Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu

NN 136/2023 (13.11.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1857

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu

Klasa: 400-06/23-01/25

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA2.202.848.529,165.066.584.1592.463.902.842,94111,8548,63
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE100.083,61265.00068.096,5768,0425,70
 
UKUPNI PRIHODI2.202.948.612,775.066.849.1592.463.970.939,51111,8548,63
3RASHODI POSLOVANJA2.169.055.715,544.934.460.9852.368.875.541,10109,2148,01
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.896.307,3924.834.0004.545.701,57239,7118,30
 
UKUPNI RASHODI2.170.952.022,934.959.294.9852.373.421.242,67109,3347,86
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK31.996.589,84107.554.17490.549.696,84283,0084,19

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA0,0000,00 
 
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA518.656,31107.554.17410.011.537,511930,289,31
 
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA-518.656,31-107.554.174-10.011.537,511930,289,31
 
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE139.027.635,54162.666.040162.666.039,79117,00100,00
 
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-170.505.569,07-162.666.040-243.204.199,12142,64149,51
 
NETO FINANCIRANJE-31.996.589,84-107.554.174-90.549.696,84283,0084,19
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,0000,00 
 

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
UKUPNI PRIHODI2.202.948.612,775.066.849.1592.463.970.939,51111,8548,63
6PRIHODI POSLOVANJA2.202.848.529,165.066.584.1592.463.902.842,94111,8548,63
62Doprinosi1.687.158.173,603.972.087.5791.910.656.216,16113,2548,10
621Doprinosi za zdravstveno osiguranje1.687.158.173,601.910.656.216,16113,25
6211Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.686.437.396,771.909.936.141,88113,25
6212Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu720.776,83720.074,2899,90
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna349.874.402,15723.666.580355.338.371,62101,5649,10
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU382,117.901,512067,86
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU382,117.901,512067,86
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima349.768.840,80355.284.786,00101,58
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima349.768.840,80355.284.786,00101,58
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava105.179,2445.684,1143,43
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava105.179,2445.684,1143,43
64Prihodi od imovine540.144,131.407.0002.506.125,37463,97178,12
641Prihodi od financijske imovine510.072,462.481.146,29486,43
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju5,972.123.389,0635567655,95
6414Prihodi od zateznih kamata412.028,80336.270,0581,61
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule98.037,6921.487,1821,92
642Prihodi od nefinancijske imovine30.071,6724.979,0883,07
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine30.071,6724.979,0883,07
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada165.126.922,69369.102.000195.238.051,76118,2452,90
652Prihodi po posebnim propisima165.126.922,69195.238.051,76118,24
6526Ostali nespomenuti prihodi165.126.922,69195.238.051,76118,24
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima135.099,34279.000134.325,4399,4348,15
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga135.099,34134.325,4399,43
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe2.555,843.916,54153,24
6615Prihodi od pruženih usluga132.543,50130.408,8998,39
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi13.787,2542.00029.752,60215,8070,84
681Kazne i upravne mjere13.787,2529.586,51214,59
6819Ostale kazne13.787,2529.586,51214,59
683Ostali prihodi166,09
6831Ostali prihodi166,09
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE100.083,61265.00068.096,5768,0425,70
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine100.083,61265.00068.096,5768,0425,70
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata98.968,7468.096,5768,81
7211Stambeni objekti82.097,5568.096,5782,95
7212Poslovni objekti16.871,19
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava1.114,87
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.114,87


BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
UKUPNI RASHODI2.170.952.022,934.959.294.9852.373.421.242,67109,3347,86
3RASHODI POSLOVANJA2.169.055.715,544.934.460.9852.368.875.541,10109,2148,01
31Rashodi za zaposlene20.173.802,5045.839.74722.967.413,21113,8550,10
311Plaće (Bruto)16.827.636,2019.071.686,65113,34
3111Plaće za redovan rad14.652.421,5216.581.708,44113,17
3113Plaće za prekovremeni rad89.129,73141.295,23158,53
3114Plaće za posebne uvjete rada2.086.084,952.348.682,98112,59
312Ostali rashodi za zaposlene731.525,51947.057,71129,46
3121Ostali rashodi za zaposlene731.525,51947.057,71129,46
313Doprinosi na plaće2.614.640,792.948.668,85112,78
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.610.953,882.947.890,86112,90
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3.686,91777,9921,10
32Materijalni rashodi6.017.546,4617.483.2756.274.551,66104,2735,89
321Naknade troškova zaposlenima638.800,84751.878,82117,70
3211Službena putovanja17.160,9248.575,81283,06
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život598.600,83677.697,00113,21
3213Stručno usavršavanje zaposlenika15.991,5111.003,2668,81
3214Ostale naknade troškova zaposlenima7.047,5814.602,75207,20
322Rashodi za materijal i energiju1.315.928,991.244.812,4494,60
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi413.410,45536.542,86129,78
3222Materijal i sirovine114,49
3223Energija834.664,94642.646,1376,99
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje29.631,1628.064,6094,71
3225Sitni inventar i auto gume22.060,3924.854,79112,67
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća16.162,0512.589,5777,90
323Rashodi za usluge3.734.965,413.941.331,21105,53
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.138.604,151.301.896,89114,34
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja670.170,55747.719,29111,57
3233Usluge promidžbe i informiranja71.048,9081.106,15114,16
3234Komunalne usluge225.503,09216.960,2096,21
3235Zakupnine i najamnine734.390,34552.464,9375,23
3236Zdravstvene i veterinarske usluge116.952,827.972,706,82
3237Intelektualne i osobne usluge164.152,23202.313,45123,25
3238Računalne usluge386.911,67569.110,16147,09
3239Ostale usluge227.231,66261.787,44115,21
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja327.851,22336.529,19102,65
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično49.609,1349.544,8699,87
3292Premije osiguranja16.698,1216.204,9797,05
3293Reprezentacija2.285,095.086,44222,59
3294Članarine i norme414,10345,0083,31
3295Pristojbe i naknade70.477,1361.332,5587,02
3296Troškovi sudskih postupaka171.783,27173.855,99101,21
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja16.584,3830.159,38181,85
34Financijski rashodi1.574.683,652.802.0001.196.799,1376,0042,71
343Ostali financijski rashodi1.574.683,651.196.799,1376,00
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.193.070,81972.985,0981,55
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule293.374,21189.068,1364,45
3433Zatezne kamate84.255,6234.456,0340,89
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi3.983,01289,887,28
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna8.345.959,6514.622.00062.277.922,42746,20425,92
363Pomoći unutar općeg proračuna8.345.959,6562.277.922,42746,20
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna8.345.959,6562.277.922,42746,20
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.132.621.641,404.853.134.7632.275.938.296,37106,7246,90
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja2.132.614.036,382.275.938.240,31106,72
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora218.613.201,54228.118.347,62104,35
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora569.852.043,67614.991.182,82107,92
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru1.344.148.791,171.432.828.709,87106,60
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna7.605,0256,060,74
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu7.605,0256,060,74
38Ostali rashodi322.081,88579.200220.558,3168,4838,08
381Tekuće donacije3.700,00
3811Tekuće donacije u novcu3.700,00
383Kazne, penali i naknade štete320.091,04216.858,3167,75
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama319.427,43212.993,9466,68
3835Ostale kazne663,613.864,37582,33
386Kapitalne pomoći1.990,84
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora1.990,84
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.896.307,3924.834.0004.545.701,57239,7118,30
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine612,52265.00094.035,2715352,2035,49
412Nematerijalna imovina612,5294.035,2715352,20
4124Ostala prava612,5294.035,2715352,20
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.377.644,9721.516.0004.406.457,11319,8520,48
421Građevinski objekti99.031,5213.048,1013,18
4212Poslovni objekti99.031,5213.048,1013,18
422Postrojenja i oprema1.187.038,43281.717,7223,73
4221Uredska oprema i namještaj1.165.579,67270.453,1023,20
4222Komunikacijska oprema125,95
4223Oprema za održavanje i zaštitu16.176,263.473,5521,47
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene5.156,557.791,07151,09
423Prijevozna sredstva30.430,95161.808,98531,73
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu30.430,95161.808,98531,73
426Nematerijalna proizvedena imovina61.144,073.949.882,316459,96
4262Ulaganja u računalne programe61.144,073.949.882,316459,96
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini518.049,903.053.00045.209,198,731,48
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima518.049,9045.209,198,73
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima518.049,9045.209,198,73


RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
REBALANS
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA518.656,31107.554.17410.011.537,511930,289,31
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova518.656,31107.554.17410.011.537,511930,289,31
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti518.656,3110.011.537,511930,28
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna518.656,3110.011.537,511930,28

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVREBALANS
2023.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2023.
INDEKS
1234=3/2*100
006HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE5.066.849.1592.383.432.780,1847,04
     
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI4.859.953.7942.276.342.426,8746,84
     
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA684.614.000332.858.137,2548,62
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.914.0002.237.377,1857,16
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna2.237.377,18
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade680.700.000330.620.760,0748,57
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora149.951.311,90
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru180.669.448,17
     
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE660.706.000310.279.484,6146,96
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade660.706.000310.279.484,6146,96
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora301.357.848,83
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru8.921.635,78
     
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA164.541.00065.492.457,5939,80
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade164.541.00065.492.457,5939,80
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora64.994.710,23
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru497.747,36
     
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.868.941.000946.299.118,3650,63
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.291.00059.397.304,59639,30
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna59.397.304,59
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.859.650.000886.901.813,7747,69
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora11.308.921,54
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru875.592.892,23
     
A600004SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA195.275.00077.771.672,9839,83
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.417.000643.240,6545,39
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna643.240,65
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade193.858.00077.128.432,3339,79
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora35.593.353,18
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru41.535.079,15
     
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI368.500.000179.873.264,3148,81
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade368.500.000179.873.264,3148,81
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora9.528.545,72
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru170.344.718,59
     
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA206.335.00065.538.781,7731,76
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade206.335.00065.538.781,7731,76
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora13.739.538,49
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora7.149.941,72
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru44.649.301,56
A600007LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ78.479.00040.518.935,9351,63
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade78.479.00040.518.935,9351,63
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora160.304,58
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora12.997.944,93
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru27.360.686,42
     
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM54.934.85725.969.412,3647,27
31Rashodi za zaposlene39.976.65719.916.324,6849,82
3111Plaće za redovan rad14.380.477,99
3113Plaće za prekovremeni rad122.785,55
3114Plaće za posebne uvjete rada2.040.413,19
3121Ostali rashodi za zaposlene822.279,15
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.549.590,81
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti777,99
32Materijalni rashodi13.705.0005.451.592,9839,78
3211Službena putovanja45.161,61
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život588.889,86
3213Stručno usavršavanje zaposlenika11.003,26
3214Ostale naknade troškova zaposlenima14.602,75
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi490.104,89
3222Materijal i sirovine114,49
3223Energija642.646,13
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje28.064,60
3225Sitni inventar i auto gume24.854,79
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća12.589,57
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza729.859,32
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja747.719,29
3233Usluge promidžbe i informiranja75.193,97
3234Komunalne usluge216.958,41
3235Zakupnine i najamnine552.464,93
3236Zdravstvene i veterinarske usluge7.972,70
3237Intelektualne i osobne usluge181.073,05
3238Računalne usluge564.281,18
3239Ostale usluge235.432,07
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično49.544,86
3292Premije osiguranja16.204,97
3293Reprezentacija5.086,44
3294Članarine i norme345,00
3295Pristojbe i naknade8.971,06
3296Troškovi sudskih postupaka173.638,54
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja28.815,24
34Financijski rashodi1.207.000597.574,2749,51
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa373.853,58
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule189.068,12
3433Zatezne kamate34.387,12
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi265,45
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade46.00056,060,12
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu56,06
38Ostali rashodi2003.864,371932,19
3835Ostale kazne3.864,37
     
A600009NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD218.810.763102.361.499,5046,78
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade218.810.763102.361.499,5046,78
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora102.361.499,50
A600010NAKNADE BRANITELJIMA1.725.000716.980,1241,56
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.725.000716.980,1241,56
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora716.980,12
     
