Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

NN 122/2023 (20.10.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1692

Na temelju članka 55. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 27/19, 77/20, 74/22 i 8/23), članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti i poštivati obveze nositelja projekta za pojedinu mjeru/podmjeru sukladno odobrenoj LRSR i FLAG natječaju.

(2) Ako je nositelj projekta obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosno aktu naručitelja za nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

(3) Ako nositelj projekta nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranima Pravilima i uputama za provedbu postupaka nabave koja su dostupna na internetskim stranicama Upravljačkog tijela.

(4) Nositelj projekta mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja odnosno nepostojanje ostalih slučajeva sukoba interesa u postupcima nabave i provedbe operacije.

(5) Nositelj projekta je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(6) Nositelj projekta mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014.

(7) Nositelj projekta trajnu materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 55. stavku 5. Zakona o morskom ribarstvu odnosno članku 28. stavku 5. Zakona o akvakulturi.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile dopuštene su radnje iz stavka 7. ovoga članka uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(9) Radi pribavljanja odobrenja iz stavka 8. ovoga članka korisnik Upravljačkom tijelu podnosi zahtjev o kojem se odlučuje rješenjem.

(10) Za potrebe stavaka 7. i 8. ovoga članka, smije se dati na raspolaganje i korištenje drugoj osobi trajna materijalna imovina koja je predmet potpore za koju pravo vlasništva ima Republika Hrvatska ili pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u slučaju kada je davanje na raspolaganje i korištenje u skladu sa posebnim propisom i/ili aktom, pod uvjetom da se ne mijenja svrha i namjena predmeta potpore te da davanje na raspolaganje i korištenje ne rezultira ostvarivanjem neto prihoda.

(11) Nositelj projekta je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu ulaganja za koje je ostvario potporu na temelju ovoga Pravilnika i FLAG natječaja od dana podnošenja Zahtjeva za potporu pa u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(12) Nositelj projekta je dužan za aktivnosti koje uključuju pružanje usluga (npr. seminari, sajmovi, prezentacije i slični događaji), najkasnije sedam radnih dana prije početka pružanja usluge obavijestiti Upravljačko tijelo i FLAG o mjestu i vremenu održavanja/provedbe aktivnosti, putem elektroničke pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

(13) Ako se u slučajevima iz stavka 12. ovoga članka ne provodi kontrola na terenu za vrijeme trajanja aktivnosti, a o čemu Upravljačko tijelo obavještava nositelja projekta po zaprimanju obavijesti, nositelj projekta je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje da je predmetna aktivnost provedena (npr. fotografije, potpisne liste i slično).

(14) Nositelj projekta je dužan za aktivnosti za koje se kontrola na terenu provodi uvidom u rezultate tih aktivnosti dostaviti odgovarajući dokaz da je navedena aktivnost provedena te da su izdaci stvarno nastali (npr. letci, brošure, izvještaji, studije, prijevodi, zapisnici, audio/video zapisi, liste sudionika, obavijesti/informacije/oglasi u javnim glasilima i slično).

(15) Nositelj projekta je dužan dokumentaciju iz stavaka 13. i 14. ovoga članka dostaviti uz Zahtjev za isplatu.

(16) Za potrebe članka 2. stavka 1. točke i) ovoga Pravilnika odnosno kontrole na terenu u ranijoj fazi, nositelj projekta je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo i FLAG o provedbi radova/aktivnosti/stavljanja u funkciju opreme/predmeta koje nije moguće provjeriti redovnom kontrolom, najkasnije sedam radnih dana prije početka radova/aktivnosti odnosno stavljanja opreme/predmeta u namjenu/funkciju, putem elektroničke pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

(17) Iznimno od stavka 16. ovoga članka, u okviru troškova iz članka 41. ovoga Pravilnika, kontrola na terenu u ranijoj fazi ne provodi se za uredski potrošni materijal čija je vrijednost po jednoj isporuci odnosno računu manja ili jednaka 132,73 eura.

(18) Nositelj projekta je dužan osigurati funkcionalnost i namjenu ulaganja (opreme, uređaja, objekata i ostalih stavki u sklopu operacije) prilikom redovne kontrole iz članka 2. stavka 1. točke u) ovoga Pravilnika.

(19) Nositelj projekta je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o operaciji za koju je ostvario potporu, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te je na zahtjev dostaviti ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(20) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 19. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije ili pet godina nakon datuma konačne isplate, ovisno što je kasnije.

(21) Upravljačko tijelo putem FLAG-a obavještava nositelje projekta o godini od koje počinje teći rok iz stavka 20. ovoga članka.

