Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

NN 134/2023 (8.11.2023.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

Ministarstvo unutarnjih poslova

1831

Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA
CIVILNE ZAŠTITE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe ili obrtnici za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, sadržaj zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, izdavanje i oduzimanje ovlaštenja, rok na koji se ovlaštenje izdaje te sadržaj i način vođenja očevidnika pravnih osoba kojima je izdano ovlaštenje.

Članak 2.

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite mogu dobiti pravne osobe ili obrtnici (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) na temelju rješenja Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i posebnim propisima iz područja civilne zaštite i zaštite okoliša.

II. STRUČNI POSLOVI U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 3.

(1) Stručni poslovi u području planiranja civilne zaštite podijeljeni su u dvije grupe:

1. Prva grupa stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite obuhvaća poslove na izradi sljedećih planskih dokumenata:

– plana djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– procjene rizika i operativnih planova pravnih osoba koje u obavljanju djelatnosti koriste opasne tvari.

2. Druga grupa stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite obuhvaća poslove na izradi vanjskog plana civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave za slučaj nesreća koje uključuju opasne tvari za postrojenje ili industrijsku zonu.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite sklopiti ugovor s ovlaštenikom u svojstvu konzultanta/savjetnika:

– u postupku izrade procjena rizika od velikih nesreća i

– analize stanja i izrade godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE

1. Opći uvjeti

Članak 4.

Pravna osoba ili obrtnik koji podnose Ministarstvu zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

1. u registru Trgovačkog suda mora imati upisanu djelatnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

2. mora imati zaposlene voditelja stručnih poslova i stručnjake sukladno uvjetima iz članaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika

3. mora raspolagati poslovnim prostorom koji udovoljava zahtjevima iz članka 9. ovoga Pravilnika

4. mora raspolagati odgovarajućom opremom za obavljanje stručnih poslova za koje traži suglasnost iz članka 10. ovog Pravilnika.

2. Uvjeti koje mora ispunjavati voditelj stručnih poslova

Članak 5.

(1) Voditelj stručnih poslova mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) voditelj stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite iz prve grupe stručnih poslova može biti magistar/a društvene ili magistar/a inženjer/ka prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti ili specijalist/ica društvene, prirodne, biotehničke ili tehničke struke koji mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima u području planiranja civilne zaštite

b) voditelj stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite iz druge grupe stručnih poslova može biti magistar/a ili inženjer/ka prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti ili stručni specijalist/ica prirodne, biotehničke ili tehničke struke koji mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima planiranja civilne zaštite ili zaštite okoliša

(2) Voditelj stručnih poslova iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je za kvalitetnu, vjerodostojnu i točnu pripremu baza podataka i drugih izvora potrebnih za izradu studija, elaborata, izvješća, programa, rješenja, izradu i provedbu verifikacija, proračuna i dr. za potrebe izrade dokumenata u području planiranja civilne zaštite koje izrađuje ovlaštenik.

(3) Voditelj stručnih poslova iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se odgovornom osobom ovlaštenika što ne isključuje i odgovornost odgovorne osobe za zastupanje ovlaštenika.

3. Uvjeti koje moraju ispunjavati ostali stručnjaci

Članak 6.

Ovlaštenik za obavljanje poslova planiranja civilne zaštite iz prve grupe stručnih poslova, osim voditelja stručnih poslova, mora imati zaposlena najmanje dva stručnjaka, i to minimalno prvostupnika ili inženjera iz područja društvenih, prirodnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti ili društvene, prirodne, biotehničke i tehničke struke, koji ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima u području planiranja civilne zaštite.

Članak 7.

Ovlaštenik za obavljanje poslova planiranja civilne zaštite iz druge grupe stručnih poslova, osim voditelja stručnih poslova, mora imati zaposlena najmanje dva stručnjaka, i to minimalno prvostupnika ili inženjera iz područja prirodnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti ili društvene, prirodne, biotehničke i tehničke struke, koji ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima u području planiranja civilne zaštite.

4. Radno iskustvo

Članak 8.

