Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN 114/2023 (4.10.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

HRVATSKI SABOR

1609

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2023.

Klasa: 011-02/23-02/71
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 3. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. i 151/22.) u članku 1. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«, a riječi: »i prireza porezu na dohodak,« brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. točke 14. i 15. mijenjaju se i glase:

»14. stipendije učenicima za redovito školovanje na srednjim školama te studentima u redovitom statusu na sveučilišnim prijediplomskim studijima, sveučilišnim diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima odnosno stručnim prijediplomskim studijima i stručnim diplomskim studijima, ukupno do propisanog iznosa

15. stipendije studenata u redovitom statusu na sveučilišnim prijediplomskim studijima, sveučilišnim diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima odnosno stručnim prijediplomskim studijima i stručnim diplomskim studijima i studenata na poslijediplomskoj razini te poslijedoktoranada za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske i stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima, i to studentima za redovito školovanje na visokim učilištima«.

U točki 18. riječi: »66,37 eura« zamjenjuju se riječima: »67,00 eura«, a riječi: »796,44 eura« zamjenjuju se riječima: »804,00 eura«.

U točki 19. riječi: »stipendije studentima izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovito školovanje na visokim učilištima« zamjenjuju se riječima: »stipendije studentima u redovitom statusu na visokim učilištima, izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima«.

Točka 22. mijenja se i glasi:

»22. Primitke u visini razlike između primljenih bespovratnih novčanih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti ili mjere trajnog ukidanja prava na obavljanje ribolova obalnim mrežama potegačama, malim plivaricama i gospodarskog sakupljanja crvenog koralja uz uništenje plovila ili ribolovnih alata, u skladu s posebnim propisima, i knjigovodstvene vrijednosti uništenog plovila odnosno ribolovnih alata«.

U točki 23. riječ: »poslijediplomantima« zamjenjuje se riječima: »studentima na poslijediplomskoj razini«.

U točki 25. riječi: »i/ili« brišu se.

U točki 26. iza riječi: »propisu« briše se točka i dodaju riječi: »i/ili«.

Iza točke 26. dodaje se točka 27. koja glasi:

»27. primitke, po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu primljene od strane trećih osoba (napojnice) evidentirane u sustavu fiskalizacije prema posebnom propisu o fiskalizaciji, do propisanog iznosa.«.

U stavku 2. riječi: »21. i 23. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »21., 23., 24. i 27. ovoga članka«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 12. riječi: »663,61 euro« zamjenjuju se riječima: »665,00 eura«, a riječi: »26,54 eura« zamjenjuju se riječima: »40,00 eura«.

Članak 4.

U članku 14. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4., koji postaju stavci 1., 2. i 3., mijenjaju se i glase:

»(1) Poreznom obvezniku se ostvareni dohodak iz članka 13. ovoga Zakona umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 560,00 eura i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez na dohodak.

(2) Dijelovi osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te invalidnost/tjelesno oštećenje izračunavaju se primjenom propisanih koeficijenata i osnovnog osobnog odbitka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Rezident može uvećati osnovni osobni odbitak iz stavka 1. ovoga članka u visini iznosa:

R.
br.
Osnova za uvećanje
osnovnog osobnog odbitka
KoeficijentMjesečni iznos
(u eurima i centima)
1234
1.Uzdržavani članovi uže obitelji0,5280,00
2.Prvo uzdržavano dijete0,5280,00
3.Drugo uzdržavano dijete0,7392,00
4.Treće uzdržavano dijete1,0560,00
5.Četvrto uzdržavano dijete1,4784,00
6.Peto uzdržavano dijete1,91064,00
7.Šesto uzdržavano dijete2,51400,00
8.Sedmo uzdržavano dijete3,21792,00
9.Osmo uzdržavano dijete4,02240,00
10.Deveto uzdržavano dijete4,92744,00
11.Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava za 1,1 … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete
12.Invalidnost poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta0,3168,00
13.Invalidnost utvrđena po jednoj osnovi 100 % i/ili korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta. Korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka po ovoj osnovi isključuje korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka iz r. br. 12.1,0560,00


U dosadašnjim stavcima 5., 6. i 7., koji postaju stavci 4., 5. i 6., riječi: »stavka 4. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »stavka 3. ovoga članka«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. riječi: »i prireza porezu na dohodak« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osobni odbitak uvećava se za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana za svrhe utvrđene strateškim projektima prema posebnim propisima ili strategijom nadležnih ministarstava na temelju odluke nadležnog ministarstva donesene uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ministar financija pravilnikom propisuje način ostvarivanja prava iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 1. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

U stavku 3. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

U stavku 3. riječi: »stavaka 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 3.«, a riječi: »i prireza porezu na dohodak« brišu se.

U stavcima 6. i 8. riječi: »stavku 4.« zamjenjuju se riječima: »stavku 3.«.

Članak 8.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Godišnji porez na dohodak plaća se po nižoj stopi na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura te po višoj stopi na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura.«.

Članak 9.

Iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

(1) Visine poreznih stopa iz članka 19. ovoga Zakona određuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojom odlukom.

(2) Predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom propisati visine poreznih stopa u granicama propisanim ovim Zakonom, i to:

1. općina – nižu stopu u granicama od 15 % do 22 % te višu stopu u granicama od 25 % do 33 %

2. grad s manje od 30.000 stanovnika nižu stopu u granicama od 15 % do 22,40 % te višu stopu u granicama od 25 % do 33,60 %

3. grad s više od 30.000 stanovnika nižu stopu u granicama od 15 % do 23 % te višu stopu u granicama od 25 % do 34,50 %

4. Grad Zagreb nižu stopu u granicama od 15 % do 23,60 % te višu stopu u granicama od 25 % do 35,40 %.

(3) Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«, donosi se najkasnije do kraja studenoga tekuće godine, sa stupanjem na snagu 1. siječnja iduće godine i primjenjuje se do donošenja nove odluke.

(4) Jedinice lokalne samouprave dužne su odluku svog predstavničkog tijela iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave.

(5) Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku kojom će propisati visinu poreznih stopa u propisanom roku, određuje se stopa od 20 % na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura i 30 % na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura.«.

Članak 10.

U članku 21. stavku 4. točki 3. iza riječi: »vlastitih dionica« dodaju se riječi: »te udjela u društvu«.

Članak 11.

U članku 24. stavku 2. riječi: »stavcima 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 1. i 3.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se primjenom stopa utvrđenih prema članku 19.a ovoga Zakona, i to:

– niže stope na mjesečnu poreznu osnovicu do visine 4200,00 eura te

– više stope na mjesečnu poreznu osnovicu koji prelazi iznos od 4200,00 eura.«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 6. riječi: »i prireza porezu na dohodak« i riječi: »i prirez porezu na dohodak« brišu se.

Članak 13.

U članku 29. stavku 3. riječi: »10.684,19 eura« zamjenjuju se riječima: »10.685,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »četverostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka« zamjenjuju se riječima: »trostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka«.

Članak 14.

U članku 32. stavku 12. riječi: »21,24 eura« zamjenjuju se riječima: »22,00 eura«.

Članak 15.

U članku 35. stavku 2. riječi: »veći od 464,53 eura« zamjenjuju se riječima: »veći od 665,00 eura«.

Članak 16.

U članku 39. stavku 3. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. stipendije učenicima za redovito školovanje na srednjim školama te studentima u redovitom statusu na sveučilišnim prijediplomskim studijima, sveučilišnim diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima odnosno stručnim prijediplomskim studijima i stručnim diplomskim studijima iz članka 9. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona, iznad propisanog iznosa«.

Članak 17.

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka prema članku 39. stavku 1. ovoga Zakona plaća se po odbitku, primjenom niže stope utvrđene prema članku 19.a ovoga Zakona.«.

U stavku 3. riječi: »po stopi od 20 %« zamjenjuju se riječima: »po nižoj stopi utvrđenoj prema članku 19.a ovoga Zakona«, a riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 18.

U članku 46. stavku 2. podstavcima 1. i 2. riječi: »po stopi od 20 %« zamjenjuju se riječima: »po nižoj stopi«.

U stavku 7. riječi: »s danom podnošenja godišnje porezne prijave« zamjenjuju se riječima: »sa zadnjim danom roka za podnošenje godišnje porezne prijave«.

Članak 19.

U članku 47. stavku 1. riječi: »i prireza porezu na dohodak« brišu se, a riječi: »stavaka 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 3.«.

U stavku 2. riječi: »koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak« brišu se.

Članak 20.

U članku 49. stavku 1. točki 4. iza riječi: »76. ovoga Zakona« riječ: »i« briše se, stavlja se zarez, a iza riječi: »76.a ovoga Zakona« dodaju se riječi: »i drugi dohodak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice) prema članku 76.b ovoga Zakona«.

Članak 21.

U članku 51. stavku 1. riječi: »i prireza porezu na dohodak« brišu se.

Članak 22.

U članku 54. stavcima 1., 2., 3., 9. i 10. riječi: »i prireza porezu na dohodak« brišu se.

U stavku 11. riječi: »i prireza porezu na dohodak« i riječi: »i prirezu porezu na dohodak« brišu se.

Članak 23.

U članku 58. stavcima 2. i 4. riječi: »stavaka 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 4. i 5.«.

Članak 24.

U članku 62. stavku 1. riječi: »od 10 %« zamjenjuju se riječima: »od 12 %«.

U stavcima 2., 3. i 4. riječi: »od 20 %« zamjenjuju se riječima: »od 24 %«.

U stavku 6. riječi: »od 10 %« zamjenjuju se riječima: »od 12 %«.

Članak 25.

U članku 65. stavku 2. točki 4. iza riječi: »obveznica« dodaju se riječi: »te u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaje Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 26.

U članku 67. stavku 4. točki 4. riječi: »i/ili« brišu se.

