Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

NN 136/2023 (13.11.2023.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

Hrvatski sabor

1852

Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
I RAČUNA FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22. i 63/23.) ostvaren je u prvom polugodištu 2023. godine, kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS
2023.
TEKUĆI PLAN
2023.
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
123456=5/4*1007=5/2*100
6PRIHODI POSLOVANJA10.452.230.160,9526.522.000.73626.522.000.73613.648.016.901,1351,46130,58
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE69.595.230,2885.697.68485.697.68426.776.013,8231,2438,47
 
UKUPNI PRIHODI10.521.825.391,2326.607.698.42026.607.698.42013.674.792.914,9551,39129,97
3RASHODI POSLOVANJA10.567.446.729,1526.067.575.58626.067.555.49312.408.698.640,2247,60117,42
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE418.561.341,822.018.958.0722.018.978.165700.566.334,4234,70167,37
 
UKUPNI RASHODI10.986.008.070,9728.086.533.65828.086.533.65813.109.264.974,6446,67119,33
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-464.182.679,74-1.478.835.238-1.478.835.238565.527.940,31 
 

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS 2023.TEKUĆI PLAN
2023.
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
123456=5/4*1007=5/2*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA3.134.073.178,356.597.689.4696.597.689.4695.464.125.751,0882,82174,35
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA3.002.258.091,875.448.530.2505.448.530.2502.897.175.286,3053,1796,50
 
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA131.815.086,481.149.159.2191.149.159.2192.566.950.464,78223,381947,39
 
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE2.320.663.726,451.649.107.9771.649.107.9771.649.107.977,17100,0071,06
 
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-1.988.296.133,19-1.319.431.958-1.319.431.958-4.781.586.382,26362,40240,49
 
NETO FINANCIRANJE464.182.679,741.478.835.2381.478.835.238-565.527.940,31 
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000,000,000,00 
 

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2023. godine kako slijedi:

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS 2023.TEKUĆI PLAN 2023.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
UKUPNO PRIHODI10.521.825.391,2326.607.698.42026.607.698.42013.674.792.914,95129,9751,39
6Prihodi poslovanja10.452.230.160,9526.522.000.73626.522.000.73613.648.016.901,13130,5851,46
61Prihodi od poreza5.926.142.956,1114.274.231.00014.274.231.0007.346.083.718,78123,9651,46
612Porez na dobit904.111.785,171.546.253.991,78171,02
6121Porez na dobit od poduzetnika895.954.289,891.538.278.429,27171,69
6122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge6.008.435,585.804.038,2196,60
6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti2.149.059,702.171.524,30101,05
614Porezi na robu i usluge4.984.829.463,505.759.546.947,74115,54
6141Porez na dodanu vrijednost3.841.546.120,934.550.524.545,28118,46
6142Porez na promet29.583,96-127.845,37-432,14
6143Posebni porezi i trošarine1.010.777.956,331.039.392.369,61102,83
6146Ostali porezi na robu i usluge31.958.347,3639.083.995,49122,30
6147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću26.788.600,5035.730.233,43133,38
6148Naknade za priređivanje igara na sreću73.728.854,4294.943.649,30128,77
615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije37.186.969,3640.280.578,89108,32
6151Carine i carinske pristojbe37.186.969,3640.280.578,89108,32
616Ostali prihodi od poreza14.738,082.200,3714,93
6162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe14.738,082.200,3714,93
62Doprinosi1.830.365.695,534.314.677.4274.314.677.4272.065.011.953,10112,8247,86
622Doprinosi za mirovinsko osiguranje1.829.590.077,072.064.314.033,13112,83
6221Doprinosi za mirovinsko osiguranje1.829.590.077,072.064.314.033,13112,83
623Doprinosi za zapošljavanje775.618,46697.919,9789,98
6232Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti775.618,46697.919,9789,98
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna1.489.775.925,464.987.271.2014.987.271.2012.610.777.101,96175,2552,35
631Pomoći od inozemnih vlada335.272,32627.918,73187,29
6311Tekuće pomoći od inozemnih vlada335.272,32620.672,33185,12
6312Kapitalne pomoći od inozemnih vlada7.246,40
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU1.391.877.475,242.505.600.531,09180,02
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija826.386,591.045.691,17126,54
6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija83.566,64
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU787.210.829,67902.680.843,53114,67
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU603.840.258,981.601.790.429,75265,27
634Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna58.396.923,4769.526.696,03119,06
6341Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna56.389.910,5068.712.780,73121,85
6342Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna2.007.012,97813.915,3040,55
636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan11.509.642,905.366.675,1146,63
6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan10.490.345,824.788.984,7545,65
6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan1.019.297,08577.690,3656,68
637Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava682.875,9680.631,4011,81
6372Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima682.875,9680.631,4011,81
638Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava669.387,15894.258,19133,59
6381Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava669.387,15894.258,19133,59
639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna26.304.348,4228.680.391,41109,03
6391Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna15.613.866,4316.589.287,52106,25
6392Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna1.177.170,502.233.090,06189,70
6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava8.152.447,248.623.003,44105,77
6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava1.360.864,251.235.010,3990,75
64Prihodi od imovine119.715.344,63629.162.081629.162.081428.129.216,88357,6268,05
641Prihodi od financijske imovine48.357.708,60121.462.869,01251,18
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima2.503,562.503,3199,99
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju698.905,5433.636.691,794.812,77
6414Prihodi od zateznih kamata10.667.362,6019.521.313,00183,00
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule10.371.731,6711.913,320,11
6416Prihodi od dividendi2.829.898,873.709.826,73131,09
6417Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima8.566.807,2452.399.254,31611,65
6419Ostali prihodi od financijske imovine15.220.499,1212.181.366,5580,03
642Prihodi od nefinancijske imovine54.021.474,89289.315.521,88535,56
6421Naknade za koncesije31.929.705,8330.043.510,5694,09
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine5.225.782,585.880.280,52112,52
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine15.744.974,77252.111.338,231.601,22
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine3.290,40
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine1.117.721,311.280.392,57114,55
643Prihodi od kamata na dane zajmove17.336.161,1417.350.825,99100,08
6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima810.841,31842.678,18103,93
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru1.036.366,28969.762,7493,57
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora777.373,46753.177,5796,89
6437Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti14.711.580,0914.785.207,50100,50
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada279.288.152,80644.538.894644.538.894331.825.709,78118,8151,48
651Upravne i administrativne pristojbe57.397.410,4869.443.984,34120,99
6511Državne upravne i sudske pristojbe32.489.606,0936.613.429,02112,69
6513Ostale upravne pristojbe i naknade2.956.695,754.506.941,05152,43
6514Ostale pristojbe i naknade21.951.108,6428.323.614,27129,03
652Prihodi po posebnim propisima221.890.742,32262.381.725,44118,25
6521Prihodi državne uprave63.421.124,6372.681.438,39114,60
6526Ostali nespomenuti prihodi147.832.345,95179.708.702,52121,56
6527Naknade od financijske imovine31.330,8524.747,7778,99
6528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom10.605.940,899.966.836,7693,97
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija80.328.993,53192.330.882192.330.88287.979.124,24109,5245,74
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga72.249.429,7880.386.073,75111,26
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe12.996.943,1415.503.802,07119,29
6615Prihodi od pruženih usluga59.252.486,6464.882.271,68109,50
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna8.079.563,757.593.050,4993,98
6631Tekuće donacije6.826.357,476.497.367,3495,18
6632Kapitalne donacije901.671,01363.707,7140,34
6633Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima19.829,872.060,1310,39
6634Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima331.705,40729.915,31220,05
67Prihodi iz proračuna673.522.956,661.368.578.4761.368.578.476723.720.093,53107,4552,88
673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza673.522.956,66723.720.093,53107,45
6731Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza673.522.956,66723.720.093,53107,45
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi53.090.136,23111.210.775111.210.77554.489.982,86102,6449,00
681Kazne i upravne mjere49.319.861,3651.445.915,48104,31
6811Kazne za carinske prekršaje8.183.418,637.986.063,5297,59
6812Kazne za devizne prekršaje86.693,89100.129,95115,50
6813Kazne za porezne prekršaje2.795.505,751.662.187,9759,46
6814Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe172.459,451.362,600,79
6815Kazne za prekršaje u prometu25.887.748,7427.160.322,06104,92
6816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku3.156.861,184.500.318,44142,56
6817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima1.902,315.686,66298,93
6818Upravne mjere19.184,5410.179,0653,06
6819Ostale kazne9.016.086,8710.019.665,22111,13
683Ostali prihodi3.770.274,873.044.067,3880,74
6831Ostali prihodi3.770.274,873.044.067,3880,74
7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine69.595.230,2885.697.68485.697.68426.776.013,8238,4731,24
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine7.702.267,629.838.3649.838.3643.812.356,9349,5038,75
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava7.677.228,583.799.749,3449,49
7111Zemljište7.677.228,583.799.749,3449,49
712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine25.039,0412.607,5950,35
7124Ostala prava25.039,0412.607,5950,35
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine18.739.061,6032.830.10232.830.10216.074.003,2085,7848,96
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata18.487.591,9715.260.036,6182,54
7211Stambeni objekti14.811.380,0611.295.701,1776,26
7212Poslovni objekti3.669.740,913.964.335,44108,03
7214Ostali građevinski objekti6.471,00
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme20.997,5116.856,5280,28
7221Uredska oprema i namještaj11.090,004.265,1938,46
7222Komunikacijska oprema173,89852,41490,20
7226Sportska i glazbena oprema10.086,93
7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene9.733,621.651,9916,97
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava223.580,63785.699,73351,42
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu199.135,88470.485,14236,26
7233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu24.444,75311.722,591.275,21
7234Prijevozna sredstva u zračnom prometu3.492,00
725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada6.891,4911.410,34165,57
7252Osnovno stado6.891,4911.410,34165,57
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine43.153.901,0643.029.21843.029.2186.889.653,6915,9716,01
741Prihodi od prodaje zaliha43.153.901,066.889.653,6915,97
7411Strateške zalihe43.153.901,066.889.653,6915,97BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS 2023.TEKUĆI PLAN 2023.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
UKUPNO RASHODI10.986.008.070,9728.086.533.65828.086.533.65813.109.264.974,64119,3346,67
3Rashodi poslovanja10.567.446.729,1526.067.575.58626.067.555.49312.408.698.640,22117,4247,60
31Rashodi za zaposlene1.635.023.144,403.779.107.8553.779.067.7881.823.082.506,18111,5048,24
311Plaće (Bruto)1.346.023.543,461.490.532.793,36110,74
3111Plaće za redovan rad1.289.469.662,561.425.881.145,77110,58
3112Plaće u naravi337.354,57514.997,92152,66
3113Plaće za prekovremeni rad30.374.456,4435.599.143,93117,20
3114Plaće za posebne uvjete rada25.842.069,8928.537.505,74110,43
312Ostali rashodi za zaposlene54.456.034,5172.352.145,27132,86
3121Ostali rashodi za zaposlene54.456.034,5172.352.145,27132,86
313Doprinosi na plaće234.543.566,43260.197.567,55110,94
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje26.531.961,5429.209.752,50110,09
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje207.958.980,04230.917.214,82111,04
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti52.624,8570.600,23134,16
32Materijalni rashodi1.093.335.554,742.733.985.3322.734.005.3061.169.109.014,39106,9342,76
321Naknade troškova zaposlenima84.319.778,7696.508.525,39114,46
3211Službena putovanja20.726.938,4323.178.737,82111,83
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život56.939.374,2067.201.524,46118,02
3213Stručno usavršavanje zaposlenika4.785.546,393.994.434,4283,47
3214Ostale naknade troškova zaposlenima1.867.919,742.133.828,69114,24
322Rashodi za materijal i energiju512.819.268,88478.435.506,1893,30
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi21.604.921,3324.972.120,43115,59
3222Materijal i sirovine377.287.275,33352.725.233,6993,49
3223Energija94.630.025,7375.528.053,8679,81
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje9.204.259,658.644.983,1493,92
3225Sitni inventar i auto gume2.957.170,903.609.969,67122,08
3226Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu8.021,43480.614,165.991,63
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća7.127.594,5112.474.531,23175,02
323Rashodi za usluge436.754.088,03530.554.574,41121,48
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza34.138.130,4536.833.347,47107,90
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja63.291.367,9680.901.870,39127,82
3233Usluge promidžbe i informiranja8.817.016,2610.133.207,74114,93
3234Komunalne usluge26.052.757,6826.259.919,57100,80
3235Zakupnine i najamnine60.218.383,9976.237.916,79126,60
3236Zdravstvene i veterinarske usluge20.784.750,7319.175.196,8392,26
3237Intelektualne i osobne usluge79.734.636,85112.844.911,76141,53
3238Računalne usluge51.864.467,6153.232.063,02102,64
3239Ostale usluge91.852.576,50114.936.140,84125,13
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.674.491,795.056.179,99108,17
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.674.491,795.056.179,99108,17
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja54.767.927,2858.554.228,42106,91
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.888.603,504.174.479,91107,35
3292Premije osiguranja8.996.429,056.521.314,6672,49
3293Reprezentacija2.447.000,793.785.333,26154,69
3294Članarine i norme20.699.157,3822.030.448,82106,43
3295Pristojbe i naknade3.082.052,113.120.479,12101,25
3296Troškovi sudskih postupaka5.372.983,779.977.817,42185,70
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.281.700,688.944.355,2386,99
34Financijski rashodi620.109.491,131.040.433.1591.040.433.159621.409.240,85100,2159,73
341Kamate za izdane vrijednosne papire534.661.425,16509.904.959,3095,37
3411Kamate za izdane trezorske zapise391.649,081.779.006,67454,23
3413Kamate za izdane obveznice534.269.776,08508.125.952,6395,11
342Kamate za primljene kredite i zajmove29.363.102,4962.805.430,26213,89
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada13.907.022,3828.214.702,86202,88
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru3.265.158,414.123.224,78126,28
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora12.166.875,6530.421.910,98250,04
3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora24.046,0545.591,64189,60
343Ostali financijski rashodi56.084.963,4848.698.851,2986,83
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa11.937.288,8212.456.408,34104,35
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule11.854.362,7322.410,400,19
3433Zatezne kamate3.107.222,173.950.072,33127,13
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi29.186.089,7632.269.960,22110,57
35Subvencije559.180.787,011.707.965.6211.707.965.621692.020.397,45123,7640,52
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru34.635.028,78100.246.806,92289,44
3511Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru3.104,378.589,10276,68
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru34.631.924,41100.238.217,82289,44
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora155.315.364,79159.182.043,10102,49
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora22.593,48142.520,85630,81
3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora78.004.915,63100.690.528,93129,08
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima77.287.855,6858.348.993,3275,50
353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava369.230.393,44432.591.547,43117,16
3531Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava369.230.393,44432.591.547,43117,16
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.534.370.837,656.480.521.1146.480.521.1143.101.293.265,54122,3747,86
361Pomoći inozemnim vladama4.849.145,678.379.513,84172,80
3611Tekuće pomoći inozemnim vladama3.745.312,246.677.411,95178,29
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama1.103.833,431.702.101,89154,20
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU318.223.146,89351.645.209,89110,50
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU318.223.146,89351.645.209,89110,50
363Pomoći unutar općeg proračuna1.072.284.385,151.119.532.086,48104,41
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna732.318.422,11745.103.867,78101,75
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna334.800.490,20366.040.150,62109,33
3635Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima5.165.472,848.388.068,08162,39
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna725.646.632,89785.387.419,38108,23
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna718.633.812,69779.068.309,17108,41
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna7.012.820,206.319.110,2190,11
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava387.573.098,74808.962.030,27208,73
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava60.336.864,0393.237.524,04154,53
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava327.236.234,71715.724.506,23218,72
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna25.794.428,3127.387.005,68106,17
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna15.499.955,8814.447.773,3893,21
3692Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna1.150.008,042.177.015,57189,30
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava6.869.265,657.583.943,24110,40
3694Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava2.275.198,743.178.273,49139,69
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.607.204.891,848.535.467.6538.535.467.6534.185.663.712,01116,0449,04
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja2.579.151.095,102.944.059.017,93114,15
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.573.043.154,512.940.550.916,13114,28
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora406.407,02782.263,16192,48
3713Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru26,82
3715Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava5.701.533,572.725.811,8247,81
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.028.053.796,741.241.604.694,08120,77
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu991.886.366,651.186.685.550,30119,64
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi32.282.166,5346.639.260,11144,47
3723Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava3.885.263,568.279.883,67213,11
38Ostali rashodi518.222.022,381.790.094.8521.790.094.852816.120.503,80157,4845,59
381Tekuće donacije165.882.255,29239.739.713,98144,52
3811Tekuće donacije u novcu119.385.578,47204.975.380,77171,69
3812Tekuće donacije u naravi8.019,229.119,52113,72
3813Tekuće donacije iz EU sredstava46.488.657,6034.755.213,6974,76
382Kapitalne donacije76.582.644,26275.282.818,00359,46
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama24.203.809,4323.516.918,7197,16
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima14.262.019,6226.132.733,76183,23
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava38.116.815,21225.633.165,53591,95
383Kazne, penali i naknade štete13.536.980,7427.776.386,92205,19
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama6.369.457,5019.877.064,96312,07
3832Penali, ležarine i drugo1.469,49
3833Naknade šteta zaposlenicima658.263,94752.889,28114,37
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta6.497.150,747.128.012,76109,71
3835Ostale kazne10.639,0718.419,92173,13
386Kapitalne pomoći262.220.142,09273.321.584,90104,23
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru8.292.962,915.108.825,7761,60
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora3.991.790,057.775.416,60194,79
3863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima5.498.090,9810.016.028,08182,17
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava166.033.831,83248.437.989,52149,63
3865Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima78.403.466,321.983.324,932,53
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine418.561.341,822.018.958.0722.018.978.165700.566.334,42167,3734,70
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine6.098.261,1292.067.24792.067.24711.468.158,31188,0612,46
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva11.565,662.487,8921,51
4111Zemljište11.565,662.487,8921,51
412Nematerijalna imovina6.086.695,4611.465.670,42188,37
4122Koncesije2.514,4338.256,101.521,46
4123Licence2.245.301,532.530.392,26112,70
4124Ostala prava3.714.132,078.050.067,88216,74
4126Ostala nematerijalna imovina124.747,43846.954,18678,94
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine343.552.156,871.407.125.6061.407.105.632512.375.849,49149,1436,41
421Građevinski objekti65.038.285,95221.648.591,71340,80
4211Stambeni objekti3.530.143,5913.636.673,98386,29
4212Poslovni objekti47.464.773,54184.216.994,23388,11
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti2.410.865,80795.177,6032,98
4214Ostali građevinski objekti11.632.503,0222.999.745,90197,72
422Postrojenja i oprema261.061.949,13263.397.564,22100,89
4221Uredska oprema i namještaj15.829.413,9431.776.449,10200,74
4222Komunikacijska oprema5.624.591,125.620.054,2299,92
4223Oprema za održavanje i zaštitu2.535.733,252.898.407,47114,30
4224Medicinska i laboratorijska oprema28.776.451,1135.386.851,51122,97
4225Instrumenti, uređaji i strojevi8.271.285,663.920.907,7847,40
4226Sportska i glazbena oprema79.967,3625.933,5432,43
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene5.381.915,4712.486.027,02232,00
4228Vojna oprema194.562.591,22171.282.933,5888,03
423Prijevozna sredstva7.005.584,9510.798.645,99154,14
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu4.795.354,237.988.931,67166,60
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu2.210.230,722.809.714,32127,12
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti897.549,39321.696,0535,84
4241Knjige672.090,25257.161,8438,26
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)418,184.593,601.098,47
4243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti5.518,674.554,8582,54
4244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti219.522,2955.385,7625,23
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado57.639,0018.665,5832,38
4251Višegodišnji nasadi43.467,81
4252Osnovno stado14.171,1918.665,58131,71
426Nematerijalna proizvedena imovina9.491.148,4516.190.685,94170,59
4262Ulaganja u računalne programe9.334.116,1716.019.621,39171,62
4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela123.614,6657.338,0746,38
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina33.417,62113.726,48340,32
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti182.741,771.219.8571.219.857285.686,82156,3323,42
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti182.741,77285.686,82156,33
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti182.741,77285.686,82156,33
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine41.502.015,7680.519.84080.519.8406.944.420,5516,738,62
441Rashodi za nabavu zaliha41.502.015,766.944.420,5516,73
4411Strateške zalihe41.502.015,766.944.420,5516,73
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini27.226.166,30438.025.522438.065.589169.492.219,25622,5338,69
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima23.034.333,80168.763.581,77732,66
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima23.034.333,80168.763.581,77732,66
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi228.820,07458.628,57200,43
4521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi228.820,07458.628,57200,43
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima3.813.599,68995,420,03
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima3.813.599,68995,420,03
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu149.412,75269.013,49180,05
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu149.412,75269.013,49180,051.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS
2023.
TEKUĆI
PLAN
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
UKUPNO PRIHODI10.521.825.391,2326.607.698.42026.607.698.42013.674.792.914,95129,9751,39
1Opći prihodi i primici6.159.288.880,7315.132.047.44415.132.047.4447.889.821.461,48128,1052,14
11Opći prihodi i primici6.159.288.880,7315.132.047.44415.132.047.4447.889.821.461,48128,1052,14
2Doprinosi za obvezna osiguranja1.830.365.695,534.314.677.4274.314.677.4272.065.011.953,10112,8247,86
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje1.829.590.077,074.313.464.2864.313.464.2862.064.314.033,13112,8347,86
23Doprinosi za zapošljavanje775.618,461.213.1411.213.141697.919,9789,9857,53
3Vlastiti prihodi72.945.996,78175.564.218175.564.21881.563.150,71111,8146,46
31Vlastiti prihodi72.945.996,78175.564.218175.564.21881.563.150,71111,8146,46
4Prihodi za posebne namjene914.681.595,481.927.118.5561.927.118.5561.008.697.970,70110,2852,34
41Prihodi od igara na sreću37.615.441,1899.933.39399.933.39347.326.473,21125,8247,36
42Prihodi od spomeničke rente2.211.715,125.308.9125.308.9122.574.859,78116,4248,50
43Ostali prihodi za posebne namjene874.854.439,181.821.876.2511.821.876.251958.796.637,71109,5952,63
5Pomoći1.489.090.377,854.987.271.2014.987.271.2012.610.696.470,56175,3252,35
51Pomoći EU42.818.658,3187.646.22887.646.22856.587.938,74132,1664,56
52Ostale pomoći97.956.585,73143.883.077143.883.077106.141.630,64108,3673,77
53Inozemne darovnice82.703,4777.09577.09583.566,64101,04108,39
55Refundacije iz pomoći EU325.697.236,36487.129.739487.129.739337.592.893,05103,6569,30
56Fondovi EU902.824.089,112.298.236.9212.298.236.921902.167.545,9799,9339,25
57Ostali programi EU72.714.474,17786.070.328786.070.3281.067.852.457,761.468,56135,85
58Instrumenti EU nove generacije46.996.630,701.184.227.8131.184.227.813140.270.437,76298,4711,84
6Donacije7.728.028,4817.672.79317.672.7936.861.075,0588,7838,82
61Donacije7.728.020,2817.331.91417.331.9146.555.902,8384,8337,83
63Inozemne donacije8,20340.879340.879305.172,223.721.612,4489,53
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.46.943.408,9848.616.04148.616.04110.826.511,3723,0622,27
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.46.943.408,9848.616.04148.616.04110.826.511,3723,0622,27
8Namjenski primici od zaduživanja781.407,404.730.7404.730.7401.314.321,98168,2027,78
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova781.407,404.730.7404.730.7401.314.321,98168,2027,78
UKUPNO RASHODI10.986.008.070,9728.086.533.65828.086.533.65813.109.264.974,64119,3346,67
1Opći prihodi i primici6.897.931.764,0416.372.504.70616.366.002.8897.491.700.522,99108,6145,78
11Opći prihodi i primici6.752.501.819,6615.997.921.31715.991.419.5007.369.739.452,75109,1446,09
12Sredstva učešća za pomoći143.329.261,13359.583.389359.583.389121.590.967,7684,8333,81
15Proračunska pričuva2.100.683,2515.000.00015.000.000370.102,4817,622,47
2Doprinosi za obvezna osiguranja1.829.590.079,284.313.464.2864.313.464.2862.064.314.033,13112,8347,86
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje1.829.590.079,284.313.464.2864.313.464.2862.064.314.033,13112,8347,86
3Vlastiti prihodi73.751.263,27195.409.710195.409.71081.056.794,59109,9141,48
31Vlastiti prihodi73.751.263,27195.409.710195.409.71081.056.794,59109,9141,48
4Prihodi za posebne namjene888.626.164,101.989.710.3541.989.710.354976.365.791,78109,8749,07
41Prihodi od igara na sreću38.487.605,09100.091.325100.091.32548.809.081,06126,8248,76
42Prihodi od spomeničke rente1.826.355,535.308.9125.308.912900.558,0549,3116,96
43Ostali prihodi za posebne namjene848.312.203,481.884.310.1171.884.310.117926.656.152,67109,2449,18
5Pomoći1.250.542.791,905.066.830.9525.073.332.7692.467.769.741,97197,3448,64
51Pomoći EU18.543.551,5699.238.33599.238.33530.752.101,40165,8430,99
52Ostale pomoći53.015.271,44211.416.505211.416.505133.998.459,26252,7563,38
53Inozemne darovnice673.142,52411.698411.6983.430,620,510,83
55Refundacije iz pomoći EU155.775.519,01487.129.739487.129.739186.330.729,50119,6138,25
56Fondovi EU902.837.345,252.298.236.9212.298.236.921902.167.545,9799,9339,25
57Ostali programi EU72.701.331,41786.169.941792.671.7581.074.247.037,461.477,62135,52
58Instrumenti EU nove generacije46.996.630,711.184.227.8131.184.227.813140.270.437,76298,4711,84
6Donacije15.391.499,3319.528.52119.528.5216.662.558,1343,2934,12
61Donacije15.253.451,2019.133.80119.133.8016.504.488,8742,6433,99
63Inozemne donacije138.048,13394.720394.720158.069,26114,5040,05
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.24.064.267,3670.812.59070.812.59010.093.062,0741,9414,25
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.24.064.267,3670.812.59070.812.59010.093.062,0741,9414,25
8Namjenski primici od zaduživanja6.110.241,6958.272.53958.272.53911.302.469,98184,9819,40
81Namjenski primici od zaduživanja6.110.241,6952.978.36352.978.3639.603.908,76157,1818,13
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova5.294.1765.294.1761.698.561,2232,08


