Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Hrašćina

NN 138/2023 (17.11.2023.), Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Hrašćina

OPĆINA HRAŠĆINA

1890

Na temelju članka 19.a stavka 1. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) i članka 21. Statuta Općine Hrašćina (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 18/09, 5/12, 11/13, 10/18, 15/20, 16/21.) Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 19. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donosi

ODLUKU

O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visine poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području Općine Hrašćina.

Članak 2.

Porezne stope iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

• niža porezna stopa 20,00 %,

• viša porezna stopa 30,00 %.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Hrašćina« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 410-10/23-01/01

Urbroj: 2140-13-01-23-02

Trgovišće, 26. listopada 2023.

Predsjednica
Općinskog vijeća
Ljubica Mikulčić, v. r.