Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Pitomača

NN 131/2023 (3.11.2023.), Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Pitomača

Općina Pitomača

1811

Na temelju članaka 19.a stavka 1. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22. i 114/23) i članka 29. Statuta Općine Pitomača (»Službene novine« Općine Pitomača broj 1/21. i 4/21) Općinsko vijeće Općine Pitomača na 16. sjednici održanoj 24. listopada 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visine poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području općine Pitomača.

Članak 2.

Porezne stope iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

– niža porezna stopa 20 %,

– viša porezna stopa 30 %.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Općine Pitomača i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 410-01/23-01/02

Urbroj: 2189-16-23-1

Pitomača, 24. listopada 2023.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Rikard Bakan, mag. oec., v. r.