1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS
2023.
TEKUĆI
PLAN
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
01Opće javne usluge2.085.362.262,674.732.697.4354.732.697.4352.246.641.509,74107,7347,47
011Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi543.098.715,911.584.962.4221.584.962.422612.648.996,83112,8138,65
013Opće usluge46.368.247,84158.665.270158.665.27052.782.662,48113,8333,27
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge94.250.405,01314.792.792314.792.79296.410.577,53102,2930,63
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane23.696.552,9150.191.78050.191.78021.542.480,0390,9142,92
017Transakcije vezane za javni dug587.024.693,36929.670.049929.670.049599.330.277,91102,1064,47
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina790.923.647,641.694.415.1221.694.415.122863.926.514,96109,2350,99
02Obrana459.935.310,821.050.154.1381.050.154.138467.726.161,01101,6944,54
021Vojna obrana453.549.945,031.020.596.3811.020.596.381454.696.100,60100,2544,55
023Inozemna vojna pomoć6.385.365,7929.557.75729.557.75713.030.060,41204,0644,08
03Javni red i sigurnost648.848.414,341.663.057.8861.663.057.886758.295.196,78116,8745,60
031Usluge policije378.996.173,49927.970.655927.970.655457.486.346,09120,7149,30
032Usluge protupožarne zaštite30.542.044,8452.291.28452.291.28421.168.869,4669,3140,48
033Sudovi136.444.873,01363.058.914363.058.914159.345.268,33116,7843,89
034Zatvori42.459.629,6191.325.40491.325.40447.944.939,09112,9252,50
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani60.405.693,39228.411.629228.411.62972.349.773,81119,7731,68
04Ekonomski poslovi1.501.503.750,354.782.891.4624.782.891.4622.033.421.323,02135,4342,51
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad88.376.444,01332.604.441332.604.441118.949.676,80134,5935,76
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov544.089.865,621.208.296.7741.208.296.774605.306.169,72111,2550,10
043Gorivo i energija39.149,91368.692.201368.692.20185.549.269,67218.517,1623,20
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo106.438.501,38353.884.030353.884.030164.083.372,30154,1646,37
045Promet568.680.863,771.416.311.3681.416.311.368808.237.656,28142,1257,07
046Komunikacije1.201.127,1752.724.52952.724.5296.258.403,02521,0411,87
047Ostale industrije10.175.644,71101.594.490101.594.49016.415.680,22161,3216,16
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi50.381.260,40126.009.758126.009.75836.609.556,7172,6729,05
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani132.120.893,38822.773.871822.773.871192.011.538,30145,3323,34
05Zaštita okoliša91.195.520,93358.807.454358.807.454179.219.388,76196,5249,95
053Smanjenje zagađivanja207.776,53317.183317.183196.668,3594,6562,00
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika40.583.276,53128.832.974128.832.97439.250.654,8396,7230,47
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša64.120,2410.802.28710.802.2872.266.440,293.534,6720,98
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani50.340.347,63218.855.010218.855.010137.505.625,29273,1562,83
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice308.590.163,241.137.346.7931.137.346.793361.916.452,55117,2831,82
061Razvoj stanovanja55.482.470,24253.749.249253.749.24986.629.426,98156,1434,14
062Razvoj zajednice96.133.120,25497.996.945497.996.945104.025.973,97108,2120,89
063Opskrba vodom156.974.572,75385.600.599385.600.599171.261.051,60109,1044,41
07Zdravstvo1.269.258.806,402.834.061.4182.834.061.4181.340.840.577,37105,6447,31
072Službe za vanjske pacijente1.307.913,533.132.8183.132.8181.437.702,89109,9245,89
073Bolničke službe728.235.978,601.745.639.1381.745.639.138855.824.940,19117,5249,03
074Službe javnog zdravstva83.982.791,3155.545.05355.545.05345.911.691,6554,6782,66
075Istraživanje i razvoj zdravstva3.898.172,5814.769.24214.769.2425.906.885,26151,5339,99
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani451.833.950,381.014.975.1671.014.975.167431.759.357,3895,5642,54
08Rekreacija, kultura i religija184.068.679,81680.582.113680.582.113487.200.170,76264,6871,59
081Službe rekreacije i sporta22.952.756,5673.503.03573.503.03531.852.388,65138,7743,33
082Službe kulture119.348.873,81514.153.667514.153.667413.905.540,73346,8080,50
083Službe emitiranja i izdavanja4.403,0328.20828.2085.531,44125,6319,61
084Religijske i druge službe zajednice41.600.478,2790.709.11390.709.11341.045.180,9298,6745,25
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani162.168,142.188.0902.188.090391.529,02241,4317,89
09Obrazovanje565.016.853,781.672.426.9471.672.426.947830.009.215,14146,9049,63
091Predškolsko i osnovno obrazovanje6.792.179,21168.705.868168.705.86841.964.149,66617,8324,87
092Srednjoškolsko obrazovanje11.910.467,0148.138.41448.138.41414.569.770,69122,3330,27
094Visoka naobrazba373.866.653,83937.610.114937.610.114554.055.704,36148,2059,09
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju29.610.551,1986.608.12086.608.12032.224.165,74108,8337,21
096Dodatne usluge u obrazovanju11.758.137,9725.247.12525.247.12511.386.339,7296,8445,10
097Istraživanje i razvoj obrazovanja129.159.358,88400.824.993400.824.993173.400.352,28134,2543,26
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane1.919.505,695.292.3135.292.3132.408.732,69125,4945,51
10Socijalna zaštita3.872.228.308,639.174.508.0129.174.508.0124.403.994.979,51113,7348,00
101Bolest i invaliditet766.652.490,051.754.040.9171.754.040.917852.555.907,95111,2148,61
102Starost2.060.716.450,434.625.663.0244.625.663.0242.267.512.238,13110,0449,02
103Slijednici361.787.031,83994.127.000994.127.000466.079.252,51128,8346,88
104Obitelj i djeca260.094.480,14736.838.809736.838.809373.547.996,43143,6250,70
105Nezaposlenost152.547.666,44311.778.568311.778.568145.348.737,7695,2846,62
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima109.572.700,37265.753.751265.753.751116.539.420,03106,3643,85
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane160.857.489,37486.305.943486.305.943182.411.426,70113,4037,51


1.3. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS
2023.
TEKUĆI
PLAN
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
8Primici od financijske imovine i zaduživanja3.134.073.178,356.597.689.4696.597.689.4695.464.125.751,08174,3582,82
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita95.792.350,27489.226.685489.226.6851.370.383.372,861.430,58280,11
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima13.023.261,999.282.995,0071,28
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu13.023.261,999.282.995,0071,28
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru103.510,06103.264,9299,76
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru103.510,06103.264,9299,76
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora20.546.577,4844.984.694,71218,94
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora14.953.179,2933.619.307,50224,83
8164Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima5.593.398,1911.365.387,21203,19
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti62.119.000,7424.412.909,3139,30
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima573.647,501.222.058,35213,03
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima45.396.993,121.049.151,722,31
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima2.892.227,43500.809,0917,32
8175Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u518.656,3610.011.537,511.930,28
8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna12.737.476,3311.629.352,6491,30
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa1.291.599.508,92
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni1.291.599.508,92
82Primici od izdanih vrijednosnih papira2.252.514.499,984.600.000.0004.600.000.0003.350.000.000,00148,7272,83
822Obveznice2.252.514.499,983.350.000.000,00148,72
8221Obveznice – tuzemne2.252.514.499,981.850.000.000,0082,13
8222Obveznice – inozemne2.252.514.499,981.500.000.000,0066,59
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici5.943.949,8139.928.32339.928.3231.132.824,5819,062,84
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru1.327,22
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru1.327,22
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora470.972,73
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora40.962,25
8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija430.010,48
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora5.471.649,861.132.824,5820,70
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora5.471.649,861.132.824,5820,70
84Primici od zaduživanja779.822.378,291.468.534.4611.468.534.461742.609.553,6495,2350,57
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada74.919.153,0194.652.165,61126,34
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija57.241.896,2625.762.918,7745,01
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU17.677.256,7568.889.246,84389,71
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru22.855.812,455.947.563,4426,02
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru22.114.157,670,00
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru741.654,785.947.563,44801,93
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora682.047.412,83642.009.824,5994,13
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora682.047.412,83642.009.824,5994,13
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova3.002.258.091,875.448.530.2505.448.530.2502.897.175.286,3096,5053,17
51Izdaci za dane zajmove i depozite81.043.430,42865.249.534865.249.534355.809.688,53439,0441,12
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima11.135.562,324.439.638,1039,87
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu11.135.562,324.439.638,1039,87
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru10.762.624,64
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru10.762.624,64
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru265.000.000,00
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru265.000.000,00
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora23.322.162,3465.607.425,79281,31
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora12.269.550,2132.202.968,09262,46
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima11.052.612,1333.404.457,70302,23
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti3.981.684,26
5173Dani zajmovi gradskim proračunima3.649.877,23
5174Dani zajmovi općinskim proračunima331.807,03
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe42.604.021,5010.000.000,0023,47
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni42.604.021,5010.000.000,0023,47
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici13.530.078,42172.999.853172.999.85385.387.020,58631,0949,36
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru61.444,68
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru61.444,68
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru13.405.003,65
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru13.405.003,65
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora60.312,0285.387.020,58141.575,46
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija60.312,0285.387.020,58141.575,46
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora3.318,07
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora3.318,07
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova440.675.340,511.213.107.1041.213.107.104700.992.922,75159,0757,78
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada54.628.221,6147.412.493,2286,79
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija34.104.136,5622.710.705,4166,59
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU19.607.350,9223.824.766,61121,51
5416Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU916.734,13877.021,2095,67
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru13.725.380,9317.094.101,21124,54
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru13.725.380,9317.094.101,21124,54
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora372.321.737,97636.486.328,32170,95
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora365.361.851,10636.486.328,32174,21
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija6.959.886,870,00
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire2.467.009.242,523.197.173.7593.197.173.7591.754.985.654,4471,1454,89
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise317.507.085,77587.579.630,62185,06
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji317.507.085,77587.579.630,62185,06
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice2.149.502.156,751.167.406.023,8254,31
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji890.171.743,310,00
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu1.259.330.413,441.167.406.023,8292,70


