Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

NN 110/2023 (25.9.2023.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1578

Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. rujna 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Članak 1.

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, br. 156/22., 1/23., 10/23., 22/23., 37/23., 46/23., 56/23., 71/23., 79/23., 88/23., 94/23., 98/23. i 105/23.), u članku 3. mijenjaju se visine trošarine u eurima na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

» – Bezolovni motorni benzin 456,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 383,00 EUR/1000 l.«.

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje do 9. listopada 2023.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 26. rujna 2023.

Klasa: 022-03/23-03/74
Urbroj: 50301-05/16-23-2
Zagreb, 25. rujna 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.