Odluka o donošenju Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026.

NN 127/2023 (28.10.2023.), Odluka o donošenju Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026.

Ministarstvo zdravstva

1773

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), na prijedlog državnih zdravstvenih zavoda, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora i Hrvatskog liječničkog zbora, ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA I PROGRAMA MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2023. – 2026.

I.

Donosi se Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026. (u daljnjem tekstu: Plan i program).

II.

Plan i program iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-11/07

Urbroj: 534-07-1-1/8-23-20

Zagreb, 28. rujna 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PLAN I PROGRAM
MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2023. – 2026.

UVOD

Situacijska analiza

Epidemiološka analiza najznačajnijih uzroka obolijevanja i umiranja, stilova života, navika, rizičnih čimbenika i zdravstvenog stanja cjelokupne populacije, kao i odabranih populacijskih skupina daje uvid u zdravstveno stanje stanovništva, zdravstvena zbivanja i kretanja, ukazujući i upozoravajući na zdravstvene potrebe i prioritetne zdravstvene intervencije.

Zdravstvene potrebe i prioriteti ovise i o demografskim procesima, te je progresivno starenje stanovništva, karakteristično za cijelu Europu, značajno obilježje i hrvatskog stanovništva u proteklim desetljećima. Udio osoba starijih od 65 godina 2022. godine je dosegao 22,5%, a udio mlađih od 14 godina iznosi tek 14,3%. U 2021. godini Hrvatskoj je rođeno 36.641 dijete, a umrlo je 62.712 osoba što znači da je navedene godine bilo 26.204 više umrlih nego rođenih (negativni prirodni prirast od -6,7 ‰).

Hrvatski zdravstveni pokazatelji najčešće se uspoređuju s pokazateljima zemalja Srednje i Istočne Europe (engl. Central and Eastern Europe, CEE). Unutar skupine zemalja CEE najpovoljnije zdravstvene pokazatelje općenito ima Slovenija, a slijede Češka, potom Estonija i Hrvatska. Većina pokazatelja za Hrvatsku bolja je od prosjeka zemalja CEE i prosjeka Europske regije Svjetske zdravstvene organizacije, dok u usporedbi s prosjekom Europske unije donekle zaostaju. Među najznačajnijim pokazateljima, ne samo zdravstvenog stanja, već i socijalno-gospodarskog statusa neke zemlje, izdvajaju se očekivano trajanje života i dojenačka smrtnost.

U skupini zemalja CEE prosjek očekivanog trajanja života je 76,1 godina (podaci Svjetske banke za 2020. godinu), a unutar te skupine zemalja najviše očekivano trajanje života je u Sloveniji (80,5 godina), slijedi Češka (78,2 godine), a od susjednih zemalja je najmanje očekivano trajanje života u Bugarskoj (73,6 godina).

Očekivano trajanje života pri rođenju u Hrvatskoj je tijekom posljednjih petnaestak godina produženo za gotovo četiri godine – od 74,9 godina u 2005. godini do 78,6 godina u 2019. godini. Međutim, zbog pandemije bolesti COVID-19 je u svim europskim zemljama 2020. i 2021. g. zabilježeno skraćenje očekivanog trajanja života (77,8 godina, odnosno 76,7 godina u Hrvatskoj). Prema podacima Svjetske banke za 2020. godinu, najduže je očekivano trajanje života u zemljama Europske unije, naročito u skandinavskim i mediteranskim zemljama, a najniže je u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza.

Dojenačka smrtnost u Hrvatskoj 2021. godine iznosila je 3,8/1.000 živorođenih te je zabilježen njezin pad u posljednjih petnaestak godina (5,7/1.000 živorođenih u 2005. godini). Njeno smanjivanje je usporeno u odnosu na neke tranzicijske zemlje, a većina dojenačkih smrti nastupa u prvom danu života i uzrokovana je preranim porodom uvjetovanim patološkim stanjima u trudnoći, s posljedično niskom porođajnom težinom i fiziološkom nezrelošću novorođenog djeteta.

U strukturi uzroka smrti u Hrvatskoj najzastupljenije su bolesti srca i krvnih žila, a slijede novotvorine, bolesti dišnog sustava, ozljede i otrovanja, potom skupina endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma.

Smrtnost od bolesti srčano-žilnog sustava u dobi do 64 godine (za koju se smatra da se može smanjiti preventivnim mjerama) pokazuje trend postupnog smanjivanja tijekom posljednjih dvaju desetljeća, s donekle nepovoljnijom situacijom u muškaraca. Smrtnost od bolesti srčano-žilnog sustava u dobi do 64 godine je u Hrvatskoj niža od ukupnog europskog prosjeka i od prosjeka zemalja CEE, a nepovoljnija je od prosjeka zemalja Europske unije, čime tek dijelom možemo biti zadovoljni te trebamo svakako težiti još manjoj smrtnosti od bolesti srca i krvnih žila, osobito u mlađim dobnim skupinama. Stopa smrtnosti od ishemijske bolesti srca u dobi do 64 godina za ukupno stanovništvo je relativno stabilna, dok je za sveukupno stanovništvo u padu.

Smrtnost od karcinoma traheje, bronha i pluća u Hrvatskoj za muškarce u dobi do 64 godine viša je u odnosu na zemlje Europske unije, a zadnjih godina bilježi se njen pad (približno 30% u zadnjih 10 godina). Stope smrtnosti u žena u okvirima su prosjeka zemalja Europske unije. Posljednjih desetak godina bilježi se stagnacija smrtnosti od karcinoma traheje, bronha i pluća u žena u dobi do 64 godine. Međutim, stopa smrtnosti raste u starijim dobnim skupinama žena, što je usporedivo s trendom u drugim europskim zemljama, uključujući i zemlje Europske unije. Prosječni pušački staž žena je nažalost dosegnuo kritičnu točku dovoljnog trajanja koja može rezultirati fatalnim obolijevanjem.

Epidemiološka situacija glede zaraznih bolesti u Hrvatskoj godinama je održavana razmjerno povoljnom. Pojavnost bolesti protiv kojih se provodi cijepljenje svedena je na posve niske vrijednosti (zaušnjaci, hripavac, tetanus, ospice), a neke bolesti su i posve eliminirane s izuzetkom sporadičnih importiranih slučajeva (difterija, poliomijelitis, rubela). Tuberkuloza, nakon stagnacije uzrokovane ratnim razdobljem, pokazuje nastavak povoljnog trenda pada učestalosti. Međutim, potencijalno rizični čimbenici (migracije, promet, turizam itd.) kao i pojava emergentnih bolesti zahtijevaju i dalje trajni intenzivni protuepidemijski i preventivni rad. Među emergentne zarazne bolesti ubrajaju se infekcije poput SARS/MERS, nekih virusnih hemoragijskih (tropskih) groznica (npr. Ebola), influence u ptica uzrokovanih novim podtipovima virusa (H5N1, H7N9 i sl.), pandemijske influence, vektorima prenosivih bolesti (kao što su npr. groznice Dengue, Chikungunya, Zapadni Nil, Zika), kao i prijetnje bioterorizmom. Najnovije ugroze od zaraznih bolesti predstavljaju COVID-19, majmunske boginje, epidemije hepatitisa A u dječjoj populaciji i invazivna bolest izazvana streptokokom grupe A.

U strukturi utvrđenih bolesti i stanja u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite najzastupljenije su bolesti dišnog sustava, bolesti mišićno-koštanog sustava, bolesti srca i krvnih žila, pojedinačni simptomi, znakovi i nalazi, nesvrstani u ostala poglavlja Međunarodne klasifikacije bolesti, te čimbenici koji utječu na stanja zdravlja i kontakte sa zdravstvenom službom.

Primarna zdravstvena zaštita skrbi o cjelokupnoj populaciji poštujući teritorijalnu mrežu ordinacija i ravnomjernu raspodjelu s iznimkom pojedinih rijetko naseljenih područja. Zamjetan je i nadalje visok udio upućivanja pacijenata u specijalističko-konzilijarne djelatnosti, što upućuje na potrebu daljnjeg osnaživanja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite. Najčešće zabilježene dijagnoze u djelatnosti dentalne medicine su zubni karijes, bolesti pulpe i periapikalnih tkiva, nepravilan razvoj i položaj zubi te bolesti potpornih struktura.

U strukturi uzroka bolničkog liječenja najzastupljenije su također novotvorine, bolesti srca i krvnih žila, slijede čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom, bolesti probavnog sustava, bolesti dišnog sustava i ozljede, trovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka, a po broju korištenih dana bolničkog liječenja na prvom mjestu se nalaze mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja.

U bolničkoj zaštiti broj postelja po glavi stanovnika u Hrvatskoj je prema podacima za 2020. godinu (Eurostat) neznatno veći od prosjeka zemalja Europske unije te je po vrijednosti blizak prosjeku zemalja CEE, kao i europskom prosjeku. Prosječno trajanje bolničkog liječenja iznosi 8,4 dana, što je više od prosjeka liječenja u Europskoj uniji, iako je vrijednost usporediva s onima zabilježenima u okolnim tranzicijskim zemljama. Iskorištenost bolničkih kapaciteta u Hrvatskoj se posljednjih nekoliko godina kreće u rasponu 70 – 75%.

Program cijepljenja je učinkovita preventivna mjera koja je zajedno s drugim preventivnim mjerama dovela do smanjenja pobola od zaraznih bolesti, pa je i u budućnosti važno nastaviti njihovo provođenje. U skupini djece, danas se kao problemi izdvajaju i ozljede, zloćudne novotvorine, bolesti alergijske etiologije, neurorazvojne i druge kronične degenerativne bolesti koje uzrokuju smetnje u razvoju i invalidnost djeteta. Sve više se javljaju dugo potiskivani problemi vezani za duševno zdravlje djece te problemi zanemarivanja, zapuštanja i zlostavljanja djece, kao i drugi socijalni rizici koji mogu utjecati na zdravlje. Na duševno zdravlje djece i odrasle populacije dodatno su negativno djelovale i izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 i elementarnim nepogodama koje su pogodile Hrvatsku tijekom 2020. godine (potresi u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji), pri čemu je mlađe uzraste naročito pogodio prekid uobičajenog procesa socijalizacije u okviru obrazovnoga sustava. Budući da je većina zdravstvenih problema današnjice od javnozdravstvenog značaja, način njihovog rješavanja je moguć samo intersektorskim pristupom kroz promicanje i unaprjeđenje zdravlja, usvajanjem zdravih životnih navika i stilova življenja, odnosno »zagovaranjem za zdravlje« – prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije.

Zdravstvenu zaštitu starijih ljudi potrebno je unaprijediti i poboljšati tako da ona uključuje jasno definirane oblike kućnog liječenja, razvoja i primjene primarne, sekundarne i tercijarne prevencije i u ranijim životnim razdobljima. Pri tome je od posebnog značaja obuhvat praćenja, utvrđivanja, proučavanja i evaluacije zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba, ali i procjena funkcionalne sposobnosti ljudi starijih od 65 godina.

Ponašanja, navike i stilovi življenja prema podacima novijih istraživanja u Hrvatskoj upućuju upravo na prisutnost čimbenika rizika u populaciji, osobito za nastanak bolesti srca i krvnih žila, kao i malignoma. Pušenje je u Hrvatskoj i nadalje visoko zastupljeno i u općoj populaciji i u mladih, u kojih je zamjetan i trend blagog smanjenja prema prethodnim sličnim istraživanjima, ali još uvijek nedovoljan u usporedbi s ostalim zemljama sudionicima istraživanja. Prekomjerna tjelesna težina i nedovoljno bavljenje tjelesnom aktivnošću također su visoko zastupljeni, osobito kod odrasle populacije.

Slijedom navedenoga, promicanje zdravlja, uključujući zdraviji način života, skrb za očuvanje okoliša, provedba preventivnih programa i poticanje sveobuhvatne zdravstvene skrbi od strane djelatnosti zdravstvene zaštite su osnovne odrednice kojima se može znatno utjecati na poboljšanje zdravstvenog stanja hrvatskog stanovništva.

S obzirom na mortalitetnu i morbiditetnu sliku zdravstvenog stanja u Hrvatskoj, osobito su važni stručno usuglašeni programi preventivnog djelovanja, čije provođenje bi moglo povoljno djelovati na smanjenje incidencije preventabilnih bolesti, a uz učinkovito djelovanje sveukupne zdravstvene zaštite i na smanjenje prijevremene smrtnosti stanovništva Hrvatske.

Plan i program mjera zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj ima pet osnovnih ciljeva:

• unaprjeđenje zdravlja stanovništva u cjelini

• povećanje očekivanog trajanja života i smanjenje smrtnosti

• povećanje broja godina života bez bolesti i/‌‌ili invalidnosti

• osiguranje najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja uz brigu za poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalnog kapaciteta

• jačanje odgovornosti svakog građanina za svoje zdravlje.

Strategija ostvarenja ciljeva

Strategija ostvarenja ciljeva je utvrđivanje i provedba mjera zdravstvene zaštite koje će:

• provođenjem programa promicanja zdravlja povećati razinu zdravlja stanovništva u cjelini uz smanjenje prevalencije čimbenika rizika za zdravlje

• smanjiti pobol, smrtnost i invalidnost od bolesti, ozljeda i stanja na koja se može djelovati preventivnim mjerama i učinkovitom zdravstvenom skrbi

• osobitu pozornost posvetiti zdravstvenom stanju i mjerama unaprjeđenja zdravlja populacijskih skupina pod povećanim rizikom.

Za provedbu ovih mjera potrebno je osigurati sveobuhvatnu, kontinuiranu i dostupnu zdravstvenu zaštitu s cjelovitim pristupom te odgovarajuću temeljnu i trajnu edukaciju.

Na temelju analize zdravstvenog stanja stanovništva, utvrđeni su ciljevi i izabrani prioriteti te izrađen Plan i program mjera zdravstvene zaštite Republike Hrvatske.

Planom i programom mjera zdravstvene zaštite utvrđuje se skup mjera i postupaka koji se primjenjuju kod pojedinaca, skupina i šire zajednice s ciljem zaštite zdravlja te se definiraju aktivnosti sukladno utvrđenim sredstvima i ciljevima radi njihove provedbe, subjekti koji su ih dužni provoditi i način provođenja tih mjera.

Podloga za izradu dokumenta je analiza pokazatelja morbiditeta i mortaliteta od zaraznih, kroničnih nezaraznih bolesti i ozljeda te drugih zdravstvenih pokazatelja u Nacionalnom javnozdravstvenom informacijskom sustavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pri izradi prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite poštivala su se načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i dostupnosti zdravstvene zaštite, cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijaliziranog pristupa u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti te načelima supsidijatnosti i integracije. Vodilo se računa o prioritetnim razvojnim područjima određenima Nacionalnim planom razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, kao što su promicanje zdravlja i prevencija bolesti, sprječavanje i suzbijanje zaraznih, masovnih kroničnih nezaraznih bolesti te ozljeda i invaliditeta, zaštiti vulnerabilnih i specifičnih socijalnih skupina stanovništva i nadzoru nad čimbenicima okoliša koji utječu na zdravlje.

Strateški ciljevi provedbe Plana i programa mjera zdravstvene zaštite jesu:

• provođenjem programa promicanja zdravlja povećati razinu zdravlja stanovništva u cjelini uz smanjenje prevalencije čimbenika rizika za zdravlje

• smanjiti pobol, smrtnost i invalidnost od bolesti, ozljeda i stanja na koja se može djelovati preventivnim mjerama i učinkovitom zdravstvenom skrbi

• osobitu pozornost posvetiti zdravstvenom stanju i mjerama unapređenja zdravlja populacijskih skupina pod povećanim rizikom.

Pod mjerama zdravstvene zaštite podrazumijeva se skup aktivnosti, odnosno preventivnih, dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih medicinskih postupaka u provođenju zdravstvene zaštite na pojedinim razinama usmjerenih postizanju određenog cilja.

Mjere zdravstvene zaštite su:

1. zaštita od ekoloških čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje, unaprjeđenje, praćenje i poboljšanje zdravstvenih i higijenskih uvjeta za život i rad čovjeka

2. provođenje zdravstvenog odgoja, prosvjećivanje i promicanje zdravlja radi unaprjeđenja psihofizičke sposobnosti osoba

3. otkrivanje i otklanjanje uzroka bolesti, odnosno sprječavanje i suzbijanje bolesti te ozljeda i njihovih posljedica

4. mjere za sprječavanje, pravodobno otkrivanje i suzbijanje zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući i provođenje nacionalnih preventivnih programa

5. mjere vezane za zaštitu i unaprjeđenje oralnog zdravlja stanovništva

6. mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom i radnim okolišem (specifična zdravstvena zaštita radnika)

7. liječenje, zdravstvena njega i rehabilitacija oboljelih i ozlijeđenih osoba te osoba s invaliditetom

8. posebne mjere zdravstvene zaštite stanovništva starijeg od 65 godina života

9. posebne mjere zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja sukladno posebnim propisima

10. osiguravanje palijativne skrbi

11. osiguravanje cjelovite (preventivne, kurativne i rehabilitacijske) zdravstvene zaštite djece i mladeži

12. osiguravanje cjelovite zdravstvene zaštite žena, a posebno u vezi s planiranjem obitelji, trudnoćom, porođajem i majčinstvom

13. opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima za zdravstvenu zaštitu

14. pregledi umrlih te utvrđivanje vremena i uzroka smrti i

15. mjere vezane za zaštitu i unapređenje zdravlja sportaša.

Mjere zdravstvene zaštite grupirane su u sljedeće zasebne cjeline:

• mjere zdravstvene zaštite u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

• mjere zdravstvene zaštite u specijalističko-konzilijarnoj i stacionarnoj (bolničkoj) zdravstvenoj zaštiti

• mjere zdravstvene zaštite koje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo

• mjere zdravstvene zaštite za značajne zdravstvene probleme stanovništva

• ostale mjere.

METODOLOŠKA POJAŠNJENJA

Plan i program mjera zdravstvene zaštite predstavlja definiranu zdravstvenu politiku u čijem kreiranju, uzimajući u obzir to da je zdravstvena zaštita od posebnog društvenog interesa, sudjeluju svi čimbenici nadležni za njeno ostvarivanje te je mjerilo objektivnih demografskih čimbenika, zdravstvenog stanja, razvijenosti, organizacije i rada zdravstvene djelatnosti, razine materijalnih mogućnosti i prioritetnih problema u zdravstvenoj zaštiti.

U cilju što učinkovitije kvantifikacije postupaka u sustavu zdravstva prijedlogom su razrađena sljedeća obilježja:

• mjera/‌‌grupa postupaka

• naziv postupka

• populacija u kojoj se provodi mjera/‌‌postupak

• izvršitelj – nositelj tima, specijalist određene medicinske grane

• suradnik – djelatnik/‌‌djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupka

• okvirni rasponi vremena potrebnog izvršiteljima i suradnicima u oglednom timu za provedbu postupka u minutama, odnosno okvirni raspon vremena potrebnog za boravak pacijenta u ustanovi po postupku

• razina nužnosti provođenja postupka.

Definicije i pojašnjenja:

• Pod mjerama zdravstvene zaštite podrazumijeva se skup aktivnosti, odnosno preventivnih, dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih medicinskih postupaka u provođenju pojedinih razina zdravstvene zaštite usmjerenih postizanju određenog cilja.

• Zdravstvena zaštita obuhvaća sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprječavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje i zdravstvenu njegu i rehabilitaciju.

• Mjere se mogu primijeniti na zdravstvene probleme pojedinaca, skupina i širih zajednica.

• Plan i program mjera zdravstvene zaštite označava skup mjera i postupaka koji se primjenjuju kod pojedinaca, skupina i širih zajednica s ciljem unaprjeđenja i zaštite zdravlja.

• Postupci su zahvati, intervencije i aktivnosti koji se primjenjuju u provođenju zdravstvene mjere.

• Populacija je definirana skupina stanovništva na koju se odnosi zdravstvena mjera odnosno grupa postupaka.

• Ogledni tim je tim stručnjaka (izvršitelja/suradnika) koji provode određeni dijagnostičko-terapijski postupak za koji su se obrazovali/usavršavali te u provođenju kojeg imaju zadovoljavajuće iskustvo nakon kojeg se očekuje željeni ishod provedenog postupka u skladu s kompetencijama tima

• Okvirno vrijeme potrebno izvršitelju/suradniku u oglednom timu za provedbu postupka (u minutama) je raspon vremena potrebnog prosječno vještom izvršitelju/suradniku u oglednom timu za provedbu jednog postupka nad dobro kontroliranim pacijentima bez komplikacija (3 – 5 minuta, npr. ponovljeni kontrolni pregled unutar 14 dana) ili bez uznapredovalih, prosječno kontroliranih komorbiditeta (10 – 15 minuta, npr. ponovljeni kontrolni pregled unutar 3 mjeseca) ili s pogoršanjem stanja, odnosno kod lošije kontroliranih komorbiditeta s komplikacijama (15 – 25 minuta ili više)

• Djelatnosti su definirane u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023) i Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 65/2022) osim sljedećih iznimaka:

→ djelatnosti interne medicine i kirurgije su grupirane, s obzirom na prijelazno razdoblje, u odnosu na prethodno definirane specijalizacije iz interne medicine i kirurgije (s užim djelatnostima)

→ djelatnost interne medicine ne sadrži posebno izdvojene mjere i postupke za opću internu medicinu, alergologiju i kliničku imunologiju, laboratorijsku imunologiju i internističku onkologiju, u skladu s prethodno navedenim obrazloženjem

→ djelatnost pedijatrijske infektologije nije posebno opisana, već su mjere i postupci opisani u djelatnosti pedijatrije i djelatnosti infektologije, a u skladu s prethodno navedenim obrazloženjem

→ djelatnost medicine rada i športa sadrži posebno istaknute mjere i postupke športske medicine

→ djelatnost kliničke citologije, koja je bila zasebna djelatnost i specijalizacija, po novome, i u ovom dokumentu, navedena je u djelatnosti patologije i citologije.

• Mjere i postupci u djelatnostima gerontologije i medicinske ekologije posebno su izdvojeni u poglavlju javnozdravstvenih djelatnosti koje provode županijski zavodi za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

• Izvršitelj postupka u oglednom timu je u pravilu nositelj tima, doktor medicine ili doktor dentalne medicine, specijalist određene medicinske grane, osim djelatnosti medicinske biokemije i laboratorijske medicine, ljekarničke djelatnosti, patronažne zdravstvene zaštite i djelatnosti zdravstvene njege u kući.

• Suradnici u oglednom timu su navedeni kao jedini izvršitelji postupka ako postupak provode samostalno (bez izvršitelja).

• Razina nužnosti provođenja postupka opisana je trima vrijednostima: 1) neophodno, 2) optimalno, 3) nadstandard. Planom i programom mjera zdravstvene zaštite predviđeno je obvezno definiranje neophodne razine provođenja postupka, pri čemu definicije mogu biti iskazane kao:

→ dijagnoze u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema Svjetske zdravstvene organizacije (MKB-10) kod kojih je postupak neophodno provesti

→ ostale specifikacije (navođenje zakonske regulative i slično) za djelatnosti u kojima postupke nije moguće povezati s dijagnozama MKB-10.

• Zadani vremenski normativi koji se koriste u zdravstvenom sustavu nisu namijenjeni tome da budu isključiva ograničenja koja se strogo primjenjuju na svaki pojedinačni postupak.

• Zadani vremenski normativi podrazumijevaju provedbu prosječnog broja postupaka po oglednom timu ako se radi o dobro kontroliranim pacijentima bez komplikacija (pri postupcima tijekom kojih nije došlo do odstupanja/komplikacija u provedbi), koji se pregledavaju od strane stručne osobe/suradnika u oglednom timu koja je zadužena isključivo za taj postupak u cjelodnevnom radu.

• Postupci i pružanje adekvatne skrbi pacijentima kompleksnih dijagnoza ili s komplikacijama mogu zahtijevati dulje vrijeme od prosječnog vremena kako bi se pružila adekvatna skrb, dok postupci s pacijentima bez kompleksnih dijagnoza i/ili bez komplikacija mogu biti izvedeni u kraćem vremenu od prosječnog. Neki pacijenti mogu imati složenije simptome ili probleme koji zahtijevaju više vremena za dijagnostičko-terapijske postupke i savjetovanje. Izvršitelj/suradnik u oglednom timu treba biti fleksibilan i pružiti pacijentu potrebnu skrb.

Ovaj Plan i program mjera zdravstvene zaštite donosi se na razdoblje od četiri godine. Hrvatski zavod za javno zdravstvo će u suradnji s državnim zdravstvenim zavodima u narednom razdoblju pripremati analizu svih navedenih mjera i postupaka s mogućnošću brisanja, izmjena, ali i uvrštavanja novih postupaka. Pri pripremi prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite, Hrvatski zavod za javno zdravstvo će se konzultirati sa stručnim društvima Hrvatskog liječničkog zbora, nadležnim komorama zdravstvenih radnika, ostalim strukovnim udrugama i Referentnim centrima Ministarstva zdravstva, koji se obvezuju na suradnju. Ako stručno društvo želi uvrstiti novi postupak, izmijeniti ili brisati postupak iz ovoga Plana i program mjera dostavit će o istom prijedlog Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo uz obrazloženje kao i međunarodne i/ili nacionalne smjernice o provođenju određenog postupka.

Ministar zdravstva može posebnom odlukom dati suglasnost na prijedloge novih postupaka ili brisanje postupaka sukladno prijedlogu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čime isti postaju sastavnim dijelom ovoga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite, a navedena odluka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva. Ovaj Plan i program mjera zdravstvene zaštite ne dovodi u pitanje primjenu odredbi članka 85. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022 i 33/2023), kojim je propisano između ostaloga da ravnatelj organizira i vodi poslovanje zdravstvene ustanove te je odgovoran za zakonitost rada zdravstvene ustanove.

PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

I. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1.1. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBITELJSKOJ (OPĆOJ) MEDICINI

OPĆA/‌‌OBITELJSKA MEDICINA
MJERA / GRUPA POSTUPAKANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAIZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske graneSURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaSpecifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard
Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod.
MJERE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI
Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje osoba u skrbiIndividualno savjetovanje o zdravom stilu životasve dobne skupinedoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; ‌‌patronažna sestra; magistar psihologije5 – 157 – 181, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinomprovodi se oportunistički s onima koji dolaze u ordinaciju 
 
Posebni edukativni programi (npr. prekomjerna težina, pušenje...)sve dobne skupinedoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; ‌‌patronažna sestra; magistar psihologije15 – 3715 – 371, 3u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
u sklopu realizacije posebnih projekata
Prevencija bolesti u različitim dobnim skupinamaSistematski pregledi dojenčadi u 1. godini, djece s 12 mjeseci, 18 mjeseci te s 3 godine i 6 mjesecipredškolska djeca (timovi koji imaju u skrbi djecu od 0 – 7 g.)doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije10 – 255 – 121temeljna zdravstvena zaštita djece do 7 godina 
 
 
Cijepljenje i docjepljivanje dojenčadi i djece dobi 0 – 6 godinapredškolska djeca (timovi koji imaju u skrbi djecu od 0 – 7 g.)doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra10 – 257 – 181obvezna cijepljenja 
 
 
Anamneza pušenja, konzumacije alkohola, droga, seksualna aktivnostmladež u dobi od 18 godinadoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije5 – 122 – 61, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinomprovodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
 
Provjera i bilježenje provedenog ginekološkog pregledasve osobe ženskog spola 21 – 64 godinedoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinomprovodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
 
Provjera obiteljske anamneze raka dojke u žena i muškaraca uz pregled i uputu za samopregled u žena starijih od 30 godinasve osobe ženskog spola 30 – 64 godine, muške osobe sa suspektnom anamnezomdoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; ‌‌patronažna sestra10 – 25 
1provodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
 
 
Anamneza mokrenja i Prostata-scoremuškarci u dobi od 50, 55 i 60 godinadoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 122 – 61, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinomprovodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
 
Obiteljska anamneza malignih bolesti – muškarcimuškarci u dobi od 50, 55 i 60 godinadoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; ‌‌patronažna sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Obiteljska anamneza malignih bolestisve osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; ‌‌patronažna sestra2 – 62 – 61provodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
 
 
Sistematski preglednovoprimljeni bolesnik u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 3710 – 251provodi se po upisivanju bolesnika u listu bolesnika u skrbi 
 
Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti, provođenje ciljanog probiraProvjera rizičnih čimbenika (pušenje, alkohol, anamneza smrtnosti od srčanih bolesti, raka u obiteljskoj anamnezi, mjerenje BMI, OT/‌‌OS, RR)muškarci i žene u dobi od 40 g.; za rizične čimbenike BMI, pušenje, alkohol i droga cijeli život – od 18 do 65 godinadoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 185 – 121, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinomprovodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
Aktivna skrb za oboljele od hipertenzijejedanput do dvaput godišnjeosobe s hipertenzijomdoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
Aktivna skrb za oboljele od šećerne bolestiMjerenje parametara glikemije jedanput do dvaput godišnje, prevencija razvoja kroničnih komplikacija, jednom godišnje prijava u panel za šećernu bolestosobe sa šećernom bolešćudoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 121u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
Skrb za oboljele od bolesti ovisnostiPotpora u rješavanju zdravstvenih potreba ovisnikaevidentirani ovisnicidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
Priprema i primjena peroralne supstitucijske terapijeevidentirani ovisnicidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
Planiranje obiteljiInformiranje o zdravstvenim načelima planiranja obitelji, (kontracepcija, sudjelovanje u rješavanju problema neplodnosti usvajanja djece itd.)odrasle osobe s potrebom zaštitereproduktivnog zdravljadoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; ‌‌patronažna sestra5 – 122 – 61provodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
 
Prevencija i liječenje zaraznih bolestiCijepljenje prema kalendaru cijepljenja u RHsve dobne skupinedoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 121provodi se aktivnim pristupom te oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
 
Pružanje hitne medicinske skrbi u liječničkim ordinacijama i punktevima dežurstva PZZVađenje kapilarne krviosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra1 – 31 – 31ovisno o indikaciji 
 
Pružanje hitne medicinske skrbi u liječničkim ordinacijama i punktevima dežurstva PZZIzrada Point of Care testing – POCT (pojedinačni test)osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 181ovisno o indikaciji 
 
Postupci u obiteljskoj/‌‌općoj medicini
 
Zbrinjavanje vitalno ugroženog bolesnika u ordinaciji obiteljske medicineza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra40 – 10040 – 1001u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Prvi pregledza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra10 – 304 – 111u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Kontrolni pregledza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 151 – 31u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Konzultacijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 61 – 21u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Cijepljenje – pojedinačna aplikacija vakcine prema kalendaru cijepljenja *napomena: ako liječnik obiteljske medicine cijepi dijete školske dobi, to provodi u dogovoru s nadležnim zavodom za javno zdravstvoza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 63 – 71u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Sistematski pregled dojenčetaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 3715 – 371u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Sistematski zdravstveni pregled predškolskog djetetaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije10 – 2510 – 252 
 
 
 
Izdavanje liječničke ispričnice, samo za izostanak iz škole/‌‌vrtića koje indicira liječnik specijalist obiteljske medicineza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra1 – 31 – 31u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za radza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra0,5 – 10,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Izdavanje Izvješća o bolovanjuza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra1 – 30,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalimaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 60,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Izdavanje Uputnice liječničkom povjerenstvu /‌‌ ovlaštenom doktoru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranjeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 101 – 21u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Izdavanje prijave ozljede policijiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 120,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Izdavanje Naloga za njegu u kući bolesnikaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Izdavanje Prijedloga za fizikalnu terapiju u kući bolesnikaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje medicinske dokumentacijeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 122 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Obrada i pisanje popratnog pisma prilikom upućivanja pacijenta na OHBP ili pregled u SKZZza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 181 – 21u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Obrada i izdavanje mjesečnih izvješćaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 181u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Timska konzultacija – uži timza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija u kućiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; prvostupnik fizioterapije5 – 124 – 101, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Timska konzultacija – patronažna službaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicineprvostupnik sestrinstva5 – 124 – 101, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Telefonska konzultacija s medicinskom sestromza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra 
2 – 61, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Očitanje nalaza u svrhu provedbe nacionalnih preventivnih programaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 121 – 21, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Obrada i izdavanje godišnjih izvješćaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 3715 – 371u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Obrada i prijave nepoželjnih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekovaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 18 
1u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Propisivanje lijekova na receptza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra1 – 2 (po lijeku)1 – 21u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Propisivanje lijeka na privatni receptza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra1 – 30,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Propisivanje uputnice za primarni laboratorijza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra1 – 20,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštiteza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra4 – 5 (za prvi pregled); 2 – 3 (za kontrolne preglede)0,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Prijava ozljede na raduza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 122 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Prijava profesionalne bolestiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 102 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Prvi pregled kod kućeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra25 – 50 (ne uključuje vrijeme putovanja do pacijenta)25 – 50 (ne uključuje vrijeme putovanja do pacijenta)1u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Kontrolni pregled kod kućeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra10 – 30 (ne uključuje vrijeme putovanja do pacijenta)10 – 30 (ne uključuje vrijeme putovanja do pacijenta)1u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije75 – 9075 – 901u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra22 – 5622 – 561u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Kućno liječenje osobe s potrebom za palijativnom skrbiza osobe s potrebom za palijativnom skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemobilni tim za palijativnu skrb; koordinator za palijativnu skrb; patronažna služba; zdravstvena njega u kući; magistar socijalnog rada; prvostupnik socijalnog rada; magistar psihologije; prvostupnik radne terapije i dr.30 – 7530 – 751u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Prošireni pregled (3 i više razloga dolaska)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 353 – 71u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Savjetovanje s bolesnikom ili rođakom u ambulantiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 201 – 31u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Prošireno savjetovanje s kroničnim bolesnikomza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije10 – 251 – 31u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Savjetovanje s obiteljiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije12 – 311 – 31u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Savjet telefonom bolesniku ili članu obiteljiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije4 – 101 – 31u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Psihoterapijska podrška ili savjetza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije10 – 150,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Psihoterapijski zahvat – površinskiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije15 – 370,5 – 11, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Savjetovanje o kontracepcijiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 120,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Izdavanje liječničke potvrde za potrebe djelatnosti u sustavu zdravstva i socijalne skrbiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 60,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika (tiskanica 1IN Zahtjeva za invalidsku mirovinu), 1. putza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra30 – 752 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Ekspertiza liječnikaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 371 – 21u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika za potrebe vještačenja djece s teškoćama u razvoju i težim oštećenjima zdravljaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra20 – 502 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Sistematski pregled pojedinih različitih populacijskih skupinaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije12 – 316 – 151, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Namjenski pregledza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 183 – 81u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Rinoskopijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponadaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 181u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Otoskopijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 6 
1u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Ispiranje zvukovodaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra3 – 4 (za jedan zvukovod); 8 – 10 (za oba zvukovoda)3 – 4 (za jedan zvukovod); 8 – 10 (za oba zvukovoda)1u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Displacement po Proetzu (2 – 3%)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Uzimanje mikrobioloških uzoraka nosa, uha, grlaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra1 – 31 – 21u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Peak-flow-metrijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 121 – 21u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Digitorektalni pregledza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 121 – 21u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Pregled dojke i edukacija pacijentice o samopregledu i ritmu preventivnih pretragaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra9 – 222 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog kateteraza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 181, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Klizmaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra12 – 3110 – 251, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Uvođenje nazogastrične sondeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra10 – 2510 – 251, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Uvođenje i zamjena trahealne kanileza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 121, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Zamjena vrećice i toaleta kolostomeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 181, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Toaleta gastrostomeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 181, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Primjena kompresivne terapijeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 3715 – 371u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Intramuskularna, potkožna injekcijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Intravenska injekcija/‌‌intravenska infuzijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 121u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Glukometrijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Kvalitativna analiza urina test-trakomza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Uzimanje biološkog materijala za laboratorijsku analizu u primarnoj zdravstvenoj zaštitiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra 
4 – 101u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Uzimanje urina za bakteriološke pretrageza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Uzimanje mikrobioloških uzoraka (bris nosa, bris ždrijela itd.)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 61 – 21, 2u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Kožni tuberkulinski testza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 63 
 
