Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

NN 138/2023 (17.11.2023.), Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Hrvatska odvjetnička komora

1888

Na temelju članka 18. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« br. 9/94., 117/08., 50/09., 75/09., 18/11. i 126/21.) i članka 18. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« br. 151/2022.) Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 14. listopada 2023. donio je

TARIFU

O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA

GLAVA PRVA

Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih radnji i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju suda, pravosudnog ili drugog nadležnog tijela, temeljem Zakona o odvjetništvu.

Troškovi zastupanja su odvjetničke radnje uvećane za porez na dodanu vrijednost i izdaci potrebni za izvršenje posla. Troškove zastupanja dužna je platiti stranka.

I. KAZNENI I PREKRŠAJNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka

Tbr. 1.

1. Za sastavljanje privatne tužbe, kaznene prijave, prijedloga za kazneni progon te sastavljanje optužnog prijedloga na temelju kojeg se pokreće prekršajni postupak odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 4. toč. 1.

2. Za sastavljanje podnesaka s navođenjem činjenica i obrazloženih dokaznih prijedloga, prijedloga za ukidanje ili opoziv istražnog zatvora, prijedloga za ukidanje drugih mjera osiguranja i privremenih mjera, prijedloga za provođenje dokaznog ročišta ili dokazne radnje, sastavljanje prijedloga za izdvajanje nezakonitih dokaza iz spisa te sastavljanje pisane obrane okrivljenika u prekršajnom postupku odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 4. toč. 1.

3. Za sastavljanje zahtjeva oštećenika kao tužitelja sucu istrage za poduzimanje dokaznih radnji, sastavljanje prijedloga oštećenika za preuzimanje kaznenog progona te sastavljanje optužnice radi nastavljanja kaznenog progona odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 4. toč. 1.

4. Za sastavljanje podneska kojim se postavlja imovinskopravni zahtjev oštećenika odvjetniku pripada nagrada od 75 bodova.

5. Za sastavljanje ostalih podnesaka odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova.

Tbr. 2.

1. Za sastavljanje prijedloga za odgodu izvršenja kazne, molbe za prekid izdržavanja kazne te zahtjeva za uvjetni otpust odvjetniku pripada nagrada od 100 bodova.

2. Za sastavljanje prijedloga za rehabilitaciju odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova.

3. Za sastavljanje molbe za pomilovanje odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 4. toč. 1.

4. Za sastavljanje prijedloga za opoziv uvjetne osude odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova.

Zastupanje i obrana

Tbr. 3.

1. Za sudjelovanje u postupku koji se vodi pred policijom, državnim odvjetništvom, Uredom europskog javnog tužitelja te sucem istrage, za prisustvovanje ročištu koje provodi sudac istrage radi određivanja, produljenja, ukidanja ili opoziva istražnog zatvora i radi odlučivanja o europskom uhidbenom ili istražnom nalogu, za obranu okrivljenika prilikom prvog ispitivanja pred državnim odvjetnikom ili od njega ovlaštenim policijskim službenikom ili pred Uredom europskog javnog tužitelja, za prisustvovanje svakoj pojedinoj dokaznoj radnji tijekom izvida, istraživanja i istrage, za prisustvovanje dokaznom ročištu, za sudjelovanje u pregovaranju o priznavanju krivnje radi donošenja presude na temelju sporazuma stranaka, za provođenje radnji ispitivanja građana u okviru istraživanja obrane, odvjetniku kao branitelju ili opunomoćeniku oštećenika kao tužitelja pripada nagrada iz Tbr. 4. toč. 1., te za drugi i svaki sljedeći započeti sat prisutnosti u postupku naknada od 50 bodova.

2. Za radnje iz toč. 1 ovog tarifnog broja koje policija, državno odvjetništvo, Ured europskog javnog tužitelja ili sud, provode izvan zgrade svog sjedišta odvjetniku pripada, osim nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja i naknada po Tbr. 49.

3. Odvjetniku kao punomoćniku oštećenika odnosno žrtve pripada 50 % nagrade iz ovog tarifnog broja.

4. Ako je nakon pristupa branitelja ili punomoćnika oštećenika radnji u postupku koji se vodi pred policijom, državnim odvjetništvom, Uredom europskog javnog tužitelja te sucem istrage došlo do odgode obavljanja radnje, odvjetniku pripada 50 % nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja kao i naknada po Tbr. 49.

Tbr. 4.

1. Za obranu optuženika, obranu optužene pravne osobe, zastupanje privatnog tužitelja i oštećenika kao tužitelja na sjednici pred optužnim vijećem, na pripremnom ročištu, na raspravi pred sudom, na sjednici vijeća na kojoj se nakon podnošenja optužnice odlučuje o određivanju, produljenju, ukidanju ili opozivu istražnog zatvora ili drugih mjera osiguranja ili privremenih mjera, u postupku u povodu opoziva uvjetne osude te na ročištu kod suca izvršenja kazne odvjetniku pripada nagrada za prvi sat svakog dana sjednice, ročišta ili rasprave:

– za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna do 3 godine zatvora 100 bodova,

– za kaznena djela za koja je predviđena kazna do 5 godina zatvora 200 bodova,

– za kaznena djela za koja je predviđena kazna do 10 godina zatvora 300 bodova,

– za kaznena djela za koja je predviđena kazna preko 10 godina zatvora 400 bodova,

– za kaznena djela za koja je predviđena kazna dugotrajnog zatvora 500 bodova,

– za kaznena djela u stjecaju i za produljena kaznena djela nagrada se određuje sukladno rasponima iz alineja od 1. do 5. ovog tarifnog broja, pri čemu se kao predviđena kazna smatra najteža kazna koja se u postupku može izreći primjenom odredbi kaznenog zakonodavstva o izricanju kazne za kaznena djela u stjecaju i za produljena kaznena djela,

– za obranu u prekršajnom postupku 100 bodova,

– za obranu u prekršajnom postupku ako se uz izricanje novčane kazne ili kazne zatvora može izreći i kazna oduzimanja predmeta koji su bili upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje prekršajnog djela, odnosno ako se može izreći kazna oduzimanja imovinske koristi nastale izvršenjem prekršajnog djela – odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1., ovisno o vrijednosti oduzetog predmeta odnosno imovinske koristi,

– za obranu pravne osobe u kaznenom ili prekršajnom postupku protiv pravnih osoba, prema visini predviđene kazne za odgovornu osobu u toj pravnoj osobi,

– kada odvjetnika u kaznenom postupku za predstavnika pravne osobe postavi sud, za prvi sat svakog dana rasprave pripada mu nagrada od 100 bodova, a ako ga postavi pravna osoba ima pravo na nagradu prema odredbi alineje 9. ovog tarifnog broja.

