Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda

NN 124/2023 (25.10.2023.), Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1717

Na temelju članka 88. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA U SUSTAVU FONDA

OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, sprječavanjem ili smanjivanjem štetnih učinaka od nastajanja i gospodarenja otpadnom električnom i elektroničkom opremom (u daljnjem tekstu: EE otpad) kao i smanjivanjem ukupnih učinaka korištenja prirodnih resursa te poboljšanjem učinkovitosti njihova korištenja, doprinoseći time održivom razvoju.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti gospodarenja EE otpadom u cilju sprječavanja njegova nastajanja, osiguravanja njegove ponovne uporabe, recikliranja i drugih načina oporabe.

(3) Ovim Pravilnikom propisuju se obveze i odgovornosti svih osoba uključenih u životni ciklus električne i elektroničke opreme (u daljnjem tekstu: EE oprema) kao što su dizajneri, konstruktori, proizvođači, prodavatelji i korisnici, a posebice osoba uključenih u sakupljanje i oporabu EE otpada te zbrinjavanje ostataka od oporabe EE otpada.

(4) Ovim Pravilnikom propisuju se postupci za ispunjavanje ciljeva u gospodarenju EE otpadom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade EE otpada, zahtjevi u pogledu proizvodnje EE opreme, način i uvjeti označavanja, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača EE opreme, način obveznog postupanja proizvođača EE opreme i posjednika EE otpada te druga pitanja u svezi EE opreme i EE otpada, a sve u svrhu postizanja ciljeva za EE otpad.

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti gospodarenja otpadnim vozilima u cilju sprječavanja nastajanja otpada od vozila, osiguranja ponovne uporabe, recikliranja i drugih načina oporabe otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova kako bi se smanjilo zbrinjavanje otpada i unaprijedilo djelovanje na okoliš svih gospodarskih subjekata, kao što su proizvođači, prodavatelji (trgovci/distributeri), sakupljači, osiguravajuća društva za motorna vozila, postrojenja za rastavljanje, postrojenja za usitnjavanje/rezanje, postrojenja za oporabu, postrojenja za recikliranje i ostali sudionici u obradi otpadnih vozila i njihovih komponenti i materijala, uključenih u životni ciklus vozila, a posebice subjekata neposredno uključenih u obradu otpadnih vozila.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se postupci u gospodarenju otpadnim vozilima, način njihove obrade, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i prijevoza, uključujući i označavanje i opremanje vozila, zahtjevi u pogledu obrade otpadnih vozila i otpada nastalog obradom i s tim povezane mjerne postupke, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača vozila, zahtjevi u pogledu vozila koja se stavljaju na tržište, način obveznog postupanja proizvođača vozila, posjednika, sakupljača otpadnih vozila i obrađivača otpadnih vozila te druga pitanja u svezi vozila i otpadnih vozila, a sve u svrhu postizanja ciljeva za otpadna vozila.

Članak 3.

Ovim Pravilnikom propisuju se postupci u gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, uvjeti gospodarenja s otpadnim baterijama i akumulatorima, zahtjevi u pogledu odvojenog sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, zahtjevi u pogledu baterija i akumulatora koji su proizvod, način i uvjeti označavanja baterija i akumulatora i njihove ambalaže, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača baterija i akumulatora, način obveznog postupanja proizvođača baterija i akumulatora, posjednika, sakupljača otpadnih baterija i akumulatora i obrađivača otpadnih baterija i akumulatora, te druga pitanja u svezi baterija i akumulatora i otpadnih baterija i akumulatora, a sve u svrhu postizanja ciljeva za otpadne baterije i akumulatore kao i poboljšanja ekološke učinkovitost baterija i akumulatora i aktivnosti svih gospodarskih subjekata uključenih u životni ciklus baterija i akumulatora, na primjer proizvođača, prodavatelja (trgovaca/distributera) i krajnjih korisnika, a posebno onih subjekata koji su izravno uključeni u sakupljanje, obradu i recikliranje otpadnih baterija i akumulatora.

Članak 4.

Ovim Pravilnikom propisuju se postupci u gospodarenju otpadnim gumama, uvjeti gospodarenja s otpadnim gumama, vrste otpadnih guma koje se moraju sakupljati odvojeno, način obrade otpadnih guma, zahtjevi u pogledu sakupljanja i skladištenja otpadnih guma, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača guma i proizvoda koji sadrže gume, način obveznog postupanja proizvođača guma i proizvoda koji sadrže gume, posjednika sakupljača otpadnih guma i obrađivača otpadnih guma te druga pitanja u svezi guma i otpadnih guma u svrhu sprječavanja nastanka otpadnih guma te sprječavanju njihova odlaganja na odlagališta otpada, odnosno radi poticanja njihovog sakupljanja, ponovne uporabe, recikliranja i drugih postupaka njihove oporabe, a sve u svrhu postizanja ciljeva za otpadne gume.

Članak 5.

Ovim Pravilnikom propisuju se postupci u gospodarenju otpadnim uljima, uvjeti gospodarenja s otpadnim uljima, zahtjevi u pogledu odvojenog sakupljanja i obrade otpadnih ulja, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača ulja, način obveznog postupanja proizvođača ulja, posjednika, sakupljača otpadnih ulja i obrađivača otpadnih ulja te druga pitanja u svezi ulja i otpadnih ulja, a sve u svrhu postizanja ciljeva za otpadna ulja.

Članak 6.

(1) U cilju propisne provedbe odredbi ovog Pravilnika, Ministarstvo, Fond i ostala tijela u mjeri u kojoj su nadležna, obvezni su kroz administrativnu suradnju osigurati razmjenu podataka, koja mora, posebno u svezi nacionalnih registara, uključivati i sredstva za elektroničku komunikaciju.

(2) Suradnja iz prethodnog stavka mora, između ostalog, uključivati odobrenje pristupa relevantnim dokumentima i podacima, uključujući rezultate svih inspekcijskih nadzora, u skladu s odredbama važećeg propisa o zaštiti podataka koji je na snazi u državi članici u kojoj se nalazi tijelo od kojeg se traži suradnja.

(3) Pružanje informacija javnosti u okviru ovog Pravilnika ne smije dovesti u pitanje očuvanje povjerljivosti poslovno osjetljivih informacija u skladu s relevantnim pravom Europske unije i nacionalnim pravom.

(4) Na pitanja vezana uz stavljanje na tržište EE opreme, vozila, baterija i akumulatora, guma i ulja te gospodarenja EE otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama i otpadnim uljima koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se posebni propisi kojima se uređuje gospodarenje otpadom te u odgovarajućoj mjeri drugi posebni propisi koji uređuju spomenuta pitanja.

Područje primjene

Članak 7.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na EE opremu kako slijedi:

a) do 14. kolovoza 2018. godine na EE opremu koja potpada pod kategorije iz Dodatka 1. ovog Pravilnika s pripadajućim indikativnim necjelovitim popisom vrsta proizvoda iz Dodatka 2. ovog Pravilnika.

b) od 15. kolovoza 2018. godine nadalje na svu EE opremu koja potpada pod kategorije iz Dodatka 3. ovog Pravilnika s pripadajućim indikativnim necjelovitim popisom vrsta proizvoda iz Dodatka 4. ovog Pravilnika.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje zahtjeve zakonodavstva EU o sigurnosti i zaštiti zdravlja, o kemikalijama, posebno Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 396, 30. 12. 2006.), kao ni zahtjeve posebnog zakonodavstva EU o gospodarenju otpadom ili dizajnu proizvoda.

(3) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se u skladu s člankom 5. Direktive 2008/112/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni direktiva Vijeća 76/768/EEZ, 88/378/EEZ, 1999/13/EZ i direktiva 2000/53/EZ, 2002/96/EZ i 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi njihove prilagodbe Uredbi (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (Tekst značajan za EGP) (SL L 345, 23. 12. 2008.).

(4) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na sljedeću EE opremu:

– opremu koja je potrebna za zaštitu nacionalne sigurnosti, uključujući oružje, streljivo i vojne materijale namijenjene za posebne vojne svrhe

– opremu koja je posebno dizajnirana i instalirana kao dio opreme druge vrste koja je isključena iz područja primjene ovog Pravilnika ili njime nije obuhvaćena, a svoju funkciju može ispuniti samo ako je dio te opreme

– opremu koja sadrži zatvorene radioaktivne izvore

– standardne žarulje sa žarnom niti

– velike nepokretne industrijske alate

– velika nepokretna postrojenja, isključujući opremu koja nije posebno dizajnirana i instalirana kao dio tih postrojenja.

(5) Osim na EE opremu navedenu u stavku 4. ovog članka, od 15. kolovoza 2018. godine, odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se ni na sljedeću EE opremu:

– opremu namijenjenu za upućivanje u svemir

– putnička ili teretna prijevozna sredstva, isključujući električna vozila na dva kotača koja nisu prošla postupak homologacije

– necestovne pokretne strojeve koji su raspoloživi isključivo za profesionalnu uporabu

– opremu koja je posebno dizajnirana isključivo za primjenu u istraživanjima i razvoju, a koja je raspoloživa na temelju poslovne razmjene samo među poslovnim korisnicima

– medicinske proizvode i »invitro« dijagnostičke medicinske proizvode ako se očekuje da će prije kraja životnog ciklusa biti infektivni te aktivne medicinske proizvode za ugradnju.

Članak 8.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na vozila koja se sukladno propisu koji određuje kategorije vozila uvrštavaju u:

– M1 kategoriju – motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše osam sjedala

– N1 kategoriju – motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i

– vozila na tri kotača kako je propisano Uredbom (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (Tekst značajan za EGP) (SL L 60, 2. 3. 2013.), ali isključujući motorne tricikle.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na vozila i otpadna vozila iz stavka 1. ovoga članka, uključujući u njih ugrađene dijelove i materijale, neovisno o tome je li vozilo servisirano ili popravljano tijekom uporabe i neovisno o tome je li opremljeno komponentama koje je isporučio prvobitni proizvođač ili drugim dijelovima koji se kao rezervni ili zamjenski dijelovi ugrađuju u vozilo, osim za one sastavne dijelove za koje je način gospodarenja propisan posebnim propisima.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje postojeće zakonodavstvo posebice u pogledu normi sigurnosti, emisija u zrak i kontrole buke te zaštite tla i voda.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje zahtjeve zakonodavstva Europske unije o sigurnosti i zaštiti zdravlja, o kemikalijama, posebno Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30. 12. 2006.), kao ni zahtjeve posebnog zakonodavstva Europske unije o gospodarenju otpadom ili dizajnu proizvoda.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na starodobna vozila (oldtajmere) kao ni na povijesna vozila ili vozila koja su od vrijednosti za kolekcionare ili su namijenjena muzejima, ako su pohranjena na pravilan i za okoliš prihvatljiv način, bilo da su spremna za uporabu ili rastavljena na dijelove.

(6) Na vozila iz stavka 1. ovoga članka koja se koriste za posebnu namjenu sukladno propisu o homologaciji, ne primjenjuju se odredbe članka 39. i 40. ovog Pravilnika.

(7) Na motorna vozila s tri kotača ne primjenjuju se odredbe članaka 39., 40., 44. i 46. ovog Pravilnika.

(8) Na pitanja vezana uz stavljanje na tržište vozila te gospodarenje otpadnim vozilima koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se posebni propisi kojima se uređuje gospodarenje otpadom te u odgovarajućoj mjeri drugi posebni propisi koji uređuju spomenuta pitanja.

Članak 9.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve vrste baterija i akumulatora neovisno o njihovom obliku, zapremini, masi, sastavu ili načinu uporabe, uključujući i one koje su ugrađene u uređaje ili vozila.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na baterije i akumulatore koji se koriste u:

– opremi namijenjenoj zaštiti bitnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske, oružju, streljivu i ratnom materijalu, osim proizvoda koji nisu namijenjeni specifično za vojnu namjenu i

– u opremi namijenjenoj za upućivanje u svemir.

Članak 10.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na nove ili rabljene gume, te gumene gusjenice, a koje se u kućanstvu ili koje pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba registrirana za obavljanje određene djelatnosti koristi za prijevoz i prijenos tvari, predmeta ili osoba, uključujući i obavljanje radova, te na otpadne gume od tih proizvoda.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na gume koje su sastavni dio vozila za koja se ne plaća naknada gospodarenja otpadnim vozilima sukladno članku 41. ovog Pravilnika.

Članak 11.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na mineralna ili sintetička ulja za podmazivanje ili industrijska ulja, primjerice ulja iz motora s unutarnjim izgaranjem i ulja reduktora, ulja za podmazivanje, ulja za turbine i hidraulička ulja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na gospodarenje otpadnim uljima koja sadrže poliklorirane bifenile (PCB-e) i poliklorirane terfenile (PCT-e) iznad 30 mg/kg, emulzijama, te na gospdarenje zauljenim tekućim otpadom koji sadrži u svom sastavu, osim otpadnih emulzijskih ulja ili ostalih otpadnih ulja i ostale onečišćujuće tvari i vodu.

Primjena pravne stečevine Europske unije

Članak 12.

Ovim Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose se odredbe:

– Direktive 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 197, 24. 7. 2012.), kako je posljednji puta izmijenjena Direktivom (EU) 2018/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 14. 6. 2018.); (u daljnjem tekstu: Direktiva 2012/19/EU)

– Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21. 10. 2000.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom direktivom Komisije (EU) 2023/544 оd 16. prosinca 2022. o izmjeni Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu olova u slitinama aluminija za strojnu namjenu, u slitinama bakra i u određenim baterijama (Tekst značajan za EGP) (SL L 73, 10. 3. 2023.); (u daljnjem tekstu: Direktiva 2000/53/EZ)

– Direktive 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ (SL L 266, 26. 9. 2006.), kako je posljednji puta izmijenjena Direktivom (EU) 2018/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 14. 6. 2018.); (u daljnjem tekstu: Direktiva 2006/66/EZ)

– Direktive (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 14. 6. 2018.).

Pojmovi

Članak 13.

(1) Pojmovi navedeni u ovom Pravilniku dopunjuju pojmove iz Zakona o gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon) i imaju sljedeće značenje

1. Aktivni medicinski proizvod za ugradnju je aktivni medicinski proizvod kako je definiran zakonom kojim se uređuju medicinski proizvodi, a koji je EE oprema

2. Automobilska baterija ili akumulator (starter) je svaka baterija ili akumulator koji se koristi za pokretanje, kretanje ili osvjetljavanje vozila

3. Baterija ili akumulator je svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije i koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih članaka (koje nisu namijenjene ponovnom punjenju) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih članaka (koje su namijenjene ponovnom punjenju)

4. Baterijski sklop je bilo koji niz baterija ili akumulatora koje su međusobno povezane i/ili obuhvaćene zajedničkim vanjskim kućištem na način da čine cjelovitu jedinicu koja nije namijenjena da ju krajnji korisnik razdvaja ili otvara

5. Bežični električni alat je svaki ručni uređaj koji se napaja pomoću baterije ili akumulatora i namijenjen je održavanju, gradnji ili vrtlarstvu

6. EE oprema (električni i elektronički uređaji i oprema) predstavlja sve proizvode i njihove sastavne dijelove koji su za svoje primarno i pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao primarnom izvoru energije kao i proizvode za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja, a koji se mogu svrstati u popis vrsta proizvoda iz Dodatka 2. i Dodatka 4. ovog Pravilnika ili su im po svojoj svrsi i namjeni slični i koji su namijenjeni za korištenje pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju

7. EE oprema iz kućanstva je EE oprema koja se koristi u kućanstvu i EE oprema koja se koristi u komercijalnim, industrijskim, institucionalnim i drugim djelatnostima, ukoliko je njezina uporaba po prirodi i načinu slična uporabi u kućanstvu

8. EE otpad (električni i elektronički otpad) je EE oprema koja je otpad sukladno Zakonu, uključujući sve komponente, podsklopove i potrošne materijale koji u trenutku odbacivanja čine dio proizvoda

9. EE otpad iz kućanstva je

a) EE otpad koji potječe iz kućanstva i

b) EE otpad koji potječe iz komercijalnih, industrijskih, institucionalnih i drugih djelatnosti koji je po vrsti i količini sličan EE otpadu iz kućanstva.

c) EE otpad koji je nastao od EE opreme koju su koristili ili mogli koristiti i korisnici u kućanstvima i korisnici u registriranim osobama, u svakom se slučaju smatra EE otpadom iz kućanstva

10. Financijski sporazum je bilo koji sporazum o zajmu, zakupu, najmu ili prodaji s odgođenim plaćanjem ili dogovor koji se odnosi na bilo kakvu opremu, bez obzira na to predviđa li se prema uvjetima tog sporazuma ili dogovora ili bilo kakvog popratnog sporazuma ili dogovora da će vlasništvo nad tom opremom biti ili bi moglo biti preneseno

11. Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja poslove u svezi gospodarenja EE opremom, vozilima, baterijama i akumulatorima, gumama i uljima, odnosno EE otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama i otpadnim uljima, sukladno Zakonu i ovom Pravilniku (u daljnjem tekstu: Fond)

12. Gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe uključujući razvrstavanje i zbrinjavanja EE otpada, otpadnih vozila, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih guma i otpadnih ulja, uključujući nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti, nadzor i mjere koje se provode na lokacijama na kojima se zbrinjavao navedeni otpad, radnje koje poduzimaju trgovac otpadom i posrednik te mjere koje je potrebno poduzeti sukladno Zakonu

13. Guma je svaki proizvod iz članka 10. ovog Pravilnika koji se stavlja na tržište kao samostalni proizvod ili sastavni dio drugog proizvoda ili kompleta kotača koji se može svrstati u kategorije proizvoda iz Dodatka 19. ovog Pravilnika i necjeloviti popis proizvoda iz Dodatka 20. ovog Pravilnika

14. Gumbasta baterija je svaka mala okrugla prijenosna baterija ili akumulator, čiji je promjer veći od visine i koja je namijenjena za posebne svrhe kao što su slušna pomagala, satovi, mala prijenosna oprema, sigurnosno napajanje i slično

15. Industrijska baterija ili akumulator je svaka baterija ili akumulator koji je namijenjen isključivo za industrijsku ili profesionalnu uporabu ili za korištenje u bilo kojoj vrsti električnog vozila

16. Isporuka je otprema otpada u druge države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i izvoz u treće zemlje

17. »In vitro« dijagnostički medicinski proizvod je »in vitro« dijagnostički medicinski proizvod kako je definiran zakonom kojim se uređuju medicinski proizvodi, a koji je EE oprema

18. Krajnji korisnik (potrošač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba koja je koristila, koristi ili namjerava koristiti EE opremu, vozilo, bateriju i akumulator, gume, ulja ili opremu čiji su sastavni dio gume i ulja, odnosno osoba kod koje zbog obavljanja njene registrirane djelatnosti nastaje EE otpad, otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume i otpadna ulja. Krajnji korisnik može biti krajnji korisnik u kućanstvu ili krajnji korisnik u registriranoj osobi

19. Masa vozila je masa koja je navedena u homologacijskom dokumentu ili tehničkoj dokumentaciji vozila, kojoj se oduzima masa vozača koja iznosi 75 kilograma i masa goriva koja iznosi 40 kilograma

20. Maseni udio određene tvari je omjer mase te tvari sadržane u određenom materijalu i mase materijala u kojem se određuje maseni udio te tvari

21. Medicinski proizvod je medicinski proizvod kako je definiran zakonom kojim se uređuju medicinski proizvodi, a koji je EE oprema

22. Ministar je ministar nadležan za zaštitu okoliša

23. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša

24. Naknada gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: naknada gospodarenja) je mjera propisana Zakonom

25. Necestovni (izvancestovni) pokretni strojevi su strojevi s ugrađenim izvorom energije koji u radu moraju biti pokretni ili se moraju kontinuirano ili polukontinuirano kretati između niza nepokretnih radnih lokacija

26. Obrada otpadnih baterija ili akumulatora je svako postupanje s otpadnom baterijom ili akumulatorom koja je predana u postrojenje radi razvrstavanja, pripreme za proces recikliranja ili pripreme za zbrinjavanje

27. Obrada otpadnog vozila je postupak obrade sukladno Zakonu, a nakon predaje otpadnog vozila u postrojenje radi uklanjanja onečišćujućih tvari, rastavljanja, drobljenja, usitnjavanja, oporabe ili pripreme za zbrinjavanje otpada nastalog u stroju za usitnjavanje te svaki drugi postupak oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnog vozila i njegovih dijelova

28. Odlaganje je svaki odgovarajući postupak predviđen u Dodatku I. Zakona

29. Obrađivač je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade EE otpada, otpadnih vozila, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih guma i otpadnih ulja, koja na temelju Zakonom propisanog ovlaštenja ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju djelatnosti obrade EE otpada, otpadnih vozila, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih guma i otpadnih ulja te osoba kojoj se EE otpad, otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume i otpadna ulja otpremaju na oporabu koja se obavlja u skladu s Zakonom i ovim Pravilnikom u drugoj državi članici EU ili u trećoj zemlji

30. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada je propisan Zakonom

31. Omogućavanje dostupnosti na tržištu podrazumijeva svaku isporuku proizvoda za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH), uključujući internetsku prodaju i druge načine omogućavanja dostupnosti putem komunikacije na daljinu, za vlastite potrebe ili u okviru trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno

32. Opasna tvar ili smjesa je bilo koja tvar ili smjesa koja ispunjava kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (Tekst značajan za EGP) (SL L 353, 31. 12. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1272/2008)

a) razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F,

b) razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10.

c) razred opasnosti 4.1,

d) razred opasnosti 5.1.

33. Otpadna baterija ili akumulator je svaka baterija ili akumulator koja je otpad sukladno Zakonu

34. Otpadna guma je svaka guma koja je otpad sukladno Zakonu

35. Otpadno vozilo je svako vozilo koje je otpad sukladno Zakonu, uključujući sve njegove sastavne dijelove i potrošne materijale koji u trenutku odbacivanja čine dio otpadnog vozila

36. Otpadno ulje je mineralno ili sintetičko ulje za podmazivanje ili industrijsko ulje koje je postalo neprikladno za uporabu za koju je prvobitno namijenjeno, primjerice ulje iz motora s unutarnjim izgaranjem i ulje reduktora, ulje za podmazivanje, ulje za turbine i hidrauličko ulje, a koje je otpad sukladno Zakonu

37. Podaci o rastavljanju otpadnog vozila predstavljaju sve informacije potrebne za pravilnu i za okoliš prihvatljivu obradu otpadnih vozila, uključujući i informacije o različitim dijelovima i materijalima u vozilu i položaju svih opasnih tvari u vozilu, vrstama i količinama nastalih »sirovina« i otpada kod provedbe postupka obrade, a koje su proizvođači vozila i sastavnih dijelova vozila obvezni staviti na raspolaganje postrojenjima za obradu u obliku priručnika ili u elektroničkom obliku (npr. na CD-ROM-u ili putem interneta)

38. Posjednik je posjednik otpada sukladno Zakonu, a koji je u posjedu EE otpada, otpadnih vozila, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih guma i otpadnih ulja

39. Prateći list je propisan Zakonom

40. Prijenosna baterija ili akumulator je svaka baterija, gumbasta baterija ili baterijski sklop ili akumulator koji je zapečaćen i može se prenositi u ruci, a nije ni industrijska baterija ili akumulator niti automobilska baterija ili akumulator i ima masu jednaku i manju od 5 kilograma i potpada pod necjeloviti popis proizvoda iz Dodatka 22. ovog Pravilnika

41. Proces recikliranja otpadnih baterija ili akumulatora (u daljnjem tekstu: proces recikliranja) je prerada otpadnih materijala iz baterija i/ili akumulatora u proizvodnom procesu, u izvornu ili u drugu svrhu osim oporabe u energetsku svrhu

42. Prodavatelj (trgovac/distributer) je pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba koja u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu EE opremu, vozila, baterije i akumulatore, gume i ulja čini dostupnim na tržištu na području RH. Prodavatelj istovremeno može biti i proizvođač

43. Proizvođač je proizvođač proizvoda kako je definiran Zakonom, i koji EE opremu, vozila i sastavne dijelove vozila, baterije i akumulatore, gume i ulja stavlja na tržište u RH, odnosno osoba koja neovisno o načinu prodaje

(a) ima poslovno sjedište u RH i na području RH pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom preprodaje EE opremu, vozila, baterije i akumulatore, gume i ulja koju su proizveli drugi dobavljači, pri čemu se preprodavač ne smatra »proizvođačem« ako se ime ili zaštitni znak proizvođača nalazi na navedenim proizvodima,

(b) ima poslovno sjedište u RH i proizvodi EE opremu, vozila, baterije i akumulatore, gume i ulja pod svojim imenom ili zaštitnim znakom, ili je dala dizajnirati ili proizvesti EE opremu, vozila, baterije i akumulatore, gume i ulja koje prodaje pod svojim imenom ili zaštitnim znakom unutar RH

(c) ima poslovno sjedište u RH i u RH na profesionalnoj osnovi stavlja na tržište EE opremu, vozila, baterije i akumulatore, gume i ulja iz treće zemlje ili iz druge države članice EU ili

(d) koristeći komunikaciju na daljinu prodaje EE opremu vozila, baterije i akumulatore, gume i ulja izravno kućanstvima ili korisnicima koji nisu kućanstva u RH, a poslovno sjedište ima u drugoj državi članici EU ili nekoj trećoj zemlji.

(e) Osoba koja isključivo osigurava financiranje prema bilo kakvom financijskom sporazumu ili u skladu s njim ne smatra se »proizvođačem« ukoliko ne djeluje kao proizvođač u smislu podtočaka (a), (b), (c) i (d) ove definicije.

(f) Osoba koja ima poslovno sjedište u drugoj državi članici EU ili nekoj trećoj zemlji, a na područje RH stavlja na tržište EE opremu, vozila, baterije i akumulatore, gume i ulja izravnom prodajom fizičkoj osobi građaninu i isključivo putem ugovora na daljinu, kako je određen posebnim propisom kojim se uređuju prava potrošača, u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se navedenim proizvođačem i dužna je u pisanom obliku ovlastiti pravnu ili fizičku osobu registriranu za obavljanje određene djelatnosti (u daljnjem tekstu: registrirana osoba) u RH koja je kao ovlašteni predstavnik odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom.

(g) Proizvođač koji ima sjedište u RH i koji koristeći komunikaciju na daljinu prodaje EE opremu vozila, baterije i akumulatore, gume i ulja izravno kućanstvima ili drugim korisnicima u drugoj državi članici EU u kojoj nema poslovno sjedište, dužan je u pisanom obliku imenovati ovlaštenog predstavnika kao osobu koja je na državnom području te države članice EU odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s važećim zakonodavstvom te države članice EU.

(h) Mrežna (internetska) platforma koja pruža usluge prodaje i kupnje EE opreme vozila, baterija i akumulatora, guma i ulja na području RH, a koji potječu od proizvođača koji nisu upisani u Registar, smatra se navedenim »proizvođačem« za sve količine tih proizvoda koji su od takvih proizvođača stavljeni na tržište i odgovorna je za ispunjavanje obveza tih proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom.

(i) Mrežna (internetska) platforma koja pruža usluge prodaje i kupnje EE opreme vozila, baterija i akumulatora, guma i ulja na području RH, a koja nema poslovno sjedište na području RH, obvezna je u pisanom obliku ovlastiti registriranu osobu u RH koja je kao ovlašteni predstavnik odgovorna za ispunjavanje obveza te platforme sukladno ovom Pravilniku.

