Pravilnik o izmjenama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

NN 113/2023 (29.9.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

Ministarstvo poljoprivrede

1597

Na temelju članka 22. stavka 7. i članka 23. stavka 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19. i 30/23.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Članak 1.

U Pravilniku o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, broj 17/18.) u članku 4. stavku 1. točka 1. broj: »8« zamjenjuje se brojem: »16«, a broj: »32« zamjenjuje se brojem: »64«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Mreže stajaćice, vrše i stajaći parangali osim na način propisan Pravilnikom o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom moraju biti dodatno označeni motkama s crvenom zastavom u obliku istostraničnog trokuta duljine stranice najmanje 30 centimetara, a zastava mora biti najmanje jedan metar iznad površine mora.«.

U stavku 5. broj: »15« zamjenjuje se brojem: »30«, a broj: »20« zamjenjuje se brojem: »40«.

U stavku 6. broj. »22« zamjenjuje se brojem: »44«, a broj »32« zamjenjuje se brojem: »64«.

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Članak 13.

Veličina oka mrežnog tega kod mreža stajaćica i vrša mjeri se sukladno odredbama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom.«.

Članak 3.

Prilog 2. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/35

Urbroj: 525-12/718-23-3

Zagreb, 22. rujna 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.