Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN 114/2023 (4.10.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

HRVATSKI SABOR

1611

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2023.

Klasa: 011-02/23-02/73
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 3. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16., 106/18. i 33/23.) u članku 7. stavku 1. točka 2. briše se.

U točki 46. riječi: »doprinosa za zdravstveno osiguranje« zamjenjuju se riječima: »doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. točki 1. podtočki 1. riječi: »5. ili 6.« zamjenjuju se riječima: »4. ili 5.«.

U točki 3. podtočki 1. riječi: »točki 7.« zamjenjuju se riječima: »točki 6.«.

U točki 4. u uvodnoj rečenici riječi: »bez zasnivanja radnog odnosa« zamjenjuju se riječima: »prema posebnim propisima«.

U podtočki 1. riječi: »točki 3. ili 4.« zamjenjuju se riječima: »točki 3.«.

U točki 9. u uvodnoj rečenici riječi: »i trgovca pojedinca« brišu se.

U točki 10. podtočki 2. riječi: »članku 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 7.«.

U točki 34. riječi: »točki 8.« zamjenjuju se riječima: »točki 7.«.

Iza točke 34. umjesto točke stavlja se točka sa zarezom i dodaje točka 35. koja glasi:

»35. udomitelj – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 14. stavku 4. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 7. stavku 1. točki 28. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »profesionalne bolesti i/ili na« dodaje se riječ: »obvezno«.

Članak 4.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

(1) Mjesečna osnovica iz članka 21. ovoga Zakona za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje za osiguranika čiji je ukupan iznos mjesečnih bruto plaća do 700,00 eura uključujući i iznos od 700,00 eura umanjuje se za 300,00 eura.

(2) Mjesečna osnovica iz članka 21. ovoga Zakona za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje za osiguranika čiji je ukupan iznos mjesečnih bruto plaća od 700,01 eura do 1300,00 eura umanjuje se za iznos dobiven izračunom:

0,5x(1300,00 – ukupan iznos bruto plaća za određeni mjesec).

(3) Umanjenje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka koristi se bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju određenog mjeseca te bez obzira na to radi li se o radu u punom odnosno nepunom radnom vremenu.

(4) Ako se plaća za određeni mjesec isplaćuje u više navrata, umanjenje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka primjenjuje se pri prvoj isplati. Ako je umanjenje veće od iznosa mjesečne osnovice iz članka 21. ovoga Zakona pri prvoj isplati, preostali dio umanjenja koristi se pri sljedećim isplatama za određeni mjesec.

(5) Ako osiguranik radi kod dva ili više poslodavaca, poslodavac će pri obračunu koristiti umanjenje mjesečne osnovice razmjerno udjelu pojedine bruto plaće po poslodavcu u odnosu na ukupan iznos bruto plaća kod svih poslodavaca na temelju:

1. izjave radnika o broju poslodavaca i iznosu bruto plaće kod svakog poslodavca u tom mjesecu ili

2. prema podacima Porezne uprave o ukupnom pravu na umanjenje prema podacima za prethodni mjesec ako radnik ne dostavi izjavu iz točke 1. ovoga stavka.

(6) Ako se za osiguranika tijekom mjeseca uspostavi novo osiguranje po osnovi radnog odnosa, radi korištenja umanjenja iz stavka 1. ili 2. ovoga članka osiguranik mora dati izjavu iz stavka 5. točke 1. ovoga članka svim poslodavcima. Ako osiguranik ne dostavi izjave svim poslodavcima, ne može koristiti umanjenje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka.

(7) Za utvrđivanje prava iz mirovinskog osiguranja koristi se osnovica iz članka 21. ovoga Zakona bez umanjenja iz ovoga članka.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje način provedbe ovoga članka u vezi s umanjenjem mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje.«.

Članak 5.

U članku 22. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, osiguranja njihove imovine, privatnoga zdravstvenog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja iznad propisanog iznosa i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iznad propisanog iznosa, sukladno propisima o porezu na dohodak,«.

Članak 6.

U naslovu iznad članka 42. i članku 42. riječi: »bez zasnivanja radnog odnosa« zamjenjuju se riječima: »prema posebnim propisima«.

Članak 7.

U članku 43. stavku 1. riječi: »bez zasnivanja radnog odnosa« zamjenjuju se riječima: »prema posebnim propisima«.

Članak 8.

Iza članka 59. dodaju se naslov iznad članka i članci 59.a do 59.d koji glase:

»1.7.a Za osiguranika po osnovi udomitelja

Članak 59.a

Za osiguranika po osnovi udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo i udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu (članak 9. stavak 1. točka 35.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest ministarstvo nadležno za socijalnu skrb, putem centra udomitelja.

