Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

NN 135/2023 (10.11.2023.), Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede

1843

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE SEKTORU SVINJOGOJSTVA ZA NADOKNADU GUBITKA USLIJED NAREĐENIH MJERA ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/416, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 25. listopada 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpore iz Programa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te su prijavljene Europskoj komisiji na ocjenu u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika

2. »mikro, mala i srednja poduzeća« definirana su člankom 2. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327/1, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću)

3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovog Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima.

Mjera u provedbi Programa

Članak 4.

Mjera u provedbi Programa iz članka 1. ovoga Pravilnika je nadoknada gubitka prihoda za svinje otpremljene na klanje iz objekata u zonama primjene naređenih mjera kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u klaonice određene za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja drže svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) upis u Registar objekata (farmi) i

c) u razdoblju od pojave afričke svinjske kuge objekti u kojima drže svinje nalaze se u zoni primjene naređenih mjera.

Iznos potpore

Članak 6.

(1) Iznos potpore utvrđuje se na način da se umnožak težine živih svinja isporučenih izravno u klaonicu (evidentiranih u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja kao T1 ili T2) i prosječne cijene u tjednu koji je prethodio proglašenju zone primjene naređenih mjera na području na kojem se nalazi objekt prihvatljivog korisnika umanji za prihod od prodaje životinja koje su zaklane i druga plaćanja za iste prihvatljive troškove ukoliko postoje.

(2) U izračunu iznosa potpore iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se notificirana cijena od strane Republike Hrvatske dostupna na DG AGRI za trup klase E kao eur/kg množena s koeficijentom 0,80.

(3) U izračunu iznosa potpore iz stavka 1. ovoga članka masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman prema podatcima Državnog zavoda za statistiku koji iznosi 78 %.

(4) Iznos potpore ne može premašiti 100 % prihvatljivog troška i ne može biti veći od 0,80 eur/kg težine živih svinja odnosno 40 % prosječne cijene u tjednu koji je prethodio proglašenju zone primjene naređenih mjera na području na kojem se nalazi objekt prihvatljivog korisnika.

Oblik i pravila dodjele potpore

Članak 7.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku izravnih bespovratnih sredstava, svi iznosi potpore moraju biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova.

(2) Potpora se ne može dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

(3) Potpora se ne može dodijeliti velikim i srednjim poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću na dan 31. prosinca 2022. godine.

(4) Potpora se ne može dodijeliti proizvođačima koji ne udovoljavaju propisanim obvezama vezano uz prevenciju i kontrolu afričke svinjske kuge.

Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Članak 8.

(1) Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge«.

(3) Podnositelj Zahtjeva mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

(4) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj je dužan priložiti:

a) Izjavu o ispunjavanju uvjeta prihvatljivosti i drugim plaćanjima za iste prihvatljive troškove

b) preslike izdanih računa/otkupnih blokova i dokaze o zaprimljenoj uplati za grla svinja isporučena izravno u klaonicu i evidentirana u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja kao T1 ili T2 u razdoblju od 26. lipnja 2023. godine do 15. listopada 2023. godine te u razdoblju od 16. listopada 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

(5) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i dokumentaciju stavka 4. ovoga članka podnositelj je dužan putem elektroničke pošte na e-adresu trgovinske.mjere@apprrr.hr, u čijem je naslovu naveden naziv i MIBPG podnositelja, dostaviti ispravno popunjenu Tablicu isporuke svinja na klanje u kojoj mora navesti točne podatke iz stavka 4. točke b) ovoga članka.

(6) Obrazac iz stavka 4. točke a) i Tablicu iz stavka 5. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(7) Rok za podnošenje Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka za grla svinja isporučena izravno u klaonicu u razdoblju od 26. lipnja 2023. godine do 15. listopada 2023. godine je 10 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(8) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka za svinje isporučene izravno u klaonicu u razdoblju od 16. listopada 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine podnosi se od 1. veljače 2024. godine do 15. veljače 2024. godine.

Administrativna kontrola i postupak
dodjele potpore

Članak 9.

(1) Ministarstvo poljoprivrede dostavlja podatke o datumu proglašenja primjene naređenih mjera na području na kojem se nalazi objekt prihvatljivog korisnika iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, podatke o udovoljavanju propisanim obvezama iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika i podatke o masi svinjskih trupova evidentiranih na liniji klanja iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 8. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi iz članka 8. ovoga Pravilnika, podneseni izvan rokova propisanih u članku 8. stavcima 7. i 8. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(4) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

a) uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku i

b) drugih podataka iz internih baza i registara drugih tijela državne uprave i agencija.

(5) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

a) Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika ili

b) Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(6) Odluke iz stavka 5. ovoga članka dostavljaju se korisnicima poštom preporučeno s povratnicom.

Dopuna i/ili ispravak Zahtjeva

Članak 10.

(1) Ukoliko Zahtjev nije potpun ili ukoliko su potrebni ispravci ili dodatna obrazloženja, Agencija za plaćanja će po završenoj administrativnoj kontroli na svojim mrežnim stranicama objaviti Poziv za dostavu dopune sa popisom podnositelja i potrebnim dopunama i obrazloženjima za svakog podnositelja.

(2) Podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od osam dana od dana objave Poziva za dostavu dopune na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Žalbe

Članak 11.

Na odluke iz članka 9. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22., u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

Povrat potpore

Članak 12.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 13.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-05/23-02/153

Urbroj: 525-13/862-23-14

Zagreb, 9. studenoga 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.