(22) Nositelj projekta mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 оd 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 16. 7. 2014.). Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(23) Nositelj projekta je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 19. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava potpore.

(24) Uvjeti prihvatljivosti i dokumentacija kojom se oni dokazuju te obveze nositelja projekta iz ovoga članka propisuju se FLAG natječajem.

(25) Uvjeti prihvatljivosti i poštivanje obveza nositelja projekta mogu se provjeravati do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate, a u skladu sa odredbama FLAG natječaja.

(26) U slučaju operacija koje se provode u partnerstvu, nositelj projekta je dužan osigurati poštivanje obveza iz ovoga članka od strane svih uključenih partnera, a u skladu sa ugovorom, sporazumom ili drugim odgovarajućim dokumentom kojim se partnerstvo uspostavlja i uređuje.«.

Članak 2.

U članku 34. stavku 6. riječ: »Odluku« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 35. mijenja se i glasi:

»Odlučivanje Upravljačkog tijela«.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Upravljačko tijelo će nakon provedene administrativne kontrole donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava ili

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za potporu.

(2) Donošenjem Rješenja iz stavka 1. točke a) ovoga članka odobrava se projekt odabran od strane FLAG-a odnosno smatra se operacijom u skladu sa člankom 2. stavkom 1. točkom q) ovoga Pravilnika.

(3) Upravljačko tijelo dužno je obavijestiti FLAG o donesenim rješenjima iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 4.

U članku 36. stavku 2. riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«.

Članak 5.

U članku 37. stavku 3. riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju promjena iz stavka 1. točke c) ovoga članka, nositelj projekta dužan je od dana stupanja na snagu Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od 5 godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika, podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu kojim je obuhvaćen izdatak na kojega se promjena odnosi.«.

U stavku 7. riječ: »Odluku« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«, a riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«.

U stavku 8. riječ: »Odluku« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«.

U stavku 9. riječ: »odluka« zamjenjuje se riječju: »rješenja«, a riječ: »odlukama« zamjenjuje se riječju: »rješenjima«.

U stavku 11. riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«, a riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«.

U stavku 12. riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«, a riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 38. mijenja se i glasi:

»Odustajanje od potpore«

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da nositelj projekta želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako nositelj projekta podnese Zahtjev za odustajanje u fazi odabira projekta na razini FLAG-a odnosno prije dostave Upravljačkom tijelu Izvješća FLAG-a o provedenom postupku odabira projekata iz članka 33. ovoga Pravilnika, FLAG će nositelju projekta izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ako nositelj projekta podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu na razini Upravljačkog tijela odnosno u razdoblju nakon dostave Upravljačkom tijelu Izvješća FLAG-a o provedenom postupku odabira projekata iz članka 33., a prije izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Rješenje o obustavi postupka dodjele potpore.

(4) Ako nositelj projekta podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo donijet će Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava.

(5) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka, kada se podnosi prije donošenja Rješenja o dodjeli sredstava članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, dostavlja se FLAG-u na način definiran FLAG natječajem.

(6) Zahtjev za odustajanjem iz stavka 1. ovoga članka, kada se podnosi nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Upravljačkog tijela, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje u okviru provedbe LRSR«.«.

Članak 7.

Iza članka 38. dodaju se naslov iznad članka i članak 38.a koji glase:

»Poništenje obveze

Članak 38.a

Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava i u sljedećim slučajevima:

– negativnog nalaza kontrole na terenu

– utvrđene nepravilnosti za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

– kada nositelj projekta ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika i/ili FLAG natječaja ili nije ispunio obveze određene Rješenjem o dodjeli sredstava

– ako nositelj projekta ne dostavi niti jedan Zahtjev za isplatu.«.

Članak 8.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva potpore za provedbu operacija u okviru LRSR isplaćuju se nositelju projekta na temelju Zahtjeva za isplatu, jednokratno ili u ratama.

(2) Zahtjev za isplatu iz stavka 1. ovoga članka Upravljačkom tijelu, u ime nositelja projekta, podnosi FLAG.

(3) Ako se sredstva isplaćuju jednokratno, FLAG Upravljačkom tijelu dostavlja Zahtjev za isplatu za operaciju u okviru provedbe LRSR sa sadržanim ukupnim troškovima operacije.

(4) Ako se sredstva isplaćuju u ratama, FLAG za svaku ratu Upravljačkom tijelu dostavlja Zahtjev za isplatu za provedbu operacije u okviru provedbe LRSR sa sadržanim troškovima operacije nastalim u obračunskom razdoblju.

