Kolektivni ugovor za zaposlene u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

NN 141/2023 (24.11.2023.), Kolektivni ugovor za zaposlene u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

KOLEKTIVNI UGOVORI

1931

HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, Osijek, Vinkovačka cesta 63c, koju zastupa ravnateljica doc. dr. sc. Darja Sokolić (u daljnjem tekstu: Agencija)

i

REPUBLIČKI SINDIKAT RADNIKA, koji zastupa predsjednik Ivan Majdak (u daljnjem tekstu: Sindikat)

sklopili su 15. studenoga 2023. godine

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA ZAPOSLENE U HRVATSKOJ AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Kolektivnim Ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuju se uvjeti rada, prava i obveze radnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Radnik) i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija) iz rada i po osnovi rada. Na prava i obveze radnika Agencije primjenjuju se Zakon o radu i na temelju njega doneseni propisi, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, interni akti Agencije te ovaj Ugovor.

Izrazi koji se koriste u ovom ugovoru, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

Članak 2.

Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Zakonom o radu, Ugovorom o radu, Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama, propisom koji obvezuje Agenciju i radnike, ili sporazumom sklopljenim s Radničkim vijećem, primjenjuje se za Radnika najpovoljnije pravo.

Članak 3.

Radniku se mora omogućiti uvid u ovaj Ugovor kao i druge akte Agencije koji su neophodni za upoznavanje s općim pravima i obvezama Radnika za vrijeme trajanja radnog odnosa u Agenciji, akte koji su neposredno vezani za djelokrug rada Radnika, te akte koji se odnose na zaštitu na radu.

Sklapanjem ugovora o radu, Radnik potvrđuje činjenice iz stavka 1. ovoga članka.

Radnika u rad uvodi neposredni rukovoditelj ili Radnik s radnim iskustvom, kojeg za to odredi neposredni rukovoditelj.

Članak 4.

Radnik je obvezan savjesno i stručno obavljati poslove radnog mjesta za koje je sklopio ugovor o radu, prema uputama Agencije odnosno ovlaštenih osoba Agencije, u skladu s naravi i vrstom rada.

II. ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Članak 5.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa regulirani su odredbama Zakona o radu, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i internim aktima Agencije.

III. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

1. Obveza obrazovanja i osposobljavanja za rad

Članak 6.

Agencija je dužna omogućiti Radniku, u skladu s mogućnostima i potrebama rada, školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje.

Radnik je dužan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, školovati se, obrazovati, osposobljavati i usavršavati se za rad.

Međusobna prava i obveze između Radnika koji je upućen na obrazovanje i Agencije utvrđuju se posebnim ugovorom.

IV. RADNO VRIJEME

Članak 7.

Radno vrijeme regulirano je odredbama Zakona o radu, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i internim aktima Agencije.

V. ODMORI I DOPUSTI

1. Stanka, dnevni, tjedni i godišnji odmor

Članak 8.

Radnik ima pravo na stanku, dnevni, tjedni i godišnji odmor, sukladno odredbama Zakona o radu, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i internim aktima Agencije.

2. Plaćeni dopust

Članak 9.

Tijekom kalendarske godine Radnik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) do najviše 10 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini za:

– zaključenje braka ili životnog partnerstva5 radnih dana
– zaključenje braka djeteta2 radna dana
– rođenje ili posvojenje djeteta5 radnih dana
– smrt supružnika, životnog partnera, izvanbračnog druga, brata ili sestre, roditelja, očuha i maćehe, djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka
 
5 radnih dana
– smrt roditelja supružnika, roditelja izvanbračnog druga te roditelja životnog partnera
2 radna dana
– selidbe u drugo mjesto stanovanja4 radna dana
– selidbe u istom mjestu stanovanja2 radna dana
– dobrovoljno davanje krvi2 radna dana
– teške bolesti djeteta ili roditelja, supružnika,
životnog partnera, izvanbračnog druga3 radna dana
– polaganja stručnog ispita prvi put7 radnih dana
– nastupanja u kulturnim i športskim priredbama1 radni dan
– sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr.
2 radna dana
– elementarne nepogode koja je neposredno zadesila Radnika
5 radnih dana
– prvi dan po upisu vrtića i prvi razred osnovne škole1 radni dan.