 
 
Uvođenje inzulinske terapijeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra45 – 65 (prvi dan uvođenja terapije); 15 – 35 (kasnije)15 – 371u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Previjanjeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 121u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Odstranjivanje šavovaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje previjanje)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra12 – 3112 – 312 
 
 
 
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 181u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Terapijske aspiracije zgloba, burze, muskuloskeletalnih struktura, intraartikularna aplikacija lijekova i sličnoza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 122 
 
 
 
Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje steristrip i previjanje)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra4 – 104 – 101u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje i previjanje)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 181u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Primarna opskrba opeklina II. I III. stupnjaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 181u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Repozicija prstiju na ruci, noziza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra4 – 104 – 102 
 
 
 
Imobilizacijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra4 – 104 – 101u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Skidanje gipsaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Lokalno zagrijavanje ili hlađenje tijela omotima i oblozimaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; prvostupnik fizioterapije3 – 83 – 81u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Položajna drenaža, može se evidentirati samo jedanput dnevnoza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; prvostupnik fizioterapije5 – 125 – 121u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Površinska, lokalna anestezijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 121u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Ispunjavanje Prijave zarazne bolestiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra1 – 20,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Ispunjavanje Prijave maligne neoplazmeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 80,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Ispunjavanje Pompidou-upitnikaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije2 – 6 
2 
 
 
 
Savjet e-poštom bolesniku ili članu obiteljiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicine 
4 – 10 
3 
 
 
 
Određivanje gležanjskog (AB) indeksaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 18 
u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Procjena nutritivnog statusaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra17 – 437 – 18 
u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Edukacija u svrhu smanjenja prekomjerne tjelesne težineza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 122 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Edukacija u svrhu prevencije šećerne bolestiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinepatronažna sestra5 – 122 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Edukacija u svrhu odvikavanja od pušenjaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinepatronažna sestra; magistar psihologije5 – 122 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Edukacija u svrhu odvikavanja od prekomjerne konzumacije alkoholaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; magistar psihologije5 – 122 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Preventivni program za prevenciju prekomjerne tjelesne težineza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinepatronažna sestra22 – 5622 – 563 
 
 
 
Preventivni program za prevenciju šećerne bolestiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinepatronažna sestra22 – 5622 – 563 
 
 
 
Preventivni program za prevenciju pušenjaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinepatronažna sestra22 – 5622 – 563 
 
 
 
Preventivni program za prevenciju prekomjerne konzumacije alkoholaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra22 – 5622 – 563 
 
 
 
Vođenje panela kroničnog bolesnika – šećerna bolestza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra20 – 3520 – 352 
 
 
 
Vođenje panela kroničnog bolesnika – hipertenzijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 62 
 
 
 
Vođenje panela kroničnog bolesnika – kronična opstruktivna plućna bolestza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 62 
 
 
 
Vođenje panela racionalne farmakoterapije za kronične bolesnika koji redovito uzimaju 3 ili više lijekovaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 122 
 
 
 
Titriranje antikoagulantne terapijeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 61 – 22 
 
 
 
Obrada pupčane rane (toaleta, lapizacija)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 62 
 
 
 
Adhezioliza prepucijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 122 
 
 
 
Prijava prometne nesrećeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 60,5 – 11 
 
 
 
Prijava tjelesnog oštećenjaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 60,5 – 11u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 
 
Uobičajena elektrokardiografija: snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i očitavanje EKG nalazaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 127 – 182 
 
 
 
Spirometrijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 182 – 62 
 
 
 
Dermoskopijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 182 – 62 
 
 
 
Oftalmoskopijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 182 – 62 
 
 
 
Anoskopija. Endoskopska pretraga analnog kanala s krutim kratkim ‘anoskopom’za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 183 
 
uvjetovana prostorom i opremom
 
Miringotomijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 63 
 
uvjetovana prostorom i opremom
 
Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 183 
 
uvjetovana prostorom i opremom
 
Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje šivanje više slojeva tkiva i previjanje)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra7 – 187 – 183 
 
uvjetovana prostorom i opremom
 
Krioterapija do 3 mjestaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 63 
 
uvjetovana prostorom i opremom
 
Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uhaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 122 
 
 
 
Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanjeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 122 
 
 
 
Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 123 
 
 
 
Ispiranje želucaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 3715 – 373 
 
 
 
Aspiracija pleuralne šupljine ili peritonealne šupljineza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 3715 – 373 
 
 
 
Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlakticeza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 3715 – 373 
 
 
 
Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljeniceza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 3715 – 373 
 
 
 
Repozicija zglobova: ramena, lakta, interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju, patele, koljena, meniskusa, stopalaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 3715 – 373 
 
 
 
Stražnja tamponada nosaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra10 – 2510 – 253 
 
 
 
Terapija protiv bolova (TENS)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra; prvostupnik fizioterapije7 – 187 – 183 
 
 
 
Inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi)za osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 125 – 123 
 
 
 
Određivanje gležanjskog (AB) indeksaza osobe u skrbi i ostale pacijente čiji liječnici nemaju odgovarajuću opremudoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra10 – 2510 – 253 
 
ovisno o prostoru i opremi, u svrhu probira za perifernu arterijsku bolest kod visokorizičnih pacijenata
 
Kontinuirano jednodnevno monitoriranje arterijskog tlakaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 3722 – 563 
 
 
 
Pulsna oksimetrijaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra1 – 21 – 22 
 
 
 
Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustavaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra10 – 255 – 123 
 
 
 
Pretraga ultrazvukom abdomenaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra15 – 372 – 63 
 
 
 
Pretraga ultrazvukom vrataza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra10 – 252 – 63 
 
 
 
Pretraga ultrazvukom dojkiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra10 – 252 – 63 
 
 
 
Pretraga ultrazvukom lokomotornog sustavaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra10 – 202 – 63 
 
 
 
Pretraga ultrazvukom kožnih i potkožnih tvorbiza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra5 – 122 – 63 
 
 
 
Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultacijuza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra10 – 252 – 63 
 
 
 
Analiza medicinske dokumentacije bez prisutstva pacijennta i planiranje liječenjaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicine 
15 – 37 
2 
 
 
 
E-konzultacija s liječnicima u sustavu specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i planiranje liječenjaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicine 
5 – 12 
2 
 
 
 
E-naručivanje za pregled i dijagnostiku u sustavu specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštiteza osobe u skrbi 
medicinska sestra1 – 31 – 32 
 
 
 
Izdavanje liječničke potvrde za potrebe djelatnosti u sustavu zdravstvaza osobe u skrbidoktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom 
 1.2. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE
MJERA / GRUPA POSTUPAKANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAIZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske grane*SURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaSpecifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard
Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod.
PROMICANJE ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI
Sistematski pregled dojenčeta s navršenim jednim mjesecompregled u skladu s doktrinom*dojenčad u dobi 1 – 2 mjesecadoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra20 – 3715 – 251u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Sistematski pregled dojenčeta s navršena 2 mjesecapregled u skladu s doktrinom**dojenčad u dobi 2 – 4 mjesecadoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra20 – 3715 – 251u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Sistematski pregled dojenčeta s navršena 4 mjesecapregled u skladu s doktrinom***dojenčad u dobi 4 – 6 mjesecidoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra20 – 3715 – 251u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Sistematski pregled dojenčeta s navršenih 6 mjesecipregled u skladu s doktrinom****dojenčad u dobi 6 – 9 mjesecidoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra20 – 3710 – 251u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Sistematski pregled dojenčeta s navršenih 9 mjesecipregled u skladu s doktrinom*****dojenčad u dobi 9 – 12 mjesecidoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra20 – 3710 – 252 
u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
Sistematski pregled djeteta s navršenih 12 mjesecipregled u skladu s doktrinom******djeca u dobi s navršenom 1 godinomdoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra; magistar psihologije20 – 3715 – 251u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Sistematski pregled djeteta s navršenih 18 mjesecipregled u skladu s doktrinom*******djeca u dobi s navršenom 1,5 godinomdoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra; magistar psihologije20 – 377 – 181u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Sistematski pregled djeteta s navršene 3 godinepregled u skladu s doktrinom********djeca u dobi s navršene 3 godinedoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra; magistar psihologije20 – 377 – 182u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Sistematski pregled djeteta s navršenih 5 godinapregled u skladu s doktrinom*********djeca u dobi s navršenih 5 godinedoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra; magistar psihologije20 – 3715 – 251u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Sistematski pregled djeteta sa specifičnim rizicima po zdravljepregled u skladu s doktrinom**********djeca sa specifičnim rizicimadoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra; magistar psihologije30 – 4015 – 251u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Cijepljenje i docjepljivanje dojenčadi i djece dobi 0 – 7 godinauz prethodni sistematski pregled cijepljenje se provodi prema provedbenom programu obveznog cijepljenja kontinuirano kroz čitavu godinu; djeca koja nisu mogla biti redovito cijepljena zbog bolestii određenih kontraindikacija cijepe se uz odgodu prema programu obveznih cijepljenja uz prethodni namjenski pregledsva djeca u dobi 0 – 7 godinadoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra7 – 187 – 181u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Cijepljenje i docjepljivanje djece s povećanim rizikom i kroničnim bolestima prema utvrđenim indikacijamauz prethodni namjenski pregled cijepljenje se provodi prema Pravilniku dopunskog programa cijepljenja kontinuirano kroz cijelu godinu uzunošenje podataka u iskaznicu imunizacijedjeca s povećanim rizikom i kroničnim bolestimadoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra7 – 187 – 181u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Preventivni pregledi i savjetovanja u novorođenačkoj dobinamjenski pregledi i savjetovanja prema indikacijidjeca dobi do 28 dana sa specifičnim zdravstvenim potrebama (prolongirana žutica, problemi u prehrani, poteškoće u adaptaciji, djeca s apstinencijskim sindromom, podrška roditeljima u prilagodbi)doktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra7 – 187 – 182 
u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje izvan sistematskih pregledaindividualni savjeti i zdravstveno prosvjećivanje roditelja i djece vezano uz zdrave životne stilove, prevenciju ozljeda, mentalno zdravljeroditelji djece dobi 0 – 7 godina, djeca predškolske dobidoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra; magistar psihologije12 – 312 – 63 
 
u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
Preventivne mjere sprječavanja i suzbijanja određenih bolesti (profilaktičke i protuepidemijske mjere)usmjereni pregledi i manje protuepidemijske mjere, kemoprofilaksa i seroprofilaksa prema zakonskim propisima u odnosu na određene bolesti; usmjereni, ciljani pregled; obuhvaća: usmjerenu anamnezu, usmjeren klinički pregledu u smislu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), koje ugrožavaju cijelu populaciju, popunjavanje kartona i druge obvezatne dokumentacije, evidenciju i izdavanje potvrdadjeca izložena određenim infekcijama, rekonvalescenti od određenih zaraznih bolestidoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra5 – 122 – 62u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Kontinurano praćenje djece sa specifičnim rizicima po zdravlje i kronično bolesne djecekontrolni pregledi te upućivanja na dijagnostičku i specijalističko-konzilijarnu obradu i habilitaciju, prema indikacijikronično bolesna djeca i djeca sa definiranim specifičnim rizicimadoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra; magistar psihologije15 – 375 – 122u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
LIJEČENJE I REHABILITACIJA
Dijagnostika i liječenje bolesnog djetetaanamneza, pregled, dijagnostika i liječenje – prema smjernicama strukebolesna djecadoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra10 – 30 (prvi pregled); 10 – 15 (kontrolni pregled)4 – 6 (prvi pregled); 4 – 6 (kontrolni pregled)1u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Prva pomoć do dolaska hitne pomoćiprema utvrđenim potrebama i algoritmima strukesvi kojima je potrebna, a nalaze se u neposrednoj blizini ordinacijedoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra30 – 7530 – 751u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
OSTALE MJERE
Suradnja i koordinacija s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštitesuradnja u promicanju i zaštiti zdravlja predškolske djece te koordinacija nad provođenjem dijagnostike, liječenja i rehabilitacijedjeca u dobi 0 – 7 godinadoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra50 – 60 po sastanku10 – 15 po sastanku3 
 
u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
Suradnja s drugim stručnjacima izvan primarne zdravstvene zaštitesuradnja u zaštiti zdravlja predškolske djece s utvrđenim zdravstvenim i psihosocijalnim problemima koja borave u predškolskim ustanovama ili socijalno-zdravstvenim ustanovamadjeca u dobi 0 – 7 godinadoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra50 – 60 po sastanku10 – 15 po sastanku3 
 
u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
Suradnja sa specijalističko-konzilijarnim i bolničkim djelatnostimasudjelovanje u planiranju obrade, hospitalizacije i liječenja pacijenta, komunikacija (otpusno pismo, telefonski kontakti, elektronska pošta i drugo)djeca u dobi 0 – 7 godinadoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra50 – 60 po sastanku10 – 15 po sastanku3 
 
u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
Registriranje, evidentiranje, i izvještavanjebilježenje podataka i izrada obveznih izvješća, iskaznica imunizacije, evidencija o zaraznim bolestima, prijava maligne neoplazme, obrazac o invaliditetu 
doktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra10 – 20 za registriranje i prijavljivanje; 30 – 75 po izvještaju10 – 20 za registriranje i prijavljivanje; 30 – 75 po izvještaju1u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Komunikacija s obiteljima pacijenatasavjetovanje e-poštom s roditeljem ili članom obitelji pacijentadjeca u dobi 0 – 7 godinadoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra5 – 122 – 62 
u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
telefonsko savjetovanje s roditeljem ili članom obitelji pacijentadjeca u dobi 0 – 7 godinadoktor medicine, specijalist pedijatrijemedicinska sestra5 – 122 – 62 
u skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
Napomene:
* sistematski pregled dojenčeta u dobi 1. mjeseca, u skladu s doktrinom:
Otvaranje osobnog zapisa u informatičkom obliku: uzimanje anamneze – socijalna, obiteljska, trudnička, perinatalna, uz ciljanu oftalmološku heteroanamnezu; antropometrijska mjerenja: težina, duljina, opseg glave, po potrebi prsnog koša; mjerenje tjelesne temperature; opći pregled po sustavima (koža i sluznice, glava, vrat, prsni koš, pluća, srce, abdomen, spolovilo, ekstremiteti, kukovi); psihomotorni status; neurološki status; probir vida sve dojenčadi, testiranjem crvenog refleksa iz očnog dna direktnim oftalmoskopom, pregled kukova i upućivanje na UZV prema indikaciji, upućivanje nedonoščadi (rođene prije 35 tjedana trudnoće) na UZV mozga, upućivanje na pretragu urina, ultrazvučni pregled bubrega i mokraćnih puteva po indikaciji suspektne anomalije pri fetalnom ultrazvučnom pregledu; upućivanje na II. pregled sluha po planu provjera sluha u dojenčadi pozitivne na prvom stupnju probira; BCG u slučaju kada nije provedeno u rodilištu; savjetovanje o njezi i prehrani; profilaksa rahitisa; profilaksa anemije prema indikaciji
** sistematski pregled dojenčeta s navršena 2 mjeseca, u skladu s doktrinom:
anamneza o zdravlju u proteklom razdoblju; antropometrijska mjerenja, opći pregled po sustavima; psihomotorni status; neurološki status; savjetovanje o njezi i prehrani, profilaksa rahitisa; profilaksa anemije prema indikaciji, cijepljenje prema kalendaru cijepljenja (uz prethodno mjerenje tjelesne temperature), unošenje u iskaznicu imunizacije
*** sistematski pregled dojenčeta s navršena 4 mjeseca, u skladu s doktrinom:
Anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju; antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; položaj testisa; psihomotorni status; neurološki status; ocjena vida, vanjski pregled oka i vjeđa, ocjena položaja i motiliteta očiju i vjeđa, pregled zjenica; savjetovanje o njezi i prehrani; profilaksa rahitisa; profilaksa anemije prema indikaciji; cijepljenje prema kalendaru cijepljenja (uz prethodno mjerenje tjelesne temperature), unošenje podataka o cijepljenju u cjepni karton i iskaznicu imunizacije
**** sistematski pregled dojenčeta s navršenih 6 mjeseci, u skladu s doktrinom:
anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju; antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; psihomotorni status; neurološki status; savjetovanje o njezi i prehrani; profilaksa rahitisa; CKS i urin; profilaksa anemije prema indikaciji; cijepljenje prema kalendaru cijepljenja (uz mjerenje tjelesne temperature), unošenje podataka o cijepljenju u cjepni karton i iskaznicu
*****sistematski pregled dojenčeta s navršenih 9 mjeseci,u skladu s doktrinom:
Anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju; antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; denticija; psihomotorni status; neurološki status; savjetovanje o njezi i prehrani; profilaksa rahitisa; profilaksa anemije prema indikaciji; kontrola provedene primovakcinacije
****** sistematski pregled djeteta s navršenih 12 mjeseci, u skladu s doktrinom:
anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju; antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; evidentiranje denticije; psihomotorni status; neurološki status; upućivanje oftalmologu prema indikaciji; savjetovanje o njezi i prehrani; profilaksa rahitisa u zimskim mjesecima; cijepljenje prema kalendaru cijepljenja, unošenje podataka u iskaznicu imunizacije
*******sistematski pregled djeteta u dobi navršenih 18 mjeseci, u skladu s doktrinom:
anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju (tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj); antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; denticija; psihomotorni status te procjena razvoja komunikacijskih vještina; neurološki status; savjetovanje o njezi i prehrani te prevenciji ozljeda; profilaksa rahitisa u zimskim mjesecima; cijepljenje prema kalendaru cijepljenja; unošenje podataka u cjepni karton i iskaznicu imunizacije
******** sistematski pregled djeteta u dobi navršene 3 godine, u skladu s doktrinom:
anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju (tjelesni,emocionalni i socijalni razvoj); antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; mjerenje tlaka; status mliječnih zubi; psihomotorni status uz procjenu razvijenosti govora; neurološki status; status lokomotornog sustava;urin
*********sistematski pregled u dobi od 5 godina
anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju (tjelesni,emocionalni i socijalni razvoj); antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; status mliječnih zubi; psihomotorni status uz procjenu razvijenosti govora; praćenje razvoja specifičnih poremećaja govora,neurološki status; status lokomotornog sustava; prevencija enureze, cijepljenje prema važećem kalendaru cijepljenja, unošenje podataka u iskaznicu imunizacije;
********** sistematski pregled djeteta sa specifičnim rizicima po zdravlje
Otvaranje osobnog zapisa u informatičkom obliku: uzimanje anamneze – socijalna, obiteljska, trudnička, perinatalna, uz ciljanu oftalmološku hetetoanamnezu; antropometrijska mjerenja: težina, duljina, opseg glave, po potrebi prsnog koša; mjerenje tjelesne temperature; opći pregled po sustavima (koža i sluznice, glava, vrat, prsni koš, pluća, srce, abdomen, spolovilo, ekstremiteti, kukovi); psihomotorni status; neurološki status; pregled kukova i upućivanje na UZV prema indikaciji, upućivanje nedonoščadi (rođene prije 35 tjedana trudnoće) na UZV mozga, upućivanje na pretragu urina, ultrazvučni pregled bubrega i mokraćnih puteva po indikaciji suspektne anomalije pri fetalnom ultrazvučnom pregledu; upućivanje na II. pregled sluha po planu provjera sluha u dojenčadi pozitivne na prvom stupnju probira; BCG u slučaju kada nije provedeno u rodilištu; uzimanje kapilarne krvi za novorođenački probir u slučajevima u kojima nisu provedeni u rodilištu; savjetovanje o njezi i prehrani; profilaksa rahitisa; profilaksa anemije prema indikaciji,planiranje cijepljenja rehabilitacijskih postupaka, dijagnostike i liječenja prema individualnim potrebama1.3. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DENTALNU MEDICINU

DENTALNA MEDICINA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
MJERA / GRUPAPOSTUPAKANAZIV POSTUPKAPOPULACIJA (kojoj je mjera namijenjena)IZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske graneSURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaSpecifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard
Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod.
MJERE PROMICANJA DENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTIDentalni pregled trudnica:
a) detekcija karijesa i temeljni parodontološki pregled s indeksom stanja parodonta (CPITN) i ubilježavanjem u dentalni karton, kroz opću anamnezu otkrivanje rizičnog pacijenta i upućivanje u specijalističko-konzilijarnu zaštitu po potrebi.
b) zdravstveni odgoj putem usmenih uputa i tiskanih edukacijskih materijala s uputama o prehrani, važnosti dojenja za razvoj orofacijalnog sustava i zaštiti od djelovanja teratogenih faktora.
sve osobe ženskog spola reproduktivne dobidoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestraa): 10 – 25
b): 15 – 35
a): 10 – 25
b): 15 – 35
a): 2 (radi se oportunistički s onima koji dolaze u ordinaciju)
b): 3 (u sklopu realizacije posebnih projekata)
 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinomu skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom
 
Dentalni pregled dojenčadi i predškolske djece:
a) pregled prije upisa u vrtić (primjena jedinstvenog obrasca »Zubna putovnica«) – dentalni pregled s izdavanjem potvrde o zdravlju zuba kao prilog pedijatrijskom uvjerenju; uz potvrdu je obvezna sanacija ako postoje kariozni zubi
b) dentalni pregled četiri puta godišnje uključujući utvrđivanje dentalnog statusa, preventivne postupke i davanje termina za sljedeći pregled; otkrivanje rizičnog pacijenta (test količine stimulirane sline); uzimanje indeksa oralne higijene, KEP-indeksa, topikalna fluoridacija najmanje 2 puta godišnje i pečaćenje fisura mliječnih zuba
c) zdravstveni odgoj djece i roditelja: metoda pranja zuba, četkanje zuba preparatima fluora, testiranje oralne higijene
d) četkanje preparatima fluora jedanput mjesečno
e) pregledi prije upisa u prvi razred uz obveznu sanaciju karijesnih lezija mliječnih i trajnih zuba
f) uvjet za upis u prvi razred jesu zdravi, pečaćeni ili sanirani prvi trajni kutnjaci i drugi mliječni zubi; nakon pregleda i započete sanacije daje se djeci potvrda za upis u školu (primjena jedinstvenog obrasca »Zubna putovnica«)
djeca u dobi 0 – 7 godinadoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestraa): 10 – 25
b): 10 – 20
c): 10 – 30
d): 15 – 35
e): 5 – 15
f): 10 – 25
a): 10 – 25
b): 10 – 20
c): 10 – 30
d): 15 – 35
e): 5 – 15
f): 10 – 25
a): 1
b): 2
c): 2
d): 3
e): 3
f): 1
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinomu skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinomu skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom
 
Dentalni pregled školske djece:
1. redoviti stomatološki pregled dva puta godišnje
2. kontrola zubnih naslaga
3. bilježenje KEP-indeksa u dvanaestogodišnjaka (primjena jedinstvenog obrasca »Zubna putovnica«)
4. upućivanje ortodontu po potrebi
5. za djecu s posebnim potrebama provodi se pojačani, selektivni program
djeca u dobi 7 – 18 godinadoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra15 – 35
(20 – 40 kod pacijenata s posebnim potrebama)
15 – 35
(20 – 40 kod pacijenata s posebnim potrebama)
1u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Dentalni pregled ostale populacije:
1. obavezan stomatološki pregled jednom godišnje (svakih 6 mjeseci)
2. uklanjanje zubnih naslaga
3. unošenje u dentalni karton obaveznih epidemioloških podataka prema naputku SZO (CPITN, KEP, bezubost); bilježenje KEP-indeksa u osamnaestogodišnjaka.
4. obavezno bilježenje bezubosti
populacija u dobi iznad 18 godinadoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra15 – 3715 – 371u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Ostali postupci:
1. zdravstveni odgoj u krugu dentalne ordinacije (daju se upute o oralnoj higijeni i samozaštiti)
2. obavezan dentalni pregled pri novačenju kao dio obvezne medicinske dokumentacije
sva populacijadoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra1.: 15 – 35
2.: 5 – 15
1.: 15 – 35
2.: 5 – 15
1.: 2
2.: 1
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21 
DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJEPregled novog bolesnika (jednom godišnje):
1. prvi pregled kod kuće
2. kontrolni pregled kod kuće
(napomena: ovisi o udaljenosti)
sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra10 – 30
1. 10 – 25
2. 5 – 15
10 – 30
1. 10 – 25
2. 5 – 15
1
1.: 3
2.: 3
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom
 
Ponovni pregled (recall) bolesnika (dvaput godišnje)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra7 – 257 – 251u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Pregled akutnog bolesnika (svaki sljedeći dolazak u ordinaciju)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra5 – 185 – 181u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Pregled akutnog bolesnika izvan redovitog dnevnog radnog vremena (uključujući neradne dane i blagdane)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra10 – 3110 – 311u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom dentalnih uslugasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra5 – 185 – 181u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Izvješćivanje bolesnika, odnosno razgovor s bolesnikom/‌‌roditeljimasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra7 – 187 – 181u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Popunjavanje obrasca za osiguravatelja
(Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili drugi osiguravatelji)
sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra2 – 122 – 121u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Izvješće, dopuna izvješća ili uvjerenja
(Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili drugi osiguravatelji)
sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra2 – 122 – 121u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Izdavanje pisanog mišljenja doktora dentalne medicine
(Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili drugi osiguravatelji)
sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra5 – 185 – 181u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Liječnička potvrdasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra2 – 122 – 121u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Izdavanje liječničke ispričnice u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Izdavanje Potvrde o dentalnim pomagalima u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna) (sadrži utvrđivanje statusa)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra5 – 185 – 181u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Obrada i izdavanje prijave ozljede u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra10 – 3110 – 311u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Izdavanje putnog naloga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
Napomena: ovisi o lokaciji ordinacije
sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)sve osobe u skrbidoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra15 – 3715 – 371u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Obrada i izdavanje godišnjih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)sve osobe u skrbidoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra30 – 7530 – 751u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Propisivanje lijekova na recept (uključujući i pregled)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra7 – 257 – 251u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Propisivanje lijeka na privatni recept (uključujući i pregled)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra7 – 257 – 251u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Propisivanje uputnice za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (uključujući i pregled)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra7 – 257 – 251u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Očitavanje obične intraoralne snimke zubasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgije 
2 – 12 
1u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Očitavanje ortopantomografske snimke zubasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgije 
10 – 31 
1u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Savjet telefonom bolesniku ili članu obiteljisva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgije 
4 – 10 
1u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
PREVENTIVNI POSTUPCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preventivni postupciKontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra5 – 15
(15 – 30 u slučaju odsutnosti suradnika)
5 – 182 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga po kvadrantu strojem ili ručnosva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra2 – 122 – 122 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
Uklanjanje plaka sa zubasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra5 – 125 – 122 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
Pečaćenje fisure po zubusva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra5 – 185 – 182 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra7 – 257 – 252 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
Topikalna profilaksa fluoromsva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra2 – 122 – 122 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
Savjetovanje s odgajateljima, učiteljimasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine 
15 – 37 
3 
 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom
 
Dentalno odgojno predavanje – malena skupina (do 20 ljudi)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra15 – 7515 – 753 
 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom
 
Dentalno odgojni rad – doktor dentalne medicine – pojedinačno savjetovanjesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra7 – 377 – 372 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
Dentalno odgojni rad s malenim skupinamasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra15 – 7515 – 753 
 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom
 
Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina do 100 osobasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra30 – 7530 – 753 
 
u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom
 
Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina, za svakih daljnjih 50 osobasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra30 – 7530 – 753 
 
 
LiječenjaDevitalizacija pulpe mliječnih zubasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra5 – 125 – 122 
kod dijagnoze K03 
 
Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba i trajnih zubasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra10 – 2510 – 253 
 
kod dijagnoze K03
 
Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra6 – 156 – 152 
kod svake ozljede zuba s nedovršenim rastom korijena (S02.5) 
 
Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra15 – 3715 – 372 
kod dijagnoze K08 
 
Aproksimalno zakošavanje (po zubu)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra2 – 62 – 63 
 
kod dijagnoze K07
 
Kontrola ponašanja anksioznog djeteta (po posjetu)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra5 – 185 – 183 
 
kod svakog anksioznog djeteta čija anksioznost je povezana za posjetom/‌‌ fobijom od doktora dentalne medicine
 
Kontrola ponašanja djeteta kod straha od dentalnog tretmana (po posjetu)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra7 – 257 – 253 
 
kod svakog anksioznog djeteta čija anksioznost je povezana za posjetom/‌‌ fobijom od doktora dentalne medicine
 
Kontrola ponašanja djeteta kod dentalne fobije, po posjetusva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra12 – 3712 – 373 
 
kod svakog anksioznog djeteta čija anksioznost je povezana za posjetom/‌‌ fobijom od doktora dentalne medicine
 
Analiza dijete djeteta (kroz tjedan dana) – pisani nalazsva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra33 – 8233 – 823kod svakog anksioznog djeteta čija anksioznost je povezana za posjetom/‌‌fobijom od doktora dentalne medicine 
 
 
Vađenje mliječnog zuba (bez anestezije)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra3 – 83 – 82 
u slučajevima kada mliječni zub ne ispadne sam 
 
Ručno čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu: jedan (1) kanal, bez određivanja duljine korijenskog kanala i bez privremenog ispunasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra10 – 3710 – 373 
 
kod dijagnoza K03, K04
 
Ručno čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu: dva (2) kanala, bez određivanja duljine korijenskog kanala i bez privremenog ispunasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra20 – 7520 – 753 
 
kod dijagnoza K03, K04
 
Ručno čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu: tri (3) kanala, bez određivanja duljine korijenskog kanala i bez privremenog ispunasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra30 – 11230 – 1123 
 
kod dijagnoza K03, K04
 
Ručno čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu: četiri (4) kanala i više, bez određivanja duljine korijenskog kanala i bez privremenog ispunasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra45 – 15045 – 1503 
 
kod dijagnoza K03, K04
 
Priprema i punjenje korijenskog kanala: 1 kanal – hladna lateralna kondenzacijasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra10 – 2510 – 253 
 
kod dijagnoza K03, K04
 
Priprema i punjenje korijenskog kanala: 2 kanala – hladna lateralna kondenzacijasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra20 – 5020 – 503 
 
kod dijagnoza K03, K04
 
Priprema i punjenje korijenskog kanala: 3 kanala – hladna lateralna kondenzacijasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra30 – 7530 – 753 
 
kod dijagnoza K03, K04
 
Priprema i punjenje korijenskog kanala: 4 i više – hladna lateralna kondenzacijasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra40 – 10040 – 1003 
 
kod dijagnoza K03, K04
 
Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema pojedinog kanala (po kanalu)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra20 – 5020 – 503 
 
kod dijagnoza K03, K04
 
Vađenje starih punjenja iz korijenskog kanala – 1 kanalsva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra15 – 3715 – 372 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Vađenje starih punjenja iz korijenskog kanala – 2 kanalasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra30 – 7530 – 752 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Vađenje starih punjenja iz korijenskog kanala – 3 kanalasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra45 – 11245 – 1122 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Vađenje starih punjenja iz korijenskog kanala – 4 i više kanalasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra60 – 15060 – 1502 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Indirektno prekrivanje, bez preparacije kavitetasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra5 – 125 – 122 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Direktno prekrivanje, bez preparacije kavitetasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra5 – 125 – 122 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Vitalna amputacijasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra7 – 187 – 182 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Određivanje radne duljine (radiografskom ili elektroničkom napravom)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra2 – 62 – 62 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Radiografska kontrola nakon punjenja korijenskog kanalasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra2 – 62 – 62 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Devitalizacijasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra5 – 125 – 122 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Trepanacijasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra7 – 187 – 182 
kod dijagnoza K03, K04 
Privremeno zatvaranjePrivremeni ispunsva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra3 – 73 – 72 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Cementni ispun na 1 plohisva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra3 – 73 – 72 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Cementni ispun na više plohasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra5 – 125 – 123 
 
kod dijagnoza K03, K04
Amalgamski ispuniAmalgamski ispun – jedna ploha, trajni zubsva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra7 – 187 – 183 
 
kod dijagnoza K03, K04
 
Amalgamski ispun – na dvjema plohamasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra10 – 2510 – 251kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Amalgamski ispun – na trima plohamasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra12 – 3112 – 311kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetusva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra7 – 187 – 181kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Poliranje amalgamskih ispuna (po plohi)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra; dentalni tehničar2 – 62 – 61kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Preparacija kaviteta za amalgamski ispunsva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra7 – 257 – 251kod dijagnoza K02, K03, K04 
 
 
Preoblikovanje starih ispuna, ponovno poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra2 – 62 – 61kod dijagnoza K03, K04 
 
