Pravilnik o Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu

NN 138/2023 (17.11.2023.), Pravilnik o Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

1879

Na temelju članka 64. stavka 5. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22), ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O NACIONALNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU U SPORTU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način unošenja i pristupa podacima Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, detaljnija razrada sadržaja te vrsta i oblik informacija koje se prikupljaju.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Nacionalni informacijski sustav u sportu predstavlja skup međusobno povezanih elektroničkih registara, evidencija i drugih važnih podataka za sustav sporta Republike Hrvatske.

(2) Sastavni dio Nacionalnog informacijskog sustava u sportu iz stavka 1. ovoga članka čine:

– sustav za zaprimanje obrazaca na javne pozive i natječaje i upise u evidencije i registre

– sustav za objavljivanje javnih podataka i e-usluga.

(3) Za upravljanje Nacionalnim informacijskim sustavom u sportu nadležno je tijelo državne uprave nadležno za sport koje brine o njegovom korištenju i funkcioniranju u skladu s odredbama propisa o državnoj informacijskoj infrastrukturi, propisima zaštite podataka te zaštite osobnih podataka.

Članak 4.

(1) Podatke koje sadrži Nacionalni informacijski sustav u sportu prikuplja, unosi u sustav i ažurira administrator sustava i korisnik sustava.

(2) Administrator sustava iz stavka 1. ovoga članka je tijelo državne uprave nadležno za sport.

(3) Korisnik sustava iz stavka 1. ovoga članka je pravna osoba u sustavu sporta i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Korisnik iz stavka 3. ovoga članka ostvaruje pristup u evidencije i registre Nacionalnog informacijskog sustava u sportu iz svoje nadležnosti podnošenjem zahtjeva za izdavanje korisničkog računa tijelu državne uprave nadležnom za sport na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog I).

(5) Podnositelj zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka je osoba ovlaštena za zastupanje u pravnoj osobi u sustavu sporta i jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(6) Izdavanjem korisničkih računa dodjeljuju se prava pristupa u evidencije i registre Nacionalnog informacijskog sustava u sportu radi izvršenja obveza unosa i ažuriranja podataka u skladu s odredbama Zakona o sportu (u daljnjem tekstu: Zakon).

(7) Korisnik i administrator sustava dužni su u roku od 30 dana unijeti sve promjene podataka u Nacionalni informacijski sustav u sportu iz svoje nadležnosti.

(8) Korisnik, kojemu je dodijeljeno pravo pristupa za unos i ažuriranje podataka, odgovoran je za pravovremenost i točnost unesenih podataka.

(9) Podnositelj zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka dužan je obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za sport ako dođe do bilo kakve promjene vezane uz korisnike kojima je izdan korisnički račun.

(10) Za identifikaciju i autentifikaciju korisnika može se koristi Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS).

(11) Korisnici sustava za zaprimanje obrazaca na javne pozive i natječaje i upise u evidencije i registre iz članka 3. stavka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika pristupaju putem korisničkog imena i lozinke koje si izrađuju sami prilikom prve prijave u navedeni sustav.

Članak 5.

(1) Skup podataka u Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu sastoji se od unosa i ažuriranja podataka, povezivanja, i integracije podataka iz službenih registara i baza podataka u sustavu sporta te registara, evidencija i baza podataka koje vode pravne i osobe u sustavu sporta i druga javnopravna tijela.

(2) Podaci koji se vode u Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu, a sastavni su dio službenih registara i baza podataka s kojima je Nacionalni informacijski sustav u sportu povezan, povlače se iz službenih registara i baza podataka.

(3) Korisnik sustava koji raspolaže podatcima iz Nacionalnog informacijskog sustava u sportu dužan je postupati s podatcima sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(4) Svaka promjena podataka u Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu ostaje trajno zapisana s datumom i vremenom te identifikacijskim brojem ovlaštenog korisnika koji je unio promjenu.

II. EVIDENCIJA SPORTAŠA

Članak 6.

(1) Evidencija sportaša sastoji se od podataka o aktivnim sportašima u Republici Hrvatskoj kao i povijesnih podataka o aktivnom bavljenju pojedinim sportom za svakog sportaša od prvog unosa podataka.

