Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom

NN 114/2023 (4.10.2023.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1635

Na temelju članka 78. stavka 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POTPORU ZA POKRIĆE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza studenata s invaliditetom (u daljnjem tekstu: novčana potpora).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza iz članka 1. ovoga pravilnika imaju studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj:

– na sveučilišnim prijediplomskim studijima, sveučilišnim diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima, stručnim kratkim studijima, stručnim prijediplomskim studijima i stručnim diplomskim studijima te

– na sveučilišnim specijalističkim studijima i doktorskim studijima na poslijediplomskoj razini pod uvjetima određenim ovim pravilnikom.

(2) Pravo na novčanu potporu iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju studenti s invaliditetom (u daljnjem tekstu: studenti) s najmanje 60% utvrđenog oštećenja organizma ili najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim je propisana metodologija vještačenja i koji su upisani u Registar osoba s invaliditetom.

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE I TRAJANJE PRAVA NA NOVČANU POTPORU

Članak 4.

(1) Pravo na novčanu potporu student može ostvariti tijekom propisanog trajanja studija uvećanog za jednu godinu studija, uključujući godine studiranja na trenutačnom studiju i prethodno upisanim studijima.

(2) Studenti koji ponavljaju godinu u akademskoj godini prijave ostvaruju pravo na novčanu potporu ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.

(3) U akademskoj godini prijave pravo na novčanu potporu ne mogu ostvariti:

– studenti koji su na tome studiju stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 30, ne uključujući tekuću akademsku godinu i godine u kojima student ima upisano mirovanje prava i obveza

– studenti koji su dva puta mijenjali studij i treći put upisali prvu godinu na istoj razini studija kao studenti u redovitom statusu

– studenti koji se ponovno upišu na istu razinu studija na kojoj su stekli kvalifikaciju za koju su prethodno ostvarili pravo na novčanu potporu

– studenti koji su upisali mirovanje prava i obveza studenta u akademskoj godini za koju se prijavljuju

– studenti koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja

– studenti koji na sveučilišnim specijalističkim studijima i doktorskim studijima na poslijediplomskoj razini ne upišu viši semestar.

III. PROVEDBA JAVNOG POZIVA

Članak 5.

(1) Novčana potpora dodjeljuje se na temelju provedenoga javnog poziva u kojemu se definira način dokazivanja ispunjavanja uvjeta.

(2) Javni poziv za dodjelu novčane potpore raspisuje ministar do 15. studenoga tekuće godine za akademsku godinu.

Članak 6.

(1) Tekst javnog poziva za dodjelu novčane potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(2) Prijave na javni poziv za dodjelu novčane potpore podnose se na jedinstvenom elektroničkom obrascu dostupnom na adresi koja se objavljuje u sklopu javnog poziva.

(3) Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom i na način koji je definiran u javnom pozivu, u propisanome roku koji je naveden u javnom pozivu, a koji ne može biti kraći od 60 dana.

(4) Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku neće se razmatrati.

(5) Dopuna dokumentacije koja stigne izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava kao prilog prijavi neće se razmatrati.

(6) Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

IV. ELEKTRONIČKI SUSTAV PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Članak 7.

(1) Za provedbu javnog poziva iz članka 5. stavka 2. ovoga pravilnika Ministarstvo ustrojava elektronički sustav prijave.

(2) Informacijski sustav studentskih prava (dalje: ISSP) vodi osobne podatke studenata u Republici Hrvatskoj koji su potrebni za rad elektroničkoga sustava prijave na javni poziv za dodjelu novčane potpore.

(3) U ISSP-u se vode sljedeći podaci o studentima iz članka 3. ovoga pravilnika:

1. OIB studenta

2. jedinstveni matični broj akademskoga građanina

3. ime i prezime studenta

4. naziv visokog učilišta na koje je student upisan

5. vrsta studija

6. naziv studija

7. status studenta (student u redovitom ili izvanrednom statusu)

8. status prava i obveza (aktivan ili u mirovanju)

9. akademska godina prvoga upisa studenta na studij

10. upis studenta u tekuću akademsku godinu

11. broj ukupno stečenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, zaključno s posljednjim danom te akademske godine

12. broj ukupno stečenih ECTS bodova na studiju, od trenutka prvoga upisa studija

13. status studenta s utvrđenim tjelesnim i osjetilnim oštećenjem.

Članak 8.

Visoka učilišta dužna su kontinuirano ažurirati podatke navedene u članku 7. stavku 3. ovoga pravilnika.

V. SVRHA NOVČANE POTPORE

Članak 9.

Novčana potpora koristi se u svrhu pokrića dijela troškova prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta pohađanja visokog učilišta i za obavljanje drugih studijskih obveza.

VI. ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NOVČANU POTPORU

Članak 10.

(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv za dodjelu novčane potpore te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava te na temelju kriterija javnog poziva iz članka 5. stavka 2. ovoga pravilnika ministar donosi Odluku o dodjeli novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza studenata s invaliditetom.

(2) Ministar odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na javni poziv koja se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(3) Sastavni dio odluke iz stavka 1. ovoga članka je popis studenata koji ostvaruju pravo na novčanu potporu koji sadrži sljedeće podatke: jedinstvenu identifikacijsku oznaku studenta i naziv visokog učilišta.

Članak 11.

(1) U roku od osam dana (8) od dana objavljivanja odluke iz članka 10. stavka 1. ovoga pravilnika studenti kojima nije dodijeljena novčana potpora mogu podnijeti pisani prigovor Ministarstvu.

(2) Ministarstvo znanosti i obrazovanja odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

(3) Na temelju liste studenata kojima je prihvaćen prigovor ministar će donijeti Odluku o dodjeli novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza studenata s invaliditetom na temelju prihvaćenih prigovora.

VII. VISINA I NAČIN ISPLATE NOVČANE POTPORE

Članak 12.

(1) Visinu iznosa novčane potpore određuje ministar odlukom koja se donosi prije početka akademske godine, sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske.

(2) Novčana potpora isplaćuje se za razdoblje od početka do kraja akademske godine sukladno članku 70. stavku 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ili iznimno od dana ispunjavanja uvjeta iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika.

(3) Novčana potpora ne isplaćuje se za razdoblje od 16. srpnja do 31. kolovoza.

(4) Novčani iznos odobrene novčane potpore isplaćuje se mjesečno na račun korisnika novčane potpore.

VIII. OBAVIJEST O PROMIJENJENIM OKOLNOSTIMA U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA NA NOVČANU POTPORU

Članak 13.

(1) Student koji je ostvario pravo na novčanu potporu dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka izmijenjene okolnosti o tome obavijestiti Ministarstvo.

(2) U slučaju obavijesti iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo obustavlja isplatu novčane potpore za sljedeći mjesec.

(3) Izmijenjene okolnosti iz stavka 1. ovoga članka odnose se na:

1. upis mirovanja prava i obveza studenta

2. ispis sa studija

3. završetak studija

4. isključenje sa studija u postupku i uz uvjete utvrđene statutom ili drugim općim aktom visokog učilišta

5. zasnivanje radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti obrta ili drugog slobodnog zanimanja

6. ostali razlozi koji utječu na status studenta.

(4) Ako student ne izvijesti Ministarstvo o promijenjenim okolnostima iz stavka 3. ovoga članka i nastavi primati novčanu potporu, bit će obvezan vratiti uplaćena sredstva za razdoblje u kojem nije ispunjavao uvjete za ostvarivanje prava na novčanu potporu.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 23/15).

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/22-02/00011
Urbroj: 533-04-23-0019
Zagreb, 15. rujna 2023.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.