Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

NN 129/2023 (31.10.2023.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Hrvatski sabor

1783

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. listopada 2023.

Klasa: 011-02/23-02/100

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 31. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine, br. 145/22 i 63/23) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu i B. Račun financiranja za 2023. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234
PRIHODI POSLOVANJA26.522.000.7361.083.409.01427.605.409.750
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE85.697.6841.095.53886.793.222
UKUPNI PRIHODI26.607.698.4201.084.504.55227.692.202.972
RASHODI POSLOVANJA26.051.816.8111.394.200.21627.446.017.027
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.034.716.847-150.527.7511.884.189.096
UKUPNI RASHODI28.086.533.6581.243.672.46529.330.206.123
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-1.478.835.238-159.167.913-1.638.003.151

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA6.597.689.469884.478.6537.482.168.122
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA5.448.530.250-150.308.1925.298.222.058
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE1.649.107.97701.649.107.977
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU-1.319.431.958-875.618.932-2.195.050.890
NETO FINANCIRANJE1.478.835.238159.167.9131.638.003.151
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu, mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda za 2023. godinu i B. Računu financiranja za 2023. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RazredSkupinaIzvorNaziv prihodaPlan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234567
UKUPNI PRIHODI26.607.698.4201.084.504.55227.692.202.972
6Prihodi poslovanja26.522.000.7361.083.409.01427.605.409.750
61Prihodi od poreza14.274.231.0001.205.377.04015.479.608.040
11Opći prihodi i primici14.177.295.6091.196.228.67015.373.524.279
41Prihodi od igara na sreću96.935.3919.148.370106.083.761
62Doprinosi4.314.677.42717.850.2964.332.527.723
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje4.313.464.28618.000.0004.331.464.286
23Doprinosi za zapošljavanje1.213.141-149.7041.063.437
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna4.987.271.201-353.191.7944.634.079.407
51Pomoći EU87.646.228-1.107.62686.538.602
52Ostale pomoći143.883.07785.872.951229.756.028
53Inozemne darovnice77.09553.358130.453
55Refundacije iz pomoći EU487.129.739-38.254.302448.875.437
56Fondovi EU2.298.236.921-28.268.5422.269.968.379
57Ostali programi EU786.070.328-63.104.355722.965.973
58Instrumenti EU nove generacije1.184.227.813-308.383.278875.844.535
64Prihodi od imovine629.162.08126.672.256655.834.337
11Opći prihodi i primici602.281.78225.792.474628.074.256
31Vlastiti prihodi722.200533.9731.256.173
41Prihodi od igara na sreću2.998.002282.9383.280.940
42Prihodi od spomeničke rente5.308.912-15.308.911
43Ostali prihodi za posebne namjene13.570.7852.347.27215.918.057
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova4.280.400-2.284.4001.996.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama644.538.89447.194.152691.733.046
11Opći prihodi i primici205.800.115-24.454.306181.345.809
43Ostali prihodi za posebne namjene438.713.67971.647.758510.361.437
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja25.10070025.800
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija192.330.88216.873.021209.203.903
11Opći prihodi i primici562.850562.850
31Vlastiti prihodi174.238.08914.453.486188.691.575
61Donacije17.331.9141.785.56419.117.478
63Inozemne donacije340.87971.121412.000
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova420.000420.000
67Prihodi iz proračuna1.368.578.476116.119.5761.484.698.052
43Ostali prihodi za posebne namjene1.368.578.476116.119.5761.484.698.052
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi111.210.7756.514.467117.725.242
11Opći prihodi i primici109.563.1952.000.000111.563.195
31Vlastiti prihodi603.929323.467927.396
43Ostali prihodi za posebne namjene1.013.3114.211.3405.224.651
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova30.340-20.34010.000
7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine85.697.6841.095.53886.793.222
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine9.838.364-1.858.9127.979.452
11Opći prihodi i primici9.811.364-1.868.9127.942.452
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja27.00010.00037.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine32.830.1022.954.45035.784.552
11Opći prihodi i primici27.295.379756.35328.051.732
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja5.534.7232.198.0977.732.820
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine43.029.21843.029.218
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja43.029.21843.029.218


A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RazredSkupinaIzvorNaziv rashodaPlan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234567
UKUPNI RASHODI28.086.533.6581.243.672.46529.330.206.123
3Rashodi poslovanja26.051.816.8111.394.200.21627.446.017.027
31Rashodi za zaposlene3.775.587.879161.612.5653.937.200.444
11Opći prihodi i primici2.689.009.455116.665.5032.805.674.958
12Sredstva učešća za pomoći14.179.336165.35514.344.691
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje53.738.0003.666.00057.404.000
31Vlastiti prihodi51.496.8123.697.45955.194.271
43Ostali prihodi za posebne namjene818.162.89044.142.168862.305.058
51Pomoći EU9.744.372521.77210.266.144
52Ostale pomoći33.555.8414.946.64938.502.490
55Refundacije iz pomoći EU2.287.942-295.5191.992.423
56Fondovi EU68.902.097-4.201.67564.700.422
57Ostali programi EU2.441.077-1.066.8621.374.215
58Instrumenti EU nove generacije23.546.887-6.963.11616.583.771
61Donacije6.766.402318.8317.085.233
63Inozemne donacije237.442237.442
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova1.519.32616.0001.535.326
32Materijalni rashodi2.743.222.680111.367.6122.854.590.292
11Opći prihodi i primici1.304.026.54324.525.2321.328.551.775
12Sredstva učešća za pomoći35.391.497-8.330.62327.060.874
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje19.176.0001.310.00020.486.000
31Vlastiti prihodi94.115.3986.531.744100.647.142
41Prihodi od igara na sreću97.2513.500100.751
43Ostali prihodi za posebne namjene860.010.040106.867.639966.877.679
51Pomoći EU19.157.131835.49219.992.623
52Ostale pomoći40.891.37770.569.134111.460.511
53Inozemne darovnice11.946-6.5155.431
55Refundacije iz pomoći EU6.963.252-1.101.4685.861.784
56Fondovi EU135.303.039-14.127.651121.175.388
57Ostali programi EU70.354.724-15.059.05355.295.671
58Instrumenti EU nove generacije127.300.943-50.636.92976.664.014
61Donacije6.990.0471.075.7858.065.832
63Inozemne donacije157.0129.799166.811
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.1.335.511-41.9061.293.605
81Namjenski primici od zaduživanja21.037.179-10.596.66310.440.516
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova903.790-459.905443.885
34Financijski rashodi1.026.223.84322.187.1191.048.410.962
11Opći prihodi i primici1.016.648.49519.652.5151.036.301.010
12Sredstva učešća za pomoći356-26330
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje263.000263.000
31Vlastiti prihodi1.386.802-116.1651.270.637
43Ostali prihodi za posebne namjene7.774.5352.618.16710.392.702
51Pomoći EU31.44759532.042
52Ostale pomoći49.87831.25481.132
55Refundacije iz pomoći EU81-81
56Fondovi EU2.560-682.492
61Donacije64.83092865.758
63Inozemne donacije266266
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova1.5931.593
35Subvencije1.709.237.069213.119.7031.922.356.772
11Opći prihodi i primici607.374.962193.658.667801.033.629
12Sredstva učešća za pomoći46.627.5158.068.58254.696.097
43Ostali prihodi za posebne namjene34.036.2462.318.42436.354.670
51Pomoći EU5.761.974-57.9275.704.047
52Ostale pomoći33.023.757-729.66932.294.088
55Refundacije iz pomoći EU468.354.400-36.494.411431.859.989
56Fondovi EU401.730.65258.292.351460.023.003
57Ostali programi EU7.442.400-3.886.6263.555.774
58Instrumenti EU nove generacije104.885.163-8.049.68896.835.475
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.468.833.999295.211.7586.764.045.757
11Opći prihodi i primici4.689.265.101446.337.9915.135.603.092
12Sredstva učešća za pomoći148.287.719-19.260.895129.026.824
31Vlastiti prihodi147.167-1.173145.994
41Prihodi od igara na sreću2.102.448155.0002.257.448
42Prihodi od spomeničke rente2.416.0262.416.026
43Ostali prihodi za posebne namjene23.416.5064.615.91328.032.419
51Pomoći EU39.915.9291.421.11341.337.042
52Ostale pomoći4.704.024707.7265.411.750
53Inozemne darovnice2.6542.654
55Refundacije iz pomoći EU6.303.377192.4456.495.822
56Fondovi EU850.047.868-37.171.318812.876.550
57Ostali programi EU363.266.388-9.728.593353.537.795
58Instrumenti EU nove generacije338.938.850-93.388.605245.550.245
61Donacije19.94232.15452.096
81Namjenski primici od zaduživanja1.300.0001.300.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade8.531.133.105468.369.2588.999.502.363
11Opći prihodi i primici4.173.322.930470.297.0534.643.619.983
12Sredstva učešća za pomoći3.886.623188.3204.074.943
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje4.232.498.28613.549.0004.246.047.286
31Vlastiti prihodi366.73060.994427.724
41Prihodi od igara na sreću813.47146.266859.737
43Ostali prihodi za posebne namjene47.145.879-4.460.01442.685.865
51Pomoći EU146.899107.511254.410
52Ostale pomoći23.797.297-12.126.79211.670.505
56Fondovi EU22.214.7851.082.22423.297.009
57Ostali programi EU11.637.11011.637.110
58Instrumenti EU nove generacije14.662.065-308.14014.353.925
61Donacije83.594132.836216.430
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.464.530-200.000264.530
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova92.90692.906
38Ostali rashodi1.797.578.236122.332.2011.919.910.437
11Opći prihodi i primici674.127.716157.282.737831.410.453
12Sredstva učešća za pomoći51.544.1892.077.49453.621.683
15Proračunska pričuva29.000.00010.000.00039.000.000
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje41.00041.000
31Vlastiti prihodi777.59871.370848.968
41Prihodi od igara na sreću97.078.1555.251.599102.329.754
42Prihodi od spomeničke rente2.892.8862.892.886
43Ostali prihodi za posebne namjene9.032.99628.645.21037.678.206
51Pomoći EU15.512.386-260.61515.251.771
52Ostale pomoći49.329.59012.962.67162.292.261
53Inozemne darovnice43.799-2.00041.799
55Refundacije iz pomoći EU479.163-7.569471.594
56Fondovi EU508.219.381-8.662.574499.556.807
57Ostali programi EU98.995.891296.84399.292.734
58Instrumenti EU nove generacije258.169.101-83.511.534174.657.567
61Donacije24.5133.01527.528
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.13.50013.500
81Namjenski primici od zaduživanja40.084-20.00020.084
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova2.256.288-1.794.446461.842
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.034.716.847-150.527.7511.884.189.096
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine94.014.055-15.632.17778.381.878
11Opći prihodi i primici20.114.508744.95020.859.458
12Sredstva učešća za pomoći6.630.622-2.432.2494.198.373
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje445.00020.000465.000
31Vlastiti prihodi2.146.746-266.6651.880.081
43Ostali prihodi za posebne namjene6.817.205-564.7876.252.418
51Pomoći EU308.27617.158325.434
52Ostale pomoći3.742.5351.428.1055.170.640
55Refundacije iz pomoći EU511.838-51.064460.774
56Fondovi EU26.361.804-12.174.97414.186.830
57Ostali programi EU10.218.758-1.770.4878.448.271
58Instrumenti EU nove generacije4.320.929-2.537.0481.783.881
61Donacije62.77010.50073.270
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.257.412257.412
81Namjenski primici od zaduživanja12.000.0002.000.00014.000.000
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova75.652-55.61620.036
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.407.271.010-117.646.8351.289.624.175
11Opći prihodi i primici665.234.304-27.023.182638.211.122
12Sredstva učešća za pomoći44.569.652-11.216.26433.353.388
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje3.003.000-395.0002.608.000
31Vlastiti prihodi34.059.063-120.89933.938.164
43Ostali prihodi za posebne namjene58.144.0762.174.14460.318.220
51Pomoći EU8.561.346-1.356.4347.204.912
52Ostale pomoći19.853.8684.283.30924.137.177
53Inozemne darovnice353.299-353.299
55Refundacije iz pomoći EU2.198.732-483.2041.715.528
56Fondovi EU242.974.305-9.207.958233.766.347
57Ostali programi EU110.241.603-28.821.22581.420.378
58Instrumenti EU nove generacije193.276.058-42.514.664150.761.394
61Donacije3.713.201-73.2343.639.967
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.9.837.563607.83810.445.401
81Namjenski primici od zaduživanja10.806.319-2.804.2278.002.092
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova444.621-342.536102.085
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti1.219.857107.8151.327.672
11Opći prihodi i primici1.108.5988.4661.117.064
31Vlastiti prihodi7.0341.5618.595
43Ostali prihodi za posebne namjene17.86417.99235.856
52Ostale pomoći13.27213.272
61Donacije73.08979.796152.885
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine81.170.766-16.328.64364.842.123
11Opći prihodi i primici30.493.452-16.330.00014.163.452
31Vlastiti prihodi2828
43Ostali prihodi za posebne namjene231.2491.357232.606
57Ostali programi EU803.188803.188
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.49.642.84949.642.849
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini451.041.159-1.027.911450.013.248
11Opći prihodi i primici101.676.18826.440.920128.117.108
12Sredstva učešća za pomoći8.440.6963.250.30411.691.000
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje4.300.000-150.0004.150.000
31Vlastiti prihodi10.906.332-1.608.6279.297.705
43Ostali prihodi za posebne namjene19.520.631-834.83218.685.799
51Pomoći EU98.575100.220198.795
52Ostale pomoći2.455.066777.2273.232.293
55Refundacije iz pomoći EU30.954-13.43117.523
56Fondovi EU42.480.430-2.096.89940.383.531
57Ostali programi EU122.313.051-3.068.352119.244.699
58Instrumenti EU nove generacije119.127.817-20.473.55498.654.263
61Donacije1.335.41347.2221.382.635
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.9.261.225-6.203.3283.057.897
81Namjenski primici od zaduživanja9.094.7812.805.21911.900.000A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i nazivPlan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234
UKUPNI RASHODI28.086.533.6581.243.672.46529.330.206.123
1Opći prihodi i primici16.360.960.4571.394.770.85017.755.731.307
11Opći prihodi i primici15.972.402.2521.412.260.85217.384.663.104
12Sredstva učešća za pomoći359.558.205-27.490.002332.068.203
15Proračunska pričuva29.000.00010.000.00039.000.000
2Doprinosi za obvezna osiguranja4.313.464.28618.000.0004.331.464.286
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje4.313.464.28618.000.0004.331.464.286
3Vlastiti prihodi195.409.7108.249.599203.659.309
31Vlastiti prihodi195.409.7108.249.599203.659.309
4Prihodi za posebne namjene1.989.710.354190.997.7462.180.708.100
41Prihodi od igara na sreću100.091.3255.456.365105.547.690
42Prihodi od spomeničke rente5.308.9125.308.912
43Ostali prihodi za posebne namjene1.884.310.117185.541.3812.069.851.498
5Pomoći5.078.375.201-354.193.7924.724.181.409
51Pomoći EU99.238.3351.328.885100.567.220
52Ostale pomoći211.416.50582.849.614294.266.119
53Inozemne darovnice411.698-361.81449.884
55Refundacije iz pomoći EU487.129.739-38.254.302448.875.437
56Fondovi EU2.298.236.921-28.268.5422.269.968.379
57Ostali programi EU797.714.190-63.104.355734.609.835
58Instrumenti EU nove generacije1.184.227.813-308.383.278875.844.535
6Donacije19.528.5211.637.63221.166.153
61Donacije19.133.8011.627.83320.761.634
63Inozemne donacije394.7209.799404.519
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja70.812.590-5.837.39664.975.194
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja70.812.590-5.837.39664.975.194
8Namjenski primici od zaduživanja58.272.539-9.952.17448.320.365
81Namjenski primici od zaduživanja52.978.363-7.315.67145.662.692
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova5.294.176-2.636.5032.657.673

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i nazivPlan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234
UKUPNI RASHODI28.086.533.6581.243.672.46529.330.206.123
01Opće javne usluge4.706.592.228336.209.5185.042.801.746
011Izvršna i zakonodavna tijela,financijski i fiskalni poslovi1.575.413.296284.462.6091.859.875.905
013Opće usluge156.066.873-5.511.460150.555.413
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge314.766.189-67.467.570247.298.619
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane50.285.6995.778.69956.064.398
017Transakcije vezane za javni dug915.645.04920.044.486935.689.535
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina1.694.415.12298.902.7541.793.317.876
02Obrana1.050.154.1385.925.7731.056.079.911
021Vojna obrana1.021.989.8976.487.4181.028.477.315
023Inozemna vojna pomoć28.164.241-561.64527.602.596
03Javni red i sigurnost1.667.163.96762.519.8931.729.683.860
031Usluge policije928.913.65532.880.300961.793.955
032Usluge protupožarne zaštite52.291.2841.251.85453.543.138
033Sudovi363.058.91427.811.360390.870.274
034Zatvori91.325.40415.277.117106.602.521
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani231.574.710-14.700.738216.873.972
04Ekonomski poslovi4.782.145.298122.800.4694.904.945.767
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad332.663.44017.097.951349.761.391
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov1.207.645.848135.416.8931.343.062.741
043Gorivo i energija368.692.201131.540.938500.233.139
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo349.419.794-21.574.345327.845.449
045Promet1.406.531.36784.453.8131.490.985.180
046Komunikacije52.724.529-4.827.25047.897.279
047Ostale industrije101.594.490-25.099.49376.494.997
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi126.009.758-10.124.149115.885.609
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani836.863.871-184.083.889652.779.982
05Zaštita okoliša371.682.436-32.658.417339.024.019
053Smanjenje zagađivanja317.183-11.894305.289
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika128.832.974-1.563.421127.269.553
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša10.802.287-944.3759.857.912
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani231.729.992-30.138.727201.591.265
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice1.152.750.34723.554.5061.176.304.853
061Razvoj stanovanja255.699.249-13.611.253242.087.996
062Razvoj zajednice511.450.499-23.668.136487.782.363
063Opskrba vodom385.600.59960.833.895446.434.494
07Zdravstvo2.834.656.829189.821.1153.024.477.944
072Službe za vanjske pacijente3.132.8181.448.4334.581.251
073Bolničke službe1.770.045.131136.191.9261.906.237.057
074Službe javnog zdravstva55.545.05348.632.064104.177.117
075Istraživanje i razvoj zdravstva14.769.242-1.299.72813.469.514
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani991.164.5854.848.420996.013.005
08Rekreacija, kultura i religija680.435.40237.029.943717.465.345
081Službe rekreacije i sporta73.503.0357.852.52781.355.562
082Službe kulture514.006.95627.997.422542.004.378
083Službe emitiranja i izdavanja28.208-3.05425.154
084Religijske i druge službe zajednice90.709.113739.68891.448.801
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani2.188.090443.3602.631.450
09Obrazovanje1.668.553.07428.983.6771.697.536.751
091Predškolsko i osnovno obrazovanje168.705.868-5.805.331162.900.537
092Srednjoškolsko obrazovanje48.138.414-619.13047.519.284
094Visoka naobrazba937.610.11417.764.058955.374.172
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju86.608.120-2.314.31484.293.806
096Dodatne usluge u obrazovanju25.247.125148.60725.395.732
097Istraživanje i razvoj obrazovanja396.951.12019.315.787416.266.907
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane5.292.313494.0005.786.313
10Socijalna zaštita9.172.399.939469.485.9889.641.885.927
101Bolest i invaliditet1.743.168.65378.978.3541.822.147.007
102Starost4.634.663.024307.443.7414.942.106.765
103Sljednici976.117.00064.443.0001.040.560.000
104Obitelj i djeca751.291.70037.877.869789.169.569
105Nezaposlenost319.429.569-1.213.409318.216.160
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima259.273.124-6.708.760252.564.364
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane488.456.869-11.334.807477.122.062