(2) Podaci koji se upisuju i vode u Evidenciji sportaša su:

– osobni identifikacijski broj sportaša

– ime i prezime

– spol

– prezime prije zaključenja braka ili druge promjene

– datum i mjesto rođenja

– država rođenja

– prebivalište

– osobni identifikacijski broj sportskog kluba u sklopu kojeg se osoba bavi pojedinim sportom

– naziv sportskog kluba u sklopu kojeg se osoba bavi pojedinim sportom

– sjedište sportskog kluba u sklopu kojeg se osoba bavi pojedinim sportom

– registarski broj upisa u Evidenciju sportaša

– datum registracije

– datum prestanka registracije

– sport/sportska grana

– ostali podatci koji su potrebni za izradu strateških dokumenata iz područja sporta.

(3) U Evidenciju sportaša pohranjuje se fotografija sportaša.

III. REGISTAR KATEGORIZIRANIH SPORTAŠA

Članak 7.

(1) Registar kategoriziranih sportaša sastoji se od podataka o svim kategoriziranim sportašima u Republici Hrvatskoj kao i povijesnih podataka za svakog kategoriziranog sportaša od prvog unosa podataka.

(2) Podaci koji se upisuju i vode u Registru kategoriziranih sportaša su:

– osobni identifikacijski broj sportaša

– ime i prezime sportaša

– kategorija

– datum izdavanja rješenja

– brojčana oznaka rješenja o kategorizaciji

– krovno sportsko udruženje koje je izdalo rješenje

– datum početka važenja rješenja o kategorizaciji

– datum prestanka važenja rješenja o kategorizaciji

– sport/sportska grana

– rezultat na temelju kojega je izdano rješenje o kategorizaciji.

(3) U Registar kategoriziranih sportaša pohranjuje se:

– rješenje o kategorizaciji

– rješenje o ukidanju kategorizacije.

IV. REGISTAR STRUČNIH KADROVA

Članak 8.

(1) Registar stručnih kadrova sastoji se od podataka o svim osobama koje obavljaju stručne poslove u sportu (instruktori i treneri) kao i povijesnih podataka o obavljanju stručnih poslova u sportu za pojedinu osobu od prvog unosa podataka.

(2) Podaci koji se upisuju i vode u Registru stručnih kadrova su:

– osobni identifikacijski broj osobe koja obavlja stručne poslove u sportu

– ime i prezime

– spol

– prezime prije zaključenja braka ili druge promjene

– datum i mjesto rođenja

– država rođenja

– prebivalište

– stručni posao

– stručna/obrazovna kvalifikacija

– datum izdavanja licence

– datum isteka licence

– pravna osoba iz Evidencije pravnih osoba u sportu za koju obavlja poslove

– datum početka obavljanja stručnog posla u sportu u pravnoj osobi

– datum prestanka obavljanja stručnog posla u sportu u pravnoj osobi

– sport/sportska grana

– ostale podatke koji su potrebni za izradu strateških dokumenata iz područja sporta.

(3) U Registar stručnih kadrova u sportu pohranjuje se fotografija instruktora odnosno trenera.

V. EVIDENCIJA PRAVNIH OSOBA U SPORTU

Članak 9.

(1) Evidencija pravnih osoba u sportu sastoji se od podataka o svim pravnim osobama u sportu kao i povijesnih podataka o pravnim osobama u sportu od prvog unosa podataka.

(2) Podaci koji se upisuju i vode u Evidenciji pravnih osoba u sportu su podaci o:

– sportskim klubovima

– udrugama sportske rekreacije

– sportskim zajednicama

– sportskim savezima

– krovnim sportskim udruženjima

– fitnes centrima i

– ostalim pravnim osobama registriranim za obavljanje sportskih djelatnosti.

(3) Podaci koji se upisuju i vode u Evidenciji pravnih osoba u sportu su:

– osobni identifikacijski broj pravne osobe

– naziv pravne osobe

– skraćeni naziv pravne osobe

– sjedište pravne osobe

– broj i datum rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske ili Sudski registar

– oblik pravne osobe

– broj pod kojim su pravne osobe upisane u Evidenciju pravnih osoba u sportu

– sport/sportska grana

– sportska djelatnost

– datum upisa u Evidenciju pravnih osoba u sportu

– datum početka članstva u savezu

– datum prestanka članstva u savezu

– ostale podatke koji su potrebni za izradu strateških dokumenata iz područja sporta.

VI. EVIDENCIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA

Članak 10.

(1) Evidencija sportskih građevina sastoji se od podataka o svim sportskim građevinama u Republici Hrvatskoj, uključujući i sportske dvorane i igrališta u odgojno-obrazovnim ustanovama.