Kompozitni ispuniIspun, kompozitni na jednoj aproksimalnoj površini (sjekutići i očnjaci – sva populacija; premolari i molari – djeca, trudnice, dojilje)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra10 – 2510 – 252 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Ispun, kompozitni dvoplošni (sjekutići i očnjaci – sva populacija; premolari i molari – djeca, trudnice, dojilje)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra12 – 3712 – 371kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Ispun, kompozitni troplošni (sjekutići i očnjaci – sva populacija; premolari i molari – djeca, trudnice, dojilje)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra15 – 4315 – 431kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Ispun za svaku dodatnu površinu (sjekutići i očnjaci – sva populacija; premolari i molari – djeca, trudnice, dojilje)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra10 – 2510 – 252 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po Blackusva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra12 – 3112 – 311kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Poliranje kompozitnih ispuna (po plohi)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra2 – 122 – 121kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra2 – 62 – 61kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Preparacija kaviteta za kompozitni ispunsva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicinedentalni asistent; medicinska sestra7 – 257 – 251kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Lokalna (infiltracijska) anestezijasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra5 – 125 – 121kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Lokalna (provodna) anestezijasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra2 – 62 – 61kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Površinska anestezija (spray)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra0,5 – 10,5 – 11kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Vađenje jednokorijenskog zuba bez anestezijesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra5 – 185 – 181kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Vađenje višekorijenskog zuba bez anestezijesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra10 – 3110 – 311kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Ekstrakcija zuba sa separacijom bez anestezijesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra10 – 3110 – 312 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive) bez anestezijesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra5 – 255 – 252 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Liječenje komplikacija nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra5 – 125 – 122 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra15 – 5015 – 501kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Incizija apscesa u ustima s drenažom (bez anestezije)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra7 – 257 – 251kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Elektrokauterizacija, po zubu (bez anestezije)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra7 – 187 – 181kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Liječenje parodontnog apscesasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra10 – 2510 – 251kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Ispiranje rane apscesa (bez kontrole)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra5 – 185 – 181kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Skidanje šavasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra5 – 185 – 181kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Kontrola ranesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra5 – 185 – 181kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Zaustavljanje naknadnog krvarenja (šavi ili tamponada)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra7 – 257 – 251kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Higijena ranesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra5 – 185 – 181kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Liječenje desni, po kvadrantusva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra10 – 2510 – 251kod dijagnoza K03, K04 
 
 
Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traumesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra7 – 187 – 182 
kod dijagnoza K03, K04 
 
Kontrola pomičnosti traumatiziranog zubasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra2 – 62 – 61kod svake ozljede zuba s nedovršenim rastom korijena (S02.5) 
 
 
Mjerenje vitaliteta zuba, po zubusva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra2 – 122 – 122 
kod svake ozljede zuba s nedovršenim rastom korijena (S02.5) 
 
Repozicija jednog luksiranog ili izbijenog zuba, bez imobilizacije zubasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra10 – 255 – 122 
kod svake ozljede zuba s nedovršenim rastom korijena (S02.5) 
 
Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom) – po kvadrantu (žičano-kompozitni splint – kod traume)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra15 – 3715 – 371kod svake ozljede zuba s nedovršenim rastom korijena (S02.5) 
 
 
Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korijena zuba (radix relicta) (alveotomija)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra25 – 6825 – 682 
kod svake ozljede zuba s nedovršenim rastom korijena (S02.5) 
 
Prva posjeta osigurane osobe nakon priznavanja ozljede na radusva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra7 – 187 – 181u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Prijava ozljede na radusva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra7 – 187 – 181u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Prijava tjelesnog oštećenjasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijedentalni asistent; medicinska sestra7 – 187 – 181u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
 
Prijava prometne nesrećesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgijemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar7 – 187 – 181u skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09, 46/21) i doktrinom 
 
Protetsko zbrinjavanjeAkrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elemenata) – gornja (maksilarna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar62 – 15562 – 155 (dentalni asistent);
303 – 758 (dentalni tehničar)
1kod dijagnoze K07 
 
 
Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elemenata) – donja (mandibularna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar62 – 15562 – 155 (dentalni asistent);
303 – 758 (dentalni tehničar)
1kod dijagnoze K07 
 
 
Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djelomična proteza preko 10 elemenata) – gornja (maksilarna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar62 – 15562 – 155 (dentalni asistent);
322 – 806 (dentalni tehničar)
1kod dijagnoze K07 
 
 
Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djelomična proteza preko 10 elemenata) – donja (mandibularna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar62 – 15562 – 155 (dentalni asistent);
322 – 806 (dentalni tehničar)
1kod dijagnoze K07 
 
 
Akrilatna proteza do četiri elementa – gornja (maksilarna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar62 – 15562 – 155 (dentalni asistent);
240 – 601 (dentalni tehničar)
1kod dijagnoze K07 
 
 
Akrilatna proteza do četiri elementa – donja (mandibularna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar62 – 15562 – 155 (dentalni asistent);
240 – 601 (dentalni tehničar)
1kod dijagnoze K07 
 
 
Lijevana nadogradnja, izravnosva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar38 – 7638 – 95 (dentalni asistent);
49 – 122 (dentalni tehničar)
1kod dijagnoze K07 
 
 
Potpuna krunica od kovine – brušenje, uzimanje otisaka (molari)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar53 – 10690 – 106 (dentalni asistent);
141 – 166 (dentalni tehničar)
2 
kod dijagnoze K07 
 
Fasetirana krunica – brušenje, uzimanje otisaka, cementiranje (premolari, sjekutići)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar53 – 10690 – 106 (dentalni asistent);
244 – 288 (dentalni tehničar)
2 
kod dijagnoze K07 
 
Podlaganje djelomične proteze, neizravno – gornje (maksilarne)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar20 – 4020 – 50 (dentalni asistent);
65 – 162 (dentalni tehničar)
2 
kod dijagnoze K07 
 
Podlaganje djelomične proteze, neizravno – donje (mandibularne)sva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar20 – 4020 – 50 (dentalni asistent);
65 – 162 (dentalni tehničar)
2 
kod dijagnoze K07 
 
Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasetesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar7 – 257 – 252 
kod dijagnoze K07 
 
Skidanje stare krunice po zubusva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar5 – 185 – 182 
kod dijagnoze K07 
 
Reparatura s otiskom (prijelom i 1 element) – gornja (maksilarna) protezasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar15 – 3715 – 37 (dentalni asistent);
77 – 193 (dentalni tehničar)
2 
kod dijagnoze K07 
 
Reparatura s otiskom (prijelom i 1 element) – donja (mandibularna) protezasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar15 – 3715 – 37 (dentalni asistent);
77 – 193 (dentalni tehničar)
2 
kod dijagnoze K07 
 
Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elemenata) – gornja (maksilarna) protezasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar20 – 5020 – 50 (dentalni asistent);
87 – 218 (dentalni tehničar)
2 
kod dijagnoze K07 
 
Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elemenata) – donja (mandibularna) protezasva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar20 – 5020 – 50 (dentalni asistent);
87 – 218 (dentalni tehničar)
2 
kod dijagnoze K07 
 
Totalna proteza, akrilatna – gornja (maksilarna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar95 – 23795 – 237 (dentalni asistent);
360 – 900 (dentalni tehničar)
1kod dijagnoze K07 
 
 
Totalna proteza, akrilatna – donja (mandibularna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom za protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar107 – 268107 – 268 (dentalni asistent);
360 – 900 (dentalni tehničar)
1kod dijagnoze K07 
 
 
Djelomična lijevana metalna proteza – gornja (maksilarna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar86 – 21586 – 215 (dentalni asistent);
425 – 1.063 (dentalni tehničar)
1kod dijagnoze K07 
 
 
Djelomična lijevana metalna proteza – donja (mandibularna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar86 – 21586 – 215 (dentalni asistent);
425 – 1.063 (dentalni tehničar)
1kod dijagnoze K07 
 
 
Podlaganje totalne protezesva populacija s indikacijomdoktor dentalne medicine; doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetikemedicinska sestra; dentalni asistent; dentalni tehničar20 – 5020 – 50 (dentalni asistent);
65 – 162 (dentalni tehničar)
2kod dijagnoze K07 
 


1.4. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE

IZVANBOLNIČKA HITNA MEDICINA
MJERA / GRUPA POSTUPAKANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAIZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske graneSURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaSpecifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard
Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod.
 
Postupak prijema poziva prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu (MPDJ)osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ 
varijabilan raspon (minimalno 1 minuta) 
1kod svih poziva upućenih prema medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici 
 
 
Postupak davanja medicinskog savjeta prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicuosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ 
varijabilan raspon (optimalno do 5 minuta) 
1kod svih poziva upućenih prema medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici 
 
 
Postupak davanja telefonskih uputa za provođenje osnovnih mjera održavanja životaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ 
varijabilan raspon (optimalno do 30 minuta) 
1kod svih poziva kod kojih je osoba bez svijesti i ne diše 
 
 
Postupak davanja telefonskih uputa za pružanje prve pomoćiosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ 
varijabilan raspon (optimalno do 30 minuta) 
1ovisno o uputama iz Hrvatskog indeksa prijama hitnog poziva za medicinske prijavno-dojavne jedinice 
 
 
Postupak upravljanja timovima na terenuosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ 
raspon varira ovisno o trajanju pojedinih intervencija 
1kod svih intervencija, ovisno o stupnju hitnosti i dostupnosti timova 
 
 
Koordinacija u masovnim nesrećama MPDJosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ 
raspon varira ovisno o trajanju zbrinjavanja masovne nesreće 
1kod svih masovnih nesreća prema protokolu za masovne nesreće 
 
 
Dolazak na mjesto intervencije tima hitne medicinske službeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o udaljenosti i dostupnosti mjesta intervencijeraspon varira ovisno o udaljenosti i dostupnosti mjesta intervencije1kod svih intervencija timova HMS na terenu 
 
 
Pregled hitnog pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 10 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 7 minuta)1obavezan za sve osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb osim pacijenata s traumom 
 
 
Ponovljeni pregled hitnog pacijenta tijekom intervencijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 7 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 5 minuta)1obavezan višekratno za sve osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb nakon prvog pregleda, a koje se transportiraju u bolnicu, osim pacijenata s traumom 
 
 
Pregled ozlijeđenog pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 10 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 5 minuta)1dijagnoze S00 – T98, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Ponovljeni pregled / ‌‌lokalni pregled ozlijeđenog pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 5 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 3 minute)1dijagnoze S00 – T98, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Ponovljeni pregled /‌‌ prošireni pregled ozlijeđenog pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 10 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 5 minuta)1dijagnoze S00 – T98, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Pregled palijativnog bolesnikaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine10 – 252 – 61dijagnoza Z51.5 
 
 
Prepoznavanje potrebe za palijativnom skrbi te prijava palijativnog bolesnika centru za koordinaciju palijativne skrbiosobe koje trebaju palijativnu skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJkoordinator za palijativnu skrb5 – 122 – 61dijagnoza Z51.5 
 
 
Brzo izvlačenje ozljeđenika iz vozilaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon1dijagnoze V40 – V89 kad postoji dodatna ugroza po život pacijenta medicinskog i nemedicinskog tipa 
 
 
Skidanje kacigeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 3 minute)varijabilan raspon (optimalno do 2 minute)1dijagnoze V10 – V39 i V80, sportaši koji nose kacige 
 
 
Prenošenje pacijenta transportnom plahtomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o udaljenostiraspon varira ovisno o udaljenosti1kod svih pacijenata (osim traume) za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolnici, a čije stanje zahtjeva mirovanje, a drugi način prenošenja nije moguć 
 
 
Prenošenje pacijenta u transportnoj stoliciosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o udaljenostiraspon varira ovisno o udaljenosti1kod svih pacijenata (osim traume) za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolnici, a čije stanje zahtjeva mirovanje u sjedećem položaju 
 
 
Prenošenje pacijenta na transportnim kolicimaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o udaljenostiraspon varira ovisno o udaljenosti1kod svih pacijenata za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolnici, a čije stanje zahtjeva mirovanje 
 
 
Unošenje pacijenta u prijevozno sredstvo i fiksacija pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 2 minute)varijabilan raspon (optimalno do 1 minute)1kod svih pacijenata za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolnici 
 
 
Prijevoz pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o udaljenostiraspon varira ovisno o udaljenosti1svi pacijenti za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolnici 
 
 
Postupak predaje bolesnika u bolničku ustanovuosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon1svi pacijenti za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolnici 
 
 
Postupak pri opstrukciji dišnog puta kod osoba pri svijestiosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ 
varijabilan raspon 
1dijagnoze W79, W80 
 
 
Postupak otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave i podizanjem bradeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ 
varijabilan raspon (optimalno do 0,25 minuta) 
1kod svih osoba bez svijesti i ne mogu održavati prohodnost dišnog puta, osim traume 
 
 
Postupak potiskivanja donje čeljusti naprijed i goreosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ 
varijabilan raspon (optimalno do 0,5 minuta) 
1kod svih osoba bez svijesti koje ne mogu održavati prohodnost dišnog puta 
 
 
Čišćenje dišnog putaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine0,5 – 10,5 – 11dijagnoze W75 – W84 
 
 
Toaleta i čišćenje traheobronhalnog stablaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine0,5 – 10,5 – 11dijagnoze W75 – W84 
 
 
Sukcija gornjih dišnih puteva mekanim ili Yankauerovim kateteromosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 0,5 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 5 minuta)1dijagnoze W75 – W84 
 
 
Aspiracija donjih dišnih putevaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 0,5 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 5 minuta)1dijagnoze W75 – W84 
 
 
Postavljanje orofaringealnog tubusaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 0,5 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 1 minute)1kod svih osoba bez svijesti i bez održanih zaštitnih refleksa 
 
 
Postavljanje nazofaringealnog tubusaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 0,5 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 1 minute)1kod svih osoba bez svijesti s održanim zaštitnim refleksima ili bez njih, a koje ne mogu same održavati prohodnost dišnog puta 
 
 
Postavljanje laringealne maskeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1 – 21 – 21kod svih osoba bez svijesti i bez održanih zaštitnih refleksa s potrebom za umjetnim održavanjem disanja 
 
 
Postavljanje I-gel-maskeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine0,5 – 11 – 21kod svih osoba bez svijesti i bez održanih zaštitnih refleksa sa potrebom za umjetnim održavanjem disanja 
 
 
Endotrahealna intubacija s pripremomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61kod svih osoba bez svijesti i bez održanih zaštitnih refleksa sa potrebom za umjetnim održavanjem disanja 
 
 
Konikotomijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1 – 22 – 61kod hitnih pacijenata s potpunom opstrukcijom gornjeg dišnog puta u slučajevima kad ni jednim drugim postupkom nije moguće uspostaviti prohodnost dišnog puta 
 
 
Postupak RSI s pripremomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 125 – 121kod hitnih pacijenata s neposrednim teškim poremećajem dišnog puta kod kojih prijeti respiratorni zastoj 
 
 
Ventilacija samoširećim balonom s maskom i spremnikomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon1dijagnoze R09.2, J96 
 
 
Mehanička ventilacija, asistirana / ‌‌kontroliranaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon1dijagnoze R09.2, J96 
 
 
Neinvazivna mehanička ventilacijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon1dijagnoze J81, J44 
 
 
Terapija kisikom – aplikacija nosnim kateteromosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon (optimalno do 1 minute)1pacijenti koji su u hipoksiji 
 
 
Terapija kisikom – aplikacija s maskom za kisikosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon (optimalno do 1 minute)1pacijenti koji su u hipoksiji 
 
 
Terapija kisikom – aplikacija s maskom sa spremnikomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon (optimalno do 2 minute)1pacijenti koji su u hipoksiji 
 
 
Pulsna oksimetrijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine0,5 – 10,5 – 11svim pacijentima 
 
 
Kapnografija / kapnometrijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine0,5 – 10,5 – 11svim pacijentima kojima je potrebna procjena ventilacije 
 
 
Vanjska masaža srcaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (do uspostave spontanog krvotoka, najmanje 30 minuta)varijabilan raspon (do uspostave spontanog krvotoka, najmanje 30 minuta)1dijagnoza I46 
 
 
Vanjska mehanička masaža srca pomoću sustava prsne kompresijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (do uspostave spontanog krvotoka, najmanje 30 minuta)varijabilan raspon (do uspostave spontanog krvotoka, najmanje 30 minuta)1dijagnoza I46 
 
 
Defibrilacija manualnim defibrilatoromosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 0,5 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 2 minute)1dijagnoze I49.0, I47.2 (bez pulsa) – postupak se može ponavljati 
 
 
Defibrilacija automatskim / poluautomatskim vanjskim defibrilatoromosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 0,5 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 2 minute)1dijagnoze I49.0, I47.2 (bez pulsa) – postupak se može ponavljati 
 
 
Hitna sinkronizirana kardioverzijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 0,5 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 2 minute)1nestabilni pacijenti s dijagnozama I47.1, I47.2 (s pulsom) ili I48 – postupak se može ponavljati 
 
 
Transkutana elektrostimulacijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (do završetka intervencije)varijabilan raspon (do završetka intervencije)1dijagnoze I44, I45 
 
 
Postreanimacijska skrbosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (do predaje pacijenta u OHBP)varijabilan raspon (do predaje pacijenta u OHBP)1svi pacijenti za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolničkim uvjetima nakon uspješnog postupka kardiopulmonalne reanimacije 
 
 
Nadzor vitalno ugroženog pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (do predaje pacijenta u OHBP)varijabilan raspon (do predaje pacijenta u OHBP)1svi pacijenti za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolničkim uvjetima 
 
 
Postupak postavljanja EKG-monitoringaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1 – 21 – 21svi pacijenti za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolničkim uvjetima prema indikaciji 
 
 
Snimanje i očitavanje 12-kanalnog EKGosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 3 minute)varijabilan raspon (optimalno do 6 minuta)1ovisno o indikaciji 
 
 
Utvrđivanje frekvencije disanjaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1 – 21 – 21sve osobe koje zatraže hitnu medicinsku skrb 
 
 
Mjerenje krvnog tlakaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1 – 21 – 21sve osobe koje zatraže hitnu medicinsku skrb 
 
 
Mjerenje temperatureosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
4 – 51sve osobe koje zatraže hitnu medicinsku skrb 
 
 
Digitorektalni pregledosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 2 minute)varijabilan raspon (optimalno do 2 minute)1dijagnoze K20 – K93 
 
 
Otoskopijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
2 – 6 
1dijagnoze H60 – H95 
 
 
Urin – test-trakaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 6 
1ovisno o indikaciji 
 
 
U-glukoza, test-trakaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1 – 2 
1ovisno o indikaciji 
 
 
Vađenje kapilarne krviosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJmedicinska sestra ili ‌‌prvostupnik sestrinstva sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1 – 21 – 21ovisno o indikaciji 
 
 
Izrada POCT (pojedinačni test)osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinemedicinska sestra ili ‌‌prvostupnik sestrinstva sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61ovisno o indikaciji 
 
 
Određivanje glikemije glukometromosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1 – 21 – 21sve osobe koje zatraže hitnu medicinsku skrb 
 
 
Primjena infuzijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 5 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 2 minute)1pacijenti kod kojih u sklopu hitne medicinske skrbi je potrebno aplicirati terapiju 
 
 
Postavljanje intravenskog puta za infuzijuosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 5 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 3 minute)1pacijenti kod kojih u sklopu hitne medicinske skrbi je potrebno aplicirati terapiju 
 
 
Postavljanje intraosealnog putaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 3 minute)varijabilan raspon (optimalno do 1 minute)1pacijenti kod kojih venski put nije postavljen niti nakon 2 pokušaja,a vitalno je ugrožen 
 
 
Aplikacija terapije intramuskularnim putemosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1 – 21 – 21pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
 
Aplikacija terapije intraosealnoosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon1pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
 
Aplikacija terapije peroralnoosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1-21-21pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
 
Aplikacija terapije intravenskim putemosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon1 – 21pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
 
Aplikacija terapije supkutanim putemosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra1 – 21 – 21pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
 
Aplikacija terapije rektalnim putemosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestravarijabilan raspon (optimalno do 3 minute)varijabilan raspon (optimalno do 1 minute)1pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
 
Aplikacija terapije inhalatornim putemosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 122 – 61pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
 
Aplikacija terapije sublingvalnim putemosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine 
0,5 – 1 
1pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
 
Aplikacija terapije nazalnim putemosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine0,5 – 10,5 – 11pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
 
Zbrinjavanje politraumeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon1dijagnoze T07 
 
 
Zbrinjavanje amputiranog ekstremitetaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61dijagnoze S48, S58, S68, S78, S88, S98, T05 
 
 
Postavljanje Schantzovog ovratnikaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 3 minute)varijabilan raspon (optimalno do 1 minute)1dijagnoze S10 – S19, V10 – V39, W00 – W24 
 
 
Imobilizacija trokutastom maramomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1 – 21 – 21dijagnoze S22.2, S40 – S49, S50 – 59, S60 – 69 
 
 
Imobilizacija na dugoj dasciosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61dijagnoze S00 – T98, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Imobilizacija na vakuum-madracu uz upotrebu rasklopnih nosilaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 125 – 121dijagnoze S00 – T98, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Imobilizacija na rasklopnim nosilimaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61dijagnoze S00 – T98, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Imobilizacija ekstremiteta vakuum-udlagamaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61dijagnoze S40 – S99, T00 – T07, T10 – T14, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Imobilizacija ekstremiteta splint-udlagamaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61dijagnoze S40 – S99, T00 – T07, T10 – T14, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Imobilizacija kralježnice prslukom za imobilizaciju i izvlačenjeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 125 – 121pacijent stabilnih vitalnih parametara s dijagnozama S12 – S14, S22 – S24, S32 – S34, T02 – T03, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Imobilizacija kukaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 125 – 121dijagnoze S70 – S79, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Imobilizacija zdjeliceosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 125 – 121dijagnoze S30 – S35, S39, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Zaustavljanje vanjskog krvarenjaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61dijagnoze S01 – S05, S07 – S09, S11, S15 – S19, S21, S29, S31, S38, S39, S41, S45 – S49, S51, S55 – S59, S61, S65 – S69, S71, S75 – S79, S81, S85 – S89, S91, S95 – S99, T01, T04 – T07, T09 – T14, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Postavljanje tourniquetaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1 – 21 – 21amputacija ili nemogućnost zaustavljanja krvarenja drugim putem; dijagnoze S41, S45 – S49, S51, S55 – S59, S61, S65 – S69, S71, S75 – S79, S81, S85 – S89, S91, S95 – S99, T01, T04 – T07, T09 – T14, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Tamponada nosaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 203 – 51dijagnoze R04.0 
 
 
Odstranjivanje stranog tijela iz uha i nosnicaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 125 – 121dijagnoze T16, T17.1 
 
 
Odstranjivanje površinsko ležećeg stranog tijela iz rožnice i spojniceosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 5 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 2 minute)1dijagnoze T15 
 
 
Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba ili manje operacije u usnoj šupljiniosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61dijagnoze Y84.8 
 
 
Zbrinjavanje manjih i površinskih ozljeda /‌‌‌ rana / ‌opeklina / ‌ozeblinaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 61 – 21dijagnoze S00, S10, S20, S30, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T00, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Zbrinjavanje većih ozljeda / ‌‌ranaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 125 – 121dijagnoze S01, S05, S07 – S09, S11, S15 – S19, S21, S29, S31, S38, S39, S41, S45 – S49, S51, S55 – S59, S61, S65 – S69, S71, S75 – S79, S81, S85 – S89, S91, S95 – S99, T01, T04 – T07, T09 – T14, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Mali kirurški zahvatiosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 61 – 21dijagnoze S00, S10, S20, S30, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T00, V01 – V99, W00 – Y36 
 
 
Ultrazvučni FAST pregledosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 62 
dijagnoze S20 – S22, S27, S29, S30.1, T07, I46.0, I50, R06, R10, R57, J93.1 
 
Zbrinjavanje opeklinaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 125 – 121dijagnoze T20 – T32, V01 – V09, W29 – W40, W85 – W92, X00 – X19, X30, X32, X33, X75 – X77, X95 – X98, Y25 – Y27 
 
 
Zbrinjavanje ozeblinaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 125 – 121dijagnoze T33 – T35, W93, X31, X36 
 
 
Terapijska tehnika za zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozimaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon (optimalno do 10 minuta)1dijagnoze T20 – T32, V01 – V09, W29 – W40, W85 – W92, X00 – X19, X30, X32, X33, X75 – X77, X95 – X98, Y25 – Y27, T33 – T35, W93, X31, X36 
 
 
Zbrinjavanje penetrantnih ozljeda prsnog košaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61dijagnoze S21, V01 – V99, W00 – W40, W44, X72 – X75, X78 – X84, X93 – X96, Y29 – Y34 
 
 
Postupak dekompresije tenzijskog pneumotoraksaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 2 minute)varijabilan raspon (optimalno do 3 minute)1dijagnoze S21, J93, V01 – V99, W00 – W40, W44, X72 – X75, X78 – X84, X93 – X96, Y29 – Y34 
 
 
Postavljanje nazogastrične sondeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61dijagnoze R13, X40 – X46, X48 – X49, X60 – X66, X68 – X69, X85 – X87, X89, Y10 – Y15 
 
 
Postavljanje urinarnog kateteraosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61dijagnoza R33 
 
 
Ispiranje urinarnog kateteraosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1 – 32 – 61kod začepljenja urinarnog katetera 
 
 
Ispiranje želucaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon1dijagnoze X40 – X46, X48 – X49, X60 – X66, X68 – X69, X85 – X87, X89, Y10 – Y15 
 
 
Vođenje porodaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon1dijagnoze O80, O84 
 
 
Opskrba novorođenčetaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 125 – 121dijagnoza Z39 
 
 
Izdavanje recepta pacijentu prema medicinskoj indikaciji koji je utvrdio liječnik zavoda za hitnu medicinuosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
1 – 2 
1ovisno o dijagnozi 
 
 
Intervencija vezana uz socijalnu problematikuosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon1dijagnoze Z55 – Z65 
 
 
Intervencija na zahtjev policije i drugih žurnih službiosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon1dijagnoza Z04 
 
 
Pregled na zahtjev policijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 20 minuta)varijabilan raspon (optimalno do 5 minuta)1dijagnoza Z04 
 
 
Vađenje kapilarne krvi na zahtjev policijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
3 – 41dijagnoza Z04 
 
 
Vađenje venske krvi na zahtjev policijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
4 – 51dijagnoza Z04 
 
 
Uzimanje mokraće na zahtjev policijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb 
‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
4 – 51dijagnoze Y90 – Y91, Z04 
 
 
Uzimanje ostalih bioloških uzoraka na zahtjev policije (nokti, pubične dlake itd.)osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
4 – 51dijagnoza Z04 
 
 
Ispunjavanje obrasca AUK-2osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine7 – 18 
1dijagnoza Z04 
 
 
Primjena mjera osobne zaštite u situacijama povećanog rizikaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 – 62 – 61u svim situacijama kad je povećan rizik za sigurnost tima 
 
 
Dekontaminacijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan rasponvarijabilan raspon1uklanjanje škodljivih čestica ovisno o vrsti i načinu unošenja 
 
 
Savjetovanje s bolesnikom ili pratnjomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 – 12 
1dijagnoze Z71, Z71.8 – Z71.9 
 
 
Hitni medicinski prijevoz iz/‌‌do bolničke ustanove izvan teritorija određenog mrežom hitne medicinske službeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o udaljenostiraspon varira ovisno o udaljenosti1ovisno o indikaciji koju postavlja liječnik specijalist u bolnici 
 
 
Hitni medicinski prijevoz iz/‌‌do bolničke ustanove izvan teritorija Republike Hrvatskeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o udaljenostiraspon varira ovisno o udaljenosti1ovisno o indikaciji koju postavlja liječnik specijalist u bolnici 
 
 
Hitni medicinski prijevoz pacijenta vozilomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o udaljenostiraspon varira ovisno o udaljenosti1kod hitnih pacijenata kojima je potrebna skrb u bolnici pa zahtijevaju hitni prijevoz 
 
 
Hitni medicinski prijevoz pacijenta brodomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o udaljenostiraspon varira ovisno o udaljenosti1kod hitnih pacijenata kojima je potrebna skrb u bolnici, a hitni prijevoz drugim načinom nije moguće provesti 
 
 
Hitni medicinski prijevoz helikopteromosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o udaljenostiraspon varira ovisno o udaljenosti1kod hitnih pacijenata kojima je potrebna skrb u bolnici, a hitni prijevoz drugim načinom nije moguće provesti 
 
 
Primarna trijaža kod masovnih nesreća s ispunjavanjem propisanog obrascaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno 1 minuta po pacijentu)varijabilan raspon (optimalno 1 minuta po pacijentu)1kod svih sudionika masovne nesreće postupak se može ponavljati 
 
 
Sekundarna trijaža kod masovnih nesreća s ispunjavanjem propisanog obrascaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilan raspon (optimalno do 3 minute)varijabilan raspon (optimalno do 3 minute)1kod svih sudionika masovne nesreće postupak se može ponavljati 
 
 
Organizacija i upravljanje timovima na mjestu masovne nesrećeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
raspon varira ovisno o trajanju zbrinjavanja masovne nesreće 
1kod svih masovnih nesreća prema protokolu za masovne nesreće 
 
 
Intervencija tima HMS po pozivu iznad standarda propisanog mrežom HMosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o udaljenostiraspon varira ovisno o udaljenosti1 
 
 
 
Intervencija tima hitne medicinske službe po pozivu iznad standarda propisanog mrežom hitne medicinske službe vezano uz masovne nesreće i katastrofeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o trajanju zbrinjavanja masovne nesrećeraspon varira ovisno o trajanju zbrinjavanja masovne nesreće1u situaciji masovne nesreće ili katastrofe kad zbrinjavanje prelazi kapacitete jedne županije uz odobrenje Kriznog stožera Ministarstva zdravstva 
 
 
Telemedicinsko slanje nalazaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineraspon varira ovisno o podacima koji se šalju i trajanju intervencijeraspon varira ovisno o podacima koji se šalju i trajanju intervencije2 
u situacijama u kojima postoji potreba za provedbom jednostavnog invazivnog ili terapijskog postupka pod nadzorom telekonzultanta 
 
Telemedicinsko očitavanje nalazaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine 
raspon varira ovisno o podacima koji se šalju i trajanju intervencije 
2 
u situacijama u kojima postoji potreba za provedbom jednostavnog invazivnog ili terapijskog postupka pod nadzorom telekonzultanta 
 
Telemedicinsko savjetovanjeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrbdoktor medicine, specijalist hitne medicine; ‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine 
raspon varira ovisno o podacima koji se šalju i trajanju intervencije 
2 
u situacijama u kojima postoji potreba za provedbom jednostavnog invazivnog ili terapijskog postupka pod nadzorom telekonzultanta 
Sanitetski prijevozSanitetski prijevoz (prema medicinskim indikacijama, prijevoz u bolnicu, rehabilitacijski centar ili drugu zdravstvenu ustanovu kao i prijevoz u kuću ili ustanovu za smještaj, prijevoz u inozemstvo) s pisanjem naloga za prijevozosobe s indikacijom za sanitetski prijevoz‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestramedicinska sestra ili zdravstveni radnik srednje stručne spreme s položenim tečajem BLS AVD ili vozač10 – 25ovisi o udaljenosti1prijevoz bolesnika na dijalizuprijevoz između dviju zdravstvenih ustanovaostali oblici sanitetskog prijevoza prema liječničkoj indikaciji
 
Sanitetski prijevoz za potrebe razmjene organa i prijevoz pacijenata u međunarodnoj suradnji s Eurotransplantom s pisanjem naloga za prijevozosobe s indikacijomdoktor medicine, specijalist hitne medicine, ili doktor medicine, specijalist ostalih specijalnosti, sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine, ili prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; medicinska sestra s dodatnim stručnim usavršavanjemmedicinska sestra ili zdravstveni radnik srednje stručne spreme s položenim tečajem BLS AVD ili vozač30 – 75ovisi o udaljenosti1 
 
 
 
