Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Mljet

NN 142/2023 (29.11.2023.), Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Mljet

Općina Mljet

1945

Na temelju članka 19.a Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.) i članka 37. stavka 1. točke 23. Statuta Općine Mljet (»Službeni glasnik Općine Mljet«, br. 2/21 i 5/21 – ispr.), Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj 22. sjednici održanoj 21. studenoga 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O VISINI POREZNIH STOPA POREZA NA DOHODAK NA PODRUČJU OPĆINE MLJET

Članak 1.

Ovom Odlukom o visini poreznih stopa na dohodak (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se visina poreznih stopa na dohodak na području Općine Mljet na zakonom propisanu poreznu osnovicu.

Članak 2.

Na području Općine Mljet određuje se porezna stopa od 22,00 % na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 EUR i 33,00 % na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 EUR.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Mljet«, stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 410-03/23-01/01

Urbroj: 2117-03-23-5

Babino Polje, 21. studenoga 2023.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Pero Bašica, dipl. ing., v. r.