1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS
2023.
TEKUĆI
PLAN
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
UKUPNO PRIMICI3.134.073.178,356.597.689.4696.597.689.4695.464.125.751,08174,3582,82
1Opći prihodi i primici3.077.404.727,986.249.265.2466.249.265.2465.316.351.883,67172,7585,07
11Opći prihodi i primici3.077.404.727,986.249.265.2466.249.265.2465.316.351.883,67172,7585,07
4Prihodi za posebne namjene39.820,782.674.3562.674.3560,000,000,00
43Ostali prihodi za posebne namjene39.820,782.674.3562.674.3560,000,00
5Pomoći17.677.256,75161.705.977161.705.97768.889.246,84389,7142,60
56Fondovi EU15.553.691,82103.613.678103.613.67839.744.022,15255,5338,36
58Instrumenti EU nove generacije2.123.564,9358.092.29958.092.29929.145.224,691.372,4750,17
8Namjenski primici od zaduživanja38.951.372,84184.043.890184.043.89078.884.620,57202,5242,86
81Namjenski primici od zaduživanja5.130.454,3166.828.48466.828.48412.519.749,36244,0318,73
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije1.150.116,44
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova32.670.802,09117.215.406117.215.40666.364.871,21203,1356,62
UKUPNO IZDACI3.002.258.091,875.448.530.2505.448.530.2502.897.175.286,3096,5053,17
1Opći prihodi i primici2.930.138.107,105.225.740.0245.225.740.0242.808.244.772,6795,8453,74
11Opći prihodi i primici2.928.594.679,165.222.408.7725.222.408.7722.804.913.937,9295,7853,71
12Sredstva učešća za pomoći1.543.427,943.331.2523.331.2523.330.834,75215,8199,99
3Vlastiti prihodi156.211,333.624.6783.624.678171.426,73109,744,73
31Vlastiti prihodi156.211,333.624.6783.624.678171.426,73109,744,73
4Prihodi za posebne namjene1.099.361,585.941.0085.941.0081.695.160,51154,1928,53
43Ostali prihodi za posebne namjene1.099.361,585.941.0085.941.0081.695.160,51154,1928,53
5Pomoći17.736.982,06161.794.459161.794.45968.889.246,84388,3942,58
52Ostale pomoći59.725,2688.48288.4820,000,00
56Fondovi EU15.553.691,87103.613.678103.613.67839.744.022,15255,5338,36
58Instrumenti EU nove generacije2.123.564,9358.092.29958.092.29929.145.224,691.372,4750,17
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.416.301,53995.420995.420205.427,0049,3520,64
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.416.301,53995.420995.420205.427,0049,3520,64
8Namjenski primici od zaduživanja52.711.128,2750.434.66150.434.66117.969.252,5534,0935,63
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova52.711.128,2750.434.66150.434.66117.969.252,5534,0935,63

2. POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
2023. GODINE

2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNAREBALANS
2023.
TEKUĆI
PLAN
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKS
12345=4/3*100
UKUPNO33.535.063.90833.535.063.90816.006.440.260,9447,73
010HRVATSKI SABOR31.881.12831.881.1289.900.007,3331,05
01005Hrvatski sabor31.881.12831.881.1289.900.007,3331,05
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU774.207774.20741.615,665,38
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku774.207774.20741.615,665,38
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE2.100.7652.100.765952.530,6845,34
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske2.100.7652.100.765952.530,6845,34
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA
DUŽNOSTI
13.27213.272498,603,76
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti13.27213.272498,603,76
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE6.604.6566.604.6562.340.466,0935,44
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske6.604.6566.604.6562.340.466,0935,44
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE5.314.2075.314.2072.474.215,0546,56
01705Ustavni sud Republike Hrvatske5.314.2075.314.2072.474.215,0546,56
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA2.422.8662.422.8661.097.527,0945,30
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja2.422.8662.422.8661.097.527,0945,30
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE113.352.235113.352.23546.239.841,8040,79
02005Vlada Republike Hrvatske6.119.1576.119.1571.682.249,4127,49
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske1.852.8971.852.897806.379,0143,52
02008Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske218.629218.62963.741,1629,15
02010Ured za udruge31.391.87531.391.87510.992.630,7435,02
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava1.587.2701.587.270481.119,1730,31
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine8.551.4438.551.4434.365.134,5651,05
02030Ured za zakonodavstvo1.006.2041.006.204414.099,3241,15
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske11.458.37811.458.3785.568.881,0448,60
02042Ured za protokol338.688338.688137.373,2740,56
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju373.761373.761139.791,8737,40
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova2.534.5412.534.541776.316,7230,63
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina43.864.38943.864.38918.918.404,3343,13
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama3.736.3283.736.3281.801.032,8748,20
02092Ured za ravnopravnost spolova318.675318.67592.688,3329,09
025MINISTARSTVO FINANCIJA7.487.651.9087.487.651.9083.811.656.973,8250,91
02505Ministarstvo financija41.682.40741.682.40712.320.614,6329,56
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države7.145.630.3697.145.630.3693.684.621.204,7951,56
02510Carinska uprava105.891.930105.891.93041.853.105,7139,52
02515Porezna uprava189.754.240189.754.24070.846.760,5437,34
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije4.626.6014.626.6011.994.550,8643,11
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja66.36166.36120.737,2931,25
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA56.193.15156.193.15123.894.268,4942,52
02705RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA56.193.15156.193.15123.894.268,4942,52
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU2.006.3312.006.331453.806,8022,62
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu2.006.3312.006.331453.806,8022,62
030MINISTARSTVO OBRANE1.050.154.1381.050.154.138467.726.161,0144,54
03005Ministarstvo obrane1.046.948.8821.046.948.882467.726.161,0144,68
03040Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman3.205.2563.205.256
032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE24.328.87324.328.8735.507.448,6922,64
03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske23.032.90823.032.9084.934.013,0621,42
03210Hrvatska matica iseljenika1.295.9651.295.965573.435,6344,25
033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE15.486.56215.486.56215.486.527,60100,00
03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje15.486.56215.486.56215.486.527,60100,00
034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA85.506.19185.506.19120.300.390,6823,74
03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva85.506.19185.506.19120.300.390,6823,74
037SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE336.050.095336.050.095164.139.639,1248,84
03705Središnji državni ured za demografiju i mlade336.050.095336.050.095164.139.639,1248,84
039HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA52.290.78452.290.78421.168.708,4440,48
03905Hrvatska vatrogasna zajednica50.775.76950.775.76920.837.267,2341,04
03910Državna vatrogasna škola1.515.0151.515.015331.441,2121,88
040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA1.047.223.0551.047.223.055481.711.851,9946,00
04005Ministarstvo unutarnjih poslova1.047.223.0551.047.223.055481.711.851,9946,00
041MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA160.079.918160.079.91868.092.608,0642,54
04105Ministarstvo hrvatskih branitelja148.097.084148.097.08462.627.884,3042,29
04110Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«5.331.3365.331.3362.903.272,0254,46
04115Dom hrvatskih veterana1.339.5051.339.505658.036,4949,13
04120Veteranski centar5.311.9935.311.9931.903.415,2535,83
048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA151.746.594151.746.59464.228.803,8042,33
04805Ministarstvo vanjskih i europskih poslova151.746.594151.746.59464.228.803,8042,33
052POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA1.305.1091.305.109522.964,0940,07
05205Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa1.305.1091.305.109522.964,0940,07
055MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA433.971.718433.971.718373.789.286,8986,13
05505Ministarstvo kulture i medija283.387.682283.387.682288.957.522,45101,97
05535Arhivi21.562.57921.562.57919.151.382,2288,82
05540Muzeji i galerije45.818.81745.818.81723.689.992,5851,70
05565Ostali proračunski korisnici iz područja kulture83.202.64083.202.64041.990.389,6450,47
01046Ansambl Lado2.868.7752.868.7751.041.624,3236,31
22339Hrvatski restauratorski zavod19.793.62719.793.6278.828.402,4644,60
23585Hrvatska knjižnica za slijepe525.639525.639291.631,3155,48
25878Hrvatsko narodno kazalište20.262.24020.262.24016.504.735,6181,46
44926Hrvatski audiovizualni centar24.906.94324.906.9439.326.269,1537,44
45189Međunarodni centar za podvodnu arheologiju3.211.7233.211.723731.904,0722,79
49075Agencija za elektroničke medije11.633.69311.633.6935.265.822,7245,26
060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE1.160.001.4191.160.001.419588.355.675,9650,72
06005Ministarstvo poljoprivrede1.090.182.6011.090.182.601560.012.110,1551,37
06030Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju35.268.47135.268.47113.684.402,6638,80
06035Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu17.674.23817.674.2387.733.753,8143,76
06055Državna ergela Đakovo i Lipik3.905.7093.905.7091.358.317,2934,78
06060Hrvatski veterinarski institut12.970.40012.970.4005.567.092,0542,92
061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE425.701.246425.701.24685.479.753,4120,08
06105Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije399.471.776399.471.77674.652.896,6618,69
06110Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara9.829.4709.829.4704.426.516,6645,03
06125Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije16.400.00016.400.0006.400.340,0939,03
065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE1.527.796.5521.527.796.552834.798.151,6454,64
06505Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture1.311.854.9171.311.854.917760.345.355,5057,96
06545Agencija za obalni linijski pomorski promet57.258.83857.258.83822.525.595,4939,34
06551Agencije u prometu i infrastrukturi11.876.85411.876.8545.449.684,5445,88
45228Agencija za sigurnost željezničkog prometa975.164975.164446.918,7945,83
48031Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu568.021568.021272.366,6847,95
49083Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo10.333.66910.333.6694.730.399,0745,78
06560Hrvatski hidrografski institut3.933.1723.933.1721.374.942,7734,96
06565Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti15.893.72415.893.7246.322.717,7439,78
06570Državne lučke uprave126.979.047126.979.04738.779.855,6030,54
51255Javna ustanova Lučka uprava Sisak3.591.3483.591.348361.273,6310,06
51263Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod5.092.8365.092.8362.508.828,1749,26
51271Lučka uprava Zadar16.596.27316.596.2737.094.420,8042,75
51280Javna ustanova Lučka uprava Vukovar6.291.8296.291.829748.375,0311,89
51298Lučka uprava Ploče9.712.7909.712.7902.632.296,1027,10
51302Lučka uprava Rijeka43.536.74243.536.74217.552.850,4740,32
51319Javna ustanova Lučka uprava Osijek19.132.74519.132.7451.778.330,499,29
51327Lučka uprava Split9.167.8119.167.8113.208.627,8435,00
51335Lučka uprava Šibenik10.372.07910.372.0791.460.558,7714,08
51343Lučka uprava Dubrovnik3.484.5943.484.5941.434.294,3041,16
076MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE753.459.513753.459.513285.412.051,8037,88
07605Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine575.989.600575.989.600206.637.989,5435,88
07620Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama100.699.769100.699.76945.443.616,6445,13
07625Državna geodetska uprava71.669.81071.669.81028.230.134,9539,39
07635Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije5.100.3345.100.3345.100.310,67100,00
077MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA2.741.200.6132.741.200.6131.038.485.972,2037,88
07705Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja2.256.123.9222.256.123.922852.863.495,4537,80
07715Nacionalni parkovi i parkovi prirode105.470.561105.470.56133.969.078,1732,21
07720Državni hidrometeorološki zavod40.501.72140.501.72115.763.857,0438,92
07745Agencija za ugljikovodike104.816.622104.816.62228.041.218,3226,75
07750Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA5.039.2865.039.2862.177.751,9043,22
07755Ravnateljstvo za robne zalihe85.435.26585.435.26519.043.191,2022,29
07760Državni zavod za mjeriteljstvo2.408.5872.408.5871.234.574,2251,26
07765Hrvatski zavod za norme1.759.3121.759.312782.659,3444,49
07770Hrvatska akreditacijska agencija1.465.8861.465.886479.710,3232,72
07775Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO128.971.143128.971.14381.963.617,7263,55
07780Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«9.208.3089.208.3082.166.818,5223,53
080MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA3.460.865.2983.460.865.2981.677.933.572,1348,48
08005Ministarstvo znanosti i obrazovanja2.148.994.8112.148.994.811995.574.017,4846,33
08006Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj915.489.816915.489.816544.805.087,1959,51
08008Javni instituti u Republici Hrvatskoj152.960.840152.960.84066.425.458,3943,43
08012Državni zavod za intelektualno vlasništvo3.780.3223.780.3221.631.315,1043,15
08091Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju239.639.509239.639.50969.497.693,9729,00
21836Nacionalna i sveučilišna knjižnica14.739.00614.739.0065.863.134,6839,78
21852Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet87.391.75287.391.75221.019.245,4824,05
21869Leksikografski zavod Miroslav Krleža4.032.9654.032.9651.804.787,0744,75
23665Sveučilišni računski centar SRCE13.079.53113.079.5315.503.586,3642,08
23962Agencija za odgoj i obrazovanje5.935.7865.935.7863.031.907,5951,08
38487Agencija za znanost i visoko obrazovanje4.771.0614.771.0611.315.940,4527,58
40883Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja9.832.3719.832.3712.561.238,1626,05
43335Agencija za mobilnost i programe Europske unije45.732.30145.732.30111.778.108,4725,75
46173Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih18.635.76318.635.7634.657.948,1024,99
52209Hrvatska zaklada za znanost35.488.97335.488.97311.961.797,6133,71
086MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE8.690.186.0998.690.186.0994.200.653.657,2948,34
08605Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike301.547.004301.547.004120.774.519,7040,05
08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje7.229.385.1067.229.385.1063.518.076.734,3048,66
08625Hrvatski zavod za zapošljavanje347.347.649347.347.649163.567.181,6347,09
08635Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom29.909.83229.909.83218.513.518,0461,90
08645Središnji registar osiguranika11.747.03011.747.0304.115.013,5635,03
08650Agencija za osiguranje radničkih tražbina8.449.9788.449.9781.463.770,9917,32
08655Centri za profesionalnu rehabilitaciju3.480.1243.480.1241.211.919,0234,82
33634Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek1.262.0461.262.046427.713,3533,89
48865Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb1.089.7871.089.787421.623,3738,69
49059Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka526.246526.246232.992,0344,27
49729Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split602.045602.045129.590,2721,53
08660Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi194.180.349194.180.34976.627.037,8639,46
08665Hrvatski zavod za socijalni rad556.788.536556.788.536294.553.319,3752,90
08670Obiteljski centar6.644.0186.644.0181.750.642,8226,35
08675Akademija socijalne skrbi706.473706.473
090MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA171.402.203171.402.20347.330.755,0927,61
09005Ministarstvo turizma i sporta171.402.203171.402.20347.330.755,0927,61
096MINISTARSTVO ZDRAVSTVA2.837.838.8972.837.838.8971.342.186.626,3847,30
09605Ministarstvo zdravstva1.013.920.8921.013.920.892424.164.482,4641,83
09620Zdravstvene ustanove u vlasništvu države1.724.155.3821.724.155.382850.740.222,0449,34
26379Klinički bolnički centar Rijeka212.719.955212.719.95592.791.259,1443,62
26387Klinička bolnica Merkur131.554.782131.554.78257.939.918,2944,04
26395Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice266.236.745266.236.745128.640.488,9748,32
26400Klinički bolnički centar Osijek171.774.047171.774.04784.721.838,6949,32
26418Klinički bolnički centar Split218.974.019218.974.019119.544.688,3454,59
26426Klinika za ortopediju Lovran10.152.66110.152.6614.672.166,0146,02
26459Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević61.879.81561.879.81534.279.517,4655,40
26571Klinička bolnica Dubrava120.374.989120.374.98962.435.593,7951,87
38028Nacionalna memorijalna bolnica »dr. Juraj Njavro« Vukovar24.635.67624.635.67613.699.096,0355,61
38069Klinički bolnički centar Zagreb472.797.240472.797.240233.597.185,7949,41
47893Klinika za dječje bolesti Zagreb33.055.45333.055.45318.418.469,5355,72
09625Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva99.762.62399.762.62367.281.921,8867,44
23616Imunološki zavod7.902.2577.902.2573.296.432,9341,72
26346Hrvatski zavod za javno zdravstvo55.545.05355.545.05345.911.691,6582,66
26354Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu29.738.79129.738.79114.053.585,2347,26
38655Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske3.132.8183.132.8181.437.702,8945,89
44573Hrvatski zavod za hitnu medicinu3.443.7043.443.7042.582.509,1874,99
106HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI34.879.63934.879.63923.633.371,0467,76
10605Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti34.879.63934.879.63923.633.371,0467,76
109MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE545.737.928545.737.928249.906.790,5745,79
10905Ministarstvo pravosuđa i uprave180.420.916180.420.91670.241.754,9338,93
10910Pravosudna akademija1.644.6921.644.692663.315,6840,33
10915Zatvori i kaznionice89.340.18389.340.18347.523.943,3953,19
10920Vrhovni sud Republike Hrvatske4.946.4644.946.4642.315.628,0746,81
10925Visoki trgovački sud Republike Hrvatske3.211.0593.211.0591.454.163,9245,29
10930Visoki upravni sud Republike Hrvatske2.730.0822.730.0821.266.765,8946,40
10935Upravni sudovi3.736.0683.736.0681.755.076,5246,98
10940Državno odvjetništvo Republike Hrvatske8.664.4248.664.4243.411.515,7439,37
10945Državnoodvjetničko vijeće318.271318.271107.895,2533,90
10950Državno sudbeno vijeće415.029415.029161.356,2138,88
10955Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske2.322.2512.322.2511.012.902,3443,62
10960Visoki kazneni sud Republike Hrvatske1.769.8011.769.801621.856,1535,14
10965Županijski sudovi42.553.91142.553.91120.012.539,9947,03
10970Trgovački sudovi13.886.07013.886.0706.886.274,2849,59
10975Županijska državna odvjetništva16.086.39316.086.3937.818.010,7948,60
10980Općinski sudovi132.632.008132.632.00865.960.334,5849,73
10985Općinska državna odvjetništva34.216.18334.216.18315.925.392,2646,54
10990Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta4.532.1334.532.1332.101.027,0246,36
10995Državna škola za javnu upravu2.104.1332.104.133667.037,5631,70
10996Centar za mirno rješavanje sporova207.857207.857
120URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA2.289.7782.289.7781.100.552,9848,06
12005Ured pučkog pravobranitelja2.289.7782.289.7781.100.552,9848,06
121PRAVOBRANITELJ ZA DJECU964.032964.032445.727,3346,24
12105Pravobranitelj za djecu964.032964.032445.727,3346,24
122PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA1.396.5321.396.532806.439,0857,75
12205Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova1.396.5321.396.532806.439,0857,75
123PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM808.933808.933341.435,9642,21
12305Pravobranitelj za osobe s invaliditetom808.933808.933341.435,9642,21
160DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU17.460.68517.460.6857.628.146,9443,69
16005Državni zavod za statistiku17.460.68517.460.6857.628.146,9443,69
185DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU14.415.98814.415.9885.432.570,9137,68
18505Državni ured za reviziju14.415.98814.415.9885.432.570,9137,68
196DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE1.798.2451.798.245783.194,5543,55
19605Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave1.798.2451.798.245783.194,5543,55
225DRŽAVNI INSPEKTORAT64.973.27364.973.27327.829.013,0542,83
22505Državni inspektorat64.973.27364.973.27327.829.013,0542,83
240URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST4.631.6204.631.6201.980.217,7942,75
24005Ured vijeća za nacionalnu sigurnost4.631.6204.631.6201.980.217,7942,75
241OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA4.002.2954.002.2951.860.558,3446,49
24105Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija4.002.2954.002.2951.860.558,3446,49
242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA4.453.0334.453.0331.287.486,7428,91
24205Zavod za sigurnost informacijskih sustava4.453.0334.453.0331.287.486,7428,91
250AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA1.513.3521.513.352655.577,0743,32
25005Agencija za zaštitu osobnih podataka1.513.3521.513.352655.577,0743,32
258POVJERENIK ZA INFORMIRANJE828.972828.972386.820,9146,66
25805Povjerenik za informiranje828.972828.972386.820,9146,662.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNAREBALANS
2023.
TEKUĆI PLAN
2023.
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKS
12345=4/3*100
 
