Naputak o Očevidniku kazališta

NN 139/2023 (20.11.2023.), Naputak o Očevidniku kazališta

Ministarstvo kulture i medija

1897

Na temelju članka 9. stavka 7. Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj 23/23), ministrica kulture i medija donosi

NAPUTAK

O OČEVIDNIKU KAZALIŠTA

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuje se sadržaj i način vođenja Očevidnika kazališta (u daljnjem tekstu: Očevidnik) koji se vodi u ministarstvu nadležnom za kulturu.

Članak 2.

Očevidnik sadrži temeljne podatke o kazalištima, kazališnim družinama i kazališnim kućama u Republici Hrvatskoj, bilo da obavljaju kazališnu djelatnost kao pravne osobe ili kao posebne ustrojstvene jedinice unutar pravne osobe.

Članak 3.

(1) Očevidnik se sastoji od Upisnih listova označenih brojevima koji se ispunjavaju na temelju podnesene prijave za upis, a prema Obrascu koji je sastavni dio ovog Naputka.

(2) U Upisni list upisuje se:

1. Broj upisnog lista

2. Naziv kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, osobni identifikacijski broj odnosno naziv posebne ustrojstvene jedinice u sastavu pravne osobe i osobni identifikacijski broj pravne osobe u čijem je sastavu

3. Status kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće (ustanova, umjetnička organizacija, trgovačko društvo, podružnica ili druga pravna osoba)

4. Sjedište kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno sjedište posebne ustrojstvene jedinice u sastavu (adresa, telefon, e-adresa, adresa mrežne stranice)

5. Naziv i sjedište osnivača kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće

6. Naziv i sjedište pravne osobe u čijem je sastavu posebna ustrojstvena jedinica

7. Broj i datum akta o osnivanju kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu

8. Broj i datum donošenja statuta i suglasnosti osnivača

9. Broj i datum upisa kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu u sudski ili drugi registar

10. Broj i datum rješenja kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za osnivanje kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće sukladno Zakonu o kazalištima

11. Ime i prezime intendanta/ravnatelja/vršitelja dužnosti odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i datum njegova imenovanja

12. Popis članova kazališnog vijeća (ime i prezime, razina obrazovanja, zanimanje, datum imenovanja)

13. Statusne promjene i prestanak djelovanja kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice

14. Posebne napomene.

Članak 4.

(1) Svaki Upisni list u Očevidniku ima svoj broj.

(2) Broj Upisnog lista je redni broj upisa kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu, a sastoji se od oznake KAZ i rednog broja upisa odvojenog crticom.

(3) Prilikom upisa promjene unose se novi podaci u odgovarajuću rubriku.

Članak 5.

Sastavni dio Očevidnika čini i abecedni popis (Imenik) kazališta, kazališnih družina ili kazališnih kuća odnosno posebnih ustrojstvenih jedinica u sastavu koji sadrži naziv, sjedište i redni broj Upisnog lista, a omogućava pretraživanje po jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima je sjedište kazališta, kazališne družine i kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu.

Članak 6.

(1) Upis u Očevidnik obavlja se na temelju prijave za upis.

(2) Prijavu za upis podnosi intendant ili ravnatelj (vršitelj dužnosti intendanta ili ravnatelja odnosno privremeni ravnatelj), voditelj ili druga osoba ovlaštena za zastupanje, a za posebne ustrojstvene jedinice u sastavu voditelj odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi u čijem se sastavu nalazi.

(3) Prijava za upis u Očevidnik podnosi se u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće u sudski ili drugi registar odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu u sudski ili drugi registar.

(4) Za točnost podataka iz prijave odgovorne su osobe iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Prijava za upis u Očevidnik ispunjava se elektronički, na posebnom Obrascu koji je sastavni dio ovoga Naputka i dostupan je na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za kulturu.

(2) Ispunjeni obrazac šalje se elektroničkim putem na pisarnicu ministarstva nadležnog za kulturu.

(3) Nepotpune i netočne prijave vraćaju se prijavitelju na ispravak i dopunu.

(4) Osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Naputka dužne su redovito prijavljivati sve promjene podataka iz članka 3. ovoga Naputka, na način i u roku propisanim ovim Naputkom.

Članak 8.

Podaci iz prijave unose se u Očevidnik najkasnije u roku od osam dana od prijama uredne prijave u ministarstvu nadležnom za kulturu.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Pravilnik o očevidniku kazališta (»Narodne novine«, broj 36/2020).

Članak 10.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 611-06/23-01/0048

Urbroj: 532-01/5-23-01

Zagreb, 13. studenoga 2023.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U OČEVIDNIK KAZALIŠTA

1.Naziv kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, osobni identifikacijski broj odnosno naziv posebne ustrojstvene jedinice u sastavu pravne osobe i osobni identifikacijski broj pravne osobe u čijem je sastavu
2.Status kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće (ustanova, umjetnička organizacija, trgovačko društvo, podružnica ili druga pravna osoba)
3.Sjedište kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno sjedište posebne ustrojstvene jedinice u sastavu (adresa, telefon, e-adresa, adresa mrežne stranice)
4.Naziv i sjedište osnivača kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće
5.Naziv i sjedište pravne osobe u čijem je sastavu posebna ustrojstvena jedinica
6.Broj i datum akta o osnivanju kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu
7.Broj i datum donošenja statuta i suglasnosti osnivača
8.Broj i datum upisa kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu u sudski ili drugi registar
9.Broj i datum rješenja kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za osnivanje kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće sukladno Zakonu o kazalištima
10.Ime i prezime intendanta/ravnatelja/vršitelja dužnosti/osobe ovlaštene za zastupanje i datum imenovanja
11.Popis članova kazališnog vijeća (ime i prezime, razina obrazovanja, zanimanje, datum imenovanja)
12.Statusne promjene i prestanak djelovanja kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu
13.Posebne napomene


Datum prijavePotpis podnositelja prijave