Intervencija tima sanitetskog prijevoza po pozivu vezano uz masovne nesreće i katastrofeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb‌‌prvostupnik sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestramedicinska sestra ili zdravstveni radnik srednje stručne spreme s položenim tečajem BLS AVD ili vozačraspon varira ovisno o trajanju zbrinjavanja masovne nesrećeraspon varira ovisno o trajanju zbrinjavanja masovne nesreće1u situaciji masovne nesreće ili katastrofe kad zbrinjavanje prelazi kapacitete jedne županije uz odobrenje Kriznog stožera Ministarstva zdravstva 
 1.5. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA
MJERA / GRUPA POSTUPAKANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAIZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske grane*SURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaSpecifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard
Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod.
PLANIRANJE OBITELJI
Promicanje reproduktivnog zdravlja, zdravstveni odgoj i prosvjećivanjeindividualni savjeti, distribucija tiskanih zdravstveno-odgojnih materijalasve žene reproduktivne dobi i posebno određene ciljne skupinedoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra;‌‌ patronažna sestra; primalja – asistent; doktori medicine, specijalisti obiteljske medicine, školske i adolescentne medicine, epidemiologije i javnozdravstvene medicine7 – 185 – 122, 3 
uz specijalistički pregled: obuhvat svih žena uz posebnu ciljnu skupinu dobi od 18 do 30 godinaspecifikacija optimalnog obuhvata uz obuhvat svih žena dobi do 50 godina
Izbor najprikladnijeg kontracepcijskog sredstvaspecijalistički ginekološki pregled, pretrage prema smjernicama struke*, izbor najprikladnijeg kontracepcijskog sredstva, distribucija tiskanih materijalažene reproduktivne dobidoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent12 – 315 – 122, 3 
ciljni obuhvat: specijalistički pregled 10% žena reproduktivne dobi (oko 90.000 žena) jednom godišnjeciljni obuhvat: specijalistički pregled 10% žena reproduktivne dobi (oko 90.000 žena) s transvaginalnim ultrazvukom jednom godišnje
Kontrolni pregledi u svrhu sprječavanja patoloških stanja povezanih s kontracepcijomspecijalistički ginekološki pregled, pretrage prema smjernicama struke*, aktualne upute i savjetižene reproduktivne dobi koje koriste kontracepcijudoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent12 – 315 – 122, 3 
ciljni obuhvat: specijalistički pregled 10% žena reproduktivne dobi (oko 90.000 žena) jednom godišnjeciljni obuhvat: specijalistički pregled 10% žena reproduktivne dobi (oko 90.000 žena) s transvaginalnim ultrazvukom jednom godišnje
Prevencija i suzbijanje sterilitetaspecijalistički ginekološki pregled, pretrage prema smjernicama struke*, distribucija tiskanih materijalažene reproduktivne dobidoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent12 – 315 – 121, 2, 3specijalistički pregled svih žena reproduktivne dobi (oko 900.000 žena) jednom godišnjespecijalistički pregled svih žena reproduktivne dobi (oko 900.000 žena) dvaput godišnjespecijalistički pregled svih žena reproduktivne dobi (oko 900.000 žena) s transvaginalnim ultrazvukom dvaput godišnje
Prethodni ginekološki pregled u vezi planirane trudnoćespecijalistički ginekološki pregled, ostale pretrage prema stručnim smjernicama*žene reproduktivne dobi koje planiraju trudnoćudoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent12 – 315 – 121, 2, 3specijalistički pregled (obuhvat od 50.000 žena reproduktivne dobi) jednom godišnjespecijalistički pregled (obuhvat od 50.000 žena reproduktivne dobi) jednom godišnje uz dodatni specijalistički pregledspecijalistički pregled (obuhvat od 50.000 žena reproduktivne dobi) jednom godišnje uz dodatni specijalistički pregled s transvaginalnim ultrazvukom
Kontrolni pregled nakon namjernog prekida trudnoćespecijalistički ginekološki pregled, ostale pretrage prema stručnim smjernicama*žene nakon prekida trudnoćedoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; primalja – asistent12 – 315 – 122, 3 
specijalistički pregled jednom godišnje – obuhvat od 8.000 ženaspecijalistički pregled dvaput godišnje (obuhvat od 8.000 žena) s transvaginalnim ultrazvukom
Perinatalna zaštita
(antenatalna, partalna i postpartalna)
specijalistički i kontrolni opstetrički pregled, druge pretrage prema stručnim smjernicama*žene reproduktivne dobi u trudnoćidoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent12 – 315 – 121, 2, 310 opstetričkih pregleda, laboratorijske pretrage tijekom trudnoće sukladno stručnim smjernicama, 2 opstetrička ultrazvuka10 opstetričkih pregleda, laboratorijske pretrage tijekom trudnoće sukladno stručnim smjernicama, 3 opstetrička ultrazvuka> 10 opstetričkih pregleda, laboratorijske pretrage tijekom trudnoće sukladno stručnim smjernicama, > 3 opstetrička ultrazvuka
Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje trudniceupute i savjeti uz specijalistički ili kontrolni opstetrički pregledžene reproduktivne dobi u trudnoćidoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva12 – 315 – 122, 3 
patronažni savjet jednom tijekom trudnoće (obuhvat 35.000 – 40.000 trudnica)patronažni savjet barem jednom tijekom trudnoće (obuhvat 35.000 – 40.000 trudnica) uz dodatne patronažne savjete
Sistematski ginekološki pregled pri utvrđivanju trudnoćespecijalistički opstetrički pregled, temeljni opstetrički ultrazvuk, druge pretrage prema stručnim smjernicama*žene reproduktivne dobi pri prvom pregledu u trudnoćidoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva12 – 315 – 121jedan specijalistički sistematski pregled pri utvrđivanju trudnoće (obuhvat 35.000 – 40.000 trudnica) 
 
Kontrolni pregledi trudnicekontrolni opstetrički pregled, druge pretrage prema stručnim smjernicama *žene reproduktivne dobi u trudnoći, osim pri 1. pregledudoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva12 – 315 – 121, 2, 39 opstetričkih pregleda, laboratorijske pretrage sukladno stručnim smjernicama, 2 ultrazvučna pregleda10 opstetričkih pregleda, laboratorijske pretrage tijekom trudnoće sukladno stručnim smjernicama, 3 opstetrička ultrazvuka> 10 opstetričkih pregleda, laboratorijske pretrage tijekom trudnoće sukladno stručnim smjernicama, > 3 opstetrička ultrazvuka
Praćenje rizične trudnoće prema razinama perinatalne skrbispecijalistički ili kontrolni opstetrički pregled, druge pretrage prema stručnim smjernicama*sve trudnice s rizičnom trudnoćomdoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva12 – 315 – 122, 3 
obuhvat 10.000 – 12.000 pacijentica s rizičnim trudnoćama, jedan pregled u referentnom centru uz prenatalni genetski testindividualno prema potrebi i stručnim smjernicama
Kontrolni pregled babinjače uz promicanje zdravlja i zdravstveno prosvjećivanjespecijalistički ginekološki pregled, upute i savjeti, distribucija tiskanog materijalažene reproduktivne dobi nakon porođajadoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva12 – 315 – 121, 2, 3obuhvat 35.000 – 40.000 trudnica, jedan specijalistički pregled 40 dana nakon poroda, jedan posjet patronažne sestre tijekom babinjadva specijalistička pregleda s transvaginalnim ultrazvukom 40 dana nakon poroda, dva posjeta patronažne sestre tijekom babinja3 ili više posjeta patronažne sestre tijekom babinja, 3 ili više specijalističkih pregleda s transvaginalnim ultrazvukom tijekom babinja
ZAŠTITA ŽENA OD MALIGNIH BOLESTI GENITALNIH ORGANA
Zdravstveno prosvjećivanje i rano otkrivanje raka dojkepalpacijski pregled dojki, druge pretrage prema smjernicama struke, upoznavanje s čimbenicima rizika, kao i tehnikom samopregledasve žene + posebno određene ciljne skupinedoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; magistar primaljstva; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva5 – 125 – 121, 2, 3specijalistički dijagnostički pregled odmah za sve žene u ciljnim skupinama: sve trudnice (35.000 – 40.000 žena) jednom godišnje + žene u dobi 50 – 69 godina jednom godišnjespecijalistički dijagnostički pregled za sve trudnice (35.000 – 40.000 žena) jednom godišnje i žene u dobi 40 – 69 godina jednom godišnjespecijalistički dijagnostički pregled za sve trudnice (35.000 – 40.000 žena) jednom godišnje i žene u dobi iznad 20 godina jednom godišnje
Zdravstveno prosvjećivanje i rano otkrivanje karcinoma ženskog reprodukcijskog sustava (karcinom vulve, vagine, cerviksa, uterusa, tuba i ovarija)uzimanje anamneze, specijalistički ginekološki pregled, probirni test – Papa-test ili HPV-test ovisno o dobi žene, testiranje, sukladno stručnim smjernicama, upoznavanje s rizičnim čimbenicima za nastanak karcinoma ženskog spolnog sustava i edukacija i informiranje o načinima zaštite i važnosti redovitih preventivnih pregleda ranog otkrivanjasve žene uz posebno određene ciljne skupinedoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; magistar primaljstva; prvostupnik primaljstva; primalja – asistent; doktori medicine, specijalisti obiteljske medicine; djelatnici nadležnih zavoda za javno zdravstvo12 – 315 – 121, 2, 31. obuhvat: sve žene
1.1 specijalistički pregled jednom godišnje s Papa-testom i/‌‌ili po programu probira HPV-test sukladno stručnim smjernicama i programu probira
1.2 dijagnostički Papa-test i transvaginalni ultrazvuk (odmah)
1.3 kurativni Papa-test p.p. u razdoblju 4 – 12 mjeseci po prvom Papa-testu
2. ciljna skupina žena dobi 25 – 64 g.: Papa-probir sukladno stručnim smjernicama i/‌‌ili programu probira
3. ciljna skupina žena dobi 30 – 65. g.: HPV-probir sukladno stručnim smjernicama i/‌‌ili programu probira
specifikacija za neophodno uz dodatne pretrage: kolposkopija kod pozivnog nalaza HPV 16 ili 18 i transvaginalni ultrazvuk za žene starije od 50 g. jednom godišnjespecijalistički pregled više od jednom godišnje;
Papa-test više od jednom u 3 godine; HPV-test više od jednom u 5 godina;
transvaginalni ultrazvuk za sve žene jednom godišnje
Provedba, praćenje i evaluacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata materniceuzorkovanje Papa-testa ili drugog testa probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje općih podataka i ginekološkog nalaza u informatičku aplikaciju; praćenje i evaluacija pristiglih nalaza citološke analizežene u dobi od 21 do 64 godinedoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; magistar primaljstva; prvostupnik primaljstva; primalja – asistent12 – 315 – 121, 2, 3Papa-test sukladno stručnim smjernicama i/‌‌ili programu probira; HPV-test za žene starije od 30 godina sukladno stručnim smjernicama i/‌‌ili programu probiraobuhvat od 85% pozvanih žena prema programu probiraobuhvat veći od 85% pozvanih žena prema programu probira
OSTALE MJERE GINEKOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Suzbijanje čimbenika koji doprinose nastanku inkontinencijeindividualni savjeti, distribucija tiskanih zdravstveno-odgojnih materijalasve ženedoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva5 – 125 – 122, 3 
obuhvat svih trudnica, babinjača i žena u perimenopauzi jednom godišnjeobuhvat svih trudnica, babinjača i žena u perimenopauzi i postmenopauzi dvaput godišnje
Suzbijanje klimakteričnih i menopauzalnih tegoba i nuspojavautvrđivanje potrebe i nadziranje primjene hormonske nadomjesne terapije, individualni savjetižene u perimenopauzidoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva5 – 125 – 122, 3 
jednom godišnje (obuhvat: 290.000 žena u perimenopauzi)više od dvaput godišnje
Prevencija spolno prenosivih bolestiindividualni savjeti, distribucija tiskanih zdravstveno-odgojnih materijalasve ženedoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva5 – 125 – 122, 3 
jedan specijalistički pregled godišnje uz uzimanje obriska vrata maternicejedan specijalistički pregled godišnje uz uzimanje obriska vrata maternice i transvaginalni ultrazvuk
Suradnja s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošćusuradnja u promicanju i zaštiti zdravlja žena, komunikacija pri specijalističkim obradama i liječenju žena zbog ginekoloških bolesti te poremećaja u trudnoći, porođaju ili babinjama 
doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva15 – 3715 – 371 
 
 
Registriranje, evidentiranje, izvještavanje i evaluacija prema važećim zakonskim propisimapopunjavanje obveznih statističkih obrazaca (zdravstveni pokazatelji izabranih timova) i vođenje evidencijesve žene u skrbidoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva15 – 3715 – 371u skladu sa zakonskim obavezama 
 
OSTALE MJERE
Sudjelovanje u zdravstveno-odgojnim programima planiranja obiteljipromicanje planiranja obitelji putem tečajeva, grupnih rasprava, predavanja, tiskanog zdravstveno-odgojnog materijala,korištenjem video-materijala u čekaonicama ambulanti i drugim javnim mjestima te putem sredstava javnog priopćavanjažene u reproduktivnoj dobidoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva15 – 3715 – 373 
 
 
Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje budućih roditeljatečajevi »Majka i dijete«, rad u malim grupama, predavanjasve zainteresirane trudnice, odnosno budući roditeljidoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva15 – 3715 – 373 
 
 
Evaluacija provođenja programa mjera zdravstvene zaštite žena i analiza uzroka perinatalnih smrti na lokalnoj i državnoj razinipopunjavanje obveznih statističkih obrazaca (zdravstveni pokazatelji izabranih timova) i vođenje evidencijesve žene u skrbi, sve rodilje i novorođenčaddoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra; patronažna sestra; primalja – asistent; prvostupnik primaljstva30 – 75 
3 
stručni kongres s evaluacijom rada u PZZ jednom godišnjeIznošenje rezultata evaluacije rada PZZ po svim županijskim središtima
*Napomena: kod analize gore navedenog Programa obavezno vidjeti i dolje navedene definicije i obrazloženja
Definicije i obrazloženja uz Plan i program zdravstvene zaštite žena u RH
1. Specijalistički ginekološki pregled
I Anamneza1. razlog dolaska na ginekološki pregled 2. ranije opće bolesti i operacije 3. ranije ginekološke bolesti i operacije, pobačaji i porođaji, menstruacijski ciklus, menarha i menopauza, datum zadnje menstruacije 4. hormonska terapija i kontracepcija 5. obiteljska anamneza s posebnim osvrtom na rak dojke i jajnika, kao i tromboembolijska događanja u obitelji
II Ginekološki pregled1. inspekcija vulve 2. inspekcija vagine i cerviksa u spekulima 3. uzimanje Papa-testa 4. mikroskopski pregled nativnog obriska vagine 5. bimanualni palpacijski pregled uterusa i adneksa
III Zaključno mišljenje1. dijagnoza 2. terapija 3. preventivne mjere: upute i savjeti
2. Ultrazvučni ginekološki pregled
I Anamneza1. razlog dolaska na ultrazvučni pregled 2. ranije opće bolesti i operacije 3. ranije ginekološke bolesti i operacije, pobačaji i porođaji, menstruacijski ciklus, datum zadnje menstruacije 4. hormonska terapija i kontracepcija 5. obiteljska anamneza s posebnim osvrtom na ginekološki karcinom
II Ultrazvučni pregledultrazvučni prikaz uterusa u sagitalnom i transverzalnom presjeku, evaluacija stijenki i endometrija, mjerenje debljine endometrija, abnormalnosti /‌‌ tumori uterusa 2. ultrazvučni pregled ovarija, mjerenje ovarija, evaluacija strukture ovarija, tumori ovarija 3. prisutstvo slobodne tekućine u cavumu Douglasi 4. TV UZV obavezno 1x godišnje bude li utvrđena patologija pri kontrolnom pregledu
III Zaključno mišljenje1. Ultrazvučna dijagnoza 2. Preporuke za daljnju dijagnostiku i liječenje
3. Laboratorijske pretrage u okviru planiranja i nadzora uporabe kontracepcije
I Prvi pregled u okviru planiranja kontracepcije1. trijažiranje pacijentica koje žele uzimati hormonsku kontracepciju prema anamnestičkim podacima u nisko- i u visokorizičnu skupinu za nastanak komplikacija uslijed uzimanja OHK. 2. kod niskorizičnih pacijentica nisu potrebne laboratorijske pretrage. 3. Kod visokorizičnih pacijentica za tromboemboliju (slučajevi tromboembolije u prvoj liniji srodnika u dobi manjoj od 45 godina) MOŽE se prije uzimanja hormonske kontracepcije učiniti test na prisutstvo točkaste mutacije FV i FII koagulacije, antitrombin, protein C i protein S, koji rizik tromboembolije povisuju i bez uzimanja hormonske kontracepcije. Ovo su visokorizične pacijentice za tromboemboliju tijekom cijelog života, što se pored kontraindikacije za hormonsku kontracepciju, mora zabilježiti u zdravstveni karton i objasniti pacijentici.
II Kontrolni pregled u okviru nadzora nad uporabom kontracepcijeU okviru nadzora nad uporabom hormonske kontracepcije jednom godišnje je potrebno provjeriti: a. hepatogram (transaminaze, bilirubin), b. lipidogram (kolesterol, trigliceridi) i c. koagulogram (PV, fibrinogen).
4. Specijalistički opstetrički pregled /‌‌ prvi pregled u trudnoći
I Anamneza1. opstetrička anamneza – ranije bolesti i operacije (uzimanje lijekova), ranije ginekološke bolesti i operacije, pobačaji i porođaji, menstruacijski ciklus, datum zadnje menstruacije 2. dosadašnji tijek trudnoće i terapija u trudnoći 3. aktualne tegobe
II Opstetrički pregled1. mjerenje tlaka, mjerenje tjelesne težine, kontrola urina test-trakom 2. inspekcija vulve 3. inspekcija vagine i cerviksa u spekulima 4. uzimanje Papa-testa* 5. mikroskopski pregled nativnog obriska vagine 6. bimanualni palpacijski pregled uterusa i adneksa* ako je Papa-test rađen unutar 12 mjeseci i rezultat nije pokazao citološke abnormalnosti, nije potrebna nova citološka kontrola u trudnoći
III Zaključno mišljenje1. opstetrička dijagnoza 2. procjena rizika: nisko- ili visokorizična trudnoća 3. preporuke za daljnju dijagnostiku i praćenje trudnoće
5. Specijalistički opstetrički pregled /‌‌ kontrolni pregled u trudnoći
I Anamneza1. usporedba anamnestičkih podataka s ranijim opstetričkim nalazima 2. dosadašnji tijek trudnoće i terapija u trudnoći 3. aktualne tegobe
II Opstetrički pregled1. mjerenje tlaka, mjerenje tjelesne težine, kontrola urina test-trakom 2. inspekcija vulve 3. inspekcija vagine i cerviksa u spekulima/‌‌ovisno o procjeni ginekologa 4. mikroskopski pregled nativnog obriska vagine 5. palpacijski pregled cerviksa* 6. palpacijska procjena visine fundusa, Leopold-Pavlikovi hvatovi (procjena veličine/‌‌disproporcije i položaja fetusa)
III Zaključno mišljenje1. opstetrička dijagnoza 2. ponovna procjena (reevaluacija) rizika: nisko- ili visokorizična trudnoća 3. preporuke za daljnju dijagnostiku i praćenje trudnoće
6. Pregledi i laboratorijske pretrage u okviru planiranja i praćenja trudnoće
I Planiranje trudnoće i/‌‌ili prvi pregled u trudnoći1. trijažiranje pacijentica koje žele ostvariti trudnoću u nisko- i u visokorizičnu skupinu za nastanak komplikacija u trudnoći. 2. Kod svih pacijentica (nisko- i visokorizične trudnoće) učiniti sljedeće laboratorijske pretrage i dati upute: A. sanirati promjene u usnoj šupljini (pregled stomatologa) B. odrediti krvnu grupu, Rh-faktor, IAT, HBs-Ag C. učiniti laboratorijske pretrage: KKS, GUK i urin D. odrediti TSH i supstituirati (buduću) trudnicu već kod vrijednosti iznad 2.5 umol/‌‌L E. odrediti imunološki status na toksoplazmu (IgG, IgM). Ako je IgG pozitivan, informirati pacijenticu i zabilježiti u zdravstveni karton da je imunitet na toksoplazmu prisutan, a ovu pretrage više ne treba ponavljati niti u aktualnoj niti u sljedećim trudnoćama! 3. kod visokorizične skupine trudnica odrediti anamnestički rizik za vrstu komplikacija i prema vrsti rizika već kod planiranja trudnoće učiniti sljedeće laboratorijske nalaze, te postupiti prema aktualnim stručnim smjernicama: I – rizik infekcije: A. učiniti cervikalne briseve (aerobi, klamidija, miko-/‌‌ureaplazma) B. učiniti TORCH kod specifičnih rizika/‌‌ugroženih profesija; II – rizik trombofilije: A. veliki koagulogram uz AT III, protein C, protein S, FV i FII koagulacije, PAI-1 i MTHFR. B. antifosfolipidna protutijela LAC, ACA, ANA C. kod habitualnih pobačaja: prenatalno savjetovanje, kariotip obaju supružnika i HLA-tipizacija; III – rizik nasljednih bolesti/‌‌kromosomskih abnormalnosti: A. genetičko savjetovanje, B. kariogram supružnika prema procjeni opstetričara ili genetičara. IV – preegzistentne bolesti: Obaviti laboratorijske pretrage i specijalističke konzultacije prema smjernicama struke.
II Kontrolni pregledi u trudnoćiU okviru nadzora nad svim (nisko- i visokorizičnim) trudnoćama: I – prvi trimestar trudnoće: A. laboratorijske pretrage navedene u stavku 2. planiranja trudnoće; ukoliko nisu učinjene ranije. B. izuzetak je TSH, ako nije učinjen prije trudnoće, vrijednosti nisu vjerodostojne (zbog visoke razine hCG) C. prvi opstetrički ultrazvuk između 9.-13. tjedna trudnoće II – drugi trimestar trudnoće: A. ako nije učinjen TSH prije trudnoće, odrediti TSH između 16. i 18. tjedna trudnoće B. drugi opstetrički ultrazvuk između 19. i 23. tjedna C. učiniti kontrolni IAT kod Rh-negativnih trudnica između 24. i 26.tjedna trudnoće. d. učiniti kontrolne serološke pretrage na toksoplazmu (IgG, IgM) između 24. i 26.tjedna trudnoće kod trudnica koje su bile seronegativne. III – treći trimestar trudnoće: A. učiniti laboratorijske pretrage: KKS, Fe, TIBC, UIBC i OGTT između 28. i 30. tjedna trudnoće B. treći opstetrički ultrazvuk između 29. i 33. tjedna C. učiniti kontrolni IAT kod Rh-negativnih trudnica između 34. i 36.tjedna trudnoće. D. učiniti kontrolne serološke pretrage na toksoplazmu (IgG, IgM) između 34. i 36. tjedna trudnoće kod trudnica koje su bile seronegativne. E. učiniti anogenitalni obrisak na beta-hemolitički streptokok između 35. i 37. tjedna trudnoće. U okviru nadzora nad visokorizičnim trudnoćama lab. pretrage i kontrolni pregledu obavljaju se u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj skrbi prema stručnim smjernicama.
7. Opstetrički ultrazvučni pregled
I Anamneza1. opstetrička anamneza – ranije bolesti i operacije (uzimanje lijekova), ranije ginekološke bolesti i operacije, pobačaji i porođaji, menstruacijski ciklus, zadnja menstruacija 2. dosadašnji tijek trudnoće i terapija u trudnoći 3. aktualne tegobe
II Ultrazvučni pregled1. broj fetusa (jedno-/‌‌višeplodna trudnoća) 2. vitalnost fetusa: srčana akcija i fetalni pokreti 3. biometrija (glavica, trbuh, femur) i dinamika fetusa 4. temeljna fetalna morfologija 5. količina plodne vode 6. položaj i izgled posteljice
III Zaključno mišljenje1. Ultrazvučna visina gestacije i podudarnost u odnosu na amenoreju 2. Broj i morfologija fetusa; broj, smještaj i morfologija posteljice i količina plodne vode: uredna ili zahtijeva dodatni pregled/‌‌obradu 3. Ultrazvučna procjena: nisko- ili visokorizična trudnoća (navesti razlog ako je trudnoća visokog rizika)1.6. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA PATRONAŽNU DJELATNOST

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
MJERA / GRUPA POSTUPAKANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAIZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske graneSURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaSpecifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard
Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod.
1. PATRONAŽNA ZAŠTITA OBITELJI I POJEDINCAuvid u stanje zdravlja obitelji i pojedinca, prikupljanje podataka o stanju zdravlja i zdravstvenim potrebama obitelji. Identifikacija čimbenika rizika i uzroka bolesti, detekcija zlostavljanja i zanemarivanja, provjera obaveznih i preporučenih epidemioloških mjera; procjena socijalnih, ekonomskih i kulturoloških faktora u obitelji, planiranje zdravstvenih programa, implementiranje aktivnosti i evaluacija drugih oblika skrbiobitelji u nadležnosti patronažne sestre‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, palijativni tim, timovi županijskih zavoda za javno zdravstvo, epidemiološka služba, ‌‌medicinska sestra zdravstvene njege u kući, centar za socijalnu skrb60 – 15015 – 301prvi (inicijalni) posjet uključuje temeljitu procjenu svih članova unutar obitelji i/ili pojedinca (zdravstveni, socijalni status, arhitektonske prepreke) -obavezno jedanput godišnje – više puta godišnje po potrebi i procjeniponovna procjena sukladno individualnoj potrebi cijele obitelji ili samo pojedinih članova (uključuje više puta tjedno do više puta ili jedanput mjesečno)minimalno jedanput godišnje ili više puta ovisno o potrebama i uputama nadležnih tijela (MZ, HZJZ, županijski zavod za javno zdravstvo; HZZO)
2. PRIMARNA PREVENCIJArad sa zdravom populacijom, individualno ili u maloj i velikoj grupi, promoviranje zdravih stilova životazdrava populacija – trudnice, rodilje, žene, novorođenčad, dojenčad djeca u predškolskoj i školskoj dobi, odrasle i starije osobe‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, timovi županijskih zavoda za javno zdravstvo, centar za socijalnu skrb60 – 1207 – 181jedanput godišnjejedanput mjesečnojedanput tjedno
2.1. Patronažna zaštita trudnicaedukacija o fiziologiji trudnoće, psihofizičkim promjenama za vrijeme trudnoće, poželjnim obrascima zdravstvenog funkcioniranja; edukacija o porodu, babinjama, tehnikama dojenja, tehnikama ublažavanja boli, roditeljstvu; motivacija za dojenje i uključivanje u tečajeve i grupe potpore i podrške; savjetovanje za prepoznavanje i ublažavanje normalnih smetnji za vrijeme trudnoće te o zakonskim propisima za vrijeme trudnoće; socijalni uvidsve trudnice‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstva; prvostupnik primaljstva; magistar primaljstvatim zdravstvene zaštite žena; tim obiteljske (opće) medicine30 – 757 – 181jedanput tijekom trudnoćedvaput tijekom trudnoćetriput tijekom trudnoće
2.2. Patronažna zaštita babinjačaedukacija o uobičajenim teškoćama kod poroda, njezi dojki, laktaciji, tehnikama dojenja, pohrani i čuvanju izdojenog mlijeka, relaktaciji, prehrani za vrijeme dojenja; edukacija i demonstriranje postupaka prevencije zastojne dojke, ručnog izdajanja, upotreba mehaničke ili električne izdajalice, alternativnih tehnika hranjenja; edukacija o pripremi zamjena za majčino mlijeko; edukacija o njezi perianalne regije, spolnim odnosima nakon poroda, kontracepciji, važnosti odlaska na ginekološki pregled, Kegelovim vježbama, uspješnoj eliminaciji te tjelesnim aktivnostima nakon porodasve babinjače‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstva; prvostupnik primaljstva; magistar primaljstvadoktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije; tim obiteljske (opće) medicine30 – 757 – 181jedanput tijekom babinja3 – 5 puta tijekom babinja3 – 5 puta tijekom babinja
2.3. Patronažna zaštita novorođenčadiedukacija roditelja o karakteristikama zdravog novorođenčeta, fiziološkim promjenama; edukacija i demonstracija o njezi i higijeni kože, vlasišta, sluznica, njezi spolovila, njezi noktiju i oblačenju; edukacija o mikroklimatskim uvjetima, edukacija i demonstracija o položajima djeteta, prevenciji ozljeda, toaleti pupčanog batrljka, lapiziranje pupka; vađenje krvi za novorođenački probir iz suhe kapi krvi*; edukacija o važnosti sistematskih pregleda, važnosti cijepljenja te pravima i obvezama iz područja zdravstvene i socijalne zaštitesva novorođenčad‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstva; prvostupnik primaljstva; magistar primaljstvatim obiteljske (opće) medicine; zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena30 – 757 – 181jedanput u prvih mjesec dana nakon rođenja3 – 7 puta u prvih mjesec dana nakon rođenjaviše od 7 puta nakon rođenja
2.4. Patronažna zaštita dojenčadiedukacija roditelja/‌‌skrbnika o prehrani primjerenoj djetetovoj dobi i razvojnim potrebama, o njezi i higijeni tijela, sluznica, toaleti nosa, rezanju noktiju, tretiranju vlasišta; edukacija roditelja o sigurnosti dojenčeta, prevenciji ozljeda, važnosti sistematskih pregleda; savjetovanje i uvid u cijepljenje; edukacija o psihofizičkom razvoju, određivanje percentilnih vrijednosti; ako novorođenački probir iz suhe kapi krvi nije dovršen u novorođenačkoj dobi, ponavlja se vađenje krvi za novorođenački probir iz suhe kapi krvi*; savjetovanje pri upisu u jaslicesva dojenčad‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstva; prvostupnik primaljstva; magistar primaljstvatim obiteljske (opće) medicine; zdravstvene zaštite predškolske djece30 – 757 – 181jedanput tijekom dojenačke dobi uz obavezu pri upisu u vrtićtriput tijekom dojenačke dobijedanput tjedno ili jedanput mjesečno tijekom dojenačke dobi
2.5.
Patronažna zaštita djece u maloj i predškolskoj dobi
edukacija roditelja/‌‌skrbnika o prehrani primjerenoj djetetovoj dobi i razvojnim potrebama, o njezi i higijeni tijela, oralnoj higijeni, toaleti nosa, rezanju noktiju, tretiranju vlasišta, o načinu i postupanju pri kontroli sfinktera i mjehura; edukacija roditelja o sigurnosti djeteta u kući, prevenciji ozljeda, prometu, važnosti sistematskih pregleda; savjetovanje i uvid u cijepljenje; prepoznavanje i otkrivanje zanemarivanja i zlostavljanja djece; edukacija o odgovarajućoj tjelesnoj aktivnosti, određivanje BMI, percentilnih vrijednosti; savjetovanje pri upisu u vrtić, školudjeca u dobi 1 – 6 godina‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvatim zdravstvene zaštite predškolske djece30 – 757 – 181periodično dvaput do polaska u školu uz obavezu pri upisu u školuviše puta sukladno procjeni i potrebamaviše od 5 puta tijekom škole
2.6.
Patronažna zaštita školske djece i adolescenata
edukacija o prehrani primjerenoj djetetovoj dobi i razvojnim potrebama, o njezi i higijeni tijela, oralnoj higijeni; edukacija o sigurnosti djeteta u kući, prevencija ozljeda, sigurnost u prometu, važnosti sistematskih pregleda; savjetovanje i uvid u cijepljenje; edukacija o odgovarajućoj tjelesnoj aktivnosti, određivanje BMI; edukacija o štetnosti uzimanja lijekova bez savjeta s liječnikom; prepoznavanje i rano otkrivanje patoloških stanja i upućivanje na pregled; savjetovanje o prevenciji spolno prenosivih bolesti, savjetovanje o spolnosti i spolnom sazrijevanju, štetnostima ovisnostiškolska djeca i adolescenti sa specifičnim zdravstvenim poremećajima i rizičnim ponašanjem‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine, timovi preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata30 – 757 – 182 
jedanput u školskoj dobi djeteta, više puta sukladno procjeni i potrebama 
2.7.
Patronažna zaštita odraslih osoba
procjena rizika za kronične bolesti, edukacija o zdravim stilovima života, samokontroli i kontroli zdravlja, prepoznavanje čimbenika rizika i edukacija u svrhu otklanjanja rizika (pušenje, debljina, tjelesna neaktivnost, alkohol); uvid u socijalno stanje.odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine, timovi preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, tim zdravstvene njege u kući30 – 75 
1jedanput godišnje procjena rizičnostijedanput mjesečno s rizičnim korisnicima 
2.8.
Patronažna zaštita starijih osoba
edukacija o kontroli tjelesnog i mentalnog zdravlja, edukacija u svrhu očuvanja zdravlja i funkcionalne sposobnosti, o prehrani, tjelesnoj aktivnosti, higijeni tijela, prevenciji padova i ozljeda; savjetovanje o pravima i obvezama iz područja zdravstvene i socijalne zaštiteosobe starije od 65 godina koje se tijekom kalendarske godine nisu obratile izabranom liječniku‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvadoktor medicine, specijalist obiteljske medicine; doktor medicine, specijalist endokrinologije i dijabetologije; doktor medicine, specijalist psihijatrije; doktor medicine, specijalist pulmologije; tim palijativne medicine, tim zdravstvene njege u kući, centar za socijalnu skrb i ostali30 – 757 – 181jedanput godišnjejedanput do triput mjesečno s rizičnim korisnicima 
3.
SEKUNDARNA I TERCIJARNA PREVENCIJA
edukacija bolesnika i obitelji, procjena, utvrđivanje potrebe i plana zdravstvene njege u kući, provođenje dijagnostičko terapijskih postupaka u patronažnoj skrbi, individualno i u radu kroz male grupekronični bolesnici, palijativni bolesnici, invalidi i njihove obitelji, odrasle osobe, osobe starije životne dobi (uz uključivanje vulnerabilnih skupina muškog i ženskog spola)‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, timovi županijskih zavoda za javno zdravstvo, zdravstvena njega u kući, mobilni palijativni tim, centar za socijalni rad, gerontocentri, gerontodomaćice, civilna društva (volonteri, djelatnici Crvenoga križa, udruge civilnog društva)30 – 757 – 181svaka 3 mjeseca ovisno o potrebi pacijentau rasponu od jednog postupka tjedno do jednog postupka u 3 mjeseca ovisno o procjeni patronažne službejedanput u 15 dana
3.1.
Patronažna zaštita trudnice
edukacija o provedbi mjera i postupaka usmjerenih kontroli bolesti kod trudnice, trudnica s invaliditetom, rizičnih trudnoća; edukacija o primjeni propisane terapije kod trudnica, dijetetskih mjera (gestacijska šećerna bolest), psihosocijalna podrška ženama s invaliditetom u trudnoći i rizičnim trudnoćamatrudnice s problemima u trudnoći‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstva; prvostupnik primaljstva; magistar primaljstvatim zdravstvene zaštite žena; tim obiteljske (opće) medicine; tim zdravstvene njege u kući; centar za socijalnu skrb; sekundarne razine zdravstvene zaštite (bolnica)30 – 757 – 181jedanput tijekom trudnoćeviše puta sukladno procjeni i potrebamaviše od 4 puta tijekom trudnoće
3.2.
Patronažna zaštita babinjače
edukacija o njezi kod ragada, demonstriranje postupaka kod zastojne dojke ili mastitisa; toaleta i njega rane nakon epiziotomije ili carskog reza, edukacija o njezi hemoroida; nadzor i emotivna podrška majci s psihološkim postporođajnim poteškoćama, majci ovisnici i socijalno ugroženoj majci; nadzor, savjetovanje i podrška majci oboljeloj od duševne bolesti, ostalih kroničnih bolesti i majci s invaliditetombabinjače s utvrđenim problemima‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstva; prvostupnik primaljstva; magistar primaljstvatim zdravstvene zaštite žena; tim obiteljske (opće) medicine; sekundarne razine zdravstvene zaštite (bolnica); tim zdravstvene njege u kući; centar za socijalnu skrb30 – 757 – 181jedanput tijekom babinjaviše puta sukladno procjeni i potrebamaviše od 4 puta tijekom babinja
3.3.
Patronažna zaštita novorođenčadi
edukacija i demonstracija primjene propisane terapije, postupaka prehrane kod anomalija usne šupljine, prehrane kod specifičnih bolesti; edukacija i demonstracija tretiranja usne šupljine kod soora, toaleti očiju kod infekcije, toaleti nosne šupljine, njezi kod pelenskog osipa, postupaka kod tjemenice, specifičnih bolesti kože; edukacija i demonstracija postupaka kod razvojnih anomalija kuka i stopala, postupaka s neprohodnim dišnim putevima, kod hernije, hiperbilirubinemije i postupaka s povišenom tjelesnom temperaturom.novorođenčad s prisutnim problemima, specifičnim bolestima‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstva; prvostupnik primaljstva; magistar primaljstvadjelatnici rodilišta; tim zdravstvene zaštite predškolske djece; doktori medicine, specijalisti pedijatrije, u sustavu specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite; tim zdravstvene njege u kući; centar za socijalnu skrb30 – 757 – 1814 puta tijekom novorođenačkog razdobljaviše puta sukladno procjeni i potrebamaviše od 4 puta tijekom novorođenačke dobi
3.4.
Patronažna zaštita kronično bolesne i rizično ugrožene djece
edukacija djeteta/‌‌roditelja o mjerama prevencije i smanjenju prekomjerne tjelesne mase, o primjeni propisane terapije, savjetovanje i upućivanje na liječnički pregled kod dislalije, disleksije i disgrafije, te ostalih poteškoća vezanih uz učenje; savjetovanje i upućivanje na pregled kod poremećaja u vidu, sluha, kod spuštenih stopala, oštećenja fine i grube motorike; prepoznavanje patoloških stanja kod djeteta i upućivanje na liječnički pregled; edukacija za tretiranje vlasišta kod pedikuloze, tjemenice; edukacija i savjetovanje kod nikturije, enureze, konstipacije, enkopreze; edukacija roditelja kod tretiranja perkutane endoskopske gastrostomije; prepoznavanje i rano otkrivanje eksperimentiranja sa sredstvima ovisnostidjeca sa specifičnim zdravstvenim poremećajima i kroničnim bolestima‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, timovi preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, tim zdravstvene njege u kući, centar za socijalnu skrb30 – 757 – 181svaka 3 mjeseca, ovisno o potrebama i procjeniviše puta mjesečno sukladno procjeni i potrebamaviše od 4 puta godišnje
3.5.
Patronažna zaštita kroničnih pacijenata
edukacija o prevenciji komplikacija, demonstracija postupaka samokontrole, utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom u kući, pisanje prijedloga za provođenje zdravstvene njege u kući; organizacija i koordinacija u cjelokupnom zbrinjavanju bolesnika, edukacija i demonstracija potrebnih dijagnostičko terapijskih postupaka u patronažnoj skrbi; utvrđivanje potrebe za pomagalima (antidekubitalna pomagala, pomagala kod inkontinencije urina i stolice – pelene, kateteri, stome, obloge za ranu); edukacija i kontrola korištenja propisanih lijekova i pomagala.kronični pacijenti‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvadoktor medicine, specijalist obiteljske medicine; doktor medicine, specijalist endokrinologije i dijabetologije; doktor medicine, specijalist psihijatrije; doktor medicine, specijalist pulmologije; tim zdravstvene njege u kući, centar za socijalnu skrb i ostali30 – 757 – 181svaka 3 mjeseca ili češće, ovisno o procjeni i potrebiviše puta mjesečno sukladno procjeni i potrebamaviše od 12 puta godišnje
3.6.
Patronažna zaštita osoba s invaliditetom
edukacija o mjerama samozbrinjavanja, utvrđivanje potreba za provedbom zdravstvene njege i nadzor iste, pružanje potpore i psihološke pomoći, savjetovanje o postojanju i uključivanju u grupe samopomoći – udruge, edukacija o pravima i obvezama iz područja zdravstvene i socijalne zaštiteosobe s utvrđenim invaliditetom‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvadoktor medicine, specijalist obiteljske medicine, tim zdravstvene njege u kući, centar za socijalnu skrb30 – 757 – 181jedanput godišnjejedanput do triput mjesečno s rizičnim korisnicimaviše od 4 puta godišnje
3.7.
Palijativna skrb
edukacija o prevenciji komplikacija, demonstracija postupaka samokontrole, utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom u kući, pisanje prijedloga za provođenje zdravstvene njege u kući; organizacija i koordinacija u cjelokupnom zbrinjavanju bolesnika, edukacija i demonstracija potrebnih dijagnostičko terapijskih postupaka u patronažnoj skrbi; utvrđivanje potrebe za pomagalima (antidekubitalna pomagala, pomagala kod inkontinencije urina i stolice – pelene, kateteri, stome, obloge za ranu); edukacija i kontrola korištenja propisanih lijekova i pomagala; procjena potreba pacijenta i obitelji za palijativnom skrbi (uključuje zdravstvenu, socijalnu, duhovnu skrb)palijativni pacijenti i članovi njihove obitelji i/ili neposredni njegovatelj‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvadoktor medicine, specijalist obiteljske medicine; koordinator palijativne skrbi, mobilni palijativni tim na razini primarne ili sekudarno-konzilijarne zdravstvene zaštite, ustanove za zdravstvenu njegu u kući, centar za socijalnu skrb i ostali30 – 757 – 181jedanput mjesečmoviše puta mjesečnoviše od 12 puta godišnje
4.
NACIONALNI PROGRAMI
edukacija ciljane populacije o provođenju nacionalnih programa – predavanja, rad u malim grupama, mediji; suradnja s timovima obiteljske medicine, županijskim zavodima za javno zdravstvo; motiviranje korisnika kroz individualne posjete neodazvanih; informatička povezanost – uvid u odazvane i neodazvane na poziveosobe koje se trebaju odazvati s obzirom na vrstu nacionalnog programa‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine, tim zdravstvene zaštite žena, liječnici specijalisti (radiolozi, gastroenterolozi itd.) u primarnoj ili sekundarno-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, županijski zavodi za javno zdravstvo30 – 757 – 181jedanput do triput godišnjeviše puta sukladno procjeni i potrebamaviše od 4 puta godišnje
5.
PROMICANJE ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE
edukacija kroz individualne posjete, rad u maloj grupi, predavanja usmjerena prema određenim vulnerabilnim skupinama.vulnerabilne skupine – trudnice, roditelji, dojenčad, školska djeca, adolescenti...‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine, tim zdravstvene zaštite žena, tim zdravstvene zaštite predškolske djece, tim u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (školska i adolescentna medicina)30 – 757 – 181jedanput mjesečnoviše puta sukladno procjeni i potrebamaviše od 12 puta godišnje
5.1. Organiziranje i provođenje zdravstveno promotivnih programa na lokalnoj raziniorganiziranje i sudjelovanje u provođenju zdravstveno promotivnih programa prema prisutnim javnozdravstvenim problemima; suradnja s drugim stručnjacima, predavanja, djelovanje putem medija.ciljna populacija nadležne patronažne sestre‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine, tim u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (školska i adolescentna medicina), Crveni križ, županijski zavodi za javno zdravstvo60 – 1507 – 181dvaput godišnjeviše puta sukladno procjeni i potrebamaviše od 4 puta godišnje
5.2. Organiziranje, provođenje zdravstveno odgojnog rada u maloj grupirad s malom i velikom grupom, predavanje, radionica, demonstracija postupaka – trudnički tečajevi, grupe za potporu dojenjamale i velike grupe prema specifičnosti tečaja‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine, tim u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (školska i adolescentna medicina), Crveni križ, županijski zavodi za javno zdravstvo90 – 1207 – 181jedanput mjesečnoviše puta sukladno procjeni i potrebamaviše od 12 puta godišnje
5.3. Organiziranje, provođenje zdravstveno odgojnih edukacija u velikoj grupi i zdravstveno promotivnih tečajevaedukacija ciljane populacije o aktualnim temama i problemima putem predavanja u velikoj grupivelike grupe – predavanja na tečajevima, školskoj djeciprvostupnik sestrinstva – uz superviziju magistra sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine, tim u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (školska i adolescentna medicina), Crveni križ, županijski zavodi za javno zdravstvo60 – 1507 – 181jedanput mjesečnoviše puta sukladno procjeni i potrebamaviše od 12 puta godišnje
5.4organizacija i provođenje zdravstveno-odgojnih edukacija stanovništva o prevenciji zaraznih bolestipopulacija nadležne patronažne sestreprvostupnik sestrinstva – uz superviziju magistra sestrinstvaMZ, HZJZ, županijski zavodi za javno zdravstvo, Stožer civilne zaštite, timovi obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, službe za školsku i adolescentnu medicinu, službe za epidemiologiju60 – 1207 – 1810 – 30 puta mjesečno – periodično sukladno potrebama i uputama nadležnih institucijaviše puta sukladno procjeni i potrebamaviše od 12 puta godišnje
6.
OSTALE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
primarna, sekundarna i tercijarna prevencijaciljna populacija nadležne patronažne sestre‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvasve djelatnosti primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite30 – 757 – 181 
 
