Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

NN 114/2023 (4.10.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

HRVATSKI SABOR

1616

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2023.

Klasa: 011-02/23-02/78
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 3. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI
U PODRUČJU POREZA

Članak 1.

U Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza (»Narodne novine«, br. 115/16., 130/17., 106/18., 121/19. i 151/22.) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12. 10. 2010.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2020/283 od 18. veljače 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjere za jačanje administrativne suradnje radi suzbijanja prijevara u vezi s PDV-om (SL L 62, 2. 3. 2020.: u daljnjem tekstu: »Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010«).«.

Članak 2.

U članku 14. točki 1. iza podtočke b. dodaje se podtočka c. koja glasi:

»c. druga jurisdikcija koja s Republikom Hrvatskom ima sklopljen sporazum između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi i koja na temelju sporazuma razmjenjuje informacije iz članka 35.l ovoga Zakona te je navedena na popisu objavljenom na službenim mrežnim stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave«.

Članak 3.

U članku 27. stavku 1. riječ: »Informacije« zamjenjuje se riječima: »Točne i potpune informacije«.

Članak 4.

U članku 32. stavku 1. točki 2. iza riječi: »uključujući« riječ: »apstraktni« briše se.

Članak 5.

U članku 35.l stavku 1. točki 4. iza riječi: »državu članicu« dodaju se riječi: »ili drugu jurisdikciju«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. identifikacijsku oznaku financijskog računa na koji se uplaćuje ili doznačuje naknada, u mjeri u kojoj su te informacije dostupne operateru platforme koji izvješćuje, a nadležno tijelo države članice ili druge jurisdikcije čiji je prodavatelj o kojem se izvješćuje rezident nije obavijestilo nadležna tijela svih ostalih jurisdikcija da ne namjerava koristiti identifikacijsku oznaku financijskog računa u tu svrhu«.

U točki 10. iza riječi: »državu članicu« dodaju se riječi: »ili drugu jurisdikciju«.

U točki 11. iza riječi: »izvješćuje« dodaju se riječi: »i broj relevantnih aktivnosti u vezi s kojima je plaćena ili pripisana«.

U stavku 2. točki 1. iza riječi: »države članice« dodaju se riječi: »ili druge jurisdikcije«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava automatskom razmjenom informacija dostavlja informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležnim tijelima država članica i drugih jurisdikcija koje primjenjuju sporazum između nadležnih tijela čija je Republika Hrvatska stranka u kojima je prodavatelj o kojem se izvješćuje rezident i, ako prodavatelj o kojem se izvješćuje pruža usluge najma nekretnina, nadležnom tijelu države članice ili druge jurisdikcije u kojoj se nalazi nekretnina.«.

Članak 6.

U članku 35.m stavku 1. iza riječi: »država članica« dodaju se riječi: »ili kvalificiranih jurisdikcija izvan Europske unije«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava može uputiti zahtjev za izvješćivanjem operateru platforme koji izvješćuje ako isti ne dostavi sve podatke koji su potrebni kako bi Ministarstvo financija, Porezna uprava ispunilo obvezu automatske razmjene informacija iz članka 35.l ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 2. do 9. postaju stavci 3. do 10.

Članak 7.

U članku 35.n stavku 5. iza riječi: »državi članici« dodaju se riječi: »ili kvalificiranoj jurisdikciji izvan Europske unije«.

Članak 8.

Iza članka 35.p dodaje se odjeljak 7. s člancima 35.r do 35.t i naslovima iznad njih koji glase:

»Odjeljak 7.
Provedba Mnogostranog sporazuma između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparentnim offshore strukturama

Značenje pojmova

Članak 35.r

Pojmovi iz ovoga poglavlja imaju značenje u skladu s odredbama Mnogostranog sporazuma između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparentnim offshore strukturama.

Obveza izvješćivanja za posrednike

Članak 35.s

(1) Osoba koja se smatra posrednikom u odnosu na aranžman izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja ili netransparentnu offshore strukturu ima obvezu prijaviti aranžman ili strukturu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi ako:

1. taj aranžman izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja ili netransparentnu offshore strukturu čini dostupnom ili pruža relevantne usluge u odnosu na taj aranžman izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja ili netransparentnu offshore strukturu putem poslovnice koja se nalazi u Republici Hrvatskoj

2. je rezident ili ima mjesto upravljanja u Republici Hrvatskoj ili

3. je osnovana ili ima poslovni nastan prema zakonima Republike Hrvatske.

(2) Posrednici su obvezni informacije u vezi s prekograničnim aranžmanima dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od 30 dana nakon što:

1. sklope aranžman izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja ili netransparentnu offshore strukturu koja je dostupna za provedbu ili

2. pruže relevantne usluge u odnosu na aranžman izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja ili netransparentnu offshore strukturu.

Informacije o kojima se izvješćuje

Članak 35.t

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava putem automatske razmjene informacija dostavlja nadležnim tijelima jurisdikcija porezne rezidentnosti poreznog obveznika o kojem se izvješćuje, s obzirom na aranžman o kojem se izvješćuje, sljedeće informacije:

1. imena i adrese sljedećih osoba:

a) osobe koja objavljuje podatke

b) poreznog obveznika o kojem se izvješćuje, uključujući jurisdikciju i porezni identifikacijski broj porezne rezidentnosti i datum rođenja

c) svih osoba koje su posrednici u odnosu na taj aranžman ili strukturu (osim osobe koja objavljuje podatke), uključujući svaku takvu jurisdikciju porezne rezidentnosti posrednika

2. detalje tog aranžmana izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja ili netransparentne offshore strukture, uključujući:

a) u odnosu na aranžman izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja, činjenični opis onih svojstava aranžmana koji su izrađeni da bi imali, kojima se trguje kao da imaju ili koji imaju učinak zaobilaženja zakonodavstva o zajedničkom standardu izvješćivanja

b) u odnosu na netransparentne offshore strukture, činjenični opis onih svojstava koja imaju učinak onemogućavanja preciznog određivanja stvarnog vlasnika poreznog obveznika o kojem se izvješćuje ili stvaranja dojma da porezni obveznik o kojem se izvješćuje nije stvarni vlasnik pasivnog offshore subjekta i

c) jurisdikciju ili jurisdikcije u kojima su aranžman izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja ili netransparentna offshore struktura na raspolaganju.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka odnose se na informacije koje su poznate osobi koja ih prijavljuje, u njezinu su posjedu ili se nalaze pod njezinom kontrolom te odražavaju sadržaj koji je posrednik prijavio Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

(3) Automatska razmjena informacija iz stavka 1. ovoga članka odvija se u roku od tri mjeseca od isteka tromjesečja u kojem su informacije o aranžmanu o kojem se izvješćuje dostavljene Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.«.

Članak 9.

U članku 66. stavku 1. točki 1. iza riječi: »u roku,« riječi: »Ministarstvo financija, Poreznu upravu« brišu se i dodaju se riječi: »ili ne podnese točno ili potpuno propisane informacije Ministarstvu financija, Poreznoj upravi«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. hrvatska izvještajna financijska institucija ako Ministarstvu financija, Poreznoj upravi ne dostavi propisane informacije u odnosu na sve račune o kojima se izvješćuje ili ne podnese točne ili potpuno propisane informacije ili propisane informacije ne dostavi u propisanom roku ili obliku (članak 61. stavci 1., 3. i 4.)«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 1. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/59

Zagreb, 28. rujna 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.