(2) Podaci koji se upisuju i vode u Evidenciji sportskih građevina su:

– naziv sportske građevine

– općina/grad, županija

– adresa (mjesto s poštanskim brojem, ulica i kućni broj)

– osobni identifikacijski broj vlasnika sportske građevine

– naziv vlasnika

– adresa vlasnika sportske građevine (mjesto s poštanskim brojem, ulica i kućni broj)

– kontakt podaci vlasnika sportske građevine (broj telefona, mobitela, adresa elektroničke pošte)

– mrežna stranica

– udio vlasništva

– pravna osoba koja upravlja sportskom građevinom (jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova, trgovačko društvo, sportska udruga i ostalo)

– osobni identifikacijski broj upravitelja

– naziv upravitelja

– katastarska općina

– broj katastarske čestice

– broj zemljišnoknjižnog uloška

– broj posjedovnog lista

– geokoordinate (dužina, širina)

– energetski razred sportske građevine

– godina izgradnje sportske građevine

– ukupna površina sportske građevine – GBP

– pristup borilištu osobama s invaliditetom

– pristup gledalištu osobama s invaliditetom

– broj parkirnih mjesta (osobna vozila, autobusi)

– datum upisa u evidenciju sportskih građevina

– status sportske građevine

– tip sportske građevine (otvorena, zatvorena)

– podloga u/na sportskoj građevini

– broj sjedećih mjesta (natkrivenih, nenatkrivenih)

– zastupljeni sportovi u/na sportskoj građevini

– korisnici građevine

– najviša razina natjecanja koje se može održavati u/na sportskoj građevini

– ostali sadržaji

– komunalna infrastruktura

– važeći akt/i za rekonstrukciju/građenje

– brojčana oznaka i datum akta

– mjesto izdavanja akta

– ostale podatke koji su potrebni za izradu strateških dokumenata iz područja sporta.

(3) U Evidenciju sportskih građevina pohranjuje se:

– fotografije

– dozvole/važeći akti za rekonstrukciju/građenje

– vlasnički list.

VII. EVIDENCIJA SPORTSKIH NATJECANJA I REZULTATA

Članak 11.

(1) Evidencija sportskih natjecanja i rezultata sastoji se podataka o plasmanu sportaša kao i povijesnih podataka o plasmanu od prvog unosa podataka, na sljedećim natjecanjima:

– olimpijske igre

– svjetska prvenstva

– europska prvenstva

– mediteranske igre

– kupovi

– turniri

– domaća natjecanja nacionalne razine

– akademska natjecanja

– školska natjecanja.

(2) Podaci koji se upisuju i vode u Evidenciji sportskih natjecanja i rezultata su:

– osobni identifikacijski broj pravne osobe iz sustava sporta koja upisuje rezultat

– naziv prijavitelja

– naziv organizatora natjecanja

– naziv natjecanja

– vrsta natjecanja

– datum početka natjecanja

– datum završetka natjecanja

– mjesto održavanja natjecanja

– država održavanja natjecanja

– sport/sportska grana/sportska disciplina

– učestalost održavanja natjecanja

– osobni identifikacijski broj sportaša koji je ostvario plasman/rezultat

– osobni identifikacijski broj trenera/izbornika koji je zaslužan za ostvarivanje plasmana/rezultata

– tip ekipe

– naziv ekipe (ako je ekipno)

– osobni identifikacijski broj pravne osobe iz Evidencije pravnih osoba u sportu koja je ostvarila plasman/rezultat

– naziv pravne osobe iz Evidencije pravnih osoba u sportu koja je ostvarila plasman/rezultat

– dobna kategorija

– plasman

– plasman do

– rezultat

– rekord

– broj sportaša u disciplini

– broj kontinenata na natjecanju

– broj država na natjecanju

– broj mečeva na natjecanju

– broj pobjeda na natjecanju

– ostale podatke koji su potrebni za izradu strateških dokumenata iz područja sporta.

VIII. REGISTAR SAMOSTALNE SPORTSKE DJELATNOSTI

Članak 12.

(1) Registar samostalne sportske djelatnosti sastoji se od evidencije svih osoba koje obavljaju samostalnu sportsku djelatnost u Republici Hrvatskoj i povijesnih podataka o obavljanju samostalne sportske djelatnosti za pojedinu osobu od prvog unosa podataka.