B. RAČUN FINANCIRANJA

RazredSkupinaIzvorNazivPlan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234567
NETO FINANCIRANJE1.478.835.238159.167.9131.638.003.151
Prijenos sredstava iz prethodne godine1.649.107.9771.649.107.977
Prijenos sredstava u narednu godinu-1.319.431.958-875.618.932-2.195.050.890
8Primici od financijske imovine i zaduživanja6.597.689.469884.478.6537.482.168.122
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita489.226.6851.267.036.4131.756.263.098
11Opći prihodi i primici369.356.8231.280.348.9131.649.705.736
43Ostali prihodi za posebne namjene2.654.4562.654.456
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova117.215.406-13.312.500103.902.906
82Primici od izdanih vrijednosnih papira4.600.000.000250.000.0004.850.000.000
11Opći prihodi i primici4.600.000.000250.000.0004.850.000.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici39.928.323-19.928.00020.000.323
11Opći prihodi i primici39.908.423-19.928.00019.980.423
43Ostali prihodi za posebne namjene19.90019.900
84Primici od zaduživanja1.468.534.461-612.629.760855.904.701
11Opći prihodi i primici1.240.000.000-600.000.000640.000.000
56Fondovi EU103.613.67816.140.000119.753.678
58Instrumenti EU nove generacije58.092.299-14.931.31643.160.983
81Namjenski primici od zaduživanja66.828.484-13.838.44452.990.040
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5.448.530.250-150.308.1925.298.222.058
51Izdaci za dane zajmove i depozite867.880.08323.067.348890.947.431
11Opći prihodi i primici683.003.52510.006.088693.009.613
12Sredstva učešća za pomoći3.331.25221.2603.352.512
31Vlastiti prihodi13.33613.336
43Ostali prihodi za posebne namjene1.327.228-500.000827.228
56Fondovi EU85.613.67810.140.00095.753.678
58Instrumenti EU nove generacije43.160.98343.160.983
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.995.420-400.000595.420
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova50.434.6613.800.00054.234.661
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici172.999.853-9.072.887163.926.966
11Opći prihodi i primici140.068.537-144.071139.924.466
43Ostali prihodi za posebne namjene2.5002.500
56Fondovi EU18.000.0006.000.00024.000.000
58Instrumenti EU nove generacije14.931.316-14.931.316
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.210.476.5554.697.3471.215.173.902
11Opći prihodi i primici1.202.162.9514.934.1651.207.097.116
31Vlastiti prihodi3.611.34225.0003.636.342
43Ostali prihodi za posebne namjene4.613.780-261.8184.351.962
52Ostale pomoći88.48288.482
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire3.197.173.759-169.000.0003.028.173.759
11Opći prihodi i primici3.197.173.759-169.000.0003.028.173.759

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 29.330.206.123 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 5.298.222.058 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

ŠifraNazivPlan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
010HRVATSKI SABOR31.881.128-4.891.86526.989.263
01005Hrvatski sabor31.881.128-4.891.86526.989.263
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici31.335.150-4.891.86526.443.285
31Vlastiti prihodi64.69764.697
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.481.281481.281
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV31.881.128-4.891.86526.989.263
2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI31.881.128-4.891.86526.989.263
A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE31.020.864-4.738.87126.281.993
11Opći prihodi i primici30.523.330-4.738.87125.784.459
3Rashodi poslovanja23.565.659-1.449.33522.116.324
31Rashodi za zaposlene15.332.19015.332.190
32Materijalni rashodi8.185.817-1.440.0436.745.774
34Financijski rashodi5.1785.178
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.656-2.656
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.273-6.6366.637
38Ostali rashodi26.54526.545
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.957.671-3.289.5363.668.135
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine551.135-86.271464.864
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini6.406.536-3.203.2653.203.271
31Vlastiti prihodi16.25316.253
3Rashodi poslovanja16.25316.253
32Materijalni rashodi16.25316.253
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.481.281481.281
3Rashodi poslovanja481.281481.281
32Materijalni rashodi481.281481.281
A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)47.78147.781
11Opći prihodi i primici47.78147.781
3Rashodi poslovanja47.78147.781
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna47.78147.781
A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA66.362-36266.000
11Opći prihodi i primici66.362-36266.000
3Rashodi poslovanja66.362-36266.000
38Ostali rashodi66.362-36266.000
A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH66.36266.362
11Opći prihodi i primici66.36266.362
3Rashodi poslovanja66.36266.362
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna26.54526.545
38Ostali rashodi39.81739.817
A501037OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA13.273-13.273
11Opći prihodi i primici13.273-13.273
3Rashodi poslovanja13.273-13.273
38Ostali rashodi13.273-13.273
A501042TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18«7.0007.000
    
31Vlastiti prihodi7.0007.000
3Rashodi poslovanja7.0007.000
32Materijalni rashodi7.0007.000
K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA659.486-139.359520.127
11Opći prihodi i primici618.042-139.359478.683
3Rashodi poslovanja103.573103.573
32Materijalni rashodi103.573103.573
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine514.469-139.359375.110
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine13.27313.273
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine501.196-139.359361.837
31Vlastiti prihodi41.44441.444
3Rashodi poslovanja11.44411.444
32Materijalni rashodi11.44411.444
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine30.00030.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine30.00030.000
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU774.207-362.997411.210
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku774.207-362.997411.210
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici774.207-362.997411.210
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV774.207-362.997411.210
2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE774.207-362.997411.210
A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE695.958-348.398347.560
11Opći prihodi i primici695.958-348.398347.560
3Rashodi poslovanja638.290-312.563325.727
31Rashodi za zaposlene210.942-128.74182.201
32Materijalni rashodi420.525-177.186243.339
34Financijski rashodi187187
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade6.636-6.636
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine57.668-35.83521.833
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine57.668-35.83521.833
K926002INFORMATIZACIJA78.249-14.59963.650
11Opći prihodi i primici78.249-14.59963.650
3Rashodi poslovanja16.00016.000
32Materijalni rashodi16.00016.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine62.249-14.59947.650
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine18.45118.451
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine43.798-14.59929.199
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE2.100.7651.3002.102.065
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske2.100.7651.3002.102.065
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.098.0652.098.065
51Pomoći EU2.7001.3004.000
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.100.7651.3002.102.065
2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA2.100.7651.3002.102.065
A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.529.19737.0571.566.254
11Opći prihodi i primici1.526.49735.7571.562.254
3Rashodi poslovanja1.514.73735.7571.550.494
31Rashodi za zaposlene1.024.2215.0001.029.221
32Materijalni rashodi490.27730.757521.034
34Financijski rashodi239239
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine11.76011.760
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.76011.760
51Pomoći EU2.7001.3004.000
3Rashodi poslovanja2.7001.3004.000
32Materijalni rashodi2.7001.3004.000
A896001PROVEDBA IZBORA394.466394.466
11Opći prihodi i primici394.466394.466
3Rashodi poslovanja394.466394.466
32Materijalni rashodi394.450394.450
34Financijski rashodi1616
A896006PROVEDBA REFERENDUMA52.757-35.75717.000
11Opći prihodi i primici52.757-35.75717.000
3Rashodi poslovanja52.757-35.75717.000
32Materijalni rashodi52.757-35.75717.000
K896003INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE124.345124.345
11Opći prihodi i primici124.345124.345
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine124.345124.345
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine124.345124.345
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI13.27213.272
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti13.27213.272
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici13.27213.272
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV13.27213.272
2105DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI13.27213.272
A845001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE12.43912.439
11Opći prihodi i primici12.43912.439
3Rashodi poslovanja11.77511.775
32Materijalni rashodi11.76611.766
34Financijski rashodi99
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine664664
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine664664
K845003INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI833833
    
11Opći prihodi i primici833833
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine833833
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine169169
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine664664
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE6.604.6566.604.656
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske6.604.6566.604.656
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici6.551.4336.551.433
31Vlastiti prihodi53.22353.223
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV6.604.6566.604.656
2104DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE6.604.6566.604.656
A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE6.414.809-19.9086.394.901
11Opći prihodi i primici6.361.586-19.9086.341.678
3Rashodi poslovanja5.888.77213.2735.902.045
31Rashodi za zaposlene3.374.87564.7693.439.644
32Materijalni rashodi2.437.9942.437.994
34Financijski rashodi9.276-8.494782
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade53.089-33.04820.041
38Ostali rashodi13.538-9.9543.584
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine472.814-33.181439.633
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine472.814-33.181439.633
31Vlastiti prihodi53.22353.223
3Rashodi poslovanja53.22353.223
32Materijalni rashodi53.09053.090
34Financijski rashodi133133
K504004INFORMATIZACIJA189.84719.908209.755
11Opći prihodi i primici189.84719.908209.755
3Rashodi poslovanja82.95282.952
32Materijalni rashodi82.95282.952
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine106.89519.908126.803
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine106.89519.908126.803
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE5.314.2075.314.207
01705Ustavni sud Republike Hrvatske5.314.2075.314.207
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici5.314.2075.314.207
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV5.314.2075.314.207
2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA5.314.2075.314.207
A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.163.9655.163.965
11Opći prihodi i primici5.163.9655.163.965
3Rashodi poslovanja5.152.370-22.0375.130.333
31Rashodi za zaposlene4.661.3024.661.302
32Materijalni rashodi490.404-22.037468.367
34Financijski rashodi664664
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine11.59522.03733.632
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.26822.03732.305
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti1.3271.327
A506037MEĐUNARODNA SURADNJA46.45346.453
11Opći prihodi i primici46.45346.453
3Rashodi poslovanja46.45346.453
32Materijalni rashodi46.45346.453
A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI7.9637.963
11Opći prihodi i primici7.9637.963
3Rashodi poslovanja7.9637.963
32Materijalni rashodi7.9637.963
K506003INFORMATIZACIJA39.28639.286
11Opći prihodi i primici39.28639.286
3Rashodi poslovanja16.72316.723
32Materijalni rashodi16.72316.723
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine22.56322.563
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine22.56322.563
K506036OBNOVA VOZNOG PARKA56.54056.540
11Opći prihodi i primici56.54056.540
3Rashodi poslovanja56.54056.540
32Materijalni rashodi56.54056.540
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA2.422.8662.422.866
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja2.422.8662.422.866
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.405.6122.405.612
51Pomoći EU17.25417.254
Proračun glave/RKP-a po programima
32GOSPODARSTVO2.422.8662.422.866
3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA2.422.8662.422.866
A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.294.805-19.3472.275.458
11Opći prihodi i primici2.277.551-19.3472.258.204
3Rashodi poslovanja2.271.442-19.3472.252.095
31Rashodi za zaposlene1.833.663-30.0001.803.663
32Materijalni rashodi437.381-1.347436.034
34Financijski rashodi398398
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade12.00012.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.1096.109
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.1096.109
51Pomoći EU17.25417.254
3Rashodi poslovanja17.25417.254
32Materijalni rashodi17.25417.254
A507017ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA3.301-6532.648
11Opći prihodi i primici3.301-6532.648
3Rashodi poslovanja3.301-6532.648
32Materijalni rashodi3.301-6532.648
K507005INFORMATIZACIJA124.76020.000144.760
11Opći prihodi i primici124.76020.000144.760
3Rashodi poslovanja84.94320.000104.943
32Materijalni rashodi84.94320.000104.943
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine39.81739.817
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine39.81739.817
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE113.352.2356.029.831119.382.066
02005Vlada Republike Hrvatske6.119.157-710.1995.408.958
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici5.837.166-710.1995.126.967
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.281.991281.991
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV6.119.157-710.1995.408.958
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE6.119.157-710.1995.408.958
A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.461.485-615.9674.845.518
11Opći prihodi i primici5.179.494-615.9674.563.527
3Rashodi poslovanja5.123.085-615.9674.507.118
31Rashodi za zaposlene1.785.946-15.2631.770.683
32Materijalni rashodi3.243.007-585.3082.657.699
34Financijski rashodi1.2241.224
35Subvencije53.09053.090
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade26.545-15.39611.149
38Ostali rashodi13.27313.273
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine56.40956.409
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine56.40956.409
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.281.991281.991
3Rashodi poslovanja281.991281.991
32Materijalni rashodi281.991281.991
A508025OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA1.3951.395
11Opći prihodi i primici1.3951.395
3Rashodi poslovanja1.3951.395
34Financijski rashodi6767
38Ostali rashodi1.3281.328
K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH656.277-94.232562.045
11Opći prihodi i primici656.277-94.232562.045
3Rashodi poslovanja266.508-1.327265.181
32Materijalni rashodi266.508-1.327265.181
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine389.769-92.905296.864
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine18.58218.582
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine371.187-92.905278.282
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske1.852.89715.9281.868.825
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.846.26015.9281.862.188
51Pomoći EU6.6376.637
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.852.89715.9281.868.825
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.852.89715.9281.868.825
A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.848.91518.5821.867.497
11Opći prihodi i primici1.842.27818.5821.860.860
3Rashodi poslovanja1.832.18915.9271.848.116
31Rashodi za zaposlene1.420.096-6.6361.413.460
32Materijalni rashodi407.93722.563430.500
34Financijski rashodi174174
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.9823.982
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.0892.65512.744
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.0892.65512.744
51Pomoći EU6.6376.637
3Rashodi poslovanja6.6376.637
32Materijalni rashodi6.6376.637
K696012INFORMATIZACIJA3.982-2.6541.328
11Opći prihodi i primici3.982-2.6541.328
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.982-2.6541.328
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.982-2.6541.328
02008Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske218.629-52.293166.336
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici218.629-52.293166.336
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV218.629-52.293166.336
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE218.629-52.293166.336
A933001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE214.646-52.293162.353
11Opći prihodi i primici214.646-52.293162.353
3Rashodi poslovanja212.521-51.098161.423
31Rashodi za zaposlene163.914-46.453117.461
32Materijalni rashodi48.590-4.64543.945
34Financijski rashodi1717
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.125-1.195930
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.125-1.195930
K933002INFORMATIZACIJA3.9833.983
11Opći prihodi i primici3.9833.983
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.9833.983
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.9833.983
02010Ured za udruge31.391.875740.72832.132.603
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.953.626-49.9272.903.699
12Sredstva učešća za pomoći2.883.674-12.3022.871.372
31Vlastiti prihodi9292
41Prihodi od igara na sreću9.488.675895.50310.384.178
51Pomoći EU64.52064.520
552Švicarski instrument114.607-64.91549.692
561Europski socijalni fond (ESF)15.886.681-27.63115.859.050
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV31.391.875740.72832.132.603
2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA31.391.875740.72832.132.603
A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE361.483-36.500324.983
11Opći prihodi i primici358.164-36.500321.664
3Rashodi poslovanja354.711-35.836318.875
31Rashodi za zaposlene248.458-9.954238.504
32Materijalni rashodi99.515-19.51180.004
34Financijski rashodi765-398367
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade5.973-5.973
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.453-6642.789
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.453-6642.789
51Pomoći EU3.3193.319
3Rashodi poslovanja3.3193.319
32Materijalni rashodi3.3193.319
A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE9.811.460784.40210.595.862
11Opći prihodi i primici1.500.0001.500.000
3Rashodi poslovanja1.500.0001.500.000
38Ostali rashodi1.500.0001.500.000
41Prihodi od igara na sreću8.311.460784.4029.095.862
3Rashodi poslovanja8.311.460784.4029.095.862
38Ostali rashodi8.311.460784.4029.095.862
A509024PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA26.404-15.49710.907
    
11Opći prihodi i primici26.404-15.49710.907
3Rashodi poslovanja26.404-15.49710.907
32Materijalni rashodi26.362-15.49710.865
34Financijski rashodi4242
A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA7.186-1.3935.793
11Opći prihodi i primici7.186-1.3935.793
3Rashodi poslovanja7.186-1.3935.793
32Materijalni rashodi7.186-1.3935.793
A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE924.535-1.328923.207
11Opći prihodi i primici924.535-1.328923.207
3Rashodi poslovanja103.312-1.328101.984
32Materijalni rashodi103.312-1.328101.984
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine821.223821.223
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine821.223821.223
A509051SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA1.177.215111.1011.288.316
41Prihodi od igara na sreću1.177.215111.1011.288.316
3Rashodi poslovanja1.177.215111.1011.288.316
38Ostali rashodi1.177.215111.1011.288.316
A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA6.738-2.1554.583
11Opći prihodi i primici6.738-2.1554.583
3Rashodi poslovanja6.738-2.1554.583
32Materijalni rashodi6.720-2.1554.565
34Financijski rashodi1818
A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA28.208-3.05425.154
11Opći prihodi i primici28.208-3.05425.154
3Rashodi poslovanja28.208-3.05425.154
32Materijalni rashodi16.262-3.05413.208
38Ostali rashodi11.94611.946
A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST35.39335.393
11Opći prihodi i primici35.39335.393
3Rashodi poslovanja35.39335.393
32Materijalni rashodi35.37535.375
34Financijski rashodi1818
A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 518.736.927-27.00218.709.925
11Opći prihodi i primici52.00052.000
3Rashodi poslovanja52.00052.000
38Ostali rashodi52.00052.000
12Sredstva učešća za pomoći2.807.894-4.1502.803.744
3Rashodi poslovanja2.805.360-5.9732.799.387
31Rashodi za zaposlene68.961-5.97362.988
32Materijalni rashodi21.39221.392
34Financijski rashodi2424
38Ostali rashodi2.714.9832.714.983
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.5341.8234.357
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.5341.8234.357
561Europski socijalni fond (ESF)15.877.033-22.85215.854.181
3Rashodi poslovanja15.862.681-33.18015.829.501
31Rashodi za zaposlene379.911-33.180346.731
32Materijalni rashodi101.078101.078
34Financijski rashodi127127
38Ostali rashodi15.381.56515.381.565
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine14.35210.32824.680
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine14.35210.32824.680
A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE127.482-72.27255.210
12Sredstva učešća za pomoći12.875-7.3575.518
3Rashodi poslovanja12.875-7.3575.518
32Materijalni rashodi12.861-7.3435.518
34Financijski rashodi14-14
552Švicarski instrument114.607-64.91549.692
3Rashodi poslovanja114.607-64.91549.692
32Materijalni rashodi107.889-58.19749.692
34Financijski rashodi81-81
38Ostali rashodi6.637-6.637
A509071TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL9292
    