Ako rasprava traje dulje od jednog sata, za svaki sljedeći započeti sat odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova.

2. Za obranu optuženika i zastupanje oštećenika kao tužitelja ili privatnog tužitelja:

– na ročištu za objavu presude odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova,

– na sjednici vijeća drugog stupnja odvjetniku pripada nagrada kao za obranu pred sudom prvog stupnja,

– na raspravi pred sudom drugog stupnja odvjetniku pripada nagrada kao za obranu pred sudom prvog stupnja s povišenjem od 25 % , a na raspravi pred sudom drugog i trećeg stupnja za kaznena djela za koja je predviđena kazna dugotrajnog zatvora s povišenjem od 50 % ,

– na sjednici povodom izvanrednih pravnih lijekova odvjetniku pripada nagrada kao za obranu pred sudom drugog stupnja.

3. U postupku prema maloljetniku i u postupku prema osobama s duševnim smetnjama, odvjetniku kao branitelju pripada nagrada kao za obranu po toč. 1. ovog tarifnog broja.

4. Ako je poslije podignute optužnice, optužnog prijedloga ili privatne tužbe, ukidanja obaveznog prekršajnog naloga ili prekršajnog naloga, a prije izvođenja dokaza na raspravi, došlo do obustave postupka, ili do odgode rasprave, odvjetniku pripada 50 % nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja, osim u slučaju ako sud nakon odgode rasprave nastavi s izvanraspravnim izvođenjem dokaza, u kojem slučaju odvjetniku pripada nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

5. Za svaki obavljeni razgovor s okrivljenikom koji se nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova, te za drugi i svaki sljedeći započeti sat nagrada od 50 bodova.

6. Za prisustvovanje očevidu, rekonstrukciji, kao i ostalim radnjama, koje policija, državno odvjetništvo, Ured europskog javnog tužitelja ili sud provode izvan zgrade svog sjedišta, odvjetniku pripada nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja kao i naknada po Tbr. 49.

7. Nagrada za rad odvjetnika koji je određen za branitelja po službenoj dužnosti, sukladno odredbama Zakona o odvjetništvu, određuje se Pravilnikom ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

8. Odvjetniku koji zastupa oštećenika u postupku koji se vodi pred policijom, državnim odvjetništvom, Uredom europskog javnog tužitelja te sucem istrage, u postupku donošenja odluke o davanju suglasnosti za uvjetni odustanak od kaznenog progona po načelu svrhovitosti, postupku provođenja pojedinačne procjene žrtve te na raspravi pred sudom, pripada 50 % nagrade iz ovog tarifnog broja.

Pravni lijekovi

Tbr. 5.

1. Za žalbu protiv presude, žalbu protiv rješenja o obustavi postupka, žalbu protiv rješenja o provođenju istrage, žalbu protiv rješenja kojim je odbijen prijedlog za izdvajanje iz spisa nezakonitih dokaza, žalbu protiv rješenja suca istrage o odbijanju prijedloga oštećenika kao tužitelja za provođenje dokazne radnje ili istrage te za žalbu protiv odluke o primjeni odgojno-popravnih mjera, o primjeni mjera sigurnosti i o upućivanju u zavod za čuvanje i liječenje odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 4. toč. 1., uvećana za 50 % .

2. Za odgovore na žalbu protiv presude i rješenja iz toč. 1. ovog tarifnog broja, odvjetniku pripada 50 % nagrade iz toč. 1 ovog tarifnog broja.

3. Za žalbu protiv rješenja o određivanju ili produljenju istražnog zatvora, žalbu protiv rješenja o određivanju mjera opreza i rješenja o određivanju privremene mjere kojom se okrivljeniku ili drugim osobama zabranjuje raspolaganje imovinom, žalbu protiv rješenja o suđenju u odsutnosti, žalbu protiv rješenja o provođenju pripremnog postupka, za prigovor protiv presude kojom se izdaje kazneni nalog, žalbu i prigovor koji se tiču procesnih prava obrane, žalbu protiv rješenja o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora, žalbu protiv ostalih rješenja te za prigovor protiv prekršajnog naloga odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 4. toč. 1.

4. Za odgovore na žalbu protiv rješenja iz toč. 3. ovog tarifnog broja odvjetniku pripada 50 % nagrade iz toč. 3 ovog tarifnog broja.

5. Za žalbu protiv odluke o trošku odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova.

6. Za sastavljanje odgovora na optužnicu odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 4. toč. 1.

Izvanredni pravni lijekovi

Tbr. 6.

1. Za sastavljanje prijedloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, zahtjeva za obnovu postupka, zahtjeva za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude i revizije postupka te žalbe protiv rješenja o odbijanju ili odbacivanju tih prijedloga i zahtjeva te revizije odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 5. toč. 1.

2. Za sastavljanje odgovora na prijedloge, zahtjeve i reviziju iz toč. 1. ovog Tbr. odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 4. toč. 1.

II. PARNIČNI POSTUPAK

Sastavljanje tužbi i podnesaka

Tbr. 7.