Radnik ima pravo na plaćeni dopust iz stavka 1. za svaki od navedenih slučajeva samo jedanput u kalendarskoj godini, osim za slučajeve iz stavka 1. alineja 2., 3., 4., 5. i 8. ovog članka za svako rođenje djeteta, za svaki smrtni slučaj te za svako darivanje krvi.

Članak 10.

Pravo na plaćeni dopust ima radnik koji je na stručno ili opće školovanje upućen od strane Agencije pod uvjetima utvrđenim posebnim ugovorom sklopljenim između Agencije i Radnika.

Za vrijeme korištenja plaćenog dopusta Radnik ostvaruje naknadu plaće u visini plaće koju bi za te dane ostvario da je radio.

Naknada plaće se isplaćuje s obračunom plaće za mjesec u kojem je Radnik koristio plaćeni dopust.

Iznimno, Radniku se može na njegov zahtjev za potrebe stručnoga usavršavanja ili osposobljavanja odobriti plaćeni dopust u povećanom broju dana.

3. Neplaćeni dopust

Članak 11.

Radniku se može, na njegov zahtjev, odobriti neplaćeni dopust sukladno internim aktima Agencije.

VI. PLAĆA I NAKNADA PLAĆE

1. Opće odredbe

Članak 12.

Plaća, naknada plaće i isplata plaće regulirana je odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Zakona o radu i internim aktima Agencije.

2. Pravo na povećanu plaću

Članak 13.

Satnica redovnog rada Radnika Agencije u tekućem mjesecu uvećat će se

– za rad noću 40 %;

– za prekovremeni rad 50 %;

– za rad subotom 25 %;

– za rad nedjeljom 50 %;

– za rad blagdanom, neradnim danom utvrđenim zakonom 150 %;

– za smjenski rad 10 %;

– za dvokratni rad s prekidom dužim od 90 minuta i duže 10 %;

– za pasivno dežurstvo – 10 % satnice redovnog rada u tekućem mjesecu za svaki sat pasivnog dežurstva;

– za poslijediplomski specijalistički studij 5 %;

– za znanstveni stupanj magistra znanosti 8 %;

– za znanstveni stupanj doktora znanosti 15 %;

– Radniku Agencije koji ima sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova radnog mjesta za koje postoje posebni uvjeti rada pripada pravo na posebni dodatak na plaću za rad u posebnim uvjetima. Radna mjesta s posebnim uvjetima rada utvrđuju se Procjenom rizika kod poslodavca sukladno Zakonu o zaštiti na radu. Dodatak na plaću za rad u posebnim uvjetima predviđen ovim stavkom iznosi 5 % od osnovne plaće.

Rad po pozivu u osobito opravdanim i neodgodivim slučajevima smatra se prekovremenim radom i tako se plaća. U rad po pozivu, uz efektivni rad, u radno vrijeme koje se računa kao prekovremeni rad, uključeno je i vrijeme potrebno za dolazak na posao i povratak kući.

Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada, Radnik na osobni zahtjev može koristiti jedan ili više slobodnih radnih dana, prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 minuta redovnog sata rada).

Slobodne dane (sate) iz prethodnog stavka radnik može koristiti po odobrenju Agencije uz prethodnu najavu Agenciji dva dana ranije.

Radna mjesta s posebnim uvjetima rada utvrđuju se Procjenom rizika kod poslodavca sukladno Zakonu o zaštiti na radu.

Dodaci iz ovoga članka međusobno se ne isključuju, osim kumuliranja uvećanja plaće s osnova dvokratnog rada i smjenskog rada u istom danu.

VII. OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

1. Dnevnica i naknada troškova putovanja

Članak 14.

Kada je Radnik upućen na službeno putovanje pripada mu naknada troškova prijevoza, dnevnica i naknada iznosa troškova smještaja sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

2. Naknada za trošak prijevoza

Članak 15.

Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla pod uvjetima i na način koji se primjenjuje za javne službe sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

3. Naknada za korištenje privatnog automobila

Članak 16.

Ako je Radniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, nadoknadit će mu se troškovi u skladu s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

4. Terenski dodatak

Članak 17.

