Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Severin

NN 138/2023 (17.11.2023.), Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Severin

Općina Severin

1891

Na temelju članka 19.a Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) i članka 30. Statuta Općine Severin (»Službeni glasnik Općine Severin« broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 15. sjednici održanoj 9. studenoga 2023. godine donosi

ODLUKU

O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NA PODRUČJU OPĆINE SEVERIN

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području Općine Severin.

Članak 2.

Porezne stope iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

• niža porezna stopa 18 %,

• viša porezna stopa 28 %.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Severin«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 406-08/23-01/04

Urbroj: 2103-16-02-23-23

Severin, 9. studenoga 2023.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Severin
Jasmin Morosavljević, v. r.