31Vlastiti prihodi9292
3Rashodi poslovanja9292
32Materijalni rashodi9292
A509073PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.11.352-5.5745.778
12Sredstva učešća za pomoći1.704-795909
3Rashodi poslovanja1.704-795909
32Materijalni rashodi1.704-795909
561Europski socijalni fond (ESF)9.648-4.7794.869
3Rashodi poslovanja9.648-4.7794.869
32Materijalni rashodi9.648-4.7794.869
A509074KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI122.402122.402
12Sredstva učešća za pomoći61.20161.201
3Rashodi poslovanja58.89158.891
32Materijalni rashodi58.85658.856
34Financijski rashodi3535
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.3102.310
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.3102.310
51Pomoći EU61.20161.201
3Rashodi poslovanja58.89158.891
32Materijalni rashodi58.85658.856
34Financijski rashodi3535
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.3102.310
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.3102.310
K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE14.99810.00024.998
11Opći prihodi i primici14.99810.00024.998
3Rashodi poslovanja9.6899.689
32Materijalni rashodi9.6899.689
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.30910.00015.309
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.30910.00015.309
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava1.587.270-199.8101.387.460
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.587.270-200.8101.386.460
51Pomoći EU1.0001.000
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.587.270-199.8101.387.460
2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA1.587.270-199.8101.387.460
A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE838.916-107.507731.409
11Opći prihodi i primici838.916-107.507731.409
3Rashodi poslovanja834.799-106.843727.956
31Rashodi za zaposlene726.658-91.579635.079
32Materijalni rashodi106.971-14.86692.105
34Financijski rashodi1.170-398772
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.117-6643.453
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.117-6643.453
A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA739.580-89.251650.329
    
11Opći prihodi i primici739.580-90.251649.329
3Rashodi poslovanja739.580-90.251649.329
32Materijalni rashodi127.68515.927143.612
34Financijski rashodi4242
38Ostali rashodi611.853-106.178505.675
51Pomoći EU1.0001.000
3Rashodi poslovanja1.0001.000
32Materijalni rashodi1.0001.000
K860008INFORMATIZACIJA8.774-3.0525.722
11Opći prihodi i primici8.774-3.0525.722
3Rashodi poslovanja3.465-1.7251.740
32Materijalni rashodi3.465-1.7251.740
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.309-1.3273.982
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.309-1.3273.982
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine8.551.443-24.2898.527.154
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici8.551.310-24.2898.527.021
31Vlastiti prihodi133133
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV8.551.443-24.2898.527.154
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA8.551.443-24.2898.527.154
A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE252.921-19.776233.145
11Opći prihodi i primici252.788-19.776233.012
3Rashodi poslovanja248.737-17.918230.819
31Rashodi za zaposlene217.163-8.627208.536
32Materijalni rashodi31.557-9.29122.266
34Financijski rashodi1717
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.051-1.8582.193
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.051-1.8582.193
31Vlastiti prihodi133133
3Rashodi poslovanja133133
32Materijalni rashodi133133
A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA8.095.983-11.9458.084.038
11Opći prihodi i primici8.095.983-11.9458.084.038
3Rashodi poslovanja8.088.019-3.9818.084.038
32Materijalni rashodi57.727-3.98153.746
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna265.446265.446
38Ostali rashodi7.764.8467.764.846
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.964-7.964
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.964-7.964
A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE38.4937.43245.925
11Opći prihodi i primici38.4937.43245.925
3Rashodi poslovanja38.4937.43245.925
32Materijalni rashodi38.4937.43245.925
A732007NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU159.267159.267
11Opći prihodi i primici159.267159.267
3Rashodi poslovanja159.267159.267
38Ostali rashodi159.267159.267
K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE4.7794.779
11Opći prihodi i primici4.7794.779
3Rashodi poslovanja2.1242.124
32Materijalni rashodi2.1242.124
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.6552.655
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.6552.655
02030Ured za zakonodavstvo1.006.204-50.068956.136
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.002.019-51.231950.788
12Sredstva učešća za pomoći43034464
31Vlastiti prihodi1.0501.050
51Pomoći EU1.3281.328
561Europski socijalni fond (ESF)2.427792.506
Proračun glave/RKP-a po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE1.006.204-50.068956.136
2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE1.006.204-50.068956.136
A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE983.972-47.015936.957
11Opći prihodi i primici979.787-48.178931.609
3Rashodi poslovanja974.477-48.178926.299
31Rashodi za zaposlene908.449-47.780860.669
32Materijalni rashodi65.946-39865.548
34Financijski rashodi8282
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.3105.310
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.3105.310
12Sredstva učešća za pomoći43034464
3Rashodi poslovanja43034464
31Rashodi za zaposlene43034464
31Vlastiti prihodi1.0501.050
3Rashodi poslovanja1.0501.050
32Materijalni rashodi1.0501.050
51Pomoći EU1.3281.328
3Rashodi poslovanja1.3281.328
32Materijalni rashodi1.3281.328
561Europski socijalni fond (ESF)2.427792.506
3Rashodi poslovanja2.427792.506
31Rashodi za zaposlene2.427792.506
K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO22.232-3.05319.179
11Opći prihodi i primici22.232-3.05319.179
3Rashodi poslovanja2.854-1.0621.792
32Materijalni rashodi2.854-1.0621.792
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine19.378-1.99117.387
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.378-1.99117.387
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske11.458.378-656.11510.802.263
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici8.054.109-1.656.1156.397.994
31Vlastiti prihodi374.012374.012
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.3.030.2573.030.257
581Mehanizam za oporavak i otpornost1.000.0001.000.000
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV11.458.378-656.11510.802.263
2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE11.458.378-656.11510.802.263
A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE11.126.302-630.23410.496.068
11Opći prihodi i primici7.722.033-1.630.2346.091.799
3Rashodi poslovanja5.463.587227.8855.691.472
31Rashodi za zaposlene4.038.104339.9034.378.007
32Materijalni rashodi1.408.677-106.1781.302.499
34Financijski rashodi878-531347
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade8.6278.627
38Ostali rashodi7.301-5.3091.992
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.258.446-1.858.119400.327
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine47.78247.782
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini2.210.664-1.858.119352.545
31Vlastiti prihodi374.012374.012
3Rashodi poslovanja358.481358.481
32Materijalni rashodi354.431354.431
34Financijski rashodi6767
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.6552.655
38Ostali rashodi1.3281.328
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine15.53115.531
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.53115.531
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.3.030.2573.030.257
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.030.2573.030.257
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini3.030.2573.030.257
581Mehanizam za oporavak i otpornost1.000.0001.000.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.000.0001.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.000.0001.000.000
A515017OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA20.57320.573
11Opći prihodi i primici20.57320.573
3Rashodi poslovanja20.57320.573
32Materijalni rashodi1.9911.991
34Financijski rashodi9.2919.291
38Ostali rashodi9.2919.291
K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE152.235-17.254134.981
11Opći prihodi i primici152.235-17.254134.981
3Rashodi poslovanja12.21112.211
32Materijalni rashodi12.21112.211
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine140.024-17.254122.770
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine140.024-17.254122.770
K515016OBNOVA VOZNOG PARKA159.268-8.627150.641
11Opći prihodi i primici159.268-8.627150.641
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine159.268-8.627150.641
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine159.268-8.627150.641
02042Ured za protokol338.68824.819363.507
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici338.68824.819363.507
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV338.68824.819363.507
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE338.68824.819363.507
A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE335.90025.217361.117
11Opći prihodi i primici335.90025.217361.117
3Rashodi poslovanja335.10325.217360.320
31Rashodi za zaposlene233.1975.309238.506
32Materijalni rashodi101.79819.908121.706
34Financijski rashodi108108
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine797797
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine797797
K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL2.788-3982.390
11Opći prihodi i primici2.788-3982.390
3Rashodi poslovanja797-398399
32Materijalni rashodi797-398399
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.9911.991
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9911.991
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju373.761-19.112354.649
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici373.761-19.112354.649
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV373.761-19.112354.649
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE373.761-19.112354.649
A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE370.694-19.112351.582
11Opći prihodi i primici370.694-19.112351.582
3Rashodi poslovanja368.436-19.112349.324
31Rashodi za zaposlene320.620-11.281309.339
32Materijalni rashodi47.138-7.30039.838
34Financijski rashodi678-531147
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.2582.258
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.2582.258
K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU3.0673.067
11Opći prihodi i primici3.0673.067
3Rashodi poslovanja1.0761.076
32Materijalni rashodi1.0761.076
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.9911.991
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9911.991
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova2.534.5411.067.9553.602.496
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.444.8041.067.9553.512.759
51Pomoći EU89.73789.737
Proračun glave/RKP-a po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE2.534.5411.067.9553.602.496
2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI2.534.5411.067.9553.602.496
A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.525.5141.065.6983.591.212
11Opći prihodi i primici2.435.7771.065.6983.501.475
3Rashodi poslovanja2.419.8471.063.7073.483.554
31Rashodi za zaposlene730.389-42.471687.918
32Materijalni rashodi1.686.4701.106.1782.792.648
34Financijski rashodi997997
38Ostali rashodi1.9911.991
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine15.9301.99117.921
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.9301.99117.921
51Pomoći EU89.73789.737
3Rashodi poslovanja89.73789.737
32Materijalni rashodi89.73789.737
K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA9.0272.25711.284
11Opći prihodi i primici9.0272.25711.284
3Rashodi poslovanja930-398532
32Materijalni rashodi930-398532
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine8.0972.65510.752
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.0972.65510.752
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina43.864.3895.926.09649.790.485
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici41.422.1268.266.93349.689.059
12Sredstva učešća za pomoći201.167-176.14625.021
31Vlastiti prihodi6767
51Pomoći EU1.3281.328
52Ostale pomoći1.1221.122
561Europski socijalni fond (ESF)2.116.254-2.116.254
575Fondovi za unutarnje poslove122.325-48.43773.888
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV43.864.3895.926.09649.790.485
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA42.716.0056.074.70048.790.705
A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE39.860.2258.172.53948.032.764
11Opći prihodi i primici39.860.2258.172.53948.032.764
3Rashodi poslovanja39.860.2258.172.53948.032.764
32Materijalni rashodi36.714-10.61826.096
34Financijski rashodi3131
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.6376.637
38Ostali rashodi39.816.8438.183.15748.000.000
A513041NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.579.277178.000757.277
11Opći prihodi i primici578.155178.000756.155
3Rashodi poslovanja578.155178.000756.155
32Materijalni rashodi40.552-5.00035.552
34Financijski rashodi7171
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna238.903133.000371.903
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade53.09050.000103.090
38Ostali rashodi245.539245.539
52Ostale pomoći1.1221.122
3Rashodi poslovanja1.1221.122
32Materijalni rashodi1.1221.122
A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I664664
    
11Opći prihodi i primici664664
3Rashodi poslovanja664664
32Materijalni rashodi664664
A513058JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – CENTRI U ZAJEDNICI (JUPI PILOT)1.815.651-1.815.651
    
12Sredstva učešća za pomoći90.784-90.784
3Rashodi poslovanja90.784-90.784
32Materijalni rashodi532-532
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna90.252-90.252
561Europski socijalni fond (ESF)1.724.867-1.724.867
3Rashodi poslovanja1.724.867-1.724.867
32Materijalni rashodi10.088-10.088
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.714.779-1.714.779
A513059JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – JUPI 2 I JUPI O237.786-237.786
11Opći prihodi i primici39-39
3Rashodi poslovanja39-39
34Financijski rashodi39-39
12Sredstva učešća za pomoći35.947-35.947
3Rashodi poslovanja35.348-35.348
31Rashodi za zaposlene6.524-6.524
32Materijalni rashodi28.824-28.824
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine599-599
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine599-599
561Europski socijalni fond (ESF)201.800-201.800
3Rashodi poslovanja198.414-198.414
31Rashodi za zaposlene35.104-35.104
32Materijalni rashodi163.310-163.310
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.386-3.386
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.386-3.386
A681058PODRŠKA JEDNAKOSTI – SNAŽNIJI SUSTAV I UČINKOVITO PLANIRANJE I UKLJUČIVANJE NACIONALNIH MANJINA222.402-222.402
    
11Opći prihodi i primici39-39
3Rashodi poslovanja39-39
34Financijski rashodi39-39
12Sredstva učešća za pomoći32.776-32.776
3Rashodi poslovanja31.879-31.879
31Rashodi za zaposlene2.928-2.928
32Materijalni rashodi28.951-28.951
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine897-897
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine897-897
561Europski socijalni fond (ESF)189.587-189.587
3Rashodi poslovanja184.509-184.509
31Rashodi za zaposlene15.700-15.700
32Materijalni rashodi168.809-168.809
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.078-5.078
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.078-5.078
2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA1.148.384-148.604999.780
A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE844.624-80.352764.272
11Opći prihodi i primici844.557-80.352764.205
3Rashodi poslovanja832.611-76.370756.241
31Rashodi za zaposlene751.663-55.744695.919
32Materijalni rashodi74.255-17.65356.602
34Financijski rashodi5656
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.0003.000
38Ostali rashodi6.637-5.973664
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine11.946-3.9827.964
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.946-3.9827.964
31Vlastiti prihodi6767
3Rashodi poslovanja6767
32Materijalni rashodi6767
A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE10.8511.50012.351
11Opći prihodi i primici10.8511.50012.351
3Rashodi poslovanja10.8511.50012.351
32Materijalni rashodi10.8201.50012.320
34Financijski rashodi3131
A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA6.8846.884
    
11Opći prihodi i primici6.8846.884
3Rashodi poslovanja6.8846.884
32Materijalni rashodi6.8536.853
34Financijski rashodi3131
A513040NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.44.68144.681
    
11Opći prihodi i primici43.35343.353
3Rashodi poslovanja43.35343.353
32Materijalni rashodi43.29343.293
34Financijski rashodi6060
51Pomoći EU1.3281.328
3Rashodi poslovanja1.3281.328
32Materijalni rashodi1.3281.328
A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA20.00020.000
    
11Opći prihodi i primici20.00020.000
3Rashodi poslovanja20.00020.000
38Ostali rashodi20.00020.000
A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA42.49350042.993
11Opći prihodi i primici42.49350042.993
3Rashodi poslovanja42.49350042.993
32Materijalni rashodi41.75850042.258
34Financijski rashodi7171
38Ostali rashodi664664
A681056AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA46.216-4.50241.714
12Sredstva učešća za pomoći11.925-1.49510.430
3Rashodi poslovanja11.925-1.49510.430
31Rashodi za zaposlene3.711-4463.265
32Materijalni rashodi8.214-1.0497.165
575Fondovi za unutarnje poslove34.291-3.00731.284
3Rashodi poslovanja34.291-3.00731.284
31Rashodi za zaposlene11.116-1.3239.793
32Materijalni rashodi23.175-1.68421.491
A681062AMIF III – KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE117.769-60.57457.195
12Sredstva učešća za pomoći29.735-15.14414.591
3Rashodi poslovanja29.735-15.14414.591
31Rashodi za zaposlene6.9816.981
32Materijalni rashodi22.754-15.1447.610
575Fondovi za unutarnje poslove88.034-45.43042.604
3Rashodi poslovanja88.034-45.43042.604
31Rashodi za zaposlene19.78319.783
32Materijalni rashodi68.251-45.43022.821
K681037INFORMATIZACIJA14.866-5.1769.690
11Opći prihodi i primici14.866-5.1769.690
3Rashodi poslovanja8.229-5.1763.053
32Materijalni rashodi8.229-5.1763.053
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.6376.637
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.6376.637
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama3.736.3284.5783.740.906
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici3.736.3284.5783.740.906
Proračun glave/RKP-a po programima
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT3.736.3284.5783.740.906
3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA120.293464120.757
A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE117.923464118.387
11Opći prihodi i primici117.923464118.387
3Rashodi poslovanja116.926995117.921
31Rashodi za zaposlene109.299-332108.967
32Materijalni rashodi7.6101.3278.937
34Financijski rashodi1717
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine997-531466
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine997-531466
K872002INFORMATIZACIJA2.3702.370
11Opći prihodi i primici2.3702.370
3Rashodi poslovanja379379
32Materijalni rashodi379379
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.9911.991
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9911.991
3917POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA3.616.0354.1143.620.149
A872003POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA3.616.0354.1143.620.149
11Opći prihodi i primici3.616.0354.1143.620.149
3Rashodi poslovanja3.605.417-2.5223.602.895
32Materijalni rashodi2.655-2.522133
38Ostali rashodi3.602.7623.602.762
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.6186.63617.254
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.6186.63617.254
02092Ured za ravnopravnost spolova318.675-38.387280.288
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici317.347-38.887278.460
51Pomoći EU1.3285001.828
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV318.675-38.387280.288
2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA318.675-38.387280.288
A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE248.028-37.959210.069
11Opći prihodi i primici248.028-37.959210.069
3Rashodi poslovanja245.571-37.959207.612
31Rashodi za zaposlene224.170-36.897187.273
32Materijalni rashodi21.400-1.06220.338
34Financijski rashodi11
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.4572.457
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.4572.457
A532009PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA61.684-82760.857
11Opći prihodi i primici60.356-1.32759.029
3Rashodi poslovanja60.356-1.32759.029
32Materijalni rashodi60.261-1.32758.934
34Financijski rashodi9595
51Pomoći EU1.3285001.828
3Rashodi poslovanja1.3285001.828
32Materijalni rashodi1.3285001.828
A532013PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA5.9766646.640
11Opći prihodi i primici5.9766646.640
3Rashodi poslovanja5.9766646.640
32Materijalni rashodi4.6486645.312
38Ostali rashodi1.3281.328
K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA2.987-2652.722
11Opći prihodi i primici2.987-2652.722
3Rashodi poslovanja996-265731
32Materijalni rashodi996-265731
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.9911.991
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9911.991
025MINISTARSTVO FINANCIJA7.475.447.233147.906.7267.623.353.959
02505Ministarstvo financija41.682.407-2.651.10239.031.305
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici39.546.716-1.982.92937.563.787
12Sredstva učešća za pomoći72.76066.025138.785
31Vlastiti prihodi23.89023.890
43Ostali prihodi za posebne namjene5.9465.946
51Pomoći EU119.451119.451
561Europski socijalni fond (ESF)467.0235.299472.322
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)474.526474.526
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti3.9823.982
575Fondovi za unutarnje poslove45.9604.65650.616
581Mehanizam za oporavak i otpornost1.396.679-1.218.679178.000
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV41.682.407-2.651.10239.031.305
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA25.626.929-2.121.10223.505.827
A538000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE18.685.716-512.45018.173.266
11Opći prihodi i primici18.536.429-512.45018.023.979
3Rashodi poslovanja18.536.429-512.45018.023.979
31Rashodi za zaposlene13.140.77913.140.779
32Materijalni rashodi5.387.819-515.0004.872.819
34Financijski rashodi7.8317.831
38Ostali rashodi2.5502.550
31Vlastiti prihodi23.89023.890
3Rashodi poslovanja23.89023.890
32Materijalni rashodi23.89023.890
43Ostali prihodi za posebne namjene5.9465.946
3Rashodi poslovanja5.9465.946
32Materijalni rashodi5.9465.946
51Pomoći EU119.451119.451
3Rashodi poslovanja119.451119.451
32Materijalni rashodi119.451119.451
A321074TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA3.9823.982
    
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti3.9823.982
3Rashodi poslovanja3.9823.982
32Materijalni rashodi3.9823.982
A321075OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ21.9078821.995
12Sredstva učešća za pomoći3.285153.300
3Rashodi poslovanja3.285153.300
31Rashodi za zaposlene2622.9603.222
32Materijalni rashodi3.023-2.94578
561Europski socijalni fond (ESF)18.6227318.695
3Rashodi poslovanja18.6227318.695
31Rashodi za zaposlene15.0353.22118.256
32Materijalni rashodi3.587-3.148439
A321078TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA19.65630.96050.616
    