44. Regeneracija otpadnih ulja je svaki postupak oporabe (recikliranja) kojim se bazna ulja mogu proizvesti rafiniranjem otpadnih ulja, posebno uklanjanjem nečistoća, proizvoda oksidacije i aditiva sadržanih u takvim uljima

45. Registar proizvođača s proširenom odgovornosti (u daljnjem tekstu: Registar) je elektronička baza podataka koja sadrži podatke o proizvođačima EE opreme, vozila, baterija i akumulatorima, guma i ulja koji su dužni izvršavati obveze propisane Zakonom i ovim Pravilnikom za proizvode koje su stavili na tržište te podatke o ispunjavanju obveze doprinosa postizanja ciljeva sukladno Zakonu i ovom Pravilniku, a kojima se omogućuje nadzor nad provedbom ciljeva sukladno Zakonu i ovom Pravilniku

46. Sabirni centar je mjesto sakupljanja otpada koje predstavlja dio mreže mjesta sakupljanja EE otpada, otpadnih vozila, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih guma, te otpadnih ulja, koji nastaje u kućanstvu i u registriranoj osobi

47. Sakupljač je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je, sukladno Zakonu, upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, odnosno ima ishođenu dozvolu za gospodarenje otpadom za postupak sakupljanja i ima sklopljen ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja EE otpada, otpadnih vozila, uključujući otpadne dijelove i materijale vozila, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih guma i otpadnih ulja s ugovornim obrađivačem Fonda ili s Fondom u slučaju iz članka 97. stavka 14. Zakona

48. Serviser je osoba koja u sklopu obavljanja svoje registrirane djelatnosti obavlja poslove održavanja i popravaka i čijim obavljanjem djelatnosti nastaju EE otpad, otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume i otpadna ulja

49. Spremnik je spremnik propisan Zakonom te propisom koji uređuje gospodarenje otpadom

50. Sprječavanje nastanka otpada su mjere poduzete prije nego su EE oprema, vozila, baterije i akumulatori, gume i ulja postali otpad, a kojima se smanjuju:

1. količine otpada od ovih proizvoda, uključujući smanjenje ponovnom uporabom ili produženjem životnog vijeka ovih proizvoda,

2. štetni učinci otpada od ovih proizvoda na okoliš i zdravlje ljudi ili

3. sadržaj opasnih tvari u ovim proizvodima

51. Stopa sakupljanja je omjer mase sakupljenih otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u određenoj kalendarskoj godini, putem sustava kojim upravlja Fond, i prosječne mase prijenosnih baterija i akumulatora, koje su svi proizvođači prodali izravno krajnjim korisnicima ili isporučili trećim osobama radi prodaje krajnjim korisnicima u RH, u toj i prethodne dvije kalendarske godine, izražen kao postotak

52. Stroj za usitnjavanje (»šreder«) je svaki stroj koji se koristi za rezanje, usitnjavanje ili drobljenje otpadnih vozila odnosno dijelova i materijala vozila na komade ili dijelove, uključujući u svrhu dobivanja metalnog otpada koji se može izravno ponovno upotrijebiti

53. Stručna osoba je osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje EE otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima te serviser EE opreme ili vozila

54. Uklanjanje obuhvaća ručnu, strojnu, kemijsku ili metaluršku obradu čiji je rezultat da su opasne tvari, smjese i komponente sadržane u prepoznatljivom toku ili čine prepoznatljivi dio toka u postupku obrade. Tvar, smjesa ili komponenta je prepoznatljiva ako se može pratiti i tako provjeriti je li obrada sigurna za okoliš

55. Ulje je svako ulje iz članka 11. stavka 1. ovog Pravilnika

56. Uredba je Uredba o naknadi gospodarenja otpadom i povratnoj naknadi

57. Uređaj je svaka EE oprema koja se djelomično ili u potpunosti napaja energijom dobivenom iz baterija ili akumulatora ili koja ima sposobnost takvog napajanja

58. Veliki nepokretni industrijski alati su veliki sklop strojeva, opreme i/ili komponenata koji zajedno funkcioniraju za određenu primjenu, koje na određenom mjestu trajno montiraju ili demontiraju ovlaštene osobe i koja se profesionalno koristi i održava u industrijskom proizvodnom pogonu ili objektu za istraživanje i razvoj

59. Veliko nepokretno postrojenje je veliki skup različitih vrsta aparata i, prema potrebi, drugih uređaja koje sklapaju, montiraju i demontiraju ovlaštene osobe, koji su namijenjeni za stalnu uporabu kao dio zgrade ili konstrukcije na unaprijed određenom i za to namijenjenom mjestu te koji mogu biti zamijenjeni samo jednakom posebno konstruiranom opremom

60. Vrste baterija ili akumulatora su:

– prijenosne baterije i akumulatori

– industrijske baterije i akumulatori i

– automobilske baterije i akumulatori (starteri).

61. Vozilo je svako vozilo iz članka 8. ovog Pravilnika.

(2) Pojmovi: »obrada«, »odvojeno sakupljanje«, »opasni otpad«, »oporaba«, »ponovna uporaba«, »posjednik otpada«, »posrednik«, »postupci gospodarenja otpadom«, »priprema za ponovnu uporabu«, »recikliranje«, »sakupljanje«, »stavljanje na raspolaganje na tržištu«, »stavljanje na tržište«, »sustav proširene odgovornosti proizvođača«, »trgovac« i »zbrinjavanje«, primjenjuju se sukladno Zakonu.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

Registar proizvođača s proširenom odgovornosti

Članak 14.

(1) Radi poticanja i praćenja ponovne uporabe i sprječavanja nastanka otpada, recikliranja i općenito oporabe otpada, te doprinosa postizanju nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja, oporabe i recikliranja EE otpada, otpadnih vozila, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih guma i otpadnih ulja, proizvođači koji EE opremu, vozila i sastavne dijelove vozila, baterije i akumulatore, gume i ulja stavljaju na tržište obvezni su registrirati se i dostavljati podatke u elektroničkom obliku u Registar.

(2) Izuzeća od obveze iz stavka 1. ovog članka određuje i odobrava Fond sukladno određenim kriterijima, a koja je Fond dužan objaviti na svojim mrežnim stranicama.

(3) Financijska agencija obvezna je svim proizvođačima iz stavka 1. ovog članka koji se registriraju u Registar dodijeliti jedinstveni registracijski broj te ih informirati o dodijeljenom broju.

(4) Proizvođači iz stavka 3. ovog članka obvezni su dostaviti u Registar podatke o svakoj promjeni podataka temeljem kojih im je dodijeljen jedinstveni registracijski broj u roku od 15 dana od nastale promjene.

(5) Javno dostupni podaci iz Registra o proizvođačima iz stavka 3. ovog članka koji su upisani u Registar moraju biti dostupni na mrežnim stranicama Financijske agencije i Fonda.

(6) Podaci koje su proizvođači sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika dužni dostavljati u Registar, unose se putem odgovarajućih obrazaca elektroničkim putem.

Naknada gospodarenja

Članak 15.

(1) Naknada gospodarenja obračunava se na temelju podataka koje je proizvođač iz članka 14. stavka 1. ovog Pravilnika dostavio u Registar.

(2) Naknada gospodarenja iz stavka 1. ovog članka plaća se u Fond do kraja tekućeg mjeseca, za količinu EE opreme, vozila i sastavnih dijelova vozila iz Dodatka 23. ovog Pravilnika, baterija i akumulatora, guma te ulja, koje je proizvođač iz stavka 1. ovog članka stavio na tržište na području RH u prethodnom mjesecu.

(3) Iznos naknade gospodarenja iz stavka 1. ovog članka određuje se sukladno Uredbi i Zakonu.

(4) Za proizvode iz stavka 2. ovog članka koji su namijenjeni iznosu/izvozu ili su u provozu ne plaća se naknada gospodarenja, uz uvjet da proizvođač posjeduje valjanu propisanu dokumentaciju o iznosu/izvozu, odnosno propisanu dokumentaciju koja proizvode iz stavka 2. ovog članka svrstava u kategoriju proizvoda u provozu.

(5) U slučaju iznosa/izvoza, provoza ili povlačenja s tržišta s područja RH proizvoda iz stavka 4. ovog članka za koje je proizvođač iz stavka 1. ovog članka prethodno platio naknadu gospodarenja u Fond, proizvođač iz stavka 1. ovog članka ima pravo na povrat uplaćene naknade.

(6) Pravo na povrat uplaćene naknade iz stavka 5. ovoga članka proizvođač iz stavka 1. ovog članka ostvaruje povodom zahtjeva podnesenog Fondu, a na temelju podataka koje je dostavio u Registar te priložene vjerodostojne dokumentacije o iznosu/izvozu, provozu ili povlačenju s tržišta s područja RH proizvoda iz stavka 4. ovog članka.

(7) Ukupna sredstva koja Fond prikupi naplatom naknade gospodarenja za proizvode iz stavka 2. ovog članka moraju biti dostatna za nadoknadu troškova propisanih člankom 105. Zakona.

(8) Sadržaj prijave te način dostave podataka iz stavka 1. ovog članka Pravilnika u Registar, određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Fond i davatelji poštanskih usluga, uključujući kurirske i druge dostavne usluge, nadležna tijela za carinski i trošarinski sustav i nadležna tijela za poslove statistike, radi ispunjavanja obveze proširene odgovornosti proizvođača proizvoda sklopit će sporazume u cilju uređivanja međusobnih odnosa radi identifikacije obveznika plaćanja naknade gospodarenja i učinkovite naplate naknada gospodarenja.

Trgovanje i posredovanje

Članak 16.

(1) Fond ugovorima određuje način i uvjete trgovanja EE otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama i otpadnim uljima te posredovanja u gospodarenju EE otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama i otpadnim uljima.

(2) Trgovanje i posredovanje iz stavka 1. ovog članka mora predstavljati doprinos ispunjavanju ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom.

Sustav proširene odgovornosti proizvođača kojim upravlja Fond

Članak 17.

(1) Fond upravlja gospodarenjem EE otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama i otpadnim uljima, te u tu svrhu osigurava tokove tog otpada.

(2) Fond preuzima obvezu ispunjavanja ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom za proizvođače koji su uplatili naknadu gospodarenja na račun Fonda, razmjerno uplaćenoj naknadi, i u tu svrhu raspolaže EE otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama i otpadnim uljima, provodi poslove za koje sukladno članku 105. Zakona osigurava nadoknadu troškova, te upravlja i kontrolira funkcioniranje i učinkovitost sustava gospodarenja EE otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama i otpadnim uljima.

(3) Fond je obvezan:

(a) sklopiti ugovore, odnosno sporazume, s obrađivačima, sakupljačima, te prema potrebi s drugim registriranim osobama, a kojima se uređuju obveze i uvjeti gospodarenja EE otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama i otpadnim uljima, a u svrhu ispunjenja obveza propisanih proširenom odgovornosti proizvođača proizvoda i ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom,

(b) sklopiti ugovore s Ministarstvom Financija – Carinskom upravom i osobama koje vode službene evidencije i baze podataka tijela državne uprave, kojima se uređuju međusobni odnosi i dostava podataka u Fond o EE opremi, vozilima, baterijama i akumulatorima, gumama i uljima, stavljenim na tržište na području RH, a u svrhu naplate naknade gospodarenja. Radi identifikacije obveznika plaćanja naknade gospodarenja Fond može u slučaju potrebe sklopiti ugovore i s drugim osobama,

(c) provoditi informativne kampanje ili druge odgovarajuće mjere kojima se posjednici EE otpada, otpadnih vozila, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih guma i otpadnih ulja potiču na predaju takvog otpada u sustav kojim upravlja Fond.

(d) provesti najmanje jednom godišnje akcije sakupljanja EE otpada, otpadnih vozila, otpadnih baterija i akumulatora, posebice male opreme informatičke tehnike (IT) i opreme za telekomunikacije, vozila odbačenih na površine javne namjene i u okoliš te prijenosnih baterija i akumulatora.

(4) Fond je obvezan provoditi kontrolu podataka upisanih u Registar radi provjere njihove ažurnosti, cjelovitosti i točnosti u okviru Zakonom propisane djelatnosti.

(5) Fond je obvezan objaviti na svojim mrežnim stranicama popis proizvođača upisanih u Registar te osoba s kojima je sklopio ugovor iz stavka 3. ovog članka.

(6) Fond je obvezan objaviti na svojim mrežnim stranicama popis sakupljača koji su zaduženi za preuzimanje EE otpada, otpadnih vozila, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih guma i otpadnih ulja od registriranih osoba.

(7) Fond donosi odluku o sabirnom centru kojom uređuje osnivanje, način rada i prestanak sabirnog centra.

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada

Članak 18.

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za EE otpad, otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatore, otpadne gume i otpadna ulja vodi se u skladu sa Zakonom, propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom u RH i ovim Pravilnikom.

DIO PRVI

OTPADNA ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

Ciljevi za otpadnu električnu i elektroničku opremu

Članak 19.

(1) Ciljevi odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada određeni su Zakonom.

(2) Dodatno na stavak 1. ovog članka, ciljevi odvojenog sakupljanja EE otpada, minimalni ciljevi oporabe, recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu EE otpada, uključujući i pravila za njihov izračun propisani su u Dodatku 5. ovog Pravilnika.

OBVEZE PROIZVOĐAČA, PRODAVATELJA I SERVISERA EE OPREME

Ispunjavanje obveze proizvođača EE opreme u postizanju cilja

Članak 20.

(1) Proizvođač koji EE opremu stavlja na tržište (u daljnjem tekstu: proizvođač EE opreme) dužan je u okviru obveze proširene odgovornosti proizvođača propisane Zakonom i razmjerno količini EE opreme koju je stavio na tržište ispuniti obvezu doprinosa u postizanju ciljeva iz članka 19. ovog Pravilnika uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda koji time u ime proizvođača EE opreme osigurava provedbu djelatnosti gospodarenja EE otpadom i ostalih poslova i aktivnosti sukladno članku 105. Zakona radi postizanja ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Ispunjavanje obveze doprinosa proizvođača EE opreme u postizanju ciljeva propisanih Zakonom nadzire Carinska uprava, odnosno prate Ministarstvo i Fond u okviru svoje nadležnosti.

(3) Proizvođač EE opreme obvezan je prijaviti se i dostavljati podatke u Registar te je razmjerno količini EE opreme koju je stavio na tržište obvezan snositi troškove gospodarenja EE otpadom.

(4) U cilju provedbe obveze iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka proizvođač EE opreme ili njegov ovlašteni predstavnik obvezan je sam obračunati i plaćati naknadu gospodarenja iz članka 15. ovog Pravilnika na račun Fonda, i u skladu s Uredbom.

(5) Obračunsko razdoblje za plaćanje naknade iz stavka 4. ovoga članka je jedan mjesec, a proizvođač EE opreme je obvezan uplatiti iznos naknade u Fond do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(6) Proizvođač EE opreme je obvezan u svojim evidencijama voditi podatke o EE opremi, mjestu i državi nabave ili otpreme EE opreme te količini EE opreme koju je stavio na tržište, iznio, izvezao i povukao s tržišta na području RH te količini EE opreme u provozu.

(7) Proizvođač EE opreme ili njegov ovlašteni predstavnik obvezni su dostavljati podatke iz stavka 6. ovog članka u Registar u skladu s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2019/290 od 19. veljače 2019. o utvrđivanju formata za registraciju i izvješćivanje u registar za proizvođače električne i elektroničke opreme (SL L 48, 20. 2. 2019.), jednom mjesečno, do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, i sukladno članku 15. stavku 8. ovog Pravilnika.

(8) Sadržaj prijave te način dostave podataka iz stavka 6. ovog Pravilnika u Registar određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Fond je obvezan osigurati da podaci iz Registra o proizvođačima EE opreme, koji su sukladno sporazumu iz članka 94. stavka 8. Zakona javno dostupni, budu objavljeni i javno dostupni na mrežnim stranicama Fonda te da sadrže poveznice na nacionalne registre proizvođača EE opreme drugih država članica EU.

(10) Proizvođač EE opreme iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka koji ne ispunjava obveze propisane ovim člankom plaća naknadu gospodarenja prema posebnom obračunu sukladno Uredbi.

Dizajn i proizvodnja

Članak 21.

(1) Proizvođač EE opreme obvezan je osigurati da je EE oprema koja se stavlja na tržište dizajnirana i proizvedena na način:

– da je uporaba opasnih tvari u EE opremi smanjena na najmanju moguću mjeru, uz poštivanje ograničenja uporabe određenih opasnih tvari u EE opremi koja su unutar EU propisana posebnim propisom

– da je moguće rastavljanje i oporaba EE otpada, a posebno ponovna uporaba i recikliranje njegovih komponenata i materijala

– da je EE oprema, sukladno posebnom propisu, u skladu s tehničkim zahtjevima za eko-dizajn proizvoda koji olakšavaju ponovnu uporabu i obradu EE otpada

– da su u proizvodnji EE opreme u najvećoj mogućoj mjeri uporabljeni reciklirani materijali

– da EE oprema koja je postala EE otpad, ne predstavlja opasnost ni štetu po ljudsko zdravlje i okoliš, kao ni zapreku ili poteškoću pri gospodarenju tim EE otpadom.

(2) Proizvođač EE opreme ne smije kroz poseban dizajn EE opreme ili proizvodne postupke sprječavati ponovnu uporabu EE opreme, osim ako takav dizajn ili postupci predstavljaju osobite prednosti u pogledu zaštite okoliša i/ili sigurnosnih zahtjeva korištenja EE opreme.

Označavanje EE opreme

Članak 22.

(1) Proizvođač EE opreme mora osigurati da EE oprema bude čitljivo, i na vidljivom mjestu jasno i neizbrisivo, označena oznakom o obaveznom odvojenom sakupljanju EE otpada iz Dodatka 6. ovog Pravilnika.

(2) Ukoliko oznaku iz prethodnog stavka zbog veličine ili funkcije EE opreme nije moguće otisnuti na samoj EE opremi, istu oznaku potrebno je otisnuti na ambalaži ili uputama za upotrebu ili jamstvenom listu te EE opreme.

(3) Proizvođač EE opreme mora osigurati da EE oprema na samoj EE opremi ili ambalaži ili uputama za upotrebu ili jamstvenom listu te EE opreme sadrži čitljiv i vidljiv natpis o tvrtki proizvođaču te EE opreme kao i oznaku da je EE oprema stavljena na tržište nakon 13. kolovoza 2005. godine.

(4) EE opremu, ukoliko je moguće, potrebno je označiti sukladno normi HRN EN 50419.

Informiranje krajnjih korisnika, prodavatelja i javnosti o gospodarenju EE otpadom

Članak 23.

(1) Proizvođač EE opreme i/ili prodavatelj EE opreme obvezan je uz isporučenu EE opremu krajnjim korisnicima priložiti pisanu uputu o:

– razlozima, važnosti i obvezi odvojenog sakupljanja EE otpada te zabrani i razlozima zabrane odlaganja EE otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada

– tome u kojoj je mjeri isporučenu EE opremu moguće ponovo koristiti i reciklirati

– mjestima i sustavima povrata i prikupljanja EE otpada koji su im na raspolaganju, bez obzira na osobe koje su ih uspostavile

– važnosti uloge i doprinosa krajnjih korisnika u gospodarenju EE otpadom te mogućim načinima ponovne uporabe, recikliranja i drugih oblika oporabe EE otpada

– mogućim utjecajima EE otpada na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi kao rezultat prisutnosti opasnih tvari u EE opremi

– značenju oznake iz Dodatka 6. ovog Pravilnika.

(2) Proizvođač EE opreme obvezan je informirati sve prodavatelje u dobavljačkom lancu o načinu preuzimanja EE otpada od posjednika, a posebno prodavatelja koji posljednji dobavlja EE opremu krajnjem korisniku.

(3) Proizvođač EE opreme obvezan je informaciju iz stavka 2. ovog članka priložiti uz dokumentaciju koja prati pošiljku EE opreme od proizvođača EE opreme do prodavatelja.

(4) Informiranje javnosti o važnosti odvojenog sakupljanja i pravilne obrade EE otpada, posebno i prije svega za EE opremu za izmjenu topline koja sadrži tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove, za fluorescentne cijevi (žarulje) koje sadrže živine pare, za fotonaponske ploče te za malu opremu svrstanu u kategorije 5. i 6. u Dodatku 3. ovog Pravilnika, dužni su provoditi proizvođači EE opreme na svojim mrežnim stranicama te Fond putem godišnjih edukativnih kampanja.

Informiranje obrađivača EE otpada

Članak 24.

(1) Proizvođač EE opreme obvezan je za svaku vrstu nove EE opreme koju prvi put stavlja na tržište, najkasnije u roku od godinu dana od stavljanja na tržište, o vlastitom trošku osigurati informacije o pripremi za ponovnu uporabu i obradi te EE opreme kada ona postane EE otpad.

(2) Informacije iz stavka 1. ovog članka moraju sadržavati podatke o sastavnim dijelovima i materijalima EE opreme kao i mjestima unutar EE opreme gdje se nalaze opasne tvari i smjese.

(3) Informacije iz stavka 1. i 2. ovog članka moraju biti dostupne sakupljačima EE otpada i obrađivačima EE otpada u obliku priručnika ili putem elektroničkih medija.

Obveze prodavatelja EE opreme

Članak 25.

(1) Prodavatelj EE opreme obvezan je prilikom prodaje, odnosno dostave, EE opreme krajnjem korisniku u RH, bez naknade preuzeti EE otpad od posjednika u kućanstvu po sistemu jedan za jedan, ako potječe od EE opreme iz Dodatka 1. odnosno Dodatka 3. ovog Pravilnika i ako je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema.

(2) Prodavatelj EE opreme, koji u svom prodajnom programu ima halogene žarulje, fluorescentne i ostale vrste štednih žarulja, obvezan ih je preuzimati od posjednika u kućanstvu kada ih se predaje kao EE otpad, i to bez naknade i obveze kupnje i neovisno koji je proizvođač i koji je tip žarulje, a spremnik za preuzimanje, koji mora biti konstruiran na način da onemogućuju emisiju štetnih plinova u okoliš, i koji se nalazi na svakom prodajnom mjestu na kojem se prodaju te žarulje, mora osigurati sakupljač EE otpada koji ih na tom prodajnom mjestu preuzima.

(3) Prodavatelj EE opreme s maloprodajnom trgovinom koja ima više od 400 m² prodajne površine za EE opremu mora unutar svog poslovnog prostora osigurati preuzimanje EE otpada vanjskih dimenzija do 25 cm od posjednika u kućanstvu bez naknade i bez obveze kupnje.

(4) Prodavatelj EE opreme iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka obvezan je, na vidnom mjestu na ulazu za kupce u trgovinu naljepnicom i na istaknutom mjestu na blagajni naljepnicom ili stalkom informirati krajnjeg korisnika o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja EE otpada oznakom iz Dodatka 7. ovog Pravilnika te po potrebi i usmeno o načinu i uvjetima preuzimanja.

(5) Prodavatelj EE opreme koji koristeći komunikaciju na daljinu, npr. putem interneta, telefona, kataloga i slično, prodaje EE opremu izravno korisnicima u kućanstvima ili korisnicima koji nisu kućanstva, obvezan je na svojim mrežnim stranicama informirati kupca o lokaciji na kojoj je osigurana mogućnost besplatnog preuzimanja EE otpada koji nastaje od te EE opreme, a koja mora biti na području jedinice lokalne samouprave u koju se EE oprema dostavlja.

(6) Prodavatelj EE opreme koji preuzima EE otpad od posjednika u kućanstvu na prodajnom mjestu, odnosno na mjestu dostave EE opreme, ne obavlja djelatnost sakupljanja otpada stoga ne podliježe obvezi upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja sukladno Zakonu niti je obvezan voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za EE otpad preuzet u smislu odredbi ovog članka.

(7) Prodavatelj EE opreme koji u smislu odredbi ovog članka preuzima EE otpad od posjednika u kućanstvu, dužan je taj otpad bez naknade predati sakupljaču EE otpada.

(8) Prodavatelj EE opreme iz stavka 7. ovog članka dužan je voditi evidenciju o količinama preuzetog EE otpada po vrstama proizvoda i prema kategorijama iz Dodataka 1. i Dodatka 3. ovog Pravilnika, po svakom pojedinom proizvođaču i o tome ga izvješćivati.

(9) Poštujući nacionalne zdravstvene i sigurnosne uvjete i standarde RH, prodavatelj EE opreme koji od posjednika u kućanstvu u smislu odredbi ovog članka preuzima EE otpad koji zbog kontaminacije predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost osoblja može odbiti preuzimanje takvog EE otpada, ali je u tom slučaju obvezan informirati posjednika o najbližem sakupljaču EE otpada.

(10) Obveze prodavatelja EE opreme propisane ovim člankom vrijede za svako prodajno mjesto na kojem se prodaje EE oprema, bez obzira na gustoću naseljenosti područja na kojem se prodajno mjesto nalazi.

Obveze servisera

Članak 26.

Serviser je obvezan unutar svog poslovnog prostora besplatno preuzeti od krajnjeg korisnika EE opremu koja je prethodno stavljena na tržište na području RH i za koju se utvrdi da popravak nije moguć ili je komercijalno neisplativ, te bez naknade i sukladno ovom Pravilniku istu predati sakupljaču EE otpada.

GOSPODARENJE EE OTPADOM

Općenito

Članak 27.

(1) Gospodarenje EE otpadom poduzima se u svrhu ispunjavanja ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom, uključujući sprječavanje i ponovnu uporabu te vođenje evidencije i predaju izvješća sukladno ovom Pravilniku, Zakonu te posebnim propisima.

(2) Troškove gospodarenja EE otpadom obvezan je snositi proizvođač EE opreme uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, koji razmjerno uplaćenoj naknadi od proizvođača EE opreme preuzima obvezu pokrivanja troškova gospodarenja EE otpadom.

(3) Posjednik EE otpada obvezan je EE otpad odvajati od ostalih vrsta otpada, te ga tako odvojenog predati sakupljaču EE otpada, prodavatelju EE opreme, u reciklažno dvorište, odnosno u sabirni centar, i to u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova. Takvim EE otpadom smatraju se i prethodno nerastavljeni dijelovi EE opreme koja se sastoji od više cjelina, kao što su npr. monitori računala, elektromotori crpki ili kompresora i slično.

(4) Posjednik EE otpada u registriranoj osobi obvezan je posebno odvojiti i evidentirati EE otpad koji odgovara definiciji EE otpada iz kućanstva od ostalog EE otpada te ga odvojeno i uz ostali EE otpad predati sakupljaču EE otpada uz odgovarajuće prateće listove.

(5) Predaja, preuzimanje, sakupljanje i prijevoz odvojeno sakupljenog EE otpada obavlja se bez naplate za kućanstva i registrirane osobe i na način koji omogućuje optimalne uvjete za pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i druge postupke oporabe te izdvajanje opasnih tvari iz EE otpada.

(6) EE otpad se prilikom sakupljanja i prijevoza ne smije prešati ili miješati i prevoziti s drugom vrstom otpada, kao niti podvrgavati se postupcima kojima se EE otpad oštećuje ili se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš.

(7) U cilju što bolje pripreme za ponovnu uporabu i prije bilo kakvog daljnjeg prijevoza, osobe koje preuzimaju i sakupljaju EE otpad obvezne su u sabirnim centrima posebno odvajati EE otpad prikladan za pripremu za ponovnu uporabu od ostalog prikupljenog EE otpada te prema potrebi i u svrhu edukacije, omogućiti pristup osoblju obrađivača EE otpada osposobljenom za ponovnu uporabu.

(8) Odvojeno sakupljeni EE otpad koji prethodno još nije obrađen sukladno članku 30. i Dodatku 8. i Dodatku 9. ovog Pravilnika ne smije se zbrinjavati.

(9) Posebni uvjeti gospodarenja EE otpadom, koji se primjenjuju u skladu s posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, propisani su stavkom 6. ovoga članka i Dodatkom 8. i Dodatkom 9. ovoga Pravilnika.

Sustav sakupljanja i obrade EE otpada kojim upravlja Fond

Članak 28.

(1) Ispunjavanje ciljeva proizvođača EE opreme u svrhu ispunjavanja ciljeva Republike Hrvatske o odvojenom sakupljanju i obradi EE otpada iz članka 19. ovog Pravilnika osigurava Fond.

(2) Fond je u kalendarskoj godini obvezan ispuniti ciljeve gospodarenja EE otpadom.

(3) Cilj proizvođača EE opreme je količina EE otpada koju treba sakupiti proizvođač EE opreme u tekućoj godini, a utvrđuje se umnoškom uprosječene količine EE opreme koju je proizvođač EE opreme stavio na tržište tijekom prethodne tri kalendarske godine i stope cilja odvojenog sakupljanja u tekućoj godini iz članka 19. ovog Pravilnika za svaku pojedinu kategoriju EE opreme iz Dodatka 1. i Dodatka 3. ovog Pravilnika.

(4) Sustav sakupljanja i obrade EE otpada kojim upravlja Fond obuhvaća sve kategorije EE opreme iz Dodatka 1. i Dodatka 3. ovog Pravilnika.

(5) Obrađivač EE otpada koji je uspostavio vlastitu sakupljačku mrežu sukladno članku 97. stavku 11. Zakona i sakupljač koji predaje EE otpad na obradu sukladno članku 97. stavku 14. Zakona dužan je Fondu omogućiti neposrednu kontrolu EE otpada s ciljem utvrđivanja količine i sastava EE otpada, a u svrhu obračuna i isplate naknada sukladno ovom Pravilniku.

Sakupljanje EE otpada

Članak 29.

(1) Sakupljanje EE otpada nastalog od EE opreme stavljene na tržište na području RH osiguravaju obrađivač EE otpada i Fond, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Sakupljanje EE otpada iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je sakupljaču EE otpada koji ima sklopljen ugovor s ugovornim obrađivačem EE otpada Fonda ili s Fondom u slučaju iz članka 97. stavka 14. Zakona.

(3) Sakupljač EE otpada je obvezan od posjednika EE otpada preuzeti EE otpad u cijelosti i u takvom ga stanju predati obrađivaču EE otpada.

(4) Sakupljač EE otpada je obvezan, na poziv posjednika EE otpada u kućanstvu, bez naplate i unutar 20 dana od poziva preuzeti EE otpad čija je ukupna masa veća od 30 kg, a može preuzeti i manju količinu.

(5) Sakupljač EE otpada je obvezan na poziv prodavatelja, servisera, te ostalih posjednika EE otpada koji su registrirane osobe, bez naplate i unutar 20 dana od poziva preuzeti EE otpad čija je ukupna masa veća od 30 kg, a može preuzeti i manju količinu.

(6) Sakupljač EE otpada je obvezan privremeno skladištiti sakupljeni EE otpad sukladno tehničkim zahtjevima iz Dodatka 9. točke A. ovog Pravilnika.

