjasniti industrijske komunikacijske mreže i protokole
Izvršiti mjerenje u realnom vremenuDemonstrirati mjerenje u realnom vremenu
Udaljeno programirati upravljačke uređajeDemonstrirati udaljeno programiranje upravljačkog uređaja
Izvršiti povezivanje računala i upravljačkog uređaja putem internetaDemonstrirati povezivanje računala i upravljačkog uređaja putem interneta
Pokrenuti automatizirani sustav na udaljenoj lokaciji te pratiti njegov radDemonstrirati pokretanje automatiziranog sustava na udaljenoj lokaciji te pratiti njegov rad
Dominantan nastavni sustav i opis načina ostvarivanja SIU
Dominantan nastavni sustav u ovome modulu bit će vođeni proces učenja i poučavanja za ishode učenja koji se odnose na upoznavanje tehnike daljinskog vođenja, razlikovanje tipova regulacije primijenjene na veće udaljenosti, opisa prijenosa informacije i pojavu smetnji te opisa industrijskih komunikacijskih mreža i protokola. Za ostale ishode učenja koji se odnose na mjerenje u realnom vremenu, udaljeno programiranje upravljačkih uređaja, povezivanje računala i upravljačkog uređaja putem Interneta, pokretanje automatiziranog sustava na udaljenoj lokaciji uz praćenje njegova rada učenik će stjecati uz učenje temeljeno na radu.
Nastavne
cjeline/teme

Upoznavanje s tehnikom vođenja i izvršavanja zadataka na daljinu

• Osnovni pojmovi i definicije vođenja sustava na daljinu (daljinsko upravljanje), primjeri i povijesni razvoj

• Regulacija u zatvorenoj petlji – pojam kašnjenja i mrtvog vremena

• Koordinirano vođenje i vođenje bazirano na zadacima

Tehnika prijenosa informacija i tipovi signala

• Smetnje, latencija i filtriranje signala

• Komunikacijske mreže i industrijski protokoli

Programsko-logički upravljač (PLC)

• Odabir adekvatnoga programskoga logičkog upravljača PLC-a

• Računalno okruženje za programiranje PLC-a

• Programiranje PLC-a za komunikaciju

• Mjerenja u realnom vremenu – telemetrija

• Vizijski sustavi, sigurnosni sustavi

Uvod u Internet stvari IoT

• Povezivanje PLC-a na globalnu mrežu – Internet

• Konfiguriranje usmjernika (routera)

• Sigurnost prijenosa informacije, videonadzor

• Testiranje, pokretanje i upravljanje udaljenim sustavom

• Nadzor udaljenog sustava u radu

Načini i primjer vrednovanja

Usmeno/pisano opisati daljinsko vođenje sustava, navesti tipove regulacije primijenjene na veće udaljenosti, opisati prijenos informacije i pojavu smetnji, opisati industrijske komunikacijske mreže i protokole te objasniti način rada sustava.

Zadatak: Praktični rad – Učenik prema uputama samostalno povezuje programsko-logički upravljač s PC računalom preko komunikacijske mreže te obavlja mjerenje.

Opis radnog zadatka: Povezati PC računalo s programibilnim logičkim upravljačem uz pomoć komunikacijske mreže. Tijekom postupka učenik navodi karakteristike industrijskih komunikacijskih mreža i protokola te definira potrebne komponente i računalne aplikacije. Tijekom rada učenik odabire odgovarajuće mrežne komponente i ožičenja. Povezuje sustav te ga uključuje, izvršava potrebne programske intervencije na računalu, usmjerniku i programskom logičkom upravljaču, provjerava komunikaciju pa obavlja mjerenje te predstavlja ostalim učenicima i nastavniku.

Vrednovanje: Provodi se uz pomoć unaprijed definiranih kriterija za elemente vrednovanja

• vrednovanje za učenje: Učenik odabire odgovarajuće komponente i računalne aplikacije

• vrednovanje kao učenje: Učenik pomaže drugom učeniku odabrati komponente i računalne aplikacije

• vrednovanje naučenog: Učenik samostalno povezuje sustav.

Kriteriji ocjenjivanja:

izvrstanvrlo dobardobardovoljan
Usmeno/pisano opisati daljinsko vođenje sustava, navesti tipove regulacije primijenjene na veće udaljenosti, opisati prijenos informacije i pojavu smetnji, opisati industrijske komunikacijske mreže i protokole te objasniti način rada sustava.Učenik opisuje daljinsko vođenje sustava, razlikuje tipove regulacije primijenjene na veće udaljenosti, opisuje prijenos informacija i pojavu smetnji, opisuje industrijske komunikacijske mreže i protokole te objašnjava način rada sustava.Učenik prepoznaje daljinsko vođenje sustava, tipove regulacije primijenjene na veće udaljenosti, prijenos informacija i pojavu smetnji, industrijske komunikacijske mreže i protokole te način rada sustavaUčenik prepoznaje daljinsko vođenje sustava, tipove regulacije primijenjene na veće udaljenosti, prijenos informacija i pojavu smetnji, industrijske komunikacijske mreže i protokole te način rada sustava uz sugestije nastavnikaUčenik djelomično prepoznaje daljinsko vođenje sustava, tipove regulacije primijenjene na veće udaljenosti, prijenos informacija i pojavu smetnji, industrijske komunikacijske mreže i protokole te način rada sustava uz sugestije nastavnika
Praktični rad – Učenik prema uputama samostalno povezuje programibilni logički upravljač s PC računalom preko komunikacijske mreže.Praktični zadatak točno izvršen, tijek operacija proveden prema uputama. Učenik u potpunosti slijedi protokol radnih operacija.Praktični zadatak točno izvršen i proveden u potpunosti prema uputama. Odstupanja u radnim operacijama od protokola.Praktični zadatak djelomično izvršen. Učenik s teškoćama provodi upute za izvršenje zadatka. Radne operacije ne prate protokol.Praktični zadatak izveden površno i tijek radnih procesa ne prati upute. Radne operacije ne prate protokol.
Prilagodba iskustava učenja za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim ­potrebama
U individualiziranom upitniku za svakog učenika s posebnim potrebama navedeni su preporučeni načini rada, primjeri individualizacije te načini i oblici vrednovanja. Poseban naglasak treba staviti na kontinuirano vrednovanje za učenje koristeći kvalitetne, konstruktivne i poticajne povratne informacije u cilju motiviranja učenika, jačanja samopouzdanja te omogućavanja daljnjeg napretka. Tijekom izvođenja nastave nastavnik ima aktivnu ulogu u pomaganju učeniku oko izvršavanja zadanih zadataka, ali ne izvršava zadatke umjesto učenika.

1 Popunjava se onoliko puta koliko je skupova ishoda učenja u modulu.