Odvjetniku pripada nagrada za sastavljanje tužbe, protutužbe, prijedloga ili zahtjeva:

1. Ako je vrijednost predmeta spora:

OD EURADO EURABODOVA
0332,0025
332,01664,0050
664,011.327,0075
1.327,0113.272,00100
13.272,0133.181,00250
33.181,0166.361,00500

Ako vrijednost spora prelazi iznos od 66.361,00 eura do iznosa od 663.614,00 eura, odvjetnik pored nagrade od 500 bodova ima pravo obračunati nagradu od 1 boda za svakih započetih 133,00 eura. Iznad vrijednost spora od 663.614,00 eura do iznosa od 1.327.228,00 eura, odvjetnik pored nagrade od 4991 boda ima pravo obračunati nagradu od 1 boda za svakih započetih 265,00 eura. Iznad vrijednosti spora od 1.327.228,00 eura, odvjetnik pored nagrade od 7496 bodova ima pravo obračunati nagradu od 1 boda za svakih započetih 664,00 eura, ali ne više od 10000 bodova.

2. Odvjetniku pripada jednokratna nagrada u visini od 250 bodova, koja obuhvaća najviše do četiri radnje za svaki prvostupanjski postupak, i to u sljedećim postupcima:

– radi smetanja posjeda,

– radi služnosti,

– iz stambenih odnosa (otkazi, iseljenja, utvrđenja),

– iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrđivanje prava na rad i sl.), osim u procjenjivim predmetima na koje se primjenjuje Tbr. 7. toč. 1.

Za svaku daljnju radnju u navedenim postupcima odvjetniku pripada nagrada u visini od 50 bodova.

Postupak povodom ukidne odluke smatra se novim prvostupanjskim postupkom i odvjetniku u tom postupku pripada nagrada iz ovog tarifnog broja.

3. Odvjetniku pripada jednokratna nagrada u visini od 200 bodova, koja obuhvaća najviše do četiri radnje za svaki prvostupanjski postupak, i to u sljedećim postupcima:

– radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju ili nepostojanju braka,

– za utvrđivanje ili osporavanje očinstva, te o tome s kime će živjeti maloljetna djeca,

– za zakonsko uzdržavanje ili dokidanje obveze uzdržavanja.

Za svaku daljnju radnju u navedenim postupcima odvjetniku pripada nagrada u visini od 50 bodova.

Postupak povodom ukidne odluke smatra se novim prvostupanjskim postupkom i odvjetniku u tom postupku pripada nagrada iz ovog tarifnog broja.

4. U sporovima:

– iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1., ali ne manje od 100 bodova,

– za utvrđivanje rente, zakupa, najma i u drugim sličnim postupcima kao vrijednost spora uzima se petogodišnji iznos rente, zakupa, najma i drugih sličnih davanja.

5. Za tužbe na izdavanje platnog naloga na osnovi računa ili izvoda iz poslovnih knjiga odvjetniku pripada 50 % nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja, ali ne više od 100 bodova.

6. Za tužbu na izdavanje mjeničnih, čekovnih i platnih naloga na osnovi drugih vrijednosnih papira, javnih i privatnih isprava, osim onih koji su navedeni u toč. 5. ovog tarifnog broja, odvjetniku pripada nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

7. Tužbe i obrazloženi podnesci pred domaćom arbitražom po Tbr. 7. toč. 1.

Tužbe i obrazloženi podnesci pred međunarodnom arbitražom i arbitražom s međunarodnim elementom po Tbr. 7. toč. 1. s povišenjem od 100 % .

8. Za zastupanje u postupcima mirnog rješavanja sporova odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1.

9. Za zastupanje u parničnom postupku u kojem je vrijednost predmeta spora manja od 100,00 eura, neovisno o odredbi Tbr. 7. toč. 1., ukoliko točkama od 2. do 8. ovog Tbr. za pojedine postupke i sporove nije drugačije određeno, odvjetniku pripada jednokratna nagrada za cijeli prvostupanjski postupak u visini od 50 bodova.

10. Zahtjevi kojima se pokreće postupak po Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, Zakonu o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece (»Narodne novine«, broj 99/18), Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim sa roditeljskom odgovornošću, Uredbi Vijeća br.4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka te suradnji u predmetima uzdržavanja, Haškoj konvenciji o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece kao i svim drugim parničnim i izvanparničnim postupcima koji se odnose na obiteljske sporove s međunarodnim elementom odvjetniku odvjetniku pripada nagrada od 250 bodova.

Tbr. 8.

1. Za sastavljanje odgovora na tužbu, prigovora protiv platnog naloga i četiri obrazložena podneska u prvostupanjskom postupku odvjetniku pripada nagrada kao za tužbu po Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8.

2. Za sastavljanje prijedloga za povrat u prijašnje stanje odvjetniku pripada 50 % nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja, ali ne više od 100 bodova.

3. Za sastavljanje obrazloženih podnesaka izvan Tbr. 8. toč. 1. odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8., ali ne više od 100 bodova.

4. Za sastavljanje ostalih podnesaka odvjetniku pripada 25 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8., ali ne više od 25 bodova.

5. Za sastavljanje obrazloženih podnesaka u postupcima po Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, Zakonu o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece (»Narodne novine«, broj 99/18), Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim sa roditeljskom odgovornošću, Uredbi Vijeća br.4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka te suradnji u predmetima uzdržavanja, Haškoj konvenciji o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece kao i svim drugim parničnim i izvanparničnim postupcima koji se odnose na obiteljske sporove s međunarodnim elementom odvjetniku odvjetniku pripada nagrada od 250 bodova, a za ostale podneske tijekom postupka nagrada od 125 bodova.

6. Postupak povodom ukidne odluke smatra se novim prvostupanjskim postupkom i odvjetniku u tom postupku pripada nagrada iz ovog tarifnog broja.

Zastupanje na ročištima

Tbr. 9.

1. Za svako ročište na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari, izvodili dokazi ili je sklopljena sudska nagodba odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8.

2. Za sva ostala ročišta na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe ili prigovora, presudom na osnovi priznanja ili na osnovi izostanka odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8.

3. Za ročište na kojem se objavljuje presuda odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8., ali ne više od 50 bodova.

4. Za svako ročište pred arbitražom na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 7., a sva ostala ročišta 50 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 7.

