Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

NN 126/2023 (27.10.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

1768

Na temelju članka 8a. stavka 23., članka 21. stavka 7., članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 25/23., 51/23., 56/23. i 65/23. – ispravak) u članku 7. stavku 23. riječi: »sve do 1. studenoga« zamjenjuju se riječima: »najkasnije 15 kalendarskih dana prije datuma isplate prvog obroka ili predujma predmetnog Jedinstvenog zahtjeva«.

Članak 2.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za intervencije iz Strateškog plana i IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koje se odnose na površine korisnik može izmijeniti Jedinstveni zahtjev ili odustati od njega u cijelosti ili djelomično najkasnije 15 kalendarskih dana prije datuma isplate prvog obroka ili predujma predmetnog Jedinstvenog zahtjeva, ako je Monitoringom ili administrativnim provjerama moguće utvrditi ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) U slučaju nesukladnosti s uvjetima prihvatljivosti koje su utvrđene administrativnim provjerama ili putem sustava za nadzor površina, Agencija za plaćanja obavještava korisnike o nepravilnostima putem AGRONET sustava, kartice Obavijesti i dopušta korisniku mogućnost izmjene ili povlačenja zahtjeva za potporu u pogledu onog dijela zahtjeva na koji nesukladnost utječe.

(4) Agencija za plaćanja može izvršiti potrebne ispravke u zahtjevu za potporu u dijelu zahtjeva na koji nesukladnost utječe, te će obavijestiti korisnika putem AGRONET sustava, kartice Obavijesti da se nepravilnost ne smatra dijelom zahtjeva.«.

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Izmjene Jedinstvenog zahtjeva i odustajanje od njega u cijelosti ili djelomično nisu dopuštene:

– ako je korisnik obaviješten o namjeri provedbe provjere na terenu od Agencije za plaćanja ili drugih nadležnih tijela

– ako je kontrolom na terenu pronađena nepravilnost povezana s uvjetima prihvatljivosti

– nakon proteka roka iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika

– u slučaju inspekcijskih nadzora poljoprivredne i veterinarske inspekcije kojeg vode inspektori ovlašteni za inspekcijski nadzor u skladu s člankom 151. Zakona

– u slučaju brze terenske provjere Agencije za plaćanja u svrhu kontrole točnosti ARKOD podataka u skladu s propisom kojim se uređuje evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta.«.

Članak 4.

U članku 31. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) U slučaju promjene nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednika, potporu u 2023. godini može ostvariti korisnik koji je u Upisniku poljoprivrednika evidentiran kao nositelj ili odgovorna osoba od dana podnošenja jedinstvenog zahtjeva do najkasnije 15 kalendarskih dana prije datuma isplate prvog obroka ili predujma.«.

Članak 5.

U članku 54. stavku 11. riječ: »prodanim« zamjenjuje se riječju: »proizvedenim«.

U stavku 14. riječ: »veća« zamjenjuje se riječima: »jednaka ili veća«.

Članak 6.

U članku 55. stavku 9. riječ: »prodanim« zamjenjuje se riječju: »proizvedenim«.

U stavku 14. riječ: »veća« zamjenjuje se riječima: »jednaka ili veća«.

Članak 7.

U članku 104. riječi: » iz članka 226.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 236.«.

Članak 8.

U članku 127. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice

2. povrće

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska

b) višegodišnji nasadi – orah

c) višegodišnji nasadi – ostalo

4. trajni travnjaci.«.

Članak 9.

U članku 132. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice

2. povrće

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska

b) višegodišnji nasadi – orah

c) višegodišnji nasadi – ostalo

4. trajni travnjaci.«.

Članak 10.

Članak 166. mijenja se i glasi:

»Osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 236. i više sile i izvanrednih okolnosti iz članka 240. ovoga Pravilnika, za neispunjavanje obveza navedenih u operaciji primjenjuju se odredbe iz članka 237. ovoga Pravilnika.«.

Članak 11.

U članku 169. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Potporu je moguće ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice

2. povrće

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – orah i lijeska

b) višegodišnji nasadi – masline i vinova loza

c) višegodišnji nasadi – ostale voćne vrste

4. trajni travnjaci.«.

Članak 12.

U članku 171. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. korisnici koji prelaze na ekološki uzgoj i upisali su se u Upisnik ekoloških subjekata u godini podnošenja zahtjeva ili nakon zadnjeg dana roka za prijave potpora za zakašnjele zahtjeve u prethodnoj godini, dužni su u prvoj godini obveze koristiti dodatna 4-6 sata individualnog savjetovanja«.