 
 
 
 
 
010HRVATSKI SABOR31.881.12831.881.1289.900.007,3331,05
01005Hrvatski sabor31.881.12831.881.1289.900.007,3331,05
 
 
 
 
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici31.335.15031.335.1509.471.010,4330,22
31Vlastiti prihodi64.69764.697805,711,25
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.481.281481.281428.191,1988,97
     
po programima
21POLITIČKI SUSTAV31.881.12831.881.1289.900.007,3331,05
2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI31.881.12831.881.1289.900.007,3331,05
A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE31.020.86431.020.8649.713.625,7531,31
11Opći prihodi i primici30.523.33030.523.3309.285.258,8130,42
31Rashodi za zaposlene15.332.19015.332.1907.176.906,3246,81
3111Plaće za redovan rad5.909.853,38
3113Plaće za prekovremeni rad159.758,13
3121Ostali rashodi za zaposlene110.111,09
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje997.183,72
32Materijalni rashodi8.185.8178.185.8172.031.737,5024,82
3211Službena putovanja474.055,48
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život153.714,23
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.117,61
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi31.229,89
3223Energija190.639,49
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje11.233,16
     
3225Sitni inventar i auto gume2.674,20
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća15.751,69
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza20.338,19
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja109.425,27
3233Usluge promidžbe i informiranja52.955,15
3234Komunalne usluge32.491,51
3235Zakupnine i najamnine241.635,85
3236Zdravstvene i veterinarske usluge27.493,53
3237Intelektualne i osobne usluge47.506,62
3238Računalne usluge48.404,61
3239Ostale usluge4.340,54
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa35.727,69
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično402.580,76
3292Premije osiguranja7.308,70
3293Reprezentacija25.677,83
3294Članarine i norme82.516,56
3295Pristojbe i naknade1.538,86
3296Troškovi sudskih postupaka1.119,38
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.260,70
34Financijski rashodi5.1785.178389,207,52
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa229,89
3433Zatezne kamate159,31
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.6562.656
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.27313.273
     
38Ostali rashodi26.54526.545
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine551.135551.13576.225,7913,83
4221Uredska oprema i namještaj47.546,09
4222Komunikacijska oprema17.348,28
4223Oprema za održavanje i zaštitu9.495,90
4241Knjige1.835,52
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini6.406.5366.406.536
31Vlastiti prihodi16.25316.253175,751,08
32Materijalni rashodi16.25316.253175,751,08
3293Reprezentacija175,75
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.481.281481.281428.191,1988,97
     
32Materijalni rashodi481.281481.281428.191,1988,97
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja428.191,19
A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)47.78147.78123.890,0250,00
     
11Opći prihodi i primici47.78147.78123.890,0250,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna47.78147.78123.890,0250,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna23.890,02
     
A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA66.36266.36266.000,0099,45
     
     
11Opći prihodi i primici66.36266.36266.000,0099,45
38Ostali rashodi66.36266.36266.000,0099,45
3811Tekuće donacije u novcu66.000,00
A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH66.36266.36249.702,8274,90
     
     
11Opći prihodi i primici66.36266.36249.702,8274,90
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna26.54526.54526.525,8299,93
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna26.525,82
     
38Ostali rashodi39.81739.81723.177,0058,21
3811Tekuće donacije u novcu23.177,00
A501037OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA13.27313.273
     
     
11Opći prihodi i primici13.27313.273
38Ostali rashodi13.27313.273
A501042TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18«7.0007.000629,969,00
     
     
31Vlastiti prihodi7.0007.000629,969,00
32Materijalni rashodi7.0007.000629,969,00
3235Zakupnine i najamnine629,96
K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA659.486659.48646.158,787,00
11Opći prihodi i primici618.042618.04246.158,787,47
32Materijalni rashodi103.573103.573
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine13.27313.2732.795,5321,06
4123Licence2.795,53
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine501.196501.19643.363,258,65
4221Uredska oprema i namještaj39.613,25
4262Ulaganja u računalne programe3.750,00
31Vlastiti prihodi41.44441.444
32Materijalni rashodi11.44411.444
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine30.00030.000
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU774.207774.20741.615,665,38
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku774.207774.20741.615,665,38
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici774.207774.20741.615,665,38
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV774.207774.20741.615,665,38
2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE774.207774.20741.615,665,38
     
A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE695.958695.95841.615,665,98
11Opći prihodi i primici695.958695.95841.615,665,98
31Rashodi za zaposlene210.942210.94223.417,7011,10
3111Plaće za redovan rad20.101,03
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.316,67
32Materijalni rashodi420.525420.52518.131,394,31
3211Službena putovanja1.429,49
3223Energija52,80
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza97,75
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.375,00
3233Usluge promidžbe i informiranja1.044,53
3234Komunalne usluge444,90
3237Intelektualne i osobne usluge144,00
3238Računalne usluge74,66
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.032,86
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično9.990,36
     
3293Reprezentacija168,50
3294Članarine i norme276,54
34Financijski rashodi18718766,5735,60
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa66,36
3433Zatezne kamate0,21
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade6.6366.636
     
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine57.66857.668
K926002INFORMATIZACIJA78.24978.249
11Opći prihodi i primici78.24978.249
32Materijalni rashodi16.00016.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine18.45118.451
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine43.79843.798
      
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE2.100.7652.100.765952.530,6845,34
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske2.100.7652.100.765952.530,6845,34
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.098.0652.098.065951.546,7845,35
51Pomoći EU2.7002.700983,9036,44
po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.100.7652.100.765952.530,6845,34
2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA2.100.7652.100.765952.530,6845,34
A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.529.1971.529.197602.070,5839,37
11Opći prihodi i primici1.526.4971.526.497601.086,6839,38
31Rashodi za zaposlene1.024.2211.024.221441.230,8543,08
3111Plaće za redovan rad369.048,83
3113Plaće za prekovremeni rad1.958,56
3121Ostali rashodi za zaposlene8.960,34
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje61.263,12
32Materijalni rashodi490.277490.277155.378,1731,69
3211Službena putovanja23.005,15
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.604,62
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika335,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.601,76
3223Energija11.757,98
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje200,00
     
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza6.519,16
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.225,35
3233Usluge promidžbe i informiranja2.924,06
3234Komunalne usluge2.278,59
3235Zakupnine i najamnine7.303,38
3236Zdravstvene i veterinarske usluge55,00
3237Intelektualne i osobne usluge609,59
3238Računalne usluge48.443,95
3239Ostale usluge8.567,87
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično20.769,72
     
3292Premije osiguranja557,46
3293Reprezentacija1.795,10
3295Pristojbe i naknade824,43
34Financijski rashodi2392390,150,06
3433Zatezne kamate0,15
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.76011.7604.477,5138,07
4221Uredska oprema i namještaj2.076,25
4222Komunikacijska oprema2.213,76
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene187,50
51Pomoći EU2.7002.700983,9036,44
32Materijalni rashodi2.7002.700983,9036,44
3211Službena putovanja983,90
A896001PROVEDBA IZBORA394.466394.466343.245,1087,02
11Opći prihodi i primici394.466394.466343.245,1087,02
32Materijalni rashodi394.450394.450343.245,1087,02
3211Službena putovanja4.029,10
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.848,84
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza11,22
3235Zakupnine i najamnine3.657,29
3237Intelektualne i osobne usluge19.687,37
3238Računalne usluge307.322,75
3293Reprezentacija688,53
34Financijski rashodi1616
A896006PROVEDBA REFERENDUMA52.75752.757
11Opći prihodi i primici52.75752.757
32Materijalni rashodi52.75752.757
K896003INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE124.345124.3457.215,005,80
     
     
11Opći prihodi i primici124.345124.3457.215,005,80
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine124.345124.3457.215,005,80
4221Uredska oprema i namještaj7.215,00
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI13.27213.272498,603,76
     
     
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti13.27213.272498,603,76
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici13.27213.272498,603,76
po programima
21POLITIČKI SUSTAV13.27213.272498,603,76
2105DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI13.27213.272498,603,76
     
     
A845001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE12.43912.439498,604,01
11Opći prihodi i primici12.43912.439498,604,01
32Materijalni rashodi11.76611.766498,554,24
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi405,00
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza83,59
3238Računalne usluge9,96
34Financijski rashodi990,050,56
3433Zatezne kamate0,05
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine664664
K845003INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI833833
     
     
11Opći prihodi i primici833833
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine169169
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine664664
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE6.604.6566.604.6562.340.466,0935,44
     
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske6.604.6566.604.6562.340.466,0935,44
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici6.551.4336.551.4332.306.389,4235,20
31Vlastiti prihodi53.22353.22334.076,6764,03
po programima
21POLITIČKI SUSTAV6.604.6566.604.6562.340.466,0935,44
2104DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE6.604.6566.604.6562.340.466,0935,44
A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE6.414.8096.414.8092.307.542,2935,97
11Opći prihodi i primici6.361.5866.361.5862.273.465,6235,74
31Rashodi za zaposlene3.374.8753.374.8751.513.013,0044,83
3111Plaće za redovan rad1.215.421,17
3113Plaće za prekovremeni rad51.457,86
3121Ostali rashodi za zaposlene37.098,93
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje209.035,04
32Materijalni rashodi2.437.9942.437.994709.155,7229,09
3211Službena putovanja38.488,44
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život32.118,68
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika737,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi42.679,71
3222Materijal i sirovine663,61
3223Energija167.339,56
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje9.018,41
     
3225Sitni inventar i auto gume21.608,22
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća16.030,54
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza42.243,81
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja39.983,71
3233Usluge promidžbe i informiranja29.800,48
3234Komunalne usluge23.184,09
3235Zakupnine i najamnine52.827,56
3236Zdravstvene i veterinarske usluge5.686,22
3237Intelektualne i osobne usluge54.806,51
3238Računalne usluge5.117,62
3239Ostale usluge20.092,82
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa11.738,80
3292Premije osiguranja349,82
3293Reprezentacija82.794,12
3294Članarine i norme558,16
3295Pristojbe i naknade1.648,86
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.638,97
34Financijski rashodi9.2769.276257,792,78
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa51,52
3433Zatezne kamate206,27
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade53.08953.089
     
38Ostali rashodi13.53813.538
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine472.814472.81451.039,1110,79
4221Uredska oprema i namještaj16.848,50
4222Komunikacijska oprema15.863,90
4223Oprema za održavanje i zaštitu4.391,25
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene13.921,47
4241Knjige13,99
31Vlastiti prihodi53.22353.22334.076,6764,03
32Materijalni rashodi53.09053.09034.076,6764,19
3222Materijal i sirovine34.076,67
34Financijski rashodi133133
K504004INFORMATIZACIJA189.847189.84732.923,8017,34
11Opći prihodi i primici189.847189.84732.923,8017,34
32Materijalni rashodi82.95282.952
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine106.895106.89532.923,8030,80
4221Uredska oprema i namještaj32.923,80
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE5.314.2075.314.2072.474.215,0546,56
01705Ustavni sud Republike Hrvatske5.314.2075.314.2072.474.215,0546,56
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici5.314.2075.314.2072.474.215,0546,56
po programima
21POLITIČKI SUSTAV5.314.2075.314.2072.474.215,0546,56
2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA5.314.2075.314.2072.474.215,0546,56
A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.163.9655.163.9652.408.792,0346,65
11Opći prihodi i primici5.163.9655.163.9652.408.792,0346,65
31Rashodi za zaposlene4.661.3024.661.3022.228.692,5547,81
3111Plaće za redovan rad1.873.565,74
3113Plaće za prekovremeni rad5.371,13
3121Ostali rashodi za zaposlene39.731,07
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje310.024,61
32Materijalni rashodi490.404490.404176.336,7535,96
3211Službena putovanja3.491,66
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život35.599,88
3213Stručno usavršavanje zaposlenika3.003,50
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi29.960,46
3223Energija32.761,91
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje997,07
     
3225Sitni inventar i auto gume349,92
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća8.500,00
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza25.745,23
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.765,49
3233Usluge promidžbe i informiranja8.538,03
3234Komunalne usluge6.262,58
3235Zakupnine i najamnine4.252,74
3236Zdravstvene i veterinarske usluge41,44
3239Ostale usluge1.042,81
3292Premije osiguranja1.780,55
3293Reprezentacija4.814,34
3295Pristojbe i naknade1.928,86
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500,28
34Financijski rashodi664664199,8330,09
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa199,83
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.26810.2683.320,0032,33
4221Uredska oprema i namještaj2.305,00
4222Komunikacijska oprema1.015,00
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti1.3271.327242,9018,30
     
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti242,90
     
A506037MEĐUNARODNA SURADNJA46.45346.4539.882,5021,27
11Opći prihodi i primici46.45346.4539.882,5021,27
32Materijalni rashodi46.45346.4539.882,5021,27
3211Službena putovanja7.799,68
3293Reprezentacija1.082,82
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.000,00
A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI7.9637.963432,505,43
11Opći prihodi i primici7.9637.963432,505,43
32Materijalni rashodi7.9637.963432,505,43
3237Intelektualne i osobne usluge432,50
K506003INFORMATIZACIJA39.28639.28626.838,1268,31
11Opći prihodi i primici39.28639.28626.838,1268,31
32Materijalni rashodi16.72316.72310.215,6961,09
3238Računalne usluge10.215,69
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine22.56322.56316.622,4373,67
4221Uredska oprema i namještaj16.622,43
K506036OBNOVA VOZNOG PARKA56.54056.54028.269,9050,00
11Opći prihodi i primici56.54056.54028.269,9050,00
32Materijalni rashodi56.54056.54028.269,9050,00
3235Zakupnine i najamnine28.269,90
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA2.422.8662.422.8661.097.527,0945,30
     