575Fondovi za unutarnje poslove19.65630.96050.616
3Rashodi poslovanja19.65630.96050.616
31Rashodi za zaposlene19.40429.97049.374
32Materijalni rashodi2529901.242
A321080UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO1.409.951-1.065.819344.132
11Opći prihodi i primici13.272152.860166.132
3Rashodi poslovanja13.27286.25099.522
32Materijalni rashodi13.27286.25099.522
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine66.61066.610
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine66.61066.610
581Mehanizam za oporavak i otpornost1.396.679-1.218.679178.000
3Rashodi poslovanja1.396.679-1.218.679178.000
32Materijalni rashodi1.396.679-1.218.679178.000
A538074TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE16.337-16.337
575Fondovi za unutarnje poslove16.337-16.337
3Rashodi poslovanja16.337-16.337
31Rashodi za zaposlene16.125-16.125
32Materijalni rashodi212-212
A538077TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA9.967-9.967
    
    
575Fondovi za unutarnje poslove9.967-9.967
3Rashodi poslovanja9.967-9.967
31Rashodi za zaposlene9.834-9.834
32Materijalni rashodi133-133
K113290RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE2.442.100-200.0002.242.100
11Opći prihodi i primici2.442.100-200.0002.242.100
3Rashodi poslovanja2.123.565-212.0001.911.565
32Materijalni rashodi2.123.565-212.0001.911.565
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine318.53512.000330.535
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine132.72312.000144.723
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine185.812185.812
K253049PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA862.698-663.614199.084
11Opći prihodi i primici862.698-663.614199.084
3Rashodi poslovanja265.445-66.361199.084
32Materijalni rashodi265.445-66.361199.084
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine597.253-597.253
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine597.253-597.253
K253057OPREMANJE245.537-59.725185.812
11Opći prihodi i primici245.537-59.725185.812
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine245.537-59.725185.812
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine185.812185.812
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini59.725-59.725
K321070OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ517.876-71.505446.371
12Sredstva učešća za pomoći69.475-26.58142.894
3Rashodi poslovanja16.608-56216.046
31Rashodi za zaposlene7.9637.963
32Materijalni rashodi8.645-5628.083
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine52.867-26.01926.848
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine52.867-26.01926.848
561Europski socijalni fond (ESF)448.401-44.924403.477
3Rashodi poslovanja148.823-47.584101.239
31Rashodi za zaposlene60.588-13.88946.699
32Materijalni rashodi88.235-33.69554.540
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine299.5782.660302.238
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine299.5782.660302.238
K321077RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA309.510-100.000209.510
11Opći prihodi i primici309.510-100.000209.510
3Rashodi poslovanja212.357-70.000142.357
32Materijalni rashodi212.357-70.000142.357
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine97.153-30.00067.153
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine97.153-30.00067.153
K321082TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.558.267558.267
12Sredstva učešća za pomoći83.74183.741
3Rashodi poslovanja83.74183.741
31Rashodi za zaposlene81.72481.724
32Materijalni rashodi2.0172.017
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)474.526474.526
3Rashodi poslovanja474.526474.526
31Rashodi za zaposlene463.100463.100
32Materijalni rashodi11.42611.426
K321083TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.59.00059.000
12Sredstva učešća za pomoći8.8508.850
3Rashodi poslovanja8.8508.850
31Rashodi za zaposlene8.8508.850
561Europski socijalni fond (ESF)50.15050.150
3Rashodi poslovanja50.15050.150
31Rashodi za zaposlene50.15050.150
K321085TEHNIČKA POMOĆ EBRD-a U PROVEDBI PROJEKTA200.000200.000
11Opći prihodi i primici200.000200.000
3Rashodi poslovanja200.000200.000
34Financijski rashodi200.000200.000
K538003INFORMATIZACIJA1.081.692-270.000811.692
11Opći prihodi i primici1.081.692-270.000811.692
3Rashodi poslovanja119.451-40.00079.451
32Materijalni rashodi119.451-40.00079.451
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine962.241-230.000732.241
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine99.54299.542
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine862.699-230.000632.699
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA16.055.478-530.00015.525.478
A538035ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA10.414.758-220.00010.194.758
11Opći prihodi i primici10.414.758-220.00010.194.758
3Rashodi poslovanja10.414.758-220.00010.194.758
32Materijalni rashodi10.414.758-220.00010.194.758
K538036OPREMANJE265.446220.000485.446
11Opći prihodi i primici265.446220.000485.446
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine265.446220.000485.446
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine265.446220.000485.446
K538043IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA5.375.274-530.0004.845.274
11Opći prihodi i primici5.375.274-530.0004.845.274
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.375.274-530.0004.845.274
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine39.817-30.0009.817
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.335.457-500.0004.835.457
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države7.133.425.694153.007.2967.286.432.990
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici7.032.854.920158.170.8777.191.025.797
15Proračunska pričuva29.000.00010.000.00039.000.000
559Ostale refundacije iz sredstava EU232.265-232.265
581Mehanizam za oporavak i otpornost71.338.509-14.931.31656.407.193
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV8.326.8758.326.875
2114POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA8.326.8758.326.875
A539232POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA8.326.8758.326.875
11Opći prihodi i primici8.326.8758.326.875
3Rashodi poslovanja8.326.8758.326.875
38Ostali rashodi8.326.8758.326.875
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV541.992.516240.938.550782.931.066
2202MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE13.27213.272
A539018NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA13.27213.272
11Opći prihodi i primici13.27213.272
3Rashodi poslovanja13.27213.272
32Materijalni rashodi13.27213.272
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA71.612.541-839.16970.773.372
A539161USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA25.055.00025.055.000
11Opći prihodi i primici25.055.00025.055.000
3Rashodi poslovanja25.055.00025.055.000
32Materijalni rashodi6.055.0006.055.000
34Financijski rashodi19.000.00019.000.000
A539231USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u1.699.197-53.4001.645.797
11Opći prihodi i primici1.699.197-53.4001.645.797
3Rashodi poslovanja1.699.197-53.4001.645.797
34Financijski rashodi1.699.197-53.4001.645.797
A539314VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE500126626
11Opći prihodi i primici500126626
3Rashodi poslovanja500126626
34Financijski rashodi500126626
A557034NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA398.168-271.365126.803
11Opći prihodi i primici398.168-271.365126.803
3Rashodi poslovanja398.168-271.365126.803
34Financijski rashodi398.168-271.365126.803
A767063NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU1.765.2141.765.214
11Opći prihodi i primici1.765.2141.765.214
3Rashodi poslovanja1.765.2141.765.214
32Materijalni rashodi1.274.1391.274.139
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna491.075491.075
A767065NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA53.089-50.0003.089
11Opći prihodi i primici53.089-50.0003.089
3Rashodi poslovanja53.089-50.0003.089
34Financijski rashodi53.089-50.0003.089
A767073STJECANJE UDJELA39.816.84339.816.843
11Opći prihodi i primici39.816.84339.816.843
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova39.816.84339.816.843
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici39.816.84339.816.843
K557049PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM2.360.0002.360.000
11Opći prihodi i primici2.360.0002.360.000
3Rashodi poslovanja2.360.0002.360.000
32Materijalni rashodi2.360.0002.360.000
T818072INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA464.530-464.530
11Opći prihodi i primici232.265-232.265
3Rashodi poslovanja232.265-232.265
32Materijalni rashodi232.265-232.265
559Ostale refundacije iz sredstava EU232.265-232.265
3Rashodi poslovanja232.265-232.265
32Materijalni rashodi232.265-232.265
2205POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI280.222.649-8.272.281271.950.368
A767071POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE13.272.281-8.272.2815.000.000
    
11Opći prihodi i primici13.272.281-8.272.2815.000.000
3Rashodi poslovanja13.272.281-8.272.2815.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna13.272.281-8.272.2815.000.000
A818069FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE265.445.617265.445.617
11Opći prihodi i primici265.445.617265.445.617
3Rashodi poslovanja265.445.617265.445.617
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna265.445.617265.445.617
T767074JEDNOKRATNA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE1.504.7511.504.751
11Opći prihodi i primici1.504.7511.504.751
3Rashodi poslovanja1.504.7511.504.751
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.504.7511.504.751
2206UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA190.144.054250.050.000440.194.054
    
A539298UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU113.18050.000163.180
11Opći prihodi i primici113.18050.000163.180
3Rashodi poslovanja113.18050.000163.180
32Materijalni rashodi65.00065.000
34Financijski rashodi113.180-15.00098.180
T767069PROVEDBA PROJEKATA190.030.874250.000.000440.030.874
11Opći prihodi i primici190.030.874250.000.000440.030.874
3Rashodi poslovanja155.487.211194.768.027350.255.238
35Subvencije28.059.04835.147.62063.206.668
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna107.385.985134.514.963241.900.948
38Ostali rashodi20.042.17825.105.44445.147.622
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine34.543.66355.231.97389.775.636
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine18.037.95922.594.89840.632.857
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini16.505.70432.637.07549.142.779
23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ753.044.23861.014.311814.058.549
2304ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA91.331.7921.000.00092.331.792
A539053UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA91.331.79291.331.792
11Opći prihodi i primici91.331.79291.331.792
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova91.331.79291.331.792
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici91.331.79291.331.792
A767075DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE FONDU EU4U1.000.0001.000.000
11Opći prihodi i primici1.000.0001.000.000
3Rashodi poslovanja1.000.0001.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.000.0001.000.000
2307DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE661.712.44660.014.311721.726.757
A544023DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a456.961.40621.993.226478.954.632
    
11Opći prihodi i primici456.961.40621.993.226478.954.632
3Rashodi poslovanja456.961.40621.993.226478.954.632
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna456.961.40621.993.226478.954.632
A767039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a104.466.88816.886.850121.353.738
    
11Opći prihodi i primici104.466.88816.886.850121.353.738
3Rashodi poslovanja104.466.88816.886.850121.353.738
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna104.466.88816.886.850121.353.738
A767040DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE30.571.9965.832.58736.404.583
    
11Opći prihodi i primici30.571.9965.832.58736.404.583
3Rashodi poslovanja30.571.9965.832.58736.404.583
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna30.571.9965.832.58736.404.583
A818039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA49.654.45610.940.30860.594.764
    
11Opći prihodi i primici49.654.45610.940.30860.594.764
3Rashodi poslovanja49.654.45610.940.30860.594.764
34Financijski rashodi2.654.4562.654.456
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna47.000.00010.940.30857.940.308
A818068DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA20.057.7004.361.34024.419.040
    
11Opći prihodi i primici20.057.7004.361.34024.419.040
3Rashodi poslovanja20.057.7004.361.34024.419.040
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna20.057.7004.361.34024.419.040
28PRAVOSUĐE6.646.1406.646.140
2813NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA6.646.1406.646.140
A539287OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA10.00010.000
11Opći prihodi i primici10.00010.000
3Rashodi poslovanja10.00010.000
38Ostali rashodi10.00010.000
T767060ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU6.636.1406.636.140
11Opći prihodi i primici6.636.1406.636.140
3Rashodi poslovanja6.636.1406.636.140
38Ostali rashodi6.636.1406.636.140
32GOSPODARSTVO157.075.609-14.771.316142.304.293
3210KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU157.075.609-14.771.316142.304.293
A539052JAMSTVENA PRIČUVA48.816.84348.816.843
11Opći prihodi i primici48.816.84348.816.843
3Rashodi poslovanja48.816.84348.816.843
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna22.272.28122.272.281
38Ostali rashodi26.544.56226.544.562
A544001PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a4.645.2983.700.0008.345.298
11Opći prihodi i primici4.645.2983.700.0008.345.298
3Rashodi poslovanja4.645.2983.700.0008.345.298
35Subvencije4.645.2983.700.0008.345.298
A544005KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA2.654.4562.654.456
    
11Opći prihodi i primici2.654.4562.654.456
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova2.654.4562.654.456
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici2.654.4562.654.456
A544011OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND14.599.50914.599.509
11Opći prihodi i primici14.599.50914.599.509
3Rashodi poslovanja14.599.50914.599.509
35Subvencije14.599.50914.599.509
A557046OROČENI DEPOZITI100.000100.000
11Opći prihodi i primici100.000100.000
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova100.000100.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite100.000100.000
A767067ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA6.000.0006.000.000
11Opći prihodi i primici6.000.0006.000.000
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova6.000.0006.000.000
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici6.000.0006.000.000
A767070FINANCIJSKI INSTRUMENTI – HBOR – NPOO71.338.509-14.931.31656.407.193
581Mehanizam za oporavak i otpornost71.338.509-14.931.31656.407.193
3Rashodi poslovanja39.816.84239.816.842
35Subvencije39.816.84239.816.842
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova31.521.667-14.931.31616.590.351
51Izdaci za dane zajmove i depozite16.590.35116.590.351
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici14.931.316-14.931.316
A767072OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-a6.731.068-3.540.0003.191.068
    
11Opći prihodi i primici6.731.068-3.540.0003.191.068
3Rashodi poslovanja6.731.068-3.540.0003.191.068
34Financijski rashodi442.568-40.000402.568
38Ostali rashodi6.288.500-3.500.0002.788.500
A818051TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA2.189.9262.189.926
11Opći prihodi i primici2.189.9262.189.926
3Rashodi poslovanja2.189.9262.189.926
32Materijalni rashodi2.189.9262.189.926
35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA149.000-900148.100
3506POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE149.000-900148.100
A539042POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE149.000-900148.100
11Opći prihodi i primici149.000-900148.100
3Rashodi poslovanja149.000-900148.100
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade149.000-900148.100
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT48.221.77648.221.776
3913POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA48.221.77648.221.776
A539026MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH47.423.60847.423.608
11Opći prihodi i primici47.423.60847.423.608
3Rashodi poslovanja47.423.60847.423.608
38Ostali rashodi47.423.60847.423.608
A767061NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU798.168798.168
11Opći prihodi i primici798.168798.168
3Rashodi poslovanja798.168798.168
38Ostali rashodi798.168798.168
41MIROVINSKA SIGURNOST13.700.000-152.00013.548.000
4104POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA13.700.000-152.00013.548.000
A539274POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA13.700.000-152.00013.548.000
11Opći prihodi i primici13.700.000-152.00013.548.000
3Rashodi poslovanja13.700.000-152.00013.548.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.700.000-152.00013.548.000
42SERVISIRANJE JAVNOG DUGA5.572.604.466-144.021.3495.428.583.117
4201SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA3.849.057.869-131.722.1933.717.335.676
A539099ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU38.462.94338.462.943
11Opći prihodi i primici38.462.94338.462.943
3Rashodi poslovanja6.766.6776.766.677
34Financijski rashodi6.766.6776.766.677
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova31.696.26631.696.266
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova31.696.26631.696.266
A539100ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA1.090.512.51834.923.1951.125.435.713
11Opći prihodi i primici1.090.512.51834.923.1951.125.435.713
3Rashodi poslovanja35.869.27529.933.32165.802.596
34Financijski rashodi35.869.27529.933.32165.802.596
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.054.643.2434.989.8741.059.633.117
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.054.643.2434.989.8741.059.633.117
A539103IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI1.897.513.440-499.8851.897.013.555
11Opći prihodi i primici1.897.513.440-499.8851.897.013.555
3Rashodi poslovanja397.745.705-499.885397.245.820
34Financijski rashodi397.745.705-499.885397.245.820
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.499.767.7351.499.767.735
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire1.499.767.7351.499.767.735
A539105IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI532.574.822-166.214.025366.360.797
11Opći prihodi i primici532.574.822-166.214.025366.360.797
3Rashodi poslovanja2.574.8222.785.9755.360.797
34Financijski rashodi2.574.8222.785.9755.360.797
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova530.000.000-169.000.000361.000.000
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire530.000.000-169.000.000361.000.000
A767010OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU2.100.9005202.101.420
11Opći prihodi i primici2.100.9005202.101.420
3Rashodi poslovanja30.70552031.225
34Financijski rashodi30.70552031.225
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova2.070.1952.070.195
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova2.070.1952.070.195
A767011OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU5.338.57332.0005.370.573
11Opći prihodi i primici5.338.57332.0005.370.573
3Rashodi poslovanja335.94432.000367.944
34Financijski rashodi335.94432.000367.944
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5.002.6295.002.629
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.002.6295.002.629
A767068ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI9.518.4479.518.447
11Opći prihodi i primici9.518.4479.518.447
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova9.518.4479.518.447
51Izdaci za dane zajmove i depozite9.518.4479.518.447
A818009OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU1.080.4465.0001.085.446
11Opći prihodi i primici1.080.4465.0001.085.446
3Rashodi poslovanja36.2535.00041.253
34Financijski rashodi36.2535.00041.253
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.044.1931.044.193
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.044.1931.044.193
A818010OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI374.65424.501399.155
11Opći prihodi i primici374.65424.501399.155
3Rashodi poslovanja50.27824.50074.778
34Financijski rashodi50.27824.50074.778
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova324.3761324.377
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova324.3761324.377
A818011OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU6.135.5096.5016.142.010
11Opći prihodi i primici6.135.5096.5016.142.010
3Rashodi poslovanja357.2066.500363.706
34Financijski rashodi357.2066.500363.706
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5.778.30315.778.304
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.778.30315.778.304
A818066ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a265.445.617265.445.617
11Opći prihodi i primici265.445.617265.445.617
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova265.445.617265.445.617
51Izdaci za dane zajmove i depozite265.445.617265.445.617
4202SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA1.723.546.597-12.299.1561.711.247.441
A539097ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA41.01441.014
11Opći prihodi i primici41.01441.014
3Rashodi poslovanja3.8483.848
34Financijski rashodi3.8483.848
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova37.16637.166
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova37.16637.166
A539098ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA160.100.703-1.555.711158.544.992
11Opći prihodi i primici160.100.703-1.555.711158.544.992
3Rashodi poslovanja75.875.480-1.500.00074.375.480
34Financijski rashodi75.875.480-1.500.00074.375.480
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova84.225.223-55.71184.169.512
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova84.225.223-55.71184.169.512
A539153IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU1.542.486.529-3.792.0701.538.694.459
11Opći prihodi i primici1.542.486.529-3.792.0701.538.694.459
3Rashodi poslovanja375.080.505-3.792.070371.288.435
34Financijski rashodi375.080.505-3.792.070371.288.435
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.167.406.0241.167.406.024
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire1.167.406.0241.167.406.024
A539164IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI20.158.948-6.850.25013.308.698
11Opći prihodi i primici20.158.948-6.850.25013.308.698
3Rashodi poslovanja20.158.948-6.850.25013.308.698
34Financijski rashodi20.158.948-6.850.25013.308.698
A539165POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE759.403-101.125658.278
11Opći prihodi i primici759.403-101.125658.278
3Rashodi poslovanja759.403-101.125658.278
34Financijski rashodi759.403-101.125658.278
43INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE31.665.07410.000.00041.665.074
4301PRORAČUNSKA ZALIHA29.000.00010.000.00039.000.000
A539019PRORAČUNSKA ZALIHA29.000.00010.000.00039.000.000
15Proračunska pričuva29.000.00010.000.00039.000.000
3Rashodi poslovanja29.000.00010.000.00039.000.000
38Ostali rashodi29.000.00010.000.00039.000.000
4303OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA2.665.0742.665.074
A539020PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA10.61810.618
    
