Pravilnik o provedbi Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge

NN 141/2023 (24.11.2023.), Pravilnik o provedbi Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1923

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/457, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 23. studenoga 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpore iz Programa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzete iz obveze prijave iz njegova članka 108. stavka 3. s obzirom da ispunjavaju sve opće uvjete utvrđene u Poglavlju I. i sve posebne uvjete iz članka 26. točke 10 podtočke b) Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika

2. »mikro, mala i srednja poduzeća« definirana su člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću

3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovog Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima.

Mjera u provedbi Programa

Članak 4.

Mjera u provedbi Programa iz članka 1. ovoga Pravilnika je potpora za nadoknadu gubitka prihoda uslijed nemogućnosti držanja svinja.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi) i

c) na objektu/objektima korisnika provedeno je usmrćivanje svinja ili uklanjanje svinja od trenutka potvrde afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj temeljem zapisnika inspektora Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Obveze korisnika

Članak 6.

(1) Nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele ukupnog iznosa potpore korisnik potpore dužan je obnoviti svinjogojsku proizvodnju minimalno do razine na kojoj je bila prije nastanka štete odnosno uginuća i/ili provedbe usmrćivanja svinja.

(2) Ukoliko korisnik ne obnovi svinjogojsku proizvodnju dužan je povećati postojeću drugu stočarsku proizvodnju ili započeti novu stočarsku proizvodnju minimalno za broj uvjetnih grla druge stoke koji je sukladan broju uvjetnih grla svinja koje je držao prije nastanka štete.

(3) Nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele potpore korisnik potpore dužan je držati životinje na odgovarajući način u odnosu na biosigurnosne mjere.

(4) Ispunjavanje obveza iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka utvrđuje se provedbom popisa gospodarstava i grla domaćih životinja koje se drže na gospodarstvima korisnika potpore od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

(5) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu na temelju podataka o korisnicima potpore provodi popis iz stavka 4. ovoga članka koji dostavlja Ministarstvu poljoprivrede u roku od 60 dana od zaprimanja podataka o korisnicima.

(6) Korisnici potpore koji ne ispune obvezu iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka obvezuju se vratiti ukupan iznos potpore dodijeljene na temelju ovoga Pravilnika i Programa.

Iznos potpore

Članak 7.

(1) Iznos potpore utvrđuje se sukladno proizvodnom potencijalu gospodarstva, a na temelju broja usmrćenih i/ili uklonjenih te uginulih svinja na gospodarstvu.

(2) U izračunu iznosa potpore iz stavka 1. ovoga članka iznos gubitka temeljem broja rasplodnih svinja na gospodarstvu utvrđuje se na način da se broj grla množi sa jediničnim iznosom od 2,18 eura i brojem dana nemogućnosti držanja svinja na gospodarstvu.

(3) U izračunu iznosa potpore iz stavka 1. ovoga članka iznos gubitka temeljem broja tovljenika na gospodarstvu utvrđuje se na način da se broj grla množi iznosom od 0,36 eura i brojem dana nemogućnosti držanja svinja na gospodarstvu.

(4) Broj dana nemogućnosti držanja svinja iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka započinje danom provedbe naređenih mjera usmrćivanja i/ili uklanjanja svinja te završava osmoga dana od dana provedbe završne dezinfekcije objekta temeljem zapisnika inspektora Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

(5) Iznos potpore ne može premašiti 100 % prihvatljivog troška.

Oblik i pravila dodjele potpore

Članak 8.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku izravnih bespovratnih sredstava, svi iznosi potpore moraju biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova.

(2) Potpora se ne može dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

(3) Potpora se ne može dodijeliti srednjim poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću na dan 31. prosinca 2022. godine.

(4) Potpora se ne može dodijeliti proizvođačima koji ne udovoljavaju propisanim obvezama vezano uz prevenciju i kontrolu afričke svinjske kuge.

(5) Iznos potpore poduzetnicima koji imaju ugovorenu policu osiguranja životinja čiji je predmet nadoknada izgubljenog prihoda uzrokovanog usmrćivanjem ili uginućem svinja umanjuje se za iznos nadoknade temeljem police osiguranja.