(7) U slučaju kada EE otpad predstavlja zdravstvenu ili sigurnosnu opasnost, posjednik EE otpada je o tome obvezan obavijestiti sakupljača EE otpada ili drugu osobu kojoj predaje EE otpad.

(8) Sakupljač EE otpada je obvezan sav sakupljeni EE otpad predati obrađivaču EE otpada uz popunjeni prateći list sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, odnosno uz odgovarajući dokument o prekograničnom prometu otpadom.

(9) Sakupljač EE otpada je obvezan na cijelom teritoriju RH sakupljati EE otpad iz svih izvora i sav sakupljeni EE otpad predati obrađivaču EE otpada, sukladno ugovoru s obrađivačem EE otpada, odnosno s Fondom.

(10) Obrađivač EE otpada je obvezan dostaviti Fondu popis sakupljača EE otpada s kojima je sklopio ugovor, te područja RH po poštanskim brojevima koje pokrivaju za cijeli teritorij RH.

(11) Obrađivač EE otpada koji ima sklopljen ugovor s Fondom ima pravo na naknadu troškova usluge sakupljanja EE otpada od Fonda sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim odlukom Fonda i ugovorom s Fondom.

(12) Naknadu iz stavka 11. ovog članka Fond utvrđuje odlukom, uzimajući u obzir i naknadu troškova trajektnog prijevoza, tunelarine i mostarine kao i ostale troškove sakupljanja EE otpada.

(13) Fond plaća obrađivaču EE otpada i sakupljaču EE otpada iz stavka 15. ovog članka jednom mjesečno naknadu za pokriće troškova poslova sakupljanja EE otpada, sukladno ugovoru Fonda i obrađivača EE otpada, odnosno Fonda i sakupljača EE otpada, i na temelju izvješća koje mu dostavljaju obrađivač EE otpada, odnosno sakupljač EE otpada.

(14) Sadržaj izvješća iz stavka 13. ovog članka te način i rok dostave istih u Fond određuje Fond uputom, koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(15) Iznimno od odredbi iz stavka 11. ovog članka, ako ne postoje kapaciteti za oporabu određene vrste EE otpada kod obrađivača EE otpada koji ima sklopljen ugovor s Fondom, sakupljač EE otpada koji ima sklopljen ugovor s Fondom ima pravo na naknadu za pokriće troškova sakupljanja EE otpada i predaju istog oporabitelju EE otpada koji raspolaže odgovarajućim kapacitetom za oporabu istog.

Obrada EE otpada

Članak 30.

(1) Obradu EE otpada nastalog od EE opreme stavljene na tržište na području RH osiguravaju obrađivač EE otpada i Fond, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Obrada EE otpada iz stavka 1. ovoga članka mora u najvećoj mogućoj mjeri predstavljati doprinos ostvarenju ciljeva iz članka 19. ovoga Pravilnika.

(3) Obradu EE otpada iz stavka 1. ovog članka obavlja obrađivač EE otpada koji ima sklopljen ugovor s Fondom.

(4) Obrađivač EE otpada koji na temelju ovlaštenja ima sklopljen ugovor s Fondom za obradu EE otpada obvezan je sklopiti ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja EE otpada sa sakupljačem EE otpada koji je upisan kao sakupljač u Očevidnik sakupljača i oporabitelja ili ima važeću Dozvolu za gospodarenje otpadom i koji udovoljava uvjetima postavljenim od obrađivača EE otpada, kao što su npr. obuhvat cijelog teritorija RH, kvaliteta pošiljke EE otpada i slično.

(5) Uvjet za poslove obrade EE otpada na području RH je da osoba iz stavka 1. ovoga članka:

– posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe određene vrste EE otpada postupkom R3 ili R4 ili R5 sukladno Dodatku II. Zakona

– da ima mogućnost sortiranja EE otpada (u vlastitom postrojenju ili ugovorno) u svrhu dobivanja odgovarajuće sirovine za vlastito postrojenje

– da građevina za obradu EE otpada ispunjava osnovne tehničke zahtjeve za obradu EE otpada iz Dodatka 9. točke B. ovog Pravilnika.

(6) EE otpad koji je sakupljen na području RH, a za koji postoje kapaciteti za oporabu i recikliranje, mora se oporabiti i reciklirati u RH.

(7) Iznimno od stavka 3. ovog članka, ako kod obrađivača EE otpada koji ima sklopljen ugovor s Fondom ne postoje kapaciteti za oporabu EE otpada, sakupljač EE otpada koji ima ugovor s Fondom predaje EE otpad obrađivaču EE otpada koji raspolaže odgovarajućim kapacitetom za oporabu EE otpada.

(8) Oporaba EE otpada iz stavka 6. i 7. ovog članka mora u najvećoj mogućoj mjeri predstavljati doprinos ostvarenju ciljeva oporabe i recikliranja sukladno članku 19. ovog Pravilnika.

(9) Obrađivač EE otpada iz stavka 3. ovog članka ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova obrade EE otpada u skladu s ugovorom Fonda i obrađivača EE otpada, a sukladno članku 105. stavku 5. i 6. Zakona.

(10) Odluku iz prethodnog stavka Fond donosi uzimajući u obzir učinkovitost sustava sakupljanja i obrade EE otpada s ciljem postizanja maksimalne stope sakupljanja i oporabe EE otpada.

(11) Obrađivač EE otpada smije otpad nastao oporabom radi zbrinjavanja skladištiti do tri godine.

Članak 31.

(1) Obrađivač EE otpada je obvezan bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču EE otpada, preuzeti od sakupljača EE otpada sav sakupljeni EE otpad te ga obraditi u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Obrađivač EE otpada mora imati građevinu za skladištenje i obradu EE otpada u skladu sa Zakonom i posebnim propisom te je obvezan ispunjavati zahtjeve iz Dodatka 8. i Dodatka 9. ovog Pravilnika.

(3) Obrada EE otpada, koja nije priprema za ponovnu uporabu i oporaba ili recikliranje, mora minimalno uključiti izdvajanje svih tekućina te posebnu obradu sukladno Dodatku 8. ovog Pravilnika.

(4) Oporaba EE otpada mora se obavljati uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika.

(5) Ukoliko je moguće, obrada EE otpada obavlja se na način uspostavljen certificiranim sustavima za ekološko upravljanje, poput Sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) propisanog zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22. 12. 2009.) i hrvatske norme HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem.

(6) Ukoliko u RH ne postoje radni i tehnički kapacitet za obradu cjelovitog EE otpada, dijelova EE otpada ili ostataka nakon obrade EE otpada, obrađivač EE otpada je obvezan takav EE otpad isporučiti izvan RH o vlastitom trošku i Fondu dostaviti dokaz da je taj EE otpad isporučen na oporabu ili zbrinjavanje, oporabljen i/ili zbrinut, što dokazuje izvješćem o izvezenim količinama neobrađenog EE otpada i ovjerenim obrascem odgovarajućeg dokumenta o prekograničnom prometu otpadom, sukladno posebnom propisu.

(7) U slučaju isporuke EE otpada izvan država članica EU izvoznik EE otpada je obvezan izvoz obavljati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1013/2006) i Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (Tekst značajan za EGP) (SL L 316, 4. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1418/2007).

(8) U svrhu doprinosa ispunjenju obveza i ciljeva oporabe propisanih ovim Pravilnikom, izvoznik EE otpada je obvezan, u skladu s Uredbom 1013/2006/EZ i Uredbom 1418/2007/EZ dokazati da je obrada izvezenog EE otpada obavljena u uvjetima koji su u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Financiranje sustava gospodarenja EE otpadom nastalim od krajnjih korisnika u kućanstvu

Članak 32.

Troškovi sustava gospodarenja EE otpadom kojim upravlja Fond, a koji će nastati i koji su već nastali od krajnjih korisnika u kućanstvu, pokrivaju se iz naknade gospodarenja iz članka 14. ovog Pravilnika, uključujući i EE otpad koji je nastao od EE opreme koja je stavljena na tržište prije 26. srpnja 2007. godine (»povijesni otpad«).

Financiranje sustava gospodarenja EE otpadom nastalim od krajnjih korisnika u registriranoj osobi

Članak 33.

Troškovi sustava gospodarenja EE otpadom kojim upravlja Fond, a koji će nastati i koji su već nastali od krajnjih korisnika u registriranoj osobi, pokrivaju se iz naknade gospodarenja iz članka 14. ovog Pravilnika, uključujući i EE otpad koji je nastao od EE opreme koja je stavljena na tržište prije 26. srpnja 2007. godine (»povijesni otpad«).

Vođenje evidencije, prikupljanje podataka i izvješćivanje

Članak 34.

(1) Sakupljač EE otpada obvezan je voditi evidenciju o masi EE otpada, njegovih komponenti, materijala ili tvari koje je sakupio i predao obrađivaču EE otpada ili isporučio na obradu te posebno evidentirati EE otpad koji odgovara definiciji EE otpada iz kućanstva od ostalog EE otpada koji ne odgovara definiciji EE otpada iz kućanstva.

(2) Sakupljač EE otpada je obvezan voditi evidenciju o sakupljenim količinama EE otpada po ključnom broju otpada za svaku lokaciju skladišta sakupljača EE otpada odvojeno, uključujući i evidenciju o stanju skladišta EE otpada.

(3) Sakupljač EE otpada je obvezan posebno evidentirati EE otpad preuzet kod prodavatelja EE opreme.

(4) Sakupljač EE otpada je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1., 2, i 3. ovog članka dostavljati Fondu i obrađivaču EE otpada, sukladno ugovoru s obrađivačem EE otpada ili s Fondom.

(5) Fond i obrađivač EE otpada obvezni su voditi elektroničku evidenciju o količini sakupljenog, preuzetog, obrađenog te isporučenog na obradu EE otpada, njegovih komponenti, materijala ili tvari, uključujući evidenciju o posebnoj obradi EE otpada sukladno Dodatku 8. ovog Pravilnika i evidenciju o stanju skladišta EE otpada.

(6) Obrađivač EE otpada je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovog članka dostaviti Fondu do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(7) Način dostave podataka i stavka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka određuje Fond i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(8) Dostava podataka iz stavka 7. ovog članka mora omogućiti izvješćivanje prema Europskoj komisiji u skladu s ovim Pravilnikom.

(9) Fond je obvezan, najkasnije do 1. rujna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, dostaviti u elektroničkom obliku godišnje podatke iz stavka 7. ovog članka Ministarstvu na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 35.

(1) Fond je obvezan na godišnjoj razini prikupljati podatke, uključujući argumentirane procjene, o masenim količinama i kategorijama EE opreme stavljene na tržište, te na isti način o EE otpadu koji je sakupljen, pripremljen za ponovnu uporabu, oporabljen odnosno recikliran ili izvezen na obradu.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju obuhvatiti informacije o odvojeno sakupljenom EE otpadu koji su preuzeli sakupljači EE otpada i obrađivači EE otpada (uključujući EE otpad koji su preuzeli prodavatelji (distributeri) kao i EE otpad koji su odvojeno prikupili proizvođači ili treće strane koje djeluju u njihovo ime).

(3) Fond je obvezan prikupljene podatke iz stavka 1. ovoga članka jednom godišnje dostaviti Ministratsvu u elektroničkom obliku, najkasnije do 1. rujna tekuće godine za prethodnu godinu, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(4) Temeljem prikupljenih podataka iz stavka 3. ovog članka, Ministarstvo izrađuje godišnje Izvješće o gospodarenju EE otpadom i objavljuje ga jednom godišnje na svojoj mrežnoj stranici, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za prethodnu godinu, a kako bi bilo dostupno svim zainteresiranim stranama.

Informacijski sustav i izvješćivanje prema Europskoj komisiji

Članak 36.

(1) Elektroničku evidenciju podataka o EE opremi koja se stavlja na tržište u RH i EE otpadu nastalom od te EE opreme vodi Ministarstvo.

(2) Izvješće o provedbi Direktive 2012/19/EU izrađuje Ministarstvo u suradnji s Fondom, a sastavlja ga na temelju upitnika iz Odluke Komisije 2004/249/EZ od 11. ožujka 2004. o upitniku za izvješća država članica o provedbi Direktive 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Tekst značajan za EGP) (SL L 78, 16. 3. 2004.) i u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/699 оd 18. travnja 2017. o utvrđivanju zajedničke metodologije za izračun mase električne i elektroničke opreme (EEO) stavljene na tržište svake države članice te zajedničke metodologije za izračun količine nastale otpadne električne i elektroničke opreme (OEEO) izražene masom u svakoj državi članici (Tekst značajan za EGP) (SL L 103, 19. 4. 2017.) i Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/2193 od 17. prosinca 2019. o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka i utvrđivanju formata podataka za potrebe Direktive 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) ((priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 8995) (Tekst značajan za EGP) (SL L 330, 20. 12. 2019.), odnosno u skladu s drugim važećim propisom EU o izvješćivanju o provedbi Direktive 2012/19/EU).

Članak 37.

(1) Izvješće iz članka 36. stavka 2. ovog Pravilnika Ministarstvo dostavlja elektroničkim putem Europskoj komisiji, za svaku kalendarsku godinu posebno, i u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se podaci prikupljaju. Osim podataka o provedbi Direktive 2012/19/EU izvješće sadrži i podatke iz članka 34. ovog Pravilnika.

(2) Uz izvješće iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo prilaže i izvješće o provjeri kvalitete.

Kontrola i praćenje

Članak 38.

(1) Kontrola i praćenje poštivanja odredbi o gospodarenju EE otpadom provodi se u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, a mora obuhvatiti:

1. podatke prijavljene u Registar

2. pošiljke EE otpada, a posebno pošiljke EE otpada koje se izvoze iz EU u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/2007 i

3. postupke u postrojenjima za obradu koji moraju biti u skladu sa propisima koji uređuju gospodarenje otpadom i Dodatkom 8. ovog Pravilnika.

(2) U svrhu razlikovanja pošiljki rabljene EE opreme, za koju se sumnja da je EE otpad i EE otpada, primjenjuju se minimalni zahtjevi iz Dodatka 10. ovog Pravilnika.

(3) Odgovarajuća ispitivanja iz točke 3. Dodatka 10. ovog Pravilnika, ovisno o opsegu ispitivanja, rade osobe ovlaštene za ispitivanje sukladnosti odnosno ovlašteni servisi EE opreme.

DIO DRUGI

OTPADNA VOZILA

Ciljevi za otpadna vozila

Članak 39.

Ciljevi za ponovnu uporabu i oporabu, uključujući i recikliranje, otpadnih vozila određeni su Zakonom.

OBVEZE PROIZVOĐAČA VOZILA

Ispunjavanje obveze proizvođača vozila u postizanju ciljeva

Članak 40.

(1) Proizvođač koji vozila iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika i sastavne dijelove vozila iz Dodatka 23. ovog Pravilnika stavlja na tržište (u daljnjem tekstu: proizvođač vozila), uključujući i fizičku osobu – građanina, dužan je u okviru obveze proširene odgovornosti proizvođača propisane Zakonom i razmjerno količini vozila i sastavnih dijelova vozila koje je stavio na tržište ispuniti obvezu doprinosa u postizanju ciljeva iz članka 39. ovog Pravilnika uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda koji time u ime proizvođača vozila osigurava provedbu djelatnosti gospodarenja otpadnim vozilima i ostalih poslova i aktivnosti sukladno članku 105. Zakona radi postizanja ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Ispunjavanje obveze doprinosa proizvođača vozila u postizanju ciljeva propisanih Zakonom nadzire Carinska uprava, odnosno prate Ministarstvo i Fond u okviru svoje nadležnosti.

(3) Proizvođač vozila obvezan je prijaviti se i dostavljati podatke u Registar te je razmjerno količini vozila i sastavnih dijelova vozila koje je stavio na tržište obvezan snositi troškove gospodarenja otpadnim vozilima.

(4) U cilju provedbe obveze iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka proizvođač vozila ili njegov ovlašteni predstavnik obvezan je sam obračunati i plaćati naknadu gospodarenja iz članka 15. ovog Pravilnika na račun Fonda, i u skladu s Uredbom.

(5) Obračunsko razdoblje za plaćanje naknade iz stavka 4. ovoga članka je jedan mjesec, a proizvođač vozila je obvezan uplatiti iznos naknade u Fond do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(6) Proizvođač vozila je obvezan u evidencijama voditi podatke o vozilima i sastavnim dijelovima vozila, i to o mjestu i državi nabave ili otpreme vozila i sastavnih dijelova vozila, količini vozila i sastavnih dijelova vozila koje je stavio na tržište, iznio, izvezao i povukao s tržišta na području RH te količini vozila i sastavnih dijelova vozila koje su u provozu.

(7) Proizvođač vozila ili njegov ovlašteni predstavnik obvezni su dostavljati podatke iz stavka 6. ovog članka u Registar jednom mjesečno, do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

(8) Sadržaj prijave te način dostave podataka iz stavka 8. ovog članka u Registar određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Fond je obvezan osigurati da podaci iz Registra o proizvođačima vozila, koji su sukladno sporazumu iz članka 94. stavka 8. Zakona javno dostupni, budu objavljeni i javno dostupni na mrežnim stranicama Fonda te da sadrže poveznice na nacionalne registre proizvođača vozila drugih država članica EU.

(10) Proizvođač vozila iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka koji ne ispunjava obveze propisane ovim člankom plaća naknadu gospodarenja prema posebnom obračunu sukladno Uredbi.

Članak 41.

(1) Naknada gospodarenja ne plaća se za vozila u vlasništvu:

– diplomatskih i konzularnih predstavništava sa sjedištem u RH,

– članova osoblja tih diplomatskih i konzularnih predstavništava koji nisu državljani RH osim vozila u vlasništvu počasnih konzularnih dužnosnika,

– međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u RH koje kao takve priznaje RH u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju RH,

– članova osoblja tih međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija koji nisu državljani RH i

– tijela Europske unije sa sjedištem u RH.

(2) Popis subjekata iz stavka 1. ovog članka objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Članak 42.

(1) Uplata naknade gospodarenja u Fond uvjet je za prvu registraciju vozila u RH, a dokazuje se potvrdom Fonda o uplaćenoj naknadi gospodarenja odnosno provedenim nalogom za plaćanje.

(2) Naknada gospodarenja umanjuje se za iznos naknade gospodarenja koja se u skladu s ovim Pravilnikom plaća za stavljanje guma na tržište.

Članak 43.

Proizvođač vozila i Fond obvezni su prema broju šasije vozila voditi evidenciju o količini vozila stavljenih na tržište, količini vozila izvezenih, iznesenih i povučenih s tržišta na području RH te količini vozila koje su u provozu.

Sprječavanje

Članak 44.

(1) Proizvođač vozila je obvezan u cilju promicanja sprječavanja nastanka otpada osigurati da su vozila koja stavlja na tržište dizajnirana i proizvedena na način da:

– je uporaba opasnih tvari u vozilima smanjena na najmanju moguću mjeru, uz poštivanje ograničenja uporabe određenih opasnih tvari u vozilima koja su unutar Europske unije propisana posebnim propisom

– je moguće rastavljanje i oporaba otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova, a posebno da njihova ponovna uporaba i recikliranje njihovih komponenata i materijala odgovaraju zahtjevima međunarodnih normi za njihovo označavanje iz Dodatka 12 ovog Pravilnika

– su vozila, sukladno posebnom propisu, u skladu s tehničkim zahtjevima za eko-dizajn proizvoda koji olakšavaju ponovnu uporabu i obradu otpadnih vozila

– su u proizvodnji vozila u najvećoj mogućoj mjeri uporabljeni reciklirani materijali

– vozila koja su postala otpadnim vozilima, ne predstavljaju opasnost ni štetu po ljudsko zdravlje i okoliš, kao ni zapreku ili poteškoću pri gospodarenju tim otpadnim vozilima.

(2) Proizvođač vozila ne smije kroz poseban dizajn vozila ili proizvodne postupke sprječavati ponovnu uporabu dijelova vozila, osim ako takav dizajn ili postupci predstavljaju osobite prednosti u pogledu zaštite okoliša i/ili sigurnosnih zahtjeva kod uporabe vozila.

Članak 45.

(1) Proizvodnja i stavljanje na tržište, uključujući uvoz/unos, vozila iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika, kao i zamjenskih dijelova za njihovo održavanje, čiji materijali i sastavni dijelovi sadrže olovo, živu, kadmij i šesterovalentni krom nije dozvoljeno.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, materijali i sastavni dijelovi mogu sadržavati opasne tvari iz stavka 1. ovoga članka samo u slučajevima i unutar vremenskih razdoblja određenih u Dodatku 11. ovoga Pravilnika.

(3) Materijali i sastavni dijelovi iz stavka 2. ovoga članka moraju biti označeni jasnim oznakama iz kojih je vidljivo da sadrže opasne tvari koje se moraju izdvojiti prije obrade.

Informiranje krajnjih korisnika i obrađivača otpadnih vozila

Članak 46.

(1) Proizvođači vozila, a posebice proizvođači materijala i opreme za vozila, dužni su osigurati da sastavni dijelovi i materijali pogodni za ponovnu uporabu i oporabu odgovaraju zahtjevu međunarodnih normi za njihovo označavanje iz Dodatka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođač vozila je obvezan pri stavljanju na tržište vozila iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika osigurati upute i podatke o rastavljanju motornih vozila za svaki tip vozila, najkasnije u roku od 6 mjeseci od kada su stavili vozilo na tržište, s popisom sastavnih dijelova i materijala, popisom i lokacijom svih opasnih tvari u vozilu, te načinom njihova označavanja u svrhu postizanja ciljeva iz članka 39. ovog Pravilnika.

(3) Proizvođači vozila moraju na zahtjev obrađivača otpadnih vozila dostaviti podatke o rastavljanju vozila te skladištenju i načinu testiranja sastavnih dijelova pogodnih za ponovnu uporabu.

(4) Proizvođači vozila su obavezni objaviti podatke o:

– dizajnu vozila i njegovim sastavnim dijelovima s uvidom u mogućnosti njihove oporabe i recikliranja

– postupcima zbrinjavanja otpada od vozila pogodnim za okoliš, s naglaskom na odstranjivanje tekućina i rastavljanje

– razvoju i optimalnim načinima ponovne uporabe, recikliranja i oporabe otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova i

– stvaranju napretka u svezi oporabe i recikliranja u svrhu smanjenja količine otpada za zbrinjavanje te povećanju udjela oporabe i recikliranja.

(5) Proizvođači vozila su obavezni informacije iz stavka 4. ovoga članka učiniti dostupnim budućim kupcima vozila, kroz promidžbene materijale koji se koriste prilikom stavljanja na tržište i prodaje novog vozila.

(6) Upute i podatke iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka proizvođači vozila i sastavnih dijelova vozila izrađuju u vidu priručnika ili u elektroničkom obliku.

(7) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na vozila iz članka 8. stavka 6. ovog Pravilnika.

GOSPODARENJE OTPADNIM VOZILIMA

Općenito

Članak 47.

(1) Gospodarenje otpadnim vozilima poduzima se u svrhu ispunjavanja ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom, uključujući sprječavanje i ponovnu uporabu te vođenje evidencije i predaju izvješća sukladno ovom Pravilniku, Zakonu te posebnim propisima.

(2) Gospodarenje otpadnim vozilima obuhvaća sva vozila sukladno članku 8. ovog Pravilnika te dijelove i materijale nastale održavanjem tih vozila.

(3) Troškove gospodarenja otpadnim vozilima obvezni su snositi proizvođač vozila i fizička osoba – građanin uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, koji razmjerno uplaćenoj naknadi od proizvođača vozila i fizičke osobe – građanina preuzima obvezu pokrivanja troškova gospodarenja otpadnim vozilima.

(4) Posebni uvjeti gospodarenja otpadnim vozilima, koji se primjenjuju u skladu s posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, propisani su člankom 54. stavkom 8., 9., 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika.

Predaja otpadnog vozila

Članak 48.

(1) Posjednik otpadnog vozila obvezan je otpadno vozilo predati sakupljaču otpadnih vozila koji ima sklopljen ugovor s ugovornim obrađivačem otpadnih vozila Fonda ili s Fondom, po mogućnosti u cijelosti, i to na skladištu sakupljača ili pozivom sakupljača na lokaciju gdje se nalazi otpadno vozilo.

(2) Posjednik otpadnih dijelova i materijala vozila koji nastaju održavanjem vozila iste je obvezan predati sakupljaču otpadnih vozila na skladištu sakupljača ili prilikom održavanja vozila pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku registriranom za tu djelatnost.

(3) Posjednik otpadnog vozila dužan je obavijestiti sakupljača otpadnih vozila u slučaju kada otpadno vozilo predstavlja zdravstvenu ili sigurnosnu opasnost.

(4) Posjednik otpadnog vozila koji je fizička osoba daje suglasnost da se osobni podaci prikupljeni prilikom predaje i otkupa otpadnog vozila smiju koristiti za potrebe evidencije i izvješćivanja sukladno ovom Pravilniku i Zakonu.

Članak 49.

(1) Posjednik otpadnog vozila koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik obvezan je prilikom predaje otpadnog vozila predati sakupljaču otpadnih vozila dokaz o vlasništvu otpadnog vozila, to jest presliku prometne dozvole otpadnog vozila koje predaje i ukoliko nije upisan kao vlasnik vozila u prometnoj dozvoli presliku drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da je otpadno vozilo njegovo vlasništvo ili dokaz o pravu na predaju otpadnog vozila na oporabu, to jest ovjerenu punomoć od strane vlasnika vozila, presliku prometne dozvole otpadnog vozila ili dokaz da je za predmetno vozilo plaćena naknada gospodarenja Fondu ili potvrdu o provjeri registriranosti vozila u RH.

(2) Posjednik otpadnog vozila koji je fizička osoba obvezan je prilikom predaje otpadnog vozila predati sakupljaču otpadnih vozila dokaz o vlasništvu otpadnog vozila, to jest presliku prometne dozvole otpadnog vozila koje predaje i ukoliko nije upisan kao vlasnik vozila u prometnoj dozvoli presliku drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da je otpadno vozilo njegovo vlasništvo, te na uvid osobni identifikacijski dokument ili dokaz o pravu na predaju otpadnog vozila na oporabu, to jest ovjerenu punomoć od strane vlasnika vozila, presliku prometne dozvole otpadnog vozila, te na uvid osobni identifikacijski dokument ili dokaz da je za predmetno vozilo plaćena naknada gospodarenja Fondu ili potvrdu o provjeri registriranosti vozila u RH.

(3) Potvrdu o provjeri registriranosti vozila u RH izdaje nadležno tijelo za registraciju vozila ili Fond na temelju sporazuma o suradnji između nadležnog tijela i Fonda.

(4) Zahtjev za provjeru registriranosti vozila u RH u ime posjednika podnosi sakupljač otpadnih vozila elektroničkim putem Fondu. Potvrdu o provjeri registriranosti vozila u RH za potrebe posjednika Fond dostavlja elektroničkim putem sakupljaču otpadnih vozila.

(5) Posjednik otpadnog vozila iz stavka 1. i 2. ovog članka, prilikom predaje otpadnog vozila sakupljaču otpadnih vozila, ima pravo na nadoknadu od Fonda, u skladu s uputom koju donosi Fond i koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(6) Nadoknada iz stavka 5. ovog članka utvrđuje se odlukom Fonda, u skladu s Uredbom.

(7) Jedinica lokalne samouprave otpadna vozila uklonjena sukladno Zakonu i posebnim propisima predaje sakupljaču otpadnih vozila uz zapisnik komunalnog redarstva, na obrascu koji određuje Fond uputom i koji objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Sustav sakupljanja i obrade otpadnih vozila kojim upravlja Fond

Članak 50.

(1) Ispunjavanje ciljeva proizvođača vozila u svrhu ispunjavanja ciljeva RH o ponovnoj uporabi i oporabi te ponovnoj uporabi i recikliranju otpadnih vozila iz članka 39. ovog Pravilnika osigurava Fond.

(2) Fond je u kalendarskoj godini obvezan ispuniti ciljeve gospdarenja otpadnim vozilima.

(3) Sustav sakupljanja i obrade otpadnih vozila kojim upravlja Fond obuhvaća sva vozila sukladno članku 8. ovog Pravilnika te dijelove i materijale nastale održavanjem tih vozila.

(4) Obrađivač otpadnih vozila koji je uspostavio vlastitu sakupljačku mrežu sukladno članku 97. stavku 11. Zakona i sakupljač koji predaje otpadna vozila na obradu sukladno članku 97. stavku 14. Zakona dužan je Fondu omogućiti neposrednu kontrolu otpadnih vozila s ciljem utvrđivanja količine i sastava otpadnih vozila, a u svrhu obračuna i isplate naknada sukladno ovom Pravilniku.

Sakupljanje otpadnih vozila

Članak 51.

(1) Sakupljanje otpadnih vozila nastalih od vozila i otpadnih dijelova i materijala vozila stavljenih na tržište na području RH osiguravaju obrađivač otpadnih vozila i Fond, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Sakupljanje otpadnih vozila i otpadnih dijelova i materijala vozila iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je samo sakupljaču koji ima sklopljen ugovor s ugovornim obrađivačem otpadnih vozila Fonda ili s Fondom u slučaju iz članka 97. stavka 14. Zakona.