11Opći prihodi i primici10.61810.618
3Rashodi poslovanja10.61810.618
32Materijalni rashodi10.61810.618
A539025NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA2.654.4562.654.456
11Opći prihodi i primici2.654.4562.654.456
3Rashodi poslovanja2.654.4562.654.456
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.654.4562.654.456
02510Carinska uprava105.891.930-1.619.950104.271.980
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici98.618.0792.905.500101.523.579
12Sredstva učešća za pomoći1.613.056-1.436.450176.606
31Vlastiti prihodi239.300239.300
43Ostali prihodi za posebne namjene1.133.7001.133.700
51Pomoći EU2.607.336-2.029.000578.336
561Europski socijalni fond (ESF)620.459620.459
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)1.050.000-1.050.000
575Fondovi za unutarnje poslove10.000-10.000
     
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV105.891.930-1.619.950104.271.980
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA105.891.930-1.619.950104.271.980
A540000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE71.301.6203.835.00075.136.620
11Opći prihodi i primici70.116.7703.835.00073.951.770
3Rashodi poslovanja70.116.7703.835.00073.951.770
31Rashodi za zaposlene59.269.9503.600.00062.869.950
32Materijalni rashodi9.932.170-165.0009.767.170
34Financijski rashodi4.6504.650
38Ostali rashodi910.000400.0001.310.000
31Vlastiti prihodi18.00018.000
3Rashodi poslovanja18.00018.000
32Materijalni rashodi18.00018.000
43Ostali prihodi za posebne namjene1.133.7001.133.700
3Rashodi poslovanja1.133.7001.133.700
32Materijalni rashodi1.133.7001.133.700
51Pomoći EU33.15033.150
3Rashodi poslovanja33.15033.150
32Materijalni rashodi33.15033.150
A540005ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE24.725.00924.725.009
11Opći prihodi i primici24.725.00924.725.009
3Rashodi poslovanja21.531.84421.531.844
32Materijalni rashodi21.531.84421.531.844
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.193.1653.193.165
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.083.1501.083.150
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.110.0152.110.015
A540036CUSTOMS 202061.15061.150
51Pomoći EU61.15061.150
3Rashodi poslovanja61.15061.150
32Materijalni rashodi61.15061.150
A540040OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.653.065653.065
12Sredstva učešća za pomoći32.60632.606
3Rashodi poslovanja32.60632.606
31Rashodi za zaposlene4.150-2.2001.950
32Materijalni rashodi28.4562.20030.656
561Europski socijalni fond (ESF)620.459620.459
3Rashodi poslovanja620.459620.459
31Rashodi za zaposlene42.00042.000
32Materijalni rashodi578.459578.459
A540048OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.1.326.800-1.326.800
12Sredstva učešća za pomoći276.800-276.800
3Rashodi poslovanja73.800-73.800
32Materijalni rashodi73.800-73.800
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine203.000-203.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine203.000-203.000
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)1.050.000-1.050.000
3Rashodi poslovanja350.000-350.000
32Materijalni rashodi350.000-350.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine700.000-700.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine700.000-700.000
K310009MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE3.103.250-703.0002.400.250
11Opći prihodi i primici3.081.450-703.0002.378.450
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.081.450-703.0002.378.450
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.129.400-603.0001.526.400
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini952.050-100.000852.050
31Vlastiti prihodi13.50013.500
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine13.50013.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.50013.500
51Pomoći EU8.3008.300
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine8.3008.300
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.3008.300
K540034OBNOVA VOZNOG PARKA1.035.650-226.500809.150
11Opći prihodi i primici694.850-226.500468.350
3Rashodi poslovanja2.40023.50025.900
34Financijski rashodi2.40023.50025.900
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine692.450-250.000442.450
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine692.450-250.000442.450
31Vlastiti prihodi207.800207.800
3Rashodi poslovanja700700
34Financijski rashodi700700
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine207.100207.100
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine207.100207.100
51Pomoći EU133.000133.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine133.000133.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine133.000133.000
K540047FOND ZA CARINSKU OPREMU3.598.650-3.198.650400.000
12Sredstva učešća za pomoći1.293.650-1.149.650144.000
3Rashodi poslovanja129.150-75.15054.000
32Materijalni rashodi129.150-75.15054.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.164.500-1.074.50090.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.164.500-1.074.50090.000
51Pomoći EU2.305.000-2.049.000256.000
3Rashodi poslovanja230.000-134.00096.000
32Materijalni rashodi230.000-134.00096.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.075.000-1.915.000160.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.075.000-1.915.000160.000
K540049PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021. – 2027.20.000-20.000
12Sredstva učešća za pomoći10.000-10.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.000-10.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.000-10.000
575Fondovi za unutarnje poslove10.000-10.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.000-10.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.000-10.000
T540037TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ1.3501.350
51Pomoći EU1.3501.350
3Rashodi poslovanja1.3501.350
32Materijalni rashodi1.3501.350
T540044CELBET II15.91020.00035.910
51Pomoći EU15.91020.00035.910
3Rashodi poslovanja15.91020.00035.910
32Materijalni rashodi15.91020.00035.910
T540046PROGRAM HORIZON 2020 – ENTRANCE49.47649.476
51Pomoći EU49.47649.476
3Rashodi poslovanja26.37626.376
31Rashodi za zaposlene9.9709.970
32Materijalni rashodi16.40616.406
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine23.10023.100
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine23.10023.100
02515Porezna uprava189.754.240-800.000188.954.240
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici156.839.409-800.000156.039.409
12Sredstva učešća za pomoći307.495307.495
31Vlastiti prihodi185.812185.812
43Ostali prihodi za posebne namjene2.442.1002.442.100
51Pomoći EU152.631152.631
561Europski socijalni fond (ESF)1.742.2581.742.258
581Mehanizam za oporavak i otpornost28.084.53528.084.535
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV189.754.240-800.000188.954.240
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA189.754.240-800.000188.954.240
A541000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE104.403.3496.692.000111.095.349
11Opći prihodi i primici104.084.8156.137.000110.221.815
3Rashodi poslovanja104.084.8156.137.000110.221.815
31Rashodi za zaposlene84.043.4145.302.00089.345.414
32Materijalni rashodi19.880.808835.00020.715.808
34Financijski rashodi25.21625.216
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade132.723132.723
38Ostali rashodi2.6542.654
31Vlastiti prihodi185.812185.812
3Rashodi poslovanja185.812185.812
32Materijalni rashodi185.812185.812
43Ostali prihodi za posebne namjene132.722555.000687.722
3Rashodi poslovanja132.722555.000687.722
32Materijalni rashodi66.361-45.00021.361
34Financijski rashodi66.361600.000666.361
A541015HUMANITARNE POMOĆI6.6366.636
43Ostali prihodi za posebne namjene6.6366.636
3Rashodi poslovanja6.6366.636
38Ostali rashodi6.6366.636
A541018TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA796.337-500.000296.337
11Opći prihodi i primici796.337-500.000296.337
3Rashodi poslovanja796.337-500.000296.337
32Materijalni rashodi796.337-500.000296.337
A541023ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA796.337796.337
11Opći prihodi i primici796.337796.337
3Rashodi poslovanja796.337796.337
32Materijalni rashodi796.337796.337
A541024IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ – FISCALIS 2013152.631152.631
51Pomoći EU152.631152.631
3Rashodi poslovanja152.631152.631
32Materijalni rashodi152.631152.631
K270143OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE5.196.098-2.360.0002.836.098
11Opći prihodi i primici3.981.684-2.100.0001.881.684
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.981.684-2.100.0001.881.684
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.592.6741.592.674
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.123.565-2.100.00023.565
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini265.445265.445
43Ostali prihodi za posebne namjene1.214.414-260.000954.414
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.214.414-260.000954.414
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine265.446265.446
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine265.446-260.0005.446
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini683.522683.522
K270151OPREMANJE477.803-292.000185.803
11Opći prihodi i primici411.441-237.000174.441
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine411.441-237.000174.441
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine411.441-237.000174.441
43Ostali prihodi za posebne namjene66.362-55.00011.362
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine66.362-55.00011.362
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine66.362-55.00011.362
K270160INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE46.131.726-4.290.00041.841.726
11Opći prihodi i primici45.109.760-4.050.00041.059.760
3Rashodi poslovanja34.411.838-2.550.00031.861.838
32Materijalni rashodi34.411.838-2.550.00031.861.838
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.697.922-1.500.0009.197.922
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine265.445-150.000115.445
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.432.477-1.350.0009.082.477
43Ostali prihodi za posebne namjene1.021.966-240.000781.966
3Rashodi poslovanja637.070-200.000437.070
32Materijalni rashodi637.070-200.000437.070
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine384.896-40.000344.896
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine53.089240.000293.089
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine331.807-280.00051.807
K541007OBNOVA VOZNOG PARKA1.659.035-50.0001.609.035
11Opći prihodi i primici1.659.035-50.0001.609.035
3Rashodi poslovanja331.807100.000431.807
32Materijalni rashodi331.807100.000431.807
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.327.228-150.0001.177.228
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.327.228-150.0001.177.228
K541046DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO28.084.53528.084.535
581Mehanizam za oporavak i otpornost28.084.53528.084.535
3Rashodi poslovanja8.940.556-2.000.0006.940.556
32Materijalni rashodi8.940.556-2.000.0006.940.556
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine19.143.9792.000.00021.143.979
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.143.9792.000.00021.143.979
K541047OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.2.042.833-40.0002.002.833
12Sredstva učešća za pomoći306.425-20.000286.425
3Rashodi poslovanja70.000-20.00050.000
32Materijalni rashodi70.000-20.00050.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine236.425236.425
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine236.425236.425
561Europski socijalni fond (ESF)1.736.408-20.0001.716.408
3Rashodi poslovanja400.000400.000
32Materijalni rashodi400.000400.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.336.408-20.0001.316.408
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.336.408-20.0001.316.408
T541041OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.6.92040.00046.920
12Sredstva učešća za pomoći1.07020.00021.070
3Rashodi poslovanja1.07020.00021.070
32Materijalni rashodi1.07020.00021.070
561Europski socijalni fond (ESF)5.85020.00025.850
3Rashodi poslovanja5.85020.00025.850
32Materijalni rashodi5.85020.00025.850
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije4.626.601-29.5184.597.083
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.158.350186.3732.344.723
12Sredstva učešća za pomoći299.694-33.446266.248
31Vlastiti prihodi501.645501.645
51Pomoći EU1.2001.200
559Ostale refundacije iz sredstava EU62.636-13.00649.630
561Europski socijalni fond (ESF)384.152-92.950291.202
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)760.231-53.327706.904
564Ribarski fondovi172.714-5.271167.443
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti65.034-9.29155.743
575Fondovi za unutarnje poslove222.145-9.800212.345
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV4.626.601-29.5184.597.083
2206UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA4.626.601-29.5184.597.083
    
A829002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE2.094.180198.0732.292.253
    
11Opći prihodi i primici2.094.180196.8732.291.053
3Rashodi poslovanja2.081.571200.8732.282.444
31Rashodi za zaposlene1.608.600205.2001.813.800
32Materijalni rashodi471.644-3.000468.644
34Financijski rashodi1.327-1.327
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine12.609-4.0008.609
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.609-4.0008.609
51Pomoći EU1.2001.200
3Rashodi poslovanja1.2001.200
32Materijalni rashodi1.2001.200
A829005REVIZIJA PROJEKATA26.54526.545
11Opći prihodi i primici26.54526.545
3Rashodi poslovanja26.54526.545
32Materijalni rashodi26.54526.545
K829001INFORMATIZACIJA37.625-10.50027.125
11Opći prihodi i primici37.625-10.50027.125
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine37.625-10.50027.125
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.6801.680
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine35.945-10.50025.445
K829010OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020.14.78414.784
12Sredstva učešća za pomoći3.6583.658
3Rashodi poslovanja3.6583.658
31Rashodi za zaposlene3.6363.636
32Materijalni rashodi2222
564Ribarski fondovi11.12611.126
3Rashodi poslovanja11.12611.126
31Rashodi za zaposlene11.04911.049
32Materijalni rashodi7777
K829011OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ383.420-89.273294.147
12Sredstva učešća za pomoći57.513-13.39144.122
3Rashodi poslovanja55.597-12.27043.327
31Rashodi za zaposlene40.015-7.24532.770
32Materijalni rashodi15.582-5.02510.557
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.916-1.121795
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.916-1.121795
561Europski socijalni fond (ESF)325.907-75.882250.025
3Rashodi poslovanja315.046-69.530245.516
31Rashodi za zaposlene226.756-41.055185.701
32Materijalni rashodi88.290-28.47559.815
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.861-6.3524.509
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.861-6.3524.509
K829013OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ94.766-4.20090.566
    
575Fondovi za unutarnje poslove94.766-4.20090.566
3Rashodi poslovanja94.076-4.20089.876
31Rashodi za zaposlene65.56565.565
32Materijalni rashodi28.511-4.20024.311
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine690690
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine690690
K829014IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020.190.624-10.000180.624
    
12Sredstva učešća za pomoći28.594-1.50027.094
3Rashodi poslovanja28.594-1.50027.094
31Rashodi za zaposlene23.51723.517
32Materijalni rashodi5.077-1.5003.577
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)162.030-8.500153.530
3Rashodi poslovanja162.030-8.500153.530
31Rashodi za zaposlene133.263133.263
32Materijalni rashodi28.767-8.50020.267
K829015IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.4.0004.000
    
12Sredstva učešća za pomoći600600
3Rashodi poslovanja600600
32Materijalni rashodi600600
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)3.4003.400
3Rashodi poslovanja3.4003.400
32Materijalni rashodi3.4003.400
K829016OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ79.390-3.50075.890
575Fondovi za unutarnje poslove79.390-3.50075.890
3Rashodi poslovanja78.819-3.50075.319
31Rashodi za zaposlene55.21355.213
32Materijalni rashodi23.606-3.50020.106
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine571571
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine571571
K829017PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.50.925-11.38039.545
    
12Sredstva učešća za pomoći19.352-4.32415.028
3Rashodi poslovanja17.860-5.01612.844
32Materijalni rashodi17.860-5.01612.844
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.4926922.184
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.4926922.184
559Ostale refundacije iz sredstava EU31.573-7.05624.517
3Rashodi poslovanja29.140-8.18420.956
32Materijalni rashodi29.140-8.18420.956
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.4331.1283.561
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.4331.1283.561
K829021OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ68.524-20.08048.444
12Sredstva učešća za pomoći10.279-3.0127.267
3Rashodi poslovanja10.093-3.0127.081
31Rashodi za zaposlene7.078-1.5725.506
32Materijalni rashodi3.015-1.4401.575
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine186186
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine186186
561Europski socijalni fond (ESF)58.245-17.06841.177
3Rashodi poslovanja57.192-17.06840.124
31Rashodi za zaposlene40.106-8.90831.198
32Materijalni rashodi17.086-8.1608.926
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.0531.053
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.0531.053
K829022FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA47.989-2.10045.889
    
575Fondovi za unutarnje poslove47.989-2.10045.889
3Rashodi poslovanja47.631-2.10045.531
31Rashodi za zaposlene33.18133.181
32Materijalni rashodi14.450-2.10012.350
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine358358
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine358358
K829023INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ36.544-7.00029.544
    
12Sredstva učešća za pomoći5.481-1.0504.431
3Rashodi poslovanja5.481-1.0504.431
32Materijalni rashodi5.481-1.0504.431
559Ostale refundacije iz sredstava EU31.063-5.95025.113
3Rashodi poslovanja31.063-5.95025.113
32Materijalni rashodi31.063-5.95025.113
K829026PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ230.840-7.530223.310
    
12Sredstva učešća za pomoći69.252-2.25966.993
3Rashodi poslovanja67.611-2.25965.352
31Rashodi za zaposlene51.36974152.110
32Materijalni rashodi16.242-3.00013.242
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.6411.641
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.6411.641
564Ribarski fondovi161.588-5.271156.317
3Rashodi poslovanja157.759-5.271152.488
31Rashodi za zaposlene119.8611.729121.590
32Materijalni rashodi37.898-7.00030.898
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.8293.829
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.8293.829
K829028OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ699.766-52.737647.029
12Sredstva učešća za pomoći104.965-7.91097.055
3Rashodi poslovanja103.170-6.59496.576
31Rashodi za zaposlene80.808-4.69576.113
32Materijalni rashodi22.362-1.89920.463
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.795-1.316479
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.795-1.316479
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)594.801-44.827549.974
3Rashodi poslovanja584.629-37.369547.260
31Rashodi za zaposlene457.908-26.605431.303
32Materijalni rashodi126.721-10.764115.957
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.172-7.4582.714
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.172-7.4582.714
T829008NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.65.034-9.29155.743
    
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti65.034-9.29155.743
3Rashodi poslovanja65.034-9.29155.743
31Rashodi za zaposlene46.45346.453
32Materijalni rashodi18.581-9.2919.290
T829025TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI52.24552.245
31Vlastiti prihodi52.24552.245
3Rashodi poslovanja52.24552.245
31Rashodi za zaposlene31.00031.000
32Materijalni rashodi21.24521.245
T829037POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA – TWINNING LIGHT PROJEKT199.900199.900
    
31Vlastiti prihodi199.900199.900
3Rashodi poslovanja199.900199.900
31Rashodi za zaposlene28.10028.100
32Materijalni rashodi171.800171.800
T829038TWINNING LIGHT PROJEKT JAČANJE REVIZIJSKIH KAPACITETA REVIZIJSKOG TIJELA – TURSKA 2023.G TR2020/DG/02/A3-01/001 – TR 20 IPA OT 01 22 TWL249.500249.500
    
