Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima

NN 114/2023 (4.10.2023.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima

HRVATSKI SABOR

1610

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2023.

Klasa: 011-02/23-02/72
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 3. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI
ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA

Članak 1.

U Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16., 101/17. i 114/22.) u članku 4. stavku 1. riječi: »6636,14 eura« zamjenjuju se riječima: »6700,00 eura«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 3. točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»1. za osobne automobile:

Ako je snaga motoraPlaća se eura
preko kWdo kWdo 2 godine starostiod 2 do 5 godina starostiod 5 do 10 godina starosti
5540,0033,0027,00
557053,0046,0033,00
7010080,0066,0053,00
100130119,0093,0080,00
130199,00159,00133,00

2. za motocikle:

Ako je snaga motoraPlaća se eura
preko kwdo kwdo 2 godine starostiod 2 do 5 godina starostiod 5 do 10 godina starosti
 
2013,0011,007,00
205027,0020,0013,00
508066,0053,0040,00
80 
159,00133,00106,00

3. za lake četverocikle i četverocikle:

Ako je snaga motoraPlaća se eura
preko kwdo kwdo 2 godine starostiod 2 do 5 godina starostiod 5 do 10 godina starosti
47,005,004,00
41011,008,007,00
101516,0013,0011,00
1519,0016,0013,00

«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 2. točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»1. za plovila bez kabine:

Ako je dužina plovila u metrimaPlaća se eura
Snaga motora (kW)
prekododo 30preko 30 do 100preko 100
57
27,0053,00
71013,0040,0066,00
10
27,0060,0080,00

2. za plovila s kabinom na motorni pogon:

Ako je dužina
plovila u metrima
Plaća se eura
Snaga motora (kW)
prekododo 30preko
30 do 100
preko
100 do 500
preko 500
57
27,0040,00
71027,0053,0066,00332,00
101240,0066,00133,00465,00
12
53,00133,00398,00664,00

3. za plovila s kabinom i pogonom na jedra:

Ako je dužina plovila u metrimaPlaća se eura
Snaga motora (kW)
prekododo 10preko
10 do 25
preko
25 do 50
preko 50
57
40,0053,0066,00
71027,0080,00133,00265,00
101240,00106,00265,00398,00
12
53,00199,00398,00531,00

«.

Članak 4.

U članku 18. stavku 1. riječi: »13,27 eura« zamjenjuju se riječima: »13,30 eura«.

Članak 5.

U članku 20. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.

Članak 6.

Iznad članka 21. oznaka i naziv odjeljka l. brišu se.

Članak 21. briše se.

Članak 7.

U članku 25. ispred riječi: »Porez« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.«.

Članak 8.

U članku 26. stavku 1. riječi: »od 0,66 do 1,99 eura/m2« zamjenjuju se riječima: »od 0,60 do 5,00 eura/m2«.

Članak 9.

U članku 41. stavku 1. riječi: »prireza porezu na dohodak i« brišu se.

U stavku 2. riječi: »prireza porezu na dohodak i« brišu se.

Članak 10.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje:

1. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

2. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

3. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

(2) Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka, kao i odluka predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 41. stavka 4. ovoga Zakona može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a stupa na snagu 1. siječnja iduće godine.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Odluku iz članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16., 101/17. i 114/22.) jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti s odredbama ovoga Zakona do 15. prosinca 2023.

(2) Odluka koju su jedinice lokalne samouprave donijele u skladu s člankom 42. stavkom 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16., 101/17. i 114/22.) ostaje na snazi do 31. prosinca 2023.

(3) Ako jedinica lokalne samouprave ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, odluka jedinice lokalne samouprave donesena na temelju Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16., 101/17. i 114/22.) primjenjuje se u dijelovima koji nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(4) Postupci utvrđivanja i naplate lokalnih poreza započeti po Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16., 101/17. i 114/22.) završit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1. do 4. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/53
Zagreb, 28. rujna 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.