Za vrijeme rada izvan sjedišta Agencije i izvan mjesta njegova stalnog boravka Radnik ima pravo na terenski dodatak u visini koja mu pokriva povećane troškove života zbog boravka na terenu.

Visina terenskog dodatka ovisi o tome jesu li Radniku osigurani smještaj, prehrana i drugi uvjeti boravka na terenu.

Na iznos i ostale uvjete terenskog dodatka primjenjuju se odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Dnevnica i terenski dodatak međusobno se isključuju.

5. Regres

Članak 18.

Radnicima pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora na način, pod uvjetima i u iznosu koji se primjenjuje na službenike i namještenike u javnim službama, sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora.

6. Božićnica

Članak 19.

Radnicima Agencije pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane na način, pod uvjetima i u iznosu koji se primjenjuje za službenike i namještenike u javnim službama, sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora.

7. Dar u prigodi Dana sv. Nikole

Članak 20.

Svakom Radniku roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta mlađeg od 15 godina i koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar, pripada pravo na dar u prigodi Dana sv. Nikole. Dar za djecu isplaćuje se pod uvjetima i u visini iznosa dara za djecu u skladu s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

8. Solidarna pomoć

Članak 21.

Radnik ili njegova obitelj imaju pravo na pomoć u slučaju:

– smrti Radnika koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja rada – 3 proračunske osnovice i troškove pogreba;

– smrti Radnika – 2 proračunske osnovice;

– smrti supružnika, izvanbračnog druga, životnog partnera, djeteta i roditelja – 1 proračunske osnovice;

– djeci Radnika koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja službe, odnosno rada isplaćuje se jednom godišnje do završetka srednje (osnovne) škole – 1 proračunska osnovica;

– bolovanja dužeg od 90 dana – jednom godišnje u visini 1 proračunske osnovice;

– nastanka teške invalidnosti Radnika, malodobne djece ili supružnika Radnika – u visini 1 proračunske osnovice;

– kupnje medicinskih pomagala, odnosno lijekova ukoliko se radi o pomagalima, odnosno lijekovima koji su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste opravdani po pravilima medicinske i stomatološke struke, prijeko potrebiti i nenadomjestivi, nadalje, za koje troškove barem dijelom snosi Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje, te ako doplata za pomagala, odnosno lijekove, tijekom jedne proračunske godine iznosi više od jedne proračunske osnovice.

Radniku se može u slučaju elementarne nepogode i/ili druge izvanredne okolnosti koja izazove veću materijalnu štetu ili značajno naruši socijalno stanje Radnika i njegove obitelji isplatiti pomoć u visini do 1 proračunske osnovice. Odluku o isplati i visini pomoći iz ovog stavka ovog članka donosi ravnatelj u svakom zasebnom slučaju, uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja.

Nastanak invalidnosti Radnika i supružnika utvrđuje se dostavom pravomoćnog rješenja o općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad.

Nastanak invalidnosti malodobnog djeteta utvrđuje se pravomoćnim rješenjem o invalidnosti nadležne službe socijalne skrbi.

9. Potpora za novorođeno dijete

Članak 22.

Radniku će se za novorođeno dijete ili posvojenje isplatiti potpora sukladno internim aktima Agencije.

10. Osiguranje

Članak 23.

Agencija je dužna osigurati radnike od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja rada, kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata.

11. Zdravstveni (sistematski) pregled

Članak 24.

Agencija će osigurati zdravstveni (sistematski) pregled za Radnike sukladno internim aktima Agencije.

12. Jubilarna nagrada

Članak 25.

Radniku se isplaćuje jubilarna nagrada za neprekidni rad u Agenciji sukladno odredbama Zakona o radu, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i internim aktima Agencije.

Pod neprekidnim radom u Agenciji podrazumijeva se i neprekidni rad u njenim pravnim prednicima.

13. Otpremnina

Članak 26.

Prilikom odlaska Radnika u mirovinu pripada mu prvo na otpremninu.

Iznos otpremnine prilikom odlaska u mirovinu određuje se sukladno odredbama Zakona o radu i odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Radnik kojem Agencija otkazuje ugovor nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se isti otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem Radnika, ima pravo na otpremninu u skladu sa Zakonom o radu i odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Otpremnine se isplaćuju najkasnije 30 dana po prestanku radnog odnosa.

