Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

NN 113/2023 (29.9.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1598

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 I 152/22) i članka 7. stavka 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA NASTALIH U 2023. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini (»Narodne novine«, broj 98/23) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 1. iza riječi »godine« dodaje se: »i ­klasa: 022-03/23-07/370, urbroj: 50301-05/31-23-2, od 14. rujna 2023. godine.«.

Članak 2.

U članku 4. Pravilnika, stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U 2023. godini izvršit će se isplata avansa sredstva potpore na temelju osiguranih proračunskih sredstva u 2023. godini u iznosu od ukupno 19.000.000 eura poljoprivrednim proizvođačima s prijavljenom štetom u Registru šteta od prirodnih nepogoda zaključno sa 31. listopada 2023. godine.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/48

Urbroj: 525-06/206-23-4

Zagreb, 26. rujna 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.