Odluka o davanju Lučkoj upravi Zadar na privremeno gospodarsko korištenje lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Zadar i pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar

NN 122/2023 (20.10.2023.), Odluka o davanju Lučkoj upravi Zadar na privremeno gospodarsko korištenje lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Zadar i pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1686

Na temelju članka 9. stavaka 1. i 3. i članka 75. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 83/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2023. donijela

ODLUKU

O DAVANJU LUČKOJ UPRAVI ZADAR NA PRIVREMENO GOSPODARSKO KORIŠTENJE LUČKOG PODRUČJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA – MARINA ZADAR I POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. ZADAR

I.

Ovom Odlukom daje se Lučkoj upravi Zadar na privremeno gospodarsko korištenje lučko područje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Zadar i pomorsko dobro na z.k.č.br.: 3558/2, 3561 i 3562, sve k.o. Zadar.

II.

Kopneni i morski dio lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Zadar obilježen je poligonom točaka izraženih u HTRS96 projekciji kako slijedi:

TočkaEN
1398030.284887475.62
2398023.164887467.99
3398025.984887464.82
4398004.924887456.85
5397972.644887417.60
6397960.654887401.70
7397944.324887377.56
8397930.564887355.97
9397932.324887354.83
10397975.644887329.76
11398007.854887309.85
12398041.924887354.97
13398124.604887276.83
14398192.124887275.92
15398269.324887308.23
16398271.704887307.38
17398272.434887308.96
18398273.334887310.01
19398274.474887310.82
20398278.764887312.93
21398293.304887320.12
22398307.514887327.30
23398311.504887329.33
24398315.584887331.37
25398328.024887337.50
26398331.904887335.12
27398381.544887366.27
28398426.034887394.88
29398427.264887398.55
30398431.344887397.19
31398440.284887402.89
32398423.204887459.71
33398419.614887464.20
34398414.674887467.75
35398408.384887469.93
36398398.144887471.76
37398387.504887471.65
38398355.264887464.70
39398345.854887463.14
40398336.984887462.38
41398334.254887462.36
42398327.634887462.32
43398318.574887462.98
44398316.094887463.15
45398311.244887463.66
46398306.584887464.72
47398301.494887465.91
48398296.224887467.46
49398293.904887468.20
50398287.804887470.56
51398282.914887472.72
52398276.404887475.99
53398270.544887479.74
54398267.944887481.24
55398265.544887482.24
56398263.744887482.71
57398261.894887482.81
58398260.024887482.49
59398258.294887481.79
60398256.714887480.72
61398255.324887479.27
62398254.114887477.63
63398247.604887468.66
64398234.234887450.03
65398216.344887424.63
66398189.644887385.85
67398189.484887381.78
68398187.464887380.14
69398186.464887377.62
70398185.814887375.76
71398183.474887370.12
72398182.034887367.25
73398173.494887358.72
74398170.164887356.73
75398166.144887354.87
76398160.774887353.89
77398155.344887354.80
78398151.054887357.14
79398145.934887361.98
80398111.284887395.99
81398106.974887400.43
1398030.284887475.62


Područje pomorskog dobra koje se daje na privremeno gospodarsko korištenje obuhvaća z.k.č.br.: 3558/2, 3561 i 3562, sve k.o. Zadar.

III.

Površina lučkog područja ukupno iznosi 56.211 m², a površina pomorskog dobra ukupno iznosi 3.248 m², sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Područje lučkog područja i pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke daje se Lučkoj upravi Zadar na privremeno gospodarsko korištenje na vremensko razdoblje od jedne godine, računajući od dana preuzimanja upravljanja lučkim područjem i pomorskim dobrom.

Ova Odluka ukinut će se ukoliko se u vremenskom razdoblju iz stavka 1. ove točke donese odluka o davanju koncesije i na temelju iste zaključi ugovor o koncesiji u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja lučkog područja luke posebne namjene i pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke.

V.

Lučka uprava Zadar dužna je na lučkom području i pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke voditi brigu o održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprjeđenju lučkog područja i pomorskog dobra, osigurati nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe, te osigurati pružanje usluga od općeg interesa, usluge dizanja i/ili spuštanja plovila te druge usluge nužne za funkcioniranje luke.

U cilju ispunjenja obveza iz stavka 1. ove točke zadužuje se Lučka uprava Zadar ponuditi ugovore o radu, vremenski ograničene sukladno točki IV. stavku 1. ove Odluke, radnicima trgovačkog društva Tankerkomerc d.d., koji su zaposleni u luci, sve u roku od 15 dana od dana preuzimanja upravljanja lučkim područjem i pomorskim dobrom.

VI.

Na lučkom području i pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke, Lučka uprava Zadar dužna je osigurati red, čuvanje i zaštitu objekata, plovila i opreme, koji su zatečeni na lučkom području na dan preuzimanja luke, te je za plovila, za koja su zaključeni ugovori o vezu, dužna ponuditi nove ugovore o vezu vremenski ograničene sukladno točki IV. stavku 1. ove Odluke.

VII.