Radnim iskustvom na stručnim poslovima u području planiranja civilne zaštite iz članaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika smatra se radno iskustvo:

– na poslovima civilne zaštite u tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– na poslovima civilne zaštite u pravnim osobama

– rada na poslovima planiranja zaštite i spašavanja na temelju ovlaštenja izdanog fizičkim osobama u skladu s odredbama propisa koji su vrijedili prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika

– stručno osposobljavanje za rad bez prava na zasnivanje radnog odnosa provedeno u tijelima u tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima civilne zaštite ili

– dugotrajno volontiranje na obavljanju poslova civilne zaštite.

5. Ostali uvjeti

Članak 9.

Poslovni prostor u kojem se obavljaju stručni poslovi u području planiranja civilne zaštite mora ispunjavati minimalne zahtjeve zaštite na radu za mjesta rada, sukladno posebnim propisima o zaštiti na radu za mjesta rada.

Članak 10.

(1) Ovlaštenik mora raspolagati informatičkom i drugom opremom, odnosno alatima za potporu obavljanja stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite i stručnom literaturom.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenik mora zaštititi od pristupa neovlaštenih osoba.

Članak 11.

(1) Ovlaštenik mora pretežiti dio stručnih poslova obavljati sa svojim stručnjacima.

(2) Ovlaštenik za potrebe izvršenja konkretnog naručenog posla koji zahtijeva odgovarajuće mjerenje, uzorkovanje i ispitivanje, a za te poslove nema pribavljeno odgovarajuće ovlaštenje sukladno ovom Pravilniku, odnosno posebnom propisu (dozvolu, suglasnost, potvrdu o akreditaciji i dr.), dužan je te poslove obaviti korištenjem usluga vanjskog stručnjaka, obrta ili pravnih osoba koje su na propisani način ovlaštene za obavljanje takvih poslova i posjeduju potvrde Hrvatske akreditacijske agencije o ispunjavaju uvjeta za obavljanje takvih poslova.

(3) Korištenje usluga iz stavka 2. ovog članka ovlaštenik dokazuje ugovorom sklopljenim s ovlaštenim stručnjakom, obrtom ili pravnom osobom koji prilaže uz izrađeni dokument u svakom pojedinom naručenom poslu koji obavlja za naručitelja.

(4) Ovlaštenik je dužan za svaki naručeni i prihvaćeni stručni posao sklopiti pisani ugovor s naručiteljem toga posla.

Članak 12.

(1) Ovlaštenik je dužan u skladu sa zakonom čuvati i zaštiti svaku poslovnu tajnu naručitelja svojih usluga za koju sazna tijekom pružanja naručenih usluga.

(2) Poslovnu tajnu u smislu stavka 1. ovoga članka dužni su čuvati i zaštiti voditelji, stručnjaci, vanjski stručnjaci i posebnim propisima ovlašteni obrti i pravne osobe koje ovlaštenik ugovorom angažira prilikom izvršenja konkretnog posla.

6. Stručni ispit

Članak 13.

Voditelji i stručnjaci zaposleni kod ovlaštenika dužni su položiti stručni ispit koji organizira i provodi Ministarstvo najmanje dva puta godišnje.

Članak 14.

(1) U Ministarstvu se odlukom ministra unutarnjih poslova osniva Povjerenstvo za provedbu stručnog ispita za obavljanje poslova u području planiranja civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima četiri člana: predsjednika i dva člana koji su zaposlenici Ministarstva i jednog člana iz ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša.

(3) Državni službenici iz stavka 2. ovog članka moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima planiranja civilne zaštite, odnosno na poslovima zaštite okoliša.

(4) Povjerenstvo ima tajnika koji za Povjerenstvo obavlja administrativne poslove.

Članak 15.

Stručni ispit iz članka 13. ovoga Pravilnika za prvu grupu stručnih poslova sastoji se od pisanog testa i usmenog ispita, koji obuhvaćaju provjeru znanja iz sljedećih područja:

– obilježja prirodnih i tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa

– Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku

– metodologije za izradu analiza i procjenjivanje rizika

– posljedica velikih nesreća i katastrofa po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra i okoliš

– ugroženosti i zaštite kritičnih infrastruktura

– operativnih snaga sustava civilne zaštite

– sadržaja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite općina, gradova i županija

– sadržaja procjena rizika i operativnih planova civilne zaštite pravnih osoba

– Državnog plana djelovanja civilne zaštite

– međunarodnih propisa u području civilne zaštite s naglaskom na propise u području civilne zaštite i zaštite okoliša.