31Vlastiti prihodi249.500249.500
3Rashodi poslovanja229.500229.500
31Rashodi za zaposlene28.00028.000
32Materijalni rashodi201.500201.500
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine20.00020.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine20.00020.000
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja66.36166.361
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici66.36166.361
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV66.36166.361
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA66.36166.361
A907001RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA66.36166.361
11Opći prihodi i primici66.36166.361
3Rashodi poslovanja66.36166.361
32Materijalni rashodi66.096-10065.996
34Financijski rashodi265100365
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA56.193.15150.00056.243.151
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU2.006.331-680.9681.325.363
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu2.006.331-680.9681.325.363
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.006.331-680.9681.325.363
Proračun glave/RKP-a po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE2.006.331-680.9681.325.363
2411SREDIŠNJA JAVNA NABAVA2.006.331-680.9681.325.363
A857001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.965.518-663.6961.301.822
11Opći prihodi i primici1.965.518-663.6961.301.822
3Rashodi poslovanja1.948.264-661.6961.286.568
31Rashodi za zaposlene894.392-31.830862.562
32Materijalni rashodi1.050.701-627.212423.489
34Financijski rashodi517517
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.654-2.654
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine17.254-2.00015.254
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine17.254-2.00015.254
K857002INFORMATIZACIJA27.541-4.00023.541
11Opći prihodi i primici27.541-4.00023.541
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine27.541-4.00023.541
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine18.250-4.00014.250
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.2919.291
K857004INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE13.272-13.272
11Opći prihodi i primici13.272-13.272
3Rashodi poslovanja13.272-13.272
32Materijalni rashodi13.272-13.272
030MINISTARSTVO OBRANE1.050.154.1385.925.7731.056.079.911
03005Ministarstvo obrane1.047.105.1628.754.3441.055.859.506
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.031.428.6008.692.3441.040.120.944
31Vlastiti prihodi1.082.6051.082.605
43Ostali prihodi za posebne namjene557.542557.542
51Pomoći EU575.41811.000586.418
52Ostale pomoći1.246.23121.0001.267.231
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.7.047.0007.047.000
581Mehanizam za oporavak i otpornost30.00030.000
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja5.167.7665.167.766
Proračun glave/RKP-a po programima
25OBRANA1.024.520.2449.091.8171.033.612.061
2504OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA461.970.468-5.970.000456.000.468
A545042OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA53.609.443-6.527.93447.081.509
11Opći prihodi i primici53.609.443-6.527.93447.081.509
3Rashodi poslovanja4.187.224110.0004.297.224
32Materijalni rashodi4.187.224110.0004.297.224
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine49.422.219-6.637.93442.784.285
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine23.89023.890
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine49.398.329-6.637.93442.760.395
A545049OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA70.478.8145.760.00076.238.814
11Opći prihodi i primici69.566.3865.760.00075.326.386
3Rashodi poslovanja69.566.3865.760.00075.326.386
32Materijalni rashodi69.566.3865.760.00075.326.386
43Ostali prihodi za posebne namjene338.198338.198
3Rashodi poslovanja338.198338.198
32Materijalni rashodi338.198338.198
51Pomoći EU574.230574.230
3Rashodi poslovanja574.230574.230
32Materijalni rashodi574.230574.230
A545076IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE29.995.04630.00030.025.046
11Opći prihodi i primici17.763.62117.763.621
3Rashodi poslovanja8.428.165601.7069.029.871
32Materijalni rashodi8.428.165601.7069.029.871
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine9.335.456-601.7068.733.750
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.335.456-601.7068.733.750
52Ostale pomoći16.65916.659
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine16.65916.659
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine16.65916.659
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.7.047.0007.047.000
3Rashodi poslovanja951.000951.000
32Materijalni rashodi951.000951.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.096.0006.096.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.096.0006.096.000
581Mehanizam za oporavak i otpornost30.00030.000
3Rashodi poslovanja30.00030.000
32Materijalni rashodi30.00030.000
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja5.167.7665.167.766
3Rashodi poslovanja13.27213.272
32Materijalni rashodi13.27213.272
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.154.4945.154.494
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.154.4945.154.494
K545043BORBENO OKLOPNO VOZILO1.222.416-1.134.78087.636
11Opći prihodi i primici1.222.416-1.134.78087.636
3Rashodi poslovanja87.63687.636
32Materijalni rashodi87.63687.636
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.134.780-1.134.780
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.134.780-1.134.780
K545044OBALNI OPHODNI BROD9.051.497-8.541.589509.908
11Opći prihodi i primici9.051.497-8.541.589509.908
3Rashodi poslovanja19.908-10.0009.908
32Materijalni rashodi19.908-10.0009.908
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine9.031.589-8.531.589500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.031.589-8.531.589500.000
K545045OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)263.078.6074.000.000267.078.607
11Opći prihodi i primici263.078.6074.000.000267.078.607
3Rashodi poslovanja2.694.035-18.0002.676.035
32Materijalni rashodi2.694.035-18.0002.676.035
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine260.384.5724.018.000264.402.572
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine260.384.5724.018.000264.402.572
K545046NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE1.908.841-1.262.413646.428
11Opći prihodi i primici1.908.841-1.262.413646.428
3Rashodi poslovanja231.58137.587269.168
32Materijalni rashodi231.58137.587269.168
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.677.260-1.300.000377.260
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.677.260-1.300.000377.260
K545077OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA22.565.93722.565.937
11Opći prihodi i primici22.565.93722.565.937
3Rashodi poslovanja216.844216.844
32Materijalni rashodi216.844216.844
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine22.349.09322.349.093
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine22.349.09322.349.093
K545078OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM10.059.8671.706.71611.766.583
11Opći prihodi i primici10.059.8671.706.71611.766.583
3Rashodi poslovanja55.74355.743
32Materijalni rashodi55.74355.743
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.004.1241.706.71611.710.840
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.004.1241.706.71611.710.840
2505UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU420.204.58015.457.564435.662.144
A545052TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA416.593.85615.457.564432.051.420
11Opći prihodi i primici416.592.77415.457.564432.050.338
3Rashodi poslovanja416.592.77415.457.564432.050.338
31Rashodi za zaposlene394.111.36913.208.740407.320.109
32Materijalni rashodi22.215.9592.248.82424.464.783
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade265.446265.446
52Ostale pomoći1.0821.082
3Rashodi poslovanja1.0821.082
32Materijalni rashodi1.0821.082
A545053PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA3.610.7243.610.724
11Opći prihodi i primici3.610.7243.610.724
3Rashodi poslovanja3.610.7243.610.724
32Materijalni rashodi1.858.7841.858.784
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.751.9401.751.940
2506KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA32.318.805669.22132.988.026
A545054OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA12.352.175870.61013.222.785
11Opći prihodi i primici11.146.503870.61012.017.113
3Rashodi poslovanja1.791.390-160.7611.630.629
32Materijalni rashodi1.791.390-160.7611.630.629
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine9.355.1131.031.37110.386.484
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine475.41451.500526.914
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.879.699979.8719.859.570
52Ostale pomoći1.205.6721.205.672
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.205.6721.205.672
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.205.6721.205.672
A545055ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA5.809.608290.3796.099.987
11Opći prihodi i primici5.809.608290.3796.099.987
3Rashodi poslovanja5.809.608290.3796.099.987
32Materijalni rashodi5.809.608290.3796.099.987
A545057SIGURNOSNI POSLOVI3.052.6253.052.625
A545058OPĆA POTPORA1.974.125-60.0001.914.125
11Opći prihodi i primici891.520-60.000831.520
3Rashodi poslovanja891.520-60.000831.520
32Materijalni rashodi739.222739.222
34Financijski rashodi130.333-60.00070.333
38Ostali rashodi21.96521.965
31Vlastiti prihodi1.082.6051.082.605
3Rashodi poslovanja1.082.6051.082.605
32Materijalni rashodi1.082.6051.082.605
A545059IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE572.035572.035
11Opći prihodi i primici572.035572.035
3Rashodi poslovanja572.035572.035
32Materijalni rashodi572.035572.035
A545071SUDSKE PRESUDE I OVRHE3.981.6843.981.684
11Opći prihodi i primici3.981.6843.981.684
3Rashodi poslovanja3.981.6843.981.684
32Materijalni rashodi596.684596.684
34Financijski rashodi935.000935.000
38Ostali rashodi2.450.0002.450.000
A545072DUHOVNA SKRB1.585.678-4.5001.581.178
11Opći prihodi i primici1.585.678-4.5001.581.178
3Rashodi poslovanja1.572.4068.7721.581.178
31Rashodi za zaposlene1.063.3343.5001.066.834
32Materijalni rashodi509.0725.272514.344
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine13.272-13.272
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.272-13.272
K545056RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI2.990.875-427.2682.563.607
11Opći prihodi i primici2.990.875-427.2682.563.607
3Rashodi poslovanja52.571-17.07135.500
32Materijalni rashodi52.571-17.07135.500
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.938.304-410.1972.528.107
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine430.245430.245
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.938.304-840.4422.097.862
2507OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA68.520.576-531.69467.988.882
A545060OBUKA I VJEŽBE13.849.54513.849.545
11Opći prihodi i primici13.849.54513.849.545
3Rashodi poslovanja13.849.54513.849.545
32Materijalni rashodi13.849.54513.849.545
A545061ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA41.519.451-531.69440.987.757
11Opći prihodi i primici41.519.451-531.69440.987.757
3Rashodi poslovanja41.519.451-531.69440.987.757
32Materijalni rashodi41.519.451-531.69440.987.757
A545062ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE13.151.58013.151.580
11Opći prihodi i primici13.151.58013.151.580
3Rashodi poslovanja13.151.58013.151.580
32Materijalni rashodi13.151.58013.151.580
2508MEĐUNARODNA SURADNJA13.341.57428.37113.369.945
A545063BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA1.249.948-3.6291.246.319
11Opći prihodi i primici1.235.735-3.6291.232.106
3Rashodi poslovanja1.202.3821.202.382
32Materijalni rashodi1.192.7191.192.719
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade9.6639.663
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine33.353-3.62929.724
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine33.353-3.62929.724
52Ostale pomoći14.21314.213
3Rashodi poslovanja14.21314.213
32Materijalni rashodi14.21314.213
A545064AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU12.091.62632.00012.123.626
11Opći prihodi i primici12.081.83312.081.833
3Rashodi poslovanja12.079.17912.079.179
32Materijalni rashodi11.833.27511.833.275
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade245.904245.904
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.6542.654
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.6542.654
51Pomoći EU1.18811.00012.188
3Rashodi poslovanja1.18811.00012.188
32Materijalni rashodi1.18811.00012.188
52Ostale pomoći8.60521.00029.605
3Rashodi poslovanja8.60521.00029.605
32Materijalni rashodi8.60521.00029.605
2509MIROVNE MISIJE28.164.241-561.64527.602.596
A545065UN MISIJE I OPERACIJE219.966219.966
11Opći prihodi i primici219.966219.966
3Rashodi poslovanja219.966219.966
32Materijalni rashodi219.966219.966
A545066NATO MISIJE I OPERACIJE27.743.671-547.79527.195.876
11Opći prihodi i primici27.743.671-547.79527.195.876
3Rashodi poslovanja26.066.643-547.79525.518.848
32Materijalni rashodi26.066.643-547.79525.518.848
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.677.0281.677.028
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.677.0281.677.028
A545067EU MISIJE I OPERACIJE200.604-13.850186.754
11Opći prihodi i primici200.604-13.850186.754
3Rashodi poslovanja200.604-13.850186.754
32Materijalni rashodi200.604-13.850186.754
26JAVNA SIGURNOST22.584.918-337.47322.247.445
2606KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU22.584.918-337.47322.247.445
A545035PROTUPOŽARNA ZAŠTITA16.669.746-435.97316.233.773
11Opći prihodi i primici16.669.746-435.97316.233.773
3Rashodi poslovanja16.669.746-435.97316.233.773
32Materijalni rashodi16.669.746-435.97316.233.773
A545039OBALNA STRAŽA2.921.2952.921.295
11Opći prihodi i primici2.921.2952.921.295
3Rashodi poslovanja2.878.6412.878.641
32Materijalni rashodi2.878.6412.878.641
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine42.65442.654
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42.65442.654
A545068HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ2.119.185-21.5002.097.685
11Opći prihodi i primici2.119.185-21.5002.097.685
3Rashodi poslovanja2.052.823-21.5002.031.323
32Materijalni rashodi2.052.823-21.5002.031.323
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine66.36266.362
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine66.36266.362
A545069POTRAGA I SPAŠAVANJE445.796-30.000415.796
11Opći prihodi i primici226.452-30.000196.452
3Rashodi poslovanja226.452-30.000196.452
32Materijalni rashodi226.452-30.000196.452
43Ostali prihodi za posebne namjene219.344219.344
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine219.344219.344
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine219.344219.344
A545070POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA428.896150.000578.896
11Opći prihodi i primici428.896150.000578.896
3Rashodi poslovanja428.896150.000578.896
32Materijalni rashodi428.896150.000578.896
03040Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman3.048.976-2.828.571220.405
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici3.048.976-2.828.571220.405
Proračun glave/RKP-a po programima
25OBRANA3.048.976-2.828.571220.405
2505UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU3.048.976-2.828.571220.405
A939001REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI3.048.976-2.828.571220.405
11Opći prihodi i primici3.048.976-2.828.571220.405
3Rashodi poslovanja2.969.343-2.828.571140.772
31Rashodi za zaposlene2.231.737-2.178.73753.000
32Materijalni rashodi737.606-649.83487.772
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine79.63379.633
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine13.27213.272
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine66.36166.361
032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE24.328.873-1.618.91222.709.961
03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske23.032.908-1.701.92221.330.986
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici20.529.372-173.01020.356.362
41Prihodi od igara na sreću2.457.144-1.503.849953.295
43Ostali prihodi za posebne namjene46.392-25.06321.329
Proračun glave/RKP-a po programima
23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ23.032.908-1.701.92221.330.986
2306PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE23.032.908-1.701.92221.330.986
A862001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.004.383-38.7571.965.626
11Opći prihodi i primici2.004.383-38.7571.965.626
3Rashodi poslovanja1.984.475-38.7571.945.718
31Rashodi za zaposlene1.442.673-27.7571.414.916
32Materijalni rashodi530.386-10.000520.386
34Financijski rashodi2.1252.125
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade9.291-1.0008.291
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine19.90819.908
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.90819.908
A565026MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE«1.075.0551.075.055
11Opći prihodi i primici1.075.0551.075.055
3Rashodi poslovanja1.075.0551.075.055
35Subvencije1.075.0551.075.055
A570036PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE358.352358.352
11Opći prihodi i primici358.352358.352
3Rashodi poslovanja358.352358.352
35Subvencije358.352358.352
A862006PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE1.934.866-633.1731.301.693
11Opći prihodi i primici726.427129.658856.085
3Rashodi poslovanja726.427129.658856.085
35Subvencije6643361.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna72.334-2.33470.000
38Ostali rashodi653.429131.656785.085
41Prihodi od igara na sreću1.208.439-762.831445.608
3Rashodi poslovanja1.208.439-762.831445.608
38Ostali rashodi1.208.439-762.831445.608
A862007STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE1.725.397-5.0001.720.397
    
11Opći prihodi i primici1.725.397-5.0001.720.397
3Rashodi poslovanja1.725.397-5.0001.720.397
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.725.397-5.0001.720.397
A862011PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU829.518-101.000728.518
11Opći prihodi i primici829.518-101.000728.518
3Rashodi poslovanja829.518-101.000728.518
38Ostali rashodi829.518-101.000728.518
A862018PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA676.886-9.000667.886
11Opći prihodi i primici676.886-9.000667.886
3Rashodi poslovanja676.886-9.000667.886
38Ostali rashodi676.886-9.000667.886
A862020POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH5.000.0005.000.000
    
11Opći prihodi i primici4.535.4704.535.470
3Rashodi poslovanja4.535.4704.535.470
38Ostali rashodi4.535.4704.535.470
41Prihodi od igara na sreću464.530464.530
3Rashodi poslovanja464.530464.530
38Ostali rashodi464.530464.530
A862022SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE175.000-25.000150.000
11Opći prihodi i primici175.000-25.000150.000
3Rashodi poslovanja175.000-25.000150.000
32Materijalni rashodi175.000-25.000150.000
A862024MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI9.291-5.2914.000
11Opći prihodi i primici9.291-5.2914.000
3Rashodi poslovanja9.291-5.2914.000
32Materijalni rashodi9.291-5.2914.000
A862025HRVATSKE SVJETSKE IGRE280.000-70.000210.000
11Opći prihodi i primici280.000-70.000210.000
3Rashodi poslovanja280.000-70.000210.000
32Materijalni rashodi280.000-70.000210.000
A862026ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE6.6366.636
11Opći prihodi i primici6.6366.636
3Rashodi poslovanja6.6366.636
32Materijalni rashodi6.6366.636
A862028POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU704.213-28.653675.560
    
11Opći prihodi i primici675.560675.560
3Rashodi poslovanja675.560675.560
32Materijalni rashodi171.213171.213
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade504.347504.347
41Prihodi od igara na sreću28.653-28.653
3Rashodi poslovanja28.653-28.653
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade28.653-28.653
A862029PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA1.506.908-936.086570.822
11Opći prihodi i primici704.994-198.658506.336
3Rashodi poslovanja704.994-198.658506.336
32Materijalni rashodi115.336-69.00046.336
38Ostali rashodi589.658-129.658460.000
41Prihodi od igara na sreću755.522-712.36543.157
3Rashodi poslovanja755.522-712.36543.157
38Ostali rashodi755.522-712.36543.157
43Ostali prihodi za posebne namjene46.392-25.06321.329
3Rashodi poslovanja46.392-25.06321.329
32Materijalni rashodi46.392-25.06321.329
A862031REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE26.36226.362
11Opći prihodi i primici26.36226.362
3Rashodi poslovanja1.5451.545
32Materijalni rashodi1.5451.545
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine24.81724.817
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine24.81724.817
A862032PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE6.379.962170.0386.550.000
    
11Opći prihodi i primici6.379.962170.0386.550.000
3Rashodi poslovanja6.379.962170.0386.550.000
38Ostali rashodi6.379.962170.0386.550.000
A862034PROGRAMI POTICANJA POVRATKA265.445265.445
11Opći prihodi i primici265.445265.445
3Rashodi poslovanja265.445265.445
32Materijalni rashodi53.090-13.09040.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna66.360-26.36040.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.272-13.272
38Ostali rashodi132.72352.722185.445
K862017INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE74.634-20.00054.634
11Opći prihodi i primici74.634-20.00054.634
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine74.634-20.00054.634
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.3271.327
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine73.307-20.00053.307
03210Hrvatska matica iseljenika1.295.96583.0101.378.975
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.075.71823.0101.098.728
31Vlastiti prihodi205.34060.000265.340
43Ostali prihodi za posebne namjene1.0021.002
52Ostale pomoći13.33513.335
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja570570
Proračun glave/RKP-a po programima
23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ1.295.96583.0101.378.975
2306PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE1.295.96583.0101.378.975
A565022ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.075.71823.0101.098.728
11Opći prihodi i primici1.075.71823.0101.098.728
3Rashodi poslovanja1.071.54423.0101.094.554
31Rashodi za zaposlene666.89923.010689.909
32Materijalni rashodi400.530-4.000396.530
34Financijski rashodi4.1154.0008.115
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.1744.174
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.1744.174
A565058ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA220.24760.000280.247
31Vlastiti prihodi205.34060.000265.340
3Rashodi poslovanja174.04376.316250.359
31Rashodi za zaposlene14.36714.367
32Materijalni rashodi157.68376.316233.999
34Financijski rashodi1.9931.993
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine31.297-16.31614.981
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine31.297-16.31614.981
43Ostali prihodi za posebne namjene1.0021.002
3Rashodi poslovanja1.0021.002
32Materijalni rashodi1.0021.002
52Ostale pomoći13.33513.335
3Rashodi poslovanja13.33513.335
32Materijalni rashodi13.33513.335
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja570570
3Rashodi poslovanja570570
32Materijalni rashodi570570
033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE15.486.56215.486.562
03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje15.486.56215.486.562
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici11.412.91711.412.917
12Sredstva učešća za pomoći202.600202.600
43Ostali prihodi za posebne namjene3434
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)3.849.3473.849.347
581Mehanizam za oporavak i otpornost20.90420.904
61Donacije760760
Proračun glave/RKP-a po programima
40SOCIJALNA SKRB15.486.56215.486.562
4014STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA15.486.56215.486.562
A761057ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE3.612.4363.612.436
11Opći prihodi i primici3.612.4023.612.402
3Rashodi poslovanja3.605.3273.605.327
31Rashodi za zaposlene643.660643.660
32Materijalni rashodi2.960.1452.960.145
34Financijski rashodi1818
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.5041.504
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.0757.075
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.0757.075
43Ostali prihodi za posebne namjene3434
3Rashodi poslovanja3434
32Materijalni rashodi3434
A761059SKRB O PROGNANICIMA1.1621.162
11Opći prihodi i primici1.1621.162
3Rashodi poslovanja1.1621.162
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.1621.162
A761060POTPORA POVRATKA U BIH19.34519.345
11Opći prihodi i primici19.34519.345
3Rashodi poslovanja19.34519.345
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna19.34519.345
A761073STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM16.70916.709
11Opći prihodi i primici16.70916.709
3Rashodi poslovanja16.70916.709
32Materijalni rashodi16.70916.709
A761076STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI21.58021.580
11Opći prihodi i primici21.58021.580
3Rashodi poslovanja21.58021.580
32Materijalni rashodi21.58021.580
A761078PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA – NPOO20.90420.904
581Mehanizam za oporavak i otpornost20.90420.904
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine20.90420.904
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini20.90420.904
A761079OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU2.293.7412.293.741
    