U cilju ispunjavanja obveza iz točaka V. i VI. ove Odluke, Lučka uprava Zadar će u ime Republike Hrvatske, a za svoj račun ostvarivati prihode s naslova pruženih usluga od općeg interesa, usluga dizanja i/ili spuštanja plovila te drugih usluga neophodnih za funkcioniranje luke.

VIII.

Donošenjem ove Odluke Lučka uprava Zadar stječe pravo preuzeti upravljanje lučkim područjem i pomorskim dobrom.

Lučka uprava Zadar dužna je u roku od deset dana od dana donošenja ove Odluke preuzeti upravljanje lučkim područjem i pomorskim dobrom te sačiniti Primopredajni zapisnik.

IX.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Pred Općinskim sudom u Zadru u predmetu broj: Ovr-868/2021 vodi se ovrha po prijedlogu ovrhovoditelja Republike Hrvatske, protiv ovršenika trgovačkog društva Tankerkomerc d.d. Zadar, radi predaje u posjed državi luke posebne namjene – Marine Zadar, stoga je potrebno stvoriti uvjete za primopredaju luke i sprječavanje bilo kakve štete koja bi se mogla dogoditi uslijed odsustva skrbi nad plovilima ili problema s vezanjem brodova. Ovom Odlukom stvara se temelj kako bi se u nagodbi unutar ovršnog postupka luka posebne namjene i pomorsko dobro predalo Lučkoj upravi Zadar da lukom upravlja u ime Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama Vlada Republike Hrvatske može u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći i otkloniti, neovisno o značaju zahvata sukladno dokumentima prostornoga uređenja, radi brige o javnom interesu, brige o lučkom području luke posebne namjene ili radi sprječavanja nastanka štete donijeti odluku o davanju na privremeno gospodarsko korištenje lučkog područja luke posebne namjene lučkoj upravi.

U odnosu na pitanje pomorskog dobra koje se daje na upravljanje Lučkoj upravi Zadar navodimo kako su z.k.č.br. 3561 i 3562, k.o. Zadar predstavljale istočni dio ranije luke 80 – tih godina prošlog stoljeća i bile su projektirane kao sastavni dio luke dok je z.k.č.br. 3558/2, k.o. Zadar uključena radi osiguravanja jedinstvene cjeline luke i pomorskog dobra vanlučkog područja koje je s istom u neposrednoj gospodarskoj povezanosti.

Nadalje, morske međe z.k.č.br 3562 i z.k.č.br. 3558/2, k.o. Zadar predstavljaju uređenu obalu koja služi za privez plovnih objekata, stoga je uključivanje ovih čestica zemljišta ključno za cjelovito upravljanje lukom.

Budući da je luka posebne namjene – luka nautičkog turizma Marina Zadar luka državnog značaja za koju koncesiju daje Vlada Republike Hrvatske Državno odvjetništvo Republike Hrvatske stava je kako je luku potrebno dati na privremeno upravljanje najbližoj lučkoj upravi državne javne luke otvorene za javni promet.

Sukladno prijedlogu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ovom Odlukom daje se Lučkoj upravi Zadar na privremeno gospodarsko korištenje lučko područje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Zadar i pomorsko dobro na dijelu k.o. Zadar, koje čini neodvojivu funkcionalnu cjelinu s istom.

Luka posebne namjene – luka nautičkog turizma – Marina Zadar i pomorsko dobro na dijelu k.o. Zadar daju se Lučkoj upravi Zadar na privremeno gospodarsko korištenje na vremensko razdoblje od jedne godine, računajući od dana preuzimanja posjeda lučkog područja i pomorskog dobra, odnosno do donošenja odluke o koncesiji i zaključenja ugovora o koncesiji u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja lučkog područja luke posebne namjene i pomorskog dobra.

Nadalje, kao jedan od uvjeta za mirnu primopredaju posjeda luke trgovačko društvo Tankerkomerc d.d. zatražilo je da novi upravitelj luke preuzme 21 radnika društva koji rade u luci, stoga je, na prijedlog Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ovom Odlukom Lučka uprava Zadar zadužena ponuditi ugovore o radu radnicima trgovačkog društva Tankerkomerc d.d., a koji ugovori su vremenski ograničeni rokom na kojoj je Lučkoj upravi Zadar luka i pomorsko dobro dano na upravljanje.

Lučka uprava Zadar zadužuje se osigurati red, čuvanje i zaštitu objekata, plovila i opreme, koji su zatečeni na lučkom području na dan preuzimanja luke, te je za plovila, za koja su zaključeni ugovori o vezu, dužna ponuditi nove ugovore o vezu na rok na koji je istoj luka dana na upravljanje.

Ovom Odlukom Lučka uprava Zadar ovlašćuje se u ime Repub­like Hrvatske, a za svoj račun ostvarivati prihode s naslova pruženih usluga od općeg interesa, usluga dizanja i / ili spuštanja plovila te drugih usluga neophodnih za funkcioniranje luke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

Klasa: UP/I 022-03/23-04/02
Urbroj: 50301-05/20-23-1
Zagreb, 19. listopada 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.