(2) Podaci koji se upisuju i vode u Registru samostalne sportske djelatnosti su:

– jedinstveni registarski broj upisa

– osobni identifikacijski broj

– ime i prezime

– prebivalište (ulica i broj, poštanski broj, mjesto i županija)

– datum upisa u Registar

– datum brisanja iz Registra

– sportska djelatnost za koju je registriran

– brojčana oznaka i datum rješenja o upisu u Registar

– brojčana oznaka i datum rješenja o brisanju iz Registra.

(3) U Registar samostalne sportske djelatnosti pohranjuje se:

– rješenje o upisu u Registar

– rješenje o brisanju iz Registra

– zahtjev za upis, promjenu i brisanje u Registar samostalne sportske djelatnosti.

IX. EVIDENCIJA SPORTSKIH NAGRADA, NAKNADA I STIPENDIJA

Članak 13.

(1) Evidencija sportskih nagrada, naknada i stipendija u sportu sastoji se od podataka o dobitnicima nagrada, naknada i stipendija u sportu i povijesnih podataka od prvog unosa podataka.

(2) Evidencija sportskih nagrada, naknada i poticaja u sportu sadrži sljedeće Podevidencije:

– Državna nagrada za sport »Franjo Bučar«

– trajne novčane mjesečne naknade

– nacionalne sportske stipendije

– obvezni doprinosi

– državne nagrade za vrhunska sportska postignuća

– javni poziv i natječaji

– nacionalne sportske stipendije.

(3) Podaci koji se upisuju i vode u Podevidenciji Državnih nagrada za sport »Franjo Bučar« su:

– osobni identifikacijski broj dobitnika

– ime i prezime dobitnika (za fizičku osobu)

– naziv (za pravnu osobu)

– kontakt (broj telefona, mobitela, adresa elektroničke pošte) dobitnika

– elektronička pošta dobitnika

– osobni identifikacijski broj podnositelja prijedloga

– vrsta nagrade (godišnja, za životno djelo)

– godina dodijeljene nagrade

– naziv banke i broj računa dobitnika

– novčani iznos nagrade.

(4) U Podevidenciju Državnih nagrada za sport »Franjo Bučar« pohranjuje se:

– obrazloženje razloga zbog kojih se kandidat predlaže za Državnu nagradu

– životopis za fizičku osobu

– popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova, sportskih odličja i priznanja za djelovanje u sportu za fizičku osobu

– odluka o dodjeli Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«.

(5) Podaci koji se upisuju i vode u Podevidenciji trajnih novčanih mjesečnih naknada su:

– osobni identifikacijski broj sportaša/izbornika/trenera

– ime i prezime sportaša/izbornika/trenera

– kontakt (broj telefona, mobitela, adresa elektroničke pošte) sportaša/izbornika/trenera

– prebivalište sportaša/izbornika/trenera

– elektronička pošta sportaša/izbornika/trenera

– sport/sportska grana

– vrsta natjecanja (olimpijske igre, paraolimpijske igre, olimpijske igre gluhih, svjetsko prvenstvo – olimpijski sport/disciplina)

– službeni naziv natjecanja

– mjesto i vrijeme održavanja natjecanja

– osvojena medalja (zlato, srebro, bronca)

– oznaka je li sportaš/izbornik/trener umirovljenik

– oznaka je li sportaš/izbornik/trener u sustavu REGOS-a

– oznaka je li sportaš/izbornik/trener obveznik PDV-a

– oznaka ostvaruje li sportaš/izbornik/trener dohodak od samostalne djelatnosti

– oznaka ostvaruje li sportaš/izbornik/trener dohodak od nesamostalnog rada i/ili drugi dohodak

– naziv banke i broj računa dobitnika

– datum stjecanja prava

– datum gubitka prava

– razlog gubitka prava

– novčani iznos naknade na datum stjecanja prava – neto

– novčani iznos naknade u tekućoj godini – neto.

(6) U Podevidenciju trajnih novčanih mjesečnih naknada pohranjuje se:

– potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)

– uvjerenje o osvojenim medaljama iz službene evidencije Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih (za sportaša)

– uvjerenje je li trener ili izbornik obavljao stručne poslove vođenja na sportskom natjecanju sportaša ili ekipe koja je osvojila medalju iz službene evidencije Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih (za izbornika/trenera)

– potvrda o statusu obveznika PDV-a

– potvrda o visini dohodaka i primitaka

– rješenja o dodjeli trajne novčane mjesečne naknade

– rješenje o ukidanju trajne novčane mjesečne naknade.