Članak 16.

Stručni ispit iz članka 13. ovoga Pravilnika za drugu grupu stručnih poslova sastoji se od pisanog testa i usmenog ispita, koji obuhvaćaju provjeru znanja iz sljedećih područja:

– zaštite kritičnih infrastruktura

– operativnih snaga sustava civilne zaštite

– sadržaja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite općina, gradova i županija

– sadržaja procjena rizika i operativnih planova civilne zaštite pravnih osoba

– obilježja prirodnih i tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa

– zaštite okoliša (osobito Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari)

– obveze operatera u obavješćivanju javnosti o zaštitnim mjerama i ponašanju u slučaju nesreće

– metodologije i alata te sadržaja i namjene scenarija mogućih izvanrednih događaja, utjecaja smjesa koje nastaju kao produkti reakcije različitih opasnih tvari, posljedica ispuštanja u okoliš, njihovih kemijskih i fizikalnih karakteristika te mogućih parametara njihovog širenja

– načina proračunavanja radijusa utjecaja i koncentracija opasnih tvari, štetnih učinaka ispuštanja opasnih tvari u medij po ljude i sastavnice okoliša

– sadržaj vanjskog plana s detaljnim poznavanjem mjera civilne zaštite i sposobnosti potrebnih operativnih snaga civilne zaštite

– uključivanje javnosti i komuniciranja s javnosti.

Članak 17.

Ministarstvo će popis literature potrebne za pripremanje i polaganje stručnog ispita učiniti dostupnim kandidatima za polaganje ispita putem službene web-stranice Ministarstva.

Članak 18.

Kandidat je položio pisani test ako je točno odgovorio na najmanje 70 posto pitanja, a usmeni ispit ako je točno odgovorio na najmanje 80 posto pitanja.

Članak 19.

(1) O položenom ispitu kandidatu se izdaje se uvjerenje.

(2) Sadržaj uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka propisan je na obrascu (Prilog 3.) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

IV. SADRŽAJ ZAHTJEVA

Članak 20.

(1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite podnosi se za jednu od grupa stručnih poslova na obrascima (Prilog 1. i Prilog 2.) koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio, a uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. točke 1. ovoga Pravilnika smatra se i registracija za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja.

(3) Izvadak iz registra Trgovačkog suda, koji se prilaže kao dokaz ispunjavanja uvjeta iz članka 4. točke 1. ovoga Pravilnika ne smije biti stariji od tri mjeseca.

(4) Kao dokaz ispunjavanja uvjeta iz članka 4. točke 2. ovoga Pravilnika prilažu se dokazi o stručnoj spremi zaposlenih stručnjaka koji će obavljati stručne poslove planiranja civilne zaštite, opis njihovog radnog iskustva, naziv i adrese pravnih osoba kod kojih su bili zaposleni i navod o poslovima na kojima su bili zaposleni.

(5) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i popis obavljenih stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

(6) Uz zahtjev iz stavka 1. prilaže se i dokumentacija koja dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 4. točke 3. i 4. ovoga Pravilnika.

V. IZDAVANJE I ODUZIMANJE OVLAŠTENJA TE ROK VAŽENJA OVLAŠTENJA

Članak 21.

(1) Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite daje se rješenjem Ministarstva pravnim osobama i obrtnicima koji su ispunili uvjete propisane ovim Pravilnikom te posebnim propisima iz područja civilne zaštite i zaštite okoliša.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se s rokom važenja od tri godine.

(3) Ovlaštenik je dužan za vrijeme trajanja ovlasti ispunjavati sve propisane uvjete.

Članak 22.

(1) Ovlaštenik je dužan postupak obnove ovlaštenja pokrenuti najkasnije tri mjeseca prije isteka roka na koji je izdano prethodno ovlaštenje.

(2) Postupak obnove ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća provjeru uvjeta propisanih člancima 9. i 10. ovoga Pravilnika, tehničke sastavnice iz članka 15., stavka 1. podstavaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, uvjeta koje moraju ispunjavati voditelji stručnih poslova propisanih člankom 5. ovoga Pravilnika te uvjeta koje moraju ispunjavati ostali stručnjaci sukladno članku 6. i 7. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

(1) Ministarstvo će ovlašteniku po službenoj dužnosti rješenjem ukinuti ovlaštenje, ako u propisanom roku ne podnese zahtjev za produženje roka važenja suglasnosti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka ovlaštenika će se, danom isteka roka na koji mu je suglasnost izdana, brisati iz očevidnika ovlaštenika.