(3) Obrađivač otpadnih vozila je obvezan dostaviti Fondu popis sakupljača otpadnih vozila s kojima je sklopio ugovor, te područja RH po poštanskim brojevima koje pokrivaju za cijeli teritorij RH.

(4) Sakupljač otpadnih vozila je obvezan od posjednika preuzeti otpadno vozilo te dijelove i materijale nastale održavanjem vozila kategorija iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka primjenjuju se bez izuzetaka i bez obzira na način kako je vozilo bilo održavano za vrijeme uporabe te bez obzira je li opremljeno sastavnim dijelovima proizvođača ili drugim sastavnim dijelovima koji odgovaraju rezervnim ili zamjenskim dijelovima u skladu s relevantnim nacionalnim propisima ili propisima Europske unije.

(6) Sakupljač otpadnih vozila je obvezan najkasnije u roku od 30 dana od dana poziva posjednika otpadnog vozila preuzeti otpadno vozilo.

(7) Sakupljač otpadnih vozila je dužan prilikom preuzimanja otpadnog vozila preuzeti od posjednika otpadnog vozila dokumentaciju iz članka 49. stavka 1., 2. i 7. ovog Pravilnika i ovjeriti prateći list za otpadno vozilo preuzeto od posjednika koji je pravna i fizička osoba – obrtnik ili preuzeti Izjavu o porijeklu otpada za otpadno vozilo preuzeto od fizičke osobe, te u svrhu dokazivanja cjelovitosti i sljedivosti otpadnog vozila sačiniti foto zapis motora, karoserije i broja šasije otpadnog vozila.

(8) Sakupljač otpadnih vozila je dužan, za preuzeto otpadno vozilo koje je posjednik predao sukladno članku 49. stavku 1., 2. i 5. ovog Pravilnika, posjedniku otpadnog vozila obračunati i isplatiti nadoknadu iz članka 49. stavka 6. ovog Pravilnika.

(9) Sakupljač otpadnih vozila je obvezan na svom skladištu utvrditi pojedinačnu masu svakog preuzetog otpadnog vozila te masu dijelova i materijala nastalih održavanjem vozila na kolnoj vagi s automatskim ispisom.

(10) Sakupljač otpadnih vozila je obvezan skladištiti sakupljena otpadna vozila, dijelove i materijale vozila u građevinama za skladištenje otpada koje ispunjavaju uvjete sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom i na način da se izbjegne oštećenje dijelova otpadnih vozila te dijelova i materijala vozila koji sadrže tekućine i kako bi se mogli izdvojiti sastavni dijelovi za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu te sukladno Zakonom propisanoj dozvoli i ugovoru s obrađivačem otpadnih vozila, iz otpadnog vozila izdvojiti tekućine i dijelove vozila koji sadrže tekućine koje bi prilikom prijevoza mogle predstavljati opasnost za okoliš.

Članak 52.

(1) Sakupljač otpadnih vozila je obvezan sva sakupljena otpadna vozila te dijelove i materijale vozila, u stanju u kojem su preuzeta od posjednika, predati obrađivaču otpadnih vozila uz prateći list sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, odnosno uz odgovarajući dokument o prekograničnom prometu otpadom.

(2) Obrađivač otpadnih vozila ima pravo na naknadu troškova od Fonda sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim odlukom Fonda i ugovorom s Fondom, za obavljenu uslugu sakupljanja otpadnih vozila, kao i za pokrivanje troškova preuzimanja i privremenog skladištenja otpadnih dijelova i materijala vozila koji nastaju pri održavanju vozila, predanih obrađivaču otpadnih vozila, a koja jesu ili su bila registrirana u RH ili za koja posjednik dokaže da je plaćena naknada gospodarenja.

(3) Obrađivač otpadnih vozila ima pravo na naknadu troškova usluge sakupljanja od Fonda sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim odlukom Fonda i ugovorom s Fondom za otpadna vozila koja nisu ili nisu bila registrirana u RH niti za ista postoji dokaz o plaćenoj naknadi gospodarenja ukoliko se radi o otpadnim vozilima registriranim u nekoj od država članica Europske unije te ukoliko se radi o otpadnim vozilima u vlasništvu osoba iz članka 41. ovog Pravilnika i to samo uz presliku prometne dozvole i identifikacijskog dokumenta vlasnika vozila.

(4) Obrađivač otpadnih vozila ima pravo na naknadu troškova usluge sakupljanja od Fonda sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim odlukom Fonda i ugovorom s Fondom u slučaju uklanjanja otpadnog vozila nepoznatog vlasnika s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta, temeljem prethodnog odobrenja Fonda.

(5) Obrađivač otpadnih vozila ima pravo na naknadu troškova sakupljanja od Fonda uključujući i naknadu troškova trajektnog prijevoza uz predočenje računa za obavljenu uslugu sakupljanja otpadnih vozila te dijelova i materijala nastalih održavanjem ovih otpadnih vozila predanih obrađivaču otpadnih vozila sukladno ovom Pravilniku i uvjetima utvrđenim ugovorom.

(6) Naknadu iz stavka 2., 3., 4. i 5. ovog članka Fond utvrđuje odlukom, uzimajući u obzir i naknadu troškova trajektnog prijevoza, tunelarine i mostarine kao i ostale troškove sakupljanja otpadnih vozila te dijelova i materijala nastalih održavanjem ovih otpadnih vozila.

(7) Naknadu iz stavka 6. ovog članka Fond plaća obrađivaču otpadnih vozila i sakupljaču otpadnih vozila sukladno ugovoru Fonda i obrađivača otpadnih vozila, odnosno sakupljača otpadnih vozila i na temelju izvješća koje mu dostavljaju obrađivač otpadnih vozila, odnosno sakupljač otpadnih vozila.

(8) Sadržaj izvješća iz stavka 7. ovog članka te način i rok dostave istih u Fond određuje Fond uputom, koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Iznimno od odredbi iz stavka 7. ovog članka, ako u RH ne postoje kapaciteti za obradu otpadnih vozila kod obrađivača otpadnih vozila koji ima sklopljen ugovor s Fondom, sakupljač otpadnih vozila koji ima sklopljen ugovor s Fondom ima pravo na naknadu za pokriće troškova sakupljanja i predaje otpadnih vozila oporabitelju otpadnih vozila koji raspolaže odgovarajućim kapacitetom za oporabu istog.

Obrada otpadnih vozila

Članak 53.

(1) Obradu otpadnih vozila nastalih od vozila stavljenih na tržište na području RH osiguravaju obrađivač otpadnih vozila i Fond, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Otpadna vozila koja su sakupljena na području RH, a za koja postoje kapaciteti za oporabu i recikliranje, moraju se oporabiti i reciklirati u RH.

(3) Obrada otpadnih vozila iz stavka 1. ovoga članka mora u najvećoj mogućoj mjeri predstavljati doprinos ostvarenju ciljeva iz članka 39. ovog Pravilnika.

(4) Obradu otpadnih vozila iz stavka 1. ovog članka obavlja obrađivač otpadnih vozila koji ima sklopljen ugovor s Fondom.

(5) Obrađivač otpadnih vozila koji na temelju ovlaštenja ima sklopljen ugovor s Fondom za obradu otpadnih vozila obvezan je sklopiti ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih vozila sa sakupljačem otpadnih vozila koji je upisan kao sakupljač u Očevidnik sakupljača i oporabitelja i koji udovoljava uvjetima postavljenim od obrađivača otpadnih vozila, kao što su npr. obuhvat cijelog teritorija RH, kvaliteta pošiljke otpada i slično.

(6) Uvjet za poslove obrade otpadnih vozila na području RH je da osoba iz stavka 1. ovoga članka:

– posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe određene vrste otpadnih vozila postupkom R3 ili R4 ili R5 sukladno Dodatku II. Zakona, i

– da ima mogućnost sortiranja dijelova i materijala iz otpadnih vozila te onih nastalih obradom otpadnih vozila (u vlastitom postrojenju ili ugovorno) u svrhu dobivanja odgovarajuće sirovine za vlastito postrojenje.

(7) U slučaju kada u RH ne postoje radni i tehnički kapacitet za obradu otpadnih vozila, dijelova otpadnih vozila ili ostataka nakon njihove obrade, obrađivač otpadnih vozila je obvezan takav otpad izvesti iz RH o vlastitom trošku i Fondu dostaviti dokaz da je taj otpad izvezen na oporabu ili zbrinjavanje, što dokazuje izvješćem o izvezenim količinama neobrađenih otpadnih vozila i/ili vrsti otpada nastalih obradom otpadnih vozilai ovjerenim odgovarajućim obrascem dokumenta o prekograničnom prometu otpadom, sukladno posebnom propisu.

(8) Sadržaj izvješća iz stavka 7. ovog članka te način i rok dostave istog u Fond određuje Fond uputom, koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Obrađivač otpadnih vozila iz stavka 4. ovog članka ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova obrade otpadnih vozila u skladu s ugovorom Fonda i obrađivača otpadnih vozila, a sukladno članku 105. stavku 5. i 6. Zakona.

(10) Fond obavlja izračun ukupne vrijednosti otpadnih vozila, odnosno ukupnog troška obrade otpadnih vozila te naplaćuje obrađivaču otpadnih vozila preuzeta otpadna vozila, odnosno plaća obrađivaču otpadnih vozila za pokriće troškova obrade otpadnih vozila.

(11) Cijenu za preuzeta otpadna vozila, odnosno iznos troška obrade otpadnih vozila koji Fond plaća obrađivaču otpadnih vozila Fond utvrđuje odlukom, za razdoblje od jedne godine ili kraće razdoblje, uzimajući u obzir tržišne cijene kao i troškove obrade otpadnih vozila, a sukladno članku 105. stavku 5. i 6. ovog Zakona.

(12) Odluku iz prethodnog stavka Fond donosi uzimajući u obzir učinkovitost sustava sakupljanja i obrade otpadnih vozila s ciljem postizanja maksimalne stope ponovne uporabe i oporabe odnosno ponovne uporabe i recikliranja otpadnih vozila.

(13) Obrađivač otpadnih vozila smije otpad nastao oporabom radi zbrinjavanja skladištiti do tri godine.

Članak 54.

(1) Obrađivač otpadnih vozila je obvezan preuzeti od sakupljača otpadnih vozila sva sakupljena otpadna vozila i otpadne dijelove i materijale vozila, a uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču otpadnih vozila, te ih obraditi u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Obrađivač otpadnih vozila je obvezan osobi upisanoj u registar vozila kao vlasnik ili osobi koja ima drugi pravovaljani dokaz o stjecanju vlasništva ili osobi koja kao posjednik ima ovjerenu punomoć za predaju otpadnog vozila na obradu, za vozilo predano na obradu izdati Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila na obrascu POOV iz Dodatka 13. Pravilnika (u daljnjem tekstu: Obrazac POOV) najkasnije u roku od 15 dana od dana preuzimanja otpadnog vozila. Obrazac POOV osigurava obrađivač otpadnih vozila.

(3) Osoba kojoj je izdana Potvrda o obrađivanju otpadnog vozila obvezna je odjaviti otpadno vozilo sukladno propisu kojim se uređuje registracija, označavanje i odjava vozila te pritom predati primjerak Obrasca POOV.

(4) Potvrda o uništenju kojom se potvrđuje da je otpadno vozilo preuzeto i obrađeno, a koju je izdalo nadležno tijelo druge države članice Europske unije u skladu s Odlukom Komisije 2002/151/EZ od 19. veljače 2002. o minimalnim zahtjevima za potvrdu o uništenju otpadnog vozila koja se izdaje u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (Tekst značajan za EGP) (SL L 50, 21. 2. 2002.), smatra se Potvrdom iz stavka 2. ovog članka.

(5) Obrađivač otpadnih vozila mora imati građevinu za skladištenje i obradu otpadnih vozila u skladu sa Zakonom i posebnim propisom, koja mora udovoljavati i zahtjevima iz Dodatka 14. ovog Pravilnika, i dužan je sva otpadna vozila skladištiti, čak i ona koja skladišti privremeno, i obrađivati u skladu s ovim Pravilnikom te hijerarhijom otpada i općim zahtjevima za sprječavanje nastanka otpada i gospodarenje otpadom propisanima Zakonom, ne dovodeći u pitanje ostale nacionalne propise o zaštiti zdravlja i okoliša.

(6) Obrađivač otpadnih vozila je obvezan osigurati preuzimanje i obradu preuzetih otpadnih vozila i njihovih dijelova na način da njihova količina odgovara količini koja se redovito obrađuje u svrhu sprječavanja njihovog prekomjernog gomilanja.

(7) Obrađivač otpadnih vozila je obvezan postupati prema uputama proizvođača o rastavljanju vozila te skladištenju i testiranju sastavnih dijelova vozila pogodnih za ponovnu uporabu iz članka 46. ovog Pravilnika.

(8) Obrađivač otpadnih vozila je obvezan obradu otpadnih vozila obavljati pod sljedećim uvjetima:

– mjesto za obradu mora biti opremljeno nepropusnom podlogom, uređajima za skupljanje rasutog ili razlivenog otpada, sabirnom jamom ili posebnom posudom te sredstvima za odmašćivanje

– odstranjeni rezervni dijelovi moraju se odvojeno skladištiti, a dijelovi onečišćeni uljem moraju se skladištiti na nepropusnoj površini

– baterije i akumulatori (starteri), filtri i kondenzatori koji sadrži PCB/PCT i ostali opasni i neopasni otpad koji nastaje obradom otpadnih vozila mora se skladištiti u prikladnim posudama/spremnicima

– tekućine iz otpadnih vozila: gorivo, motorno ulje, ulje mjenjača, ulje prijenosnog sustava, ulje hidrauličkih sustava, radna tvar u rashladnim uređajima, antifriz, tekućine kočnica, kiseline iz baterija i akumulatora (startera), radna tvar u klimatizacijskim uređajima i sve druge tekućine i opasne tvari koje su sadržane u otpadnom vozilu, moraju se skladištiti u prikladnim spremnicima,

– mjesto za obradu mora raspolagati opremom za obradu otpadnih voda uključujući i kišnicu, prikladnim skladištem za iskorištene gume, mjerama za sprječavanje prekomjernog gomilanja na skladištu i sustavom za zaštitu od požara u skladu s posebnim propisima.

(9) Obrađivač otpadnih vozila je obvezan osigurati da se iz otpadnog vozila bez oštećenja izdvoje i skladište sastavni dijelovi koji sadrže tekućine, dijelovi otpadnog vozila koji se mogu ponovno uporabiti te rezervni dijelovi.

(10) Obrađivač otpadnih vozila je, u cilju sprječavanja onečišćenja otpadnim vozilima, obvezan odmah po preuzimanju otpadnog vozila:

1. ukloniti bateriju i akumulator, ukloniti ili neutralizirati potencijalno eksplozivne sastavne dijelove, kao što je npr. zračni jastuk, i spremnik za plin ako je ugrađen u vozilo,

2. osigurati da se kod provođenja postupka obrade izdvoji, odvojeno sakupi i skladišti:

– motorno ulje

– ulje prijenosnika

– ulja mjenjača, ulje diferencijala

– hidraulično ulje, npr. iz servo mehanizma

– gorivo, uključujući i tekući plin

– radna tvar u rashladnim uređajima

– tekućina u kočnicama

– ulje u amortizeru

– radna tvar u klimatizacijskim uređajima

– dijelove u kojima se nalazi živa

– tvari, materijale i sastavne dijelove navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika i

– sastavne dijelove koje sadrže azbest.

3. odredbe podstavka 2. ovoga stavka ne odnose se na tvari koje su sadržane u dijelovima koji su namijenjeni za ponovnu uporabu,

4. opasni materijali i dijelovi trebaju se ukloniti i izdvojiti na način da se spriječi naknadno onečišćenje otpada iz stroja za usitnjavanje.

(11) Obrađivač otpadnih vozila je, u cilju promicanja recikliranja, obvezan prije obrade u stroju za usitnjavanje, drobljenje ili prešanje iz otpadnog vozila obavezno izdvojiti:

– katalitički konverter

– sva stakla

– gume

– velike dijelove izrađene od plastičnih materijala, kao što su npr. odbojnici, upravljačke ploče, spremnici za tekućine i slično koje nakon usitnjavanja i drobljenja ne bi bilo moguće odvojiti, kako bi se poticala njihova materijalna oporaba i recikliranje

– metalne dijelove koje sadrže bakar, aluminij i magnezij ako nije osigurano njihovo izdvajanje i odvajanje nakon usitnjavanja.

(12) Obrađivač otpadnih vozila obvezan je skladištiti otpadna vozila na način da se dijelovi vozila koji sadrže tekućine kao i dijelovi te rezervni dijelovi koje je moguće oporabiti, ne oštećuju.

(13) Oporaba otpadnih vozila i dijelova nastalih oporabom otpadnih vozila mora se obavljati uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika pri čemu prvenstvo ima materijalna oporaba.

(14) Ukoliko je moguće, obrada otpadnih vozila obavlja se na način uspostavljen certificiranim sustavima za ekološko upravljanje, poput Sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) propisanog zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22. 12. 2009.) i hrvatske norme HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem.

Članak 55.

(1) U slučaju isporuke otpadnih vozila i/ili otpada nastalog obradom otpadnih vozila izvan država članica Europske unije pošiljatelj je obvezan izvoz obavljati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom (EZ) br. 1418/2007.

(2) U svrhu doprinosa ispunjenju obveza i ciljeva oporabe propisanih ovim Pravilnikom, obrađivač otpadnih vozila dužan je, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom (EZ) br. 1418/2007 dokazati da je obrada isporučenog otpada obavljena u uvjetima koji su u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Vođenje evidencije, prikupljanje podataka i izvješćivanje

Članak 56.

(1) Sakupljač otpadnih vozila je obvezan voditi elektroničku evidenciju o količini sakupljenih otpadnih vozila te dijelova i materijala od tih vozila, prema broju šasije vozila i prema ključnom broju otpada sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom.

(2) Sakupljač otpadnih vozila je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1. ovog članka dostavljati Fondu i obrađivaču otpadnih vozila, sukladno ugovoru s obrađivačem otpadnih vozila ili s Fondom.

(3) Obrađivač otpadnih vozila obvezan je voditi elektroničku evidenciju o količini preuzetih i obrađenih otpadnih vozila te dijelova i materijala od tih vozila i podatke iz evidencije dostaviti Fondu jednom mjesečno do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(4) Obrađivač otpadnih vozila je obvezan prilikom dostave podataka iz stavka 3. ovog članka Fondu dostaviti u elektroničkom obliku i podatke o izdanim Obrascima POOV (broj potvrde i podatke o vozilu iz točke 4. Obrasca POOV).

(5) Obrađivač otpadnih vozila je obvezan voditi elektroničku evidenciju o količini izvezenih neobrađenih otpadnih vozila i/ili vrsti otpada nastalih obradom otpadnih vozila, o rastavljanju, obradi, ponovnoj uporabi, recikliranju i oporabi otpadnih vozila koja nastaju u RH te prema potrebi i drugu evidenciju neophodnu za izvješćivanje prema Europskoj komisiji, a podatke iz evidencije jednom godišnje do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti u Fond.

(6) Način dostave podataka i stavka 1., 3., 4. i 5. ovog članka određuje Fond i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(7) Dostava podataka iz stavka 6. ovog članka mora omogućiti izvješćivanje prema Europskoj komisiji u skladu s ovim Pravilnikom.

(8) Fond je obvezan, najkasnije do 1. rujna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, dostaviti u elektroničkom obliku godišnje podatke iz stavka 7. ovog članka Ministarstvu. Fond je obvezan podatke dostaviti na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Fond je obvezan, najkasnije do 1. rujna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, uz podatke iz stavka 8. ovog članka dostaviti Ministarstvu i godišnje podatke o vozilima za koja se tijekom obrade utvrdi da su već od prije odjavljena sukladno propisu kojim se uređuje registracija, označavanje i odjava vozila a nakon odjave nisu predana na obradu.

(10) Fond je obvezan prikupljati podatke, uključujući argumentirane procjene, o masi i komadima vozila po proizvođačima koja su stavljena na tržište u RH, te na isti način i o nastalim otpadnim vozilima koja su sakupljena, količini njihovih dijelova izdvojenih za ponovnu uporabu, oporabljenim odnosno recikliranim ili izvezenim količinama na obradu i/ili oporabu, recikliranje ili zbrinjavanje.

(11) Temeljem prikupljenih podataka iz stavka 9. ovog članka Ministarstvo izrađuje godišnje Izvješće o gospodarenju otpadnim vozilima i objavljuje ga jednom godišnje na svojoj mrežnoj stranici, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za prethodnu godinu, a kako bi bilo dostupno svim zainteresiranim stranama.

Izvješćivanje prema Europskoj komisiji

Članak 57.

(1) Izvješće o provedbi članka 7(2) Direktive 2000/53/EZ odnosno stopama ponovne uporabe i oporabe/recikliranja u RH izrađuje Ministarstvo u suradnji s Fondom, u skladu s provedbenim aktom Europske komisije kojim se utvrđuje format za izvješćivanje.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka izrađuje se u skladu s Odlukom Komisije 2001/753/EZ od 17. listopada 2001. o upitniku za dostavu izvješća država članica o provedbi Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (Tekst značajan za EGP) (SL L 282, 26. 10. 2001.) (u daljnjem tekstu: Odluka 2001/753/EZ),

(3) Izvješće iz stavka 1. ovog članka izrađuje se u skladu s Odlukom Komisije 2005/293/EZ od 1. travnja 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za praćenje ciljeva u pogledu ponovne uporabe/oporabe i ponovne uporabe/recikliranja koji su utvrđeni u Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (SL L 94, 13. 4. 2005.) (u daljnjem tekstu: Odluka 2005/293/EZ),

(4) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izrađuje za svaku kalendarsku godinu te ga elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se podaci prikupljaju dostavlja Europskoj komisiji, zajedno s izvješćem o provjeri kvalitete.

DIO TREĆI

OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORI

Ciljevi za otpadne baterije i akumulatore

Članak 58.

(1) Cilj sustava gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima je osiguravanje odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora u najvećoj mogućoj mjeri, kako bi se smanjilo odlaganje otpadnih baterija i akumulatora kao miješanog komunalnog otpada i postigle visoke stope recikliranja svih otpadnih baterija i akumulatora te istovremeno smanjio negativan učinak na okoliš kojeg uzrokuju baterije i akumulatori.

(2) U svrhu ostvarenja cilja iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima propisane u Dodatku 15. ovoga Pravilnika.

(3) Cilj odvojenog sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kojeg su dužni ispuniti proizvođači prijenosnih baterija i akumulatora određen je Zakonom.

(4) Na izračun mase prijenosnih baterija i akumulatora stavljenih na tržište u kalendarskoj godini primjenjuje se Odluka Komisije 2008/763/EZ od 29. rujna 2008. o uspostavljanju zajedničke metodologije za izračun godišnje prodaje prijenosnih baterija i akumulatora krajnjim korisnicima u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 5339) (Tekst značajan za EGP) (SL L 262, 1. 10. 2008.).

Ispunjavanje obveze proizvođača prijenosnih baterija i akumulatora u postizanju ciljeva

Članak 59.

(1) Proizvođač koji stavlja na tržište, kao samostalne proizvode, prijenosne baterije i akumulatore (u daljnjem tekstu: proizvođač prijenosnih baterija) dužan je u okviru obveze proširene odgovornosti proizvođača propisane Zakonom i razmjerno količini prijenosnih baterija i akumulatora koja je stavio na tržište ispuniti obvezu doprinosa u postizanju ciljeva iz članka 58. ovog Pravilnika uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda koji time u ime proizvođača baterija osigurava provedbu djelatnosti gospodarenja otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima i ostalih poslova i aktivnosti sukladno članku 105. Zakona radi postizanja ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Ispunjavanje obveze doprinosa proizvođača prijenosnih baterija u postizanju ciljeva iz članka 58. ovog Pravilnika nadzire Carinska uprava, odnosno prate Ministarstvo i Fond u okviru svoje nadležnosti.

(3) Proizvođač prijenosnih baterija obvezan je prijaviti se i dostavljati podatke u Registar te je razmjerno količini prijenosnih baterija i akumulatora koje je stavio na tržište obvezan snositi troškove gospodarenja otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima, a koji se ne smiju dvostruko zaračunavati u slučaju prijenosnih baterija koje se nalaze u uređajima ili vozilima koji se stavljaju na tržište i koje su sakupljene u okviru sustava sakupljanja i obrade EE otpada, odnosno otpadnih vozila, kojim upravlja Fond.

(4) U cilju provedbe obveze iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka proizvođač prijenosnih baterija ili njegov ovlašteni predstavnik obvezan je sam obračunati i plaćati naknadu gospodarenja iz članka 15. ovog Pravilnika na račun Fonda, i u skladu s Uredbom.

(5) Obračunsko razdoblje za plaćanje naknade iz stavka 4. ovoga članka je jedan mjesec, a proizvođač prijenosnih baterija je obvezan uplatiti iznos naknade u Fond do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(6) Proizvođač prijenosnih baterija je obvezan u svojim evidencijama voditi podatke o prijenosnim baterijama i akumulatorima, mjestu i državi nabave ili otpreme prijenosnih baterija i akumulatora, količini prijenosnih baterija i akumulatora koje je stavio na tržište, iznio, izvezao i povukao s tržišta na području RH te količini prijenosnih baterija i akumulatora u provozu.

(7) Proizvođač prijenosnih baterija ili njegov ovlašteni predstavnik obvezni su dostavljati podatke iz stavka 6. ovog članka u Registar jednom mjesečno, do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

(8) Sadržaj prijave te način dostave podataka iz stavka 6. ovog članka u Registar određuje Fond uputom, koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Postupovni uvjeti za registraciju i dostavu podataka iz stavka 8. ovog članka moraju biti u skladu s Prilogom IV. Direktive 2006/66/EZ.

(10) Fond je obvezan osigurati da podaci iz Registra o proizvođačima prijenosnih baterija, koji su sukladno sporazumu iz članka 94. stavka 8. Zakona javno dostupni, budu objavljeni i javno dostupni na mrežnim stranicama Fonda te da sadrže poveznice na nacionalne registre proizvođača prijenosnih baterija drugih država članica EU.

(11) Proizvođač prijenosnih baterija iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka koji ne ispunjava obveze propisane ovim člankom plaća naknadu gospodarenja prema posebnom obračunu sukladno Uredbi.

Ispunjavanje obveze proizvođača automobilskih baterija i akumulatora (startera) i industrijskih baterija i akumulatora u postizanju ciljeva

Članak 60.

(1) Proizvođač koji stavlja na tržište automobilske baterije i akumulatore (startere) i industrijske baterije i akumulatore obvezan je osigurati sakupljanje i predaju tih baterija i akumulatora na oporabu, sukladno Zakonu i ovom Pravilniku.

(2) Proizvođač iz stavka 1. ovog članka obvezan je u svojim evidencijama voditi podatke o automobilskim baterijama i akumulatorima (starterima) i industrijskim baterijama i akumulatorima, mjestu i državi nabave ili otpreme, količini koje je stavio na tržište, iznio, izvezao i povukao s tržišta na području RH te o količini koja je u provozu.

(3) Proizvođač iz stavka 1. ovog članka ili njegov ovlašteni predstavnik obvezni su prijaviti se u Registar te dostavljati podatke iz stavka 2. ovog članka u Registar jednom mjesečno, do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Sadržaj prijave te način dostave podataka iz stavka 2. ovog članka u Registar određuje Fond uputom, koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(5) Postupovni uvjeti za registraciju i dostavu podataka iz stavka 4. ovog članka moraju biti u skladu s Prilogom IV. Direktive 2006/66/EZ.

(6) Fond je obvezan osigurati da podaci iz Registra o proizvođačima iz stavka 1. ovog članka budu javno dostupni na mrežnim stranicama Fonda te da sadrže poveznice na nacionalne registre proizvođača prijenosnih baterija drugih država članica EU.

Obveze proizvođača baterija i akumulatora i prodavatelja

Članak 61.

(1) Proizvođač koji stavlja na tržište baterije i akumulatore (u daljnjem tekstu: proizvođač baterija) obvezan je osigurati da je baterija i akumulator koju stavlja na tržište dizajnirana i proizvedena na način da je:

– uporaba opasnih tvari u bateriji i akumulatoru smanjena na najmanju moguću mjeru, poštujući ograničenja uporabe određenih opasnih tvari u Europskoj uniji propisana posebnim propisom

– moguće rastavljanje i oporaba otpadne baterije i akumulatora kao i recikliranje sastavnih dijelova i materijala baterije i akumulatora

– u skladu s tehničkim zahtjevima za ekološki dizajn proizvoda koji olakšava obradu otpadnih baterija i akumulatora

– u najvećoj mogućoj mjeri uporabljen reciklirani materijal u proizvodnji baterija i akumulatora.

(2) Proizvođač baterija ne smije specifičnošću dizajna baterije ili akumulatora ili proizvodnog postupka sprječavati ponovnu uporabu baterije ili akumulatora.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka proizvođač baterija može specifičnošću dizajna baterije ili akumulatora ili proizvodnog postupka ograničiti ponovnu uporabu te baterije ili akumulatora kad takav dizajn ili postupak predstavljaju osobitu prednost u pogledu zaštite okoliša i/ili sigurnosnih zahtjeva prilikom korištenja baterija i akumulatora i opreme u koju su ugrađeni.