(7) Podaci koji se upisuju i vode u Podevidenciji državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća su:

– osobni identifikacijski broj dobitnika

– ime i prezime dobitnika

– osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva

– naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva

– kontakt (broj telefona, mobitela, adresa elektroničke pošte) podnositelja zahtjeva

– elektronička pošta podnositelja zahtjeva

– postignuće za koje se podnosi zahtjev (osvojena medalja na olimpijskim/paraolimpijskim igrama/olimpijskim igrama gluhih te svjetskom i europskom seniorskom prvenstvu u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini/olimpijskom sportu i disciplini za gluhe, osvojena zlatna medalja na svjetskom i europskom seniorskom prvenstvu u neolimpijskom/neparaolimpijskom sportu/neolimpijskom sportu gluhih koji u Republici Hrvatskoj ima tradiciju dužu od deset godina, svjetski rekord oboren na seniorskom natjecanju u olimpijskom sportu/paraolimpijskom sportu/olimpijskom sportu za gluhe, osvojenu zlatnu medalju, odnosno osvojeno prvo mjesto na svjetskom/europskom seniorskom prvenstvu u neolimpijskoj disciplini olimpijskog sporta/neparaolimpijskoj disciplini paraolimpijskog sporta/neolimpijskoj disciplini olimpijskog sporta za gluhe)

– rezultat svjetskog rekorda

– datum i godina službenog priznavanja svjetskog rekorda

– službeni naziv natjecanja

– sport/sportska grana

– sportska disciplina (naziv, olimpijska, neolimpijska)

– mjesto i vrijeme održavanja

– naziv sportskog udruženja nadležnog za održavanje/organizaciju

– tip natjecanja (pojedinačno, ekipno)

– učestalost održavanja

– osvojena medalja (zlato, srebro, bronca)

– naziv banke i broj računa dobitnika

– novčani iznos nagrade.

(8) U Podevidenciju državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća pohranjuje se:

– dokaz o stručnoj osposobljenosti (diploma ili potvrda visokog učilišta, uvjerenje ili drugi dokaz o stručnoj osposobljenosti, rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije ili potvrda o pružanju usluga na privremenoj i povremenoj osnovi) za osobe koje obavljaju stručne poslove temeljem Zakona

– dokaz temeljem posebnog propisa o ispunjavanju uvjeta za zanimanja fizioterapeuta i sportskog liječnika

– prijavu za natjecanje u kojoj je vidljivo tko je prijavljen za natjecanje

– odluka o dodjeli državne nagrade za vrhunska sportska postignuća

– dokument o službenim rezultatima natjecanja.

(9) Podaci koji se upisuju i vode u Podevidenciji nacionalnih sportskih stipendija su:

– osobni identifikacijski broj sportaša

– ime i prezime sportaša

– prebivalište sportaša

– kontakt (broj telefona, mobitela, adresa elektroničke pošte) sportaša

– važeća kategorija sportaša

– datum početka važenja kategorije

– datum završetka važenja kategorije

– sport/sportska grana

– disciplina

– naziv banke i broj računa sportaša

– oznaka je li sportaš umirovljenik

– oznaka je li sportaš zaposlen

– oznaka je li sportaš obveznik II. stupa mirovinskog osiguranja

– oznaka je li sportaš obveznik PDV-a

– oznaka prima li sportaš drugu sportsku stipendiju

– davatelj druge sportske stipendije

– datum primanja druge sportske stipendije (od – do)

– mjesečni neto iznos druge sportske stipendije

– datum primanja nacionalne sportske stipendije (od – do)

– novčani iznos stipendije.

(10) U Podevidenciju nacionalnih sportskih stipendija pohranjuje se:

– rješenje o kategorizaciji sportaša

– rješenje o dodjeli nacionalne sportske stipendije

– rješenje o ukidanju nacionalne sportske stipendije.

X. EVIDENCIJA FINANCIJSKOG PRAĆENJA SPORTSKIH PROGRAMA

Članak 14.

(1) Evidencija financijskog praćenja sportskih programa sastoji se od podataka o sportskim programima/projektima koji se provode putem javnih potreba u sportu i povijesnih podataka od prvog unosa podataka.