Članak 59.b

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 59.c ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje,

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja),

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 59.c

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa:

1. za osiguranika po osnovi udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo jest umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38,

2. za osiguranika po osnovi udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu jest umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0.

Članak 59.d

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.«.

Članak 9.

U članku 80. riječi: »i trgovca pojedinca« brišu se.

Članak 10.

U članku 133. stavku 2. riječi: »kunsku vrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke« zamjenjuju se riječima: »euro primjenom srednjeg tečaja koji Hrvatska narodna banka objavljuje«.

U stavku 3. točki 2. riječ: »kune« zamjenjuje se riječju: »eura«.

Članak 11.

U članku 163. u uvodnoj rečenici, iza riječi: »okolnostima i na« dodaje se riječ: »obvezno«.

U točki 1. riječ: »dodiplomskom« zamjenjuje se riječju: »prije­diplomskom«.

Članak 12.

U članku 179. stavku 1. riječi: »Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za osiguranika koji ostvaruje pravo na naknadu plaće odnosno novčanu naknadu kao zaposleni ili samozaposleni korisnik na teret državnog proračuna u skladu sa zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore, doprinos se plaća iz državnog proračuna, a obveznik obračunavanja doprinosa je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a obveznik plaćanja doprinosa je tijelo državne uprave nadležno za demografiju.«.

Članak 13.

U članku 182. stavku 2. iza riječi: »obveznik obračunavanja« dodaju se riječi: »ili obveznik plaćanja«.

Članak 14.

U članku 187. stavku 2. riječi: »s danom podnošenja godišnje prijave« zamjenjuju se riječima: »sa zadnjim danom roka za podnošenje godišnje porezne prijave«.

U stavku 3. riječi: »s danom podnošenja godišnje prijave« zamjenjuju se riječima: »sa zadnjim danom roka za podnošenje godišnje porezne prijave«.

Članak 15.

U članku 196. stavku 1. riječi: »članka 7.« zamjenjuju se riječima: »članka 26.«.

Članak 16.

U članku 197. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. točke 2.2.«.

Članak 17.

U članku 203. stavku 2. riječi: »koeficijenti: 1,0 ili 2,0 ili 3,0 ili 4,0 ili 5,0 ili 6,0« zamjenjuju se riječima: »koeficijenti: 0,5 ili 0,75 ili 1,0 ili 1,5, ili 2,0 ili 2,5 ili 3,0 ili 3,5 ili 4,0 ili 4,5 ili 5,0 ili 5,5 ili 6,0«.

Članak 18.

U članku 209. stavku 1. točki 12. riječ: »i« briše se.

Na kraju točke 13. briše se točka i dodaje riječ: »i«.

Iza točke 13. dodaje se točka 14. koja glasi:

»14. nagrada za dobro obavljenu uslugu (napojnica).«.

Članak 19.

U članku 234. stavku 3. iza riječi: »pravomoćno« dodaju se riječi: »odnosno do isteka pet godina od dana sistemskog otpisa duga zbog zastare prava na naplatu«.

Članak 20.

U članku 248.b stavku 3. riječ: »Naredbom« zamjenjuje se riječju: »Naputkom«.

Članak 21.

U članku 249. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »5.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 13.270,00 eura«, a u točki 4. riječi: »bez zasnivanja radnog odnosa« zamjenjuju se riječima: »prema posebnim propisima«.

U stavku 2. riječi: »5.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 2650,00 eura«.

Članak 22.

U članku 250. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »5.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 6630,00 eura«, a u točki 2. riječi: »ili trgovca pojedinca« brišu se.

U stavku 2. riječi: » 3.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »390,00 do 2650,00 eura«.

Članak 23.

U članku 251. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »5.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »3.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »390,00 do 2650,00 eura«.

Članak 24.

U članku 252. u uvodnoj rečenici riječi: »5.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 3980,00 eura«, a u točki 5. riječi: »i trgovca pojedinca« brišu se.

Članak 25.

U članku 252.a stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »100.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »5.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 2650,00 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Odredbe članka 14. ovoga Zakona primjenjuju se za obveze doprinosa utvrđene za 2023. godinu.

(2) Ministar financija uskladit će Pravilnik o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14., 128/17., 1/19. i 43/23.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(3) Iznimno od odredbe članka 254. stavka 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16., 106/18. i 33/23.), Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu ministar financija donijet će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 28.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2023., osim članaka 17. i 18. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/54

Zagreb, 28. rujna 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.