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja2.422.8662.422.8661.097.527,0945,30
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.405.6122.405.6121.096.030,3445,56
51Pomoći EU17.25417.2541.496,758,67
po programima
32GOSPODARSTVO2.422.8662.422.8661.097.527,0945,30
3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA2.422.8662.422.8661.097.527,0945,30
A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.294.8052.294.8051.067.684,9346,53
11Opći prihodi i primici2.277.5512.277.5511.066.188,1846,81
31Rashodi za zaposlene1.843.6631.843.663868.792,7147,12
3111Plaće za redovan rad721.410,63
3113Plaće za prekovremeni rad3.506,78
3121Ostali rashodi za zaposlene25.214,71
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje118.660,59
32Materijalni rashodi427.381427.381196.546,9645,99
3211Službena putovanja23.505,67
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život12.330,68
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika2.478,62
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.522,48
3223Energija3.358,15
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.157,90
     
3225Sitni inventar i auto gume1.073,49
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza11.450,97
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja440,15
3233Usluge promidžbe i informiranja2.203,49
3234Komunalne usluge25.965,18
3235Zakupnine i najamnine83.557,94
3237Intelektualne i osobne usluge1.235,53
3239Ostale usluge6.340,49
3293Reprezentacija1.402,91
3294Članarine i norme13.412,82
3295Pristojbe i naknade1.110,49
34Financijski rashodi398398
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.1096.109848,5113,89
4222Komunikacijska oprema848,51
51Pomoći EU17.25417.2541.496,758,67
32Materijalni rashodi17.25417.2541.496,758,67
3211Službena putovanja1.496,75
A507017ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA3.3013.3012.647,7980,21
     
     
11Opći prihodi i primici3.3013.3012.647,7980,21
32Materijalni rashodi3.3013.3012.647,7980,21
3293Reprezentacija2.647,79
K507005INFORMATIZACIJA124.760124.76027.194,3721,80
11Opći prihodi i primici124.760124.76027.194,3721,80
32Materijalni rashodi84.94384.94327.194,3732,01
3238Računalne usluge27.194,37
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine39.81739.817
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE113.352.235113.352.23546.239.841,8040,79
02005Vlada Republike Hrvatske6.119.1576.119.1571.682.249,4127,49
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici5.837.1665.837.1661.400.258,6223,99
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.281.991281.991281.990,79100,00
po programima
21POLITIČKI SUSTAV6.119.1576.119.1571.682.249,4127,49
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE6.119.1576.119.1571.682.249,4127,49
     
A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.461.4855.461.4851.635.091,3329,94
11Opći prihodi i primici5.179.4945.179.4941.353.100,5426,12
31Rashodi za zaposlene1.785.9461.785.946828.816,5146,41
3111Plaće za redovan rad681.813,35
3113Plaće za prekovremeni rad11.616,96
3121Ostali rashodi za zaposlene22.141,92
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje113.244,28
32Materijalni rashodi3.243.0073.243.007519.019,2216,00
3211Službena putovanja12.645,47
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život13.378,46
     
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.944,37
3223Energija94.282,76
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje356,64
     
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza19.786,29
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja244.857,01
3233Usluge promidžbe i informiranja2.577,33
3234Komunalne usluge10.785,27
3235Zakupnine i najamnine86.842,91
3237Intelektualne i osobne usluge5.014,36
3238Računalne usluge74,66
3239Ostale usluge1.135,45
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa579,77
3292Premije osiguranja603,65
3293Reprezentacija16.817,69
3295Pristojbe i naknade824,43
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja512,70
34Financijski rashodi1.2241.22448,273,94
3433Zatezne kamate48,27
35Subvencije53.09053.090
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade26.54526.5452.373,588,94
     
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu2.373,58
38Ostali rashodi13.27313.273
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine56.40956.4092.842,965,04
4222Komunikacijska oprema657,96
4223Oprema za održavanje i zaštitu2.185,00
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.281.991281.991281.990,79100,00
     
32Materijalni rashodi281.991281.991281.990,79100,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja273.740,79
3237Intelektualne i osobne usluge8.250,00
A508025OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA1.3951.395
11Opći prihodi i primici1.3951.395
34Financijski rashodi6767
38Ostali rashodi1.3281.328
K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH656.277656.27747.158,087,19
     
11Opći prihodi i primici656.277656.27747.158,087,19
32Materijalni rashodi266.508266.50842.094,5815,79
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi513,60
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.724,25
     
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.464,70
3235Zakupnine i najamnine875,00
3238Računalne usluge32.517,03
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine18.58218.582
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine371.187371.1875.063,501,36
4221Uredska oprema i namještaj1.314,94
4222Komunikacijska oprema3.748,56
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske1.852.8971.852.897806.379,0143,52
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.846.2601.846.260804.189,3143,56
51Pomoći EU6.6376.6372.189,7032,99
po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.852.8971.852.897806.379,0143,52
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.852.8971.852.897806.379,0143,52
     
A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.848.9151.848.915806.379,0143,61
11Opći prihodi i primici1.842.2781.842.278804.189,3143,65
31Rashodi za zaposlene1.420.0961.420.096636.765,9644,84
3111Plaće za redovan rad503.083,09
3113Plaće za prekovremeni rad38.332,20
3121Ostali rashodi za zaposlene6.936,03
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje88.414,64
32Materijalni rashodi407.937407.937165.853,8740,66
3211Službena putovanja35.896,90
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.533,06
     
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi11.335,65
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.717,88
3233Usluge promidžbe i informiranja33.580,85
3235Zakupnine i najamnine1.320,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge9.954,24
3237Intelektualne i osobne usluge47.753,25
3238Računalne usluge74,66
3239Ostale usluge239,25
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.107,16
3293Reprezentacija2.397,73
3294Članarine i norme59,73
3295Pristojbe i naknade684,43
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja199,08
34Financijski rashodi1741742,561,47
3433Zatezne kamate2,56
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.9823.982
     
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.08910.0891.566,9215,53
4221Uredska oprema i namještaj404,91
4222Komunikacijska oprema1.162,01
51Pomoći EU6.6376.6372.189,7032,99
32Materijalni rashodi6.6376.6372.189,7032,99
3211Službena putovanja2.189,70
K696012INFORMATIZACIJA3.9823.982
11Opći prihodi i primici3.9823.982
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.9823.982
02008Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske218.629218.62963.741,1629,15
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici218.629218.62963.741,1629,15
po programima
21POLITIČKI SUSTAV218.629218.62963.741,1629,15
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE218.629218.62963.741,1629,15
A933001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE214.646214.64662.559,3629,15
11Opći prihodi i primici214.646214.64662.559,3629,15
31Rashodi za zaposlene163.914163.91451.229,2131,25
3111Plaće za redovan rad42.961,60
3113Plaće za prekovremeni rad374,64
3121Ostali rashodi za zaposlene742,53
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje7.150,44
32Materijalni rashodi48.59048.59011.330,1523,32
3211Službena putovanja326,38
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život230,94
     
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.609,24
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza313,37
3233Usluge promidžbe i informiranja370,76
3237Intelektualne i osobne usluge7.745,00
3238Računalne usluge9,96
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa442,00
3293Reprezentacija282,50
34Financijski rashodi1717
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.1252.125
K933002INFORMATIZACIJA3.9833.9831.181,8029,67
11Opći prihodi i primici3.9833.9831.181,8029,67
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.9833.9831.181,8029,67
4221Uredska oprema i namještaj1.181,80
02010Ured za udruge31.391.87531.391.87510.992.630,7435,02
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.953.6262.953.626169.114,265,73
12Sredstva učešća za pomoći2.883.6742.883.674834.766,1328,95
31Vlastiti prihodi9292
41Prihodi od igara na sreću9.488.6759.488.6755.346.709,8456,35
51Pomoći EU64.52064.52015.369,9723,82
552Švicarski instrument114.607114.60749.498,9643,19
561Europski socijalni fond (ESF)15.886.68115.886.6814.577.171,5828,81
po programima
21POLITIČKI SUSTAV31.391.87531.391.87510.992.630,7435,02
2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA31.391.87531.391.87510.992.630,7435,02
     
A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE361.483361.483139.769,6138,67
11Opći prihodi i primici358.164358.164138.136,1138,57
31Rashodi za zaposlene248.458248.458109.801,2344,19
3111Plaće za redovan rad90.245,95
3113Plaće za prekovremeni rad907,61
3121Ostali rashodi za zaposlene3.909,63
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje14.738,04
32Materijalni rashodi99.51599.51527.742,7127,88
3211Službena putovanja6.271,33
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.668,46
     
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.536,19
3223Energija1.680,58
3225Sitni inventar i auto gume626,77
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.779,03
3233Usluge promidžbe i informiranja172,12
3234Komunalne usluge260,22
3235Zakupnine i najamnine609,45
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.274,16
3237Intelektualne i osobne usluge3.763,42
3238Računalne usluge5.865,28
3293Reprezentacija411,27
3295Pristojbe i naknade824,43
34Financijski rashodi7657651,550,20
3433Zatezne kamate1,55
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade5.9735.973
     
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.4533.453590,6217,10
4222Komunikacijska oprema343,88
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene246,74
51Pomoći EU3.3193.3191.633,5049,22
32Materijalni rashodi3.3193.3191.633,5049,22
3211Službena putovanja1.633,50
A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE9.811.4609.811.4605.230.417,2453,31
     
     
11Opći prihodi i primici1.500.0001.500.000
38Ostali rashodi1.500.0001.500.000
41Prihodi od igara na sreću8.311.4608.311.4605.230.417,2462,93
38Ostali rashodi8.311.4608.311.4605.230.417,2462,93
3811Tekuće donacije u novcu5.230.417,24
A509024PROVEDBA NACIONALNOG PLANA26.40426.404
STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
     
11Opći prihodi i primici26.40426.404
32Materijalni rashodi26.36226.362
34Financijski rashodi4242
A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA7.1867.186672,859,36
11Opći prihodi i primici7.1867.186672,859,36
32Materijalni rashodi7.1867.186672,859,36
3235Zakupnine i najamnine543,00
3293Reprezentacija129,85
A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE924.535924.535
     
11Opći prihodi i primici924.535924.535
32Materijalni rashodi103.312103.312
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine821.223821.223
A509051SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA1.177.2151.177.215116.292,609,88
     
41Prihodi od igara na sreću1.177.2151.177.215116.292,609,88
38Ostali rashodi1.177.2151.177.215116.292,609,88
3811Tekuće donacije u novcu116.292,60
A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA6.7386.73867,501,00
     
11Opći prihodi i primici6.7386.73867,501,00
32Materijalni rashodi6.7206.72067,501,00
3211Službena putovanja67,50
34Financijski rashodi1818
A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA28.20828.2085.531,4419,61
11Opći prihodi i primici28.20828.2085.531,4419,61
32Materijalni rashodi16.26216.2625.531,4434,01
3237Intelektualne i osobne usluge3.204,69
3238Računalne usluge1.698,75
3293Reprezentacija628,00
38Ostali rashodi11.94611.946
A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST35.39335.39323.180,3465,49
11Opći prihodi i primici35.39335.39323.180,3465,49
32Materijalni rashodi35.37535.37523.180,3465,53
3294Članarine i norme23.180,34
34Financijski rashodi1818
A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 518.736.92718.736.9275.394.227,3528,79
     
11Opći prihodi i primici52.00052.0001.526,022,93
38Ostali rashodi52.00052.0001.526,022,93
3811Tekuće donacije u novcu1.512,26
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama13,76
12Sredstva učešća za pomoći2.807.8942.807.894815.529,7529,04
31Rashodi za zaposlene68.96168.96126.808,3638,87
3111Plaće za redovan rad21.981,09
3113Plaće za prekovremeni rad172,53
3121Ostali rashodi za zaposlene999,39
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.655,35
32Materijalni rashodi21.39221.3924.211,3619,69
3211Službena putovanja1.081,43
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život452,23
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.051,16
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi646,88
3223Energija472,32
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza430,88
3234Komunalne usluge76,46
34Financijski rashodi2424
38Ostali rashodi2.714.9832.714.983783.980,2528,88
3811Tekuće donacije u novcu606.778,45
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama177.201,80
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.5342.534529,7820,91
4221Uredska oprema i namještaj529,78
561Europski socijalni fond (ESF)15.877.03315.877.0334.577.171,5828,83
31Rashodi za zaposlene379.911379.911151.914,0939,99
3111Plaće za redovan rad124.559,48
3113Plaće za prekovremeni rad977,70
3121Ostali rashodi za zaposlene5.663,28
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje20.713,63
32Materijalni rashodi101.078101.07823.814,2223,56
3211Službena putovanja6.077,76
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.562,82
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika5.956,59
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.665,62
3223Energija2.676,70
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.441,55
3234Komunalne usluge433,18
34Financijski rashodi127127
38Ostali rashodi15.381.56515.381.5654.398.441,1728,60
3813Tekuće donacije iz EU sredstava3.397.075,34
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava1.001.365,83
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine14.35214.3523.002,1020,92
4221Uredska oprema i namještaj3.002,10
A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE127.482127.48254.998,8543,14
     
     
12Sredstva učešća za pomoći12.87512.8755.499,8942,72
32Materijalni rashodi12.86112.8615.499,8942,76
3233Usluge promidžbe i informiranja24,89
3237Intelektualne i osobne usluge5.250,00
3239Ostale usluge225,00
34Financijski rashodi1414
552Švicarski instrument114.607114.60749.498,9643,19
32Materijalni rashodi107.889107.88949.498,9645,88
3233Usluge promidžbe i informiranja223,96
3237Intelektualne i osobne usluge47.250,00
3239Ostale usluge2.025,00
34Financijski rashodi8181
38Ostali rashodi6.6376.637
A509071TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL9292
     
     
     
31Vlastiti prihodi9292
32Materijalni rashodi9292
A509073PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.11.35211.352
     
12Sredstva učešća za pomoći1.7041.704
32Materijalni rashodi1.7041.704
561Europski socijalni fond (ESF)9.6489.648
32Materijalni rashodi9.6489.648
A509074KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI122.402122.40227.472,9622,44
     
     
12Sredstva učešća za pomoći61.20161.20113.736,4922,44
32Materijalni rashodi58.85658.85613.564,5523,05
3211Službena putovanja4.061,83
3233Usluge promidžbe i informiranja4.720,63
3235Zakupnine i najamnine178,00
3293Reprezentacija4.604,09
34Financijski rashodi3535
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.3102.310171,947,44
4222Komunikacijska oprema171,94
51Pomoći EU61.20161.20113.736,4722,44
32Materijalni rashodi58.85658.85613.564,5323,05
3211Službena putovanja4.061,82
3233Usluge promidžbe i informiranja4.720,62
3235Zakupnine i najamnine178,00
3293Reprezentacija4.604,09
34Financijski rashodi3535
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.3102.310171,947,44
4222Komunikacijska oprema171,94
K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE14.99814.998
11Opći prihodi i primici14.99814.998
32Materijalni rashodi9.6899.689
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.3095.309
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava1.587.2701.587.270481.119,1730,31
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.587.2701.587.270481.119,1730,31
po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.587.2701.587.270481.119,1730,31
2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA1.587.2701.587.270481.119,1730,31
     
A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE838.916838.916319.783,3538,12
11Opći prihodi i primici838.916838.916319.783,3538,12
31Rashodi za zaposlene726.658726.658294.137,7340,48
3111Plaće za redovan rad243.474,35
3113Plaće za prekovremeni rad6.375,16
3121Ostali rashodi za zaposlene7.995,77
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje36.292,45
32Materijalni rashodi106.971106.97125.085,2923,45
3211Službena putovanja200,76
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.135,55
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.621,69
3223Energija3.095,23
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje34,42
     
3225Sitni inventar i auto gume169,55
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.075,58
3233Usluge promidžbe i informiranja2.563,81
3234Komunalne usluge2.193,75
3235Zakupnine i najamnine7.926,11
3236Zdravstvene i veterinarske usluge917,28
3237Intelektualne i osobne usluge58,06
3238Računalne usluge23,24
3293Reprezentacija70,26
34Financijski rashodi1.1701.170200,3317,12
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa200,00
3433Zatezne kamate0,33
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.1174.117360,008,74
4221Uredska oprema i namještaj360,00
A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA739.580739.580161.335,8221,81
     
     
11Opći prihodi i primici739.580739.580161.335,8221,81
32Materijalni rashodi127.685127.68525.863,8220,26
3211Službena putovanja4.059,80
3213Stručno usavršavanje zaposlenika836,22
3237Intelektualne i osobne usluge20.755,84
3293Reprezentacija211,96
34Financijski rashodi4242
38Ostali rashodi611.853611.853135.472,0022,14
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama135.472,00
K860008INFORMATIZACIJA8.7748.774
11Opći prihodi i primici8.7748.774
32Materijalni rashodi3.4653.465
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.3095.309
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine8.551.4438.551.4434.365.134,5651,05
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici8.551.3108.551.3104.365.134,5651,05
31Vlastiti prihodi133133
po programima
21POLITIČKI SUSTAV8.551.4438.551.4434.365.134,5651,05
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA8.551.4438.551.4434.365.134,5651,05
A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE252.921252.921105.750,4941,81
11Opći prihodi i primici252.788252.788105.750,4941,83
31Rashodi za zaposlene217.163217.163100.938,7346,48
3111Plaće za redovan rad82.635,99
3113Plaće za prekovremeni rad1.658,20
3121Ostali rashodi za zaposlene2.736,03
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje13.908,51
32Materijalni rashodi31.55731.5574.810,4315,24
3211Službena putovanja271,35
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.267,94
     
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi461,50
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza577,71
3233Usluge promidžbe i informiranja896,97
3238Računalne usluge9,96
3293Reprezentacija260,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja65,00
34Financijski rashodi17171,337,82
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1,33
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.0514.051
31Vlastiti prihodi133133
32Materijalni rashodi133133
A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA8.095.9838.095.9834.087.617,7150,49
     
