Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

NN 139/2023 (20.11.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1900

Na temelju odredbi članka 63. stavka 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. studenoga 2023. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 128/17, 114/18, 2/20 i 146/22, dalje: Pravilnik) u članku 8. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Referentni tečajevi Europske središnje banke objavljeni na mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke smatraju se relevantnim za preračunavanje imovine i obveza mirovinskog fonda denominiranim u stranoj valuti u eursku protuvrijednost u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.«

Članak 2.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Devizne terminske transakcije dnevno se vrednuju po fer vrijednosti, primjenom terminskih bodova (forward points) za određenu valutu (close-out metoda), koji su dostupni na službenom financijsko-informacijskom servisu. Ukoliko terminski bodovi za neki valutni par nisu dostupni na službenom financijsko-informacijskom servisu, za izračun fer vrijednosti deviznih terminskih transakcija koriste se referentne kamatne stope (close-out metoda) za određenu valutu koje su dostupne na službenom financijsko-informacijskom servisu. Kao referentni tečaj uzima se srednji tečaj Hrvatske narodne banke ili, ukoliko neka od valuta nije uvrštena na tečajnici Hrvatske narodne banke, za izračun se primjenjuje srednji tečaj za takvu valutu objavljen na financijsko-informacijskom servisu.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 011-01/23-03/08

Urbroj: 326-01-70-72-23-1

Zagreb, 16. studenoga 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.