Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 131/2023 (3.11.2023.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1808

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 14. Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17.- ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20. i 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21. i 10/22., 63/22., 68/22., 78/22., 115/22. 133/22., 156/22., 7/23. – ispravak, 14/23., 37/23., 50/23. – ispravak i 58/23.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 83. sjednici održanoj 16. listopada 2023. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POSEBNIM STANDARDIMA I MJERILIMA NJIHOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 156/13., 24/14. 54/14. i 156/22.) u članku 48. stavku 2. brojka: »73.008,91« zamjenjuju se brojkom: »95.395,68«.

Članak 2.

Iza članka 54. dodaju se naslov iznad članka i članci 54.a i 54.b. koji glase:

»11. HITNA MEDICINA

Članak 54.a

Posebni standard primjenjuje se na zavode za hitnu medicinu koji su imali opravdano značajno povećane troškove organiziranja punog tima utvrđenog Mrežom hitne medicine za provođenje pripravnosti.

Posebni standard iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kao iznos dodatnih sredstava.

Dodatna sredstva iz stavka 2. ovog članka utvrđuju se kao iznos novčanih sredstava za te timove.

Članak 54.b

Dodatna sredstva za zavode za hitnu medicinu iz članka 54.a ove Odluke, utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke ovisno o objektivnom stanju, a prema lokaciji tima i veličini područja koji pokriva.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/221

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 16. listopada 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.