VIII. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

1. Zaštita privatnosti

Članak 27.

Prilikom zasnivanja te za vrijeme trajanja radnog odnosa Radnika, Agencija prikuplja osnovne podatke Radnika.

Osobni podaci iz prethodnog stavka mogu se prikupljati samo ako su u vezi s radnim odnosom, odnosno ako postoji zakonska obveza prikupljanja tih podataka.

Osobne podatke o Radniku prikuplja, obrađuje, koristi i dostavlja trećim osobama Agencija ili osoba koju je za to posebno opunomoćio.

Agencija će imenovati osobu koja je, osim njega ovlaštena nadzirati osobne podatke Radnika u smislu prikupljanja, obrađivanja, korištenja i dostavljanja trećim osobama u skladu sa zakonskim propisima.

IX. ZAŠTITA NA RADU

Članak 28.

Agencija je odgovorna za organiziranje i provedbu mjera za poticanje unapređivanja sigurnosti i zdravlja Radnika na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštitu radnog okoliša.

U Agenciji se obavlja izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu (u daljnjem tekstu: povjerenici). Izbor, broj kao i vrijeme na koje se povjerenici biraju obavlja se sukladno odredbama Zakona o radu kojima su uređena pitanja izbora članova Radničkog vijeća, te u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu o obvezi izbora povjerenika gdje to zahtijevaju uvjeti rada i povećana opasnost za sigurnost i zdravlje Radnika.

Članak 29.

Zadatak je povjerenika radnika za zaštitu na radu da djeluje u interesu Radnika na području zaštite na radu te da prati primjenu propisa i naređenih mjera zaštite u radnoj sredini.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu ima prava i dužnosti koja su navedena posebnim propisima koji se odnose na zaštitu na radu te internim aktima Agencije.

Članak 30.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu, a niti sindikalni povjerenik ne mogu istodobno biti ovlaštenici poslodavca za sigurnost na radu.

Članak 31.

Radnik je, po osnovi zaštite na radu, posebno dužan:

– raditi s nužnom pozornošću i na način koji ne ugrožava život i zdravlje svoje i drugih Radnika, te sigurnost opreme i uređaja,

– na radnom mjestu poznavati uvjete i opasnosti rada, pridržavati se propisanih i priznatih mjera zaštite na radu i uputa pro­izvođača sredstava rada,

– održavati i upotrebljavati u ispravnom stanju sigurnosne uređaje i osobna zaštitna sredstva koja su mu povjerena na uporabu i rukovanje,

– upozoriti neposredno rukovoditelja na sve kvarove i nedostatke na uređajima, opremi, sigurnosnim uređajima, osobnim zaštitnim sredstvima, kao i na izvanredne pojave pri radu i postupke drugih osoba koje mogu oštetiti, uništiti određenu opremu ili ugroziti život i zdravlje Radnika,

– ovladati znanjima iz zaštite na radu u mjeri potrebnoj za rad na siguran način,

– podvrći se provjeri da li je pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti,

– pristupiti zdravstvenim, psihofizičkim i drugim pregledima na koje je upućen.

Članak 32.

Provjera Radnikove osposobljenosti i znanja obavlja se:

– prije no što radnik samostalno započne obavljati poslove,

– kada se promjeni tehnologija rada (novi strojevi, oprema, alati i dr.),

– kada uzastopno obavlja radne zadatke suprotno pravilima zaštite na radu.

Članak 33.

Agencija sukladno posebnim primjenjivim propisima provjerava uvjete rada u radnim prostorima u kojima tehnološki postupci utječu na promjenu tih uvjeta sa stajališta fizikalnih, kemijskih i bioloških činitelja.

Članak 34.

Agencija može po preporuci Povjereništva ZNR i stručnih osoba, organizirati aktivnosti za Radnike kojima je cilj prevencija stresa, prevencija bolesti i promicanje zdravog načina života.

Agencija i Povjereništvo PZNR mogu sporazumno utvrditi pored zakonom utvrđenih, i druga radna mjesta na kojima su Radnici izloženi štetnim utjecajima (posebni uvjeti rada), te organizirati preventivne liječničke preglede za Radnike koji rade na tim radnim mjestima.