(5) Obračunsko razdoblje iz stavka 4. ovoga članka traje najmanje 60 dana, a počinje teći istekom prethodnog, osim prvog obračunskog razdoblja koje počinje teći danom izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, ne dovodeći u pitanje razdoblje prihvatljivosti iz članka 20. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(6) Troškovi obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni, a operacija odnosno dijelovi operacije u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, fizički završena/i u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u eurima po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(8) Prije podnošenja Zahtjeva za isplatu Upravljačkom tijelu, sukladno stavku 2. ovoga članka, FLAG je dužan provesti prethodnu administrativnu provjeru potpunosti Zahtjeva za isplatu te posjet lokaciji operacije, sukladno članku 47. ovoga Pravilnika.

(9) Za nepotpun Zahtjev za isplatu FLAG će nositelju projekta izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od nositelja projekta tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje.

(10) Nositelj projekta dužan je dostaviti traženu dokumentaciju na način i u roku koje definira FLAG u okviru dokumentacije kojom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore, ne kraćem od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku, smatrat će se da je nositelj projekta odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena, a o čemu FLAG obavještava Upravljačko tijelo u okviru Izvješća o provedenim provjerama operacije. Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak iz stavka 9. ovog članka smatra se datum kada nositelj projekta zaprimi preporučenu pošiljku.

(11) Nakon završetka postupaka iz stavka 8. ovoga članka, FLAG Upravljačkom tijelu dostavlja Zahtjev za isplatu koji je podnio nositelj projekta i Izvješće o provedenim provjerama operacije u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu od strane korisnika.

(12) Iznimno od stavka 11. i u skladu sa stavkom 16. ovoga članka, u slučaju zahtjeva za isplatu koje nositelj projekta podnosi FLAG-u nakon 31. prosinca 2023. godine, FLAG Upravljačkom tijelu dostavlja Zahtjev za isplatu koji je podnio nositelj projekta i Izvješće o provedenoj provjeri pravovremenosti zahtjeva za isplatu iz stavka 18. ovoga članka u roku od pet radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu podnesenog od strane nositelja projekta.

(13) FLAG u okviru dokumentacije kojom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore i/ili Odluke o odabiru, definira dokumentaciju koju je nositelj projekta obvezan dostaviti uz Zahtjev za isplatu te rokove i način dostave istog.

(14) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu FLAG-u od strane nositelja projekta je 1. veljače 2024. godine, ne dovodeći u pitanje razdoblje prihvatljivosti troškova iz članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(15) Za potrebe članka 45. ovoga Pravilnika, FLAG uz Izvještaj o provedenoj provjeri pravovremenosti Zahtjeva za isplatu iz stavka 18. ovoga članka, dostavlja Upravljačkom tijelu podatke o obveznoj dokumentaciji i načinu dostave iste, definiranima u skladu sa stavkom 13. ovoga članka.

(16) Zahtjev za isplatu iz stavka 11. odnosno stavka 12. ovoga članka mora najmanje sadržavati osnovne podatke o nositelju projekta, podatke o kontakt osobi, podatke o broju žiro računa /IBAN nositelja projekta na koji će se uplatiti potpora, izjavu o izdacima i podatke o potpori za isplatu, informacije o promjenama u operaciji u odnosu na Rješenje o dodjeli sredstava prema Zahtjevu za potporu, ako je primjenjivo, te izjavu o točnosti i istinitosti podataka sadržanih u Zahtjevu za isplatu i pratećoj dokumentaciji, ovjereno od strane nositelja projekta.

(17) Izvješće o provedenim provjerama operacije iz stavka 11. ovoga članka, ovjereno od strane osobe ovlaštene za zastupanje FLAG-a, mora najmanje sadržavati opis i rezultate provedenih provjera operacije/dijelova operacije kojima FLAG potvrđuje da je Zahtjev za isplatu pravovremen i potpun te da je proveden posjet operaciji iz članka 47. ovoga Pravilnika. Izvješće FLAG-a o provedenim provjerama projekta dostavlja se na propisanome obrascu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Upravljačkog tijela.

(18) Izvješće o provedenoj provjeri pravovremenosti zahtjeva za isplatu iz stavka 12. ovoga članka, ovjereno od strane osobe ovlaštene za zastupanje FLAG-a, mora najmanje sadržavati rezultat provedene provjere kojom FLAG potvrđuje da je Zahtjev za isplatu pravovremen te podatke o obveznoj dokumentaciji iz stavka 15. ovoga članka. Izvješće o provedenoj provjeri pravovremenosti zahtjeva za isplatu dostavlja se na propisanome obrascu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Upravljačkog tijela.