U točki 5. iza riječi: »obitelji« briše se točka i dodaju riječi: »i/ili«.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. otuđenje dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca koje izdaje Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

U stavku 8. riječi: »stavaka 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 4. i 5.«.

U stavku 10. riječi: »stavaka 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 4. i 5.«, a riječi: »dan prvotnog stjecanja kada je primijenjeno izuzeće od oporezivanja« zamjenjuju se riječima: »dan nabave pravnog prednika«.

Članak 27.

U naslovu iznad članka 68. iza riječi: »dionica« dodaju se riječi: »i udjela u društvu«.

U članku 68. stavcima 1. i 2. iza riječi: »vlastitih dionica« dodaju se riječi: »te udjela u društvu«.

U stavku 3. riječi: »vlastitih dionica« zamjenjuju se riječima: »dionica i udjela«.

U stavku 6. riječ: »vlastitih« briše se.

Članak 28.

U članku 70. stavku 1. riječi: »od 10 %« zamjenjuju se riječima: »od 12 %«.

U stavku 2. riječi: »od 30 %« zamjenjuju se riječima: »od 36 %«.

U stavcima 4. i 17. riječi: »od 10 %« zamjenjuju se riječima: »od 12 %«.

U stavku 18. riječi: »od 20 %« zamjenjuju se riječima: »od 24 %«.

U stavku 19. riječi: »od 10 %« zamjenjuju se riječima: »od 12 %«.

Članak 29.

Iza članka 76.a dodaju se naslov iznad članka i članak 76.b koji glase:

»Drugi dohodak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice)

Članak 76.b

(1) Drugim dohotkom smatraju se primici po osnovi nagrade iz članka 9. stavka 1. točke 27. ovoga Zakona iznad propisanog iznosa.

(2) Pri utvrđivanju drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka ne priznaju se izdaci.«.

Članak 30.

U članku 77. riječi: »od 30 %« zamjenjuju se riječima: »od 36 %«.

Članak 31.

U članku 78. stavku 1. riječi: »od 30 %« zamjenjuju se riječima: »od 36 %«.

Članak 32.

Iza članka 78.a dodaju se naslov iznad članka i članak 78.b koji glase:

»Utvrđivanje poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice)

Članak 78.b

(1) Porez na dohodak od drugog dohotka iz članka 76.b ovoga Zakona plaća se iz primitka po osnovi nagrade iz članka 9. stavka 1. točke 27. ovoga Zakona iznad propisanog iznosa po odbitku po stopi od 20 %.

(2) Porez na dohodak iz stavka 1. ovoga Zakona obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitaka do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem su ostvareni primici iz članka 76.b stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Isplatitelji primitaka iz stavka 2. ovoga članka obvezni su Poreznoj upravi dostavljati izvješća o isplaćenim primicima po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 76.b stavka 1. ovoga Zakona i obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak, u propisanom roku, na propisanom obrascu.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje način provedbe ovoga članka.«.

Članak 33.

U članku 81. stavku 2. riječi: »i prireza porezu na dohodak« brišu se, a riječi: »13,27 eura« zamjenjuju se riječima: »15,00 eura«.

Članak 34.

U članku 82. stavcima 5. i 6. riječi: »od 10 %« zamjenjuju se riječima: »od 12 %«.

Članak 35.

U članku 83. stavku 3. riječi: »i prireza porezu na dohodak« brišu se.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Porezna uprava može putem sustava ePorezna, na temelju podataka iz svojih službenih evidencija, omogućiti isplatiteljima primitaka uvid u podatke koji se odnose na isplaćene neoporezive primitke po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice).

(7) U slučaju uočenih nepravilnosti Porezna uprava može naknadno od isplatitelja napojnice zatražiti ispravak podnesenog izvješća po primatelju.«.

Članak 36.

U članku 91. stavku 1. točki 5. riječi: »i prirezu« brišu se.

U točki 11. iza riječi: »članak 78.a stavak 2.« dodaju se riječi: »i članak 78.b stavak 2.«.

Članak 37.

U članku 94. stavku 2. riječi: »od 10 %« zamjenjuju se riječima: »od 12 %«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

(1) Odredba članka 46. stavka 7. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. i 151/22.), koja je izmijenjena člankom 18. ovoga Zakona, primjenjuje se u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2023. godinu i nadalje.

(2) Odluke iz članka 9. ovoga Zakona jedinice lokalne samouprave donose i objavljuju u »Narodnim novinama« do kraja 2023. godine, a stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Članak 39.

Ministar financija uskladit će provedbene propise Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. i 151/22.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu, i to:

– Pravilnik o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 1/21., 102/22., 112/22., 156/22., 1/23. 3/23. i 56/23.)

– Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 1/20., 1/21., 156/22. i 15/23.)

– Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (»Narodne novine«, br. 1/19., 1/20., 1/21. i 156/22.).

Članak 40.

Dohodak ostvaren do 31. prosinca 2023. oporezivat će se po Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. i 151/22.).

Članak 41.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 42.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1. do 8. i članaka 10. do 37. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/52

Zagreb, 28. rujna 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.