11Opći prihodi i primici2.293.7412.293.741
3Rashodi poslovanja2.293.7412.293.741
38Ostali rashodi2.293.7412.293.741
K761061OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA43.62743.627
11Opći prihodi i primici43.62743.627
3Rashodi poslovanja43.62743.627
38Ostali rashodi43.62743.627
K761062STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA47.89947.899
11Opći prihodi i primici47.89947.899
3Rashodi poslovanja47.89947.899
32Materijalni rashodi47.89947.899
K761063STAMBENO ZBRINJAVANJE2.106.4122.106.412
11Opći prihodi i primici2.106.4122.106.412
3Rashodi poslovanja700.040700.040
38Ostali rashodi700.040700.040
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.406.3721.406.372
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.406.3721.406.372
K761064UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE221.214221.214
    
11Opći prihodi i primici221.214221.214
3Rashodi poslovanja221.214221.214
32Materijalni rashodi221.214221.214
K761065UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS631631
11Opći prihodi i primici631631
3Rashodi poslovanja631631
32Materijalni rashodi631631
K761077OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA2.420.8592.420.859
    
11Opći prihodi i primici2.420.0992.420.099
3Rashodi poslovanja2.420.0992.420.099
38Ostali rashodi2.420.0992.420.099
61Donacije760760
3Rashodi poslovanja760760
38Ostali rashodi760760
K761080OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU4.096.2694.096.269
    
11Opći prihodi i primici44.32244.322
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine44.32244.322
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini44.32244.322
12Sredstva učešća za pomoći202.600202.600
3Rashodi poslovanja3.8843.884
32Materijalni rashodi3.8843.884
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine198.716198.716
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine189.873189.873
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini8.8438.843
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)3.849.3473.849.347
3Rashodi poslovanja73.77173.771
32Materijalni rashodi73.77173.771
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.775.5763.775.576
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.607.5743.607.574
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini168.002168.002
K761082OBNOVA NAKON POTRESA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA (POJEDINAČNO ZAŠTIĆENIH I U SKLOPU ZAŠTIĆENIH CJELINA)184.613184.613
    
11Opći prihodi i primici184.613184.613
3Rashodi poslovanja184.613184.613
38Ostali rashodi184.613184.613
T761081ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE379.161379.161
11Opći prihodi i primici379.161379.161
3Rashodi poslovanja379.161379.161
32Materijalni rashodi35.27435.274
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna7.9647.964
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade335.923335.923
034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA85.506.191-7.547.42977.958.762
03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva85.506.191-7.547.42977.958.762
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici17.595.307-4.725.45812.869.849
12Sredstva učešća za pomoći4.266.703-18.5424.248.161
51Pomoći EU24.6301.57226.202
559Ostale refundacije iz sredstava EU11.58311.583
561Europski socijalni fond (ESF)3.999.897155.5234.155.420
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)22.771.6511.762.70724.534.358
581Mehanizam za oporavak i otpornost36.836.420-4.723.23132.113.189
Proračun glave/RKP-a po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE85.506.191-7.547.42977.958.762
2414INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE85.506.191-7.547.42977.958.762
A912001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.517.370-644.2623.873.108
11Opći prihodi i primici4.517.370-644.2623.873.108
3Rashodi poslovanja4.504.595-644.2623.860.333
31Rashodi za zaposlene3.053.202-545.0002.508.202
32Materijalni rashodi1.445.681-99.2621.346.419
34Financijski rashodi5.7125.712
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine12.77512.775
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.77512.775
A757012RAČUNALNO – KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE570.708570.708
11Opći prihodi i primici570.708570.708
3Rashodi poslovanja570.708570.708
32Materijalni rashodi570.708570.708
A830019USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI2.853.5402.853.540
11Opći prihodi i primici2.853.5402.853.540
3Rashodi poslovanja2.853.5402.853.540
32Materijalni rashodi2.853.5402.853.540
A912004POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA59.72559.725
11Opći prihodi i primici59.72559.725
3Rashodi poslovanja59.72559.725
32Materijalni rashodi59.72559.725
A912005PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG33.794-16.16317.631
12Sredstva učešća za pomoći5.920-3.3812.539
3Rashodi poslovanja5.920-3.3812.539
32Materijalni rashodi5.920-3.3812.539
561Europski socijalni fond (ESF)27.874-12.78215.092
3Rashodi poslovanja27.874-12.78215.092
32Materijalni rashodi27.874-12.78215.092
A912007PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA389.22485.644474.868
12Sredstva učešća za pomoći58.38413.20771.591
3Rashodi poslovanja8.6498.649
31Rashodi za zaposlene928928
32Materijalni rashodi5.9215.921
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.8001.800
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine49.73513.20762.942
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine49.73513.20762.942
561Europski socijalni fond (ESF)330.84072.437403.277
3Rashodi poslovanja36.60210.00746.609
31Rashodi za zaposlene5.2585.258
32Materijalni rashodi31.3441.08232.426
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade8.9258.925
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine294.23862.430356.668
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine294.23862.430356.668
A912008KIBERNETIČKA SIGURNOST796796
11Opći prihodi i primici796796
3Rashodi poslovanja796796
32Materijalni rashodi796796
A912009BAZA PODATAKA66.361-35.16031.201
11Opći prihodi i primici66.361-35.16031.201
3Rashodi poslovanja66.361-35.16031.201
32Materijalni rashodi66.361-35.16031.201
A912012OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA26.318.9021.759.75628.078.658
12Sredstva učešća za pomoći3.547.251-2.9513.544.300
3Rashodi poslovanja252.40710.567262.974
32Materijalni rashodi123.21410.567133.781
35Subvencije129.193129.193
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.294.844-13.5183.281.326
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine3.294.844-2.081.4001.213.444
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.067.8822.067.882
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)22.771.6511.762.70724.534.358
3Rashodi poslovanja4.100.8701.839.3145.940.184
32Materijalni rashodi400.531356.240756.771
35Subvencije1.709.8151.709.815
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.990.5241.483.0743.473.598
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine18.670.781-76.60718.594.174
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine18.670.781-11.794.6016.876.180
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.717.99411.717.994
A912014e-SAVJETOVANJA – PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU500.59075.740576.330
    
12Sredstva učešća za pomoći66.45211.33377.785
3Rashodi poslovanja61.452-36.54624.906
31Rashodi za zaposlene7.9727.972
32Materijalni rashodi53.480-36.54616.934
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.00047.87952.879
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.00047.87952.879
561Europski socijalni fond (ESF)434.13864.407498.545
3Rashodi poslovanja389.138-190.240198.898
31Rashodi za zaposlene102.751102.751
32Materijalni rashodi286.387-190.24096.147
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine45.000254.647299.647
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine45.000254.647299.647
A912015SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE2.294.65499.9642.394.618
11Opći prihodi i primici2.294.65499.9642.394.618
3Rashodi poslovanja2.294.65499.9642.394.618
32Materijalni rashodi2.294.65499.9642.394.618
A912017OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI1.189.105-5.2891.183.816
12Sredstva učešća za pomoći197.700-36.750160.950
3Rashodi poslovanja197.700-36.750160.950
31Rashodi za zaposlene5.3095.309
32Materijalni rashodi108.477-36.75071.727
35Subvencije83.91483.914
561Europski socijalni fond (ESF)991.40531.4611.022.866
3Rashodi poslovanja991.40531.4611.022.866
31Rashodi za zaposlene29.86329.863
32Materijalni rashodi486.03131.461517.492
35Subvencije475.511475.511
A912019ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE5.317.9825.317.982
581Mehanizam za oporavak i otpornost5.317.9825.317.982
3Rashodi poslovanja5.317.9825.317.982
32Materijalni rashodi5.317.9825.317.982
A912020KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH5.807.604-2.600.0003.207.604
581Mehanizam za oporavak i otpornost5.807.604-2.600.0003.207.604
3Rashodi poslovanja1.098.0121.098.012
32Materijalni rashodi1.098.0121.098.012
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.709.592-2.600.0002.109.592
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine3.409.592-3.000.000409.592
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.300.000400.0001.700.000
A912021NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA8.413.9153.539.75011.953.665
581Mehanizam za oporavak i otpornost8.413.9153.539.75011.953.665
3Rashodi poslovanja75.000372.200447.200
32Materijalni rashodi75.000372.200447.200
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine8.338.9153.167.55011.506.465
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine785.050785.050
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.338.9152.382.50010.721.415
A912022IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME1.846.450-1.690.141156.309
581Mehanizam za oporavak i otpornost1.846.450-1.690.141156.309
3Rashodi poslovanja1.846.450-1.690.141156.309
32Materijalni rashodi1.846.450-1.690.141156.309
A912023USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI6.482.610-3.490.0002.992.610
581Mehanizam za oporavak i otpornost6.482.610-3.490.0002.992.610
3Rashodi poslovanja6.482.610-3.990.0002.492.610
32Materijalni rashodi6.482.610-3.990.0002.492.610
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine500.000500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine500.000500.000
A912024USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE3.129.1083.129.108
    
581Mehanizam za oporavak i otpornost3.129.1083.129.108
3Rashodi poslovanja3.129.108-2.590.000539.108
32Materijalni rashodi3.129.108-2.590.000539.108
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.590.0002.590.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.590.0002.590.000
A912025USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE5.838.751-482.8405.355.911
581Mehanizam za oporavak i otpornost5.838.751-482.8405.355.911
3Rashodi poslovanja3.088.751-2.235.000853.751
32Materijalni rashodi3.088.751-2.235.000853.751
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.750.0001.752.1604.502.160
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.750.0001.752.1604.502.160
K912003INFORMATIZACIJA7.232.153-4.146.0003.086.153
11Opći prihodi i primici7.232.153-4.146.0003.086.153
3Rashodi poslovanja2.801.343-2.200.000601.343
32Materijalni rashodi2.801.343-2.200.000601.343
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.430.810-1.946.0002.484.810
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.300.5382.300.538
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.130.272-1.946.000184.272
T912013UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA1.461.9421.461.942
    
12Sredstva učešća za pomoći219.292219.292
3Rashodi poslovanja75.51275.512
31Rashodi za zaposlene2.8872.887
32Materijalni rashodi72.62572.625
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine143.780143.780
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine143.780143.780
561Europski socijalni fond (ESF)1.242.6501.242.650
3Rashodi poslovanja427.898427.898
31Rashodi za zaposlene16.35816.358
32Materijalni rashodi411.540411.540
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine814.752814.752
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine814.752814.752
T912018IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA1.144.6941.144.694
12Sredstva učešća za pomoći171.704171.704
3Rashodi poslovanja129.549129.549
31Rashodi za zaposlene20.88820.888
32Materijalni rashodi108.661108.661
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine42.15542.155
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42.15542.155
561Europski socijalni fond (ESF)972.990972.990
3Rashodi poslovanja734.110734.110
31Rashodi za zaposlene118.366118.366
32Materijalni rashodi615.744615.744
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine238.880238.880
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine238.880238.880
T912027NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE36.2131.57237.785
51Pomoći EU24.6301.57226.202
3Rashodi poslovanja18.0001.57219.572
32Materijalni rashodi18.0001.57219.572
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.6306.630
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.6306.630
559Ostale refundacije iz sredstava EU11.58311.583
3Rashodi poslovanja11.58311.583
32Materijalni rashodi11.58311.583
037SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE336.050.09519.265.545355.315.640
03705Središnji državni ured za demografiju i mlade336.050.09519.265.545355.315.640
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici320.297.90914.259.655334.557.564
12Sredstva učešća za pomoći2.396.423427.5422.823.965
41Prihodi od igara na sreću1.906.2691.906.269
51Pomoći EU58.80658.806
561Europski socijalni fond (ESF)11.390.6884.578.34815.969.036
Proračun glave/RKP-a po programima
40SOCIJALNA SKRB336.050.09519.265.545355.315.640
4016UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA336.050.09519.265.545355.315.640
A934001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.225.180-5.0002.220.180
11Opći prihodi i primici2.225.180-5.0002.220.180
3Rashodi poslovanja2.177.401-5.0002.172.401
31Rashodi za zaposlene1.591.3471.591.347
32Materijalni rashodi581.674-5.000576.674
34Financijski rashodi398398
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.9823.982
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine47.77947.779
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine47.77947.779
A558047POLITIKA ZA MLADE1.429.6911.429.691
11Opći prihodi i primici606.412606.412
3Rashodi poslovanja606.412606.412
32Materijalni rashodi211.229142.960354.189
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna212.357-26.544185.813
38Ostali rashodi182.826-116.41666.410
41Prihodi od igara na sreću823.279823.279
3Rashodi poslovanja823.279823.279
32Materijalni rashodi13.27213.272
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna59.72559.725
38Ostali rashodi750.282750.282
A558049PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE1.500.000-190.0001.310.000
11Opći prihodi i primici969.252-190.000779.252
3Rashodi poslovanja969.252-190.000779.252
32Materijalni rashodi66.75976.161142.920
38Ostali rashodi902.493-266.161636.332
41Prihodi od igara na sreću530.748530.748
3Rashodi poslovanja530.748530.748
38Ostali rashodi530.748530.748
A558053POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA282.302282.302
11Opći prihodi i primici3.5843.584
3Rashodi poslovanja3.5843.584
32Materijalni rashodi3.5843.584
41Prihodi od igara na sreću278.718278.718
3Rashodi poslovanja278.718278.718
32Materijalni rashodi13.27213.272
38Ostali rashodi265.446265.446
A653028DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE306.049.79614.800.000320.849.796
11Opći prihodi i primici306.049.79614.800.000320.849.796
3Rashodi poslovanja306.049.79614.800.000320.849.796
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade306.049.79614.800.000320.849.796
A788018PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE5.722.676461.5346.184.210
11Opći prihodi i primici5.722.676461.5346.184.210
3Rashodi poslovanja5.722.676461.5346.184.210
32Materijalni rashodi781.678-45.000736.678
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.383.835316.5344.700.369
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade553.181190.000743.181
38Ostali rashodi3.9823.982
A792009PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA423.524423.524
11Opći prihodi i primici150.000150.000
3Rashodi poslovanja150.000150.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna150.000150.000
38Ostali rashodi150.000-150.000
41Prihodi od igara na sreću273.524273.524
3Rashodi poslovanja273.524273.524
32Materijalni rashodi6.6366.636
38Ostali rashodi266.888266.888
A934002OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 513.886.7605.099.40918.986.169
11Opći prihodi i primici105.54993.519199.068
3Rashodi poslovanja105.54993.519199.068
35Subvencije33.50559.51993.024
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna72.04434.000106.044
12Sredstva učešća za pomoći2.390.523427.5422.818.065
3Rashodi poslovanja2.390.523427.5422.818.065
35Subvencije830.430477.5421.307.972
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.560.093-50.0001.510.093
561Europski socijalni fond (ESF)11.390.6884.578.34815.969.036
3Rashodi poslovanja11.390.6884.578.34815.969.036
35Subvencije4.850.9722.578.3487.429.320
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.539.7162.000.0008.539.716
A934004MEĐUNARODNA SURADNJA194.112194.112
11Opći prihodi i primici129.406129.406
3Rashodi poslovanja129.406129.406
32Materijalni rashodi121.443121.443
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna7.9637.963
12Sredstva učešća za pomoći5.9005.900
3Rashodi poslovanja5.9005.900
31Rashodi za zaposlene3.0213.021
32Materijalni rashodi2.8792.879
51Pomoći EU58.80658.806
3Rashodi poslovanja58.80658.806
31Rashodi za zaposlene2.3882.388
32Materijalni rashodi1.5701.570
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna54.84854.848
A934005PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA2.654.4562.654.456
11Opći prihodi i primici2.654.4562.654.456
3Rashodi poslovanja2.654.4562.654.456
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.654.4562.654.456
A934006PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI1.681.598-900.398781.200
11Opći prihodi i primici1.681.598-900.398781.200
3Rashodi poslovanja1.681.598-900.398781.200
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna785.719-4.519781.200
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade364.988-364.988
38Ostali rashodi530.891-530.891
039HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA52.290.7841.251.85453.542.638
03905Hrvatska vatrogasna zajednica50.775.7691.519.75052.295.519
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici49.433.399286.65049.720.049
12Sredstva učešća za pomoći77.65077.650
31Vlastiti prihodi28.75428.754
43Ostali prihodi za posebne namjene663.6001.233.1001.896.700
51Pomoći EU129.996129.996
561Europski socijalni fond (ESF)439.350439.350
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti2.5002.500
61Donacije520520
Proračun glave/RKP-a po programima
26JAVNA SIGURNOST50.775.7691.519.75052.295.519
2607ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI50.775.7691.519.75052.295.519
A554000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.040.1534.190.6509.230.803
11Opći prihodi i primici5.011.3994.190.6509.202.049
3Rashodi poslovanja4.718.4994.266.5008.984.999
31Rashodi za zaposlene3.659.649105.5003.765.149
32Materijalni rashodi1.050.20061.3001.111.500
34Financijski rashodi550-300250
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.100.0004.100.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.650-2.650
38Ostali rashodi5.4502.6508.100
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine292.900-75.850217.050
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine242.900-25.850217.050
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini50.000-50.000
31Vlastiti prihodi28.75428.754
3Rashodi poslovanja28.75428.754
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna28.75428.754
A554001PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)119.60031.450151.050
11Opći prihodi i primici119.60031.450151.050
3Rashodi poslovanja119.60031.450151.050
32Materijalni rashodi103.95024.400128.350
38Ostali rashodi15.6507.05022.700
A554002OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE189.54613.850203.396
11Opći prihodi i primici135.55013.850149.400
3Rashodi poslovanja72.4505.45077.900
32Materijalni rashodi71.6506.25077.900
38Ostali rashodi800-800
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine63.1008.40071.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine27.2504.40031.650
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini35.8504.00039.850
51Pomoći EU53.99653.996
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine53.99653.996
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.6503.650
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini53.996-3.65050.346
A554003PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO137.070-7.050130.020
11Opći prihodi i primici136.550-7.050129.500
3Rashodi poslovanja134.300-4.800129.500
32Materijalni rashodi132.000-3.750128.250
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.350-800550
38Ostali rashodi950-250700
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.250-2.250
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.250-2.250
61Donacije520520
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine520520
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine520520
A554004OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA663.6001.233.1001.896.700
43Ostali prihodi za posebne namjene663.6001.233.1001.896.700
3Rashodi poslovanja653.0001.020.7001.673.700
32Materijalni rashodi55.100990.3001.045.400
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna142.700142.700
38Ostali rashodi455.20030.400485.600
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.600212.400223.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.600212.400223.000
A863023DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA38.489.600-3.983.00034.506.600
11Opći prihodi i primici38.489.600-3.983.00034.506.600
3Rashodi poslovanja38.489.600-3.983.00034.506.600
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna38.489.600-3.983.00034.506.600
K260089PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA5.282.50075.8505.358.350
11Opći prihodi i primici5.282.50075.8505.358.350
3Rashodi poslovanja4.917.550-613.7004.303.850
32Materijalni rashodi2.203.350-970.7501.232.600
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna318.550134.350452.900
38Ostali rashodi2.395.650222.7002.618.350
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine364.950689.5501.054.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine311.200710.3001.021.500
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini53.750-20.75033.000
K554006INFORMATIZACIJA258.200-35.100223.100
11Opći prihodi i primici258.200-35.100223.100
3Rashodi poslovanja169.250169.250
32Materijalni rashodi169.250169.250
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine88.950-35.10053.850
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine53.100-35.10018.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine35.85035.850
T554015OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH517.000517.000
    