Članak 13.

U članku 231. stavku 17. riječi: »stavka 12.« zamjenjuju se riječima »stavka 15.«.

Članak 14.

U članku 244. stavku 1. riječ: »žiroračun« zamjenjuje se riječima: »bankovni račun«.

Članak 15.

U Prilogu 6. PRIKAZ OCJENE KRŠENJA OBVEZA U INTERVENCIJAMA SP – DOBROBIT ŽIVOTINJA u OPERACIJI Dobrobit životinja u svinjogojstvu – DŽS OPIS OBVEZA kod kategorije životinja KRMAČE I NAZIMICE obveza:

»

Osigurati najmanju podnu površinu u skladu sa brojem životinja:

– od 10 do 39 životinja po jednoj životinji od najmanje 1,89 m²

– za 40 i više životinja po jednoj životinji od najmanje 1,73 m²

Odstupanje do

– 0,065 m² podne površine po životinji za raspon od 10 do 39 životinja

– 0,050 m² podne površine po životinji za 40 i više životinja

Smanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja

Odstupanje veće od

– 0,065 m² podne površine po životinji za raspon od 10 do 39 životinja

– 0,050 m² podne površine po životinji za 40 i više životinja

Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

«

zamjenjuje se obvezom:

»

Osigurati najmanju podnu površinu za krmače u skladu sa brojem životinja:

– od 10 do 39 životinja po jednoj životinji od najmanje 1,89 m²

– za 40 i više životinja po jednoj životinji od najmanje 1,73 m²

Odstupanje do

– 0,025 m² podne površine po životinji za raspon od 10 do 39 životinja

– 0,023 m² podne površine po životinji za 40 i više životinja

Smanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja

Odstupanje veće od

– 0,025 m² podne površine po životinji za raspon od 10 do 39 životinja

– 0,023 m² podne površine po životinji za 40 i više životinja

Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

«.

U OPERACIJI Dobrobit životinja u kozarstvu – DŽK OPIS OBVEZA kod kategorije životinja KOZE obveza:

»

Osigurati najmanje podne površine po životinji

Koze – 1,32 m²

Jarčevi – 3,30 m²

Jarad – 0,55 m²

Odstupanje do

– 0,120 m² podne površine za koze

– 0,030 m² podne površine za jarčeve

– 0,050 m² podne površine za jarad

Smanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja

Odstupanje veće od

– 0,120 m² podne površine za koze

– 0,030 m² podne površine za jarčeve

– 0,050 m² podne površine za jarad

Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

«

zamjenjuje se obvezom:

»

Osigurati najmanje podne površine po životinji

Koze – 1,32 m²

Jarčevi – 3,30 m²

Jarad – 0,55 m²

Odstupanje do

– 0,012 m² podne površine za koze

– 0,03 m² podne površine za jarčeve

– 0,005 m² podne površine za jarad

Smanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja

Odstupanje veće od

– 0,012 m² podne površine za koze

– 0,03 m² podne površine za jarčeve

– 0,005 m² podne površine za jarad

Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

«.

U OPERACIJI Dobrobit životinja u ovčarstvu – DŽO OPIS OBVEZA kod kategorije životinja OVCE obveza:

»

Osigurati najmanje podne površine po životinji

Ovce – 1,32 m²

Janjad – 0,55 m²

Ovnovi – 3,30 m²

Odstupanje do

– 0,120 m² podne površine za ovce

– 0,050 m² podne površine za janjad

– 0,330 m² podne površine za ovnove

Smanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja

Odstupanje više od

– 0,120 m² podne površine za ovce

– 0,050 m² podne površine za janjad

– 0,330 m² podne površine za ovnove

Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

«.

zamjenjuje se obvezom:

»

Osigurati najmanje podne površine po životinji

Ovce – 1,32 m²

Janjad – 0,55 m²

Ovnovi – 3,30 m²

Odstupanje do

– 0,012 m² podne površine za ovce

– 0,005 m² podne površine za janjad

– 0,03 m² podne površine za ovnove

Smanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 10 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeSmanjenje plaćanja za 30 % za objekt u kojem je utvrđeno odstupanjeNema plaćanja

Odstupanje više od

– 0,012 m² podne površine za ovce

– 0,005 m² podne površine za janjad

– 0,03 m² podne površine za ovnove

Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

«.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/86

Urbroj: 525-07/286-23-47

Zagreb, 25. listopada 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.