(6) U slučaju uslužnog tova utvrđenog temeljem zapisnika veterinarskog inspektora, prihvatljivom korisniku ne može se isplatit više od 25% utvrđenog iznosa gubitka.

Način i rokovi podnošenja Zahtjeva za potporu

Članak 9.

(1) Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti potpisanu/ovjerenu Izjavu kojom potvrđuje da:

– je podnio Zahtjev

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu i Izjavi istiniti

– će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela

– ima odnosno nema poslovne subjekte koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

– ispunjava uvjete prihvatljivosti korisnika sukladno članku 8. ovoga Pravilnika

– je ostvario, odnosno nije ostvario, plaćanja iz drugih izvora za iste prihvatljive troškove odnosno smanjenje vrijednosti proizvedenih životinja uslijed pojave afričke svinjske kuge

– se obvezuje da će nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele ukupnog iznosa potpore obnoviti svinjogojsku proizvodnju minimalno do razine na kojoj je bila prije nastanka štete odnosno uginuća i/ili provedbe usmrćivanja svinja

– se obvezuje, ukoliko ne obnovi svinjogojsku proizvodnju, povećati postojeću drugu stočarsku proizvodnju ili započeti novu stočarsku proizvodnju minimalno za broj uvjetnih grla druge stoke koji je sukladan broju uvjetnih grla svinja koje je držao prije nastanka štete

– se obvezuje nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele potpore držati životinje na odgovarajući način u odnosu na biosigurnosne mjere.

(3) Izjavu iz stavka 2. ovoga članka podnositelj je dužan dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge«.

(4) Obrazac iz stavka 2. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(5) Rok za podnošenje Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka za dane nemogućnosti držanja svinja u razdoblju od 26. lipnja do 1. studenog 2023. godine je 10 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka za dane nemogućnosti držanja svinja za svako tromjesečno razdoblje, počevši od 1. studenoga 2023. godine, podnosi od 1. do 15. u mjesecu za prethodno tromjesečno razdoblje, počevši od 1. veljače 2024. godine.

Administrativna kontrola i postupak
dodjele potpore

Članak 10.

(1) Ministarstvo poljoprivrede dostavlja podatke o prihvatljivosti korisnika iz članka 5. ovoga Pravilnika, podatke o broju grla i trajanju zabrane držanja iz članka 7. ovoga Pravilnika i podatke iz članka 8. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 9. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi iz članka 9. ovoga Pravilnika, podneseni izvan rokova propisanih u članku 9. stavcima 5. i 6. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(4) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

a) uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku,

b) drugih podataka iz internih baza i registara drugih tijela državne uprave i agencija.

(5) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika vezane uz poslovne subjekte koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(6) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

a) Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika ili

b) Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Odluke iz stavka 6. ovoga članka dostavljaju se korisnicima poštom preporučeno s povratnicom.

(8) Odluke iz stavka 6. ovoga članka za Zahtjeve podnesene sukladno članku 9. stavku 5. ovoga Pravilnika za koje je tijekom provedbe administrativne kontrole utvrđeno da Izjava iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika nije potpuna ili ukoliko su potrebni ispravci ili dodatna obrazloženja donijeti će se nakon 1. siječnja 2024. godine.

Dopuna i/ili ispravak Izjave uz Zahtjev

Članak 11.

(1) Ukoliko Izjava iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika nije potpuna ili ukoliko su potrebni ispravci ili dodatna obrazloženja, Agencija za plaćanja će po završenoj administrativnoj kontroli na svojim mrežnim stranicama objaviti Poziv za dostavu s popisom podnositelja i potrebnim informacijama za svakog podnositelja.

(2) Podnositelj je dužan dostaviti traženo u roku od osam dana od dana objave Poziva za dostavu dopune na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Žalbe

Članak 12.

Na odluke iz članka 10. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22., u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

Povrat potpore

Članak 13.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 14.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/23-01/83

Urbroj: 525-13/862-23-9

Zagreb, 23. studenoga 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.