12Sredstva učešća za pomoći77.65077.650
3Rashodi poslovanja23.90023.900
31Rashodi za zaposlene8.5002508.750
32Materijalni rashodi15.400-25015.150
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine53.75053.750
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine7.0507.050
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine46.70046.700
561Europski socijalni fond (ESF)439.350439.350
3Rashodi poslovanja134.900134.900
31Rashodi za zaposlene48.30090049.200
32Materijalni rashodi86.600-90085.700
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine304.450304.450
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine39.80039.800
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine264.650264.650
T554016VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI – FIT2.5002.500
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti2.5002.500
3Rashodi poslovanja2.5002.500
32Materijalni rashodi2.5002.500
T554017INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 202076.00076.000
    
51Pomoći EU76.00076.000
3Rashodi poslovanja70.30070.300
31Rashodi za zaposlene29.30029.300
32Materijalni rashodi40.20040.200
38Ostali rashodi800800
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.7005.700
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.7005.700
03910Državna vatrogasna škola1.515.015-267.8961.247.119
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.087.265-286.650800.615
31Vlastiti prihodi104.200-10.00094.200
43Ostali prihodi za posebne namjene323.550323.550
52Ostale pomoći28.75428.754
Proračun glave/RKP-a po programima
26JAVNA SIGURNOST1.515.015-267.8961.247.119
2607ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI1.515.015-267.8961.247.119
A935001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.515.015-267.8961.247.119
11Opći prihodi i primici1.087.265-286.650800.615
3Rashodi poslovanja1.072.315-313.650758.665
31Rashodi za zaposlene602.265-16.000586.265
32Materijalni rashodi470.050-297.650172.400
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine14.95027.00041.950
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.6501.0003.650
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.65026.00027.650
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini10.65010.650
31Vlastiti prihodi104.200-10.00094.200
3Rashodi poslovanja94.900-24.00070.900
31Rashodi za zaposlene3.0003.000
32Materijalni rashodi91.900-24.00067.900
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine9.30014.00023.300
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.30014.00023.300
43Ostali prihodi za posebne namjene323.550323.550
3Rashodi poslovanja244.35010.000254.350
31Rashodi za zaposlene3.0003.000
32Materijalni rashodi241.20010.000251.200
34Financijski rashodi150150
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine79.200-10.00069.200
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine3.0003.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine76.200-10.00066.200
52Ostale pomoći28.75428.754
3Rashodi poslovanja28.75428.754
32Materijalni rashodi28.75428.754
040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA1.051.423.05514.707.8001.066.130.855
04005Ministarstvo unutarnjih poslova1.051.423.05514.707.8001.066.130.855
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici827.160.74065.379.800892.540.540
12Sredstva učešća za pomoći31.117.000-13.381.80017.735.200
31Vlastiti prihodi1.693.000473.5002.166.500
43Ostali prihodi za posebne namjene45.605.00018.438.00064.043.000
51Pomoći EU2.563.500-74.5002.489.000
52Ostale pomoći129.000-19.000110.000
552Švicarski instrument1.158.0001.158.000
562Kohezijski fond (KF)1.296.100-330.000966.100
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)47.803.500-5.079.70042.723.800
575Fondovi za unutarnje poslove72.225.200-50.819.50021.405.700
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.1.461.5441.461.544
5762Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.11.663.47111.663.471
581Mehanizam za oporavak i otpornost7.473.0007.473.000
61Donacije74.000121.000195.000
Proračun glave/RKP-a po programima
26JAVNA SIGURNOST1.051.423.05514.707.8001.066.130.855
2601JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI880.962.65564.134.300945.096.955
A553131ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE742.903.64079.730.800822.634.440
11Opći prihodi i primici714.506.64063.219.800777.726.440
3Rashodi poslovanja714.506.64063.219.800777.726.440
31Rashodi za zaposlene612.397.64050.000.000662.397.640
32Materijalni rashodi98.256.00012.219.800110.475.800
34Financijski rashodi163.000163.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.256.000500.0002.756.000
38Ostali rashodi1.434.000500.0001.934.000
31Vlastiti prihodi1.600.000500.0002.100.000
3Rashodi poslovanja1.600.000500.0002.100.000
32Materijalni rashodi1.600.000500.0002.100.000
43Ostali prihodi za posebne namjene26.550.00015.950.00042.500.000
3Rashodi poslovanja26.550.00015.950.00042.500.000
32Materijalni rashodi26.550.00015.950.00042.500.000
51Pomoći EU149.000-70.00079.000
3Rashodi poslovanja142.000-70.00072.000
31Rashodi za zaposlene7.0007.000
32Materijalni rashodi135.000-70.00065.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.0007.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.0007.000
52Ostale pomoći40.0009.00049.000
3Rashodi poslovanja40.0009.00049.000
32Materijalni rashodi40.0009.00049.000
61Donacije58.000122.000180.000
3Rashodi poslovanja58.000122.000180.000
32Materijalni rashodi58.000122.000180.000
A553175ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE20.711.000300.00021.011.000
11Opći prihodi i primici20.711.000300.00021.011.000
3Rashodi poslovanja20.711.000300.00021.011.000
31Rashodi za zaposlene5.972.0005.972.000
32Materijalni rashodi14.739.000300.00015.039.000
A879016ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA5.428.000-2.120.0003.308.000
11Opći prihodi i primici5.428.000-2.120.0003.308.000
3Rashodi poslovanja5.163.000-1.900.0003.263.000
32Materijalni rashodi5.163.000-1.900.0003.263.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine265.000-220.00045.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine265.000-220.00045.000
A879019POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA983.000983.000
11Opći prihodi i primici983.000983.000
3Rashodi poslovanja983.000983.000
38Ostali rashodi983.000983.000
K260056IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA15.867.000-1.984.00013.883.000
11Opći prihodi i primici11.877.0001.715.00013.592.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine11.877.0001.715.00013.592.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.877.0001.715.0003.592.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini10.000.00010.000.000
43Ostali prihodi za posebne namjene1.860.000-1.569.000291.000
3Rashodi poslovanja10.00010.000
32Materijalni rashodi10.00010.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.850.000-1.569.000281.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.850.000-1.569.000281.000
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)2.130.000-2.130.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.130.000-2.130.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini2.130.000-2.130.000
K553009POLICIJSKA OPREMA22.380.000-996.00021.384.000
11Opći prihodi i primici22.380.000-1.414.00020.966.000
3Rashodi poslovanja15.439.000-594.00014.845.000
32Materijalni rashodi15.263.000-500.00014.763.000
34Financijski rashodi176.000-94.00082.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.941.000-820.0006.121.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.941.000-820.0006.121.000
43Ostali prihodi za posebne namjene418.000418.000
3Rashodi poslovanja418.000418.000
32Materijalni rashodi418.000418.000
K553026IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA1.951.0001.350.0003.301.000
11Opći prihodi i primici1.951.0001.350.0003.301.000
3Rashodi poslovanja1.951.0001.350.0003.301.000
32Materijalni rashodi1.898.0001.350.0003.248.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade53.00053.000
K553092NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA9.293.0002.777.00012.070.000
43Ostali prihodi za posebne namjene9.293.0002.777.00012.070.000
3Rashodi poslovanja5.854.0001.166.0007.020.000
32Materijalni rashodi3.674.000800.0004.474.000
35Subvencije108.00045.000153.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.728.000321.0002.049.000
38Ostali rashodi344.000344.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.439.0001.611.0005.050.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine15.00015.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.424.0001.611.0005.035.000
K553125POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE175.000-71.000104.000
51Pomoći EU70.000-42.00028.000
3Rashodi poslovanja70.000-42.00028.000
31Rashodi za zaposlene14.0006.00020.000
32Materijalni rashodi56.000-48.0008.000
52Ostale pomoći89.000-28.00061.000
3Rashodi poslovanja64.500-28.50036.000
31Rashodi za zaposlene14.000-4.00010.000
32Materijalni rashodi50.500-24.50026.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine24.50050025.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.50050014.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini11.00011.000
61Donacije16.000-1.00015.000
3Rashodi poslovanja2.000-1.0001.000
32Materijalni rashodi2.000-1.0001.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine14.00014.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine14.00014.000
K553132INFORMATIZACIJA17.478.0001.600.00019.078.000
11Opći prihodi i primici17.478.0001.600.00019.078.000
3Rashodi poslovanja13.985.0001.600.00015.585.000
32Materijalni rashodi13.985.0001.600.00015.585.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.493.0003.493.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine149.000149.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.344.0003.344.000
K553167FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA3.534.000-1.889.0001.645.000
    
12Sredstva učešća za pomoći797.000-613.000184.000
3Rashodi poslovanja147.000-46.000101.000
32Materijalni rashodi147.000-46.000101.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine650.000-567.00083.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine650.000-567.00083.000
575Fondovi za unutarnje poslove2.737.000-1.276.0001.461.000
3Rashodi poslovanja1.311.000-326.000985.000
31Rashodi za zaposlene100.000-96.0004.000
32Materijalni rashodi1.211.000-230.000981.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.426.000-950.000476.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.336.000-930.000406.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini90.000-20.00070.000
K553169FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU4.251.000-1.188.0003.063.000
12Sredstva učešća za pomoći647.000-198.000449.000
3Rashodi poslovanja266.000-62.000204.000
32Materijalni rashodi197.000-62.000135.000
38Ostali rashodi69.00069.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine381.000-136.000245.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine252.000-36.000216.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini129.000-100.00029.000
575Fondovi za unutarnje poslove3.604.000-990.0002.614.000
3Rashodi poslovanja1.091.000-191.000900.000
31Rashodi za zaposlene141.000-102.00039.000
32Materijalni rashodi613.000136.000749.000
38Ostali rashodi337.000-225.000112.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.513.000-799.0001.714.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.513.000-199.0001.314.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.000.000-600.000400.000
K863027OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. – PAMETNA HRVATSKA – MUP37.000-37.000
12Sredstva učešća za pomoći7.000-7.000
3Rashodi poslovanja7.000-7.000
32Materijalni rashodi7.000-7.000
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)30.000-30.000
3Rashodi poslovanja30.000-30.000
32Materijalni rashodi30.000-30.000
K879020PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI – MUP – NPOO7.473.0007.473.000
581Mehanizam za oporavak i otpornost7.473.0007.473.000
3Rashodi poslovanja90.00090.000
32Materijalni rashodi90.00090.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.383.0007.383.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.401.0003.401.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini3.982.0003.982.000
K879021PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE – MUP13.125.01513.125.015
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.1.461.5441.461.544
3Rashodi poslovanja751.000751.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna551.000551.000
38Ostali rashodi200.000200.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine710.544710.544
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini710.544710.544
5762Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.11.663.47111.663.471
3Rashodi poslovanja11.663.47111.663.471
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.529.4712.529.471
38Ostali rashodi9.134.0009.134.000
K879022FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021. – 2027.8.450.000-8.450.000
12Sredstva učešća za pomoći1.770.000-1.770.000
3Rashodi poslovanja164.000-164.000
32Materijalni rashodi164.000-164.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.606.000-1.606.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine398.000-398.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.158.000-1.158.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini50.000-50.000
575Fondovi za unutarnje poslove6.680.000-6.680.000
3Rashodi poslovanja696.000-696.000
31Rashodi za zaposlene172.000-172.000
32Materijalni rashodi524.000-524.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.984.000-5.984.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.990.000-1.990.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.695.000-3.695.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini299.000-299.000
K879023FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021. – 2027.7.392.000-6.269.0001.123.000
12Sredstva učešća za pomoći1.728.000-1.495.000233.000
3Rashodi poslovanja1.075.000-842.000233.000
32Materijalni rashodi677.000-651.00026.000
38Ostali rashodi398.000-191.000207.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine653.000-653.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine123.000-123.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini530.000-530.000
575Fondovi za unutarnje poslove5.664.000-4.774.000890.000
3Rashodi poslovanja4.620.000-3.730.000890.000
31Rashodi za zaposlene259.000-259.000
32Materijalni rashodi4.228.000-3.958.000270.000
38Ostali rashodi133.000487.000620.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.044.000-1.044.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine839.000-839.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini205.000-205.000
K879025OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.. – ZELENA HRVATSKA – MUP37.000-37.000
12Sredstva učešća za pomoći7.000-7.000
3Rashodi poslovanja7.000-7.000
32Materijalni rashodi7.000-7.000
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)30.000-30.000
3Rashodi poslovanja30.000-30.000
32Materijalni rashodi30.000-30.000
K879026OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. – SOLIDARNA HRVATSKA – MUP37.000-37.000
12Sredstva učešća za pomoći7.000-7.000
3Rashodi poslovanja7.000-7.000
32Materijalni rashodi7.000-7.000
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)30.000-30.000
3Rashodi poslovanja30.000-30.000
32Materijalni rashodi30.000-30.000
T553155IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI93.000-26.50066.500
31Vlastiti prihodi93.000-26.50066.500
3Rashodi poslovanja67.000-54.50012.500
32Materijalni rashodi67.000-54.50012.500
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine26.00028.00054.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine4.0004.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine22.00028.00050.000
T553157HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI1.0001.000
51Pomoći EU1.0001.000
3Rashodi poslovanja1.0001.000
32Materijalni rashodi1.0001.000
T553174OBZOR 2020200.000-162.00038.000
51Pomoći EU200.000-162.00038.000
3Rashodi poslovanja173.000-162.00011.000
31Rashodi za zaposlene13.000-12.0001.000
32Materijalni rashodi160.000-150.00010.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine27.00027.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine27.00027.000
T863031FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. – 2027. – TEHNIČKA POMOĆ712.000712.000
575Fondovi za unutarnje poslove712.000712.000
3Rashodi poslovanja502.000502.000
31Rashodi za zaposlene314.000314.000
32Materijalni rashodi188.000188.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine210.000210.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.00010.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini200.000200.000
T879006AMIF – EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA – NACIONALNA KONTAKT TOČKA147.000-53.00094.000
575Fondovi za unutarnje poslove147.000-53.00094.000
3Rashodi poslovanja147.000-53.00094.000
31Rashodi za zaposlene27.00027.000
32Materijalni rashodi120.000-53.00067.000
2602UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA47.951.000-31.254.00016.697.000
A553158FRONTEX – JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA1.200.000840.0002.040.000
    
51Pomoći EU1.200.000840.0002.040.000
3Rashodi poslovanja1.141.000639.0001.780.000
31Rashodi za zaposlene3.000307.000310.000
32Materijalni rashodi1.136.000332.0001.468.000
34Financijski rashodi2.0002.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine59.000201.000260.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine59.000201.000260.000
K553168FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE15.181.000-3.990.00011.191.000
12Sredstva učešća za pomoći1.574.000-810.000764.000
3Rashodi poslovanja674.000-268.000406.000
32Materijalni rashodi674.000-268.000406.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine900.000-542.000358.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine900.000-542.000358.000
575Fondovi za unutarnje poslove13.607.000-3.180.00010.427.000
3Rashodi poslovanja5.796.000-1.081.0004.715.000
31Rashodi za zaposlene156.000-128.00028.000
32Materijalni rashodi5.640.000-953.0004.687.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.811.000-2.099.0005.712.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.612.000-2.019.0005.593.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini199.000-80.000119.000
K863024FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA – INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021. – 2027.23.281.000-19.815.0003.466.000
    
12Sredstva učešća za pomoći5.110.000-4.247.000863.000
3Rashodi poslovanja1.167.000-1.105.00062.000
32Materijalni rashodi1.167.000-1.105.00062.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.943.000-3.142.000801.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine25.00025.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.943.000-3.167.000776.000
575Fondovi za unutarnje poslove18.171.000-15.568.0002.603.000
3Rashodi poslovanja4.883.000-3.355.0001.528.000
31Rashodi za zaposlene209.000-209.000
32Materijalni rashodi4.674.000-3.146.0001.528.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine13.288.000-12.213.0001.075.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine75.00075.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.890.000-11.890.0001.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini398.000-398.000
K879018FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE – IZRAVNA DODJELA8.289.000-8.289.000
12Sredstva učešća za pomoći896.000-896.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine896.000-896.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine896.000-896.000
575Fondovi za unutarnje poslove7.393.000-7.393.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.393.000-7.393.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.393.000-7.393.000
2603ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA30.121.500-15.471.10014.650.400
A553101HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA1.592.7001.592.700
11Opći prihodi i primici1.592.7001.592.700
3Rashodi poslovanja1.592.7001.592.700
38Ostali rashodi1.592.7001.592.700
A879008SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE7.877.000-254.0007.623.000
11Opći prihodi i primici7.877.000-254.0007.623.000
3Rashodi poslovanja5.731.000-28.0005.703.000
32Materijalni rashodi5.587.000-28.0005.559.000
38Ostali rashodi144.000144.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.146.000-226.0001.920.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.119.000-200.0001.919.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini27.000-26.0001.000
A879027HRVATSKI CRVENI KRIŽ796.400796.400
11Opći prihodi i primici796.400796.400
3Rashodi poslovanja796.400796.400
38Ostali rashodi796.400796.400
K863004RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA1.262.0009.0001.271.000
43Ostali prihodi za posebne namjene1.262.0009.0001.271.000
3Rashodi poslovanja395.000395.000
32Materijalni rashodi390.000390.000
34Financijski rashodi5.0005.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine867.0009.000876.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine4.0009.00013.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine729.000729.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini134.000134.000
K863025LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE – TRUST9.944.200-8.639.4001.304.800
12Sredstva učešća za pomoći1.962.600-1.726.000236.600
3Rashodi poslovanja1.726.000-1.726.000
32Materijalni rashodi1.726.000-1.726.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine236.600236.600
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine16.60016.600
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini220.000220.000
575Fondovi za unutarnje poslove7.981.600-6.913.4001.068.200
3Rashodi poslovanja7.035.400-6.913.400122.000
31Rashodi za zaposlene90.000-10.00080.000
32Materijalni rashodi6.945.400-6.903.40042.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine946.200946.200
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine66.20066.200
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini880.000880.000
K863026SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU – DECON3.857.000-3.750.500106.500
12Sredstva učešća za pomoći757.000-745.00012.000
3Rashodi poslovanja135.000-134.0001.000
32Materijalni rashodi135.000-134.0001.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine622.000-611.00011.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine232.000-221.00011.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini390.000-390.000
575Fondovi za unutarnje poslove3.100.000-3.005.50094.500
3Rashodi poslovanja610.000-557.50052.500
31Rashodi za zaposlene72.000-22.00050.000
32Materijalni rashodi538.000-535.5002.500
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.490.000-2.448.00042.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine928.000-886.00042.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.562.000