 
6.1.
Suradnja s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite
suradnja u promicanju i zaštiti zdravlja populacije u skrbi te koordinirani rad na rješavanju zdravstvenih problema pojedinacasvi timovi primarne zdravstvene zaštite‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvadoktor medicine, specijalist obiteljske medicine10 – 257 – 181jedanput tjednodvaput tjednoviše od 5 puta tjedno
6.1.1.
Procjena i određivanje stupnja zdravstvene njege bolesnika
procjena stanja pacijenta, utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom, izrada plana zdravstvene njege – ako ustanova za zdravstvenu njegu u kući ne zapošljava prvostupnika sestrinstva, provodi se pisanje naloga za provođenje zdravstvene njege u kući te evaluacija iste; suradnja s timom obiteljske medicine: izvješće o stanju pacijenta, provođenju zdravstvene njege u kući; suradnja s zdravstvenom njegom u kući, tim palijativne skrbi, drugim socijalnim i zdravstvenim ustanovama.sve osobe kod kojih postoji potreba za provođenjem zdravstvene njege u kući‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine, ustanova za zdravstvenu njegu u kući, tim palijativne skrbi, tim u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (školska i adolescentna medicina), tim zdravstvene zaštite žena30 – 7515 – 301jedanput mjesečnodvaput mjesečnoviše od dvaput mjesečno
6.2.
Suradnja s drugim djelatnostima sekundarne i tercijarne djelatnosti u zajednici
suradnja s drugim djelatnostima potrebna za provođenje mjera i aktivnosti te praćenje zdravstvenog stanja populacije, koordiniranje i zajedničko rješavanje prisutnih zdravstvenih problema pojedincasvi timovi primarne zdravstvene, sekundarne i tercijarne djelatnosti u zajednici (centar za socijalnu skrb, Crveni križ, vrtići, škole itd.)‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstvasve djelatnosti primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite15 – 377 – 181jedanput tjednodvaput tjednoviše od 5 puta tjedno
6.3. Sudjelovanje u EU-projektimaorganiziranje, vođenje te sudjelovanje u izradi projekata, uključujući i EU projektesve osobe uključene u projektemagistar sestrinstvadoktor medicine, specijalist javnozdravstvene medicine; doktor medicine, specijalist epidemiologije, tim palijativne skrbi, tim zdravstvene njege u kući, prvostupnik sestrinstva (prikupljanje podataka), magistar sestrinstva**30 – 757 – 181jedanput godišnjeperiodično sukladno potrebama 
6.4.
Evidencija i izvješćivanje o radu te evaluacija prema važećim propisima
evidentiranje podataka u propisane obrasce, izvještavanje prema važećim propisima i zadanim rokovima, kontrola podataka, analiza i ocjena provedenih mjeraza sve stanovnike o kojima se skrbi nadležna patronažna sestra‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstva 
60 – 90 
2 
svakodnevno 
6.5. Sudjelovanje u edukaciji učenika, pripravnika i studenata zdravstvenog usmjerenjaedukacija studenata iz područja zdravstvene njege u zajednici, edukacija o praktičnim vještinama sestre/primalje u zajednici, suradnja s nastavnicima i profesorima škola i fakulteta, evaluacija učenika i studenatasvi učenici srednjih medicinskih škola, studenti studija sestrinstva/primaljstva, studenti Medicinskog fakulteta, svi pripravnici zdravstvenih struka‌‌prvostupnik sestrinstva; ‌‌magistar sestrinstva; prvostupnik primaljstva; magistar primaljstvaškole; fakulteti60 – 18015 – 301jedanput godišnjeperiodično sukladno izvedbenom planu i programu 
* provodi se prema Uputama Ministarstva zdravstva o provođenju novorođenačkog probira iz suhe kapi krvi, dostupnima na mrežnim stranicama
** napomena: projekte u području zdravstvene njege vode isključivo magistri sestrinstva


1.7. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI
MJERA / GRUPA POSTUPAKANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAIZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske graneSURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaSpecifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard
Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod.
Izrada plana zdravstvene njege*Procjena potrebe u pružanju zdravstvene njege u kući temeljem izrađene kategorizacije bolesnika prvostupnice sestrinstva zdravstvene njege u kući te izrada plana zdravstvene njege.Sve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućiprvostupnik sestrinstva iz djelatnosti zdravstvene njege u kući (u slučaju nedostatka magistar sestrinstva ili prvostupnik sestrinstva iz patronažne službe*)medicinska sestra za otpust; tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra; koordinator palijativne skrbi60 – 15010 – 251, 2, 3jedanput na početku provođenja zdravstvene njege – ovisno o procjenijedanput mjesečno ovisno o procjeni kod znatnog pogoršanja ili poboljšanja zdravstvenog stanjajedanput mjesečno ovisno o procjeni
 
Asistiranje liječniku obiteljske medicine kod pregleda bolesnika u kućiSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili prvostupnik sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra30 – 7510 – 251jedanput na početku provođenja zdravstvene njege – ovisno o procjeni 
 
Evaluacija provedene zdravstvene njegeProcjena potreba u pružanju zdravstvene njege u kući temeljem izrađene kategorizacije bolesnika prvostupnice sestrinstva zdravstvene njege u kući, revizija plana zdravstvene njegeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućiprvostupnik sestrinstva ili magistar sestrinstva iz djelatnosti zdravstvene njege u kući*tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra30 – 757 – 181, 2, 3jedanput mjesečno ovisno o procjenijedanput mjesečno ovisno o procjeniviše od dvaput mjesečno ovisno o procjeni
Zdravstvena njega nepokretnih i slabije pokretnih bolesnika
Zadovoljavanje osnovnih ljudskih potrebaHranjenje bolesnika na usta, s ograničenom ili potpunom nemogućnošću samostalnog unosa hrane i tekućineSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra15 – 37 
1, 2, 3triput dnevnotriput dnevnoviše od triput dnevno
 
Hranjenje bolesnika s otežanim žvakanjem, gutanjem i rizikom za aspiracijuSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra20 – 50 
1, 2, 3triput dnevnotriput dnevnoviše od triput dnevno
 
Hranjenje bolesnika enteralno (nazogastrične sonde, gastrostome, enteralne pumpe)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3triput dnevnotriput dnevnoviše od triput dnevno
 
Hranjenje bolesnika na usta oboljelog od demencijeSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3triput dnevnotriput dnevnoviše od triput dnevno
 
Postupak pranja zubaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput do dvaput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Higijena i njega usne šupljineSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Presvlačenje pidžameSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Kupanje teško pokretnog bolesnikaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*22 – 56 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Kupanje nepokretnog bolesnika u krevetuSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*30 – 75 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Higijena anogenitalne regijeSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*22 – 56 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Pranje kose nepokretnom pacijentuSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*22 – 56 
1, 2, 3jedanput tjednojedanput do dvaput tjednoviše od dvaput tjedno
 
Postavljanje noćne posude bolesniku u krevetuSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*10 – 25 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Postavljanje i promjena pelena i uložaka inkontinentnom bolesnikuSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*10 – 25 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Očuvanje i održavanje integriteta kože tijela u cilju prevencije komplikacija mirovanjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*10 – 25 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Aktivno i pasivno razgibavanje kao prevencija komplikacije mirovanjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*15 – 37 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Vježbe disanja kao prevencija komplikacija mirovanjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*10 – 25 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Premještanje nepokretnog bolesnika u ležećem položaju uz obvezna adekvatna pomagalaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući2 medicinske sestre ili 2 medicinske sestre opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*7 – 18 
1, 2, 3dvaput dnevnodvaput dnevnoviše od dvaput dnevno
 
Premještanje bolesnika iz kreveta u sjedeća kolica (uz obvezna adekvatna pomagala)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući2 medicinske sestre ili 2 medicinske sestre opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*7 – 18 
1, 2, 3dvaput dnevnodvaput dnevnoviše od dvaput dnevno
 
Promjena položaja nepokretnog bolesnika u krevetuSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući2 medicinske sestre ili 2 medicinske sestre opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*7 – 18 
1, 2, 3triput dnevnotriput dnevnoviše od triput dnevno
 
Postupak primjene i korištenje ortopedskih pomagala (štap, hodalica, štaka)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*10 – 25 
1, 2, 3triput tjednotriput tjednoviše od triput tjedno
 
Zbrinjavanje bolesnika na mehaničkoj ventilacijiSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege ‌‌s dodatnom edukacijom **/‌‌***tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*60 – 150 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput do dvaput dnevnoviše od dvaput dnevno
 
Zbrinjavanje infektivnog bolesnika (TBC, MRSA; HIV) prema pisanoj smjernici Hrvatske komore medicinskih sestaraSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*60 – 150 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput do dvaput dnevnoviše od dvaput dnevno
Zdravstvena njega kroničnih bolesnika u fazi pogoršanja ili komplikacije
Mjerenje vitalnih znakovaMjerenje frekvencije disanja (brzina, dubina, ritam, zvukovi)Sve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Mjerenje tjelesne temperatureSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Mjerenje pulsa palpacijom radijalne arterijeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Mjerenje krvnog tlaka tlakomjeromSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Mjerenje zasićenja krvi kisikom pulsnim oksimetromSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Mjerenje razine glukoze u krviSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput do dvaput dnevnoviše od dvaput dnevno
Primjena lijekova prema pisanom nalogu liječnika obiteljske medicine
 
Primjena lijeka na ustaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnodvaput do triput dnevnoviše od dvaput do triput dnevno
 
Primjena lijeka u okoSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnodvaput do triput dnevnoviše od dvaput do triput dnevno
 
Primjena lijeka na nosSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnodvaput do triput dnevnoviše od dvaput do triput dnevno
 
Primjena lijeka na uhoSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*5 – 12 
1, 2, 3jedanput dnevnodvaput do triput dnevnoviše od dvaput do triput dnevno
 
Primjena lijeka u mišić -intramuskularna injekcija po pisanom nalogu liječnikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*15 – 37 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput do dvaput dnevnoviše od dvaput dnevno
 
Primjena lijeka pod kožu -supkutana injekcija po pisanom nalogu liječnikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*15 – 37 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput do dvaput dnevnoviše od dvaput dnevno
 
Primjena lijeka u venu -intravenska injekcija po pisanom nalogu liječnikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući‌prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom***tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*15 – 37 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Primjena infuzije 500 ml po pisanom nalogu liječnikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući‌prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom***tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*60 – 150 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Primjena infuzije 1000 ml po pisanom nalogu liječnikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući‌prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom***tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*90 – 225 
1jedanput dnevno 
 
 
Primjena supkutane infuzije po pisanom nalogu liječnikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući‌prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom***tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra*45 – 112 
1jedanput dnevno 
 
 
Primjena kisikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Primjena lijeka vaginalnoSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra10 – 25 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Primjena lijeka rektalnoSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra10 – 25 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Informiranje, savjetovanje i edukacija bolesnika i obitelji o primjeni lijekaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput mjesečnojedanput do dvaput mjesečnoviše od dvaput mjesečno
Medicinsko-tehnički postupci
 
Uzimanje uzoraka venske krvi venepunkcijomSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra15 – 37 
1, 2, 3jedanput tjedno prema procjenijedanput tjedno prema procjeniviše od jedanput tjedno
 
Uzimanje urina za laboratorijske pretrageSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra15 – 37 
1, 2, 3jedanput tjednojedanput tjednoviše od jedanput tjedno
 
Uzimanje urina za laboratorijske pretrage kateteromSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput tjednojedanput tjednoviše od jedanput tjedno
 
Uzimanje stolice za laboratorijske pretrageSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra15 – 37 
1, 2, 3jedanput mjesečnojedanput do dvaput mjesečnoviše od dvaput mjesečno
 
Uzimanje obrisa (rana, grlo, nos, oko)Sve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra15 – 37 
1, 2, 3jedanput mjesečnojedanput do dvaput mjesečnoviše od dvaput mjesečno
 
Transport uzoraka na siguran načinSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra15 – 37 
1, 2, 3jedanput mjesečnojedanput do dvaput mjesečnoviše od dvaput mjesečno
 
Uvođenje i promjena nazogastrične sondeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput mjesečnojedanput do dvaput mjesečnoviše od jedanput mjesečno
 
Vađenje i toaleta nazogastrične sondeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra15 – 37 
1jedanput mjesečno 
 
 
Aspiracija gornjih dišnih putevaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra15 – 37 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput do dvaput dnevnoviše od dvaput dnevno
 
Uvođenje i promjena trajnog katetera kod žena po preporuci liječnika obiteljske medicineSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput mjesečnojedanput do dvaput mjesečnoviše od jedanput mjesečno
 
Ispiranje mokraćnog mjehura po preporuci liječnika obiteljske medicineSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput mjesečno prema procjenijedanput do dvaput mjesečno prema procjeniviše od jedanput mjesečno prema procjeni
 
Promjena trajnog katetera kod muškaraca po preporuci liječnika obiteljske medicine (nakon prvog uvođenja od urologa) po pisanom naloguSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući‌prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom***tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra; doktor medicine, specijalist urologije22 – 56 
1, 2, 3jedanput mjesečnojedanput do dvaput mjesečnoviše od jedanput mjesečno
 
Održavanje prohodnosti i toaleta centralnog venskog kateteraSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra opće njege ili medicinska sestra s dodatnom edukacijom**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Toaleta i održavanje kolostome/‌‌ileostomeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput dnevnotriput tjednoviše od jedanput dnevno
 
Toaleta i održavanje cistostomeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput dnevnotriput tjednoviše od jedanput dnevno
 
Toaleta i održavanje nefrostomeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput dnevnotriput tjednoviše od jedanput dnevno
 
Toaleta i održavanje gastrostomeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput dnevnotriput tjednoviše od jedanput dnevno
 
Toaleta i održavanje traheostomeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput dnevno5x tjednoviše od 5x tjedno
 
Toaleta i održavanje dviju ili više stomaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra45 – 112 
1jedanput dnevno 
 
 
Priprema i primjena peritonejske dijalize u kućiSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra opće njege ili ‌‌medicinska sestra s dodatnom edukacijom **/‌‌***tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 24 – 5 puta dnevnosedam put tjedno 
 
Primjena klizme za čišćenje i toaleta bolesnika po pisanom nalogu liječnikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra30 – 75 
1, 2, 3jedanput mjesečnojedanput mjesečnoviše od jedanput mjesečno
 
Digitalna evakuacija stolice i toaleta bolesnikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra30 – 75 
3 
 
više od jedanput mjesečno
 
Priprema i primjena terapijske klizme i toaleta bolesnika po pisanom nalogu liječnikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra45 – 112 
3 
 
više od jedanput mjesečno
Zdravstvena njega nepokretnih i slabije pokretnih bolesnika i bolesnika s kroničnim bolestima u fazi pogoršanja; toaleta dekubitalnih i kroničnih rana, stanja nakon operativnih zahvata
Toaleta i previjanje rana po uputama liječnika obiteljske medicine (specijalista kirurgije)Toaleta i prijevoj dekubitalne rane I. stupnja (1 rana)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra15 – 37 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Toaleta i prijevoj dekubitalne rane II. i III. stupnja (1 rana)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Toaleta i prijevoj dekubitalne rane IV. stupnja (1 rana)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra30 – 75 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Toaleta i prijevoj postoperativne rane i kronične rane I. stupnja (1 rana)Svi operirani bolesnici i svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra15 – 37 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Toaleta i prijevoj kronične rane II. i III. stupnja (1 rana)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Toaleta i prijevoj kronične rane IV. stupnja (1 rana)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra30 – 75 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Debridman kronične i/‌‌ili dekubitalne rane i/‌‌ili dijabetičkog stopala III., IV i V.stupnja (1 rana)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućiprvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom **/‌‌***tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra30 – 75 
1, 2, 3jedanput mjesečnojedanput mjesečnoviše od jedanput mjesečno
 
Toaleta i previjanje dviju ili više rana I. i II. stupnjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra opće njege ili medicinska sestra s dodatnom edukacijom**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra30 – 75 
1svaki dan 
 
 
Toaleta i previjanje dviju ili više rana II. i IV. stupnjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra opće njege ili medicinska sestra s dodatnom edukacijom**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra45 – 112 
1jedanput dnevno 
 
 
Toaleta i previjanje opekline I i II stupnjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra opće njege ili medicinska sestra s dodatnom edukacijom**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1svaki dan jedanput dnevno 
 
 
Toaleta i previjanje opekline III. i IV. stupnja (plastika po Thierschu /‌‌ presađivanje)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra opće njege ili medicinska sestra s dodatnom edukacijom**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra45 – 112 
1svaki dan jedanput dnevno 
 
 
Primjena kompresivne terapije u kući kod kronične venske insuficijencijeSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra opće njege ili medicinska sestra s dodatnom edukacijom**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra37 – 93 
1jedanput dnevno 
 
 
Prevencija dugotrajnog ležanjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra opće njege ili medicinska sestra s dodatnom edukacijom**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra15 – 37 
1jedanput dnevno 
 
 
Vađenje šavova po pisanom nalogu liječnikaSvi operirani bolesnici s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom i potvrdom nadležnih tijelatim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra15 – 37 
1jedanput 
 
 
Toaleta i održavanje drenaSvi operirani bolesnicis indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra22 – 56 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnoviše od jedanput dnevno
 
Konzultacija s timom obiteljske medicine i/‌‌ili patronažnom sestrom u ordinacijiSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra10 – 25 
1, 2, 3jedanput mjesečnojedanput do dvaput mjesečnoviše od dvaput mjesečno
 
Telefonska konzultacija s liječnikom i drugim zdravstvenim suradnicimaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra5 – 12 
3 
 
jedanput mjesečno
Zdravstvena njega umirućeg bolesnika
Zdravstvena njega kroničnih bolesnika III. i IV. stupnja (umirućih bolesnika)Procjena stanja bolesnika i utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegomSvi bolesnici u terminalnoj fazi bolestiprvostupnik sestrinstvatim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra30 – 7515 – 371, 2, 3jedanput mjesečnojedanput do dvaput mjesečnoviše od dvaput mjesečno
 
Provođenje postupaka za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, pomoć i edukacija obiteljiSvi bolesnici u terminalnoj fazi bolestimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra60 – 150 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput do dvaput dnevnoviše od dvaput dnevno
 
Primjena postupaka za kontrolu boli (procjena i praćenje boli po VAS-skali, primjena fizikalnih metoda za smanjenje boli, primjena ordinirane im. i sc. terapije)Svi bolesnici u terminalnoj fazi bolestimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra30 – 75 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput do dvaput dnevnoviše od dvaput dnevno
Zdravstvena njega palijativnog bolesnika
Zdravstvena njega palijativnog bolesnika (Z51.5) (****obavezno uz dodatnu edukaciju i edukacija iz palijativne skrbi)Procjena stanja bolesnika i utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom, te izrada planaSvi bolesnici s dijagnozom Z51.5prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom**, sa završenim tečajem iz palijativne skrbi ili dodatnim usavršavanjem****tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra; mobilni tim palijativne skrbi; koordinator palijativne skrbi22 – 5615 – 371, 2, 3jedanput mjesečnojedanput do dvaput mjesečnoviše od dvaput mjesečno
 
Provođenje postupaka za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, pomoć i edukacija obiteljiSvi bolesnici s dijagnozom Z51.5medicinska sestra** sa završenim tečajem iz palijativne skrbi ili dodatnim usavršavanjem****tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra; mobilni tim palijativne skrbi; koordinator palijativne skrbi30 – 75 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput do dvaput dnevnoviše od dvaput dnevno
 
Primjena postupaka za kontrolu boli (Procjena i praćenje boli po VAS-skali, primjena fizikalnih metoda za smanjenje boli, primjena ordinirane intramuskularne i supkutane terapijeSvi bolesnici s dijagnozom Z51.5medicinska sestra **/‌‌*** sa završenim tečajem iz palijativne skrbi ili dodatnim usavršavanjem****tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra; mobilni tim palijativne skrbi; koordinator palijativne skrbi30 – 7515 – 371, 2, 3jedanput dnevnojedanput do dvaput dnevnoviše od dvaput dnevno
 
Konzultacija sa palijativnim timom i koordinatorom palijativnog timaSvi bolesnici s dijagnozom Z51.5medicinska sestra ili prvostupnik sestrinstva** sa završenim tečajem iz palijativne skrbi ili dodatnim usavršavanjem****tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra; mobilni tim palijativne skrbi; koordinator palijativne skrbi7 – 18 
1, 2, 3jedanput mjesečnojedanput do dvaput mjesečnoviše od dvaput mjesečno
Ostalo: odnosi se na sve pacijente s indikacijom za potrebom zdravstvene njege u kućiUtvrđivanje smrtiSvi umrli u kućiprvostupnik sestinstva ili magistar sestrinstva*** uz dodatnu edukaciju /‌‌mrtvozorništvo*****tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra; mobilni palijativni tim; koordinator palijativne skrbi; hitna medicinska služba; policija; mrtvozornik30 – 75 
1jedanput 
 
 
Postupak s preminulim u kućiSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra** sa završenim tečajem iz palijativne skrbi ili dodatnim usavršavanjem****tim obiteljske (opće) medicine; patronažna sestra; mobilni palijativni tim; koordinator palijativne skrbi; hitna medicinska služba; policija; mrtvozornik45 – 11230 – 751jedanput 
 
 
Pospremanje i čišćenje pribora i materijala korištenog za postupkeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra**voditelj zdravstvene njege u kući /‌‌ ‌‌glavna medicinska sestra15 – 37 
1jedanput dnevno za svakog pacijenta 
 
 
Dolazak u postupak zdravstvene njege u kućiSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra**voditelj zdravstvene njege u kući /‌‌ ‌‌glavna medicinska sestra10 – 25 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput do dvaput dnevnojedanput do dvaput dnevno
Dokumentiranje postupakaEvidentiranje postupaka u propisane obrasce, kontrola podataka, analiza i ocjena provedenih postupaka, izrada izvještaja i računaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kućimedicinska sestra ili medicinska sestra opće njege**voditelj zdravstvene njege u kući /‌‌ ‌‌glavna medicinska sestra15 – 37 
1, 2, 3jedanput dnevnojedanput dnevnojedanput do dvaput dnevno
Napomene:
* u slučaju nedostatka kadrova prvostupnika sestrinstva u ustanovama za zdravstvenu njegu u kući
** Sve postupke pod oznakom mogu provoditi prvostupnik sestrinstva ili magistar sestrinstva ili magistar sestrinstva zdravstvene njege u kući.
*** Medicinske postupke zdravstvene njege mogu provoditi medicinske sestre srednje stručne spreme s dodatnom horizontalnom edukacijom za koje imaju priznate kompetencije od strane Hrvatske komore medicinskih sestara. U navedene postupke nije uzeto vrijeme pripreme medicinske sestre.
**** uz dodatnu edukaciju iz palijativne skrbi
***** završena edukacija i dozvola za mrtvozorništvo
Dodatnom edukacijom se smatra edukacija koja se izvodi na visokim učilištima. Edukacija je vrednovana ECTS-bodovima – za zdravstvenu njegu u kući s 60 ECTS-bodova uz potvrdu nadležnih tijela Hrvatske komore medicinskih sestara1.8. PROGRAM MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJECU I MLADEŽ ŠKOLSKE DOBI I REDOVITE STUDENTE

Specifična zdravstvena zaštita za djecu i mladež školske dobi i redovite studente koja se provodi na primarnoj razini zdravstvene zaštite
MJERA / GRUPA POSTUPAKAPOPULACIJAPOSTUPCI***IZVRŠITELJ – navesti nositelja tima specijalista određene medicinske graneSURADNICI – navesti ostale djelatnike koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaSpecifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandard **Obrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard
Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod.
SISTEMATSKI I PREVENTIVNI PREGLEDI
Sveobuhvatni sistematski pregled prije upisa u prvi razred osnovne školeSva djeca dorasla za upis u školu*doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije45 – 1121zakonski je obavezan pregled sve djece dorasle za upis u prvi razred 
 
Ciljani sistematski pregled u trećem razredu osnovne školeUčenici trećih razreda osnovnih školaPregled se obavlja u odgovarajućim prostorima škole ili ambulanti u svrhu praćenja te utvrđivanja poremećaja rasta i razvoja, oštrine vida, vida na boje i vrijednosti krvnog tlaka i pulsa. Pregled uključuje: mjerenje tjelesne visine, tjelesne mase, indeksa tjelesne mase (BMI), oštrina vida standardiziranim logMAR-tablicama, raspoznavanje boja Ishiharinim tablicama, mjerenje tlaka i pulsa, interpretacija nalaza te prema indikaciji upućivanje na kontrolni pregled radi praćenje, obrada i liječenje.doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 371obavezan pregled svih učenika trećeg razreda osnovne škole (predpubertetske promjene, razvojni zamah) 
 
Sveobuhvatni sistematski pregled u petom razredu osnovne školeUčenici petih razreda osnovnih škola u pravilu u drugom polugodištuPregled se obavlja u ambulanti, iznimno u odgovarajućim prostorima škole, u svrhu praćenja rasta i razvoja, spolnog sazrijevanja i prilagodbe na školu.*doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije25 – 621obavezan pregled svih učenika petog razreda osnovne škole (pubertetske promjene, povećanje emocionalnih i kognitivnih zahtjeva u predmetnoj nastavi) 
 
Sveobuhvatni sistematski pregled u osmom razredu osnovne školeUčenici osmih razreda osnovnih škola u pravilu u prvom polugodištuPregled se obavlja u ambulanti, iznimno u odgovarajućim prostorima škole, u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti obzirom na odabir zvanja te najpogodnijeg srednjoškolskog obrazovanja. *doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije25 – 621obavezan pregled svih učenika osmom razreda (priprema za odabir srednjoškolskog obrazovanja odgojno-obrazovnog programa obzirom na zdravstveno stanje 
 