5. Za pristup na ročište koje je odgođeno prije početka raspravljanja odvjetniku pripada 25 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8. ali ne više od 50 bodova.

6. Za raspravu pred sudom drugog stupnja odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8.

7. Za nazočnost očevidu odvjetniku pripada ista nagrada kao za zastupanje na ročištu, te naknada po Tbr. 39. i po Tbr. 49.

8. Za zastupanje u postupcima po Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, Zakonu o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece (»Narodne novine«, broj 99/18), Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim sa roditeljskom odgovornošću, Uredbi Vijeća br.4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka te suradnji u predmetima uzdržavanja, Haškoj konvenciji o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece kao i svim drugim parničnim i izvanparničnim postupcima koji se odnose na obiteljske sporove s međunarodnim elementom odvjetniku pripada nagrada od 250 bodova.

Pravni lijekovi

Tbr. 10.

1. Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova protiv presude, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7. s povećanjem od 25 % .

2. Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova, u parnicama iz Tbr. 7. toč. 2. i 3. odvjetniku pripada jednokratna nagrada u visini od 100 bodova.

3. Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova, u parnicama iz Tbr. 7. toč. 9. odvjetniku pripada jednokratna nagrada u visini od 30 bodova.

4. Za sastavljanje žalbe protiv rješenja odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7.

5. Za sastavljanje prijedloga za dopuštenje revizije i izvanrednih pravnih lijekova odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., s povećanjem od 50 % .

Za sastavljanje prijedloga za dopuštenje revizije i izvanrednih pravnih lijekova u predmetima iz Tbr. 7. toč. 2. i 3. odvjetniku pripada nagrada od 150 bodova, a u predmetima iz Tbr. 7. toč. 9. ove Tarife odvjetniku pripada nagrada u visini od 100 bodova.

6. Za sastavljanje odgovora na žalbu, odgovora na prijedlog za dopuštenje revizije i odgovora na izvanredne pravne lijekove odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7.

Za sastavljanje odgovora na žalbu, odgovora na prijedlog za dopuštenje revizije i odgovora na izvanredne pravne lijekove u predmetima iz Tbr. 7. toč. 2., 3. i 9. odvjetniku pripada nagrada od 30 bodova.

III. OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA

Tbr. 11.

1. Za sastavljanje prijedloga za donošenje rješenja o ovrsi, prijedloga za protuovrhu, prijedloga za osiguranje, prijedloga za donošenje privremenih i prethodnih mjera, prigovora protiv navedenih prijedloga, te odgovora na prigovore odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7.

2. U ovršnom postupku u predmetima iz Tbr. 7. toč. 2. i 3. odvjetniku pripada jednokratna nagrada za cjelokupni postupak u visini od 80 bodova, a u postupku iz Tbr. 7. toč. 9. za sastav prijedloga za donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave:

– ako je vrijednost glavne tražbine do 40,00 eura nagrada u visini od 5 bodova,

– ako je vrijednost glavne tražbine od 40,01 do 100,00 eura nagrada u visini od 10 bodova.

3. Za sastavljanje prijedloga za prokaznu izjavu i prokazni popis imovine odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., ali ne više od 500 bodova.

4. Za sastavljanje prijedloga za odgodu ovrhe odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., ali ne više od 500 bodova

5. Za sastavljanje prijedloga sudu radi određivanja i provedbe sudske ovrhe temeljem ovršne isprave odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., ali ne više od 500 bodova.

6. Za dostavu ovršne isprave drugim sudionicima u provođenju ovrhe odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 11. toč. 1. i 2., ali ne više od 100 bodova.

7. Za sastavljanje pritužbe ovršenika odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 11. toč. 1. i 2., ali ne više od 100 bodova.

8. Za sastavljanje zahtjeva za naplatu temeljem zadužnice odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., ali ne više od 500 bodova.

9. Za sastavljanje dražbenih uvjeta odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1.

10. Za sastavljanje ostalih podnesaka u ovršnom postupku ili postupku osiguranja odvjetniku pripada 25 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., ali ne više od 250 bodova.

Tbr. 12.

1. Za zastupanje na ročištu odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., u vezi s Tbr. 9.

2. Za sudjelovanje u provođenju ovrhe ili postupku osiguranja odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., u vezi s Tbr. 9.

Tbr. 13.

1. Za sastavljanje pravnih lijekova odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7.

2. Za sastavljanje pravnih lijekova u ovršnim postupcima iz Tbr. 7. toč. 2., 3. i 9. odvjetniku pripada nagrada u visini od 100 bodova.

IV. STEČAJNI I PREDSTEČAJNI POSTUPAK

Tbr. 14.

1. Za sastavljanje prijedloga za pokretanje stečajnog i predstečajnog postupka, prema vrijednosti prijavljene tražbine odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1., ali ne više od 1000 bodova.

2. Za sastavljanje prijave potraživanja, podnesaka koji sadrže činjenične navode ili obrazložene prijedloge odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1., ali ne više od 2000 bodova.

3. Za sastavljanje pravnih lijekova odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1. uvećana za 25 % .

Tbr. 15.

Za zastupanje na ročištima te sudjelovanje u radu sjednica vjerovnika odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 9.

V. IZVANPARNIČNI POSTUPAK

Tbr. 16.

1. Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak:

– za diobu zajedničke imovine ili bračne stečevine, razvrgnuće zajednice nekretnina, određivanje naknade za ekspropriranu imovinu, utvrđivanje najamnine ili zakupnine, za raspravljanje ostavine, te u svim drugim procjenjivim predmetima odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1.,

– uređenja međe odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova,

– u ostalim neprocjenjivim predmetima odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova,

– za amortizaciju isprava odvjetniku pripada 50 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., ali ne više od 50 bodova.

2. Za protestiranje mjenice odvjetniku pripada 25 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1.

3. Za sastavljanje odgovora na podneske iz toč. 1. ovog tarifnog broja odvjetniku pripada 50 % nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

4. Za sastavljanje ostalih podnesaka u postupcima iz ovog tarifnog broja odvjetniku pripada 25 % nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja, ali ne više od 25 bodova.