     
11Opći prihodi i primici8.095.9838.095.9834.087.617,7150,49
32Materijalni rashodi57.72757.72719.691,7134,11
3211Službena putovanja60,00
3233Usluge promidžbe i informiranja65,54
3237Intelektualne i osobne usluge6.625,00
3238Računalne usluge5.470,72
3239Ostale usluge5.970,00
3293Reprezentacija1.500,45
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna265.446265.446221.647,0083,50
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna188.466,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna33.181,00
     
38Ostali rashodi7.764.8467.764.8463.846.279,0049,53
3811Tekuće donacije u novcu3.846.279,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.9647.964
A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE38.49338.49312.499,3632,47
11Opći prihodi i primici38.49338.49312.499,3632,47
32Materijalni rashodi38.49338.49312.499,3632,47
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.682,56
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično9.816,80
     
A732007NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU159.267159.267159.267,00100,00
     
11Opći prihodi i primici159.267159.267159.267,00100,00
38Ostali rashodi159.267159.267159.267,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu159.267,00
K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE4.7794.779
SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
11Opći prihodi i primici4.7794.779
32Materijalni rashodi2.1242.124
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.6552.655
02030Ured za zakonodavstvo1.006.2041.006.204414.099,3241,15
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.002.0191.002.019414.099,3241,33
12Sredstva učešća za pomoći430430
51Pomoći EU1.3281.328
561Europski socijalni fond (ESF)2.4272.427
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE1.006.2041.006.204414.099,3241,15
     
2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE1.006.2041.006.204414.099,3241,15
     
     
A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE983.972983.972412.286,8241,90
11Opći prihodi i primici979.787979.787412.286,8242,08
31Rashodi za zaposlene908.449908.449396.003,2643,59
3111Plaće za redovan rad320.379,27
3113Plaće za prekovremeni rad13.895,62
3121Ostali rashodi za zaposlene7.653,61
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje54.074,76
32Materijalni rashodi65.94665.94614.291,5321,67
3211Službena putovanja4.912,37
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.218,24
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.575,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.320,62
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza370,83
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja105,70
3233Usluge promidžbe i informiranja323,32
3238Računalne usluge139,36
3293Reprezentacija326,09
34Financijski rashodi8282
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.3105.3101.992,0337,51
4221Uredska oprema i namještaj1.992,03
12Sredstva učešća za pomoći430430
31Rashodi za zaposlene430430
51Pomoći EU1.3281.328
32Materijalni rashodi1.3281.328
561Europski socijalni fond (ESF)2.4272.427
31Rashodi za zaposlene2.4272.427
K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO22.23222.2321.812,508,15
     
11Opći prihodi i primici22.23222.2321.812,508,15
32Materijalni rashodi2.8542.854
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.37819.3781.812,509,35
4221Uredska oprema i namještaj1.812,50
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske11.458.37811.458.3785.568.881,0448,60
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici8.054.1098.054.1092.460.594,6930,55
31Vlastiti prihodi374.012374.012186.624,6849,90
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.3.030.2573.030.2572.921.661,6796,42
     
po programima
21POLITIČKI SUSTAV11.458.37811.458.3785.568.881,0448,60
2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE11.458.37811.458.3785.568.881,0448,60
     
A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE11.126.30211.126.3025.507.528,0049,50
11Opći prihodi i primici7.722.0337.722.0332.399.241,6531,07
31Rashodi za zaposlene4.038.1044.038.1041.922.088,8247,60
3111Plaće za redovan rad1.465.241,16
3113Plaće za prekovremeni rad114.119,22
3121Ostali rashodi za zaposlene93.821,23
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje248.907,21
32Materijalni rashodi1.408.6771.408.677456.218,9932,39
3211Službena putovanja14.296,02
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život86.076,38
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.344,87
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi36.673,73
3223Energija58.833,97
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.158,80
     
3225Sitni inventar i auto gume9.255,23
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća5.512,10
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza26.834,81
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja15.550,00
3233Usluge promidžbe i informiranja5.824,04
3234Komunalne usluge6.748,44
3235Zakupnine i najamnine133.535,40
3236Zdravstvene i veterinarske usluge60,00
3237Intelektualne i osobne usluge148,53
3238Računalne usluge40.568,85
3239Ostale usluge6.658,79
3292Premije osiguranja5.012,60
3293Reprezentacija126,43
34Financijski rashodi8788781,830,21
3433Zatezne kamate1,83
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade8.6278.627
     
38Ostali rashodi7.3017.301
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine47.78247.7822.010,074,21
4221Uredska oprema i namještaj1.260,76
4223Oprema za održavanje i zaštitu581,75
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene167,56
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini2.210.6642.210.66418.921,940,86
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima18.921,94
31Vlastiti prihodi374.012374.012186.624,6849,90
32Materijalni rashodi354.431354.431186.072,1852,50
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.038,97
3222Materijal i sirovine151.545,19
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje341,20
     
3225Sitni inventar i auto gume14.250,11
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3.546,82
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza133,98
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.266,00
3233Usluge promidžbe i informiranja497,70
3234Komunalne usluge828,83
3235Zakupnine i najamnine639,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge467,82
3239Ostale usluge3.516,56
34Financijski rashodi6767
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.6552.655
     
38Ostali rashodi1.3281.328
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.53115.531552,503,56
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene552,50
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.3.030.2573.030.2572.921.661,6796,42
     
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini3.030.2573.030.2572.921.661,6796,42
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima2.921.661,67
A515017OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA20.57320.573
11Opći prihodi i primici20.57320.573
32Materijalni rashodi1.9911.991
34Financijski rashodi9.2919.291
38Ostali rashodi9.2919.291
K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE152.235152.23514.414,349,47
     
     
11Opći prihodi i primici152.235152.23514.414,349,47
32Materijalni rashodi12.21112.211
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine140.024140.02414.414,3410,29
4221Uredska oprema i namještaj14.414,34
K515016OBNOVA VOZNOG PARKA159.268159.26846.938,7029,47
11Opći prihodi i primici159.268159.26846.938,7029,47
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine159.268159.26846.938,7029,47
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu46.938,70
02042Ured za protokol338.688338.688137.373,2740,56
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici338.688338.688137.373,2740,56
po programima
21POLITIČKI SUSTAV338.688338.688137.373,2740,56
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE338.688338.688137.373,2740,56
     
A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE335.900335.900137.373,2740,90
11Opći prihodi i primici335.900335.900137.373,2740,90
31Rashodi za zaposlene233.197233.197107.605,8146,14
3111Plaće za redovan rad76.470,74
3113Plaće za prekovremeni rad14.473,84
3121Ostali rashodi za zaposlene1.655,38
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje15.005,85
32Materijalni rashodi101.798101.79829.751,5529,23
3211Službena putovanja15.359,92
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.154,70
     
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi797,00
3225Sitni inventar i auto gume550,00
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.184,71
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza591,21
3233Usluge promidžbe i informiranja577,44
3237Intelektualne i osobne usluge1.877,72
3238Računalne usluge139,36
3239Ostale usluge1.170,27
3293Reprezentacija4.114,60
3294Članarine i norme61,06
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.173,56
34Financijski rashodi10810815,9114,73
3433Zatezne kamate15,91
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine797797
K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL2.7882.788
     
11Opći prihodi i primici2.7882.788
32Materijalni rashodi797797
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9911.991
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju373.761373.761139.791,8737,40
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici373.761373.761139.791,8737,40
po programima
21POLITIČKI SUSTAV373.761373.761139.791,8737,40
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE373.761373.761139.791,8737,40
     
A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE370.694370.694139.791,8737,71
11Opći prihodi i primici370.694370.694139.791,8737,71
31Rashodi za zaposlene320.620320.620130.954,8940,84
3111Plaće za redovan rad108.535,22
3113Plaće za prekovremeni rad493,82
3121Ostali rashodi za zaposlene3.936,03
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje17.989,82
32Materijalni rashodi47.13847.1388.836,7318,75
3211Službena putovanja625,58
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.306,42
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika650,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi460,34
3223Energija1.779,80
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje12,78
     
3225Sitni inventar i auto gume47,50
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.361,10
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja354,75
3234Komunalne usluge514,88
3236Zdravstvene i veterinarske usluge474,00
3238Računalne usluge9,96
3293Reprezentacija106,90
3294Članarine i norme132,72
34Financijski rashodi6786780,250,04
3433Zatezne kamate0,25
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.2582.258
K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU3.0673.067
     
     
11Opći prihodi i primici3.0673.067
32Materijalni rashodi1.0761.076
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9911.991
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova2.534.5412.534.541776.316,7230,63
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.444.8042.444.804756.501,1630,94
51Pomoći EU89.73789.73719.815,5622,08
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE2.534.5412.534.541776.316,7230,63
     
2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI2.534.5412.534.541776.316,7230,63
     
A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.525.5142.525.514771.607,1930,55
11Opći prihodi i primici2.435.7772.435.777751.791,6330,86
31Rashodi za zaposlene730.389730.389336.379,4146,05
3111Plaće za redovan rad251.251,00
3113Plaće za prekovremeni rad2.463,79
3121Ostali rashodi za zaposlene4.289,95
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje36.511,71
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje41.862,96
32Materijalni rashodi1.686.4701.686.470415.343,4424,63
3211Službena putovanja22.803,71
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.321,43
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika4.361,91
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.526,42
3222Materijal i sirovine182,42
3223Energija32.150,48
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje68.947,42
     
3225Sitni inventar i auto gume3.209,45
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza9.156,49
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja186.326,49
3233Usluge promidžbe i informiranja1.374,22
3234Komunalne usluge1.162,87
3235Zakupnine i najamnine258,32
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.911,24
3237Intelektualne i osobne usluge13.562,58
3238Računalne usluge11.055,26
3239Ostale usluge17.059,45
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.456,73
3292Premije osiguranja14.617,96
3293Reprezentacija511,29
3294Članarine i norme79,62
3295Pristojbe i naknade819,55
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja16.488,13
34Financijski rashodi99799739,964,01
3433Zatezne kamate39,96
38Ostali rashodi1.9911.99128,821,45
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta28,82
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.93015.930
51Pomoći EU89.73789.73719.815,5622,08
32Materijalni rashodi89.73789.73719.815,5622,08
3211Službena putovanja2.243,65
3223Energija7.718,72
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.873,28
3239Ostale usluge196,97
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa397,95
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.384,99
K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA9.0279.0274.709,5352,17
     
11Opći prihodi i primici9.0279.0274.709,5352,17
32Materijalni rashodi930930
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.0978.0974.709,5358,16
4221Uredska oprema i namještaj4.709,53
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina43.864.38943.864.38918.918.404,3343,13
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici41.422.12641.422.12618.890.474,4245,60
12Sredstva učešća za pomoći201.167201.1676.982,573,47
31Vlastiti prihodi6767
51Pomoći EU1.3281.328
52Ostale pomoći1.1221.122
561Europski socijalni fond (ESF)2.116.2542.116.254
575Fondovi za unutarnje poslove122.325122.32520.947,3417,12
po programima
21POLITIČKI SUSTAV43.864.38943.864.38918.918.404,3343,13
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA42.716.00542.716.00518.583.669,2943,51
A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE39.860.22539.860.22518.365.923,9946,08
11Opći prihodi i primici39.860.22539.860.22518.365.923,9946,08
32Materijalni rashodi36.71436.7141.732,604,72
3211Službena putovanja1.732,60
34Financijski rashodi3131
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.6376.637
38Ostali rashodi39.816.84339.816.84318.364.191,3946,12
3811Tekuće donacije u novcu2.761.430,76
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama15.602.760,63
A513041NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.579.277579.277217.745,3037,59
     
11Opći prihodi i primici578.155578.155217.745,3037,66
32Materijalni rashodi40.55240.5523.288,738,11
3211Službena putovanja836,68
3237Intelektualne i osobne usluge1.000,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa808,78
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično643,27
     
34Financijski rashodi7171
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna238.903238.90324.837,7110,40
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna24.837,71
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade53.09053.0903.979,737,50
     
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi3.979,73
38Ostali rashodi245.539245.539185.639,1375,60
3811Tekuće donacije u novcu5.320,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama180.319,13
52Ostale pomoći1.1221.122
32Materijalni rashodi1.1221.122
A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I664664
     
     
11Opći prihodi i primici664664
32Materijalni rashodi664664
A513058JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – CENTRI U ZAJEDNICI (JUPI PILOT)1.815.6511.815.651
     
     
12Sredstva učešća za pomoći90.78490.784
32Materijalni rashodi532532
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna90.25290.252
561Europski socijalni fond (ESF)1.724.8671.724.867
32Materijalni rashodi10.08810.088
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.714.7791.714.779
A513059JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – JUPI 2 I JUPI O237.786237.786
     
     
11Opći prihodi i primici3939
34Financijski rashodi3939
12Sredstva učešća za pomoći35.94735.947
31Rashodi za zaposlene6.5246.524
32Materijalni rashodi28.82428.824
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine599599
561Europski socijalni fond (ESF)201.800201.800
31Rashodi za zaposlene35.10435.104
32Materijalni rashodi163.310163.310
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.3863.386
A681058PODRŠKA JEDNAKOSTI – SNAŽNIJI SUSTAV I UČINKOVITO PLANIRANJE I UKLJUČIVANJE NACIONALNIH MANJINA222.402222.402
     
     
11Opći prihodi i primici3939
34Financijski rashodi3939
12Sredstva učešća za pomoći32.77632.776
31Rashodi za zaposlene2.9282.928
32Materijalni rashodi28.95128.951
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine897897
561Europski socijalni fond (ESF)189.587189.587
31Rashodi za zaposlene15.70015.700
32Materijalni rashodi168.809168.809
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.0785.078
2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA1.148.3841.148.384334.735,0429,15
A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE844.624844.624302.751,2235,84
11Opći prihodi i primici844.557844.557302.751,2235,85
31Rashodi za zaposlene751.663751.663286.241,7438,08
3111Plaće za redovan rad236.322,74
3113Plaće za prekovremeni rad1.658,14
3121Ostali rashodi za zaposlene10.408,38
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje37.852,48
32Materijalni rashodi74.25574.25516.509,0322,23
3211Službena putovanja126,68
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.818,61
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi446,46
3225Sitni inventar i auto gume190,80
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza905,11
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja97,43
3233Usluge promidžbe i informiranja4.223,44
3235Zakupnine i najamnine211,56
3236Zdravstvene i veterinarske usluge51,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.876,10
3238Računalne usluge86,28
3239Ostale usluge386,25
3293Reprezentacija164,88
3295Pristojbe i naknade824,43
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100,00
      
34Financijski rashodi56560,450,80
3433Zatezne kamate0,45
38Ostali rashodi6.6376.637
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.94611.946
31Vlastiti prihodi6767
32Materijalni rashodi6767
A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE10.85110.851
     
11Opći prihodi i primici10.85110.851
32Materijalni rashodi10.82010.820
34Financijski rashodi3131
A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA6.8846.884240,003,49
     
     
     
11Opći prihodi i primici6.8846.884240,003,49
32Materijalni rashodi6.8536.853240,003,50
3211Službena putovanja240,00
34Financijski rashodi3131
A513040NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.44.68144.681998,452,23
     
     
     
11Opći prihodi i primici43.35343.353998,452,30
32Materijalni rashodi43.29343.293998,452,31
3211Službena putovanja600,45
3293Reprezentacija398,00
34Financijski rashodi6060
51Pomoći EU1.3281.328
32Materijalni rashodi1.3281.328
A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA20.00020.000
     
     
11Opći prihodi i primici20.00020.000
38Ostali rashodi20.00020.000
A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA42.49342.4932.815,466,63
     
11Opći prihodi i primici42.49342.4932.815,466,63
32Materijalni rashodi41.75841.7582.815,466,74
3211Službena putovanja1.692,46
3237Intelektualne i osobne usluge350,00
3293Reprezentacija773,00
34Financijski rashodi7171
38Ostali rashodi664664
A681056AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA46.21646.21627.929,9160,43
     
     
12Sredstva učešća za pomoći11.92511.9256.982,5758,55
31Rashodi za zaposlene3.7113.7111.648,9444,43
3111Plaće za redovan rad1.415,42
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje233,52
32Materijalni rashodi8.2148.2145.333,6364,93
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život90,15
     
3235Zakupnine i najamnine258,95
3237Intelektualne i osobne usluge1.678,74
3238Računalne usluge391,54
3239Ostale usluge1.983,74
3293Reprezentacija930,51
575Fondovi za unutarnje poslove34.29134.29120.947,3461,09
31Rashodi za zaposlene11.11611.1164.946,7344,50
3111Plaće za redovan rad4.246,10
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje700,63
32Materijalni rashodi23.17523.17516.000,6169,04
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život270,33
     
3235Zakupnine i najamnine776,82
3237Intelektualne i osobne usluge5.036,18
3238Računalne usluge1.174,59
3239Ostale usluge5.951,19
3293Reprezentacija2.791,50
A681062AMIF III – KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE117.769117.769
     
     
12Sredstva učešća za pomoći29.73529.735
31Rashodi za zaposlene6.9816.981
32Materijalni rashodi22.75422.754
575Fondovi za unutarnje poslove88.03488.034
31Rashodi za zaposlene19.78319.783
32Materijalni rashodi68.25168.251
K681037INFORMATIZACIJA14.86614.866
11Opći prihodi i primici14.86614.866
32Materijalni rashodi8.2298.229
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.6376.637
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama3.736.3283.736.3281.801.032,8748,20
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici3.736.3283.736.3281.801.032,8748,20
po programima
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT3.736.3283.736.3281.801.032,8748,20
3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA120.293120.29354.758,0945,52
     