Članak 24.

Ovlašteniku će Ministarstvo rješenjem ukinuti ovlaštenje u sljedećim slučajevima:

– ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je ovlaštenik prestao udovoljavati propisanim uvjetima, odnosno ako u roku određenom rješenjem o inspekcijskim nadzoru ne ispuni propisane mjere

– ako se inspekcijskim nadzorom stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave povjerila ovlašteniku, na zahtjev naručitelja utvrdi da sadržaj dokumenata nije sukladan važećim zakonima i podzakonskim propisima iz područja civilne zaštite te ako dva puta ne provede mjere naložene rješenjem nadležnog inspektora civilne zaštite u određenim rokovima

– kada naručitelj izvijesti Ministarstvo da ovlaštenik ne poštuje obveze preuzete ugovorom, osim u slučaju opravdanih razloga koje u pokrenutom postupku utvrđuju inspektori civilne zaštite

– postupi suprotno propisima kojima se uređuje poslovna i službena tajna.

Članak 25.

Ovlaštenik kojemu je oduzeto ovlaštenje, zahtjev za izdavanje novoga ovlaštenja može podnijeti nakon proteka roka od tri godine, ako ispunjava propisane uvjete.

VI. VOĐENJE OČEVIDNIKA

Članak 26.

(1) Ministarstvo vodi očevidnik ovlaštenika (pravnih osoba i obrtnika) kojima je izdano rješenje o ovlaštenju za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se na obrascima (Prilog 6. i 7.) koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio, a može se voditi i u elektroničkom obliku i sadrži:

– naziv obrta i pravne osobe, sjedište i adresu

– matični broj (OIB)

– upisni broj Ministarstva

– broj i datum rješenja o davanju ovlaštenja

– ime, prezime, datum rođenja i adresu stanovanja odgovorne osobe ovlaštenika

– popis zaposlenih voditelja i stručnjaka

– naknadno upisane podatke o izdanim aktima koji su nastali nakon prvobitnog upisa u očevidnik

– broj i datum rješenja o ukidanju ovlaštenja.

(3) Popis ovlaštenika kojima je dano ili ukinuto ovlaštenje objavljuje se na službenim web-stranicama Ministarstva.

Članak 27.

Ovlaštenici upisani u očevidnik iz članka 26. ovoga Pravilnika, dužni su Ministarstvu, najkasnije u roku od 10 dana od dana nastanka, prijaviti sve nastale promjene koje mogu imati utjecaja na status ovlaštenika te o tome priložiti dokaze.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Voditelji stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite i ostali stručnjaci koji su položili stručni ispit za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a nije im izdano uvjerenje o položenom stručnom ispitu, mogu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu (Prilog 4 i Prilog 5.).

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, br. 57/16).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/115

Urbroj: 511-01-152-23-11

Zagreb, 27. listopada 2023.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

PRILOG 5.

PRILOG 6.

OČEVIDNIK
OBRTA/PRAVNIH OSOBA KOJIMA JE IZDANA SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE IZ PRVE GRUPE POSLOVA, NA TEMELJU ČLANKA ___ PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE

Rbr.Naziv obrta/pravne osobe, sjedište i adresa, matični brojUpisni brojKlasa, urbroj i datum izdavanja rješenjaOdgovorna osobaKlasa, urbroj i datum oduzimanja rješenja

Napomena

(Broj stručnih djelatnika reference, objava u NN i dr.)


       

PRILOG 7.

OČEVIDNIK
OBRTA/PRAVNIH OSOBA KOJIMA JE IZDANA SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE IZ DRUGE GRUPE POSLOVA, NA TEMELJU ČLANKA ___PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE

Rbr.Naziv obrta/pravne osobe, sjedište i adresa, matični brojUpisni brojKlasa, urbroj i datum izdavanja rješenjaOdgovorna osobaKlasa, urbroj, datum rješenja o oduzimanju

Napomena

(Broj stručnih djelatnika reference objava u NN i dr.)