Tbr. 17.

Za zastupanje na ročištu u procjenjivim predmetima odvjetniku pripada 75 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1, u svezi s Tbr. 9., a u ostalim predmetima nagrada iz Tbr. 16.

Tbr. 18.

1. Za sastavljanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 16. uvećana za 25 % .

2. Za sastavljanje odgovora na redovne i izvanredne pravne lijekove odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 16.

VI. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK

Redoviti zemljišnoknjižni postupci

Tbr. 19.

1. Za sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga u redovitim postupcima na osnovi kojih se odlučuje o upisu, brisanju, predbilježbi ili zabilježbi nekog prava i za svako ročište, odvjetniku pripada 25 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1. ali ne više od 500 bodova.

2. Za sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga iz toč. 1. ovog tarifnog broja ako je vrijednost neprocjenjiva odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova.

3. Za sastavljanje ostalih podnesaka u redovitim zemljišnoknjižnim postupcima odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova.

Posebni zemljišnoknjižni postupci

Tbr. 20.

1. Za sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga u posebnim zemljišnoknjižnim postupcima i za svako ročište odvjetniku pripada 25 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1.

2. Za sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga iz toč.1. ovog tarifnog broja i za svako ročište iz toč. 1. ovog tarifnog broja ako je vrijednost neprocjenjiva odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova.

3. Za sastavljanje ostalih podnesaka u posebnim zemljišnoknjižnim postupcima odvjetniku pripada 25 % nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

Pravni lijekovi

Tbr. 21.

Za sastavljanje pravnih lijekova u zemljišnoknjižnim postupcima odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1. uvećana za 25 % .

VII. UPRAVNI POSTUPAK

Tbr. 22.

1. Za sastavljanje zahtjeva kojima se pokreće upravni postupak, obrazloženih podnesaka s činjeničnim ili pravnim navodima, obrazloženih prijedloga za izvršenje rješenja, osim u upravnim postupcima koji su posebno uređenim ovom Tarifom:

– u neprocjenjivim predmetima odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova,

– u svim procjenjivim predmetima, kao npr. porezne prijave na osnovi podataka iz knjiga koje je obveznik poreza dužan voditi, obrazloženi podnesci u poreznim, carinskim i deviznim predmetima, u postupcima pribavljanja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, u postupcima iz stambenih odnosa, u postupcima naknade za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine, kao i u drugim upravnim postupcima, odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1. Osnovicu za obračun čini ukupan prihod, odnosno vrijednost imovine, odnosno iznos jednogodišnje najamnine ili zakupnine.

2. Za sastavljanje ostalih podnesaka odvjetniku pripada 25 % nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja, ali ne više od 25 bodova.

Tbr. 23.

1. Za zastupanje u ispitnom postupku, u postupku osiguranja dokaza, na usmenoj raspravi te očevidu u prvostupanjskom upravnom postupku odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 22. te naknada po Tbr. 39.

2. Za obranu u postupcima radi poreznih, carinskih ili deviznih prekršaja odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 22., te naknada po Tbr. 39.

Tbr. 24.

Za sastavljanje žalbe, prigovora, prijedloga upravnog ugovora, prijedloga za obnovu postupka, prijedloga radi oglašivanja rješenja ništavim, prijedloga za poništavanje i ukidanje rješenja, prijedloga radi pravne zaštite od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga, te za zastupanje u postupku pred drugostupanjskim tijelom, osim u upravnim postupcima koji su posebno uređeni ovom Tarifom, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 22. uvećana za 25 % .

Tbr. 25.

1. Za sastavljanje žalbe u postupcima javne nabave pred nadležnim tijelom, ako je:

– procijenjena vrijednost nabave do 250.000,00 eura odvjetniku pripada nagrada od 500 bodova,

– procijenjena vrijednost nabave od 250.000,01 do 13.000.000,00 eura odvjetniku pored nagrade od 500 bodova pripada nagrada od 100 bodova za svakih započetih 250.000,00 eura,

– preko procijenjene vrijednosti javne nabave od 13.000.000,00 eura odvjetniku pripada nagrada od 7500 bodova.

2. Iznimno od toč. 1. ovog tarifnog broja za sastavljanje žalbe na dokumentaciju o nabavi odvjetniku pripada nagrada od 500 bodova.

Tbr. 26.

Za sastavljanje zahtjeva kojim se pokreće postupak izvlaštenja, obrazloženih podnesaka s činjeničnim navodima, obrazloženih prijedloga, prijedloga za izvršenje rješenja, žalbe protiv rješenja, prigovora, prijedloga za obnovu postupka, prijedloga radi oglašivanja rješenja ništavim, prijedloga za poništavanje i ukidanje rješenja, te za zastupanje u ispitnom postupku, u postupku osiguranja dokaza, na usmenoj raspravi i očevidu u prvostupanjskom postupku te za zastupanje u postupku pred drugostupanjskim tijelom odvjetniku pripada nagrada ovisno o tržišnoj vrijednosti nekretnine koja je predmet izvlaštenja:

OD EURADO EURABODOVA
01.000,0050
1.000,0110.000,00100
10.000,0130.000,00250

Za predmet izvlaštenja čija tržišna vrijednost nekretnine prelazi iznos od 30.000,00 eura odvjetniku pripada nagrada od 500 bodova.

VIII. UPRAVNI SPOROVI

Tbr. 27.

1. Za sastavljanje tužbe, odgovora na tužbu, prijedloga za donošenje privremene mjere, prijedloga za nagodbu te obrazloženih podnesaka s činjeničnim ili pravnim navodima u prvostupanjskom upravnom sporu:

– u procjenjivim predmetima odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1.,

– u neprocjenjivim predmetima odvjetniku pripada nagrada od 500 bodova.

2. Za zastupanje na raspravi odvjetniku pripada nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

3. Za sastavljanje žalbe protiv presude i rješenja, odgovora na žalbu, zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude, zahtjeva za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općih akata, za zastupanje na raspravi pred Visokim upravnim sudom odvjetniku pripada nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja uvećana za 25 % .