Članak 62.

(1) Proizvođač koji na tržište stavlja uređaj (u daljnjem tekstu: proizvođač uređaja) obvezan je osigurati da dizajn uređaja omogućava jednostavno izdvajanje otpadne baterije ili akumulatora iz uređaja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada dizajn uređaja ne omogućava da krajnji korisnik jednostavno izdvoji otpadnu bateriju ili akumulator iz uređaja, proizvođač uređaja je dužan osigurati da dizajn uređaja omogućava da stručna osoba jednostavno izdvoji otpadnu bateriju ili akumulator iz uređaja.

(3) Proizvođač uređaja je dužan osigurati da je uz uređaj kojeg stavlja na tržište i koji sadrži ugrađenu bateriju ili akumulator priložena uputa o načinu izdvajanja ugrađene baterije ili akumulatora iz uređaja i informacija o vrsti baterije ili akumulatora koja je ugrađena u taj uređaj.

(4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovog članka ne primjenjuju se u slučaju kada je neophodno neprekidno napajanje i nužna je trajna veza uređaja s baterijom ili akumulatorom iz razloga sigurnosti, neprekidnog rada uređaja, medicinskih zahtjeva ili iz razloga očuvanja cjelovitosti podataka.

Članak 63.

(1) Proizvođač baterija i prodavatelj su dužni informirati krajnjeg korisnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima i upoznati ga s informacijama o:

– mogućim učincima koje tvari korištene u baterijama i akumulatorima imaju na okoliš i ljudsko zdravlje

– obvezi odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora u cilju olakšavanja procesa recikliranja i obrade otpadnih baterija i akumulatora

– programima sakupljanja i recikliranja

– doprinosu krajnjih korisnika u recikliranju otpadnih baterija i akumulatora

– značenju simbola iz Dodatka 17. ovoga Pravilnika i

– značenju simbola Hg, Cd i Pb iz članka 68. ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođač baterija je dužan snositi troškove informiranja propisane ovim člankom.

Članak 64.

(1) Prodavatelj je dužan osigurati preuzimanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika na lokaciji prodajnog prostora u kojem prodaje prijenosne baterije ili akumulatore, bez troškova po krajnjeg korisnika i bez obveze kupnje nove prijenosne baterije ili akumulatora.

(2) Proizvođač koji stavlja na tržište industrijske baterije ili akumulatore dužan je osigurati preuzimanje otpadnih industrijskih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika, i to neovisno o kemijskom sastavu i porijeklu tih industrijskih baterija ili akumulatora.

(3) Prodavatelj i proizvođač koji stavlja na tržište automobilske baterije i akumulatore (startere), dužan je osigurati preuzimanje otpadnih automobilskih baterija i akumulatora (startera) od krajnjeg korisnika koji je posjednik iz kućanstva, bez troškova po tog krajnjeg korisnika i bez obveze kupnje nove automobilske baterije ili akumulatora (startera).

(4) Serviser i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su osigurati preuzimanje otpadnih automobilskih baterija i akumulatora (startera) od posjednika iz kućanstva bez troškova po tog posjednika iz kućanstva.

(5) Osoba iz stavka 1. i 4. ovoga članka obvezna je na vidnom mjestu na ulazu u poslovni prostor, odnosno prodajni prostor ili na blagajni postaviti obavijest krajnjem korisniku o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja otpadnih baterija ili akumulatora oznakom sadržaja »PREUZIMAMO OTPADNE BATERIJE« veličine jednake ili veće od 15 x 5 centimetara, sukladno Dodatku 16. ovog Pravilnika, te po potrebi i usmeno obavijestiti krajnjeg korisnika o načinu i uvjetima preuzimanja.

(6) Oznaku iz stavka 5. ovog članka Fond objavljuje u digitalnom obliku na svojim mrežnim stranicama.

(7) Preuzimanje otpadnih baterija i akumulatora koje obavlja proizvođač baterija i prodavatelj sukladno članku 27. Zakona i sukladno ovom članku, smatra se sastavnim dijelom obavljanja njegove osnovne djelatnosti i ne smatra se obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom te stoga i ne podliježe obvezi upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja sukladno Zakonu niti obvezi vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada za preuzete otpadne baterije i akumulatore.

Članak 65.

Prodavatelj i proizvođač baterija iz članka 63. ovog Pravilnika obvezni su:

– osigurati prostor za smještaj spremnika za skladištenje otpadnih baterija i akumulatora

– skladištiti otpadne baterije i akumulatore u spremnicima odvojeno od druge vrste otpada i odvojeno od materijala i tvari koje nisu otpad

– osigurati da oznaka spremnika u kojem skladišti preuzete otpadne baterije i akumulatore sadrži sljedeće informacije: naziv posjednika otpada, odgovarajući ključni broj i naziv otpada sukladno propisu koji uređuje Katalog otpada, datum početka skladištenja otpada u tom spremniku i u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.

Članak 66.

(1) Prodavatelj koji je dužan osigurati preuzimanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, stručna osoba i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem obvezni su preuzete otpadne prijenosne baterije i akumulatore predati sakupljaču otpadnih baterija koji ima sklopljen ugovor s ugovornim obrađivačem otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora otpada Fonda ili s Fondom.

(2) Proizvođač koji je dužan osigurati preuzimanje otpadnih industrijskih baterija ili akumulatora, dužan je preuzete otpadne industrijske baterije i akumulatore predati osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

(3) Prodavatelj i proizvođač koji je dužan osigurati preuzimanje otpadnih automobilskih baterija i akumulatora (startera), serviser i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su preuzete otpadne automobilske baterije i akumulatore (startere) predati osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

Članak 67.

(1) Prodavatelj i proizvođač baterija ne smiju prilikom prodaje nove baterije ili akumulatora krajnjem korisniku zasebno prikazati troškove sakupljanja, obrade i procesa recikliranja otpadnih baterija i akumulatora.

(2) Prodavatelj je dužan na zahtjev tijela koje je sukladno Zakonu nadležno za nadzor dostaviti dokaz da je prijenosnu bateriju ili akumulator koja je predmet nadzora, pribavio od proizvođača prijenosnih baterija.

Način označavanja baterija i akumulatora

Članak 68.

(1) Proizvođač baterija je dužan bateriju, akumulator i baterijski sklop kojeg stavlja na tržište označiti simbolom odvojenog sakupljanja i zabrane odbacivanja u miješani komunalni otpad propisanim u Dodatku 17. Pravilnika.

(2) Veličina simbola iz stavka 1. ovoga članka mora pokrivati najmanje 3 % površine najveće plohe baterije ili akumulatora odnosno baterijskog sklopa, a najviše površinu od 5 × 5 centimetara.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u slučaju baterije ili akumulatora valjkastog oblika, veličina simbola iz stavka 1. ovoga članka mora pokrivati najmanje 1,5 % površine plohe baterije ili akumulatora, a najviše površinu od 5 × 5 centimetara.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju kada je veličina baterije, akumulatora odnosno baterijskog sklopa takva da bi simbol iz stavka 1. ovoga članka bio manji od 0,5 × 0,5 centimetara proizvođač nije dužan bateriju, akumulator odnosno baterijski sklop kojeg stavlja na tržište označiti simbolom iz stavka 1. ovoga članka, ali je dužan označiti ambalažu te baterije, akumulatora odnosno baterijskog sklopa tim simbolom veličine najmanje 1x1 centimetar.

(5) Proizvođač baterija je dužan bateriju, akumulator i gumbastu bateriju koju stavlja na tržište i koja sadrži više od:

– 0,0005 % masenog udjela žive označiti simbolom Hg

– 0,002 % masenog udjela kadmija označiti simbolom Cd i

– 0,004 % masenog udjela olova označiti simbolom Pb.

(6) Veličina simbola sadržaja teškog metala iz stavka 5. ovoga članka (Hg, Cd i Pb) mora se nalaziti neposredno ispod simbola iz stavka 1. ovog članka i veličinom mora biti najmanje 25 % veličine tog simbola.

(7) Proizvođač je dužan na prijenosnoj bateriji i akumulatoru, koju stavlja na tržište, označiti kapacitet te baterije ili akumulatora sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1103/2010 od 29. studenoga 2010. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, pravila o označivanju kapaciteta prijenosnih sekundarnih (koje se mogu puniti) i automobilskih baterija i akumulatora (Tekst značajan za EGP) (SL L 313, 30. 11. 2010.).

(8) Simboli propisani ovim člankom moraju biti postavljeni na bateriju ili akumulator na način da su vidljivi, čitljivi i neizbrisivi.

Ograničenja stavljanja određenih baterija i akumulatora na tržište

Članak 69.

(1) Stavljanje na tržište baterije ili akumulatora čiji je maseni udio žive veći od 0,0005 % , bez obzira na to je li baterija ili akumulator ugrađena u uređaj ili je zasebni proizvod, nije dopušteno.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka u slučaju gumbaste baterije čiji maseni udio žive nije veći od 2 % ograničenje iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se od 1. listopada 2015. godine.

(3) Stavljanje na tržište prijenosne baterije ili akumulatora, koja je ugrađena u uređaj ili je zasebni proizvod, a čiji maseni udio kadmija je veći od 0,002 % osim prijenosne baterije ili akumulatora koja je specifično namijenjena samo za korištenje u sigurnosnom odnosno alarmnom sustavu uključujući i sigurnosnu rasvjetu te u medicinskoj opremi i bežičnom električnom alatu, nije dopušteno.

(4) Iznimka propisana stavkom 3. ovog članka u slučaju bežičnog električnog alata odnosi se na stavljanje na tržište do 31. prosinca 2016. godine.

(5) Ograničenja iz stavaka 1. i 3. ovog članka ne primjenjuju se na baterije i akumulatore koji su stavljeni na tržište, u skladu sa važećim propisima, prije stupanja na snagu ovih ograničenja, te se isti mogu prodavati do isteka zaliha.

Obvezno postupanje posjednika otpadnih baterija ili akumulatora

Članak 70.

(1) Otpadnu bateriju ili akumulator nije dopušteno:

– odbaciti u miješani komunalni otpad

– odbaciti niti miješati s drugom vrstom otpada i

– miješati s drugim tvarima ili materijalima koji nisu otpad.

(2) Posjednik uređaja koji sadrži otpadnu bateriju ili akumulator, a u slučaju kada dizajn tog uređaja omogućuje jednostavno izdvajanje otpadne baterije ili akumulatora koju sadrži, dužan je istu izdvojiti iz uređaja i predati ju odvojeno od uređaja, sukladno stavku 1. ovoga članka i članku 71. i 72. ovog Pravilnika.

(3) Stručna osoba koja posjeduje uređaj koji sadrži otpadnu bateriju ili akumulator, dužna je otpadnu bateriju ili akumulator izdvojiti iz uređaja i predati ju odvojeno od uređaja, sukladno članku 72. ovoga Pravilnika.

(4) Serviser vozila i osoba koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom koja uključuje obradu otpadnih vozila, dužna je otpadnu bateriju i akumulator izdvojiti iz vozila i predati ju odvojeno od vozila sukladno članku 72. ovoga Pravilnika.

Članak 71.

(1) Posjednik iz kućanstva dužan je otpadnu prijenosnu bateriju ili akumulator predati prodavatelju, serviseru prilikom održavanja uređaja koji sadrži prijenosnu bateriju i akumulator i osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem.

(2) Posjednik iz kućanstva dužan je otpadnu bateriju ili akumulator, osim otpadne prijenosne baterije ili akumulatora, predati proizvođaču, prodavatelju, serviseru i osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem.

Članak 72.

(1) Registrirana osoba koja se smatra krajnjim korisnikom prijenosne baterije ili akumulatora dužna je predati otpadnu prijenosnu bateriju ili akumulator sakupljaču otpadnih baterija koji ima sklopljen ugovor s ugovornim obrađivačem otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora otpada Fonda ili s Fondom.

(2) Registrirana osoba koja se smatra krajnjim korisnikom industrijske baterije ili akumulatora, dužna je predati otpadnu industrijsku bateriju ili akumulator osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

(3) Registrirana osoba koja se smatra krajnjim korisnikom automobilskih baterija i akumulatora (startera), dužna je predati otpadnu automobilsku bateriju ili akumulator (starter) osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

GOSPODARENJE OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

Općenito

Članak 73.

(1) Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima poduzima se u svrhu ispunjavanja ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom, uključujući sprječavanje i ponovnu uporabu te vođenje evidencije i predaju izvješća sukladno ovom Pravilniku, Zakonu te posebnim propisima.

(2) Troškove gospodarenja prijenosnim baterijama i akumulatorima obvezan je sukladno članku 59. ovog Pravilnika snositi proizvođač prijenosnih baterija uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, koji razmjerno uplaćenoj naknadi od proizvođača prijenosnih baterija preuzima obvezu pokrivanja troškova gospodarenja otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima.

(3) Troškove gospodarenja automobilskim baterijama i akumulatorima (starterima) i industrijskim baterijama i akumulatorima obvezan je sukladno članku 60. ovog Pravilnika samostalno snositi proizvođač koji stavlja na tržište automobilske baterije i akumulatore (startere) i industrijske baterije i akumulatore.

(4) Odredbe stavka 2. i 3. ovog članka primjenjuju se na sve otpadne baterije i akumulatore, bez obzira na datum kada su kao proizvod ili dio drugog proizvoda stavljene na tržište.

(5) Posebni uvjeti gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, koji se primjenjuju u skladu s posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, propisani su člankom 74., člankom 75., člankom 76. stavkom 2. i stavkom 3. ovoga Pravilnika

Postupci gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima

Članak 74.

(1) Gospodarenje prijenosnim baterijama i akumulatorima koji sadrže kadmij, živu ili olovo nije dopušteno sljedećim postupcima gospodarenja otpadom:

– D2, D3, D4, D6, D7, D8, D11, i

– D1, D5, i D12 ukoliko postupak nije dopušten državnim planskim odnosno strateškim dokumentom, donesenim temeljem procjene ekoloških, gospodarskih i socijalnih utjecaja koja dokazuje da je odlaganje prikladnija opcija od procesa recikliranja tih baterija ili akumulatora.

(2) Gospodarenje otpadnim automobilskim baterijama i akumulatorima (starterima) i industrijskim baterijama i akumulatorima nije dopušteno sljedećim postupcima gospodarenja otpadom: R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 i D10.

(3) Ograničenje iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuje se na otpad koji je nastao procesom recikliranja i obrade otpadnih baterija ili akumulatora.

Članak 75.

(1) Posebni uvjet, sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja, oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore je raspolaganje vagom za određivanje mase otpadnih baterija i akumulatora.

(2) Posebni uvjeti, sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore su:

– da se postupkom izdvoji sva tekućina i kiselina iz otpadne baterije ili akumulatora i

– da se postupak obrade i skladištenje otpadnih baterija i akumulatora, na lokaciji na kojoj se obavlja postupak obrade, obavlja na nepropusnoj podlozi u natkrivenoj i zatvorenoj građevini.

(3) Postupak pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja otpadnih baterija i akumulatora (priprema za proces recikliranja) uključuje razvrstavanje, izdvajanje ambalaže i zajedničkog vanjskog kućišta baterijskog sklopa, no ne uključuje otvaranje baterijskog članka.

(4) Obrada otpadnih baterija i akumulatora, koje uključuje otvaranje baterijskog članka, smatra se početkom procesa recikliranja, i isto je dopušteno obavljati samo sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom koji uključuje otpadne baterije i akumulatore.

Članak 76.

(1) Postupak oporabe odnosno zbrinjavanja otpada, koji se smatra obradom otpadnih baterija i akumulatora, mora udovoljavati zahtjevima najboljih raspoloživih tehnika, sukladno propisu koji uređuje zaštitu okoliša.

(2) Postupak iz stavka 1. ovog članka mora udovoljavati sljedećim zahtjevima najmanje učinkovitosti procesa recikliranja:

– 65 % prosječne mase otpadnih olovno-kiselih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja olova u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova

– 75 % prosječne mase otpadnih nikal-kadmijevih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja kadmija u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova

– 50 % prosječne mase ostalih otpadnih baterija i akumulatora.

(3) Osoba koja je temeljem dozvole za gospodarenje otpadom ovlaštena preuzeti otpadnu bateriju ili akumulator i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je prilikom zaprimanja pošiljke otpadnih baterija ili akumulatora masu te pošiljke utvrditi vagom.

Sustav sakupljanja i obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kojim upravlja Fond

Članak 77.

(1) Ispunjavanje ciljeva proizvođača prijenosnih baterija u svrhu ispunjavanja ciljeva RH o odvojenom sakupljanju i obradi otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iz članka 58. ovog Pravilnika osigurava Fond.

(2) Fond je u kalendarskoj godini obvezan ispuniti ciljeve gospodarenja otpadnim prijenosnim baterijama.

(3) Obrađivač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji je uspostavio vlastitu sakupljačku mrežu sukladno članku 97. stavku 11. Zakona i sakupljač koji predaje otpadne prijenosne baterije i akumulatore na obradu sukladno članku 97. stavku 14. Zakona dužan je Fondu omogućiti neposrednu kontrolu otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora s ciljem utvrđivanja količine i sastava otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, a u svrhu obračuna i isplate naknada sukladno ovom Pravilniku.

Sakupljanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond

Članak 78.

(1) Sakupljanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora nastalih od prijenosnih baterija i akumulatora koji su stavljeni na tržište na teritoriju Republike Hrvatske osigurava Fond ugovorom s obrađivačem otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

(2) Sakupljanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je sakupljaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji ima sklopljen ugovor s ugovornim obrađivačem otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora Fonda ili s Fondom u slučaju iz članka 97. stavka 14. Zakona.

(3) Sakupljač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora je obvezan sakupljati otpadne prijenosne baterije i akumulatore na cijelom teritoriju RH, u cijelosti i iz svih izvora sukladno ovom Pravilniku, i tako sakupljene sve količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora predati obrađivaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, sukladno ugovoru s obrađivačem otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, odnosno s Fondom.

(4) Sakupljač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora je obvezan sve sakupljene otpadne prijenosne baterije i akumulatore predati obrađivaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora uz popunjeni prateći list, odnosno uz odgovarajući dokument o prekograničnom prometu otpadom.

(5) Obrađivač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora je obvezan dostaviti Fondu popis sakupljača otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora s kojima je sklopio ugovor, te područja RH po poštanskim brojevima koje pokrivaju za cijeli teritorij RH.

(6) Obrađivač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji ima sklopljen ugovor s Fondom ima pravo na naknadu troškova od Fonda za pokriće troškova sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim odlukom Fonda i ugovorom s Fondom.

(7) Naknadu iz stavka 6. ovog članka Fond utvrđuje odlukom, uzimajući u obzir i naknadu troškova trajektnog prijevoza, tunelarine i mostarine kao i ostale troškove sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

(8) Fond plaća obrađivaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora i sakupljaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iz stavka 6. ovog članka jednom mjesečno naknadu za pokriće troškova poslova sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, sukladno ugovoru Fonda i obrađivača otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, odnosno Fonda i sakupljača otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, i na temelju izvješća koje mu dostavljaju obrađivač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, odnosno sakupljač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

(9) Sadržaj izvješća iz stavka 8. ovog članka te način i rok dostave istih u Fond određuje Fond uputom, koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(10) Iznimno od odredbi iz stavka 6. ovog članka, ako ne postoje kapacitet za oporabu određene vrste otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kod obrađivača otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji ima sklopljen ugovor s Fondom, sakupljač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatorakoji ima sklopljen ugovor s Fondom ima pravo na naknadu za pokriće troškova sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora i predaju istih oporabitelju otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji raspolaže odgovarajućim kapacitetom za oporabu istog.

Obrada otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond

Članak 79.

(1) Obradu otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora nastalih od prijenosnih baterija i akumulatora stavljenih na tržište osiguravaju obrađivač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora i Fond, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Obrada otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iz stavka1. ovog članka mora u najvećoj mogućoj mjeri predstavljati doprinos ostvarenju ciljeva iz članka 58. ovoga Pravilnika.

(3) Obradu otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iz stavka 1. ovog članka obavlja obrađivač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji ima sklopljen ugovor s Fondom.

(4) Obrađivač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji na temelju ovlaštenja ima sklopljen ugovor s Fondom za obradu otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora obvezan je sklopiti ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora sa sakupljačem otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji je upisan kao sakupljač u Očevidnik sakupljača i oporabitelja i koji udovoljava uvjetima postavljenim od obrađivača otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, kao što su npr. obuhvat cijelog teritorija RH, kvaliteta pošiljke otpada i slično.

(5) Uvjet za poslove obradu otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora na području RH je da osoba iz stavka 1. ovoga članka:

– posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe određene vrste otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora postupkom R3 ili R4 ili R5 sukladno Dodatku II. Zakona i

– da ima mogućnost sortiranja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora (u vlastitom postrojenju ili ugovorno) u svrhu dobivanja odgovarajuće sirovine za vlastito postrojenje.

(6) Otpadne prijenosne baterije i akumulatori koje je sakupljene na području RH, a za koje postoje kapaciteti za oporabu i recikliranje, moraju se oporabiti i reciklirati u RH.

(7) Iznimno od stavka 3. ovog članka, ako kod obrađivača otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji ima sklopljen ugovor s Fondom ne postoje kapaciteti za oporabu otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, sakupljač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji ima ugovor s Fondom predaje otpadne prijenosne baterije i akumulatore obrađivaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji raspolaže odgovarajućim kapacitetom za oporabu istih.

(8) Oporaba otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iz stavka 6. i 7. ovog članka mora u najvećoj mogućoj mjeri predstavljati doprinos ostvarenju ciljeva oporabe i recikliranja sukladno članku 58. ovog Pravilnika.

(9) Obrađivač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iz stavka 3. ovog članka ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u skladu s ugovorom Fonda i obrađivača otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, a sukladno članku 105. stavku 5. i 6. Zakona.

(10) Fond obavlja izračun ukupne vrijednosti otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, odnosno ukupnog troška obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora te naplaćuje obrađivaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora za preuzete otpadne prijenosne baterije i akumulatore, odnosno plaća obrađivaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora za pokriće troškova obrade istih.

(11) Cijenu za preuzete otpadne prijenosne baterije i akumulatore, odnosno iznos troška obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji Fond plaća obrađivaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora Fond utvrđuje odlukom, za razdoblje od jedne godine ili kraće razdoblje, uzimajući u obzir tržišne cijene kao i troškove obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, a sukladno članku 105. stavku 5. i 6. ovog Zakona.

(12) Odluku iz prethodnog stavka Fond donosi uzimajući u obzir učinkovitost sustava sakupljanja i obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora s ciljem postizanja maksimalne stope sakupljanja i oporabe odnosno recikliranja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

(13) Obrađivač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora smije otpad nastao oporabom radi zbrinjavanja skladištiti do tri godine.

Članak 80.

(1) Otpadne baterije i akumulatori mogu, u skladu s ovim Pravilnikom i u svrhu doprinosa ispunjenju obveza i ciljeva recikliranja propisanih ovim Pravilnikom, biti isporučene na oporabu izvan RH.

(2) Isporuku otpadnih baterija i akumulatora i/ili otpada nastalog obradom otpadnih baterija i akumulatora izvan država članica Europske unije pošiljatelj je obvezan obavljati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom (EZ) br. 1418/2007.

(3) U slučaju isporuke iz stavka 2. ovog članka, pošiljatelj je dužan dokazati da je oporaba i/ili recikliranje isporučenih otpadnih baterija i akumulatora obavljena sukladno ovom Pravilniku te članku 3. stavku 2. točki 4. Uredbe Komisije (EU) br. 493/2012 od 11. lipnja 2012. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, detaljnih pravila za izračunavanje učinkovitosti recikliranja u procesima recikliranja otpadnih baterija i akumulatora (Tekst značajan za EGP) (SL L 151, 12. 6. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 493/2012) i pribaviti vjerodostojne podatke o učinkovitosti recikliranja tih otpadnih baterija i akumulatora odnosno dostaviti presliku dozvole obrađivača i potvrdu o završenoj oporabi sukladno Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

Vođenje evidencije, prikupljanje podataka i izvješćivanje

Članak 81.

(1) Sakupljač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora je obvezan voditi evidenciju o masi prijenosnih baterija i akumulatora koje je sakupio i predao obrađivaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora ili isporučio na obradu.

(2) Sakupljač iz stavka 1. ovog članka je obvezan voditi evidenciju o sakupljenim količinama otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora po vrsti i ključnom broju otpada, za svaku lokaciju skladišta sakupljača odvojeno, uključujući i evidenciju o stanju skladišta otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

(3) Sakupljač iz stavka 1. ovog članka je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1. i 2. ovog članka, za svaku županiju posebno, dostavljati Fondu i obrađivaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, sukladno ugovoru s obrađivačem otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora ili s Fondom.

(4) Fond i obrađivač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora obvezni su voditi elektroničku evidenciju o količini sakupljenih, preuzetih, obrađenih te isporučenih na obradu otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, uključujući evidenciju o obradi i stanju skladišta otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, te prema potrebi i drugu evidenciju neophodnu za izvješćivanje prema Europskoj komisiji.

(5) Obrađivač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka dostaviti Fondu do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(6) Način dostave podataka iz stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovog članka određuje Fond i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(7) Dostava podataka iz stavka 6. ovog članka mora omogućiti izvješćivanje prema Europskoj komisiji u skladu s ovim Pravilnikom.

(8) Fond je obvezan, najkasnije do 1. rujna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, dostaviti godišnje podatke iz stavka 6. ovog članka Ministarstvu, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije i akumulatore dužna je do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu Ministarstvu dostaviti Izvješće o učinkovitosti recikliranja izrađeno sukladno Uredbi (EU) br. 493/2012 i na zahtjev Ministarstva odgovarajuće obrazloženje izračunate učinkovitosti recikliranja.

(10) Fond je obvezan do 1. rujna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu izraditi izvješće sukladno članku 58. stavku 4. ovog Pravilnika i odgovarajućih podataka iz članka 60. stavka 2. ovog Pravilnika te Ministarstvu dostaviti Izvješće o stavljenim na tržište i sakupljenim količinama prijenosnih baterija i akumulatora, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(11) Fond je obvezan do 1. rujna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu izraditi izvješće sukladno odgovarajućim podacima iz članka 81. stavka 3. ovog Pravilnika, te Ministarstvu dostaviti Izvješće o količini otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(12) Ministarstvo je obvezno izraditi godišnje Izvješće o stopi sakupljanja za RH sukladno Izračunu stope sakupljanja propisanom u Dodatku 18. ovog Pravilnika, a temeljem podataka Fonda.

(13) Temeljem podataka iz stavka 8., 9., 10., 11. i 12. ovog članka Ministarstvo izrađuje godišnje Izvješće o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima i objavljuje ga jednom godišnje na svojoj mrežnoj stranici, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za prethodnu godinu, a kako bi bilo dostupno svim zainteresiranim stranama.

Izvješćivanje prema Europskoj komisiji

Članak 82.

(1) Ministarstvo nadzire stope sakupljanja na godišnjoj osnovi u skladu sa sustavom iz Dodatka 18. ovog Pravilnika i ne dovodeći u pitanje Uredbu (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (Tekst značajan za EGP) (SL L 332, 9. 12. 2002.) i dostavlja Europskoj komisiji izvješće elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podaci. Ministarstvo u izvješću navodi na koji su način prikupljeni podaci potrebni za izračun stope skupljanja.

(2) Ministarstvo podnosi izvješće, sukladno Uredbi (EU) br. 493/2012, o postignutim razinama recikliranja za svaku predmetnu kalendarsku godinu i o tome je li postignuta učinkovitost recikliranja propisana člankom 76. stavkom 2. ovog Pravilnika. Ministarstvo dostavlja podatke Europskoj komisiji elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podaci.

DIO ČETVRTI

OTPADNE GUME

Ciljevi za otpadne gume

Članak 83.

(1) Ciljevi gospodarenja otpadnim gumama određeni su Zakonom.

(2) Otpadne gume koje su sakupljene na području RH i oporabljene postupkom R3 u drugoj članici EU ili u trećim zemljama, uračunavaju se u ciljeve iz prethodnog stavka.

OBVEZE PROIZVOĐAČA I PRODAVATELJA

Ispunjavanje obveze proizvođača u postizanju cilja

Članak 84.

(1) Proizvođač koji gume stavlja na tržište (u daljnjem tekstu: proizvođač guma) dužan je u okviru obveze proširene odgovornosti proizvođača propisane Zakonom i razmjerno količini guma koje je stavio na tržište ispuniti obvezu doprinosa u postizanju ciljeva iz članka 61. Zakona uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, koji time u ime proizvođača guma osigurava provedbu djelatnosti gospodarenja otpadnim guma i ostalih poslova i aktivnosti sukladno članku 105. Zakona, radi postizanja ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Ispunjavanje obveze doprinosa proizvođača guma u postizanju ciljeva propisanih Zakonom nadzire Carinska uprava, odnosno prate Ministarstvo i Fond u okviru svoje nadležnosti.

