Uredba o provedbi Uredbe (EU) 2022/1925 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2022. o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru i izmjeni direktiva (EU) 2019/1937 i (EU) 2020/1828 (Akt o digitalnim tržištima)

NN 131/2023 (3.11.2023.), Uredba o provedbi Uredbe (EU) 2022/1925 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2022. o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru i izmjeni direktiva (EU) 2019/1937 i (EU) 2020/1828 (Akt o digitalnim tržištima)

Vlada Republike Hrvatske

1799

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2023. donijela

UREDBU

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2022/1925 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 14. RUJNA 2022. O PRAVEDNIM TRŽIŠTIMA S MOGUĆNOŠĆU NEOGRANIČENOG TRŽIŠNOG NATJECANJA U DIGITALNOM SEKTORU I IZMJENI DIREKTIVA (EU) 2019/1937 I (EU) 2020/1828 (AKT O DIGITALNIM TRŽIŠTIMA)

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se nadležno tijelo i obveze nadležnog tijela u svrhu suradnje i koordinacije s Europskom komisijom iz razloga osiguranja neograničenog tržišnog natjecanja, čime se osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) 2022/1925 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2022. o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru i izmjeni direktiva (EU) 2019/1937 i (EU) 2020/1828 (Akt o digitalnim tržištima) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2022/1925).

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) 2022/1925.

(2) Izrazi određeni ovom Uredbom, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) 2022/1925 te ove Uredbe je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

(2) Nadležno tijelo obavlja sljedeće poslove:

– pisanim putem obavješćuje Europsku komisiju o namjeri pokretanja postupka protiv nadzornika pristupa u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, prije ili odmah nakon pokretanja takve radnje

– obavješćuje Europsku komisiju o svojim mjerama izvršavanja, uključujući dostavu svih informacija u vezi činjeničnih ili pravnih pitanja te povjerljivih informacija putem Europske mreže za tržišno natjecanje

– u slučaju namjere donošenja obveza prema nadzorniku pristupa u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, najkasnije 30 dana prije donošenja tih obveza, Europskoj komisiji dostavlja nacrt mjere s obrazloženjem

– u slučaju donošenja privremenih mjera u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, dostavlja Europskoj komisiji nacrt predviđenih mjera što je prije moguće, a najkasnije odmah nakon donošenja takvih mjera.

(3) Ako je nadležno tijelo već poduzelo radnje u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, u odnosu na postupanja nadzornika pristupa protiv kojeg je Europska komisija pokrenula postupak temeljem Uredbe (EU) 2022/1925, nadležno tijelo će obustaviti postupak i obavijestiti Europsku komisiju o rezultatima provedenih radnji.

(4) Informacije razmijenjene na temelju ovoga članka razmjenjuju se i upotrebljavaju samo u svrhu primjene ove Uredbe i propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

(5) U slučaju kada Europska komisija pokrene postupak temeljem Uredbe (EU) 2022/1925, nadležno tijelo nije ovlašteno provoditi radnje u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/80

Urbroj: 50301-05/16-23-3

Zagreb, 2. studenoga 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.