Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija“

NN 128/2023 (30.10.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija“

Ministarstvo poljoprivrede

1778

Na temelju članka 55. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.3. »STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE – KOMPENZACIJA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija« (»Narodne novine«, broj 135/22) naziv Pravilnika mijenja se i glasi:

»PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE IV.3. »STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE – KOMPENZACIJA«.«.

Članak 2.

U članku 1. riječi: »utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele« zamjenjuju se riječima: »propisuje provedba«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. iza riječi: »Natječajem« briše se točka i dodaju se riječi: »i/ili objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).«.

U stavku 7. točki a) riječi: »3.013.800,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »400.000,00 eura«, a riječi: »2.260.350,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »300.000,00 eura«.

U točkama b) i c) riječi: »10.548.300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.400.000,00 eura«, a riječi: »7.911.225,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.050.000,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »11.301.750,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.500.000,00 eura«.

Članak 4.

Naziv dijela IV. mijenja se i glasi:

»IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA, POSTUPAK ODABIRA OPERACIJA TE IZRAČUNA I ISPLATE POTPORE«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 8. mijenja se i glasi:

»Odabir operacija«.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Odabir operacija obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Prilikom odabira operacija utvrđuje se pravovremenost Zahtjeva te prihvatljivost Zahtjeva u odnosu na udovoljavanje propisanim uvjetima iz članka 4. stavka 1. točki a) i b), stavaka 2., 3. ili 4. ovisno o korisniku iz članka 3. stavka 3., te članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Nakon odabira operacija u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, dodijelit će se bodovi na temelju kriterija za odabir koje odobrava Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine, a koji se propisuju Natječajem.

(4) Nakon postupaka iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, Upravljačko tijelo će za pravovremene i prihvatljive Zahtjeve u skladu sa stavkom 2. ovoga članka donijeti Odluku o odabiru operacija.

(5) Odlukom o odabiru operacija iz stavka 4. ovoga članka utvrđuju se operacije odabrane za dodjelu potpore na temelju ovoga Pravilnika, ne dovodeći u pitanje stavak 6. ovoga članka.

(6) Upravljačko tijelo zadržava pravo za odabrane operacije iz stavka 5. ovoga članka, u okviru postupaka iz članka 9. ovoga Pravilnika provesti dodatne provjere prihvatljivosti iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika te rezultate tih provjera uzeti u obzir kod donošenja akata iz članka 10. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 9. mijenja se i glasi:

»Izračun potpore«.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon postupaka iz članka 8. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će za odabrane operacije provesti postupak izračuna potpore.

(2) Prilikom postupka izračuna potpore utvrđuje se potpunost Zahtjeva, udovoljavanje uvjetu iz članka 4. stavka 1. točke c) te izračunava iznos potpore u skladu sa člankom 6., ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 6. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je Zahtjev nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu).

(4) Korisnik je dužan dostaviti Upravljačkom tijelu traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno ili elektroničkom poštom u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum obavljene dostave korisniku.

(6) Dostava iz stavka 5. ovoga članka u slučaju dostave preporučenom poštom se smatra obavljenom danom preuzimanja preporučene pošiljke od strane korisnika odnosno u slučaju dostave elektroničkom poštom danom kad je Zahtjev za dopunu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka, a najkasnije istekom osmog dana od dana kad je zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(7) Ako se Zahtjev za dopunu iz stavka 3. ovoga članka korisniku dostavlja preporučenom poštom, te ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.«.

Članak 7.

Iznad članka 10 dodaje se naslov koji glasi:

»Odlučivanje o isplati i isplata«.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Po završetku postupaka iz članka 9. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati sredstava za odabrane operacije iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika koje ispunjavaju uvjete i kriterije propisane ovim Pravilnikom i/ili Natječajem

b) Rješenje o odbijanju u slučaju:

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva

– nepotpunih Zahtjeva

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu

– utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

– financiranja predmeta potpore drugim javnim izdacima

– neispunjavanja drugih uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i/ili Natječajem

– nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(2) Isplatu potpore sukladno Rješenju o isplati sredstava vrši Agencija za plaćanja.«.

Članak 8.

Članak 11. mijenja se i glasi:

(1) Promjene Zahtjeva podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev, a uključuju:

a) promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva)

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima sukladno ovom Pravilniku i/ili Natječaju.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Rješenja o isplati sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka.

(4) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(5) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku i/ili Natječaju, te u slučaju odobrenja promjena donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o isplati sredstava, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Rješenje o isplati sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o odobrenju promjena.

(7) Rješenjem o izmjeni Rješenja o isplati sredstava ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Rješenjem o isplati sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(8) U slučaju promjena iniciranih od strane Upravljačkog tijela, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o isplati sredstava.

(9) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena – mjera IV.3. – kompenzacija«.«.

Članak 9.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje prije izdavanja Rješenja o isplati sredstava, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom te će korisniku izdati Rješenje o obustavi postupka dodjele i isplate potpore.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Rješenja o isplati sredstava, a prije isplate sredstava iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Rješenje o ukidanju Rješenja o isplati sredstava.

(4) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku: 'Zahtjev za odustajanje – mjera IV.3. – kompenzacija'.«.

Članak 10.

Iza članka 12. dodaju se naslov iznad članka i članak 12.a koji glase:

»Poništenje obveze

Članak 12.a

(1) Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o ukidanju Rješenja o isplati sredstava u sljedećim slučajevima:

a) utvrđene nepravilnosti za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

b) kad korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika i/ili Natječaja.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se u slučaju kada se okolnosti iz stavka 1. točki a) i b) ovoga članka utvrde u razdoblju nakon izdavanja Rješenja o isplati sredstava, a prije isplate sredstava.«.

Članak 11.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Upravljačko tijelo će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Rješenje o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika i/ili Natječaja, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Rješenje o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon isplate iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. U slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem.

(5) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 12.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da je korisniku izdano Rješenje o povratu sredstava, iznimno od članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Upravljačkog tijela koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravljačkom tijelu u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 13.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.«.

Članak 14.

Postupci započeti prema odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija« (»Narodne novine«, broj 135/22) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/2414
Urbroj: 525-12/899-23-56
Zagreb, 24. listopada 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.