4. Za sastavljanje zahtjeva za izvršenje presude odvjetniku pripada 50 % nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

IX. REGISTARSKI POSTUPCI

Tbr. 28.

1. Za sastavljanje podnesaka kojima se traži upis ili promjena upisa u registru kod nadležnog suda, tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova.

2. Za sastavljanje isprava (izjava o osnivanju društva, društveni ugovor, statut, te ostale isprave) potrebnih za upis osnivanja ili promjena u registru, odvjetniku pripada nagrada prema Tbr. 33. toč. 1. i 2.

3. Za sastavljanje ostalih podnesaka tijekom postupka za upis odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova.

4. Za sastavljanje pravnih lijekova (redovni i izvanredni) odvjetniku pripada nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja, uvećana za 50 % .

Tbr. 29.

1. Za sastavljanje tužbe na poništaj upisa u registar, za odgovore na tužbu i obrazložene podneske o činjeničnim i pravnim navodima, odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1. kod tužbi na poništaj upisa u sudski registar, a ne manje od 100 bodova, odnosno po Tbr. 27. kod tužbi na poništaj upisa u drugi registar.

2. Za zastupanje na ročištu na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari, ili su se izvodili dokazi odvjetniku pripada nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja, a za sva ostala ročišta na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili za ročište na kojem se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe, nagodbom ili presudom na osnovi priznanja odvjetniku pripada 50 % nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

3. Za sastavljanje pravnih lijekova protiv presuda odvjetniku pripada nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja uvećana za 25 % , a za sastavljanje pravnih lijekova protiv rješenja odvjetniku pripada 50 % nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

4. Za zastupanje dioničara ili člana društva na skupštini trgovačkog društva, odvjetniku pripada nagrada prema dogovoru sa strankom, ali ne manje od 100 bodova za svaki započeti sat skupštine.

X. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED POSLODAVCEM

Tbr. 30.

U postupku koji prethodi donošenju odluke kod poslodavca odvjetniku pripada:

1. za sastavljanje obrazloženih podnesaka nagrada od 50 bodova.

2. za sastavljanje zahtjeva za zaštitu prava nagrada od 50 bodova.

3. za sastavljanje nacrta odluka, kada odvjetnik zastupa poslodavca nagrada od 100 bodova.

XI. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM, EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I SUDOM EUROPSKE UNIJE

Tbr. 31.

1. Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak pred Ustavnim sudom, Europskim sudom za ljudska prava i Sudom Europske unije, obrazloženih podnesaka s činjeničnim i pravnim navodima odvjetniku pripada nagrada od 1000 bodova.

2. Za sastavljanje ostalih podnesaka u tijeku postupka odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova.

3. Za zastupanje i sudjelovanje na raspravama odvjetniku pripada nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

4. Za zastupanje i sudjelovanje na raspravama na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili je postupak obustavljen prije raspravljanja o glavnoj stvari odvjetniku pripada 50 % nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

XII. OSTALI POSTUPCI

Tbr. 32.

1. Za sastavljanje podnesaka i zastupanje u predmetima i postupcima koji se vode po postojećim zakonskim propisima prije sudskog ili upravnog postupka, kao što su npr. po zahtjevu za naknadu štete protiv države, tijela državne uprave i drugih državnih tijela odnosno tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, po zahtjevu protiv osiguravajućih društava, trgovačkih društava, socijalnog osiguranja i drugih pravnih osoba, po zahtjevima za naknadu štete neopravdano osuđenim osobama i nezakonito pritvorenim osobama i sl. odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1.

2. Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće stegovni postupak pred nadležnim tijelom ili sudom, obrazloženih podnesaka s činjeničnim i pravnim navodima, kao i pravnih lijekova odvjetniku pripada nagrada od 100 bodova.

3. Za sastavljanje ostalih podnesaka u tijeku postupka iz toč. 2. ovog tarifnog broja odvjetniku pripada 25 % nagrade iz toč. 2. ovog tarifnog broja.

4. Za zastupanje i sudjelovanje na raspravama u postupku iz toč. 2. ovog tarifnog broja odvjetniku pripada nagrada iz toč. 2. ovog tarifnog broja.

5. Za zastupanje na raspravi u postupku iz toč. 2. ovog tarifnog broja na kojoj se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili je postupak obustavljen prije raspravljanja o glavnoj stvari, odvjetniku pripada 25 % nagrade iz toč. 2. ovog tarifnog broja.

XIII. RAZNO

Sastavljanje isprava

Tbr. 33.

1. Za sastavljanje ugovora odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1. uvećana za 25 % .

Kao vrijednost ugovora za utvrđivanje rente, zakupa, najma i u drugim sličnim postupcima uzima se petogodišnji iznos rente, zakupa, najma i drugih sličnih davanja.

2. Za sastavljanje isprava o pravnim poslovima, koji nisu procjenjivi:

– ortački ugovori, ugovori o zajedničkoj gradnji, ugovori o načinu korištenja i održavanja zgrade, ugovori o pretvaranju idealnog suvlasništva u etažno vlasništvo na zgradama, ugovori o diobi imovine nakon razvoda braka, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, ugovori o ustupanju i raspodjeli imovine za života i sl.:

– ako je u ugovoru naznačena vrijednost ugovora odvjetniku pripada nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

– ako u ugovoru nije naznačena vrijednost ugovora odvjetniku pripada nagrada od 200 bodova.

3. Za sastavljanje jednostavne i jednostrane izjave volje odvjetniku pripada nagrada u visini od 50 bodova.

4. Za sastavljanje oporuke odvjetniku pripada nagrada od 100 bodova.

Za sastavljanje složenih izjava posljednje volje nagrada se može povisiti do 100 %.

Pravni savjeti i mišljenja

Tbr. 34.

1. Za usmene pravne upute, mišljenja i savjetovanja odvjetniku pripada nagrada za svaki započeti sat 50 bodova.

2. Za sastavljanje pisanih pravnih savjeta i pisanih pravnih mišljenja s činjeničnim i pravnim obrazloženjima odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1. i 4.