A600011NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST168.058.00081.909.351,0348,74
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade168.058.00081.909.351,0348,74
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora81.909.351,03
     
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA24.663.00013.369.547,7754,21
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade24.663.00013.369.547,7754,21
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora13.369.547,77
     
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE505.000217.231,8043,02
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade505.000217.231,8043,02
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora217.231,80
     
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE4.818.0002.030.272,1942,14
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.818.0002.030.272,1942,14
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.030.272,19
     
A600015SPECIJALIZACIJE13.0004.589,7635,31
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.0004.589,7635,31
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora4.589,76
     
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA14.238.0007.288.041,8751,19
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade14.238.0007.288.041,8751,19
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora750.479,49
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora4.095.501,75
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru2.442.060,63
     
A600017NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI24.068.00012.858.552,8953,43
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade24.068.00012.858.552,8953,43
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora12.858.552,89
     
A600018NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI566.000212.993,9437,63
38Ostali rashodi566.000212.993,9437,63
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama212.993,94
     
A600036POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA107.554.17410.011.537,519,31
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova107.554.17410.011.537,519,31
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna10.011.537,51
     
K600000ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
12.609.000760.563,336,03
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine265.00094.035,2735,49
4124Ostala prava94.035,27
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.291.000621.318,876,69
4212Poslovni objekti13.048,10
4221Uredska oprema i namještaj270.453,10
4223Oprema za održavanje i zaštitu3.473,55
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene7.791,07
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu161.808,98
4262Ulaganja u računalne programe164.744,07
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini3.053.00045.209,191,48
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima45.209,19
     
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE193.797.500103.222.852,3653,26
     
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA183.421.00098.828.243,0053,88
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade183.421.00098.828.243,0053,88
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora18.013.103,02
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru80.815.139,98
     
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM
ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM
10.322.5004.390.926,3042,54
31Rashodi za zaposlene5.862.5002.968.289,4050,63
3111Plaće za redovan rad2.130.851,19
3113Plaće za prekovremeni rad18.509,68
3114Plaće za posebne uvjete rada308.269,79
3121Ostali rashodi za zaposlene124.778,56
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje385.880,18
32Materijalni rashodi2.852.000819.712,0428,74
3211Službena putovanja167,56
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život88.807,14
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi46.437,97
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza572.037,57
3233Usluge promidžbe i informiranja5.912,18
3234Komunalne usluge1,79
3237Intelektualne i osobne usluge21.240,40
3238Računalne usluge4.828,98
3239Ostale usluge26.355,37
3295Pristojbe i naknade52.361,49
3296Troškovi sudskih postupaka217,45
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.344,14
34Financijski rashodi1.595.000599.224,8637,57
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa599.131,51
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule0,01
3433Zatezne kamate68,91
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi24,43
38Ostali rashodi13.0003.700,0028,46
3811Tekuće donacije u novcu3.700,00
     
K600001ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA54.0003.683,066,82
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine54.0003.683,066,82
4262Ulaganja u računalne programe3.683,06
     
6002PROJEKTI EU13.097.8653.867.500,9529,53
     
A600021CEF – EHEALTH275274,7499,91
32Materijalni rashodi275274,7499,91
3211Službena putovanja274,74
     
A600022E-HZZO – IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA9.547.5903.860.700,2440,44
31Rashodi za zaposlene59079.245,0613431,37
3111Plaće za redovan rad67.358,30
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje11.886,76
32Materijalni rashodi93.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.454.0003.781.455,1840,00
4262Ulaganja u računalne programe3.781.455,18
A600023E-LIJEKOVI – INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA1.631.0003.554,070,22
31Rashodi za zaposlene3.554,07
3111Plaće za redovan rad3.020,96
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje533,11
32Materijalni rashodi78.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.553.000
     
A600024HR DRG – UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA1.917.000
32Materijalni rashodi753.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.164.000
     
A600035TEHDAS JOINT ACTION2.0002.971,90148,60
32Materijalni rashodi2.0002.971,90148,60
3211Službena putovanja2.971,90