(3) Proizvođač guma je obvezan prijaviti se i dostavljati podatke u Registar te je razmjerno količini guma koje je stavio na tržište obvezan snositi troškove gospodarenja otpadnim gumama.

(4) U cilju provedbe obveze iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka proizvođač guma ili njegov ovlašteni predstavnik obvezan je sam obračunati i plaćati naknadu gospodarenja iz članka 15. ovog Pravilnika na račun Fonda, i u skladu s Uredbom.

(5) Obračunsko razdoblje za plaćanje naknade iz stavka 4. ovoga članka je jedan mjesec, a proizvođač guma je obvezan uplatiti iznos naknade u Fond do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(6) Proizvođač guma je obvezan u svojim evidencijama voditi podatke o gumama, mjestu i državi nabave ili otpreme guma, količini guma koje je kao zaseban proizvod ili kao sastavni dio drugog proizvoda stavio na tržište, iznio, izvezao i povukao s tržišta na području RH te o količini guma koje su u provozu.

(7) Proizvođač guma ili njegov ovlašteni predstavnik obvezni su dostavljati podatke iz stavka 6. ovog članka u Registar jednom mjesečno, do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

(8) Sadržaj prijave te način dostave podataka iz stavka 6. ovog Pravilnika u Registar određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Fond je obvezan osigurati da podaci iz Registra o proizvođačima guma, koji su sukladno sporazumu iz članka 94. stavka 8. Zakona javno dostupni, budu objavljeni i javno dostupni na mrežnim stranicama Fonda te da sadrže poveznice na nacionalne registre proizvođača guma drugih država članica EU.

(10) Proizvođač guma iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka koji ne ispunjava obveze propisane ovim člankom plaća naknadu gospodarenja prema posebnom obračunu sukladno Uredbi.

Informiranje krajnjih korisnika i javnosti o gospodarenju otpadnim gumama

Članak 85.

(1) Proizvođač i prodavatelj obvezan je na ambalaži ili u pratećoj dokumentaciji, uz isporučenu gumu, informirati krajnjeg korisnika o:

– obvezi odvojenog sakupljanja otpadnih guma

– načinu postupanja s gumama kada postanu otpad

– mrežnoj stranici Fonda koja sadrži mjesta preuzimanja i sakupljanja otpadnih guma

– mjeri u kojoj je moguće isporučenu gumu ponovno uporabiti i reciklirati.

(2) Proizvođač i prodavatelj koji koristeći komunikaciju na daljinu, npr. putem interneta, telefona, kataloga i slično, prodaje gume izravno krajnjim korisnicima u kućanstvima ili u registriranoj osobi, obvezan je na svojim mrežnim stranicama informirati kupca o mjestima preuzimanja i sakupljanja otpadnih guma, što može osigurati putem odgovarajuće mrežne poveznice na mrežne stranice Fonda.

GOSPODARENJE OTPADNIM GUMAMA

Općenito

Članak 86.

(1) Gospodarenje otpadnim gumama poduzima se u svrhu ispunjavanja ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom, uključujući sprječavanje i ponovnu uporabu te vođenje evidencije i predaju izvješća sukladno ovom Pravilniku, Zakonu te posebnim propisima.

(2) Gospodarenje otpadnim gumama poduzima se radi korištenja njihovih vrijednih svojstava kao i radi smanjenja na najmanju moguću mjeru štetnih učinaka otpadnih guma na ljudsko zdravlje i okoliš.

(3) Troškove gospodarenja otpadnim gumama obvezan je snositi proizvođač guma uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, koji razmjerno uplaćenoj naknadi od proizvođača guma preuzima obvezu pokrivanja troškova gospodarenja otpadnim gumama.

Predaja i preuzimanje otpadnih guma

Članak 87.

(1) Fizička osoba – građanin koja je u posjedu otpadnih guma obvezna je otpadne gume predati osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem ili serviseru prilikom izmjene guma.

(2) Registrirana osoba koja je u posjedu otpadnih guma obvezna je otpadne gume predati serviseru prilikom izmjene guma ili sakupljaču otpadnih guma koji ima sklopljen ugovor s ugovornim obrađivačem otpadnih guma otpada Fonda ili s Fondom.

(3) Serviser je dužan na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja otpadnih guma oznakom sadržaja »PREUZIMAMO OTPADNE GUME« te po potrebi i usmeno obavijestiti krajnjeg korisnika o načinu i uvjetima preuzimanja.

(4) Sakupljač otpadnih guma, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem i serviser obvezni su bez troška za posjednika otpadnih guma preuzeti od posjednika otpadne gume.

(5) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem i serviser obvezni su sve preuzete otpadne gume predati sakupljaču otpadnih guma.

(6) Sakupljač otpadnih guma je obvezan po pozivu posjednika koji je registrirana osoba otpadne gume preuzeti na način, u količini i u roku određenom uputom Fonda.

(7) Sakupljač otpadnih guma je obvezan sve preuzete otpadne gume predati obrađivaču otpadnih guma.

Sustav sakupljanja i obrade otpadnih guma kojim upravlja Fond

Članak 88.

(1) Ispunjavanje ciljeva proizvođača guma u svrhu ispunjavanja ciljeva RH o odvojenom sakupljanju, obradi te recikliranju otpadnih guma iz članka 83. ovog Pravilnika osigurava Fond.

(2) Fond je u kalendarskoj godini obvezan ispuniti ciljeve gospdoarenja otpadnim gumama.

(3) Sustav sakupljanja i obrade otpadnih guma kojim upravlja Fond obuhvaća sve gume iz Dodatka 19. i Dodatka 20. ovog Pravilnika.

(4) Obrađivač otpadnih guma koji je uspostavio vlastitu sakupljačku mrežu sukladno članku 97. stavku 11. Zakona i sakupljač koji predaje otpadne gume na obradu sukladno članku 97. stavku 14. Zakona dužan je Fondu omogućiti neposrednu kontrolu otpadnih guma s ciljem utvrđivanja količine i sastava otpadnih guma, a u svrhu obračuna i isplate naknada sukladno ovom Pravilniku.

Sakupljanje otpadnih guma

Članak 89.

(1) Sakupljanje otpadnih guma nastalih od guma stavljenih na tržište na području RH osiguravaju obrađivač otpadnih guma i Fond, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Sakupljanje otpadnih guma iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je sakupljaču koji ima sklopljen ugovor s ugovornim obrađivačem otpadnih guma Fonda ili s Fondom u slučaju iz članka 97. stavka 14. Zakona.

(3) Usluga sakupljanja otpadnih guma obuhvaća prikupljanje (preuzimanje i prijevoz do skladišta sakupljača), razvrstavanje, skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih guma do obrađivača otpadnih guma.

(4) Obrađivač otpadnih guma je obvezan dostaviti Fondu popis sakupljača otpadnih guma s kojima je sklopio ugovor, te područja RH po poštanskim brojevima koje pokrivaju za cijeli teritorij RH.

(5) Sakupljač otpadnih guma je obvezan od posjednika otpadnih guma preuzeti u cijelosti sve otpadne gume obuhvaćene ovim Pravilnikom, te ih u potpunosti predati obrađivaču otpadnih guma uz prateći list sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, odnosno uz odgovarajući dokument o prekograničnom prometu otpadom.

(6) Ako u RH ne postoje kapaciteti za obradu otpadnih guma kod obrađivača otpadnih guma koji ima sklopljen ugovor s Fondom, sakupljač otpadnih guma koji ima sklopljen ugovor s Fondom obvezan je takav otpad otpremiti na oporabu izvan RH oporabitelju otpadnih guma koji raspolaže odgovarajućim kapacitetom za oporabu istih i Fondu dostaviti dokaz o izvozu i oporabi tog otpada, a što dokazuje propisanom dokumentacijom o prekograničnom prometu otpadom.

(7) Obrađivač otpadnih guma i sakupljač otpadnih guma koji imaju sklopljen ugovor s Fondom imaju pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova sakupljanja otpadnih guma sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim odlukom Fonda, te ugovorom Fonda i obrađivača otpadnih guma, odnosno Fonda i sakupljača otpadnih guma.

(8) Naknadu iz stavka 7. ovog članka Fond utvrđuje odlukom, uzimajući u obzir i naknadu troškova trajektnog prijevoza, tunelarine i mostarine kao i ostale troškove sakupljanja otpadnih guma.

(9) Naknadu iz stavka 7. ovog članka Fond plaća obrađivaču otpadnih guma i sakupljaču otpadnih guma jednom mjesečno, sukladno ugovoru Fonda i obrađivača otpadnih guma, odnosno Fonda i sakupljača otpadnih guma, i na temelju izvješća koje mu dostavljaju obrađivač otpadnih guma, odnosno sakupljač otpadnih guma.

(10) Sadržaj izvješća iz stavka 9. ovog članka te način i rok dostave istih u Fond određuje Fond uputom, koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Obrada otpadnih guma

Članak 90.

(1) Obradu otpadnih guma nastalih od guma stavljenih na tržište na području RH osiguravaju obrađivač otpadnih guma i Fond, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Obrada otpadnih guma iz stavka 1. ovoga članka mora u najvećoj mogućoj mjeri predstavljati doprinos ostvarenju ciljeva iz članka 83. ovog Pravilnika.

(3) Obradu otpadnih guma iz stavka 1. ovog članka obavlja obrađivač otpadnih guma koji na temelju ovlaštenja ima sklopljen ugovor s Fondom za obradu otpadnih guma.

(4) Obrađivač otpadnih guma iz stavka 3. ovog članka obvezan je sklopiti ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih guma sa sakupljačem otpadnih guma koji je upisan kao sakupljač u Očevidnik sakupljača i oporabitelja i koji udovoljava uvjetima postavljenim od obrađivača otpadnih guma, kao što su npr. obuhvat cijelog teritorija RH, kvaliteta pošiljke otpada i slično.

(5) Uvjet za poslove obrade otpadnih guma na području RH je da osoba iz stavka 1. ovoga članka:

– posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe oporabe otpadnih guma postupkom R1 ili R3 sukladno Dodatku II. Zakona i

– da ima mogućnost sortiranja otpadnih guma (u vlastitom postrojenju ili ugovorno) u svrhu dobivanja odgovarajuće sirovine za vlastito postrojenje.

(6) Otpadne gume koje su sakupljene na području RH, a za koje postoje kapaciteti za oporabu i recikliranje, moraju se oporabiti i reciklirati u RH.

(7) Iznimno od stavka 3. ovog članka, ako kod obrađivača otpadnih guma koji ima sklopljen ugovor s Fondom ne postoje kapaciteti za obradu otpadnih guma, sakupljač otpadnih guma koji ima ugovor s Fondom predaje otpadne gume obrađivaču otpadnih guma koji raspolaže odgovarajućim kapacitetom za oporabu otpadnih guma.

(8) Ako kod obrađivača otpadnih guma koji ima sklopljen ugovor s Fondom ne postoje kapaciteti za obradu otpadnih guma te ostataka nakon materijalne oporabe otpadnih guma, obrađivač otpadnih guma je obvezan takav otpad otpremiti na oporabu izvan RH i Fondu dostaviti dokaz o izvozu i oporabi tog otpada, što dokazuje propisanom dokumentacijom o prekograničnom prometu otpadom.

(9) Oporaba otpadnih guma iz stavka 6., 7. i 8. ovog članka mora u najvećoj mogućoj mjeri predstavljati doprinos ostvarenju ciljeva iz članka 83. ovog Pravilnika.

(10) Obrađivač otpadnih guma iz stavka 3. ovog članka ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova obrade otpadnih guma u skladu s ugovorom Fonda i obrađivača otpadnih guma, a sukladno članku 105. stavku 5. i 6. Zakona.

(11) Fond obavlja izračun ukupne vrijednosti otpadnih guma, odnosno ukupnog troška obrade otpadnih guma te naplaćuje obrađivaču otpadnih guma preuzete otpadne gume, odnosno plaća obrađivaču otpadnih guma za pokriće troškova obrade otpadnih guma.

(12) Cijenu za preuzete otpadne gume, odnosno iznos troška obrade otpadnih guma koji Fond plaća obrađivaču otpadnih guma Fond utvrđuje odlukom, za razdoblje od jedne godine ili kraće razdoblje, uzimajući u obzir tržišne cijene kao i troškove obrade otpadnih guma, a sukladno članku 105. stavku 5. i 6. ovog Zakona.

(13) Odluku iz stavka 12. ovog članka Fond donosi uzimajući u obzir učinkovitost sustava sakupljanja i obrade otpadnih guma i s ciljem postizanja maksimalne stope sakupljanja i oporabe odnosno recikliranja otpadnih guma.

(14) Odluku iz stavka 12. ovog članka Fond objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 91.

(1) Oporaba otpadnih guma i ostataka nakon materijalne oporabe otpadnih guma mora se obavljati uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika.

(2) Ukoliko je moguće, obrada otpadnih guma obavlja se na način uspostavljen certificiranim sustavima za ekološko upravljanje, poput Sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) propisanog zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22. 12. 2009.) i hrvatske norme HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem.

Članak 92.

(1) U slučaju isporuke otpadnih guma i/ili otpada nastalog obradom otpadnih guma izvan država članica Europske unije pošiljatelj je obvezan izvoz obavljati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom (EZ) br. 1418/2007.

(2) U svrhu doprinosa ispunjenju obveza i ciljeva iz članka 83. ovog Pravilnika pošiljatelj je obvezan, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom (EZ) br. 1418/2007, dokazati da je obrada isporučenog otpada iz stavka 1. ovog članka obavljena u uvjetima koji su u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Vođenje evidencije, prikupljanje podataka i izvješćivanje

Članak 93.

(1) Sakupljač otpadnih guma je obvezan voditi evidenciju o masi otpadnih guma koje je sakupio i predao obrađivaču otpadnih guma ili isporučio na oporabu.

(2) Sakupljač iz stavka 1. ovog članka je obvezan voditi evidenciju o sakupljenim količinama otpadnih guma po ključnom broju otpada, za svaku lokaciju skladišta sakupljača odvojeno, uključujući i evidenciju o stanju skladišta otpadnih guma.

(3) Sakupljač iz stavka 1. ovog članka je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1. i 2. ovog članka, za svaku županiju posebno, dostavljati Fondu i obrađivaču otpadnih guma, sukladno ugovoru s obrađivačem otpadnih guma ili s Fondom.

(4) Fond i obrađivač otpadnih guma obvezni su voditi elektroničku evidenciju o količini sakupljenih, preuzetih, obrađenih, i isporučenih na oporabu otpadnih guma, uključujući evidenciju o obradi i stanju skladišta otpadnih guma, te prema potrebi i drugu evidenciju neophodnu za izvješćivanje sukladno ovom Pravilniku.

(5) Obrađivač otpadnih guma je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka dostaviti Fondu do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(6) Način dostave podataka i stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovog članka određuje Fond i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(7) Dostava podataka iz stavka 6. ovog članka mora omogućiti izvješćivanje u skladu s ovim Pravilnikom.

(8) Fond je obvezan prikupljati podatke o količini guma stavljenih na tržište na području RH, količini sakupljenih otpadnih guma i količini otpadnih guma koje su oporabljene, količini i vrsti proizvoda i otpada nastalih materijalnom oporabom otpadnih guma, količini proizvedenog goriva, količini guma koje su uvezene radi oporabe i isporučene na oporabu, te radi daljnje oporabe, količini isporučenog otpada nastalog oporabom otpadnih guma.

(9) Fond je obvezan, najkasnije do 1. rujna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, dostaviti godišnje podatke iz stavka 6. i stavka 8. ovog članka Ministarstvu, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(10) Temeljem podataka iz stavka 9. ovog članka Ministarstvo izrađuje godišnje Izvješće o gospodarenju otpadnim gumama i objavljuje ga jednom godišnje, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za prethodnu godinu, na svojoj mrežnoj stranici, a kako bi bilo dostupno svim zainteresiranim stranama.

DIO PETI

OTPADNA ULJA

Ciljevi za otpadna ulja

Članak 94.

Ciljevi gospodarenja otpadnim uljima određeni su Zakonom.

OBVEZE PROIZVOĐAČA I PRODAVATELJA

Ispunjavanje obveze proizvođača u postizanju cilja

Članak 95.

(1) Proizvođač koji ulja stavlja na tržište (u daljnjem tekstu: proizvođač ulja) dužan je u okviru obveze proširene odgovornosti proizvođača propisane Zakonom i razmjerno količini ulja koja je stavio na tržište ispuniti obvezu doprinosa u postizanju ciljeva iz članka 62. Zakona uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda koji time u ime proizvođača ulja osigurava provedbu djelatnosti gospodarenja otpadnim uljima i ostalih poslova i aktivnosti sukladno članku 105. Zakona radi postizanja ciljeva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Naknada gospodarenja iz stavka 1. ovog članka plaća se samo za ulja iz Dodatka 21. ovog Pravilnika koja se stavljaju na tržište u RH kao zaseban proizvod.

(3) Naknada gospodarenja iz stavka 1. ovog članka ne plaća se za stavljanje na tržište u RH ulja koja se isključivo koriste kao potrebna sirovina za proizvodnju novih svježih ulja u RH i proizvodnju drugih proizvoda gdje nakon uporabe takvih proizvoda ne nastaju otpadna ulja, uz uvjet da je proizvođač ulja za takva ulja prethodno dostavio u Fond certifikat ili analizu akreditiranog laboratorija za analizu svojstava ulja biljnog ili životinjskog podrijetla.

(4) Ispunjavanje obveze doprinosa proizvođača ulja u postizanju ciljeva propisanih Zakonom nadzire Carinska uprava, odnosno prate Ministarstvo i Fond u okviru svoje nadležnosti.

(5) Proizvođač ulja je obvezan prijaviti se i dostavljati podatke u Registar te je razmjerno količini ulja koja je stavio na tržište obvezan snositi troškove gospodarenja otpadnim uljima.

(6) U cilju provedbe obveze iz stavka 1. i stavka 5. ovog članka proizvođač ulja ili njegov ovlašteni predstavnik obvezan je sam obračunati i plaćati naknadu gospodarenja iz članka 15. ovog Pravilnika na račun Fonda, i u skladu s Uredbom.

(7) Obračunsko razdoblje za plaćanje naknade iz stavka 6. ovoga članka je jedan mjesec, a proizvođač ulja je obvezan uplatiti iznos naknade u Fond do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(8) Proizvođač ulja je obvezan u svojim evidencijama voditi podatke o uljima, mjestu i državi nabave ili otpreme ulja, količini ulja koje je kao zaseban proizvod ili kao sastavni dio drugog proizvoda stavio na tržište, iznio, izvezao i povukao s tržišta na području RH, te o količini ulja koja je u provozu.

(9) Proizvođač ulja ili njegov ovlašteni predstavnik obvezni su dostavljati podatke iz stavka 8. ovog članka u Registar jednom mjesečno, do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

(10) Sadržaj prijave te način dostave podataka iz stavka 8. ovog članka u Registar određuje Fond uputom i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(11) Fond je obvezan osigurati da podaci iz Registra o proizvođačima ulja, koji su sukladno sporazumu iz članka 94. stavka 8. Zakona javno dostupni, budu objavljeni i javno dostupni na mrežnim stranicama Fonda te da sadrže poveznice na nacionalne registre proizvođača ulja drugih država članica EU.

(12) Proizvođač ulja iz stavka 1. i stavka 5. ovog članka koji ne ispunjava obveze propisane ovim člankom plaća naknadu gospodarenja prema posebnom obračunu sukladno Uredbi.

Informiranje krajnjih korisnika, prodavatelja i javnosti o gospodarenju otpadnim uljima

Članak 96.

(1) Proizvođač i prodavatelj obvezan je na ambalaži ili u pratećoj dokumentaciji, uz isporučeno ulje, informirati krajnjeg korisnika o:

– obvezi odvojenog sakupljanja otpadnih ulja

– načinu postupanja s uljima kada postanu otpad

– mrežnoj stranici Fonda koja sadrži mjesta preuzimanja i sakupljanja otpadnih ulja

– mjeri u kojoj je moguće isporučeno ulje regenerirati

– mjestima na kojima može predate svoje otpadno ulje bez naknade.

(2) Proizvođač ulja dužan je u suradnji s Fondom redovno obavještavati prodavatelja ulja o načinu i mjestima sakupljanja otpadnih ulja, na način da se izbjegne nastajanje rizika i opasnosti po okoliš i zdravlje ljudi.

(3) Proizvođač i prodavatelj koji koristeći komunikaciju na daljinu, npr. putem interneta, telefona, kataloga i slično, prodaje ulja izravno krajnjim korisnicima u kućanstvima ili u registriranoj osobi, obvezan je na svojim mrežnim stranicama informirati kupca o mjestima preuzimanja i sakupljanja otpadnih ulja, što može osigurati putem odgovarajuće mrežne poveznice na mrežne stranice Fonda.

GOSPODARENJE OTPADNIM ULJIMA

Općenito

Članak 97.

(1) Gospodarenje otpadnim uljima poduzima se u svrhu ispunjavanja ciljeva iz članka 94. ovog Pravilnika, uključujući sprječavanje i ponovnu uporabu te vođenje evidencije i predaju izvješća sukladno ovom Pravilniku, Zakonu te posebnim propisima.

(2) Gospodarenje otpadnim uljima poduzima se radi osiguranja njihovog odvojenog sakupljanja i korištenja njihovih vrijednih svojstava, kao i radi smanjenja na najmanju moguću mjeru štetnih učinaka otpadnih ulja na ljudsko zdravlje i okoliš.

(3) Troškove gospodarenja otpadnim uljima obvezan je snositi proizvođač ulja uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, koji razmjerno uplaćenoj naknadi od proizvođača ulja preuzima obvezu pokrivanja troškova gospodarenja otpadnim uljima.

(4) Spremnici za prihvat i sakupljanje otpadnih ulja moraju biti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom u RH te moraju imati oznaku kategorije otpadnog ulja sukladno članku 98. stavku 3. ovog Pravilnika.

(5) Posebni uvjeti gospodarenja otpadnim uljima, koji se primjenjuju u skladu s posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, propisani su stavkom 4. ovoga članka, člankom 98. stavkom 1. i stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Miješanje otpadnih ulja

Članak 98.

(1) Posjednik otpadnih ulja ne smije međusobno miješati otpadna ulja koja imaju različita svojstva, kao niti miješati otpadna ulja s drugim vrstama otpada ili tvarima, ako takvo miješanje onemogućuje regeneraciju ili drugi postupak recikliranja koji rezultira jednako vrijednim ili boljim ishodom za okoliš od regeneracije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, dozvoljeno je miješanje samo otpadnih ulja I. i II. kategorije, razvrstanih sukladno stavku 3. ovog članka, a koja se predaju sakupljaču otpadnih ulja radi otpreme istih na energetsku oporabu postupkom spaljivanja ili suspaljivanja.

(3) Prema stupnju onečišćenja, otpadna ulja se razvrstavaju u četiri kategorije:

I. kategorija – otpadna ulja mineralnog porijekla sa sadržajem halogena ispod 0,2 % i ukupnim polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima ispod 20 mg/kg. Ova se ulja mogu obraditi i ponovo koristiti za proizvodnju svježih ulja

II. kategorija – otpadna ulja mineralnog, sintetičkog i biljnog porijekla sa sadržajem halogena iznad 0,2 % i ispod 0,5 % i ukupnim polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima iznad 20 mg/kg i ispod 30 mg/kg. Ova se ulja mogu koristiti kao gorivo u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW ili u pećima za proizvodnju klinkera u tvornicama cementa

III. kategorija – otpadna ulja nepoznatog porijekla i sva druga otpadna ulja sa sadržajem halogena iznad 0.5 % , ukupnim polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima iznad 30 mg/kg i plamištem ispod 550° C. Ova se ulja moraju spaljivati u pećima za spaljivanje opasnog otpada minimalne djelotvornosti 99,99 %

IV. kategorija – poliglikoli/oliglikoli, otpadna ulja na bazi poliglikola/oliglikola koja se radi nemiješanja s ostalim uljima I. i II. kategorije i posebnih zahtjeva u postupku odstranjivanja moraju skupljati i oporabiti i/ili zbrinuti odvojeno.

Predaja i preuzimanje otpadnih ulja

Članak 99.

(1) Fizička osoba – građanin koja je u posjedu otpadnih ulja obvezna je otpadna ulja odvojeno predati osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem ili serviseru prilikom izmjene ulja.

(2) Registrirana osoba koja je u posjedu otpadnih ulja obvezna je otpadna ulja odvojeno predati serviseru ili sakupljaču otpadnih ulja koji ima sklopljen ugovor s ugovornim obrađivačem otpadnih ulja Fonda ili s Fondom.

(3) Serviser je obvezan na vidnom mjestu postaviti obavijest fizičkoj osobi – građaninu o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja otpadnih ulja, oznakom sadržaja »PREUZIMAMO OTPADNA ULJA«, te po potrebi i usmeno obavijestiti fizičku osobu – građanina o načinu i uvjetima preuzimanja.

(4) Sakupljač otpadnih ulja, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem i serviser obvezni su bez troška za posjednika otpadnih ulja preuzeti od posjednika otpadna ulja.

(5) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem i serviser obvezni su sva preuzeta otpadna ulja predati sakupljaču otpadnih ulja.

(6) Sakupljač otpadnih ulja je obvezan po pozivu posjednika otpadnih ulja koji je registrirana osoba otpadna ulja preuzeti na način, u količini i u roku određenom uputom Fonda.

(7) Sakupljač otpadnih ulja je obvezan sva preuzeta otpadna ulja predati obrađivaču otpadnih ulja.

Sustav sakupljanja i obrade otpadnih ulja kojim upravlja Fond

Članak 100.

(1) Ispunjavanje ciljeva proizvođača ulja u svrhu ispunjavanja ciljeva RH o odvojenom sakupljanju, obradi te recikliranju otpadnih ulja iz članka 94. ovog Pravilnika osigurava Fond.

(2) Fond je u kalendarskoj godini obvezan ispuniti ciljeve gospodarenja otpadnim uljem.

(3) Sustav sakupljanja i obrade otpadnih ulja kojim upravlja Fond obuhvaća sva ulja iz Dodatka 21. ovog Pravilnika.

(4) Obrađivač otpadnih ulja koji je uspostavio vlastitu sakupljačku mrežu sukladno članku 97. stavku 11. Zakona i sakupljač koji predaje otpadna ulja na obradu sukladno članku 97. stavku 14. Zakona dužan je Fondu omogućiti neposrednu kontrolu otpadnih ulja s ciljem utvrđivanja količine i sastava otpadnih ulja, a u svrhu obračuna i isplate naknada sukladno ovom Pravilniku.

Sakupljanje otpadnih ulja

Članak 101.

(1) Sakupljanje otpadnih ulja nastalih od ulja stavljenih na tržište na području RH osiguravaju obrađivač otpadnih ulja i Fond, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Sakupljanje otpadnih ulja iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je sakupljaču koji ima sklopljen ugovor s ugovornim obrađivačem otpadnih ulja Fonda ili s Fondom u slučaju iz članka 97. stavka 14. Zakona.

(3) Usluga sakupljanja otpadnih ulja obuhvaća prikupljanje (preuzimanje i prijevoz do skladišta sakupljača otpadnih ulja), razvrstavanje, skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih ulja do obrađivača otpadnih ulja.

(4) Obrađivač otpadnih ulja je obvezan dostaviti Fondu popis sakupljača otpadnih ulja s kojima je sklopio ugovor, te područja RH po poštanskim brojevima koje pokrivaju za cijeli teritorij RH.

(5) Sakupljač otpadnih ulja je obvezan od posjednika otpadnih ulja preuzeti u cijelosti sva otpadna ulja obuhvaćena ovim Pravilnikom te ih u potpunosti predati obrađivaču otpadnih ulja uz prateći list sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, odnosno uz odgovarajući dokument o prekograničnom prometu otpadom.

(6) Ako u RH ne postoje kapaciteti za obradu otpadnih ulja kod obrađivača otpadnih ulja koji ima sklopljen ugovor s Fondom, sakupljač otpadnih ulja koji ima sklopljen ugovor s Fondom obvezan je takav otpad otpremiti na oporabu izvan RH oporabitelju otpadnih ulja koji raspolaže odgovarajućim kapacitetom za oporabu istih i Fondu dostaviti dokaz o izvozu i oporabi tog otpada, a što dokazuje propisanom dokumentacijom o prekograničnom prometu otpadom.

(7) Obrađivač otpadnih ulja i sakupljač otpadnih ulja koji imaju sklopljen ugovor s Fondom imaju pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova sakupljanja otpadnih ulja, uključujući i troškove otpreme otpadnih ulja na oporabu izvan RH, sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom Fonda i obrađivača otpadnih ulja, odnosno Fonda i sakupljača otpadnih ulja.

(8) Naknadu iz stavka 7. ovog članka Fond utvrđuje odlukom, uzimajući u obzir i naknadu troškova trajektnog prijevoza, tunelarine i mostarine kao i ostale troškove sakupljanja otpadnih ulja.