Sveobuhvatni sistematski pregled u prvom razredu srednje školeUčenici prvih razreda srednjih škola u pravilu u drugom polugodištuPregled se obavlja u ambulanti, iznimno u odgovarajućim prostorima škole, u svrhu praćenja rasta/‌‌razvoja i mentalnog zdravlja (socijalizacija, prilagodba na školu, rizične navike i ponašanja). *doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva25 – 621obavezan pregled svih učenika prvog razreda srednje škole (povećanje emocionalnih i kognitivnih zahtjeva u srednjoškolskom obrazovanju/‌‌
školovanju)
 
 
Ciljani sistematski pregled u trećem razredu srednje školeUčenici trećih razreda srednjih školaPregled se obavlja u ambulanti ili odgovarajućim prostorima škole u svrhu praćenja zdravstvenog stanja te utvrđivanja poremećaja rasta i razvoja, oštrine vida, vrijednosti krvnog tlaka i pulsa. Pregled uključuje uzimanje i nadopunu općih podataka, socijalnu i obiteljsku anamnezu, prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju te osobnu anamnezu i ciljani somatski pregled: mjerenje tjelesne visine, tjelesne mase, indeksa tjelesne mase (BMI), oštrina vida standardiziranim logMAR-tablicama, mjerenje tlaka i pulsa, interpretacija nalaza, a prema indikaciji upućivanje na kontrolni pregled radi praćenja, obrade i liječenja.doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije15 – 372 
 
 
Sveobuhvatni sistematski pregled na prvoj godini studijaStudenti na prvoj godini studijaPregled se obavlja u ambulanti u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike, ponašanja i prilagodbu na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika. Pregled uključuje: uzimanje općih podataka, osobnu, socijalnu i obiteljsku anamnezu, prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju, anketiranje studenata o navikama i ponašanjima, cjeloviti somatski pregled. Uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i osobna anamneza: kronične bolesti, preboljele bolesti, preosjetljivosti, operacije, menstruacijski ciklus. Anketiranje studenata: o prehrambenim navikama, tjelesnoj aktivnosti, rizičnim navikama vezanim uz sredstva ovisnosti, spolnom ponašanju, prilagodbi na studij, mentalnom zdravlju; cjeloviti somatski pregled: mjerenje tjelesne visine, tjelesne mase, indeksa tjelesne mase (BMI), krvni tlak/‌‌puls, ispitivanje oštrine vida standardiziranim logMAR-tablicama, raspoznavanje boja Ishiharinim tablicama, inspekcija kože, pregled usne šupljine i zuba, utvrđivanje odstupanja u glasu i govoru, palpacija štitne žlijezde, auskultacija srca, pregled spolovila, pregled periferne cirkulacije, ostali ciljani pregledi prema indikaciji.doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva25 – 621obavezan pregled svih studenata prve godine studija (otvaranje zdravstvenog kartona preventivne zdravstvene zaštite) 
 
Ciljani sistematski pregled na trećoj godini studijaStudenti na trećoj godini studijaPregled se obavlja u ambulanti u svrhu praćenja zdravstvenog stanja te utvrđivanja poremećaja rasta i razvoja, oštrine vida, vrijednosti krvnog tlaka i pulsa. Pregled uključuje uzimanje i nadopunu općih podataka, socijalnu i obiteljsku anamnezu, prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju te osobnu anamnezu i ciljani somatski pregled: mjerenje tjelesne visine, tjelesne mase, indeksa tjelesne mase (BMI), oštrina vida standardiziranim logMAR-tablicama, mjerenje tlaka i pulsa, interpretacija nalaza, a prema indikaciji upućivanje na kontrolni pregled radi praćenja, obrade i liječenja.doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 372 
 
 
Kontrolni pregledi nakon preventivnih pregledaUčenici i studenti kod kojih je preventivnim pregledom postavljena indikacija za kontrolni pregledCiljani kontrolni pregled koji se obavlja u ambulanti nakon što je preventivnim pregledom ili nevezano uz preventivni pregled postavljena sumnja ili utvrđen poremećaj zdravlja.***doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva17 – 431svi pozvani učenici na kontrolni pregled 
 
Namjenski pregledi za izdavanje potvrda i stručnih mišljenja (ekspertize)Učenici osnovnih i srednjih škola i redoviti studentiPregled se provodi u ambulanti, u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja, sposobnosti ili kontraindikacija zbog određenih okolnosti, situacije ili promjene. Uključuje ciljano i namjensko: uzimanje anamneze, prikupljanje medicinske dokumentacije i ciljani somatski pregled :
- pregledi za izdavanje potvrde za upis u srednju, višu, visoku školu ili fakultet ako to zahtijeva odabir školovanja
- pregled prije prijema u đački ili studentski dom
- pregledi za potrebe vještačenja (koji ne uključuju primjerene oblike školovanja) o: potrebi za pomoćnikom u nastavi/stručno komunikacijskim posrednikom; utemeljenosti mirovanja studentskih obveza zbog zdravstvenih razloga; potrebi prilagodbe državne mature; profesionalnom usmjeravanju; i sl.
- pregledi za potrebe utvrđivanja privremenih prilagodbi uvjeta školovanja kod akutnih promjena zdravstvenog stanja
- ostali pregledi u svrhu utvrđivanja sposobnosti i kontraindikacija u vezi odlaska na organizirani odmor, izvanučioničku nastavu, sudjelovanje u specifičnim segmentima nastave i sl.
- ostali namjenski pregledi i izdavanja potvrda na zahtjev***
doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva20 – 1201svi učenici koji imaju potrebu za namjenskim pregledom 
 
Stručna mišljenja (ekspertize)Učenici sa psihofizičkim poteškoćama i poremećajimaSinteza nalaza i postupaka te konačna ekspertna procjena nakon provedenog namjenskog pregleda:
- ekspertiza o potrebi za pomoćnikom u nastavi/stručno komunikacijskim posrednikom
- ekspertiza o potrebi mirovanja studentskih obveza zbog zdravstvenih razloga
- ekspertiza o potrebi prilagodbe državne mature
- ekspertiza o profesionalnom usmjeravanju
- ostale ekspertize na zahtjev
doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva60 – 1501za učenike s teškoćama u razvoju i/ili zdravstvenim teškoćama 
 
PotvrdeUčenici sa psihofizičkim poteškoćama i poremećajimaIzdavanje potvrde nakon provedenog namjenskog pregleda:
- potvrda za upis u srednju, višu, visoku školu ili fakultet ako to zahtijeva odabir školovanja
- potvrda o pregledu prije prijema u đački ili studentski dom
- potvrda o privremenoj prilagodbi uvjeta školovanja kod akutnih promjena zdravstvenog stanja
- potvrda o sposobnosti i kontraindikacijama u vezi odlaska na organizirani odmor, izvanučioničku nastavu, sudjelovanje u specifičnim segmentima nastave i sl.
- potvrda o provedenim ostalim namjenskim pregledima na zahtjev
doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije60 – 1501za učenike s teškoćama u razvoju 
 
Ostali pregledi prema zdravstvenoj indikaciji, npr. akutno bolesni pacijent (učenik ili student)Učenici osnovnih i srednjih škola i redoviti studentiObavljaju se prema medicinskoj, socijalnoj indikaciji ili prije započinjanja određene aktivnosti ili promjene okolnosti življenja.doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 371svi učenici koji imaju potrebu zapregledom prema zdravstvenoj indikaciji 
 
PROBIRI
Probiri za čitavu populaciju: probiri se provode u sklopu preventivnih pregleda ili kao samostalna aktivnost, a uključuju ciljani pregled, interpretaciju nalaza te prema indikaciji upućivanje na kontrolni pregled radi praćenja, obrade i liječenja.
Poremećaji rasta i razvojaUčenici i studenti pri svakom sistematskom i ciljanom sistematskom pregledu u osnovnoj školi (uključujući pregled u trećem i šestom razredu), srednjoj školi te na studijumjerenje tjelesne visine, tjelesne mase i indeksa tjelesne mase (BMI)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije7 – 181svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
Refrakcijske anomalijeUčenici i studenti pri svakom sistematskom pregledu u osnovnoj školi, srednjoj školi te na studijuProcjena oštrine vida standardiziranim logMAR-tablicamadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva5 – 121svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
Poremećaji vida na bojeUčenici pri ciljanom sistematskom pregledu u trećem razredu osnovne škole i sveobuhvatnom pregledu studenata prve godine studijaProcjena sposobnosti raspoznavanja boja Ishiharinim tablicamadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva5 – 121svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
AnemijaUčenici pri sveobuhvatnom sistematskom za upis u prvi razred osnovne školeInterpretacija nalaza hemoglobina (feritin)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva5 – 121svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
Porodična hiperkolesterolemijaUčenici pri sveobuhvatnom sistematskom za upis u prvi razred osnovne školeInterpretacija nalaza ukupnog kolesterola u krvidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva5 – 121svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
Šećerna bolestUčenici pri sveobuhvatnom sistematskom za upis u prvi razred osnovne školeInterpretacija nalaza glukoze u krvidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva5 – 71svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
HipertenzijaUčenici i studenti pri svakom sistematskom pregledu u osnovne škole, srednje škole te na studijuMjerenje tlakadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva5 – 71svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
ProteinurijaUčenici pri sveobuhvatnom sistematskom za upis u prvi razred osnovne škole.Interpretacija nalaza urina (test-trakom ili biokemijski nalaz)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva5 – 71svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
SkoliozaUčenici pri sveobuhvatnom sistematskom pregledu u osnovnoj školi (uključujući pregled u šestom razredu) i srednjoj školiTest pretklonadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva5 – 71svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
Oštećenje sluhaUčenici u sedmom ili osmom razredu osnovne školeAudiometrijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva12 – 311svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
GušavostUčenici i studenti pri sveobuhvatnom sistematskom pregledu u osnovnoj školi, srednjoj školi te na studijuPregled štitnjačedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva2 – 61svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
Poremećaji u spolnom sazrijevanjuUčenici i studenti pri sveobuhvatnom sistematskom pregledu u osnovnoj školi, srednjoj školi te na studijuSpolni razvoj po Tanneru, orhidometrija, podaci o menstruacijskom ciklusu i vanjski pregled spoloviladoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva4 – 101svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
VarikokelaUčenici i studenti pri sveobuhvatnom sistematskom pregledu u osnovnoj školi, srednjoj školi te na studijuPregled testisadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, prvostupnik primaljstva4 – 101svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
Smetnje ponašanja, socijalizacije i prilagodbe na školuUčenici u drugom polugodištu prvog i petog razreda osnovne škole, prvom polugodištu osmog razreda osnovne škole i drugom polugodištu prvog razreda srednje školeIntervju s razrednikomdoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva7 – 181svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
Procjena KEP-indeksa (zubna putovnica)Djeca pri pregledu za upis u prvi razred osnovne škole, učenici šestog razreda osnovne školeKEP-indeks prema upitniku za nadležnog stomatologa («Zubna putovnica”)doktor dentalne medicine; doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva7 – 181svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
Rizične navike i ponašanje (pušenje, alkohol, psihoaktivne droge, spolno ponašanje)Učenici i studenti pri svakom sistematskom pregledu u osnovnoj školi, srednjoj školi te na studiju počevši od petog razreda osnovne školeIntervju i/‌‌ili anketiranjedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije7 – 181svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
Mentalno zdravljeUčenici i studenti pri svakom sistematskom pregledu u osnovnoj školi, srednjoj školi te na studiju počevši od petog razreda osnovne školeAnketiranje učenikadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije7 – 181svi studenti 1. godine u predviđenoj generacijisvi učenici u predviđenoj generaciji 
ProbirUčenici i studenti prema indikacijiRazgovor (intervju) i probirdoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije7 – 181prema indikacijiprema indikaciji 
Probiri koji se preporučuju u učenika i studenata s rizikom: probiri se provode u sklopu preventivnih pregleda ili kao samostalna aktivnost, a uključuju ciljani pregled, interpretaciju nalaza te prema indikaciji upućivanje na kontrolni pregled radi praćenja, obrade i liječenja.
Oštećenje sluhaUčenici s čestim upalama uha, podacima o smetnjama sluha, zvučnim traumama i pri izboru školovanja i zanimanjaAudiometrija (individualna, jasan zvuk)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva12 – 311prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom jednom u tijeku školovanjasvi učenici s rizikom jednom u 4 godine;
Eksperimentiranje sa psihoaktivnim drogamaUčenici i studenti s rizikom za zlouporabu prema stručnim kriterijimaAnaliza urina test-trakomdoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva5 – 121prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom jednom u 3 godinesvi učenici s rizikom jednom godišnje
Spolna aktivnostSpolno aktivne djevojke i mladićiIntervju i savjetovanje (broj partnera, kontracepcija, spolne bolesti, Papanicolau-test)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva7 – 181prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom jednom u 3 godinesvi učenici s rizikom jednom godišnje
Poremećaji hranjenjaučenici i studenti s rizikom prema stručnim kriterijimaIntervjudoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva4 – 101prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom jednom u 3 godinesvi učenici s rizikom jednom godišnje
Specifični probir na zarazne bolesti (ušljivost, svrab itd.)Učenici i studenti s rizikomIntervju i pregleddoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva5 – 121prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom jednom u 3 godinesvi učenici s rizikom jednom godišnje
Specifični probir prema indikacijiUčenici i studenti s rizikomIntervju i pregleddoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva10 – 251prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom jednom godinesvi učenici s rizikom jednom godišnje
Opservacija učenika u razreduUčenici i studenti prema indikacijiPraćenje učenika ili studenta tijekom nastavnog procesadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 751prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom jednom godišnjesvi učenici s rizikom jednom godišnje
UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENOG STANJA I SPOSOBNOSTI ZA SUDJELOVANJE U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za prilagodbu programa tjelesne i zdravstvene kulture onih učenika koji iz zdravstvenih razloga ne mogu ostvariti redoviti programUčenici koji iz zdravstvenih razloga ne mogu ostvariti redoviti programKlinički pregled, uvid i nadopuna dijagnostičkih nalaza i savjetovanje s profesorom tjelesne i zdravstvene kulturedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva17 – 431svi učenici koji zatraže prilagodbu nastave tjelesne i zdravstvene kulture 
 
Praćenje onih učenika koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redoviti program tjelesne i zdravstvene kultureUčenici koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redoviti programKontrolni pregled, nadopuna anamneze i medicinske dokumentacijedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva17 – 431svi učenici koji zatraže prilagodbu nastave tjelesne i zdravstvene kulture 
 
Timska sinteza za prilagodbu programa tjelesne i zdravstvene kultureUčenici koji iz zdravstvenih razloga ne mogu ostvariti redoviti programDefiniranje posebnog programa tjelesne i zdravstvene kulture za pojedinačne slučajeve kada postojeći programi nisu primjereni u suradnji s profesorom tjelesne i zdravstvene kulturedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 751učenici sa složenijom kliničkom slikom 
 
Pregled prije započinjanja bavljenja sportskom aktivnošću u školskim športskim klubovimaUčenici koji se namjeravaju započeti baviti sportskom aktivnošću u školskim sportskim klubovimaKlinički pregled, uvid i nadopuna dijagnostičkih nalaza u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja, sposobnosti i kontraindikacija za određenu vrstu sporta u školskim sportskim klubovima.doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva20 – 501učenici sa zdravstvenim teškoćama koji treniraju u školskim športskim klubovimasvi učenici koji treniraju u školskim športskim klubovima 
Pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovimaSudionici natjecanja u školskim sportskim klubovimaKontrolni pregled samo za sudionike natjecanjadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva20 – 501svi učenici koji sudjeluju u školskim sportskim natjecanjima 
 
MJERE ZAŠTITE OD ZARAZNIH BOLESTI
Cijepljenje i docjepljivanjeprema propisanom programu cijepljenjaCijepljenje i docjepljivanje koje uključuje i namjenski pregled u svrhu utvrđivanja kontraindikacija, priprema i aplikacija cjepiva***doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva 
 
 
 
 
Ciljani pregled prije cijepljenja (prema indikaciji)Učenici i studentiPregled u kojem nije obavljeno cijepljenje; kod učenika i studenata koji su pristupili cijepljenju, pregled je uključen u uslugu cijepljenjadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva7 – 181svi učenici i studenti prema indikacijisvi učenici/‌‌
studenti s indikacijom jednom godišnje
svi učenici s indikacijom jednom godišnje
Kontrolni pregled nakon cijepljenjaUčenici i studentiPregled u slučaju nuspojavadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 371svi učenici i studenti prema indikacijisvi učenici/‌‌
studenti s indikacijom jednom godišnje
svi učenici s indikacijom jednom godišnje
Prijava nuspojaveUčenici i studentiPrijavadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva12 – 311svi učenici i studenti prema indikacijisvi učenici/‌‌
studenti s indikacijom jednom godišnje
svi učenici s indikacijom jednom godišnje
Edukacija i informiranje učenika, studenata i roditelja koji odbijaju/‌‌odgađaju cijepljenje obveznim cjepivimaUčenici, studenti i roditeljiSavjetovanje, protokoliranje (pozivi, razgovori, evidentiranje)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 371svi roditelji koji odbijaju/‌‌
odgađaju cijepljenje
 
 
Cijepljenje i docjepljivanje kao nadoknada iz prethodnog razdobljaUčenici i studenti koji prethodno nisu u potpunosti procijepljeni 
doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva7 – 181svi učenici/‌‌
studenti koji nisu prethodno u potpunosti procijepljeni
 
 
Obvezna dodatna cijepljenja učenika i studenata s rizikom prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolestiUčenici i studenti s rizikomCijepljenje i docjepljivanje koje uključuje i namjenski pregled u svrhu utvrđivanja kontraindikacijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva7 – 181svi učenici pod rizikom 
 
Dodatna cijepljenja učenika i studenata s rizikom (HPV, krpeljni meningoencefalitis, hepatitis B, pneumokok, gripa, COVID-19)Učenici i studenti s rizikomCijepljenje i docjepljivanje koje uključuje i namjenski pregled u svrhu utvrđivanja kontraindikacijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva5 – 121učenici pod rizikom za koje je školski liječnik postavio indikacijusvi učenici pod rizikom 
Izdavanje podataka o cjepnom statusuBivši učenici i studentiIzdavanje podataka isključivo za potrebe koje nisu predviđene kao dio redovnih aktivnosti (ne uključuje redovne potvrde)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva7 – 181zbog potrebe (posao, putovanje) bivših učenika i studenata 
 
Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolestiUčenici i studenti izloženi kontaktu s oboljelima od zarazne bolestiKontrolni pregled prilikom pojave neke zarazne bolesti u školi i studentskom domu i poduzimanje manjih protuepidemijskih intervencijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva10 – 251svi učenici pod rizikomu suradnji s epidemiološkom službom 
ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKOG OKRUŽENJA
Kontrola okolišno-higijenskih uvjeta u školiUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiNadzor uvjeta rada i boravka u školi minimalno jednom godišnje; osobitu pozornost treba posvetiti komunalno-higijenskim uvjetima (osvjetljenje, zračnost, sanitarije, opskrba vodom i dr.).doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 752jednom u 2 godinejednom godišnjedvaput godišnje
Kontrola okolišno-higijenskih uvjeta u školi u okolnostima epidemijeUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiNadzor uvjeta rada i boravka u školi prema procijenjenoj potrebi; osobitu pozornost treba posvetiti provođenju protuepidemijskih mjera (npr. socijalna distanca, dezinfekcija ruku, nošenje maske i dr. ovisno o tipu epidemije)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 752ovisno o potrebi ustanove – do nekoliko puta godišnjenekoliko puta godišnjenekoliko puta godišnje
Praćenje učenika u riziku širenja zaraze, mjere izolacije i samoizolacijeUčenici osnovnih i srednjih škola, redovii studentiObrada učenika/studenata s rizikom širenja zaraze, obrada njihovih bliskih kontakata, nadzor i evidentiranje izrečenih mjera izolacije/samoizolacije po pojedinom učeniku/studentu, razrednom odjelu ili studentskoj grupidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 751ovisno o epidemiološkoj situacijisvakodnevno – godišnje 
Kontrola nad prehranom učenika i studenataUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiNadzor školskih kuhinja i jelovnika prema propisanim nacionalnim standardimadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 752jednom u 2 godinejednom godišnjedvaput godišnje
Posebni program za djecu sa zdravstvenim poteškoćama koja zahtijevaju poseban plan prehraneUčenici i studenti kojima je zbog zdravstvenih poteškoća nužan poseban plan prehraneSudjelovanje pri izradi jelovnika za djecu s posebnim potrebama, edukacija nastavnog i nenastavnog osobljadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva12 – 311za djecu s teškoćama u razvoju 
 
Kontrola uvjeta obrazovanja za djecu i studente s teškoćama u razvojuUčenici i studenti s posebnim potrebamaNadzor nad uvjetima za život i rad, a osobito sigurnosnim uvjetima kretanja za djecu i mlade s posebnim potrebamadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva20 – 501jednom u 2 godinejednom godišnjedvaput godišnje
SAVJETOVALIŠNI RAD
Savjetovanje učenika i studenata s teškoćama u psihofizičkom razvojuUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiSavjetovanje učenika ili studenata o mogućnostima individualizirane prilagodbe uvjeta školskog okruženja i obrazovnog programa s obzirom na specifičnosti teškoćadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 7513 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Savjetovanje učenika i studenata s problemima učenjaUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiRad s učenicima i studentima sa školskim neuspjehom te praćenje uspješnosti savladavanja obrazovnog programadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 7513 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Savjetovanje u svrhu očuvanja i unaprjeđenja zdravlja i zdravijeg načina životaUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiRad s učenicima i studentima u rješavanju najčešćih zdravstvenih i psihosocijalnih problema te usmjeravanje k usvajanju zdravijih navika i stavovadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 7513 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Savjetovanje učenika i studenata o očuvanju i unaprjeđenju reproduktivnog zdravljaUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studenti, osobito spolno aktivni adolescentiSavjetovališni rad s mladima i studentima o odnosima među spolovima, usvajanju odgovornog spolnog ponašanja te uporabi kontracepcijedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 7513 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Savjetovanje učenika i studenata s rizicima po zdravljeUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiSavjetovališni rad s mladima i studentima s rizicima po zdravlje, kao što su problemi u ponašanju, uporaba nedozvoljenih sredstava i sredstava ovisnosti, maloljetnička delikvencijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 7513 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Savjetovanje učenika i studenta s kroničnim poremećajima zdravljaUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiSavjetovališni rad s mladima i studentima s kroničnim poremećajima zdravlja i invaliditetom, praćenje zdravstvenog stanja i funkcioniranja, posebno u školskom okruženjudoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 7513 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Savjetovanje učenika i studenata o očuvanju i unaprjeđenju mentalnog zdravljaUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiSavjetovališni rad s mladima i studentima o najčešćim problemima mentalnog zdravlja (stres, depresija, anksioznost, nedostatak samopouzdanja i samopoštovanja i dr.)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 7513 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Savjetovanje učenika i studenata po odabiru budućeg zanimanjaUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiSavjetovanje učenika ili studenata uz profesionalnu orijentacijudoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 7513 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Savjetovanje i konzultacije s stručnim suradnicima škole/visokoškolske ustanove i nastavnicimaUčitelji, profesori i stručni suradnici u osnovnim i srednjim školamaProvodi se kao dio svakog sistematskog i drugog preventivnog pregleda u svrhu praćenja i zdravstvenog nadzora svih učenikadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 7513 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Savjetovanje roditelja / ‌‌starateljaSavjetovanje u svrhu rješavanja aktualnih problema u vezi sa školom, ponašanjem, sazrijevanjem te odnosima u obiteljiIntervju, savjet, primjena odgovarajućih stručnih intervencijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije30 – 7513 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Savjetovanje obiteljiSavjetovanje u svrhu rješavanja aktualnih problema u vezi sa školom, ponašanjem, sazrijevanjem te odnosima u obiteljiIntervju, savjet, primjena odgovarajućih stručnih intervencijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije30 – 7513 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Kratki savjet ili konzultacija s liječnikom 
Intervju, kratki savjetdoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine 
7 – 1813 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Kratki savjet ili konzultacija sa sestrom 
Kratki savjetdoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine 
5 – 1213 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
Telefonski poziv 
Kratki savjetdoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije5 – 1213 sata na tjedan7,5 sati na tjedan13 sati na tjedan
AKTIVNA SKRB
Aktivna skrb i savjetovanje učenika i studenata s akutnim poremećajima zdravlja, a posebno onih koji se školuju izvan mjesta prebivalištaUčenici i studenti s akutnim bolestima i poremećajima zdravljaPraćenje i kontrola te utvrđivanje potrebnih mjera zdravstvene zaštite u odgoju i obrazovanjudoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije30 – 752za sve učenike s akutnim bolestima i poremećajima zdravlja 
 
Aktivna skrb i savjetovanje učenika i studenata s kroničnim poremećajima zdravljaUčenici i studenti s kroničnim bolestima i poremećajima zdravljaPraćenje učenika i studenata koji boluju od kroničnih poremećaja zdravlja u odnosu na zdravstveno stanje i sposobnosti te potrebne mjere zdravstvene zaštite u odgoju i obrazovanju kao i praćenje uspješnosti savladavanja obrazovnog programadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije30 – 752za sve učenike s kroničnim bolestima i poremećajima zdravlja 
 
Aktivna skrb i savjetovanje učenika i studenta s rizicima po zdravljeUčenici i studenti s rizicima po zdravlje i rizičnim ponašanjemUočavanje i prepoznavanje djece i mladih s rizicima po zdravlje i poremećajima ponašanja (prekomjerna tjelesna težina, sklonost ovisničkom ponašanju – konzumiranju alkohola, eksperimentiranju s psihoaktivnim drogama, sklonost promiskuitetnom ponašanju, bijeg od kuće, izbjegavanje nastave, maloljetničkoj delikvenciji i dr.); individualni savjetovališni i zdravstveno-odgojni rad, suradnja sa stručnim službama škole, s obitelji djeteta, adolescenta ili studenta te centrima za socijalni raddoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije30 – 752za sve učenike s rizicima po zdravlje i rizičnim ponašanjem 
 
Aktivna skrb o učenicima s teškoćama u psihičkom ili fizičkom razvojuUčenici s teškoćama u psihičkom ili fizičkom razvojuRegistracija i evidencija učenika koji su zbog ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju razvrstani po stručnim komisijama zdravstva i prosvjete ili socijalne skrbi; za svu djecu integriranu u redovne škole ili polaznike specijalnih škola nužna je stalna suradnja sa stručnim službama škole u svrhu praćenja zdravstvenog stanja i sposobnosti djeteta te uspješnosti savladavanja predviđenog odgojno-obrazovnog programadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije30 – 752za učenike s teškoćama u razvoju 
 
Dijagnostička obrada upućivanjem u primarni laboratorijUčenici i studenti u skrbiPropisivanje uputnice sukladno propisanim probirima i prema indikacijidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva1 – 21učenici i studenti u skrbi 
 
Dijagnostička obrada upućivanjem na sekundarnu razinu zdravstvene zaštiteUčenici i studenti u skrbiPropisivanje uputnice za djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite prema indikacijidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije1 – 21učenici i studenti u skrbi 
 
ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA
Zdravstveni odgoj za učenike i studente prema definiranim temama:
Pravilno pranje zuba po modelu – I. razred osnovne škole
Skrivene kalorije – III. razred osnovne škole
Promjene vezane uz pubertet i higijena – V. razred osnovne škole
Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje – I. razred srednje škole
Zaštita reproduktivnog zdravlja – II. razred srednje škole
Učenici osnovnih i srednjih školaZdravstveni odgoj se u pravilu provodi u školi, a metode su predavanja, rasprava, radionica, intervju, rad u malim grupama, parlaonica, tribina, edukacija vršnjaka***doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva60 – 1501za sve učenike prema programu Zdravstvenog odgoja 
 
Zdravstveni odgoj prema zahtjevima i indikacijama kao zasebna aktivnost i/‌‌ili integrirana u sistematske preglede i cijepljenjaUčenici osnovnih i srednjih škola, studentiZdravstveni odgoj se u pravilu provodi u školi, a metode su predavanja, rasprava, radionica, intervju, rad u malim grupama, parlaonica, tribina, edukacija vršnjakadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva60 – 1502 
prema potrebama uz sistematske preglede 
Zdravstveni odgoj za roditeljeRoditelji učenika prvog, petog i osmog razreda osnovnih škola i prvog razreda srednjih školaSudjelovanje na roditeljskim sastancima; sudjelovanje doktora roditeljskom sastanku u petom i osmom razredu osnovne škole u svezi s problemima sazrijevanja i izbora zvanja, te u prvom razredu srednje školedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije60 – 1502 
u petim i osmim razredimau prvim, petim i osmim razredima osnovne škole te u prvom razredu srednje škole
Zdravstveni odgoj za radnike školeČlanovi Učiteljskog vijećaRad na stručnoj izobrazbi prosvjetnih djelatnika u svrhu unaprjeđivanja rješavanja specifične zdravstvene problematike; sudjelovanje na Nastavničkom vijeću jednom godišnjedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije60 – 1502 
jednom godišnje po školi 
UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI RADI PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA
Pregled i procjena psihofizičke sposobnostiDjeca i studenti s psihofizičkim poteškoćama i poremećajimaUtvrđivanje zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnostidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine; doktor medicine, specijalist medicine rada i športa (za učenike koji žele školovanje za strukovna zanimanja)prvostupnik sestrinstva, magistar psihologije30 – 751za učenike i studente s teškoćama u razvoju i utjecajnim zdravstvenim teškoćama 
 
Dodatni ciljani pregledi za primjereni oblik školovanjaDjeca i studenti s psihofizičkim poteškoćama i poremećajimaProvodi se u tijeku postupka ciljano za utvrđivanje specifičnih stanja i poremećajadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine; doktor medicine, specijalist medicine rada i športa (za učenike koji žele školovanje za strukovna zanimanja)prvostupnik sestrinstva, magistar psihologije15 – 371za učenike i studente s teškoćama u razvoju i utjecajnim zdravstvenim teškoćama 
 
Timska sintezaTimovi stručnjakaKonzultacija, rasprava, diferencijalno dijagnostički postupcidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine; doktor medicine, specijalist medicine rada i športa (za učenike koji žele školovanje za strukovna zanimanja)prvostupnik sestrinstva, magistar psihologije15 – 371za učenike i studente s teškoćama u razvoju i utjecajnim zdravstvenim teškoćama 
 
Ekspertiza o primjerenom programu školovanjaDjeca i studenti s psihofizičkim poteškoćama i poremećajimaSinteza nalaza i postupaka te konačna ekspertna procjena stanjadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine; doktor medicine, specijalist medicine rada i športa (za učenike koji žele školovanje za strukovna zanimanja)prvostupnik sestrinstva, magistar psihologije60 – 1501prema potrebi 
 
Upisivanje završnog rješenja o primjerenom programuDjeca i studenti s psihofizičkim poteškoćama i poremećajimaUpisivanjedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije5 – 121za učenike i studente s teškoćama u razvoju i utjecajnim zdravstvenim teškoćama 
 
Rad u povjerenstvima Ureda državne/‌‌gradske uprave i povjerenstvima sveučilišta ili veleučilištaučenici/‌‌studenti sa psihofizičkim teškoćama i poremećajimaSjednica povjerenstvadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologijevarijabilan raspon1za učenike s teškoćama, prema potrebi 
 
OSTALE AKTIVNOSTI
Planiranje mjera i aktivnosti prema predviđenom programu radaPopulacija u skrbi i suradnici u provođenju mjeraOrganizacija i planiranje godišnjih, mjesečnih i tjednih aktivnosti te usuglašavanje s ostalim sudionicimadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije30 – 751jednom mjesečno 
 
Priprema pojedinih aktivnostiPopulacija u skrbi i suradnici u provođenju mjeraPriprema edukacijskih materijala (letaka), odgovarajućih metodskih jedinica, edukacije edukatora, izjave za medije, mrežne objave novostidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije90 – 2251jednom mjesečno 
 
Priprema i provođenje pojedinih aktivnosti vezanih uz specifične okolnosti u okruženju (epidemija, elementarne nepogode itd.)Populacija u skrbi i suradnici u provođenju mjeraPriprema i provođenje aktivnosti te koordinacija sa suradnicima, vezana uz specifične okolnosti s ciljem zaštite zdravlja pojedinca i populacije iz nadležnostidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva90 – 2251jedanput ili dvaput mjesečno 
 
Priprema stručnog teksta za objavljivanje u medijimaPopulacija u skrbi i suradnici u provođenju mjeraPriprema i izrada stručnih tekstovadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva60 – 1501jednom mjesečno 
 
Priprema za sudjelovanje u radijskim i TV emisijamaPopulacija u skrbi i suradnici u provođenju mjeraPripremadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva60 – 1501jednom mjesečno 
 
Suradnja i koordinacija na razini primarne zdravstvene zaštite i s ostalim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i drugim sektorimaZdravstveni djelatnici uključeni u zbrinjavanje učeničke populacije u skrbi, djelatnici centara za socijalnu skrbKoordinacija, suradnja i obavještavanje na razini službi primarne zdravstvene zaštite, a po potrebi i s ostalim zdravstvenim radnicima, socijalnim radnicima i drugim suradnicimadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije10 – 252 
jednom mjesečno 
Registriranje, evidentiranje, evaluacija i izvještavanjePopulacija u skrbiRegistriranje i evidentiranje djece i mladeži u skrbi u svrhu planiranja rada i aktivnosti; godišnje izvješćivanje i evaluacija rada i aktivnosti te analiza zdravstvenog stanja djece u skrbi, prema važećim propisimadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva, magistar psihologije90 – 2251jednom mjesečno 
 
MJERE LIJEČENJA I REHABILITACIJE
Dijagnostika i liječenje učenika i studenata koji se školuju izvan mjesta prebivalištaUčenici i studenti s akutnim bolestima i poremećajima zdravlja kojizbog školovanja imaju boravište izvan mjesta prebivalištaAnamneza, pregled, dijagnostika i liječenje uključujući propisivanje lijekova na recept – prema smjernicama strukedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva20 – 503za sve učenike s akutnim bolestima i poremećajima zdravlja 
 
Prva pomoć do dolaska hitne pomoćiSvima kojima je potrebna, a nalaze se u neposrednoj blizini ordinacijeIntervencije prema utvrđenim potrebama i algoritmima strukedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 751za sve učenike osnovnih i srednjih škola 
 
B. DODATNI PROGRAM MJERA
 
 
EKGdoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva25 – 623I00-I52 
 
 
 
Spirometrijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva20 – 503J20-J99, C34 
 
 
 
Rinoskopijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 373J00-J06, J30-J39, C30-C32, C76, D03, D04, D10, D14, D17, D23, D37, D38, S00-S09, T16-T18 i Q30 
 
 
 
Otoskopijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 373H60-H75 
 
 
 
Ispiranje zvukovodadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 373H61 
 
 
 
Oftalmoskopijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 373H00-H59 
 
 
 
Dermatoskopijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva20 – 503L00-L99 
 
 
 
Uzimanje mikrobioloških uzoraka (nosa, uha, grla, uretre)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 373A00-R99 
 
 
 
Digitorektalni pregleddoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 373K00-K93 
 
 
 
Glukometrijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 373E10-E16 
 
 
 
Adheoliza prepucijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva15 – 373N47 
 
 
 
Pregled ultrazvukom pojedinog organskog sustavadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva30 – 753A00-T98 
 
 
 
Opskrba površinskih manjih rana uključujući šivanje, postavljanje steristripa i previjanjedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicineprvostupnik sestrinstva20 – 501S00-T14 
 
* Pregled uključuje: uzimanje i nadopunu općih podataka, osobnu, socijalnu i obiteljsku anamnezu, prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju, intervju s razrednikom o prilagodbi na predmetnu nastavu, cjeloviti somatski pregled; uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i osobna anamneza: kronične bolesti, preboljele bolesti, preosjetljivosti, operacije, prehrana, izvanškolske aktivnosti, dob menarhe/polucije, menstruacijski ciklus; razgovor s razrednikom o prilagodbi na predmetnu nastavu: uzimanje podataka o školskom uspjehu, svladavanju školskog gradiva, smetnjama ponašanja i socijalizaciji; cjeloviti somatski pregled: mjerenje tjelesne visine, tjelesne mase i indeksa tjelesne mase (BMI), krvni tlak/puls; ispitivanje oštrine vida standardiziranim logMAR-tablicama, inspekcija kože, Cover-test, vanjski pregled nosa, pregled usne šupljine i zuba, utvrđivanje odstupanja u glasu i govoru, palpacija štitne žlijezde, auskultacija srca, pregled spolovila i utvrđivanje spolnog razvoja prema Tanneru i Praderu, pregled periferne cirkulacije, tjelesnog držanja i strukturnih deformacija kralježnice, univerzalni probir na porodičnu hiperkolesterolemiju, proteinuriju i anemiju, ostali ciljani pregledi prema indikaciji
** Objašnjenje razine nužnosti: razina nužnosti 1 – obvezno se provode na primarnoj razini zdravstvene zaštite (djelatnost preventivno – odgojnih mjera školske djece i studenata); razina nužnosti 2 – provodi se na primarnoj razini zdravstvene zaštite u slučaju dostatnih ljudskih kapaciteta; razina nužnosti 3 – provodi se u slučaju osiguranih dodatnih izvora financiranja odnosno ljudskih i materijalnih resursa koji uz potpunu provedbu 1. i 2. razine nužnosti ostavlja prostora i za ove mjere.
*** Specifičnost različitih postupaka definirana je šifrarnikom postupaka1.9. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SPECIFIČNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RADNIKA

Medicina rada
MJERA / GRUPA POSTUPAKANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAIZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske graneSURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaSpecifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard
Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod.
Preventivni pregledi radnika s obzirom na radne uvjete te opasnosti, štetnosti i napore pri obavljanju poslova
Prethodni pregled radnika prije zaposlenja na poslovima s posebnim uvjetima rada, te kod premještaja na te poslovepo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Poslovi koji zahtijevaju odgovornost za sigurnost drugih i okolišapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnostipo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Upravljanje i rukovanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogonpo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rukovanje uređajima na postrojenju za dobivanje i preradu sirove nafte i plinapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovimapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Signalista – vezivanje tereta, davanje upozorenja pri radu s dizalicom, usmjeravanje prometa, davanje upozorenja na opasnost i dr.po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lakozapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinovapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rukovanje uređajima za opskrbu zrakom radnika u rudnicima, kesonima i pri obavljanju ronilačkih poslovapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona većeg od 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevimapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Izrada eksploziva i rukovanje eksplozivom (svi poslovi u procesu izrade baruta i drugih eksploziva, pakiranje, skladištenje i manipulacija u primjeni, uključivo i poslovi pomoćnika palioca mina)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rad na poslovima vozača kojima je to osnovno zanimanje – Pregled radnika koji sudjeluju u javnom prometupo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 137/‌‌15, 132/17, 10/20) 
 
Rad na visinipo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)20 – 5017 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Upravljanje dizalicama na mehanizirani pogonpo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)20 – 5017 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Građevinsko-montažni poslovi na podizanju skela, postavljanja oplata i ogradapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)20 – 5017 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Ronilački poslovipo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)20 – 5017 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Vatrogasci (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) 
 
Punjenje i paljenje mina – pirotehničara (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431temeljem Zakona o protuminskom djelovanju (NN 110/15, 118/18, 98/19, 114/22, 59/23) 
 
Rad na poslovima čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti i rad na poslovima privatnog detektiva (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športa- čuvari: medicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)
- zaštitari u privatnoj zaštiti: medicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja); doktor medicine, specijalist psihijatrije; doktor medicine, specijalist neurologije; doktor medicine, specijalist oftalmologije i optometrije
17 – 4317 – 431temeljem Zakona o privatnoj zaštiti (NN 16/20, 114/22) i Pravilnika o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN 38/‌‌04, 106/‌‌04, 38/08, 16/‌‌11, 16/20) 
 
Pregledi radnika koji rade na željeznici (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431temeljem Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkih sustava (NN 63/20), Pravilnika o ovlaštenju strojovođa (NN 47/22), Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 53/‌‌15), Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 122/‌‌16, 63/20) 
 
Rad na poslovima državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima uprave za zatvorski sustav (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431temeljem Pravilnika o mjerilima, postupku utvrđivanja te o izboru članova i načinu rada Povjerenstva za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije (NN 121/22) 
 
Rad na poslovima članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431temeljem Pomorskog zakonika (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19), Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/‌‌07, 107/‌‌14), Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe (NN 4/‌‌16, 144/21) 
 
Rad na poslovima zrakoplovnog osoblja (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431temeljem Zakona o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje (NN 4/‌‌01), Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje (NN 29/11), Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća (NN 31/19), Pravilnika o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije (NN 153/‌‌14) 
 
Rad na poslovima pripadnika oružanih snaga (posebni propis)prema odredbama posebnih propisa Ministarstva obrane Republike Hrvatskeobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431temeljem Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19), Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42/14, 134/15, 109/16, 97/17) 
 
Rad na poslovima policijskih službenika (posebni propis)prema odredbama posebnih propisa Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatskeobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športa u Domu zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatskemedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431temeljem Zakona o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19), Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (NN 113/12, 37/18, 51/18) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen bucipo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431temeljem Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/‌‌08, 71/14), Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/‌‌21), Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/‌‌07) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen vibracijama i potresanju koja se prenose na dio tijela i cijelo tijelopo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra20 – 5017 – 431temeljem Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/‌‌08) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen povišenom atmosferskom tlakupo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra20 – 5017 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rad s izvorima ionizirajućih zračenja (posebni propis)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431temeljem Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22), Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (NN 66/‌‌18, 36/22), Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/‌‌18, 6/22) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen neionizirajućem zračenjupo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431temeljem Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91/10, 114/18), Pravilnika o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja (NN 59/‌‌16) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen nefibrogenim i organskim prašinama (i prašini umjetnih gnojiva)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431temeljem Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu (NN 129/‌‌20) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen fibrogenim prašinama (i tvrdog metala)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu (NN 129/‌‌20) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen dišnim nadražljivcima (kiseline i lužine, ugljični disulfid, pare nafte i derivata, halogeni derivati, benzen i drugi homolozi te nitro- i amino-derivati benzena)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen kemijskim zagušljivcima (ugljični monoksid, cijanovodik)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen olovu, tetraetil-olovupo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen niklu i njegovim spojevimapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen krom i njegovi spojevipo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen kadmijupo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen organskim otapalima (glikoli, pare nafte i derivata, halogeni derivati, benzen i drugi homolozi, te nitro- i amino-derivati benzena)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen plastičnoj masi i umjetnim smolama (i vinil-klorid-monomer)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen infektivnim agensimapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/‌‌07), Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 116/18) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen pesticidima (organofosforni, karbamatni i drugi pesticidi)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen pari i prašini živepo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen i radi s citostaticima (posebni propis)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen kancerogenima i/‌‌ili mutagenima (posebni propis)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Rad na poslovima obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (posebni propis)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen profesionalno rijetkim tvarima u RH – mangan, vanadij, berilij, arsen, fosfor, fluor, antimonpo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovetim medicine rada i športa (prema vrsti pregleda hematološko-biokemijski laboratorij, toksikološki laboratorij i doktori medicine – specijalisti drugih specijalnosti)medicinska sestra17 – 4317 – 431temeljem Zakona o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07), u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen i radi u nepovoljnoj mikroklimipo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Poslovi kod kojih radnik izložen dinamičkim tjelesnim opterećenjima i teškom fizičkom radupo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN 73/21) 
 
Poslovi kod kojih radnik ima statička tjelesna opterećenjapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN 73/21) 
 
Poslovi kod kojih radnik radi za videoterminalom (posebni propis)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra7 – 187 – 181u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN 73/21) 
 
Poslovi kod kojih radnik ima i noćni rad (Zakon o radu)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (NN 32/‌‌15) 
 
Poslovi kod kojih radnik radi na normu (smjernice Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) i smjernicama Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora 
 
Poslovi kod kojih radnik ima terenski rad (smjernice Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) i smjernicama Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora 
 
Poslovi koji imaju visoke kognitivne i emocionalne zahtjeve (smjernice Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) i smjernicama Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora 
 
Poslovi koje radnici ili osobe na radu obavljaju pod zemljompo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Prethodni pregled osoba za rad u inozemstvu (put, rad i boravak u inozemstvu)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovimadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Periodički pregled radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili obavezni zdravstveni pregledi po posebnim propisimapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Poslovi koji zahtijevaju odgovornost za sigurnost drugih i okolišapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnostipo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Upravljanje i rukovanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogonpo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rukovanje uređajima na postrojenju za dobivanje i preradu sirove nafte i plinapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovimapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Signalista – vezivanje tereta, davanje upozorenja pri radu s dizalicom, usmjeravanje prometa, davanje upozorenja na opasnost i dr.po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lakozapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinovapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rukovanje uređajima za opskrbu zrakom radnika u rudnicima, kesonima i pri obavljanju ronilačkih poslovapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona većeg od 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevimapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Izrada eksploziva i rukovanje eksplozivom (svi poslovi u procesu izrade baruta i drugih eksploziva, pakiranje, skladištenje i manipulacija u primjeni, uključivo i poslovi pomoćnika palioca mina)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rad na poslovima vozača kojima je to osnovno zanimanje – Pregled radnika koji sudjeluju u javnom prometupo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 137/‌‌15, 132/17, 10/20) 
 
Rad na visinipo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Upravljanje dizalicama na mehanizirani pogonpo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Građevinsko-montažni poslovi na podizanju skela, postavljanja oplata i ogradapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Ronilački poslovipo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima radaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Djelatnost vatrogasaca (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) 
 
Punjenje i paljenje mina – pirotehničara (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311temeljem Zakona o protuminskom djelovanju (NN 110/15, 118/18, 98/19, 114/22, 59/23) 
 
Rad na poslovima čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti i rad na poslovima privatnog detektiva (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311temeljem Zakona o privatnoj zaštiti (NN 16/20, 114/22) i Pravilnika o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN 38/‌‌04, 106/‌‌04, 38/08, 16/‌‌11, 16/20) 
 
Pregledi radnika koji rade na željeznici (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311temeljem Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkih sustava (NN 63/20), Pravilnika o ovlaštenju strojovođa (NN 47/22), Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 53/‌‌15), Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 122/‌‌16, 63/20) 
 
Rad na poslovima državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima uprave za zatvorski sustav (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311temeljem Pravilnika o mjerilima, postupku utvrđivanja te o izboru članova i načinu rada Povjerenstva za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije (NN 121/22) 
 
Rad na poslovima članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311temeljem Pomorskog zakonika (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19), Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/‌‌07, 107/‌‌14), Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe (NN 4/‌‌16, 144/21) 
 
Rad na poslovima zrakoplovnog osoblja (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311temeljem Zakona o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje (NN 4/‌‌01), Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje (NN 29/11), Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća (NN 31/19), Pravilnika o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije (NN 153/‌‌14) 
 
Rad na poslovima pripadnika oružanih snaga (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada – odredbe MORHdoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311temeljem Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19), Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42/14, 134/15, 109/16, 97/17) 
 
Rad na poslovima policijskih službenika (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada – odredbe MUP RHdoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311temeljem Zakona o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19), Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (NN 113/12, 37/18, 51/18) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen bucipo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311temeljem Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/‌‌08, 71/14), Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/‌‌21), Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/‌‌07) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen vibracijama i potresanju koja se prenose na dio tijela i cijelo tijelopo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311temeljem Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/‌‌08) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen povišenom atmosferskom tlakupo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Rad s izvorima ionizirajućih zračenja (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika i učenika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311temeljem Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22), Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (NN 66/‌‌18, 36/22), Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/‌‌18, 6/22) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen neionizirajućem zračenjupo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311temeljem Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91/10, 114/18), Pravilnika o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja (NN 59/‌‌16) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen nefibrogenim i organskim prašinama (i prašini umjetnih gnojiva)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311temeljem Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu (NN 129/‌‌20) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen fibrogenim prašinama (i tvrdog metala)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu (NN 129/‌‌20) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen dišnim nadražljivcima (kiseline i lužine, ugljični disulfid, pare nafte i derivata, halogeni derivati, benzen i drugi homolozi, te nitro- i amino- derivati benzena)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen kemijskim zagušljivcima (ugljični monoksid, cijanovodik)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen olovu, tetraetilolovupo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen niklu i njegovim spojevimapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen kromu i njegovi spojevipo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen kadmijupo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen organskim otapalima (glikoli, pare nafte i derivata, halogeni derivati, benzen i drugi homolozi, te nitro- i amino- derivati benzena)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen plastičnoj masi i umjetnim smolama (npr. vinil-kloridni monomer)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen infektivnim agensimapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/‌‌07), Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 116/18) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen pesticidima (organofosforni, karbamatni i drugi pesticidi)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen pari i prašini živepo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen i radi s citostaticima (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen kancerogenima i/‌‌ili mutagenima (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Rad na poslovima obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (posebni propis)prema odredbama posebnih propisaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/‌‌18, 1/21) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen profesionalno rijetkim tvarima u RH – mangan, vanadij, berilij, arsen, fosfor, fluor, antimonpo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311temeljem Zakona o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07), u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Poslovi kod kojih je radnik izložen i radi u nepovoljnoj mikroklimipo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Poslovi kod kojih radnik izložen dinamičkim tjelesnim opterećenjima i teškom fizičkom radupo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Poslovi kod kojih radnik ima statička tjelesna opterećenjapo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Poslovi kod kojih radnik radi za videoterminalom (posebni propis)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN 73/21) 
 
Poslovi kod kojih radnik ima i noćni rad (Zakon o radu)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14), Pravilnikom o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (NN 32/‌‌15) 
 
Poslovi kod kojih radnik radi na normu (smjernice Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) i smjernicama Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora 
 
Poslovi kod kojih radnik ima terenski rad (smjernice Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) i smjernicama Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora 
 
Poslovi koji imaju visoke kognitivne i emocionalne zahtjeve (smjernice Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora)po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i/‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 312 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) i smjernicama Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora 
Poslovi koje radnici ili osobe na radu obavljaju pod zemljompo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslovaobavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3712 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Preventivni pregled radnika koji se češće ozljeđuju na raduobavljanje pregleda s funkcionalnim ispitivanjima i dodatnom obradom radnika ovisno o ozljedi; po potrebi se obavlja i ispitivanje uvjeta rada te procjena opasnostiradnici koji su imali ozljede na radudoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)20 – 5012 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Praćenje zdravstvenog stanja radnika i/‌‌ili umirovljenika koji su ili su bili izloženi posebnim opasnostima po zdravljeprocjenjivanje zdravstvenog stanja i utjecaja štetnosti na zdravljepreventivni pregledi radnika i/‌‌ili umirovljenika koji su bili izloženi štetnim profesionalnim čimbenicima na prijašnjem radnom mjestu, kao što su npr. fibrogene prašine i karcinogenidoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra20 – 5012 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Promicanje zdravlja i prevencija bolesti
Edukacija o zdravlju, sigurnosti, organizaciji i zaštitnim sredstvimagrupna edukacija ili savjetovanje vezano uz opasnosti po zdravlje prisutne u pojedinim radnim procesima te načinima zaštite od njihovog štetnog djelovanjaovom mjerom treba obuhvatiti sve radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada i na radnim mjestima s povećanim rizikom po oštećenje zdravljadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra30 – 7530 – 751u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Savjetovanje o zdravlju i sigurnostidavanje savjeta na individualnoj razini zbog problema vezanih uz utjecaj rada na zdravljesvi zaposleni radnicitim medicine rada i športamedicinska sestra7 – 187 – 181u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Promicanje zdravlja korištenjem zdravstveno-edukativnih materijalaprovođenje izradom i raspodjelom pisanih materijala usmjerenih savjetovanju i prosvjećivanju, poticanju prihvaćanja novih znanja i načina života i rada u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja na radusvi zaposleni radnicidoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra60 – 15060 – 1501u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Promicanje zdravlja i edukacija radnika o praktičkoj primjeni preventivnih mjera za očuvanje zdravlja na radueduciranje radnika o individualnim praktičnim mjerama za očuvanje zdravljasvi zaposleni radnicidoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra5 – 125 – 121u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti kojima su izloženigrupna edukacija radnikasvi zaposleni radnicidoktor medicine, specijalist medicine rada i športa 
30 – 75 
2 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolestigrupna edukacija radnikasvi zaposleni radnicidoktor medicine, specijalist medicine rada i športa 
15 – 3715 – 372 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s magistrom psihologije (sa specijalnošću iz područja), na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca – POSTUPNIK kod neželjenih incidenata prema zdravstvenim djelatnicima (fizički ili verbalni napad pacijenata ili rodbine)grupna edukacijasvi zaposleni radnicidoktor medicine, specijalist medicine rada i športamagistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3715 – 372 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
Edukacija radnika o značajnosti promicanja tjelesne aktivnosti u očuvanju radne sposobnostigrupna edukacija o pozitivnom učinku tjelesne aktivnosti na zdravlje te time i očuvanju radne sposobnostisvi zaposleni radnicidoktor medicine, specijalist medicine rada i športaprvostupnik fizioterapije30 – 75 
2 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
Edukacija radnika o važnosti i načinu provođenja tjelesne aktivnosti na radnom mjestugrupna edukacija i savjetovanje o načinu izvođenja vježbi ovisno o radnom mjestusvi zaposleni radnicidoktor medicine, specijalist medicine rada i športaprvostupnik kineziologije; magistar kineziologije; fizioterapeutski tehničar; prvostupnik fizioterapije15 – 3715 – 372 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavodaedukacija radnika prema zahtjevu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranjeciljane grupe radnikadoktor medicine, specijalist medicine rada i športaovisno o projektuvarijabilan rasponvarijabilan raspon3 
 
ovisno o projektu
Edukacija radnika o pružanju prve pomoći ovisno o štetnostima radnog mjestagrupna edukacijaodređeno Pravilnikom o pružanju prve pomoći na radnom mjestudoktor medicine, specijalist medicine rada i športa 
150 – 375 
1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Ocjenjivanje uvjeta rada radi zaštite od profesionalnih bolesti, ozljeda na radu i bolesti vezanih uz rad
Ocjenjivanje uvjeta rada radi zaštite od profesionalnih bolesti, ozljeda na radu i bolesti vezanih uz radprovodi se obilascima radnih mjestasva radna mjesta u skrbi specijalista medicine radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra27 – 68 
1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Zakonom o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07) 
 
Ocjenjivanje uvjeta rada u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjestaprovodi se obilascima radnih mjesta i analizom zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjestasvi zaposleni radnicidoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra45 – 112 
1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Zakonom o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07) 
 
Interpretacije nalaza monitoringa / ‌‌biomonitoringa štetnosti u radnom okolišuprovodi se iza učinjenog biomonitoringasvi izloženi radnicidoktor medicine, specijalist medicine rada i športa 
5 – 12 
1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Zakonom o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07) 
 
Registriranje, evidentiranje i izvještavanje
Registriranje i evidentiranjevođenje osobne zdravstvene dokumentacije radnika, dnevne/‌‌mjesečne godišnje evidencije ukupnih aktivnosti, izradu i dostavljanje izvješća, isprava, analiza i obradu medicinske i druge dokumentacijeza sve mjeredoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra5 – 125 – 121u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Izvješćivanje Zavodaizvješćivanje u obliku i opsegu određenom aktima Zavodaza sve mjeredoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra5 – 125 – 121u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Izvješćivanje Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za potrebe zdravstvene statistikeizvješćivanje u obliku i opsegu određenom zakonomza sve mjeredoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3715 – 371u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Izvješća poslodavcuizvješćivanje poslodavaca o obavljenim pregledima i aktivnostima u skupnom obliku, te izvješćivanje o radnoj sposobnosti pojedinog radnika upućenog na pregled (uvjerenje/‌‌svjedodžba)svi zaposlenici i njihovi poslodavcidoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 3715 – 371u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Izvješćivanje radnika o rezultatima zdravstvenog pregleda.izvješćivanje radnika o rezultatima zdravstvenog pregleda.radnici koji su pristupili preventivnim pregledimadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Evidencija podataka o radnicima koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštitipokazatelji zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara; podaci o liječniku koji je izvršio pregled, vrsti pregleda (prethodni, redoviti, nadzorni), pregledanim radnicima (dob, spol, vrsta poslova, podaci o radnoj sposobnosti, razlog ograničenja, vrsta ograničenja), mjestu pregledasvi radnici koji rade kao čuvari ili zaštitariSlužba za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radu HZJZtimovi medicine rada i športavarijabilan rasponvarijabilan raspon1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Zakonom o zaštiti na radu (71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
 
Evidencija podataka o radnicima koji pri radu drže i nose oružjepodaci o liječniku koji je izvršio pregled, vrsti pregleda (prethodni, redoviti, nadzorni), pregledanim radnicima (dob, spol, vrsta poslova, podaci o radnoj sposobnosti, razlog ograničenja, vrsta ograničenja), mjestu pregledasvi radnici koji pri radu drže i nose oružjeSlužba za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radu HZJZtimovi medicine rada i športavarijabilan rasponvarijabilan raspon1 
 
 
Evidencija podataka o prvoj uporabi bioloških agensaevidencija radnika koji su izloženi ili bi mogli biti izloženi biološkim agensima uključuje podatke o poslodavcu (ime i adresa tvrtke i/‌‌ili ustanove), imenu i kvalifikacijama stručnjaka zaštite na radu nalazima procjene rizika (priroda, stupanj i trajanje izloženosti)klasifikacija (vrsta, ime, skupina) biološkog agensa, mogući učinci na radnika predviđene mjere zaštite i preventivne mjeresvi radnici koji u radu rukuju ili dolaze u kontakt s biološkim agensimaSlužba za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radu HZJZposlodavci; službe zaštite na raduvarijabilan rasponvarijabilan raspon1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Koordiniranje i stručni nadzor ordinacija medicine rada na području Republike Hrvatskestručni nadzor ordinacija medicine rada uz preporukesve ordinacije medicine rada, medicine rada i sportaSlužba za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radu HZJZMinistarstvo zdravstva; HZZOvarijabilan rasponvarijabilan raspon1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Dijagnostika profesionalnih bolesti i bolesti povezanih uz rad
Dijagnostika profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz radprimjena odgovarajućih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno medicinskoj indikacijisvi zaposlenicidoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra20 – 507 – 181u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Zakonom o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07) 
 
Pregled i dijagnostički postupak radi utvrđivanja radne sposobnosti u slučaju profesionalne bolesti, ozljede na radu i njihovih posljedicaprovođenje pregleda i dijagnostičkih postupaka za određivanje privremene nesposobnosti za rad u slučaju profesionalne bolesti i ozljede na radu, a ako postoje indikacije, provedba vještačenja za invalidsku mirovinuradnici s promijenjenom radnom sposobnošćudoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra20 – 507 – 181u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakona o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07) i Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 75/14, 154/14,79/15, 139/15, 105/16, 40/17, 66/17, 109/17, 132/17, 119/18, 41/19, 22/20, 39/20, 2/22) 
 
Praćenje i analiza pobola radnika s osnove ozljeda na radu i profesionalnih bolestipraćenje i analiziranje zdravstvenog stanja i pobola te kretanje izostanaka s posla zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te predlaganje mjera sanacije i analiza na Odboru za zaštitu na radu četiri puta godišnjesvi zaposlenici kod poslodavacadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra30 – 75 
1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakona o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07) i Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 75/14, 154/14,79/15, 139/15, 105/16, 40/17, 66/17, 109/17, 132/17, 119/18, 41/19, 22/20, 39/20, 2/22) 
 
Mišljenje o ozljedi na raduanaliza uvjeta i načina rada s nastankom i stanjem ozljederadnici s ozljedom na radudoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra20 – 507 – 181u skladu s Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 75/14, 154/14, 79/15, 139/15, 105/16, 40/17, 66/17, 109/17, 132/17, 119/18, 41/19, 22/20, 39/20, 2/22) 
 
Suradnja na svim razinama zdravstvene zaštiteuspostavljanje razmjene informacija i koordiniranog djelovanja s ostalim djelatnostima svih razina zdravstvene zaštite osobito u brizi za radnike s povećanim rizikom za zdravlje te radnike oboljele od profesionalnih bolesti, bolesti vezanih uz rad te ozlijeđenih na raduradnici s promijenjenom radnom sposobnošćudoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra15 – 375 – 121u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Organiziranje prva pomoći i hitne medicinske pomoći u slučaju nesreće na raduuspostavljanje razmjene informacija i koordiniranog djelovanja s ostalim djelatnostima hitne medicinske pomoćisve tvrtkedoktor medicine, specijalist medicine rada i športatim hitne medicinske pomoći; doktor medicine, specijalist obiteljske medicine; ostale zdravstvene ustanove; zdravstveni radnici najbliži mjestu ozljede15 – 375 – 121u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesaobilazak radnog mjesta radi analize uvjeta i načina radasve tvrtkedoktor medicine, specijalist medicine rada i športa 
45 – 112 
2 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)obilazak radnog mjesta radi analize uvjeta i načina radaradnici s promijenjenom radnom sposobnošćudoktor medicine, specijalist medicine rada i športa 
30 – 75 
1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizikaobilazak radnog mjesta radi analize uvjeta i načina rada i/‌‌ili testiranje upitnikomsve tvrtkedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)45 – 11230 – 751u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
 
Procjena rizikaprovodi se obilascima radnih mjestasva radna mjesta u skrbi specijaliste medicine radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športaovlaštene ustanove za poslove procjene opasnosti150 – 375 
2 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
Otkrivanje i istraživanje štetnih faktora u novim tehnološkim procesima ili kod uporabe novih kemijskih tvaripraćenje utjecaja novih tehnoloških procesa ili novih kemijskih sastojaka na zdravlje radnika, obavljanje kliničkog pregleda radnika, specijalne laboratorijske obrade, funkcionalne dijagnostike prema indikaciji te ispitivanje radne okoline; istraživanju podliježu novi tehnološki procesi i nove sirovine kao potencijalno štetni čimbenici na zdravlje radnikatvrtke koje uvode nove tehnologije ili procesedoktor medicine, specijalist medicine rada i športadoktor medicine, specijalist medicine rada i športa, zaposlen u Službi za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radu HZJZ ili Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada‌‌; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)30 – 7530 – 752 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
Sudjelovanje u radu Odbora zaštite na raduu skladu s Zakonom o zaštiti na radu Odbor planira i nadzire primjenu pravila zaštite na radu, obavještavanje i obrazovanje iz zaštite na radu, vodi politiku sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i potiče stalno unapređivanje zaštite na radusve tvrtke s više od 50 zaposlenihdoktor medicine, specijalist medicine rada i športaposlodavac ili njegov ovlaštenik; rukovoditelj službe zaštite na radu; stručnjak za zaštitu na radu; povjerenici radnika ili njihov koordinator60 – 150 
1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Zakonom o zaštiti na radu (71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
 
Prethodni pregled radnika prije zaposlenjana poslovima koji nisu poslovi s posebnim uvjetima rada, niti su pregledi obvezni prema posebnim propisima, obavljaju se u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i ocjene opće zdravstvene sposobnosti za određene poslove kod radnika koji se prvi puta zapošljavaju ili se zapošljavaju nakon prekida rada dužeg od 6 mjeseciradnici koji se zapošljavaju na poslove koji nisu mjesta s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra10 – 2510 – 251u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
 
Prethodni pregled radnika za administrativne potrebeupisi u komore, natječaji za zvanja (fakultetska zvanja, zvanja sudskog vještaka i sl.)radnici koji se zapošljavaju na poslove koji nisu mjesta s posebnim uvjetima radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra10 – 2510 – 251u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
 
Preventivni sistematski pregledi radnika tijekom zaposlenjaobavljaju se u svrhu ranog otkrivanja kroničnih bolesti ili stanja (maligne bolesti, bolesti srčano-žilnog i živčanog sustava, šećerna bolest, itd.), otkrivanja bolesti koje mogu biti pogoršane radom (bolesti sustava za kretanje, dišne bolesti, psihosomatski poremećaji, srčano-žilne bolesti itd. ovisno o radnim uvjetima) te u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnostisvi zaposlenicidoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; doktori medicine, specijalisti različitih specijalnosti20 – 5020 – 503 
 
 
Sistematski pregled radnika mlađih od 21 godinepo utvrđenoj metodologiji obavljaju se sistematski pregled i obrada usmjereni na otkrivanje utjecaja uvjeta okoliša i nasljednih čimbenika na razvoj i zdravlje mladih radnikapregledu podliježu radnici mlađi od 21 godine kod kojih indikaciju za pregled postavi specijalist medicine radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra10 – 2510 – 251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Zakonom o zaštiti na radu (71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
 
Pregledi radnika zaposlenih u srednjem školstvuprema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)obavljaju se svake tri godinedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)10 – 2520 – 501u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Zakonom o zaštiti na radu (71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
 
Preventivni pregledi radnika kroničnih bolesnika, radnika sa smetnjama u psihičkom ili fizičkom razvoju, radnika koji se češće ozljeđuju i/‌‌ili obolijevaju i nakon dužeg bolovanjasistematski ili ciljani sistematski pregled radnika usmjeren na: oboljele od kroničnih bolesti, koje uvjeti rada mogu pogoršati; radnika sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju te radnika koji se češće ozljeđuju i/‌‌ili obolijevaju i nakon dužeg bolovanja; po potrebi poduzimaju se mjere u smislu liječenja i rehabilitacije ili se predlažu mjere za promjenu radnog mjesta a u svrhu očuvanja zdravlja i preostale radne sposobnostiradnici promijenjenog zdravstvenog stanjai/‌‌ili koji se češće ozljeđuju i/‌‌ili su bili na dužem bolovanjudoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3710 – 252 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Zakonom o zaštiti na radu (71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
Preventivna cijepljenja i izvješćivanje o cijepljenjuprovođenje preventivnih cijepljenja radnika zbog bolesti koje se epidemijski javljaju u pučanstvu, npr. cijepljenje protiv gripesvi zaposlenicidoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra2 – 62 – 63 
 
po potrebi
Ekspertizni pregledi i dijagnostički postupak za ocjenu radne sposobnosti, invalidnosti i preostale radne sposobnostiobavljanje ocjena: radne sposobnosti, invalidnosti i preostale radne sposobnosti na temelju pregleda i postojeće medicinske dokumentacije; dodatnih funkcionalnih ispitivanja te ostalih dijagnostičkih postupaka prema indikaciji i propisanom algoritmupregledu podliježu svi radnici kod kojih na temelju medicinskih kriterija postoji potreba utvrđivanja radne sposobnosti i/‌‌ili ocjena invalidnostidoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra30 – 755 – 122 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Zakonom o zaštiti na radu (71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
Provođenje medicinskog programiranog aktivnog odmora (MPAO)utvrđivanje potrebe za upućivanjem radnika na korištenje medicinsko programiranog aktivnog odmora u svrhu podizanja zdravstvene i radne sposobnosti radnika, a na osnovi rezultata preventivnih pregleda, medicinske i druge dokumentacije te po potrebi pregleda i funkcionalnih ispitivanjaradnici izloženi djelovanju štetnih i nepovoljnih faktora radne okolinedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra30 – 755 – 123 
 
po potrebi
Prethodni pregled učenika prije upisa u srednje školepo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene zdravstvene sposobnosti u odnosu na zahtjeve zanimanja za koje se učenik školujeobavljaju se pregledi svih učenika koji se upisuju u srednje obrtničke, tehničke škole koje zahtijevaju procjenu zdravstvene sposobnosti specijalista medicine radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4317 – 431u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o elementima i kriterijima za upisi u srednju školu i izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, 109/16, 47/17, 39/22) i Jedinstvenim popisom zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa za upise u 1. razred srednje škole 
 
Prethodni pregled kandidata prije upisa na fakultetepo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene zdravstvene sposobnosti u odnosu na zahtjeve zanimanja za koje se student školujeobavljaju se pregledi svih učenika i studenata koji se upisuju na fakultete koji zahtijevaju procjenu zdravstvene sposobnosti specijalista medicine radadoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)12 – 3112 – 311u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) 
 
Prethodni pregled kandidata za vozačaprema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)svi kandidati za vozačedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)17 – 4310 – 251u skladu s Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 137/‌‌15, 132/‌‌17, 10/20) 
 
Redovni nadzorni pregled vozačaprema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)vozači koji podliježu redovitom zdravstvenom nadzorudoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3710 – 251u skladu s Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 137/‌‌15, 132/‌‌17, 10/20) 
 
Izvanredni nadzorni pregled vozačaprema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)vozači koji su upućeni na izvanredni nadzorni zdravstveni pregleddoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)15 – 3710 – 251u skladu s Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 137/‌‌15, 132/‌‌17, 10/20) 
 
Pregled za držanje i nošenje oružjaprema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)osobe koje posjeduju ili žele posjedovati oružjedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja); doktor medicine, specijalist oftalmologije i optometrije; doktor medicine, specijalist psihijatrije17 – 4320 – 501u skladu sa Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/18, 42/20, 114/22), Pravilnikom o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 36/20) 
 
