Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu

NN 131/2023 (3.11.2023.), Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1802

Na temelju članka 61. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22. i 63/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2023. donijela

ODLUKU

O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2023. GODINU

I.

Ovom Odlukom određuje se visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava za 2022. godinu, u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio te trgovačkih društava od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket dionica ili manjinski udio, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu.

II.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na trgovačka društva navedena u popisu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

III.

Članovi skupština trgovačkih društava navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio obvezni su poduzeti sve potrebne radnje i mjere da trgovačka društva dio dobiti nakon oporezivanja za 2022. godinu uplate izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu, razmjerno paketu dionica ili udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva.

Članovi nadzornih odbora trgovačkih društava navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke obvezni su, prije održavanja redovitih skupština, poduzeti sve pripremne radnje za provedbu radnji i mjera iz stavka 1. ove točke.

U trgovačkim društvima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke, u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket dionica ili manjinski udio, članovi skupština i nadzornih odbora koji zastupaju Republiku Hrvat­sku, obvezni su zahtijevati da se dio dobiti nakon oporezivanja za 2022. godinu uplati izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu, razmjerno paketu dionica ili udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva.

IV.

Trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke dužna su, prije uplate dobiti u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu, sukladno odredbama ove Odluke, postupiti prema odredbama zakona kojim se uređuju trgovačka društva.

Nakon donošenja odluka trgovačkih društava navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke, koje su potrebne za provedbu radnji i mjera sukladno ovoj Odluci, odnosno ispunjenja svih obveza iz stavka 1. ove točke, trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke uplatit će 60 % sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2022. godinu, ostvarenih na temelju udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada Republici Hrvatskoj u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Iznimno od stavka 2. ove točke:

– trgovačko društvo Agencija Alan d.o.o., Zagreb uplatit će 100 % sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2022. godinu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i ta će sredstva biti namjenski korištena za potrebe modernizacije i djelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske

– trgovačko društvo Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb uplatit će dobit koju ostvari u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu, sukladno članku 9. stavku 6. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09., 35/13., 158/13., 41/14., 143/14. i 114/22.)

– trgovačka društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb uplatit će 30 % sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2022. godinu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu.

V.

Trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke dužna su sredstva s osnove dobiti nakon oporezivanja utvrđena ovom Odlukom, uplatiti izravno na račun državnog proračuna IBAN HR1210010051863000160 s modelom 68 i pozivom na broj 7161-OIB uplatitelja-godina za koju se uplaćuje dobit prema dinamici uplate koju će usuglasiti s Ministarstvom financija.

VI.

Trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke dostavit će najkasnije do 30. studenoga 2023. Ministarstvu financija obavijest o svim planiranim, odnosno poduzetim radnjama i mjerama u svrhu provedbe ove Odluke.

VII.

Zadužuje se Ministarstvo financija da o donošenju ove Odluke, na odgovarajući način, izvijesti trgovačka društva na koja se ova Odluka odnosi.

VIII.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na trgovačka društva iz popisa iz točke II. ove Odluke, a koja su održala redovite skupštine u 2023. godini.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/258
Urbroj: 50301-05/31-23-3
Zagreb, 2. studenoga 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

POPIS TRGOVAČKIH DRUŠTAVA:

1. ACI d.d., Rijeka

2. Agencija Alan d.o.o., Zagreb

3. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD d.o.o.), Zagreb

4. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT d.o.o.), Zagreb

5. Državne nekretnine d.o.o., Zagreb

6. HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb

7. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Velika Gorica

8. Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb

9. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb

10. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

11. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

12. HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

13. INA – Industrija nafte d.d., Zagreb

14. Jadranski naftovod d.d. (JANAF d.d.), Zagreb

15. Narodne novine d.d., Zagreb

16. Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb

17. Plovput d.o.o., Split

18. Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi

19. Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić

20. Zračna luka Zadar d.o.o., Zemunik Donji

21. Zračna luka Zagreb d.o.o., Velika Gorica.