(9) Naknadu iz stavka 7. ovog članka Fond plaća obrađivaču otpadnih ulja i sakupljaču otpadnih ulja jednom mjesečno, sukladno ugovoru Fonda i obrađivača otpadnih ulja, odnosno Fonda i sakupljača otpadnih ulja, i na temelju izvješća koje mu dostavljaju obrađivač otpadnih ulja, odnosno sakupljač otpadnih ulja.

(10) Sadržaj izvješća iz stavka 9. ovog članka te način i rok dostave istih u Fond određuje Fond uputom, koju objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Obrada otpadnih ulja

Članak 102.

(1) Otpadno ulje se mora obraditi pri čemu prioritet ima regeneracija otpadnog ulja ili drugi postupak recikliranja koji daje jednako vrijedni ili bolji ishod za okoliš od regeneracije, u skladu s člancima 5. i 6. Zakona.

(2) Otpadno ulje koje nije moguće obraditi sukladno stavku 1. ovog članka potrebno je energetski oporabiti postupkom spaljivanja ili suspaljivanja, s time da se mora osigurati da se spaljivanje ili suspaljivanje obavlja prema propisima koji uređuju područje zaštite okoliša u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW te da se energetska oporaba obavlja uz poštivanje graničnih vrijednosti emisija, koje su propisane posebnim propisom.

(3) U slučaju da otpadna ulja nije moguće oporabiti niti jednim od postupaka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, mora se osigurati da se otpadna ulja konačno zbrinu nekim drugim odgovarajućim propisanim postupkom zbrinjavanja.

(4) Materijalna oporaba otpadnih ulja koji sadrže poliklorirane bifenile (PCB-e) i poliklorirane terfenile (PCT-e) može se dopustiti ukoliko postupci materijalne oporabe omogućuju da se PCB-i i PCT-i unište ili smanje na način da ulja dobivena materijalnom oporabom ne sadrže PCB-e i PCT-e iznad najviše dopuštene granice od 5 mg/kg.

Članak 103.

(1) Obradu otpadnih ulja nastalih od ulja stavljenih na tržište na području RH osiguravaju obrađivač otpadnih ulja i Fond, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Obrada otpadnih ulja iz stavka 1. ovoga članka mora u najvećoj mogućoj mjeri predstavljati doprinos ostvarenju ciljeva iz članka 94. ovog Pravilnika.

(3) Obradu otpadnih ulja iz stavka 1. ovog članka obavlja obrađivač otpadnih ulja koji na temelju ovlaštenja ima sklopljen ugovor s Fondom za obradu otpadnih ulja.

(4) Obrađivač otpadnih ulja iz stavka 3. ovog članka obvezan je sklopiti ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja sa sakupljačem otpadnih ulja koji je upisan kao sakupljač u Očevidnik sakupljača i oporabitelja i koji udovoljava uvjetima postavljenim od obrađivača otpadnih ulja, kao što su npr. obuhvat cijelog teritorija RH, kvaliteta pošiljke otpada i slično.

(5) Uvjet za obradu otpadnih ulja na području RH je da osoba iz stavka 1. ovoga članka:

– posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe otpadnih ulja postupkom R1 ili R9 sukladno Dodatku II. Zakona i

– da ima mogućnost sortiranja otpadnih ulja različitih svojstava (u vlastitom postrojenju ili ugovorno) u svrhu dobivanja odgovarajuće sirovine za vlastito postrojenje.

(6) Otpadna ulja koja su sakupljena na području RH, a za koja postoje kapaciteti za regeneraciju, odnosno oporabu i recikliranje, moraju se oporabiti i reciklirati u RH.

(7) Iznimno od stavka 3. ovog članka, ako kod obrađivača otpadnih ulja koji ima sklopljen ugovor s Fondom ne postoje kapaciteti za obradu otpadnih ulja, sakupljač otpadnih ulja koji ima ugovor s Fondom predaje otpadna ulja obrađivaču otpadnih ulja koji raspolaže odgovarajućim kapacitetom za oporabu otpadnih ulja.

(8) Ako kod obrađivača otpadnih ulja koji ima sklopljen ugovor s Fondom ne postoje kapacitet za obradu otpadnih ulja te ostataka nakon materijalne oporabe otpadnih ulja, obrađivač otpadnih ulja je obvezan takav otpad otpremiti na oporabu izvan RH i Fondu dostaviti dokaz o izvozu i oporabi tog otpada, što dokazuje propisanom dokumentacijom o prekograničnom prometu otpadom.

(9) Oporaba otpadnih ulja iz stavka 6., 7. i 8. ovog članka mora u najvećoj mogućoj mjeri predstavljati doprinos ostvarenju ciljeva iz članka 94. ovog Pravilnika.

(10) Obrađivač otpadnih ulja iz stavka 3. ovog članka ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova obrade otpadnih ulja u skladu s ugovorom Fonda i obrađivača otpadnih ulja, a sukladno članku 105. stavku 5. i 6. Zakona.

(11) Fond obavlja izračun ukupne vrijednosti otpadnih ulja, odnosno ukupnog troška obrade otpadnih ulja te naplaćuje obrađivaču otpadnih ulja preuzeta otpadna ulja, odnosno plaća obrađivaču za pokriće troškova obrade otpadnih ulja.

(12) Cijenu za preuzeta otpadna ulja, odnosno iznos troška obrade otpadnih ulja koji Fond plaća obrađivaču otpadnih ulja Fond utvrđuje odlukom, za razdoblje od jedne godine ili kraće razdoblje, uzimajući u obzir tržišne cijene kao i troškove obrade otpadnih ulja, a sukladno članku 105. stavku 5. i 6. Zakona.

(13) Odluku iz prethodnog stavka Fond donosi uzimajući u obzir učinkovitost sustava sakupljanja i obrade otpadnih ulja s ciljem postizanja maksimalne stope sakupljanja i oporabe otpadnih ulja.

Članak 104.

(1) Oporaba otpadnih ulja i ostataka nakon materijalne oporabe otpadnih ulja mora se obavljati uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika.

(2) Ukoliko je moguće, obrada otpadnih ulja obavlja se na način uspostavljen certificiranim sustavima za ekološko upravljanje, poput Sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) propisanog zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22. 12. 2009.) i hrvatske norme HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem.

Članak 105.

(1) U slučaju isporuke otpadnih ulja i/ili otpada nastalog obradom otpadnih ulja izvan država članica Europske unije pošiljatelj je obvezan izvoz obavljati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom (EZ) br. 1418/2007.

(2) U svrhu doprinosa ispunjenju obveza i ciljeva iz članka 83. ovog Pravilnika pošiljatelj je obvezan, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom (EZ) br. 1418/2007, dokazati da je obrada izvezenog otpada iz stavka 1. ovog članka obavljena u uvjetima koji su u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Vođenje evidencije, prikupljanje podataka i izvješćivanje

Članak 106.

(1) Sakupljač otpadnih ulja je obvezan voditi evidenciju o masi i volumenu otpadnih ulja koje je sakupio i predao obrađivaču otpadnih ulja ili isporučio na oporabu.

(2) Sakupljač iz stavka 1. ovog članka je obvezan voditi evidenciju o sakupljenim količinama otpadnih ulja po ključnom broju otpada, za svaku lokaciju skladišta sakupljača odvojeno, uključujući i evidenciju o stanju skladišta otpadnih ulja.

(3) Sakupljač iz stavka 1. ovog članka je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1. i 2. ovog članka, za svaku županiju posebno, dostavljati Fondu i obrađivaču otpadnih ulja, sukladno ugovoru s obrađivačem otpadnih ulja ili s Fondom.

(4) Fond i obrađivač otpadnih ulja obvezni su voditi elektroničku evidenciju o količini sakupljenih, preuzetih, obrađenih i isporučenih na oporabu otpadnih ulja, uključujući evidenciju o obradi i stanju skladišta otpadnih ulja, te prema potrebi i drugu evidenciju neophodnu za izvješćivanje sukladno ovom Pravilniku.

(5) Obrađivač otpadnih ulja je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1., 2., 3. i 4 ovog članka dostaviti Fondu do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(6) Način dostave podataka iz stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovog članka određuje Fond i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(7) Dostava podataka iz stavka 6. ovog članka mora omogućiti izvješćivanje u skladu s ovim Pravilnikom.

(8) Fond je obvezan prikupljati podatke o količini ulja stavljenih na tržište na području RH, količini sakupljenih otpadnih ulja i količini otpadnih ulja koje su oporabljene, količini i vrsti proizvoda i otpada nastalih materijalnom oporabom otpadnih ulja, količini proizvedenog goriva, količini ulja koje je uvezeno radi oporabe i isporučeno na oporabu, te radi daljnje oporabe količini isporučenog otpada nastalog oporabom otpadnih ulja.

(9) Fond je obvezan, najkasnije do 1. rujna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, dostaviti godišnje podatke iz stavka 6. i stavka 8. ovog članka Ministarstvu, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(10) Temeljem podataka iz stavka 9. ovog članka Ministarstvo izrađuje godišnje Izvješće o gospodarenju otpadnim uljima i objavljuje ga jednom godišnje, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za prethodnu godinu, na svojoj mrežnoj stranici, a kako bi bilo dostupno svim zainteresiranim stranama.

Izvješćivanje prema Europskoj komisiji

Članak 107.

(1) Elektroničku evidenciju podataka o uljima koja se stavljaju na tržište u RH te odvojeno sakupljenim i obrađenim otpadnim uljima vodi Ministarstvo.

(2) Izvješće o mineralnim ili sintetskim sredstvima za podmazivanje ili industrijskim uljima koja su stavljena na tržište u RH i otpadnim uljima koja su odvojeno sakupljena i obrađena izrađuje Ministarstvo u suradnji s Fondom, a u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/1004 оd 7. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka o otpadu u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije C(2012) 2384 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4114) (Tekst značajan za EGP) (SL L 163, 20. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Odluka (EU) 2019/1004.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovog članka Ministarstvo izrađuje za svaku kalendarsku godinu te ga elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se podaci prikupljaju dostavlja Europskoj komisiji, zajedno s izvješćem o provjeri kvalitete, u formatu određenom Odlukom (EU) 2019/1004.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 108.

(1) Do utvrđivanja iznosa naknade gospodarenja iz članka 15. stavka 3. ovog Pravilnika za EE opremu stavljenu na tržište na snazi ostaju odredbe članka 17. Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13).

(2) Do utvrđivanja iznosa naknade za sakupljanje iz odredbe članka 29. stavka 11. ovog Pravilnika na snazi ostaje iznos naknade za sakupljanje EE otpada propisan odredbom članka 21. stavka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13).

(3) Do utvrđivanja iznosa cijene za preuzeti EE otpad odnosno iznos troška obrade EE otpada na snazi ostaju iznosi naknada za obradu EE otpada propisani odredbom članka 21. stavaka 2. i 3. Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13).

(4) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine« broj 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19 i 7/20).

Članak 109.

(1) Do uspostave Registra fizička osoba – građanin podatke o vozilu koje uvozi/unosi dostavlja u Fond putem nadležnog carinskog ureda prema mjestu prebivališta uvoznika/unosnika vozila.

(2) Do uspostave Registra registrirana osoba podatke o vozilu koje uvozi/unosi za vlastite potrebe, a ne za daljnju distribuciju, dostavlja u Fond putem nadležnog carinskog ureda prema mjestu sjedišta uvoznika/unosnika vozila.

(3) Do uspostave Registra obračun naknade gospodarenja za vozila koja uvozi/unosi fizička osoba – građanin obavlja carinski ured prema mjestu prebivališta uvoznika/unosnika vozila.

(4) Do utvrđivanja iznosa naknada iz odredbi članka 52. stavka 2., 3., 4. i 5. ovog Pravilnika na snazi ostaje iznos naknade propisane odredbom članka 28. stavka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, broj 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13 i 91/13).

(5) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, broj 125/15, 90/16, 60/18, 72/18 i 81/20).

Članak 110.

(1) Do utvrđivanja iznosa naknade za sakupljanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iz odredbe članka 78. stavka 6. ovog Pravilnika na snazi ostaje iznos naknade za sakupljanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora propisanih odredbom članka 18. stavaka 1. točke 1. Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, br. 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13).

(2) Do donošenja Odluke Fonda kojom se utvrđuju cijene za preuzete otpadne prijenosne baterije i akumulatore, odnosno iznos troška obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iz odredbe članka 79. stavka 11. ovog Pravilnika na snazi ostaje iznos naknade za obradu otpadnih baterija i akumulatora propisanih odredbama članka 18. stavka 2. točke 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 133/06, 31/09, 156/09, 45/12 i 86/13).

(3) Do provođenja Javnog poziva iz članka 97. stavka 14. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 84/21) na snazi ostaje iznos naknade za pokriće troškova izvoza otpadnih prijenosnih baterija koje se ne mogu obraditi i/ili reciklirati u RH iz članka 18. stavka 3. Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13).

(4) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 111/15).

Članak 111.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, broj 113/16).

Članak 112.

(1) Do utvrđivanja iznosa naknade za sakupljanje otpadnih ulja iz odredbe članka 102. stavka 7. ovog Pravilnika na snazi ostaje iznos naknade za sakupljanje otpadnih mazivih ulja i stvarnih troškova trajektnog prijevoza propisanih odredbama članka 29. stavaka 1. i 2., Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13).

(2) Do provođenja Javnog poziva iz članka 97. stavka 14. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21) na snazi ostaje iznos naknade za pokriće troškova organiziranja oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnog ulja izvan RH iz članka 16. stavka 4. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13).

(3) Ugovori o obavljanju poslova obrade i sakupljanja otpadnih jestivih ulja sklopljeni između Fonda i pravne ili fizičke osobe – obrtnika koji su na snazi temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) prestaju važiti danom stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(4) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13).

Članak 113.

Do početka rada Registra naknada gospodarenja otpadom za količinu EE opreme, vozila i sastavnih dijelova vozila, prijenosnih baterija i akumulatora, guma i ulja stavljenih na tržište obračunava se na temelju podataka dostavljenih u Fond sukladno uputi Fonda.

Članak 114.

Dodaci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. i 23. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 115.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/22-04/03

Urbroj: 517-05-2-2-23-27

Zagreb, 2. listopada 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

DODATAK 1.

KATEGORIJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE
OPREME OBUHVAĆENE PRAVILNIKOM U RAZDOBLJU DO 14. 8. 2018.

1. veliki kućanski uređaji

2. mali kućanski uređaji

3. oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

4. oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče

5. rasvjetna oprema

6.     električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

7. igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

8.     medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

9. instrumenti za praćenje i kontrolu

10. automatski samoposlužni uređaji

DODATAK 2.

NECJELOVIT POPIS VRSTA PROIZVODA KOJI PRIPADAJU KATEGORIJAMA IZ DODATKA 1.

Napomena: Opisivanje pojedinih kategorija EE opreme s odrednicama pripadnosti kao što su »kućanski«, »alati«, »instrumenti«, itd. ne određuje EE opremu kod svrstavanja u pojedine kategorije isključivo za tu pripadnost.

1. Veliki kućanski uređaji

– veliki rashladni uređaji

– hladnjaci

– ledenice

– ostali veliki uređaji za hlađenje, konzerviranje i spremanje hrane

– strojevi za pranje rublja

– sušilice rublja

– strojevi za pranje posuđa

– kuhinjske peći

– električni štednjaci

– električne ploče za grijanje

– mikrovalni uređaji

– ostali veliki uređaji za kuhanje i ostalu pripremu hrane

– električni uređaji za grijanje

– električni radijatori

– ostali veliki uređaji za grijanje soba, kreveta i namještaja za sjedenje

– električni ventilatori

– klima-uređaji

– ostala oprema za ventilaciju, odzračivanje i klimatizaciju

– ostali veliki kućanski uređaji.

2. Mali kućanski uređaji

– usisavači

– uređaji za čišćenje tepiha

– ostali uređaji za čišćenje

– uređaji za šivanje, pletenje, tkanje i ostalu obradu tkanine

– glačala i ostali uređaji za glačanje, prešanje, valjanje i drugo uređivanje odjeće

– rosteri

– pržilice

– mlinci, aparati za kavu i uređaji za otvaranje i zatvaranje spremnika i pakiranja

– električni noževi

– uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zubi, brijanje, masiranje i ostali uređaji za njegu tijela

– satovi, ručni satovi i uređaji za mjerenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

– vage

– ostali mali kućanski uređaji

3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

– središnja obrada podataka:

– velika računala

– mini računala

– jedinice za tiskanje

– osobna računalna oprema:

– osobna računala (CPU, miš, zaslon i tipkovnica)

– računala »laptop« (CPU, miš, zaslon i tipkovnica)

– računala »notebook«

– računala »notepad«

– pisači

– kopirna oprema

– električni i elektronički pisaći strojevi

– džepni i stolni kalkulatori

– i ostali proizvodi ili oprema za prikupljanje, spremanje, obradu i predstavljanje podataka ili slanje podataka elektroničkim putem

– korisnički terminali i sustavi

– faks-uređaji

– teleks-uređaji

– telefoni

– telefoni s karticama i kovanicama

– bežični telefoni

– mobilni telefoni

– sustavi odgovora na poziv i ostali proizvodi ili oprema za telekomunikacijski prijenos zvuka, slike ili drugih podataka

– ostala oprema informatičke tehnike (IT) i ostala oprema za telekomunikacije.

4. Oprema široke potrošnje

– radioaparati

– televizijski aparati

– videokamere

– videorekorderi

– hi-fi uređaji

– audio pojačala

– glazbeni instrumenti

– ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike, uključujući signale ili druge tehnologije, osim telekomunikacijskih, za distribuciju zvuka i slike

– fotonaponske ploče (solarni paneli)

– ostala oprema široke potrošnje

5. Rasvjetna oprema

– rasvjetna tijela za fluorescentne žarulje, osim rasvjetnih tijela u kućanstvu

– ravne fluorescentne žarulje

– kompaktne fluorescentne žarulje

– žarulje s izbijanjem, uključujući visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama

– niskotlačne natrijeve žarulje

– ostala rasvjetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svjetla, osim žarulja sa žarnom niti

– ostala rasvjetna oprema

6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

– bušilice

– pile

– šivaći strojevi

– oprema za tokarenje, glodanje, pjeskarenje, brušenje, piljenje, rezanje, sječenje, bušenje, izradu rupa, probijanje, preklapanje, savijanje ili za sličnu obradu drva, metala i drugih materijala

– alati za zakivanje, spajanje čavlima, spajanje vijcima, alati za skidanje zakovica, čavala ili vijaka ili za slične namjene

– alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu uporabu

– oprema za prskanje, nanošenje, raspršivanje ili drugačiju obradu tekućih ili plinovitih tvari drugim sredstvima

– alati za košenje ili za druge vrtne poslove

– ostali električni i elektronički alati i oprema za prevoženje i prenošenje tereta i osoba

7. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

– kompleti električnih vlakova ili automobila

– ručne konzole za videoigre

– videoigre

– računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd.

– sportska oprema s električnim ili elektroničkim komponentama

– automati s kovanicama za igranje

– ostale igračke, ostala oprema za razonodu i ostala sportska oprema

8. Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

– radioterapijska oprema

– kardiološka oprema

– uređaji za dijalizu

– plućni ventilatori

– uređaji nuklearne medicine

– laboratorijska oprema za dijagnostiku invitro

– analizatori

– ledenice

– uređaji za ispitivanje oplodnje

– ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, liječenje i ublaživanje bolesti, ozljeda ili onesposobljenosti

– ostali medicinski proizvodi

9. Instrumenti za praćenje i kontrolu

– detektori dima (osim ionizacijskih detektora sa zatvorenim radioaktivnim izvorom)

– regulatori grijanja

– termostati

– uređaji za mjerenje, vaganje ili ugađanje za kućanstvo ili laboratorije

– ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim postrojenjima (npr. na kontrolnim pločama)

– ostali instrumenti za praćenje i kontrolu

10. Automatski samoposlužni uređaji

– automatski uređaji za izdavanje toplih napitaka

– automatski uređaji za izdavanje toplih ili hladnih boca ili limenki

– automatski uređaji za izdavanje čvrstih proizvoda

– automatski uređaji za izdavanje novca

– svi uređaji koji automatski izdaju sve vrste proizvoda

DODATAK 3.

KATEGORIJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME OBUHVAĆENE PRAVILNIKOM OD 15. 8. 2018.

1. oprema za izmjenu topline

2. zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone površine veće od 100 cm²

3. žarulje

4. velika oprema (bilo koja vanjska dimenzija veća od 50 cm) koja uključuje, ali se ne ograničava na:

kućanske uređaje; opremu informatičke tehnike (IT) i opremu za telekomunikacije; potrošačku opremu; rasvjetna tijela; opremu za reprodukciju zvuka ili slike, glazbenu opremu; električne i elektroničke alate; igračke, opremu za razonodu i sportove; medicinske proizvode; instrumente za praćenje i kontrolu; automatske samoposlužne uređaje; opremu za proizvodnju električne struje. Ova kategorija ne obuhvaća opremu iz kategorija 1., 2. i 3.

5. mala oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm) koja uključuje, ali se ne ograničava na:

kućanske uređaje; potrošačku opremu; rasvjetna tijela; opremu za reprodukciju zvuka ili slike, glazbenu opremu; električne i elektroničke alate; igračke, opremu za razonodu i sportove; medicinske proizvode; instrumente za praćenje i kontrolu; automatske samoposlužne uređaje; opremu za proizvodnju električne struje. Ova kategorija ne obuhvaća opremu iz kategorija 1. do 3. i 6.

6. mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)

DODATAK 4.

NECJELOVIT POPIS VRSTA PROIZVODA KOJI PRIPADAJU KATEGORIJAMA IZ DODATKA 3.

(1) Oprema za izmjenu topline

Hladnjaci, ledenice, oprema za automatsko izdavanje hladnih proizvoda, klima uređaji i ostali uređaji za ventilaciju, odzračivanje i kondicioniranje zraka, oprema za odvlaživanje, toplinske pumpe, uljni radijatori i druga oprema za izmjenu topline u kojoj se za izmjenu temperature koriste druge tekućine osim vode, ostala oprema za izmjenu topline.

(2) Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone površine veće od 100 cm²

Zasloni, televizori, LCD fotookviri, monitori, računala »laptop« i »notebook«.

(3) Žarulje

Ravne fluorescentne žarulje, kompaktne fluorescentne žarulje, fluorescentne žarulje, žarulje s izbijanjem, uključujući visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama, niskotlačne natrijeve žarulje, LED, ostale žarulje.

(4) Velika oprema

Perilice, sušilice rublja, strojevi za pranje posuđa, kuhinjske peći, električni štednjaci, električne ploče za grijanje, rasvjetna tijela, oprema za reprodukciju zvuka ili slika, glazbena oprema (isključujući orgulje u crkvama), uređaji za pletenje i tkanje, velika računala, veliki pisači, kopirna oprema, veliki automati s kovanicama, veliki medicinski proizvodi, veliki instrumenti za praćenje i kontrolu, veliki uređaji za automatsko izdavanje proizvoda i novca, fotonaponske ploče, ostala velika oprema.

(5) Mala oprema

Usisavači, uređaji za čišćenje tepiha, uređaji za šivanje, rasvjetna tijela, mikrovalni uređaji, oprema za ventilaciju, glačala, tosteri, električni noževi, električna kuhala za vodu, satovi i ručni satovi, električni aparati za brijanje, vage, uređaji za njegu kose i tijela, kalkulatori, radioaparati, videokamere, videorekorderi, Hi-fi uređaji, glazbeni instrumenti, oprema za reprodukciju zvuka ili slike, električne i elektroničke igračke, sportska oprema, računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd., detektori dima, regulatori grijanja, termostati, mali električni i elektronički alati, mali medicinski proizvodi, mali instrumenti za praćenje i kontrolu, mali uređaji za automatsko izdavanje proizvoda, mali uređaji s ugrađenim fotonaponskim pločama, ostala mala oprema.

(6) Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

Mobilni telefoni, GPS, džepni kalkulatori, ruteri, osobna računala, pisači, telefoni, ostala mala oprema informatičke tehnike (IT) i ostala oprema za telekomunikacije.

DODATAK 5.

CILJ ODVOJENOG SAKUPLJANJA

(1) Od 2019. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 65 % izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstva i registriranih osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku postotka prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine ili 85 % nastalog EE otpada.

(2) Cilj odvojenog sakupljanja u stopi od 65 % iz stavka 1. ovog članka računa se prema sljedećoj formuli:

pri čemu je:

• Cilj sakupljanje, ncilj odvojenog sakupljanja u promatranoj godini

• n – promatrana godina za koju se računa cilj

• m EE otpad, sakupljeno, nukupna masa sakupljenog EE otpada (t) u promatranoj godini (n)

• m EE oprema, prosjekprosječna masa EE opreme stavljene na tržište (t) u prethodne tri godine.

(3) Ukupna masa sakupljenog otpada (t) u promatranoj godini računa se prema sljedećoj formuli:

mEE otpad, sakupljeno, n = mEE otpad, kućanstva, n + m EE otpad, ostalo, n

pri čemu je:

• m EE otpad, kućanstva, nmasa sakupljenog EE otpada (t) koji odgovara definiciji EE otpada iz kućanstva u promatranoj godini

• m EE otpad, ostalo, nmasa sakupljenog EE otpada (t) iz registriranih osoba koji ne odgovara definiciji EE otpada iz kućanstva u promatranoj godini

(4) Prosječna masa EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine računa se prema sljedećoj formuli:

pri čemu je:

• m EE oprema, n-3masa EE opreme (t) stavljene na tržište u n-3 godini

• m EE oprema, n-2masa EE opreme (t) stavljene na tržište u n-2 godini

• m EE oprema, n-1masa EE opreme (t) stavljene na tržište u n-1 godini

(5) Cilj odvojenog sakupljanja u stopi od 85 % iz stavka 3. ovog članka računa se prema sljedećoj formuli:

pri čemu je:

• m EE otpad, sakupljeno, nukupna masa EE otpada (t) sakupljenog u promatranoj godini (n)

• m EE otpad, nastalo, nukupna masa EE otpada (t) nastalog u promatranoj godini (n).

MINIMALNI CILJEVI OPORABE I PRIPREME ZA PONOVNU UPORABU

Minimalni ciljevi primjenjivi od 15. 8. 2018. za kategorije iz Dodatka 3. ovog Pravilnika

1. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 1. ili 4. iz Dodatka 3. ovog Pravilnika:

– 85 % mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti

– 80 % mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za ponovnu uporabu i reciklirati.

2. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategoriji 2. iz Dodatka 3. ovog Pravilnika:

– 80 % mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti

– 70 % mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za uporabu i reciklirati.

3. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 5. ili 6. iz Dodatka 3. ovog Pravilnika:

– 75 % mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti

– 55 % mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za uporabu i reciklirati.

4. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategoriji 3. iz Dodatka 3. ovog pravilnika, 80 % mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

Minimalni ciljevi oporabe, recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu računaju se za svaku kategoriju EE opreme, tako da se podijeli masa EE otpada koji uđe u postrojenje za oporabu ili recikliranje/pripremu za ponovnu uporabu nakon odgovarajuće obrade u skladu s odredbama ovog pravilnika, s masom odvojeno sakupljenog EE otpada za svaku kategoriju, izraženo u postocima. Prethodni postupci, uključujući sortiranje i skladištenje prije oporabe, ne smatraju se doprinosom postizanju tih ciljeva.

DODATAK 6.

OZNAKA ZA OZNAČAVANJE EE OPREME

EE oprema označava se oznakom odvojenog sakupljanja EE otpada koja se sastoji od prekriženog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima. Ta oznaka mora biti otisnuta vidljivo, jasno i neizbrisivo.

DODATAK 7.

OZNAKE O OBVEZI PREUZIMANJA EE OTPADA

DODATAK 8.

ZAHTJEVI ZA POSEBNU OBRADU MATERIJALA I KOMPONENATA IZ EE OTPADA

1. Iz odvojeno skupljenog EE otpada trebaju se odstraniti ove tvari, pripravci i komponente:

– kondenzatori koji sadrže polikloriranebifenile (PCB)

– komponente koje sadrže živu, kao što su sklopke ili pozadinska svjetla

– baterije

– tiskane ploče mobilnih telefona i ostalih uređaja ako je površina tiskane ploče veća od 10 cm²

– tonerski ulošci, tekući ili s pastom, kao i toneri za boju

– plastika koja sadrži bromirana sredstva za usporavanje gorenja

– azbestni otpad i komponente koje sadrže azbest

– katodne cijevi

– klorofluorougljici (CFC), klorofluorougljikovodici (HCFC) ili fluorougljikovodici (HFC), ugljikovodici (HC)

– plinske izbojne svjetiljke

– zasloni s tekućim kristalima (zajedno s njihovim kućištima kad je to primjereno) površine veće od 100 kvadratnih centimetara i svi zasloni pozadinski osvijetljeni plinskim izbojnim svjetiljkama

– vanjski električni kablovi

– ploče tiskanih krugova

– komponente koje sadrže vatrootporna keramička vlakna kako je opisano u Direktivi Komisije 97/69/EZ od 5. prosinca 1997. o dvadeset trećoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari

– komponente koje sadrže radioaktivne tvari, osim komponenata koje su ispod granica izuzeća utvrđenih posebnim propisom

– elektrolitski kondenzatori koji sadržavaju zabrinjavajuće tvari (visina > 25 mm, promjer > 25 mm ili razmjerno sličan obujam kondenzatora).