Pregled i mišljenje radi utvrđivanja radne sposobnosti na zahtjev izabranog liječnika opće/‌‌obiteljske medicine ili vještaka Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvoobavljanje ocjena: radne sposobnosti, invalidnosti i preostale radne sposobnosti na temelju pregleda i postojeće medicinske dokumentacije, dodatnih funkcionalnih ispitivanja te ostalih dijagnostičkih postupaka prema indikaciji i propisanom algoritmupregledu podliježu svi radnici kod kojih na temelju medicinskih kriterija postoji potreba utvrđivanja radne sposobnosti i/‌‌ili ocjena invalidnostidoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)30 – 755 – 122 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/‌‌10, 93/14) 
Pregled i mišljenje radi utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za rad ratnih vojnih invalida s općom radnom nesposobnošću za zapošljavanje na 3,5 sata dnevnoobavljanje ocjena: radne sposobnosti, invalidnosti i preostale radne sposobnosti na temelju pregleda i postojeće medicinske dokumentacije, dodatnih funkcionalnih ispitivanja te ostalih dijagnostičkih postupaka prema indikaciji i propisanom algoritmuobavljaju se pregledi svih koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslovedoktor medicine, specijalist medicine rada i športamedicinska sestra; magistar psihologije (sa specijalnošću iz područja)30 – 7515 – 371sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) koje uređuju prava iz mirovinskog osiguranja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i prava iz mirovinskog osiguranja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji; korisnicima invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i zbog opće nesposobnosti za rad nastale djelomično ili u potpunosti u vezi s obranom suvereniteta Republike Hrvatske za vrijeme zaposlenja ili obavljanja djelatnosti manje od 3,5 sata dnevno mirovina se ne obustavlja, a mirovinski faktor iznosi 1,0 
 
ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE RADNOG OKRUŽENJA
Kontrola okolišno-higijenskih uvjeta na radnom mjesturadno aktivna populacija, svi gospodarski subjekti u RHnadzor uvjeta rada i boravka na radnom mjestu minimalno jednom godišnje; osobitu pozornost treba posvetiti čimbenicima rizika za razvoj profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz raddoktor medicine, specijalist medicine rada i športaprvostupnik sestrinstva; medicinska sestra30 – 7551 – 602 
 
 
Kontrola okolišno-higijenskih uvjeta na radnom mjestu u okolnostima epidemijeradno aktivna populacija, svi gospodarski subjekti u RHnadzor uvjeta rada i boravka na radnom mjestu prema procijenjenoj potrebi; osobitu pozornost treba posvetiti provođenju protuepidemijskih mjera (npr. fizička distanca, dezinfekcija ruku, nošenje maske i dr., ovisno o tipu epidemije)doktor medicine, specijalist medicine rada i športaprvostupnik sestrinstva; medicinska sestra30 – 7551 – 602ovisno o potrebi ustanove – do nekoliko puta godišnjepo potrebipo potrebi
Praćenje učenika u riziku širenja zaraze, mjere izolacije i samoizolacijeučenici osnovnih i srednjih škola, redovii studentiobrada učenika/studenata s rizikom širenja zaraze, obrada njihovih bliskih kontakata, nadzor i evidentiranje izrečenih mjera izolacije/samoizolacije po pojedinom učeniku/studentu, razrednom odjelu ili studentskoj grupidoktor medicine, specijalist medicine rada i športaprvostupnik sestrinstva; medicinska sestra30 – 7551 – 601ovisno o epidemiološkoj situaciji 
 
UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI RADI PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA
Pregled i ocjena psihofizičke sposobnostidjeca kod upisa u strukovne škole i studenti za odabrane fakulteteutvrđivanje zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnostidoktor medicine, specijalist medicine rada i športa‌‌prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; magistar psihologije30 – 7551 – 601 
 
 
Dodatni ciljani pregledi za primjereni oblik školovanjadjeca kod upisa u strukovne škole i studenti za odabrane fakulteteprovodi se u tijeku postupka ciljano za utvrđivanje specifičnih stanja i poremećajadoktor medicine, specijalist medicine rada i športa‌‌prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; magistar psihologije15 – 3725 – 301 
 
 
Ekspertiza o primjerenom programu školovanjadjeca i studenti s psihofizičkim poteškoćama i poremećajimasinteza nalaza i postupaka te konačna ekspertna procjena stanjadoktor medicine, specijalist medicine rada i športa‌‌prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; magistar psihologije60 – 150102 – 1201prema potrebi 
 
OSTALE AKTIVNOSTI
Planiranje mjera i aktivnosti prema predviđenom programu radapopulacija u skrbi i suradnici u provođenju mjeraorganizacija i planiranje godišnjih, mjesečnih i tjednih aktivnosti te usuglašavanje s ostalim sudionicimadoktor medicine, specijalist medicine rada i športa‌‌prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; magistar psihologije30 – 7551 – 601jednom mjesečno 
 
Priprema pojedinih aktivnostipopulacija u skrbi i suradnici u provođenju mjerapriprema edukacijskih materijala (letaka), odgovarajućih metodskih jedinica, edukacije edukatora, izjave za medije, mrežne objave novostidoktor medicine, specijalist medicine rada i športa‌‌prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; magistar psihologije90 – 225153 – 1801jednom mjesečno 
 
Priprema i provođenje pojedinih aktivnosti vezanih uz specifične okolnosti u okruženju (epidemija, elementarne nepogode itd.)populacija u skrbi i suradnici u provođenju mjerapriprema i provođenje aktivnosti te koordinacija sa suradnicima, vezana uz specifične okolnosti s ciljem zaštite zdravlja pojedinca i populacije iz nadležnostidoktor medicine, specijalist medicine rada i športaprvostupnik sestrinstva; medicinska sestra90 – 225153 – 1801jedanput ili dvaput mjesečno 
 
Priprema stručnog teksta za objavljivanje u medijimapopulacija u skrbi i suradnici u provođenju mjerapriprema i izrada stručnih tekstovadoktor medicine, specijalist medicine rada i športaprvostupnik sestrinstva; medicinska sestra60 – 150102 – 1201jednom mjesečno 
 
Priprema za sudjelovanje u radijskim i TV emisijamapopulacija u skrbi i suradnici u provođenju mjerapripremadoktor medicine, specijalist medicine rada i športaprvostupnik sestrinstva; medicinska sestra60 – 150102 – 1201jednom mjesečno 
 
Suradnja i koordinacija na razini primarne zdravstvene zaštite i s ostalim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i drugim sektorimazdravstveni djelatnici uključeni u zbrinjavanje radno aktivne i radno sposobne populacije u skrbikoordinacija, suradnja i obavještavanje na razini službi primarne zdravstvene zaštite, a po potrebi i s ostalim zdravstvenim radnicima,doktor medicine, specijalist medicine rada i športa‌‌prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; magistar psihologije10 – 2517 – 202 
 
 
Registriranje, evidentiranje, evaluacija i izvještavanjepopulacija u skrbiregistriranje i evidentiranje radnika oboljelih od profesionalnih bolesti, radnika na bolovanjima te analiza bolovanja sukladno Zakonu o zaštiti na radu, analiza ozljeda na radu; godišnje izvješćivanje i evaluacija rada i aktivnosti te analiza zdravstvenog stanja radnika u skrbi, prema važećim propisimadoktor medicine, specijalist medicine rada i športa‌‌prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; magistar psihologije90 – 225153 – 1801jednom mjesečno 
 


1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE

Medicinska biokemija
MJERA / GRUPA POSTUPAKANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAIZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske graneSURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaSpecifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje razine
nužnosti: 1 – neophodno
Obrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard
Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod.
HEMATOLOGIJA
Opće pretrage
 
Vađenje kapilarne krviosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar7 – 127 – 121postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
 
Vađenje venske krviosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar7 – 127 – 121postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
 
Unutarnja kontrola kvalitete rada u laboratorijuneprimjenjivomagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar 
 
1postupak je neophodan za osiguranje kvalitete rada u MBL 
 
 
Vanjska kontrola kvalitete rada u laboratorijuneprimjenjivomagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar 
 
1postupak je neophodan za osiguranje kvalitete rada u MBL 
 
KKS + DKSKompletna krvna slika na hematološkom brojaču: eritrociti, hemoglobin, hematokrit, prosječni volumen eritrocita, prosječna količina hemoglobina u eritrocitu, prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima, raspodjela eritrocita po volumenu, trombociti, prosječni volumen trombocita, leukociti, neutrofilni granulociti, eozinofilni granulociti, bazofilni granulociti, monociti, limfocitiosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar7 – 182 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
KKSKrvna slika na hematološkom brojaču: eritrociti, hemoglobin, hematokrit, prosječni volumen eritrocita, prosječna količina hemoglobina u eritrocitu, prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima, raspodjela eritrocita po volumenu, trombociti, prosječni volumen trombocita, leukocitiosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar5 – 122 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
DKSMorfološko diferenciranje krvnog razmaza: nesegmentirani neutrofilni granulociti, segmentirani neutrofilni granulociti, eozinofilni granulociti, bazofilni granulociti, monociti, limfociti, eritroblasti, nezreli i patološki oblici stanicaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar30 – 7515 – 371postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine, magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine 
 
RtcRetikulociti – broj – svjetlosna mikroskopijaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar30 – 757 – 181postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
RtcRetikulociti – broj – hematološki brojačosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar5 – 122 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
SEBrzina sedimentacije eritrocitaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar30 – 755 – 121postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
KOAGULACIJA
Opće pretrage
Fbg – aktivnostFibrinogen – aktivnostosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar10 – 257 – 181postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
PV – udjelProtrombinsko vrijeme – udjel – plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar7 – 187 – 181postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
PV – INRProtrombinsko vrijeme – INR – plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar7 – 187 – 181postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
APTVAktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme – plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar7 – 187 – 181postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
APTV – omjerAktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (omjer)osobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar7 – 187 – 181postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
KLINIČKA BIOKEMIJA
METABOLITI I SUPSTRATI
Opće pretrage
BilirubinUkupni bilirubin – serum/‌‌plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
BilirubinKonjugirani bilirubin – serum/‌‌plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
BilirubinNekonjugirani bilirubin – serum/‌‌plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 62 
 
 
HbA1cHemoglobin A1c-IFCCosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar20 – 505 – 121postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
HbA1cHemoglobin A1c-NGSPosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar20 – 505 – 121postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
GlukozaGlukoza – serumosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
GlukozaGlukoza – kapilarna krvosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
KreatininKreatinin – serum/‌‌plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
UratiUrati – serum/‌‌plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
UratiUrati – mokraćaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
UrejaUreja – serum/‌‌plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
UrejaUreja – mokraćaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
Klirens urejeKlirens urejeosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar10 – 255 – 122 
 
 
ENZIMI
Opće pretrage
ALTAlanin-aminotransferazaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
ALPAlkalna fosfatazaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
AMSα-amilaza – serum/‌‌plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
AMSα-amilaza – mokraćaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
AMSKlirens amilazeosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar7 – 182 – 62 
 
 
ASTAspartat-aminotransferazaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
GGTγ-glutamiltransferazaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
CKKreatin-kinazaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
LDLaktat-dehidrogenezaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
LPSLipazaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
ELEKTROLITI
Opće pretrage
FosfatiAnorganski fosfati – serumosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
KalcijUkupni kalcij – serum/‌‌plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
KalijKalij – serum/‌‌plazma/‌‌mokraćaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
KloridiKloridi – serum/‌‌plazma/‌‌mokraćaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
MagnezijUkupni magnezij – serum/‌‌plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
NatrijNatrij – serum/‌‌plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
NatrijNatrij – mokraćaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
ELEMENTI U TRAGU
Opće pretrage
ŽeljezoŽeljezo – serumosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
UIBCNezasićeni kapacitet vezanja željezaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
TIBCUkupni kapacitet vezanja željezaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
TRF-zasZasićenje transferinaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 62 
 
 
KLINIČKA BIOKEMIJA
PROTEINI
Opće pretrage
AlbAlbumin – serumosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar7 – 182 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
AlbAlbumin – mokraćaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar7 – 182 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
CRPC-reaktivni protein – serum/‌‌plazmaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar7 – 182 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
hs CRPC-reaktivni protein, visoko osjetljiviosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar7 – 182 – 62 
 
 
ProteiniUkupni proteini – serumosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
ProteiniUkupni proteini – mokraćaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
LIPIDI I LIPOPROTEINI
Opće pretrage
HDL-kolesterolHDL-kolesterolosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
KolesterolUkupni kolesterolosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
LDL-kolesterolLDL-kolesterol – računskiosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
LDL- kolesterolLDL-kolesterol – direktniosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar15 – 377 – 182postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
VLDLKolesterol, VLDLosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 62postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
IzgledIzgled serumaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
TrigliceridiTrigliceridiosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar6 – 152 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
TUMORSKI BILJEZI
Specijalističke pretrage
tPSAUkupni prostata-specifični antigenosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar15 – 375 – 122 
 
 
HORMONI I SRODNE TVARI
Specijalističke pretrage
TSHTireoidni stimulirajući hormon – tireotropinosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar15 – 375 – 122 
 
 
TESTOVI
Opće pretrage
OGTTTest oralne podnošljivosti glukozeosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar60 – 15015 – 371postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
CKD-EPIProcjena glomerularne filtracije (računski)osobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar5 – 121 – 21postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
eGFRProcjena glomerularne filtracije prema Schwartzovoj jednadžbi 
magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar5 – 121 – 21postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
Alb/kreatOmjer albumin/kreatinin (u porciji mokraće)osobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar5 – 121 – 21postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
TESTOVI
Specijalističke pretrage
Klirens kreatininaStandardni klirens endogenog kreatinina: Kreatinin – serum, Kreatinin – mokraćaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar30 – 757 – 182postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
KVALITATIVNA ANALIZA MOKRAĆE
Test-trakaKemijski pregled mokraće: Reletivna volumna masa, pH, Leukociti – leukocitna esteraza, Nitriti, Proteini, Glukoza, Ketoni, Urobilinogen, Bilirubin, Eritrociti/‌‌hemoglobinosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar5 – 122 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
SedimentMikroskopski pregled mokraće: Leukociti, Eritrociti, Stanice pločastog epitela, , Male epitelne stanice, Hijalini cilindri, Nehijalini cilindri, Bakterije, Gljivice, Sluz, Kristali, Soliosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar15 – 375 – 121postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
Fizikalni pregled mokraćeIzgled i bojaosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar5 – 122 – 61postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 
ANALIZA STOLICE
Opće pretrage
Okultno krvarenjeOkultno krvarenje – hemoglobinosobe s indikacijommagistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicinezdravstveno-laboratorijski tehničar15 – 377 – 181postupak/pretraga se provodi po indikaciji koju postavlja kliničar/liječnik obiteljske medicine 
 1.11. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST

Ljekarnička djelatnost
MJERA / GRUPA POSTUPAKANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAIZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske graneSURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaSpecifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard
Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod.
Ljekarnička djelatnost na razini primarne zdravstvene zaštite
Opskrba stanovništava lijekovima, medicinskim proizvodima, homeopatskim proizvodima, dijetetskim proizvodima, dodacima prehrani i drugim proizvodimaNaručivanje (održavanje razine zaliha lijekova, medicinskih proizvoda potrebne i tvari za adekvatnu opskrbu korisnika)svi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001Postupak naručivanja lijekova i ostalih proizvoda je početak procesa izdavanja lijeka u ljekarni 
 
 
Naručivanje lijeka putem interventnog uvozasvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001Postupak naručivanja lijekova putem interventnog je početak procesa izdavanja lijeka u ljekarni 
 
 
Naručivanje farmaceutskih supstanci za izradu magistralnih i galenskih pripravakasvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar20 – 5020 – 501Postupak naručivanja farmaceutskih supstanci za izradu magistralnih i galenskih pripravaka i ostalih proizvoda je početak procesa izdavanja lijeka u ljekarni 
 
 
Naručivanje primarnih spremnika za pohranu magistralnih i galenskih pripravakasvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar20 – 5020 – 501Postupak naručivanja primarnih spremnika za pohranu magistralnih i galenskih pripravaka je početak procesa izdavanja lijeka u ljekarni 
 
 
Zaprimanje lijekova, medicinskih proizvoda i tvarisvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001Postupak zaprimanja lijekova u ljekarni je dio procesa izdavanje lijeka u ljekarni 
 
 
Zaprimanje lijekova koji se čuvaju na temperaturi 2 – 8°Csvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar30 – 7530 – 751Postupak zaprimanja lijekova koji se čuvaju na temperaturi 2 – 8°C u ljekarni je dio procesa opskrbe 
 
 
Zaprimanje antineoplastičnih lijekovasvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar30 – 7530 – 751Postupak zaprimanja antineoplastičnih lijekova u ljekarni je dio procesa opskrbe 
 
 
Zaprimanje farmaceutskih suspstanci za izradu magistralnih i galenskih pripravaka; ishođenje certifikata o analizisvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar30 – 7530 – 751Postupak zaprimanja antineoplastičnih lijekova u ljekarni je dio procesa opskrbe 
 
 
povrat lijekova dobavljačusvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar5 – 125 – 121Postupak povrata lijekova je dio procesa prometa lijekova 
 
 
povrat lijekova koji se čuvaju na temperaturi 2 – 8°Csvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar15 – 3715 – 371Postupak povrata lijekova koji se čuvaju na temperaturi 2 – 8° u ljekarni je dio procesa prometa lijekova 
 
 
Provjera zaprimljenih lijekova i medicinskih proizvoda potrebne (rok valjanosti, ispravnost pakovanja)svi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001Vođenje evidencije rokova valjanosti lijekova i drugih proizvoda koji su u asortimanu ljekarne je dio dobre ljekarničke prakse koja je obvezujući propis u ljekarničkoj djelatnosti 
 
 
Unos primke (kalkulacije), pohrana na zalihusvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001 
 
 
 
Skladištenje i čuvanje lijekova, homeopatskih proizvoda i ostalih tvarisvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001Različiti propisani uvjeti skladištenja lijekova i praćenje istih dio je procesa očuvanja kvalitete i učinkovitosti lijeka do trenutaka izdavanja lijeka pacijentu 
 
 
Skladištenje i čuvanje lijekova u posebno temperaturnom režimu, praćenjesvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar15 – 37 
1Prema Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/2020) 
 
 
Skladištenje i čuvanje lijekova koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari u izdvojenim prostorijama i pod ključemsvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar15 – 37 
1Prema Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/2020) 
 
 
Skladištanje i čuvanje antineoplastičnih lijekova u izdvojenim ormarimasvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar15 – 37 
1Prema Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/2020) 
 
 
Skladištenje i čuvanje farmaceustkih suspstanci za izradu magistralnih i galenskih pripravakasvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar15 – 37 
1Prema Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/2020) 
 
 
Skladištenje i čuvanje zapaljivih i hlapljivih tvarisvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar15 – 37 
1Prema Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/2020) 
 
 
Uručivanje lijekova i medicinskih proizvoda korisniku uz provjeru: ispravnosti recepta, potvrde za medicinski proizvod, datum valjanosti recepta/‌‌potvrde, šifra liječnika, šifra specijalista ukoliko je potrebna, žig liječnika, zdravstvene ustanove, kontrola podataka o pacijentu: ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, za osiguranike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje provjera matičnog broja osiguranika (MBO) te osnovnog i dopunskog osiguranja, stručni dio: provjera šifre bolesti,svi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar, isključivo u poslovima uručivanja medicinskih proizvoda120 – 300120 – 3001Ljekarnik je kao odgovorni zdravstveni radnik u procesu izdavanja lijeka odgovorna je za provjeru svih administrativnih podataka potrebnih za realizaciju lijeka na recept. Provjera opravdanosti propisanog lijeka i savjetovanje o ispravnoj primjeni presudna je u postizanju terapijskog cilja 
 
 
Provjera i sprečavanje medikacijske pogreškesvi korisnicimagistar farmacije 
10 – 20 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provjera doza i intervala doziranja, način primjene lijeka i oblika lijekasvi korisnicimagistar farmacije 
10 – 20 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provjera stupnja adherencije putem validiranog upitnikasvi korisnicimagistar farmacije 
10 – 20 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provođenje ljekarničke trijaže prema odobrenom stručnom protokoliusvi korisnicimagistar farmacije 
10 – 20 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provođenje usluge praćenja ishoda liječenja pacijenta sa hipertenzijomsvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar10 – 2010 – 201u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provođenje usluge praćenja ishoda liječenja pacijenta sa dijabetesomsvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar10 – 2010 – 201u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provođenje usluge praćenja ishoda liječenja pacijenta sa astmomsvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar10 – 2010 – 201u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provođenje usluge praćenja ishoda liječenja pacijenta sa KOPB-omsvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar10 – 20 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provođenje usluge izdavanja antibiotiske terapije u cilju preveniranja antimikrobne rezistencijesvi korisnicimagistar farmacije 
10 – 20 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provođenje usluge uvođenja pacijenta u terapiju kod prvog izdavanja lijekasvi korisnicimagistar farmacije 
20 – 30 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Edukacija pacijenata o kroničnoj propisanoj farmakoterapijisvi korisnicimagistar farmacije 
20 – 30 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provođenje postupka serijalizacije lijekovasvi korisnicimagistar farmacije 
120 – 300 
 
Provođenje EU direktive o sprečavanju prometa krivotvorenih lijekova podrazumijeva očitavanje (serijalizaciju) 2D jedinstvenog koda za svaki pojedinačni lijek 
 
Davanje uputa, informiranje i savjetovanje o ispravnoj uporabi lijekova i medicinskih proizvoda te racionalnoj farmakoterapijipružanje ljekarničke skrbi /‌‌ upute o: pravilnoj uporabi lijekova, zdravom načinu života, kontraindikacijama,svi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar, isključivo u poslovima davanja uputa o ispravnoj upotrebi medicinskih proizvoda15 – 3715 – 371Proces savjetovanja o ispravnom uzimanju lijeka, provjera interakcija sa postojećom terapijom te hranom i dodacima prehrani koju uzima presudna je za uspješnost terapije i postizanju terapijskog cilja 
 
 
Optimizacija farmakoterapije – kompletna analiza farmakoterapije i intervencija prema liječniku obiteljske medicinesvi korisnicimagistar farmacije, specijalist kliničke farmacije – javno ljekarništvomagistar farmacije45 – 7545 – 751Optimizacija farmakoterapije u svrhu maksimalne utilizacije farmakoterapijskih mogućnosti. 
 
 
izdavanje posebnih skupina lijekova izvan bolnicaciljana populacijamagistar farmacije 
15 – 37 
 
Izdavanje terapije ide po posebnim protokolima usuglašenima sa stručnim društvima, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i pacijentima kako bi se osigurala stabilnost zdravstvenog stanja pacijenata i izbjegavanja povratka u bolnice 
 
 
izrada magistralnih pripravakasvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar15 – 15015 – 1501u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Izrada galenskih pripravakasvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar15 – 15015 – 1501u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Izrada ljekarničkog pripravkasvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar15 – 15015 – 1501u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
izdavanje tiskanih uputaciljana populacijamagistar farmacije 
10 – 25 
1Tiskane upute su potrebne kroničnim pacijentima koji imaju kompleksnu terapiju. Pacijenti sa terapijom propisanom od strane psihijatara, dementni pacijenti bez tiskanih uputa nisu u mogućnosti ispravno koristiti terapiju. 
 
 
priprema tjedne terapije pacijentimasvi korisnicimagistar farmacije 
60 – 150 
 
Priprema tjedne terapije pacijentima u posebne spremnike koji imaju jasno vidljivo vrijeme i način uzimanja lijeka. Potreba za ovim postupkom posebno je značajna za pacijente u degenerativnim neurološkim stanjima te starije kronične pacijente koji samostalno skrbe o sebi. 
 
 
organizacija posebnih termina za davanje uputa korisnicima po potrebi – individualno savjetovanjesvi korisnicimagistar farmacije 
10 – 25 
1Novi trendovi i očekivanja od ljekarnika idu u smjeru individualnog savjetovanja pacijenata. Sve veći broj pacijenata se odlučuju na različite terapije alternativne i komplementarne medicine te je znanje ljekarnika o fitofarmaciji neophodno za procjenu opravdanosti terapije i interakcijama sa lijekovima propisanim na recept. 
 
 
prijava nuspojavasvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar10 – 2510 – 251Prijave nuspojava u RH su ispod očekivanog broja nuspojava s obzirom na broj registriranih lijekova. Dodatna promocija prijavljivanja nuspojava, osnivanje centara za praćenje nuspojava u sklopu ljekarničkih ustanova i edukacija ljekarnika i pacijenatao važnosti prijavljivanja dio je standardnog rada u ljekarni 
 
Povlačenje lijekaProvođenje izvanredne sigurnosne mjere povlačenja gotovog lijeka, sporne serije vraća veledrogeriji od koje je gotovi lijek nabavljen.Sve ljekarnemagistar farmacijefarmaceutski tehničar10 – 2010 – 201u skladu sa Zakonom o lijekovima (NN 76/13, 90/14, 100/18) 
 
InventuraProvođenje inventure lijekova i drugih proizvoda u ljekarniSve ljekarnemagistar farmacijefarmaceutski tehničar600 – 800600 – 8001u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
OtpisLijekovi kojima je istekao rok valjanosti se premještaju iz stalnih zaliha gotovih lijekova na mjesto predviđeno za rashod gotovih lijekova, otpis lijekovasvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar15 – 37 
1Postupak otpisa lijekova je dio procesa inventure lijekova 
 
OtpisMedicinski proizvodi, dodaci prehrani, kozmetika i ostali proizvodi u ljekrni kojima je istekao rok valjanosti se premještaju iz stalnih zaliha na mjesto predviđeno za rashodsvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar15 – 37 
1postupak otpisa lijekova je dio procesa inventure lijekova 
 
Vođenje zakonom propisanih evidencijaKnjiga kopije recepatasvi korisnicimagistar farmacije 
2 – 5 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Knjiga evidencije o primanju i izdavanju opojnih drogasvi korisnicimagistar farmacije 
2 – 6 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Dnevnik analizasvi korisnicimagistar farmacije 
30 – 75 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Laboratorijski dnevniksvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar5 – 125 – 121u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Kartice defektura i rokovasvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar50 – 12550 – 1251u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Evidencija potrošnje lijekovasvi korisnicimagistar farmacije 
5 – 12 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Izvješće o nuspojavama lijekova i med. proizvodasvi korisnicimagistar farmacije 
10 – 25 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
Suradnja i sudjelovanje u prevenciji bolesti i promicanju zdravljau javnozdravstvenim programima: upućivanje na kontrolne preglede, izdavanje upitnika i uputa za njihovo popunjavanje, izdavanje materijala za testiranje i uputa za primjenu, preuzimanje uzoraka, savjetovanjeciljana populacijamagistar farmacijefarmaceutski tehničar10 – 2510 – 253 
 
 
 
- u svakodnevnom radu: kontrola tlaka, težine, visine, razine glukoze u krvi i plazmi, status lipidograma, davanje uputa o zdravom načinu života, savjetovanjesvi korisnicimagistar farmacijefarmaceutski tehničar10 – 2510 – 253 
 
 
Opskrba pacijenata lijekovima, medicinskim proizvodima, dječjom hranom i hranom za posebne potrebe
 
Naručivanje (održavanje razine zaliha lijekova, medicinskih proizvoda potrebne i tvari za adekvatnu opskrbu korisnika)za sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provjera dostupnosti lijeka na tržištuza sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Naručivanje lijeka putem interventnog uvozaza sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Zaprimanje lijekova, medicinskih proizvoda i tvariza sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provjera zaprimljenih lijekova i medicinskih proizvoda potrebne (rok valjanosti, ispravnost pakovanja)za sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Unos primke (kalkulacije), pohrana na zalihuza sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Provjera ispravnosti primkeza sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Skladištenje i čuvanje lijekova, medicinskih proizvoda, hrane za posebne medicinske potrebe, galenskih i magistralnih pripravaka te ostalih tvariza sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar120 – 300120 – 3001u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Uručivanje lijekova i medicinskih proizvoda korisniku. Uključuje: provjeru narudžbe s odjela, provjeru terapije u slučaju izdavanje lijeka za pojedinog pacijenta (jedinična terapija) te sprječavanje medikacijskih pogrešaka (provjera indikacije, doza, interakcija, kontraindikacije, način primjene i oblik lijeka), provjeru doze kod priprave antineoplastične terapije.za sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar, isključivo u poslovima uručivanja i davanja uputa o ispravnoj upotrebi medicinskih proizvoda120 – 300120 – 3001u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
Informiranje o lijekovima i racionalnoj farmakoterapijiUpute o pravilnom rukovanju i čuvanju lijekova te medicinskih pripravaka; vođenje potrebnih evidencija o lijekovima čuvanim na odjelima (knjiga opojnih droga, knjiga rokova); racionalnoj uporabi lijekova; provjera i sprječavanje medikacijskih pogrešaka sa savjetima o pravilnoj primjeni i uporabi lijekova; o interakcijama (lijek – lijek, lijek – medicinski proizvod, lijek – hrana /‌‌dodatak prehrani); o kontraindikacijama; rad u povjerenstvu za lijekoveza sve korisnikemagistar farmacije 
90 – 225 
3 
 
 
Sudjelovanje u kliničkim ispitivanjima lijekovaNaručivanje, zaprimanje i čuvanje lijekova; vođenje evidencije izdavanja; pružanje informacija sudionicima istraživanjaza sve korisnikemagistar farmacije 
90 – 225 
3 
 
 
Provođenje usluga u ljekarničkoj djelatnosti uvjetovano propisima izvan zdravstvaZbrinjavanje farmaceitskog otpada za građanstvoza sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar10 – 2010 – 201u skladu s Pravilnikom o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/2015) 
 
Provođenje usluga u ljekarničkoj djelatnosti uvjetovano propisima izvan zdravstvaZbrinjavanje farmaceutskog otpada nastalog izradom u ljekarniZa sve ljekarnemagistar farmacijefarmaceutski tehničar10 – 2010 – 201u skladu s Pravilnikom o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/2015) 
 
Provođenje usluga u ljekarničkoj djelatnosti uvjetovano propisima izvan zdravstvaVođenje evidencije uvjetovane propisima za zbrinjavanje farmaceutskog otpadaza sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar20 – 4020 – 401u skladu s Pravilnikom o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/2015) 
 
Vođenje zakonom propisanih evidencijaKnjiga evidencije o primanju i izdavanju opojnih drogaza sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar5 – 125 – 121u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Dnevnik analizaza sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar30 – 7530 – 751u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Laboratorijski dnevnikza sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar2 – 62 – 61u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Kartice defektura i rokovaza sve korisnikemagistar farmacijefarmaceutski tehničar12 – 3112 – 311u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Evidencija potrošnje lijekovaza sve korisnikemagistar farmacije 
5 – 12 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 
 
Izvješće o nuspojavama lijekova i medicinskih proizvodaza sve korisnikemagistar farmacije 
15 – 37 
1u skladu sa Zakonom o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) 
 1.12. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST PALIJATIVNE SKRBI

PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – PALIJATIVNA SKRB NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (obuhvaća i nezdravstvene oblike skrbi)
MJERA / GRUPA POSTUPAKANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAIZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske graneSURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaOKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutamaSpecifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard
Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod.
Palijativna skrb u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
ZAŠTITA PALIJATIVNOG PACIJENTA I NJEGOVE OBITELJI CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRB/‌KOORDINATOR ZA PALIJATIVNU SKRB
 
organizacija i vođenje Centra za koordinaciju, održavanja mrežnih stranica s informacijama za bolesnike, njegovatelje i profesionalce; zaprimanje prijava potreba za palijativnom skrbi; održavanje baze podataka o bolesnicima te vođenje druge potrebne dokumentacije
koordinator palijativne skrbi; prvostupnik sestrinstva; magistar sestrinstvamobilni tim palijativne skrbi; doktor medicine, specijalist obiteljske medicine; patronažna služba; tim zdravstvene njege u kući; magistar socijalnog rada; prvostupnik socijalnog rada; magistar psihologije; liječnici u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti; magistar farmacije; prvostupnik fizioterapije10 – 255 – 121u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Nacionalnim programom razvoja palijativne skrbi u RH


organizacija posudionice pomagala, posuđivanje pomagala, registriranje zaprimanja i izdavanja pomagala, pružanje podrške obiteljima kod posuđivanja i zaprimanja pomagala; organiziranje nabave i održavanja pomagalaosobe s potrebom za palijativnom skrbi te njihove obiteljikoordinator palijativne skrbimobilni tim palijativne skrbi; doktor medicine, specijalist obiteljske medicine; patronažna služba; tim zdravstvene njege u kući; prvostupnik fizioterapije; magistar socijalnog rada; prvostupnik socijalnog rada; magistar psihologije; doktori medicine, specijalisti u sustavu specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti; magistar farmacije10 – 2510 – 251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Nacionalnim programom razvoja palijativne skrbi u RH


koordinacija kontinuirane skrbi za palijativnog bolesnika i obitelj na različitim mjestima i razinama skrbi; posjećivanje bolesnika u kući ili instituciji, organiziranje kontinuiranog puta pacijenta između različitih mjesta i razina skrbi; izrada i provođenje plana skrbi za bolesnika i obitelj; pružanje podrške u žalovanjuosobe s potrebom za palijativnom skrbi te njihove obiteljikoordinator palijativne skrbikoordinator za palijativnu skrb; mobilni tim palijativne skrbi; ustanove za palijativnu skrb; bolnički timovi palijativne skrbi; dnevna bolnica; ambulanta za palijativnu skrb; bolničke djelatnosti palijativne skrbi; doktor medicine, specijalist obiteljske medicine; patronažna služba; tim zdravstvene njege u kući; magistar socijalnog rada; prvostupnik socijalnog rada; magistar psihologije; magistar farmacije; prvostupnik fizioterapije45 – 11210 – 251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i Nacionalnim programom razvoja palijativne skrbi u RH


koordinacija službi i institucija za palijativnu skrb; evidentiranje suradnje sa službama i institucijama za palijativnu skrb, organiziranje grupnih i individualnih sastanaka s profesionalcima i volonterima; organiziranje supervizijeosobe s potrebom za palijativnom skrbi te njihove obiteljikoordinator palijativne skrbikoordinator za palijativnu skrb; mobilni tim palijativne skrbi; ustanove za palijativnu