(2) Sportski programi/projekti iz stavka 1. ovoga članka su:

– programi javnih potreba u sportu koji se provode putem krovnih sportskih udruženja ili nacionalnih sportskih saveza

– programi javnih potreba u sportu koji se provode putem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– izgradnja, obnova, održavanje, opremanje i rekonstrukcija sportskih građevina

– izgradnja ili obnova sportskih građevina od nacionalnog interesa

– organizacije međunarodnih sportskih natjecanja

– programi i projekti od interesa lokalne i područne (regionalne) razine.

(3) Podaci koji se upisuju u Evidenciju financijskog praćenja sportskih programa su:

– osobni identifikacijski broj pravne osobe (korisnika programa/projekta)

– naziv pravne osobe (korisnika programa/projekta)

– početak trajanja programa/projekta

– završetak trajanja programa/projekta

– naziv programa/projekta

– status programa/projekta

– zahtjevi za plaćanje

– izvješća o realizaciji programa/projekata

– zahtjevi za prenamjenom

– ukupan iznos zatraženih sredstava programa/projekta

– redni broj i naziv aktivnosti (programske skupine/programa)

– inicijalno odobren iznos sredstava iz državnog proračuna

– inicijalni iznos sredstava iz ostalih izvora

– inicijalni ukupni iznos sredstava

– ukupno odobren iznos sredstava iz državnog proračuna

– ukupni iznos sredstava iz ostalih izvora

– ukupan iznos sredstava programa/projekta

– datum podnošenja, status zahtjeva i datum odobrenja

– datum podnošenja i status izvješća

– datum podnošenja i status izmjena i dopuna programa/projekta

– obrazloženje.

(4) U Evidenciju financijskog praćenja sportskih programa pohranjuje se:

– prijedlog programa javnih potreba u sportu i financijski plan za određenu godinu

– prihvaćeni program javnih potreba u sportu i financijski plan za određenu godinu

– dokumentacija propisana Javnim pozivom (elaborat o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj opravdanosti, proračun programa/projektne prijave, troškovnik/ponuda)

– zahtjev s obrazloženjem opravdanosti za prenamjenu sredstava financijskog plana javnih potreba

– zahtjev s obrazloženjem opravdanosti izmjena i dopuna projekta

– financijsko i programsko izvješće programa javnih potreba sporta

– financijsko izvješće i elaborat o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj učinkovitosti

– financijsko izvješće za projekte i izvješće nadzornog inženjera

– odobreni program razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za koji se traži sufinanciranje.

XI. EVIDENCIJA PROGRAMA ŠKOLOVANJA, OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Članak 15.

(1) Evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja sastoji se od podataka o svim formalnim programima stručnih kadrova u sportu za stjecanje kompetencija za rad u sportu i povijesnih podataka od prvog unosa podataka.

(2) Evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja sadrži sljedeće podatke:

– osobni identifikacijski broj ustanove

– naziv ustanove

– naziv programa

– brojčana oznaka rješenja

– datum izdavanja rješenja.

XII. EVIDENCIJA OBRTA

Članak 16.

(1) Evidencija obrta sastoji se od podataka o osobi koja sportske djelatnosti obavlja putem obrta i povijesnih podataka od prvog unosa podataka.

(2) Podaci koji se upisuju i vode u Evidenciji obrta su:

– osobni identifikacijski broj vlasnika obrta

– naziv obrta

– registarski broj upisa

– ime i prezime vlasnika obrta

– datum rođenja vlasnika

– adresa vlasnika

– kontakt (broj telefona, mobitela, adresa elektroničke pošte) vlasnika

– stručni poslovi u sportu

– sjedište

– sportska djelatnost za koju je registriran

– datum upisa u Evidenciju obrta

– datum ispisa iz Evidencije obrta.

(3) U Evidenciju obrta pohranjuje se:

– rješenje o upisu u Obrtni registar ili izvadak iz Obrtnog registra

– dokaz o posjedovanju stručne kvalifikacije.

XIII. EVIDENCIJA PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA LICENCIRANJE

Članak 17.

(1) Evidencija pravnih osoba ovlaštenih za licenciranje sastoji se od popisa svih pravnih osoba koje imaju donesen opći akt o licenciranju i povijesnih podataka od prvog unosa podataka.

(2) Podaci koji se upisuju i vode u Evidenciji pravnih osoba ovlaštenih za licenciranje su:

– osobni identifikacijski broj pravne osobe

– naziv pravne osobe

– sport/sportska grana, sportska rekreacija.