(19) Zahtjev za isplatu za operacije u okviru provedbe LRSR s pratećom dokumentacijom i izvješćem FLAG-a o provedenim provjerama projekta odnosno o provedenoj provjeri pravovremenosti, FLAG podnosi u tiskanom obliku i na CD-u/DVD-u/USB-u preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu Upravljačkog tijela, uz naznaku: »Zahtjev za isplatu – za operacije u okviru provedbe LRSR (naziv nositelja projekta) – NE OTVARATI«.

(20) Stavci 8. do 10. ovoga članka ne primjenjuju se za Zahtjeve za isplatu koje nositelj projekta podnosi FLAG-u nakon 31. prosinca 2023. godine.«.

Članak 9.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Upravljačko tijelo provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva za isplatu prema redoslijedu zaprimanja u Upravljačkom tijelu.

(2) Za nepotpune Zahtjeve za isplatu iz članaka 39. i 44. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od FLAG-a tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. FLAG je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom ili elektroničkom poštom u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku, smatrat će se da je korisnik odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak koji se odnosi na Zahtjev za isplatu iz članka 39. ovoga Pravilnika, a za koji je potrebno tražiti dopunu/obrazloženje/ispravak od nositelja projekta, FLAG je dužan dostaviti traženu dokumentaciju Upravljačkom tijelu preporučenom pošiljkom ili elektroničkom poštom u roku od pet radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja dopune/obrazloženja/ispravka dostavljene od strane nositelja projekta.

(4) Za nepotpune Zahtjeve za isplatu iz članka 39. ovoga Pravilnika, ako se radi o Zahtjevima za isplatu koje nositelj projekta podnosi FLAG-u nakon 31. prosinca 2023. godine, Upravljačko tijelo izdat će Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od nositelja projekta tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje.

(5) Nositelj projekta dužan je dostaviti traženu dokumentaciju iz stavka 4. ovoga članka preporučenom pošiljkom/elektroničkom poštom u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku, smatrat će se da je nositelj projekta odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(6) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka smatra se datum kada FLAG odnosno nositelj projekta zaprimi preporučenu pošiljku odnosno elektroničku poštu.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u eurima po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 46. mijenja se i glasi:

»Odlučivanje o isplati i isplata potpore«.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu iz članka 45. ovoga Pravilnika i, po potrebi, kontrole na terenu koja se provodi sukladno članku 47. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati, ili

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

– neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i/ili Odlukom o odobrenju LRSR i/ili Odlukom o odabiru projekta i/ili Rješenjem o dodjeli sredstava

– neprihvatljivosti svih troškova navedenih u Zahtjevu za isplatu

– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu ili negativnog nalaza kontrole na terenu

– utvrđene nepravilnosti prije isplate potpore ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(3) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za isplatu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Rješenje o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

(4) Isplate, sukladno Rješenjima Upravljačkog tijela o isplati, provodi Agencija za plaćanja na račun korisnika.

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o odabiru projekta na FLAG razini, u Rješenju o dodjeli sredstava ili Rješenju o izmjeni rješenja o dodjeli sredstava iz članka 37. stavka 12. ovoga Pravilnika, u Odluci o odobrenju LRSR ili Odluci o odobrenju izmjena LRSR iz članka 14. stavka 10. ovoga Pravilnika, ako je primjenjivo.«.

Članak 11.

U članku 47. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za Zahtjeve za isplatu koje nositelj projekta podnosi FLAG-u nakon 31. prosinca 2023. godine, posjeta operaciji prije plaćanja se ne provodi.«.

Dosadašnji stavci 4. do 11. postaju stavci 5. do 12.

Članak 12.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Upravljačko tijelo će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Rješenje o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate iz stavka 1. točke a) ovoga članka donosi se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Rješenje o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate iz stavka 1. točke b) ovoga članka donosi se:

a) u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka, odnosno kada je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka. Rješenjem o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa

b) ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat ukupno isplaćenih sredstava. Rješenjem o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava.

(4) Ako utvrđena nepravilnost iz stavka 3. točki a) i b) ovoga članka ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo o će istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(5) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan, u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja, izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem.

(6) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(7) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 13.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da je korisniku izdano Rješenje o povratu sredstava, iznimno od članka 48. stavka 5. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Upravljačkog tijela koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravljačkom tijelu u roku od 15 od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo pokrenut će postupak ovrhe na račun dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 51. mijenja se i glasi:

»Pravni lijek«.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.«.

Članak 15.

Postupci započeti prema odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 27/19, 77/20, 74/22 i 8/23) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/16-01/2234

Urbroj: 525-12/737-23-35

Zagreb, 16. listopada 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.