Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

NN 123/2023 (23.10.2023.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

HRVATSKI SABOR

1704

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM REPOZITORIJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. listopada 2023.

Klasa: 011-02/23-02/93
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 20. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM REPOZITORIJU

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (»Narodne novine«, br. 54/13.) u članku 2. stavku 1. iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. Druga ugovorna strana je financijska druga ugovorna strana iz članka 2. točke 8. Uredbe (EU) br. 648/2012 i nefinancijska druga ugovorna strana iz članka 2. točke 9. Uredbe (EU) br. 648/2012.

9. Pravna osoba koja upravlja mjestom trgovanja je tržišni operater, kreditna institucija i investicijsko društvo koje ima odgovarajuće odobrenje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.«.

Članak 2.

U članku 15. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »200.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 eura do 6630,00 eura«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »200.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »30.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3980,00 eura do 6630,00 eura«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 17. mijenja se i glasi:: »Prekršaji pravne osobe koja upravlja mjestom trgovanja«.

U članku 17. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »200.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura do 66.360,00 eura«, a riječi: »mjesto trgovanja« zamjenjuju se riječima: »pravna osoba koja upravlja mjestom trgovanja«.

U stavku 2. riječi: »30.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3980,00 eura do 6630,00 eura«, a riječi: »mjesta trgovanja« zamjenjuju se riječima: »u pravnoj osobi koja upravlja mjestom trgovanja«.

Članak 5.

U naslovu iznad članka 18. riječi: »središnje druge ugovorne strane« zamjenjuju se riječima: »sustava poravnanja«.

U članku 18. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura do 19.900,00 eura«, a riječi: »središnje druge ugovorne strane« zamjenjuju se riječima: »sustava poravnanja«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura do 3980,00 eura«, a riječi: »središnje druge ugovorne strane« zamjenjuju se riječima: »sustava poravnanja«.

Članak 6.

U članku 19. stavku 1. riječi: »50.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura do 19.900,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura do 3980,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 eura do 6630,00 eura«.

Završna odredba

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/89
Zagreb, 17. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.