Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2024. godine

NN 122/2023 (20.10.2023.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2024. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1685

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 12. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17. i 151/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2023. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2030. GODINE I AKCIJSKOG PLANA PROVEDBE NACIONALNOG PLANA RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE
OD 2023. DO 2024. GODINE

I.

Donosi se Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine i Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2024. godine, u tekstovima koje je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo poljoprivrede aktom, klasa: 310-01/21-01/04, urbroj: 525-10/622-23-151, od 2. listopada 2023.

II.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da o donošenju ove Odluke izvijesti nadležna tijela, nositelje mjera i aktivnosti iz Nacio­nalnog plana i Akcijskog plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da Nacionalni plan i Akcijski plan iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/392
Urbroj: 50301-05/27-23-2
Zagreb, 19. listopada 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.