Te se tvari, smjese i komponente oporabljuju ili zbrinjavaju u skladu sa Zakonom.

2. Iz odvojeno sakupljenog EE otpada mora se:

– odstraniti fluorescentni sloj iz katodnih cijevi

– izdvojiti i obraditi plinove koji oštećuju ozonski omotač ili imaju potencijal globalnoga zagrijavanja iznad 15

– izdvojeni plinovi moraju se obraditi u skladu s posebnim propisima

– odstraniti živu iz plinskih izbojnih svjetiljki.

3. Točke 1. i 2. ovog Dodatka moraju se primijeniti na način koji će omogućiti ponovnu uporabu i za okoliš prihvatljivo recikliranje komponenata i cijelih uređaja.

DODATAK 9.

OSNOVNI TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA SKLADIŠTENJE I OBRADU EE OTPADA

A. Građevine za skladištenje EE otpada prije obrade trebaju imati:

1. dijelove skladišta s nepropusnim plohama opremljene uređajima za skupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje izlivenih tekućina, te dekantere i opremu za čišćenje odmašćivanjem gdje je prikladno

2. nepropusni pokrov za odgovarajuće površine

3. vagu za mjerenje preuzetog EE otpada.

B. Građevine za obradu EE otpada trebaju imati:

1. vage za mjerenje mase obrađenog otpada

2. odgovarajuća područja s nepropusnim plohama i nepropusnim pokrovom, opremu za skupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje izlivenih tekućina, te dekantere i opremu za čišćenje odmašćivanjem gdje je prikladno

3. odgovarajući skladišni prostor za rastavljene dijelove iz EE otpada

4. odgovarajuće spremnike za skladištenje baterija, kondenzatora koji sadrže PCB/PCT i drugoga opasnog otpada

5. opremu za obradu voda prema posebnim propisima.

DODATAK 10.

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA RAZLIKOVANJE POŠILJKI RABLJENE EE OPREME I EE OTPADA

1. Kako bi bilo moguće razlikovati EE opremu i EE otpad, u slučajevima kad posjednik tvrdi kako se radi o pošiljki rabljene EE opreme, a ne EE otpadu, posjednik mora podnijeti sljedeće dokaze za svoju tvrdnju:

a) preslike računa i ugovora koji se odnose na prodaju i/ili prijenos vlasništva EE opreme, u kojima je navedeno da je oprema namijenjena za izravnu ponovnu uporabu i da je potpuno funkcionalna

b) dokaz o ocjenjivanju ili ispitivanju u obliku preslike zapisa (potvrda o ispitivanju, dokaz o funkcionalnosti) o svakoj stavci u pošiljci i dokument koji sadrži sve informacije o zapisima u skladu s točkom 3.

c) izjavu posjednika koji organizira prijevoz EE opreme da ništa od materijala ili opreme u pošiljci nije otpad kako je definiran Zakonom i

d) odgovarajuću zaštitu od oštećenja tijekom prijevoza, utovara i istovara, posebno uporabom odgovarajuće ambalaže i pravilnim slaganjem tereta.

2. Točka 1.a), 1.b) i 3. iznimno se ne primjenjuju ako postoji definitivan dokumentirani dokaz da se otprema odvija u okviru sporazuma o prijenosu s poduzeća na poduzeće i da:

a) se EE oprema kao neispravna vraća proizvođaču ili trećoj strani koja djeluje u njegovo ime radi popravka pod garancijom i s namjerom ponovne uporabe ili

b) se rabljena EE oprema namijenjena za profesionalnu uporabu, radi obnavljanja ili popravka na temelju valjanog ugovora s namjerom ponovne uporabe, vraća proizvođaču ili trećoj strani koja djeluje u njegovo ime ili u postrojenje treće strane u nekoj od zemalja na koje se primjenjuje Odluka C(2001)107/završna verzija Vijeća OECD-a o reviziji Odluke C(92)39/završna verzija o nadzoru prekograničnog prometa otpada namijenjenog postupcima oporabe ili

c) se neispravna EE oprema za profesionalnu uporabu, kao što su medicinski proizvodi ili njihovi dijelovi, na temelju valjanog ugovora šalje proizvođaču ili trećoj strani koja djeluje u njegovo ime na analizu osnovnog uzroka kvara, u slučajevima kad takvu analizu može napraviti samo proizvođač ili treće strane koje djeluju u njegovo ime.

3. Radi dokazivanja da su stavke pošiljke rabljena EE oprema, a ne EE otpad, pri ispitivanju i vođenju zapisa o rabljenoj EE opremi poduzimaju se sljedeći koraci:

Korak 1. Ispitivanje

a) Ispituje se funkcionalnost i ocjenjuje prisutnost opasnih tvari. Ispitivanja ovise o vrsti EE opreme. Za većinu rabljene EE opreme dovoljno je ispitivanje ključnih funkcija.

b) O rezultatima ocjenjivanja i ispitivanja vode se zapisi.

Korak 2. Zapis

a) Zapis se mora sigurno, ali ne trajno pričvrstiti ili na samu EE opremu (ako nije zapakirana) ili na ambalažu tako da se može pročitati bez raspakiravanja opreme.

b) Zapis sadrži sljedeće podatke:

– naziv stavke (naziv opreme ako je navedena u Dodatku 2. ili Dodatku 4. ovog pravilnika, ovisno o razdoblju primjene iz članka 2. ovog pravilnika te naziv kategorije iz Dodatka 1. ili Dodatka 3. ovog Pravilnika, ovisno o razdoblju primjene iz članka 2. ovog Pravilnika)

– identifikacijski broj stavke, prema potrebi

– godina proizvodnje (ako je raspoloživa)

– naziv i adresa tvrtke odgovorne za dokazivanje funkcionalnosti

– rezultat ispitivanja kako je opisano u koraku 1. (uključujući datum ispitivanja funkcionalnosti)

– vrstu provedenih ispitivanja.

4. Osim dokumentacije koja se zahtijeva u točkama 1., 2. i 3. uz svaki tovar (npr. transportni kontejner, kamion) rabljene EE opreme prilaže se:

a) odgovarajući prijevozni dokument, npr. međunarodni teretni list (CMR) ili teretni list

b) izjava odgovorne osobe o njezinoj odgovornosti.

5. U nedostatku dokaza da je predmet rabljena EE oprema, a ne EE otpad u obliku odgovarajuće dokumentacije koja se zahtijeva u točkama 1., 2., 3. i 4. ovog Dodatka i odgovarajuće zaštite od oštećenja tijekom prijevoza, utovara i istovara, posebno uporabom odgovarajuće ambalaže i pravilnim slaganjem tereta, što su obaveze posjednika koji organizira prijevoz, smatrat će se da je predmet EE otpad i pretpostaviti da tovar sadrži nezakonitu pošiljku. U takvim se okolnostima s tovarom postupa u skladu s člancima 24. i 25. Uredbe (EZ) br. 1013/2006.

DODATAK 11.

MATERIJALI I KOMPONENTE IZUZETI IZ ČLANKA 45. STAVKA 1. OVOG PRAVILNIKA

Najveća dopuštena vrijednost koncentracije olova, šesterovalentnog kroma i žive iznosi 0,1 % masenog udjela u homogenom materijalu, a kadmija 0,01 % masenog udjela u homogenom materijalu.

Rezervni dijelovi stavljeni na tržište nakon 1. srpnja 2003. koji se upotrebljavaju za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2003., osim protuutega kotača, grafitnih četkica za elektromotore i kočionih obloga, izuzimaju se iz odredbi članka 45. ovoga Pravilnika.

Materijali i komponentePodručje primjene i datum isteka izuzećaObveza označavanja ili drugačijeg isticanja sukladno članku 45. stavku 3.
Olovo kao element u slitinama
1.(a) Čelik za strojnu namjenu i komponente od vruće pocinčanog čelika s masenim udjelom olova od najviše 0,35 % 
 
1.(b) Vruće pocinčani čelični limovi s masenim udjelom olova od najviše 0,35 %Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozila 
2.(a) Aluminij za strojnu namjenu s masenim udjelom olova od najviše 2 %Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2005. 
2.(b) Aluminij s masenim udjelom olova od najviše 1,5 %Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008. 
2.(c) i. Slitine aluminija za strojnu namjenu s masenim udjelom olova od najviše 0,4 %Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2028. i rezervni dijelovi za ta vozila 
2.(c) ii. Slitine aluminija koje nisu uključene u unos 2.(c) i., a imaju maseni udio olova od najviše 0,4 % (2)(1) 
3. Slitine bakra s masenim udjelom olova od najviše 4 %(3) 

4.(a)

Blazinice i košuljice ležajeva

Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008. 

4.(b)

Blazinice i košuljice ležajeva u motorima, sustavima prijenosa i klimatizacijskim kompresorima

Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2011. 
Olovo i spojevi olova u komponentama
5.(a) Olovo u baterijama u visokonaponskim sustavima (4) koji se upotrebljavaju samo u pogonskim jedinicama vozila tipa M1 i N1Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2019. i rezervni dijelovi za ta vozilaX

5.(b) i. Olovo u baterijama:

1. za primjene od 12 V

2. za primjene od 24 V u vozilima za posebne namjene kako su definirana u članku 3. Uredbe (EU) 2018/858 (7) Europskog parlamenta i Vijeća

(3)X
5.(b) ii. Olovo u baterijama za primjene koje nisu obuhvaćene unosima 5.(a) ili 5.(b) i.Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2024. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
6. AmortizeriTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
7.(a) Sredstva za vulkanizaciju i stabilizatori za elastomere u crijevima kočionih sustava, crijevima za gorivo, ventilacijskim crijevima, dijelovima od elastomera ili metala na šasiji i nosačima motoraKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2005. 
7.(b) Sredstva za vulkanizaciju i stabilizatori za elastomere u crijevima kočionih sustava, crijevima za gorivo, ventilacijskim crijevima, dijelovima od elastomera ili metala na šasiji i nosačima motora s masenim udjelom olova od najviše 0,5 %Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2006. 
7.(c) Vezivna sredstva za elastomere u pogonskom sustavu vozila s masenim udjelom olova od najviše 0,5 %Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2009. 
8.(a) Olovo u lemu kojim se električne i elektroničke komponente pričvršćuju na elektroničke tiskane pločice i olovo u završnim premazima priključaka komponenti osim elektrolitskih aluminijskih kondenzatora, na izvodima komponenata i elektronskim tiskanim pločicamaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (5)
8.(b) Olovo u lemu u električnim primjenama osim lemova na elektroničkim tiskanim pločicama ili na stakluTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2011. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (5)
8.(c) Olovo u završnim premazima priključaka elektrolitskih aluminijskih kondenzatoraTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2013. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (5)
8.(d) Olovo u lemu na staklu u senzorima masenog protoka zrakaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2015. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (5)
8.(e) Olovo u lemu s visokim talištem (tj. legure na bazi olova s masenim udjelom olova od 85 % ili više)(1)X (5)
8.(f) i. Olovo u sustavima igličnih konektora bez lemljenjaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2017. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (5)
8.(f) ii. Olovo u sustavima igličnih konektora bez lemljenja osim spojnog dijela konektora ožičenja vozilaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2024. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (5)
8.(g) i. Olovo u lemu za stvaranje održivog električnog kontakta između poluvodičke pločice i nosača u integriranom krugu flip chip sklopovaTip vozila homologiran prije 1. listopada 2022. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (5)

8.(g) ii. Olovo u lemu za stvaranje održivog električnog kontakta između poluvodičke pločice i nosača u integriranom krugu flip chip sklopova ako električni kontakt uključuje bilo koju od sljedećih komponenti:

1. poluvodički tehnološki čvor veličine 90 nm ili veći,

2. jednu pločicu od 300 mm² ili veću u bilo kojem poluvodičkom tehnološkom čvoru,

3. paketirane sklopove pločica s pločicama od 300 mm² ili većima ili sa silicijskim umecima od 300 mm² ili većima

(1)

Tip vozila homologiran od 1. listopada 2022. i rezervni dijelovi za ta vozila

X (5)
8.(h) Olovo u lemu kojim se rashladni elementi spajaju na toplinski ponor u energetskim sklopovima poluvodiča s čipom veličine najmanje 1 cm² projekcijske površine i nazivne gustoće električne struje najmanje 1 A/mm² površine silikonskog čipaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (5)
8.(i) Olovo u lemu za električne primjene na staklu osim lemljenja na laminiranom stakluTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (5)
8.(j) Olovo u lemu za lemljenje laminiranog staklaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2020. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (5)
8.(k) Lemljenje grijaćih elemenata sa strujom jakosti 0,5 A ili više po lemnom spoju na jednostruke ploče laminiranog stakla debljine stijenke najviše 2,1 mm. Ovo izuzeće ne obuhvaća lemljenje na kontakte ugrađene u intermedijarni polimerTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2024. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (5)
9. Ležišta ventilaKao rezervni dijelovi za tipove motora razvijene prije 1. srpnja 2003. 

10.(a) Električni i elektronički dijelovi koji sadržavaju olovo u staklu ili keramici, u staklenim ili keramičkim matricama, u stakleno-keramičkim materijalima ili stakleno-keramičkim matricama.

Ovo izuzeće ne obuhvaća uporabu olova u:

i. staklu u žaruljama i keramičkom kućištu svjećica;

ii. dielektričnim keramičkim materijalima dijelova iz unosa 10.(b), 10.(c) i 10.(d)

 

X (6)

(za komponente osim piezoelektričnih elemenata u motorima)

10.(b) Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora na bazi olovnog cirkonata-titanata (PZT) koji su dijelovi integriranih krugova ili odvojenih poluvodiča 
 
10.(c) Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora s nazivnim naponom nižim od 125 V izmjenične ili 250 V istosmjerne strujeTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozila 
10.(d) Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora koji kompenziraju temperaturna odstupanja senzora u ultrasoničnim akustičnim sustavimaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2017. i rezervni dijelovi za ta vozila 
11. Pirotehnički inicijatoriTip vozila homologiran prije 1. srpnja 2006. i rezervni dijelovi za ta vozila 
12. Termoelektrični materijali koji sadržavaju olovo u automobilskim električnim primjenama koje služe za smanjivanje emisija CO2 oporabom ispušne toplineTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2019. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
Šesterovalentni krom
13.(a) Antikorozivni premaziKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2007. 
13.(b) Antikorozivni premazi za komplete svornjaka i matica na šasijamaKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008. 

14. Šesterovalentni krom kao antikorozivno sredstvo za rashladne uređaje od ugljičnog čelika u apsorpcijskim hladnjacima s masenim udjelom u rashladnim otopinama od najviše 0,75 % koji su:

(a) osmišljeni tako da rade potpuno ili djelomično s električnim grijačem, uz prosječnu korištenu ulaznu električnu snagu od < 75 W u stalnim uvjetima rada;

(b) osmišljeni tako da rade potpuno ili djelomično s električnim grijačem, uz prosječnu korištenu ulaznu električnu snagu od ≥ 75 W u stalnim uvjetima rada;

(c) osmišljeni tako da u potpunosti rade s neelektričnim grijačem

Za (a): Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2020. i rezervni dijelovi za ta vozila

Za (b): Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2026. i rezervni dijelovi za ta vozila

X
Živa
15.(a) Žarulje na izboj za uporabu u prednjim svjetlima vozilaTip vozila homologiran prije 1. srpnja 2012. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
15.(b) Fluorescentne cijevi u pokazivačima na ploči s instrumentimaTip vozila homologiran prije 1. srpnja 2012. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
Kadmij
16. Baterije za vozila na električni pogonKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 31. prosinca 2008. 
Napomene uz tablicu:


(1) Izuzeće se preispituje 2024.

(2) Primjenjuje se na slitine aluminija u kojima olovo nije namjerno uneseno, nego je prisutno zbog uporabe recikliranog aluminija.

(3) Izuzeće se preispituje 2025.

(4) Sustavi s istosmjernom električnom strujom napona > 75 V iz članka 1. Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 96, 29. 3. 2014., str. 357.).

(5) Rastavljanje ako se u vezi s unosom 10.(a) prekorači srednja granična vrijednost od 60 grama po vozilu. Elektroničke naprave koje nije ugradio proizvođač na proizvodnoj liniji ne uzimaju se u obzir.

(6) Rastavljanje ako se u vezi s unosima od 8.(a) do 8.(k) prekorači srednja granična vrijednost od 60 grama po vozilu. Elektroničke naprave koje nije ugradio proizvođač na proizvodnoj liniji ne uzimaju se u obzir.

(7) Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14. 6. 2018., str. 1.).

DODATAK 12.

OZNAČAVANJE I IDENTIFIKACIJA SASTAVNIH DIJELOVA I MATERIJALA U VOZILU

Za označavanje i identifikaciju plastičnih sastavnih dijelova i materijala u vozilu, koji su mase veće od 100 grama, primjenjuje se nomenklatura navedena u Prilogu Odluke Komisije 2003/138/EZ od 27. veljače 2003. o utvrđivanju norme za obilježavanje dijelova i materijala u vozilu na temelju Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (Tekst značajan za EGP) (SL L 53, 28. 2. 2003.).

DODATAK 13.

OBRAZAC POOV

POTVRDA O OBRAĐIVANJU OTPADNOG VOZILA (CERTIFICATE OF DESTRUCTION)

Brojpotvrde/Certificate number
Datum/Date
1.OBRAĐIVAČ/TREATMENT FACILITY
1.1.Naziv/Name
1.2.Adresa/Address
1.3.Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj dozvole za obradu / Class and registration number
2.TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE DOZVOLE
I OVLAŠTENJA/PERMIT AUTHORITY
2.1.Naziv/NameMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
2.2.Adresa/AddressRADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB
3.SAKUPLJAČ/COLLECTOR
3.1.Naziv/Name
3.2.Adresa/Address
3.3.Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj dozvole za sakupljanje / Class and registration number
4.PODACI O VOZILU/VEHICLE DATA
4.1.Međunarodna automobilska oznaka države registracije/Vehicle nationality mark
4.2.Registarska oznaka/Registration number
4.3.Kategorija/Class
4.4.Marka vozila – trgovački naziv proizvođača/Brand
4.5.Tip i izvedba/Model
4.6.Broj šasije/Chassis number
4.7.Masa vozila (kg)/Official mass (kg)
5.VLASNIK ILI POSJEDNIK VOZILA/OWNER OR HOLDER OF THE VEHICLE
5.1.Ime i prezime/Name and surname
5.2.Adresa/Address
5.3.Državljanstvo/Nationality
5.4.Potpis/Signature
Datum/Date:

Potpis/Signature:

M. P./Stamp


DODATAK 14.

MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA OPREMU
I GRAĐEVINU ZA SKLADIŠTENJE I OBRADU
OTPADNIH VOZILA

Prostor za obradu otpadnih vozila mora biti fizički odijeljen od skladišnog prostora.

Građevina za obradu otpadnih vozila treba biti izvedena na način da osigura kontinuiranu obradu uskladištenog otpada, uključujući osiguravanje odgovarajuće širine prolaza i putova između uređaja, opreme i zidova kao mjere za sprječavanje opasnosti od nastajanja požara sukladno posebnom propisu.

A. Građevina za skladištenje (uključujući privremeno skladištenje) otpadnih vozila prije obrade mora imati:

1. nepropusnu podlogu opremljenu uređajima za sakupljanje rasutog materijala te za prihvat i odstranjivanje izlivenih tekućina, uključujući dekantiranje i čišćenje-odmašćivanje

2. odgovarajuće spremnike za otpad nastao prije obrade otpadnih vozila

3. vagu za mjerenje mase preuzetih otpadnih vozila i

4. opremu za obradu voda (uključujući oborinske vode) prema posebnim propisima.

B. Građevina za obradu otpadnih vozila mora imati:

1. vodonepropusni pokrov te nepropusnu podlogu opremljenu uređajima za sakupljanje rasutog materijala i za prihvat i odstranjivanje izlivenih tekućina, uključujući dekantiranje i čišćenje-odmašćivanje

2. prostor i opremu za obradu otpadnih vozila, uključujući skladište za otpadne gume

3. spremnike za skladištenje tekućina i obradom dobivenih pojedinih vrsta opasnog otpada

4. vagu za mjerenje mase otpada nastalog obradom otpadnih vozila i

5. opremu za obradu voda (uključujući oborinske vode) prema posebnim propisima.

DODATAK 15.

MJERE ZA UNAPRJEĐENJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

1. promicanje i poticanje istraživanja unaprjeđenja smanjenja ukupnog učinka baterija i akumulatora na okoliš tijekom njihovog čitavog životnog vijeka

2. promicanje i poticanje razvoja i oglašavanja baterija i akumulatora koje sadrže manje količine opasnih tvari ili koje sadrže tvari koje manje onečišćuju okoliš, a posebice zamjenu za korištenje žive, kadmija i olova u baterijama i akumulatorima

3. poticanje razvoja novih procesa recikliranja i obrade otpadnih baterija i akumulatora

4. promicanje istraživanja okolišno prihvatljivih i jeftinih načina recikliranja otpadnih baterija i akumulatora

5. sufinanciranje uvođenja certificiranih sustava za ekološko upravljanje, poput Sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) propisanog zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22. 12. 2009.) i hrvatske norme HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem kod osoba koje su ishodile dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe odnosno zbrinjavanja otpada

6. provedba godišnje kampanje informiranja javnosti, a posebice za korisnike odgojno-obrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj o:

– sustavu sakupljanja i obrade prijenosnih baterija i akumulatora

– mogućim učincima na okoliš i ljudsko zdravlje tvari koje se nalaze u baterijama i akumulatorima

– zabrani odbacivanja otpadnih baterija i akumulatora u miješani komunalni otpad i sudjelovanju u odvojenom sakupljanju radi potpomaganja obrade otpadnih baterija i akumulatora i njihovog recikliranja

– načinu sudjelovanja u sustavu sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora

– značenju simbola kojima se označavaju baterije i akumulatori propisanih posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.

DODATAK 16.

OBAVIJEST O OBVEZI PREUZIMANJA OTPADNIH BATERIJA ILI AKUMULATORA

DODATAK 17.

SIMBOL ODVOJENOG SAKUPLJANJA I ZABRANE ODBACIVANJA U MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

DODATAK 18.

IZRAČUN STOPE SAKUPLJANJA

Stopa sakupljanja izračunava se za određenu kalendarsku godinu prema izrazu:

S = 300 × Mo/(mn + mn-1 + mn-2)

pri čemu je:

S – godišnja stopa sakupljanja izražena u postotku (%),

Mo – masa sakupljenih prijenosnih baterija i akumulatora u Republici Hrvatskoj u kalendarskoj godini izražena u tonama (t),

m – masa prijenosnih baterija i akumulatora stavljenih na tržište u kalendarskoj godini,

n – kalendarska godine za koju se određuje godišnja stopa sakupljanja,

n-1 – kalendarska godina koja je prethodila godini određenoj s n,

n-2 – kalendarska godina koja je prethodila godini određenoj s n-1.

Masa sakupljenih prijenosnih baterija i akumulatora i masa prijenosnih baterija i akumulatora stavljenih na tržište uključuju baterije i akumulatore koji su ugrađeni u uređaje.

DODATAK 19.

KATEGORIJE PROIZVODA ČIJE GUME SU OBUHVAĆENE OVIM PRAVILNIKOM

1. osobna i pripadajuća priključna vozila

2. manja teretna i putnička te priključna vozila

3. teretna i putnička te priključna vozila

4. viljuškari

5. radni strojevi

6. traktori

7. kolica

8. bicikli

9. motocikli

10. zrakoplovi.

DODATAK 20.

NECJELOVITI POPIS PROIZVODA KOJI PRIPADAJU KATEGORIJAMA IZ DODATKA 19.

1. Osobna i pripadajuća priključna vozila:

– motorna vozila za prijevoz osoba (M1 vozila)

– motorno vozilo s tri kotača

– prikolice i poluprikolice nosivosti do 750 kg

– ostala slična motorna vozila.

2. Manja teretna i putnička te priključna vozila:

– motorna vozila za prijevoz tereta do 3,5 t nosivosti (N1 vozila)

– motorno vozilo za prijevoz osoba do 5 t nosivosti

– prikolice i poluprikolice nosivosti od 750 kg do 3,5 t

– ostala slična motorna vozila nosivosti do 3,5 t.

3. Teretna i putnička te priključna vozila:

– motorna vozila za prijevoz tereta nosivosti preko 3,5 t,

– autobusi nosivosti preko 5 t,

– prikolice i poluprikolice – nosivosti preko 3,5 t,

– ostala slična motorna vozila nosivosti preko 3,5 t.

4. Viljuškari:

– viljuškar na vlastiti pogon.

5. Radni strojevi:

– strojevi i uređaji kojima je osnovna namjena obavljanje radova vlastitim uređajima i opremom.

6. Traktori.

7. Kolica:

– građevinska kolica

– radna kolica

– transportna kolica

– skladišna kolica

– ručni viljuškar

– medicinska i invalidska kolica

– prikolice i poluprikolice nosivosti do 750 kg

– stala kolica.

8. Bicikli:

– bicikl

– romobil

– tricikl

– četverocikl

– ostala slična vozila.

9. Motocikli:

– motocikl

– moped

– motorni četverocikl

– ostala slična vozila.

10. Zrakoplovi:

– zrakoplov

– ostale slične letjelice.

DODATAK 21.

TARIFNE OZNAKE ULJA I PRIPRAVAKA ZA PODMAZIVANJE, NAULJIVANJE ILI MAŠĆENJE

Tarifne oznake određene su Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 256 7. 9. 1987.), kako je zadnje izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/859 оd 24. svibnja 2022. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 151 2. 6. 2022.).

2710 – Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koja čine osnovne sastojke tih proizvoda, 70 % ili većim; otpadna ulja:

– naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih) i proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koja čine osnovne sastojke tih proizvoda, 70 % ili većim, osim onih koja sadrže biodizel i osim otpadnih ulja:

2710 19 81 – motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, turbinska ulja za podmazivanje
2710 19 83 – ulja za hidrauliku
2710 19 85 – bijela ulja, tekući parafin
2710 19 87 – ulja za mjenjače i reduktore
2710 19 91 – ulja za obradu kovina, za odjeljivanje kalupa, ulja protiv korozije
2710 19 93 – elektroizolacijska ulja
2710 19 99 – ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja i masti

3403 – Pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke za otpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije i pripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci vrsta koje se rabi za nauljivanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, kao osnovnim sastojcima, 70 % ili većim:

– koji sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala:

3403 19 10 – s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala 70 % ili većim, ali ne kao osnovnim sastojcima
3403 19 80 – ostalo
3403 99 00 – ostalo
3819 00 00 – tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulične prijenose, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70 % ....

DODATAK 22.

NECJELOVITI POPIS PROIZVODA U ČIJEM SASTAVU SE NALAZE PRIJENOSNE BATERIJE I AKUMULATORI

1. motocikli

2. skuteri

3. tricikli

4. mopedi

5. motori na četiri kotača

6. skuteri za vodu

7. električni bicikli

8. električni romobili

9. UPS uređaji

10. bušilice i drugi alati

11. električni i baterijski vrtni alati

12. usisavači bez kabla

13. električne kosilice

14. mobiteli

15. video kamere

16. bežični telefoni

17. laptopi i tableti

18. igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

19. ostali proizvodi u čijem se sastavu nalaze prijenosne baterije i akumulatori

DODATAK 23.

NECJELOVITI POPIS SASTAVNIH DIJELOVA VOZILA IZ ČLANKA 8. STAVKA 1.

1. Neplastični dijelovi vozila:

– blatobran, prag, vezni lim, podnica, rubnjaci, poklopac motora i prtljažnika, vrata

– dijelovi ovjesa (most, spona, kugla, rukavac, poluosovina, letva volana, vilica, selen blok, glavčina kotača, ležaj kotača, homokinetički zglob, amortizer, opruga)

– kočioni sustav (disk ploča, disk pločice, kočioni cilindri, kočiona čeljust, kočiona obloga, bubanj)

– dijelovi mjenjača (zupčanici, set spojke, zamašnjak)

– spremnik goriva

– turbina, pumpa servo volana, pumpa vode, pumpa za ulje, pumpa za gorivo, kompresor klime

– motor i dijelovi motora (poklopac glave motora, glava motora, blok motora, korito za ulje, bregasta osovina, karike, klipovi, ležajevi motora, ventili, podizači ventila)

– razvod motora (remenica, lanac, lančanici, natezači, klizači remena, remenje)

– hladnjak motora, ulja, klime, zraka i grijač kabine

– nosači motora

– ispušni sustav

– čelični i aluminijski naplatci.

2. Plastični dijelovi vozila:

– odbojnik, obloga ispod kotača, maska, lajsne, letvice, blatobran, kvake, spojler, sjenilo, rubnjaci, obloga na vratima

– far, stražnja svjetla, žmigavci

– zaštita motora, zaštita ispod motora

– retrovizor, kućište retrovizora

– ukrasni poklopci naplataka

– instrument ploča i dijelovi instrument ploče

– spremnik goriva

– posude za tekućine.

3. Ostalo:

– filtri za ulje

– auto stakla

– ogledalo za retrovizore.