(3) U Evidenciju pravnih osoba ovlaštenih za licenciranje pohranjuje se opći akt o licenciranju stručnih kadrova u sportu.

XIV. EVIDENCIJA NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA

Članak 18.

(1) Evidencija natječaja i javnih poziva sastoji se od podataka o pravnim i fizičkim osobama koje su financirane ili sufinancirane putem javnih poziva i natječaja tijela državne uprave nadležnog za sport i povijesnih podataka od prvog unosa podataka.

(2) Podaci koji se upisuju i vode u Evidenciji javnih poziva i natječaja u sportu su:

– osobni identifikacijski broj fizičke ili pravne osobe korisnika

– ime i prezime fizičke osobe

– naziv pravne osobe

– adresa i mjesto

– kontakt (broj telefona, mobitela, adresa elektroničke pošte) korisnika

– osobni identifikacijski broj ovlaštene osobe u pravnoj osobi

– ime i prezime ovlaštene osobe u pravnoj osobi

– elektronička pošta korisnika

– naziv javnog poziva ili natječaja

– status zahtjeva

– datum zaprimanja zahtjeva

– brojčana oznaka

– datum obrade zahtjeva

– programsko područje

– naziv banke i broj računa korisnika

– novčani iznos sufinanciranja/financiranja.

(3) U Evidenciju javnih poziva i natječaja pohranjuje se:

– dokumentacija prijave na natječaj ili javni poziv

– ugovor o dodjeli sredstava.

XV. EVIDENCIJA SPORTSKE INSPEKCIJE

Članak 19.

(1) Evidencija sportske inspekcije sastoji se od podataka o obavljenim inspekcijskim nadzorima, službenim iskaznicama i znaku sportskih inspektora, podacima o sportskim inspektorima, e-izvještaja o obavljenim inspekcijskim nadzorima i povijesnih podataka od prvog unosa podataka.

(2) Podaci koji se upisuju i vode o inspekcijskim pregledima su:

– osobni identifikacijski broj subjekta nadzora

– naziv subjekta nadzora

– adresa subjekta nadzora

– kontakt (broj telefona, mobitela, adresa elektroničke pošte) subjekta nadzora

– predmet nadzora

– utvrđeno činjenično stanje,

– ime i prezime inspektora nositelja nadzora

– broj službene iskaznice i znaka inspektora nositelja nadzora

– planirani datum nadzora

– datum obavljanja nadzora

– vrsta dokumenta

– datum dokumenta

– datum dostave dokumenta

– datum arhiviranja

– brojčana oznaka pismena

– utvrđeno stanje (nedostaci i opis)

– izrečene mjere

– prijava nadležnim tijelima

– prekršajni postupci

– obustava postupka

– podaci o upisu u izrečene mjere u druge registre i evidencije.

(3) Uz obavljene inspekcijske nadzore pohranjuju se:

– zapisnici

– rješenja

– podnijeti optužni prijedlozi

– izdani prekršajni nalozi

– obavijesti nadležnim tijelima

– druga pismena.

(4) Podaci koji se upisuju i vode o službenim iskaznicama i znaku sportskih inspektora su:

– broj značke

– datum početka važenja službene iskaznice i znaka

– datum prestanka važenja službene iskaznice i znaka.

(5) Podaci koji se upisuju i vode o sportskim inspektorima su:

– osobni identifikacijski broj inspektora

– ime i prezime inspektora

– radno mjesto

– broj službene iskaznice

– broj značke

– datum početka važenja službene iskaznice i znaka

– datum prestanka važenja službene iskaznice i znaka

– brojčana oznaka rješenja o rasporedu na radno mjesto inspektora

– datum početka rada u službi sportskog inspektora

– datum prestanka rada u službi sportskog inspektora

– naziv županije u kojoj je inspektor ovlašten obavljati nadzor

– popis obavljenih inspekcijskih nadzora.

(6) Podaci koji se upisuju i vode za potrebe izrade izvještaja o obavljenim inspekcijskim nadzorima su:

– povrede Zakona o sportu počinjenih na štetu djeteta

– rok za izdavanje rješenja

– rok za izvršenje mjere

– inspekcijski nadzori u kojima nisu utvrđene nepravilnosti

– pokrenut žalbeni postupak

– pokrenut prekršajni postupak

– prijava nadležnim tijelima.