Za sastavljanje pisanih pravnih savjeta i pisanih pravnih mišljenja s činjeničnim i pravnim obrazloženjima u neprocjenjivim predmetima odvjetniku pripada nagrada ne manja od 200 bodova.

Za sastavljanje pisanih pravnih savjeta i mišljenja odvjetniku pripada nagrada samo ako je to stranka od njega zatražila.

Za sastavljanje pisanih pravnih savjeta i mišljenja koje je po zahtjevu stranke dano na stranom jeziku odvjetniku pripada još i naknada za prevođenje prema troškovniku stalnih sudskih tumača.

Za usmene pravne upute, mišljenja i savjetovanja za vrijeme trajanja postupka, odvjetniku ne pripada posebna nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

Sudjelovanje na konferencijama

Tbr. 35.

Za sudjelovanje na konferencijama i sastancima na kojima se raspravljalo o činjeničnim i pravnim pitanjima sa strankom, protustrankom i drugim sudionicima u pravnim pitanjima stranke, odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova za svaki započeti sat.

Razmatranje spisa, izvid pravomoćnosti i izvršnosti, pribava isprava za stranku

Tbr. 36.

Za razmatranje i pregled spisa u svim postupcima, uvid u zemljišne knjige, registre i ostale javne knjige, odvjetniku pripada nagrada od 25 bodova za svaki započeti sat.

Za izvid ili pribavu pravomoćnosti ili izvršnosti presude, rješenja i platnih naloga odvjetniku pripada nagrada od 25 bodova.

Za pribavu izvadaka iz zemljišnih knjiga, registra suda ili drugih tijela ili pribavu drugih isprava, odvjetniku pripada nagrada od 25 bodova.

Dopisi i opomene

Tbr. 37.

Za sastavljanje dopisa stranci, protustranci i drugim sudionicima u pravnim poslovima stranke:


1. Obavijesti i opomene s navođenjem činjeničnog stanja ili uputom za svaku stranicu odvjetniku pripada nagrada od 25 bodova.


2. Tipizirane opomene protustranci da plati određeni iznos, ispuni neku obvezu ili činidbu odvjetniku pripada nagrada od 10 bodova.

XIV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Nagrada po utrošenom satu

Tbr. 38.

Ako pojedinim tarifnim odredbama, prema kojima se određeni poslovi naknađuju po utrošenom satu, nije drugačije određeno, nagrada za utrošeni sat iznosi 25 bodova.

Tbr. 39.

Za čekanje na raspravu ili za vrijeme vijećanja suda, za izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja i sl. odvjetniku pripada naknada od 25 bodova za svaki započeti sat, ali najviše do 7 sati dnevno.

Zastupanje više osoba

Tbr. 40.

1. Kad odvjetnik u istom postupku brani ili zastupa više osoba, pripada mu pravo na povišenje tarifnih stavaka za drugu i svaku sljedeću osobu za 10 % – uz uvjet da to povišenje može iznositi najviše 50 %.

Iznos povišene nagrade dijeli se na jednake dijelove prema broju branjenika, odnosno zastupanih osoba.

2. Ukoliko postoji očiti nerazmjer u obrani ili zastupanju pojedine stranke u odnosu na druge stranke u postupku, koju zastupa ili brani isti odvjetnik, odvjetnik može sa strankama sporazumno odrediti drugi način obračuna troškova.

Povisivanje i snižavanje tarifnih stavaka

Tbr. 41.

1. Za posebno stručno i specijalističko znanje, koje zahtijeva obrađeni predmet, osobitu težinu predmeta ili posebnu odgovornost za obavljeni rad, tarifne stavke mogu se povisiti za 100 %.

Posebna stručnost i specijalističko znanje priznaje se osobito prilikom složenih sporova ili postupaka ili posebnih vrsta ugovora, kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja stranog prava, ili pravne literature, proučavanja ili obrađivanja stručnih pitanja iz područja tehnike, kemije, tehnologije, prirodnih i fizičkih znanosti, medicine, sporta, društvenih znanosti, i upotrebe stranog jezika i sl.

2. Uzimajući u obzir sve okolnosti obavljenog posla i koristi koje ima stranka, pojedine tarifne stavke odvjetnik može sniziti za 50 %.

Posebna vrsta ugovaranja nagrade za rad

Tbr. 42.

Pružanje pravne pomoći može odvjetnik ugovoriti s pravnom osobom ili osobom koja obavlja samostalnu djelatnost u paušalnom iznosu, osim za radnje zastupanja pred sudovima i drugim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i drugim državnih tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Ugovor o pružanju pravne pomoći u paušalnom iznosu sklapa se u pisanom obliku i predmet ugovora mogu biti isključivo usmena i pisana pravna mišljenja i savjetovanja, pregled već sastavljenih ugovora te sudjelovanje na sastancima i konferencijama sa strankom.

Odvjetnik mora prijaviti ugovor Hrvatskoj odvjetničkoj komori.

Tbr. 43.

Odvjetnik i stranka mogu ugovoriti visinu nagrade za odvjetnički rad. Ugovor je valjan samo ako je zaključen u pisanoj formi. Ugovor ne obvezuje sud kod dosuđivanja troška stranci koja je uspjela u sporu.

U svim pravnim stvarima odvjetnici mogu sa strankom pisano ugovoriti nagradu za rad na bazi satnice prilikom čega nisu vezani odredbom iz Tbr. 38.

U imovinskopravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pisano ugovoriti nagradu za rad i u razmjeru s uspjehom u postupku odnosno u pravnim radnjama, koje će za stranku poduzeti. Gornja granica ugovorenog postotka ne može prijeći 30 % od ukupno ostvarenog uspjeha. Osnovicu za obračun nagrade čini zbroj glavnice i kamata, dok dosuđeni trošak zastupanja pripada odvjetniku, koji ga ima pravo naplatiti od stranke samo ako je taj trošak dosuđen i dospio za naplatu ili je naplaćen.

