Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

NN 114/2023 (4.10.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

HRVATSKI SABOR

1613

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2023.

Klasa: 011-02/23-02/75
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 3. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. i 114/22.) u članku 2. stavku 4. riječi: »995.421,06 eura« zamjenjuju se riječima: »1.000.000,00 eura«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 7. riječi: »995.421,06 eura« zamjenjuju se riječima: »1.000.000,00 eura«.

Članak 3.

U članku 5.b stavku 1. riječi: »995.421,06 eura« zamjenjuju se riječima: »1.000.000,00 eura«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Godišnji porez u paušalnom iznosu, iznos predujma paušalnog poreza i razlika godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili povrat utvrđuje se na temelju izvješća iz stavka 6. ovoga članka, koje porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka poreznog razdoblja za koje se izvješće podnosi, pri čemu razlika uplate godišnjeg paušalnog poreza dospijeva 15-og dana od dana isteka poreznog razdoblja, a isti dan se utvrđuje pravo na povrat preplaćenog iznosa godišnjeg paušalnog poreza i vraća se poreznom obvezniku nakon podnošenja zahtjeva.«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi:

»10. za darovanja iznad svote iz stavaka 7. i. 9. ovoga članka i za darovanja koja poreznom obvezniku ili povezanoj osobi donose izravnu ili neizravnu korist,«.

U stavku 6. riječi: »21,24 eura« zamjenjuju se riječima: »22,00 eura«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Porezno priznatim rashodima darovanja smatraju se darovanja u naravi ili novcu, u iznosu do 2 % prihoda ostvarenog prethodnog ili tekućeg poreznog razdoblja, koja su učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama, tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, darovanja dana za svrhe utvrđene strateškim projektima prema posebnim propisima ili strategijom nadležnih ministarstava mogu biti utvrđena u iznosu većem od 2 % prihoda ostvarenog prethodnog ili tekućeg poreznog razdoblja na temelju Odluke nadležnog ministarstva donesene uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i 10.

Iza dosadašnjeg stavka 10., koji postaje stavak 11., dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Ministar financija pravilnikom propisuje postupak priznavanja rashoda iz stavaka 7. i 8. ovoga članka.«.

Članak 5.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

(1) Svaka nepripadna nagrada, dar ili druga imovinska ili neimovinska korist bez obzira na vrijednost, koja se može sankcionirati sukladno propisima kaznenog zakonodavstva, ne priznaje se kao porezno priznat trošak poslovanja.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s utvrđivanjem porezne osnovice.«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 4. riječi: »663,61 euro« zamjenjuju se riječima: »665,00 eura«, a riječi: »do 26,54 eura« zamjenjuju se riječima: »do 40,00 eura«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 3. riječi: »464,53 eura« zamjenjuju se riječima: »665,00 eura«.

U stavku 13. riječi: »53.089,12 eura« zamjenjuju se riječima: »54.000,00 eura«.

Stavak 23. mijenja se i glasi:

»(23) Oporezivim prihodom ne smatra se iznos razlike između ostvarenih bespovratnih novčanih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti ili mjere trajnog ukidanja prava na obavljanje ribolova obalnim mrežama potegačama, malim plivaricama i gospodarskog sakupljanja crvenog koralja uz uništenje plovila ili ribolovnih alata, u skladu s posebnim propisima, i neamortiziranog troška nabave uništenog plovila odnosno ribolovnih alata prema stavku 10. ovoga članka.«.

Članak 8.

U članku 28. stavku 1. točki 1. riječi: »995.421,06 eura« zamjenjuju se riječima: 1.000.000,00 eura«.

U točki 2. riječi: »995.421,06 eura« zamjenjuju se riječima: »1.000.000,00 eura«.

Članak 9.

U članku 31. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Porez po odbitku plaća se po stopi od 15 %.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti plaća se po stopi od 10 %.«.

Stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Porez po odbitku plaća se po stopi od 25 % na sve vrste naknada i usluga oporezivih prema ovom članku te na usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge, kada se plaćaju osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, a s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.«.

Članak 10.

U članku 31.b iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ako u trenutku isplate nije ispunjen uvjet minimalnog zadržavanja udjela u neprekinutom razdoblju od 24 mjeseca iz stavka 3. ovoga članka, isplata se može izvršiti neoporezivo pod uvjetom da porezni obveznik dostavi odgovarajuće jamstvo.

(5) Ministar financija pravilnikom će propisati uvjete prihvaćanja odgovarajućeg jamstva.«.

Članak 11.

Iza članka 31.e dodaje se članak 31.f koji glasi:

»Članak 31.f

(1) Odredbe članaka 31.a do 31.e ovoga Zakona koje se odnose na društva koja su za porezne svrhe rezidenti u državi članici EU-a na odgovarajući način se primjenjuju i za društva koja su za porezne svrhe rezidenti u državi članici Europskoga gospodarskog prostora.

(2) Način provedbe stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar financija na način da će sve postupke predviđene za društva iz država članica EU-a prilagoditi i za društva iz država članica Europskoga gospodarskog prostora.«.

Članak 12.

U članku 35. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Porezni obveznik podnosi Prijavu poreza na dobit za porezno razdoblje najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit.

(2) Porezna obveza i/ili razlika za uplatu iskazana u podnesenoj Prijavi poreza na dobit dospijeva na zadnji dan roka iz stavka 1. ovoga članka.«.

U stavku 5. iza riječi: »porezne prijave« dodaju se riječi: »utvrđuje se na zadnji dan roka za podnošenje Prijave poreza na dobit iz stavka 1. ovoga članka i«.

U stavku 7. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2024. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2024., osim članka 35. stavaka 1., 2., 5. i 7. koji se mijenja člankom 12. ovoga Zakona, a koji se primjenjuje na prijave poreza na dobit koje se podnose nakon 31. prosinca 2023. odnosno za porezno razdoblje koje završava 31. prosinca 2023.

(2) Odredba članka 5.b stavka 5. koja je izmijenjena člankom 3. ovoga Zakona primjenjuje se na izvješća koja se podnose nakon 31. prosinca 2023. odnosno za porezno razdoblje koje završava 31. prosinca 2023.

(3) Pri izračunu predujma poreza na dobit iz članka 34. stavka 1. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. i 114/22.) za 2024. godinu, na temelju prijave poreza na dobit za 2023. godinu, primjenjuje se članak 8. ovoga Zakona.

Članak 14.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 146/12., 160/13., 12/14., 157/14., 137/15., 1/17., 2/18., 1/19., 1/20., 59/20., 1/21. i 156/22.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 15.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave, osim članaka 1. do 4., članaka 6. do 8. i članka 12. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/56

Zagreb, 28. rujna 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.