A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE117.923117.92354.758,0946,44
11Opći prihodi i primici117.923117.92354.758,0946,44
31Rashodi za zaposlene109.299109.29951.880,9247,47
3111Plaće za redovan rad43.434,01
3121Ostali rashodi za zaposlene1.280,29
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje7.166,62
32Materijalni rashodi7.6107.6102.806,1036,87
3211Službena putovanja868,56
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.239,40
     
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi261,19
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza275,83
3238Računalne usluge9,96
3239Ostale usluge110,00
3295Pristojbe i naknade41,16
34Financijski rashodi1717
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine99799771,077,13
4222Komunikacijska oprema71,07
K872002INFORMATIZACIJA2.3702.370
11Opći prihodi i primici2.3702.370
32Materijalni rashodi379379
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9911.991
3917POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA3.616.0353.616.0351.746.274,7848,29
A872003POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA3.616.0353.616.0351.746.274,7848,29
     
11Opći prihodi i primici3.616.0353.616.0351.746.274,7848,29
32Materijalni rashodi2.6552.655
38Ostali rashodi3.602.7623.602.7621.746.274,7848,47
3811Tekuće donacije u novcu1.746.274,78
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.61810.618
02092Ured za ravnopravnost spolova318.675318.67592.688,3329,09
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici317.347317.34792.688,3329,21
51Pomoći EU1.3281.328
po programima
21POLITIČKI SUSTAV318.675318.67592.688,3329,09
2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA318.675318.67592.688,3329,09
A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE248.028248.02886.246,0534,77
11Opći prihodi i primici248.028248.02886.246,0534,77
31Rashodi za zaposlene224.170224.17080.479,1635,90
3111Plaće za redovan rad68.582,39
3113Plaće za prekovremeni rad112,26
3121Ostali rashodi za zaposlene2.909,84
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje8.874,67
32Materijalni rashodi21.40021.4005.766,8926,95
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.965,67
     
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi354,96
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza107,67
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja246,05
3233Usluge promidžbe i informiranja2.740,88
3235Zakupnine i najamnine100,00
3238Računalne usluge74,66
3293Reprezentacija177,00
34Financijski rashodi11
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.4572.457
A532009PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA61.68461.6846.442,2810,44
     
11Opći prihodi i primici60.35660.3566.442,2810,67
32Materijalni rashodi60.26160.2616.442,2810,69
3211Službena putovanja3.787,90
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza8,13
3233Usluge promidžbe i informiranja226,25
3235Zakupnine i najamnine557,00
3237Intelektualne i osobne usluge724,50
3239Ostale usluge800,00
3293Reprezentacija298,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40,00
34Financijski rashodi9595
51Pomoći EU1.3281.328
32Materijalni rashodi1.3281.328
A532013PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA5.9765.976
     
11Opći prihodi i primici5.9765.976
32Materijalni rashodi4.6484.648
38Ostali rashodi1.3281.328
K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA2.9872.987
     
11Opći prihodi i primici2.9872.987
32Materijalni rashodi996996
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9911.991
025MINISTARSTVO FINANCIJA7.487.651.9087.487.651.9083.811.656.973,8250,91
02505Ministarstvo financija41.682.40741.682.40712.320.614,6329,56
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici39.546.71639.546.71612.289.050,4231,07
12Sredstva učešća za pomoći72.76072.760703,010,97
31Vlastiti prihodi23.89023.890753,313,15
43Ostali prihodi za posebne namjene5.9465.946424,647,14
51Pomoći EU119.451119.45125.086,0521,00
561Europski socijalni fond (ESF)467.023467.0233.983,760,85
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti3.9823.982613,4415,41
     
575Fondovi za unutarnje poslove45.96045.960
581Mehanizam za oporavak i otpornost1.396.6791.396.679
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV41.682.40741.682.40712.320.614,6329,56
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA25.626.92925.626.9299.122.808,6935,60
     
A538000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE18.685.71618.685.7167.869.637,6442,12
11Opći prihodi i primici18.536.42918.536.4297.843.373,6442,31
31Rashodi za zaposlene13.140.77913.140.7796.003.707,9045,69
3111Plaće za redovan rad4.948.693,34
3113Plaće za prekovremeni rad82.208,07
3121Ostali rashodi za zaposlene167.935,67
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje804.870,82
32Materijalni rashodi5.387.8195.387.8191.839.528,9134,14
3211Službena putovanja271.197,88
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život143.670,81
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika22.204,15
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi120.865,58
3223Energija124.934,57
3225Sitni inventar i auto gume4.521,97
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3.413,20
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza67.550,37
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja197.907,05
3233Usluge promidžbe i informiranja20.756,57
3234Komunalne usluge38.795,15
3235Zakupnine i najamnine69.183,62
3236Zdravstvene i veterinarske usluge21.745,32
3237Intelektualne i osobne usluge104.994,89
3238Računalne usluge203.686,58
3239Ostale usluge227.151,61
3293Reprezentacija8.702,26
3294Članarine i norme13.235,22
3295Pristojbe i naknade8.244,28
3296Troškovi sudskih postupaka160.890,28
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.877,55
34Financijski rashodi7.8317.831136,831,75
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora131,59
     
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi5,24
31Vlastiti prihodi23.89023.890753,313,15
32Materijalni rashodi23.89023.890753,313,15
3223Energija753,31
43Ostali prihodi za posebne namjene5.9465.946424,647,14
32Materijalni rashodi5.9465.946424,647,14
3213Stručno usavršavanje zaposlenika424,64
51Pomoći EU119.451119.45125.086,0521,00
32Materijalni rashodi119.451119.45125.086,0521,00
3211Službena putovanja25.086,05
A321074TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA3.9823.982613,4415,41
     
     
     
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti3.9823.982613,4415,41
     
32Materijalni rashodi3.9823.982613,4415,41
3211Službena putovanja613,44
A321075OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ21.90721.907
     
     
12Sredstva učešća za pomoći3.2853.285
31Rashodi za zaposlene262262
32Materijalni rashodi3.0233.023
561Europski socijalni fond (ESF)18.62218.622
31Rashodi za zaposlene15.03515.035
32Materijalni rashodi3.5873.587
A321078TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA19.65619.656
     
     
     
575Fondovi za unutarnje poslove19.65619.656
31Rashodi za zaposlene19.40419.404
32Materijalni rashodi252252
A321080UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO1.409.9511.409.951
     
     
11Opći prihodi i primici13.27213.272
32Materijalni rashodi13.27213.272
581Mehanizam za oporavak i otpornost1.396.6791.396.679
32Materijalni rashodi1.396.6791.396.679
A538074TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE16.33716.337
     
575Fondovi za unutarnje poslove16.33716.337
31Rashodi za zaposlene16.12516.125
32Materijalni rashodi212212
A538077TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA9.9679.967
     
     
     
     
575Fondovi za unutarnje poslove9.9679.967
31Rashodi za zaposlene9.8349.834
32Materijalni rashodi133133
K113290RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE2.442.1002.442.100776.913,9831,81
11Opći prihodi i primici2.442.1002.442.100776.913,9831,81
32Materijalni rashodi2.123.5652.123.565736.337,9034,67
3238Računalne usluge736.337,90
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine132.723132.723
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine185.812185.81240.576,0821,84
4262Ulaganja u računalne programe40.576,08
K253049PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA862.698862.69853.104,116,16
11Opći prihodi i primici862.698862.69853.104,116,16
32Materijalni rashodi265.445265.44553.104,1120,01
3238Računalne usluge53.104,11
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine597.253597.253
K253057OPREMANJE245.537245.53734.388,2214,01
11Opći prihodi i primici245.537245.53734.388,2214,01
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine185.812185.81234.388,2218,51
4221Uredska oprema i namještaj3.821,50
4222Komunikacijska oprema826,58
4223Oprema za održavanje i zaštitu27.290,88
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu2.449,26
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini59.72559.725
K321070OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ517.876517.8764.686,770,90
     
12Sredstva učešća za pomoći69.47569.475703,011,01
31Rashodi za zaposlene7.9637.963
32Materijalni rashodi8.6458.645703,018,13
3237Intelektualne i osobne usluge703,01
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine52.86752.867
561Europski socijalni fond (ESF)448.401448.4013.983,760,89
31Rashodi za zaposlene60.58860.588
32Materijalni rashodi88.23588.2353.983,764,51
3237Intelektualne i osobne usluge3.983,76
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine299.578299.578
K321077RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA309.510309.51085.734,3127,70
     
     
11Opći prihodi i primici309.510309.51085.734,3127,70
32Materijalni rashodi212.357212.35760.118,7528,31
3235Zakupnine i najamnine60.118,75
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine97.15397.15325.615,5626,37
4262Ulaganja u računalne programe25.615,56
K538003INFORMATIZACIJA1.081.6921.081.692297.730,2227,52
11Opći prihodi i primici1.081.6921.081.692297.730,2227,52
32Materijalni rashodi119.451119.451
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine99.54299.542
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine862.699862.699297.730,2234,51
4221Uredska oprema i namještaj83.046,15
4262Ulaganja u računalne programe214.684,07
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA16.055.47816.055.4783.197.805,9419,92
     
A538035ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA10.414.75810.414.7583.004.285,0528,85
11Opći prihodi i primici10.414.75810.414.7583.004.285,0528,85
32Materijalni rashodi10.414.75810.414.7583.004.285,0528,85
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi50.178,57
3223Energija760.737,78
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza18.894,55
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.101.234,00
3234Komunalne usluge176.408,63
3235Zakupnine i najamnine42.751,57
3239Ostale usluge854.079,95
K538036OPREMANJE265.446265.446101.497,7638,24
11Opći prihodi i primici265.446265.446101.497,7638,24
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine265.446265.446101.497,7638,24
4221Uredska oprema i namještaj21.687,02
4223Oprema za održavanje i zaštitu79.810,74
K538043IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA5.375.2745.375.27492.023,131,71
11Opći prihodi i primici5.375.2745.375.27492.023,131,71
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine39.81739.817
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.335.4575.335.45792.023,131,72
4212Poslovni objekti92.023,13
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države7.145.630.3697.145.630.3693.684.621.204,7951,56
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici7.059.059.5957.059.059.5953.670.149.303,9151,99
15Proračunska pričuva15.000.00015.000.000370.102,482,47
559Ostale refundacije iz sredstava EU232.265232.265
581Mehanizam za oporavak i otpornost71.338.50971.338.50914.101.798,4019,77
po programima
21POLITIČKI SUSTAV8.326.8758.326.8754.163.437,5150,00
2114POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA8.326.8758.326.8754.163.437,5150,00
A539232POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA8.326.8758.326.8754.163.437,5150,00
11Opći prihodi i primici8.326.8758.326.8754.163.437,5150,00
38Ostali rashodi8.326.8758.326.8754.163.437,5150,00
3811Tekuće donacije u novcu4.163.437,51
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV551.541.642551.541.642144.678.404,8126,23
2202MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE13.27213.272622,144,69
     
A539018NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA13.27213.272622,144,69
     
11Opći prihodi i primici13.27213.272622,144,69
32Materijalni rashodi13.27213.272622,144,69
3238Računalne usluge622,14
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA71.612.54171.612.54111.404.077,9315,92
     
A539161USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA25.055.00025.055.0009.551.784,2538,12
     
11Opći prihodi i primici25.055.00025.055.0009.551.784,2538,12
32Materijalni rashodi6.055.0006.055.0002.542.440,0641,99
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja151.387,15
3238Računalne usluge799.777,98
3239Ostale usluge1.591.274,93
34Financijski rashodi19.000.00019.000.0007.009.344,1936,89
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa7.009.344,19
A539231USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u1.699.1971.699.197187.380,8911,03
11Opći prihodi i primici1.699.1971.699.197187.380,8911,03
34Financijski rashodi1.699.1971.699.197187.380,8911,03
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa187.380,89
A539314VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE500500549,01109,80
11Opći prihodi i primici500500549,01109,80
34Financijski rashodi500500549,01109,80
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi549,01
A557034NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA398.168398.16838.642,549,71
     
11Opći prihodi i primici398.168398.16838.642,549,71
34Financijski rashodi398.168398.16838.642,549,71
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa38.642,54
A767063NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU1.765.2141.765.214630.125,3235,70
     
11Opći prihodi i primici1.765.2141.765.214630.125,3235,70
32Materijalni rashodi1.274.1391.274.139154.721,9512,14
3239Ostale usluge154.721,95
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna491.075491.075475.403,3796,81
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna475.403,37
A767065NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA53.08953.08916,100,03
     
11Opći prihodi i primici53.08953.08916,100,03
34Financijski rashodi53.08953.08916,100,03
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada16,10
     
     
A767073STJECANJE UDJELA39.816.84339.816.843
11Opći prihodi i primici39.816.84339.816.843
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici39.816.84339.816.843
K557049PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM2.360.0002.360.000995.579,8242,19
11Opći prihodi i primici2.360.0002.360.000995.579,8242,19
32Materijalni rashodi2.360.0002.360.000995.579,8242,19
3235Zakupnine i najamnine995.579,82
T818072INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA464.530464.530
     
11Opći prihodi i primici232.265232.265
32Materijalni rashodi232.265232.265
559Ostale refundacije iz sredstava EU232.265232.265
32Materijalni rashodi232.265232.265
2205POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI280.222.649280.222.649133.273.704,7447,56
     
A767071POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE13.272.28113.272.281550.896,504,15
     
     
11Opći prihodi i primici13.272.28113.272.281550.896,504,15
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna13.272.28113.272.281550.896,504,15
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna550.896,50
A818069FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE265.445.617265.445.617132.722.808,2450,00
     
     
11Opći prihodi i primici265.445.617265.445.617132.722.808,2450,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna265.445.617265.445.617132.722.808,2450,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna132.722.808,24
T767074JEDNOKRATNA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE1.504.7511.504.751
     
     
11Opći prihodi i primici1.504.7511.504.751
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.504.7511.504.751
2206UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA199.693.180199.693.180
     
     
A539298UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU113.180113.180
     
11Opći prihodi i primici113.180113.180
34Financijski rashodi113.180113.180
T767069PROVEDBA PROJEKATA199.580.000199.580.000
11Opći prihodi i primici199.580.000199.580.000
35Subvencije28.059.04828.059.048
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna107.385.985107.385.985
38Ostali rashodi20.042.17820.042.178
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine18.037.95918.037.959
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini26.054.83026.054.830
23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ753.044.238753.044.238434.302.513,7557,67
     
2304ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA91.331.79291.331.79285.363.348,8793,47
     
     
A539053UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA91.331.79291.331.79285.363.348,8793,47
     
11Opći prihodi i primici91.331.79291.331.79285.363.348,8793,47
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici91.331.79291.331.79285.363.348,8793,47
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija85.363.348,87
     
2307DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE661.712.446661.712.446348.939.164,8852,73
     
A544023DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a456.961.406456.961.406235.021.661,6251,43
     
     
     
11Opći prihodi i primici456.961.406456.961.406235.021.661,6251,43
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna456.961.406456.961.406235.021.661,6251,43
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU235.021.661,62
     
A767039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a104.466.888104.466.88858.806.212,6256,29
     
     
     
11Opći prihodi i primici104.466.888104.466.88858.806.212,6256,29
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna104.466.888104.466.88858.806.212,6256,29
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU58.806.212,62
     
A767040DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE30.571.99630.571.99616.314.624,0053,36
     
     
     
     
11Opći prihodi i primici30.571.99630.571.99616.314.624,0053,36
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna30.571.99630.571.99616.314.624,0053,36
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU16.314.624,00
     
A818039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE49.654.45649.654.45628.793.546,6357,99
PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA
     
     
11Opći prihodi i primici49.654.45649.654.45628.793.546,6357,99
34Financijski rashodi2.654.4562.654.45694.763,573,57
3433Zatezne kamate94.763,57
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna47.000.00047.000.00028.698.783,0661,06
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU28.698.783,06
     
A818068DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA20.057.70020.057.70010.003.120,0149,87
     
     
11Opći prihodi i primici20.057.70020.057.70010.003.120,0149,87
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna20.057.70020.057.70010.003.120,0149,87
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU10.003.120,01
     
28PRAVOSUĐE6.646.1406.646.1404.163.288,2162,64
2813NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA6.646.1406.646.1404.163.288,2162,64
A539287OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA10.00010.000250,002,50
11Opći prihodi i primici10.00010.000250,002,50
38Ostali rashodi10.00010.000250,002,50
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta250,00
T767060ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU6.636.1406.636.1404.163.038,2162,73
     
11Opći prihodi i primici6.636.1406.636.1404.163.038,2162,73
38Ostali rashodi6.636.1406.636.1404.163.038,2162,73
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta4.163.038,21
32GOSPODARSTVO157.075.609157.075.60926.592.286,8216,93
3210KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU157.075.609157.075.60926.592.286,8216,93
     
A539052JAMSTVENA PRIČUVA48.816.84348.816.8438.633.428,5817,69
11Opći prihodi i primici48.816.84348.816.8438.633.428,5817,69
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna22.272.28122.272.2818.388.068,0837,66
3635Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima8.388.068,08
     
38Ostali rashodi26.544.56226.544.562245.360,500,92
3865Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima245.360,50
     
A544001PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a4.645.2984.645.298
     
     
11Opći prihodi i primici4.645.2984.645.298
35Subvencije4.645.2984.645.298
A544005KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA2.654.4562.654.456
     
     
11Opći prihodi i primici2.654.4562.654.456
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici2.654.4562.654.456
A544011OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND14.599.50914.599.5093.600.000,0024,66
11Opći prihodi i primici14.599.50914.599.5093.600.000,0024,66
35Subvencije14.599.50914.599.5093.600.000,0024,66
3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora3.600.000,00
     
A557046OROČENI DEPOZITI100.000100.000
11Opći prihodi i primici100.000100.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite100.000100.000
A767067ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA6.000.0006.000.000
     