Tbr. 44.

Za pružanje pravne pomoći u inozemstvu hrvatskom državljaninu ili hrvatskoj pravnoj osobi odvjetnik može tražiti naknadu troškova i nagradu po tarifi koja vrijedi u zemlji u kojoj je zastupao stranku, pa čak i kada je to zastupanje obavljao pisanim putem.

Tbr. 45.

U neprocjenjivim predmetima koji nisu predviđeni tarifnim odredbama Tarife (npr. tužbe na utvrđenje), a niti se vrijednost predmeta spora može na drugi način utvrditi, odvjetnik ima pravo za svaku poduzetu radnju na nagradu:

1. U postupku pred općinskim sudom i tijelima iste razine u visini 100 bodova.

2. U postupku pred županijskim i trgovačkim sudovima te tijelima iste razine u visini od 200 bodova.

3. U postupku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske i tijelima iste razine u visini od 500 bodova.

Tbr. 46.

Na sve obavljene radnje odvjetnik obračunava pripadajući porez na dodanu vrijednost prema važećim poreznim propisima.

Tbr. 47.

Odmjeravanje i naplata troškova na teret protivne stranke ne utječe na obračun troškova između odvjetnika i stranke za izvršeni rad i izdatke u vezi s izvršenim radom.

Na zahtjev stranke odvjetnik je dužan sastaviti pisani obračun nagrade i naknade za izvršeni rad i gotovih izdataka, uz predočenje Tarife.

Odvjetnik, kojeg je Hrvatska odvjetnička komora imenovala za punomoćnika stranke temeljem odredbi o besplatnom pružanju pravne pomoći socijalno ugroženim osobama i žrtvama Domovinskog rata nema pravo na nagradu osim u slučajevima određenim Kodeksom odvjetničke etike.

GLAVA DRUGA

XV. NAKNADA TROŠKOVA

Tbr. 48.

Odvjetniku pripada naknada troškova za stvarne izdatke koji su bili potrebni za obavljanje povjerenih mu poslova.

U troškove koji se imaju nadoknaditi po odredbama Tarife, spadaju i izdaci za poštanske, telefonske i bankarske usluge te ostali troškovi.

Tbr. 49.

Za obavljanje poslova izvan sjedišta odvjetničke pisarnice, odvjetniku pripada na ime putnih troškova naknada za prijevoz, te stvarni troškovi koje odvjetnik ima prilikom izbivanja iz odvjetničke pisarnice.

Tbr. 50.

Odvjetnik ima pravo na nadoknadu troškova prijevoza u visini cijene karte I. razreda ekspresnog vlaka ili broda, avionsku kartu za poslovni razred i za spavaća kola u vlaku, odnosno kabinu na brodu, ukoliko putovanje mora obaviti noću.

Naknada iz prethodnog stavka pripada odvjetniku u visini prijevoznih putnih troškova za putovanje najkraćim mogućim putem.

Za upotrebu vlastitog automobila odvjetniku pripada nadoknada u visini 30 % cijene bezolovnog benzina od 100 oktana za svaki prevaljeni kilometar te trošak cestarine.

Tbr. 51.

Ukoliko odvjetnik mora ostati na putu izvan sjedišta ureda više od jednog dana ili mora prenoćiti u hotelu, odvjetnik ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smještaja.

Visina dnevnice iz prethodnog stavka obračunava se u visini dnevnice suca Županijskog suda na području kojeg se nalazi odvjetnička pisarnica.

GLAVA TREĆA

XVI. PRIMJENA TARIFE

Tbr. 52.

Odvjetnik primjenjuje tarifu koja je na snazi u trenutku dospijeća odvjetničke nagrade.

Vrijednost boda se obračunava prema vrijednosti boda u trenutku dospijeća odvjetničke nagrade.

Kada sud ili drugo tijelo odlučuje o nagradi troškova zastupanja na teret protivne strane ili na teret proračunskih sredstava primjenjuje tarifu i vrijednost boda koja je na snazi u vrijeme donošenja odluke o trošku postupka.

Za postupke iz Tbr. 7. toč. 2. i 3. primjenjuje se Tarifa koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja postupka, bez obzira kada je postupak okončan.

Ukoliko odvjetnik ne izda račun stranci nakon obavljene radnje, u svim postupcima, osim u kaznenim ili prekršajnim, odvjetnička nagrada dospijeva okončanjem ovršnog postupka ili pravomoćnim okončanjem postupka ukoliko se ne provodi ovrha, otkazom punomoći, opozivom punomoći ili raskidom ugovora o zastupanju.

Ukoliko odvjetnik ne izda račun stranci nakon obavljene radnje, u kaznenim i prekršajnim postupcima odvjetnička nagrada dospijeva pravomoćnim okončanjem postupka, opozivom punomoći, otkazom punomoći ili raskidom ugovora.

Odvjetnik tijekom pružanja pravne pomoći ima pravo na naplatu predujma za obavljanje pojedine radnje iz ove Tarife.

XVII. NAČIN DONOŠENJA TARIFE I IZMJENE VRIJEDNOSTI BODA

Tbr. 53.

Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika donosi Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore.

Tbr. 54.

Vrijednost boda iznosi 2,00 eura.

XVIII. OBJAŠNJENJE O PRIMJENI TARIFE

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore ili tijelo koje Upravni odbor odredi daje objašnjenje o primjeni Tarife i njezino tumačenje.

Objašnjenje ili mišljenje za primjenu Tarife daje se na zahtjev stranke, odvjetnika, suda ili drugog ovlaštenog tijela u zemlji ili inozemstvu.

XIX. STUPANJE NA SNAGU TARIFE

Tarifa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Odredbe Tbr. 52. st. 5. i 6. Tarife o dospjelosti naplate odvjetničke usluge primjenjuju se i na radnje poduzete do dana stupanja na snagu ove Tarife.

Broj: 11015-2023-1

Zagreb, 14. listopada 2023.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Predsjednik
Robert Travaš, v. r.