X. DJELOVANJE I UVJETI RADA SINDIKATA

Članak 35.

Agencija se obvezuje da će osigurati provedbu svih prava iz područja sindikalnog organiziranja utvrđenih primjenjivim propisima.

Članak 36.

Agencija se obvezuje da neće svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji način onemogućavati sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo Radnika da postane članom sindikata.

Članak 37.

Radnici imaju pravo na slobodno sindikalno organiziranje u skladu s Zakonom o radu i ovim Ugovorom te drugim primjenjivim propisima i ugovorima.

Članak 38.

Sindikati samostalno odlučuju o načinu rada i zastupanju interesa svojih članova kod Agencije.

Sindikati su dužni obavijestiti Agenciju o izboru odnosno imenovanju sindikalnih povjerenika i drugih sindikalnih predstavnika.

Članak 39.

Sindikalni povjerenik za svoj sindikalni rad odgovara samo članstvu i tijelima sindikata.

Sindikalni povjerenik ne može od strane poslodavca zbog obavljanja sindikalne aktivnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike Agencije.

Članak 40.

Uvjeti rada sindikata regulirani su Zakonom o radu, Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama te internim aktima Agencije.

XI. MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH
RADNIH SPOROVA

Članak 41.

Za rješavanje kolektivnih radnih sporova između potpisnika ovoga Ugovora koje nije bilo moguće riješiti međusobnim pregovaranjem, mora se provesti postupak mirenja.

Članak 42.

Postupak mirenja pokreće se na pisani prijedlog jednog od potpisnika ovoga Ugovora.

Postupak mirenja pokreće se i provodi u skladu sa Zakonom o radu i drugim važećim propisima.

U postupku mirenja sudjeluje Mirovno vijeće u sastavu:

– dva predstavnika Agencije

– dva predstavnika Sindikata

– jedan miritelj s liste miritelja kao predsjednik Mirovnog vijeća, sukladno Zakonu o radu i drugim važećim propisima.

Ugovorne strane u sporu mogu prihvatiti ili odbiti pisani prijedlog miritelja.

Prijedlog kojega ugovorne strane prihvate ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

Članak 43.

U postupku mirenja Mirovno vijeće ispitat će navode i prijedloge ugovornih strana, a po potrebi prikupit će se i potrebne obavijesti i saslušati stranke.

Mirovno vijeće sastavit će pisani prijedlog nagodbe.

Članak 44.

Mirenje je uspjelo ako obje ugovorne strane prihvate pisani prijedlog nagodbe.

Nagodba u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

Ako postupak mirenja ne uspije, Sindikat ima pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom zaštite i promicanja socijalnih interesa svojih članova.

XII. ŠTRAJK

Članak 45.

Sindikati su se dužni suzdržavati od industrijskih akcija za vrijeme trajanja ovog Ugovora, u pogledu svih pitanja koja su njime uređena.

Obveza socijalnog mira vrijedi od dana sklapanja do dana prestanka važenja ovog Ugovora, ukoliko obje strane ispunjavaju sve odredbe ovog Ugovora.

Članak 46.

Radnici imaju pravo na organizirani štrajk, sukladno zakonskim odredbama.

Članak 47.

Štrajk se mora najaviti drugoj ugovornoj strani najkasnije pet dana prije početka štrajka. U pismu u kojem se najavljuje štrajk moraju se naznačiti razlozi za štrajk, mjesto, dan i vrijeme početka štrajka, podatke o štrajkaškom odboru i osobama koje rukovode štrajkom i s kojima se o štrajku može kontaktirati, najaviti mirenje i imenovati svoje predstavnike u mirovnom vijeću te predložiti neutralnog člana.

Štrajk ne smije započeti prije završenog postupka mirenja.

U slučaju da je bilo održano mirenje iza kojeg nije slijedio štrajk, za štrajk za istu svrhu koji se održava u roku od mjesec dana od mirenja nije potrebno ponovno mirenje.

Unaprijed najavljeni sukcesivni štrajk s prekidima koji traje najdulje do dva mjeseca, u kontekstu mirenja smatra se jednim štrajkom.