(7) U Evidenciji sportske inspekcije vode se:

– očevidnik o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama

– očevidnik o izdanim i vraćenim službenim iskaznicama i znakovima

– plan inspekcijskog nadzora

– podaci o realizaciji plana inspekcijskih nadzora.

XVI. EVIDENCIJA PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Članak 20.

(1) Evidencija priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sastoji se od podataka o osobama kojima je izdano rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu na privremenoj i povremenoj osnovi kao i povijesnih podataka od prvog unosa podataka.

(2) Podaci o osobi kojoj je izdano rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije ili dozvoljeno pružanje usluge na privremenoj i povremenoj osnovi koji se upisuju i vode u Evidenciji priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija su:

– osobni identifikacijski broj

– ime i prezime

– državljanstvo

– spol

– datum rođenja

– država rođenja

– mjesto rođenja

– broj putovnice/osobne iskaznice

– prebivalište

– kontakt (broj telefona, mobitela, adresa elektroničke pošte)

– stručni posao u sportu

– sport/sportska grana, sportska rekreacija, kondicijska priprema

– vrsta priznavanja.

(3) U Evidenciju priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija pohranjuje se:

– zahtjev

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, dokaz da ima tri godine stručnog iskustva u istoj profesiji na području države članice koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji

– dokaz kojim se potvrđuje da je država članica priznala stručnu kvalifikaciju

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu

– dopunsku ispravu o studiju (dodatak diplomi) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju

– dokaz o stručnom iskustvu

– dokaz o kompetencijama

– rješenje.

XVII. EVIDENCIJA ZDRAVSTVENO USMJERENOG TJELESNOG VJEŽBANJA

Članak 21.

(1) Evidencija zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja sastoji se od podataka o pravnim i fizičkim osobama uključenim u zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povijesnih podataka od prvog unosa podataka.

(2) Podaci koji se upisuju i vode u Evidenciji zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja su:

– osobni identifikacijski broj pravne ili fizičke osobe

– naziv pravne ili fizičke osobe

– adresa

– kontakt (broj telefona, mobitela, adresa elektroničke pošte)

– ime i prezime osobe ovlaštene osobe (za pravnu osobu)

– naziv programa

– osobni identifikacijski broj trenera/instruktora

– ime i prezime trenera/instruktora

– stručni posao

– stručna/obrazovna kvalifikacija

– datum izdavanja licence

– datum isteka licence

– datum početka obavljanja stručnog posla u sportu u pravnoj osobi

– datum prestanka obavljanja stručnog posla u sportu u pravnoj osobi

– broj polaznika programa

– ostale podatke koji su potrebni za izradu strateških dokumenata iz područja sporta.

XVIII. KORIŠTENJE PODATAKA

Članak 22.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za sport osigurat će, u svrhu osiguranja interoperabilnosti ovog sustava s drugim informacijskim sustavima tijela javnog sektora, registraciju registara u Metaregistru.

(2) Za potrebe ostalih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, korisnika sustava i drugih pravnih osoba koje imaju javne ovlasti mogu se na njihov zahtjev uspostaviti odgovarajući servisi za pristup podatcima sadržanim u Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu.

(3) Podaci uneseni u Nacionalni informacijski sustav u sportu mogu biti javno objavljeni sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Podaci koji su uneseni u evidencije i registre iz članka 6., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15. i 19. ovoga Pravilnika, temeljem Pravilnika o informacijskom sustavu u sportu (»Narodne novine«, broj 25/19) smatraju se važećim podacima na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Prvim unosom podataka za evidencije i registre iz članka 7., 11., 16., 17., 18., 20. i 21. ovoga Pravilnika smatraju se podatci uneseni prvi put nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o informacijskom sustavu u sportu (»Narodne novine«, broj 25/19).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/3

Urbroj: 529-06-3-1-23-8

Zagreb, 27. listopada 2023.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG I

Zahtjev
za izdavanje korisničkog računa za vanjskog korisnika

Naziv podnositelja zahtjeva:
OIB podnositelja zahtjeva:

R.b.ImePrezimeOIBE-poštaBroj telefona
a.
a.
a.
a.
a.

Ovime potvrđujem da su informacije sadržane u ovom zahtjevu za izdavanje korisničkog računa potpune, vjerodostojne i pouzdane.


Ime i prezime ovlaštene osobe
Potpis
MP