11Opći prihodi i primici6.000.0006.000.000
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici6.000.0006.000.000
A767070FINANCIJSKI INSTRUMENTI – HBOR – NPOO71.338.50971.338.50914.101.798,4019,77
     
581Mehanizam za oporavak i otpornost71.338.50971.338.50914.101.798,4019,77
35Subvencije39.816.84239.816.8429.954.210,6525,00
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.659.035,11
3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora8.295.175,54
     
51Izdaci za dane zajmove i depozite16.590.35116.590.3514.147.587,7525,00
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora4.147.587,75
     
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici14.931.31614.931.316
A767072OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-a6.731.0686.731.068213.275,063,17
     
     
11Opći prihodi i primici6.731.0686.731.068213.275,063,17
34Financijski rashodi442.568442.56895.444,1521,57
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada10.019,26
     
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi85.424,89
38Ostali rashodi6.288.5006.288.500117.830,911,87
3865Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima117.830,91
     
A818051TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA2.189.9262.189.92643.784,782,00
11Opći prihodi i primici2.189.9262.189.92643.784,782,00
32Materijalni rashodi2.189.9262.189.92643.784,782,00
3237Intelektualne i osobne usluge889,67
3296Troškovi sudskih postupaka42.895,11
35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA149.000149.000
     
3506POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE149.000149.000
A539042POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE149.000149.000
11Opći prihodi i primici149.000149.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade149.000149.000
     
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT48.221.77648.221.77624.093.611,2449,96
3913POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA48.221.77648.221.77624.093.611,2449,96
A539026MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH47.423.60847.423.60823.711.803,9850,00
     
11Opći prihodi i primici47.423.60847.423.60823.711.803,9850,00
38Ostali rashodi47.423.60847.423.60823.711.803,9850,00
3811Tekuće donacije u novcu23.711.803,98
A767061NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU798.168798.168381.807,2647,84
     
     
11Opći prihodi i primici798.168798.168381.807,2647,84
38Ostali rashodi798.168798.168381.807,2647,84
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta381.807,26
41MIROVINSKA SIGURNOST13.700.00013.700.000
4104POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA13.700.00013.700.000
     
A539274POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA13.700.00013.700.000
     
11Opći prihodi i primici13.700.00013.700.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.700.00013.700.000
     
42SERVISIRANJE JAVNOG DUGA5.589.260.0155.589.260.0153.046.250.620,2754,50
4201SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA3.865.713.4183.865.713.4181.469.695.071,8938,02
A539099ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU38.462.94338.462.94317.995.824,7446,79
     
     
11Opći prihodi i primici38.462.94338.462.94317.995.824,7446,79
34Financijski rashodi6.766.6776.766.6772.269.408,3433,54
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih2.269.408,34
i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova31.696.26631.696.26615.726.416,4049,62
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru15.726.416,40
     
A539100ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA1.093.143.0671.093.143.067656.992.278,9760,10
     
     
11Opći prihodi i primici1.093.143.0671.093.143.067656.992.278,9760,10
34Financijski rashodi35.869.27535.869.27529.697.253,0882,79
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora29.697.253,08
     
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.057.273.7921.057.273.792627.295.025,8959,33
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora627.295.025,89
     
A539103IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI1.911.538.4401.911.538.440196.722.883,2910,29
11Opći prihodi i primici1.911.538.4401.911.538.440196.722.883,2910,29
34Financijski rashodi411.770.705411.770.705196.722.883,2947,77
3413Kamate za izdane obveznice190.761.635,12
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi5.961.248,17
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire1.499.767.7351.499.767.735
A539105IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI532.574.822532.574.822589.358.637,29110,66
11Opći prihodi i primici532.574.822532.574.822589.358.637,29110,66
34Financijski rashodi2.574.8222.574.8221.779.006,6769,09
3411Kamate za izdane trezorske zapise1.779.006,67
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire530.000.000530.000.000587.579.630,62110,86
5511Izdaci za otplatu za izdane trezorske zapise587.579.630,62
11Opći prihodi i primici2.100.9002.100.9002.101.420,75100,02
34Financijski rashodi30.70530.70531.225,45101,70
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora31.225,45
     
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova2.070.1952.070.1952.070.195,30100,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.070.195,30
     
A767011OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU5.338.5735.338.5732.689.746,8250,38
     
11Opći prihodi i primici5.338.5735.338.5732.689.746,8250,38
34Financijski rashodi335.944335.944188.432,3656,09
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora188.432,36
     
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.002.6295.002.6292.501.314,4650,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.501.314,46
     
A767068ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI9.518.4479.518.447
11Opći prihodi i primici9.518.4479.518.447
51Izdaci za dane zajmove i depozite9.518.4479.518.447
A818009OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU1.080.4461.080.446544.105,6250,36
     
11Opći prihodi i primici1.080.4461.080.446544.105,6250,36
34Financijski rashodi36.25336.25322.009,2660,71
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora22.009,26
     
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.044.1931.044.193522.096,3650,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora522.096,36
     
A818010OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI374.654374.654200.444,5553,50
     
11Opći prihodi i primici374.654374.654200.444,5553,50
34Financijski rashodi50.27850.27838.256,3676,09
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora38.256,36
     
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova324.376324.376162.188,1950,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora162.188,19
     
A818011OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU6.135.5096.135.5093.089.729,8650,36
     
11Opći prihodi i primici6.135.5096.135.5093.089.729,8650,36
34Financijski rashodi357.206357.206200.578,3556,15
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora200.578,35
     
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.778.3035.778.3032.889.151,5150,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.889.151,51
     
A818066ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a265.445.617265.445.617
     
11Opći prihodi i primici265.445.617265.445.617
51Izdaci za dane zajmove i depozite265.445.617265.445.617
4202SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA1.723.546.5971.723.546.5971.576.555.548,3891,47
A539097ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA41.01441.014
11Opći prihodi i primici41.01441.014
34Financijski rashodi3.8483.848
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova37.16637.166
A539098ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA160.100.703160.100.70366.768.345,0041,70
     
11Opći prihodi i primici160.100.703160.100.70366.768.345,0041,70
34Financijski rashodi75.875.48075.875.48026.000.045,1934,27
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada25.663.570,55
     
     
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi336.474,64
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova84.225.22384.225.22340.768.299,8148,40
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija18.824.583,85
     
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU21.943.715,96
     
A539153IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU1.542.486.5291.542.486.5291.501.005.058,9297,31
11Opći prihodi i primici1.542.486.5291.542.486.5291.501.005.058,9297,31
34Financijski rashodi375.080.505375.080.505333.599.035,1088,94
3413Kamate za izdane obveznice317.364.317,51
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi16.234.717,59
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire1.167.406.0241.167.406.0241.167.406.023,82100,00
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu1.167.406.023,82
     
A539164IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI20.158.94820.158.9488.390.766,6141,62
     
11Opći prihodi i primici20.158.94820.158.9488.390.766,6141,62
34Financijski rashodi20.158.94820.158.9488.390.766,6141,62
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi8.390.766,61
A539165POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE759.403759.403391.377,8551,54
     
11Opći prihodi i primici759.403759.403391.377,8551,54
34Financijski rashodi759.403759.403391.377,8551,54
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi391.377,85
43INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE17.665.07417.665.074377.042,182,13
4301PRORAČUNSKA ZALIHA15.000.00015.000.000370.102,482,47
A539019PRORAČUNSKA ZALIHA15.000.00015.000.000370.102,482,47
15Proračunska pričuva15.000.00015.000.000370.102,482,47
34Financijski rashodi2.006,75
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa2.006,75
38Ostali rashodi15.000.00015.000.000368.095,732,45
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta368.095,73
4303OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA2.665.0742.665.0746.939,700,26
     
A539020PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA10.61810.6186.939,7065,36
     
     
     
11Opći prihodi i primici10.61810.6186.939,7065,36
32Materijalni rashodi10.61810.6186.939,7065,36
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.074,07
     
3296Troškovi sudskih postupaka1.865,63
A539025NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA2.654.4562.654.456
     
11Opći prihodi i primici2.654.4562.654.456
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.654.4562.654.456
02510Carinska uprava105.891.930105.891.93041.853.105,7139,52
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici98.618.07998.618.07941.338.000,5141,92
12Sredstva učešća za pomoći1.613.0561.613.05622.068,481,37
31Vlastiti prihodi239.300239.3006.232,542,60
43Ostali prihodi za posebne namjene1.133.7001.133.700360.643,6131,81
51Pomoći EU2.607.3362.607.33647.351,241,82
561Europski socijalni fond (ESF)620.459620.45978.809,3312,70
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)1.050.0001.050.000
575Fondovi za unutarnje poslove10.00010.000
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV105.891.930105.891.93041.853.105,7139,52
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA105.891.930105.891.93041.853.105,7139,52
     
A540000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE71.301.62071.301.62034.064.279,4947,77
     
11Opći prihodi i primici70.116.77070.116.77033.699.468,0248,06
31Rashodi za zaposlene59.269.95059.269.95028.896.691,7848,75
3111Plaće za redovan rad22.800.869,50
3113Plaće za prekovremeni rad749.265,47
3121Ostali rashodi za zaposlene1.100.700,56
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje464.378,48
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.781.477,77
32Materijalni rashodi9.932.1709.932.1704.166.355,8141,95
3211Službena putovanja226.045,07
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.629.035,31
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika6.325,31
3214Ostale naknade troškova zaposlenima29.077,26
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi365.976,92
3223Energija501.393,96
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje7.314,15
     
3225Sitni inventar i auto gume17.744,29
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća159.876,04
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza79.433,94
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja344.751,41
3233Usluge promidžbe i informiranja18.728,55
3234Komunalne usluge121.803,88
3235Zakupnine i najamnine241.300,11
3236Zdravstvene i veterinarske usluge14.606,07
3237Intelektualne i osobne usluge49.943,20
3239Ostale usluge250.028,16
3292Premije osiguranja33.850,63
3293Reprezentacija4.646,68
3295Pristojbe i naknade64.474,87
34Financijski rashodi4.6504.650572,5912,31
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa572,59
38Ostali rashodi910.000910.000635.847,8469,87
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta635.847,84
31Vlastiti prihodi18.00018.0004.167,8623,15
32Materijalni rashodi18.00018.0004.167,8623,15
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.167,86
43Ostali prihodi za posebne namjene1.133.7001.133.700360.643,6131,81
32Materijalni rashodi1.133.7001.133.700360.643,6131,81
3239Ostale usluge356.321,95
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.321,66
     
51Pomoći EU33.15033.150
32Materijalni rashodi33.15033.150
A540005ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE24.725.00924.725.0097.026.066,1828,42
     
11Opći prihodi i primici24.725.00924.725.0097.026.066,1828,42
32Materijalni rashodi21.531.84421.531.8446.672.408,9130,99
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza485.908,39
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja25.997,47
3235Zakupnine i najamnine484.426,93
3238Računalne usluge5.676.076,12
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.083.1501.083.150186.144,3817,19
4123Licence186.144,38
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.110.0152.110.015167.512,897,94
4221Uredska oprema i namještaj167.257,98
4223Oprema za održavanje i zaštitu254,91
A540036CUSTOMS 202061.15061.1508.626,0014,11
51Pomoći EU61.15061.1508.626,0014,11
32Materijalni rashodi61.15061.1508.626,0014,11
3211Službena putovanja8.626,00
A540040OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.653.065653.06592.716,8514,20
     
12Sredstva učešća za pomoći32.60632.60613.907,5242,65
31Rashodi za zaposlene4.1504.150
32Materijalni rashodi28.45628.45613.907,5248,87
3233Usluge promidžbe i informiranja1.845,51
3238Računalne usluge10.999,40
3293Reprezentacija1.062,61
561Europski socijalni fond (ESF)620.459620.45978.809,3312,70
31Rashodi za zaposlene42.00042.000
32Materijalni rashodi578.459578.45978.809,3313,62
3233Usluge promidžbe i informiranja10.457,89
3238Računalne usluge62.329,95
3293Reprezentacija6.021,49
A540048OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.1.326.8001.326.800
     
12Sredstva učešća za pomoći276.800276.800
32Materijalni rashodi73.80073.800
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine203.000203.000
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)1.050.0001.050.000
32Materijalni rashodi350.000350.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine700.000700.000
K310009MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE3.103.2503.103.250485.199,3015,64
     
11Opći prihodi i primici3.081.4503.081.450485.199,3015,75
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.129.4002.129.400412.333,2319,36
4221Uredska oprema i namještaj46.651,45
4223Oprema za održavanje i zaštitu43.357,85
4225Instrumenti, uređaji i strojevi322.323,93
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini952.050952.05072.866,077,65
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima72.866,07
31Vlastiti prihodi13.50013.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.50013.500
51Pomoći EU8.3008.300
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.3008.300
K540034OBNOVA VOZNOG PARKA1.035.6501.035.650129.331,6912,49
11Opći prihodi i primici694.850694.850127.267,0118,32
34Financijski rashodi2.4002.400832,0134,67
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora832,01
     
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine692.450692.450126.435,0018,26
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu126.435,00
31Vlastiti prihodi207.800207.8002.064,680,99
34Financijski rashodi700700102,2614,61
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora102,26
     
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine207.100207.1001.962,420,95
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.962,42
51Pomoći EU133.000133.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine133.000133.000
K540047FOND ZA CARINSKU OPREMU3.598.6503.598.65022.669,280,63
12Sredstva učešća za pomoći1.293.6501.293.6508.160,960,63
32Materijalni rashodi129.150129.1508.160,966,32
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja8.160,96
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.164.5001.164.500
51Pomoći EU2.305.0002.305.00014.508,320,63
32Materijalni rashodi230.000230.00014.508,326,31
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja14.508,32
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.075.0002.075.000
K540049PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021. – 2027.20.00020.000
     
12Sredstva učešća za pomoći10.00010.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.00010.000
575Fondovi za unutarnje poslove10.00010.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.00010.000
T540037TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ1.3501.350
51Pomoći EU1.3501.350
32Materijalni rashodi1.3501.350
T540044CELBET II15.91015.91014.461,8290,90
51Pomoći EU15.91015.91014.461,8290,90
32Materijalni rashodi15.91015.91014.461,8290,90
3211Službena putovanja14.461,82
T540046PROGRAM HORIZON 2020 – ENTRANCE49.47649.4769.755,1019,72
51Pomoći EU49.47649.4769.755,1019,72
31Rashodi za zaposlene9.9709.970
32Materijalni rashodi16.40616.4069.755,1059,46
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.755,10
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine23.10023.100
02515Porezna uprava189.754.240189.754.24070.846.760,5437,34
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici156.839.409156.839.40966.255.672,2542,24
12Sredstva učešća za pomoći307.495307.4957.657,912,49
31Vlastiti prihodi185.812185.812
43Ostali prihodi za posebne namjene2.442.1002.442.100844.870,9834,60
51Pomoći EU152.631152.63163.080,4941,33
561Europski socijalni fond (ESF)1.742.2581.742.25843.394,952,49
581Mehanizam za oporavak i otpornost28.084.53528.084.5353.632.083,9612,93
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV189.754.240189.754.24070.846.760,5437,34
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA189.754.240189.754.24070.846.760,5437,34
     
A541000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE104.403.349104.403.34949.731.911,1547,63
     
11Opći prihodi i primici104.084.815104.084.81549.072.388,9647,15
31Rashodi za zaposlene84.043.41484.043.41440.441.075,3948,12
3111Plaće za redovan rad32.892.292,49
3113Plaće za prekovremeni rad607.469,33
3121Ostali rashodi za zaposlene1.573.277,87
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje5.368.035,70
32Materijalni rashodi19.880.80819.880.8088.577.803,0243,15
3211Službena putovanja172.566,44
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.155.745,68
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika55.045,98
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.254.526,25
3223Energija943.556,86
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje4.579,59
     
3225Sitni inventar i auto gume5.832,15
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća5.017,08
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.707.010,24
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja654.017,86
3233Usluge promidžbe i informiranja13.801,11
3234Komunalne usluge285.696,55
3235Zakupnine i najamnine625.286,70
3236Zdravstvene i veterinarske usluge3.369,25
3237Intelektualne i osobne usluge82.929,18
3239Ostale usluge1.444.514,94
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa23.873,56
3292Premije osiguranja3.938,28
3293Reprezentacija3.869,38
3294Članarine i norme70.783,73
3295Pristojbe i naknade35.630,68
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja26.211,53
      
34Financijski rashodi25.21625.2165.664,7922,47
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa314,86
3433Zatezne kamate5.349,93
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade132.723132.72347.845,7636,05
     
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu47.845,76
38Ostali rashodi2.6542.654
31Vlastiti prihodi185.812185.812
32Materijalni rashodi185.812185.812
43Ostali prihodi za posebne namjene132.722132.722659.522,19496,92
32Materijalni rashodi66.36166.3617.933,5311,96
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa7.933,53
34Financijski rashodi66.36166.361651.588,66981,88
3433Zatezne kamate651.588,66
A541015HUMANITARNE POMOĆI6.6366.6362.500,0037,67
43Ostali prihodi za posebne namjene6.6366.6362.500,0037,67
38Ostali rashodi6.6366.6362.500,0037,67
3811Tekuće donacije u novcu2.500,00
A541018TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA796.337796.33783.116,2710,44
11Opći prihodi i primici796.337796.33783.116,2710,44
32Materijalni rashodi796.337796.33783.116,2710,44
3239Ostale usluge83.116,27
A541023ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA796.337796.337508.125,4663,81
     
11Opći prihodi i primici796.337796.337508.125,4663,81
32Materijalni rashodi796.337796.337508.125,4663,81
3296Troškovi sudskih postupaka508.125,46
A541024IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013152.631152.63163.080,4941,33
     
     
51Pomoći EU152.631152.63163.080,4941,33
32Materijalni rashodi152.631152.63163.080,4941,33
3211