Članak 48.

Pri organiziranju i poduzimanju štrajka, organizator i sudionici štrajka moraju voditi računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih prava i sloboda drugih, a osobito o osiguranju života, zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine.

Članak 49.

Agencija mora objaviti pravila o poslovima na kojima se rad ne smije prekidati za vrijeme trajanja štrajka, najkasnije do početka procesa mirenja.

Članak 50.

Štrajkom rukovodi Štrajkaški odbor sastavljen od predstavnika organizatora štrajka koji je dužan na pogodan način očitovati se strani protiv koje je štrajk organiziran, kako bi se nastavili pregovori u svrhu mirnog rješenja spora.

Članovi štrajkaškog odbora ne mogu biti raspoređeni na rad za vrijeme štrajka.

Članak 51.

Organiziranje štrajka ili sudjelovanje u štrajku sukladno odredbama ovoga Ugovora ne predstavlja povredu službene odnosno radne dužnosti.

Članak 52.

Radnik ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge Radnike zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku organiziranom sukladno odredbama ovoga Ugovora.

XIII. TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE OVOGA UGOVORA

Članak 53.

Za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovoga Ugovora, ugovorne strane imenuju zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora u roku od 30 dana od dana potpisa ovog Ugovora.

Povjerenstvo ima šest članova od kojih svaka ugovorna strana imenuje tri člana.

Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.

U slučaju nemogućnosti donošenja odluke, povjerenstvo će zatražiti arbitražu od strane ministarstva nadležnog za rad.

Sjedište Povjerenstva je pri Agenciji u Osijeku.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Smatra se da je ovaj Ugovor zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Članak 55.

Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune ovoga Ugovora i to u pisanom obliku.

Strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu ovoga Ugovora mora se pisano očitovati u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga, te mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.

Ako strana kojoj je podnesen prijedlog ne postupi u skladu s odredbama stavka 3. ovoga članka, smatrat će se da su ispunjeni uvjeti za promjenu odredaba ovog Ugovora u postupku mirenja.

Članak 56.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor ako:

– se izmijene gospodarske prilike u toj mjeri da bi isplata materijalnih prava iz ovog Ugovora ugrozila financijsku stabilnost Agencije,

– se izmijene posebni propisi kojima su uređena bitna pitanja rada poslovanja i financiranja Agencije,

– se na bitno drukčiji način izmijene radno-pravni ili porezni propisi,

– druga ugovorna strana krši obveze iz ovog Ugovora.

U slučaju otkaza, otkazni rok je 3 (tri) mjeseca, koji počinje teći od dana uručenja pisanog otkaza ovog Ugovora drugoj ugovornoj strani.

Članak 57.

Ovaj Ugovor se sklapa na određeno vrijeme do 31. 12. 2025. godine i stupa na snagu danom potpisivanja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 58.

Sve specifičnosti kao i daljnja razrada elemenata ovoga Ugovora riješit će se aneksima ovome Ugovoru koje zaključuju Agencija i Sindikat.

Članak 59.

Ako bi Pravilnikom o radu ili drugim internim aktom Agencije neko pravo radnika bilo utvrđeno u manjem opsegu od prava koja proizlaze iz ovog Ugovora primjenjuju se odredbe ovog Ugovora.

Agencija se obvezuje u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Ugovora uskladiti Pravilnike i druge odgovarajuće akte sa odredbama ovog Ugovora.

Članak 60.

Za sporove nastale zbog nepoštivanja odredaba ovog Ugovora, nadležan je sud u Osijeku.

Članak 61.

Ovaj Ugovor dostavlja se na evidenciju u skladu s Pravilnikom o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (»Narodne novine« broj 32/15 i 13/20).

Ovaj Ugovor objavljuje se u skladu s Pravilnikom o načinu objave kolektivnih ugovora.

Klasa: 011-02/23-01/1
Urbroj: 396-03/03-23-1
Osijek, 15. studenoga 2023.

HRVATSKA AGENCIJA
ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
REPUBLIČKI
SINDIKAT RADNIKA
Ravnateljica
doc. dr. sc. Darja Sokolić, v. r.
Predsjednik
Ivan Majdak, v. r.