Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 143/2023 (1.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Ministarstvo financija

1956

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 1/21., 102/22., 112/22., 156/22., 1/23. i 56/23.), u članku 5. stavcima 8. i 15. riječ: »poslijediplomantima« zamjenjuje se riječima: »studentima na poslijediplomskoj razini«.

Iza stavka 15. dodaju se stavci 16. i 17. koji glase:

»(16) Porez na dohodak ne plaća se na primitke po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu primljene od strane trećih osoba (napojnice) evidentirane u sustavu fiskalizacije prema posebnom propisu o fiskalizaciji iz članka 9. stavka 1. točke 27. Zakona, a do šesterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka iz članka 14. stavka 3. Zakona godišnje.

(17) Fizička osoba koja ostvaruje primitke iz stavka 16. ovoga članka kod dva ili više isplatitelja obvezna je svakom isplatitelju prije isplate dostaviti pisanu izjavu je li kod drugog isplatitelja ostvarila isplatu tih primitaka i u kojem iznosu te u slučaju da su ti primici već dijelom isplaćeni za isto razdoblje, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa iz stavka 16. ovoga članka. Fizička osoba nije obvezna podnijeti pisanu izjavu u slučaju primjene članka 83. stavka 6. Zakona.«.

Članak 2.

Članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak iz članka 39. Zakona ne smatraju se iznosi što ih isplaćuju isplatitelji do propisanih iznosa izračunatih primjenom propisanih koeficijenata na visinu osnovnog osobnog odbitka iz članka 14. stavka 1. Zakona i to ukupno do:

R.br.Primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodakKoeficijentIznos u eurima i centima
1234
1.Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 4. Zakona)0,5

do 280,00

mjesečno

2.Primici po posebnim propisima učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga (članak 9. stavak 1. točka 6. Zakona)6,0

do 3.360,00

godišnje

3.Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 13. Zakona)1,0

do 560,00

mjesečno

4.Stipendije učenicima za redovito školovanje i studentima u redovitom statusu u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona)1,0

do 560,00

mjesečno

5.Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona)1,5do 840,00
mjesečno
6.Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje (članak 9. stavak 1. točka 16. Zakona)1,0

do 560,00

mjesečno

7.

Nagrade za športska ostvarenja

(članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona)

5,0

do 2.800,00

godišnje

8.Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona)1,0do 560,00
mjesečno


U stavku 2. riječi: »do visine 530,90 eura mjesečno« zamjenjuju se riječima: »do visine 840,00 eura mjesečno«.

U stavku 3. riječ: »redovno« se briše, a iza riječi: »studentima« dodaje se riječi: »u redovnom statusu«.

Članak 3.

Članak 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točaka 9., 13. i 24. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima, i to:

R.br.OpisKoeficijentIznos u eurima i centima
1234
1.Potpore zbog invalidnosti radnika1,0do 560,00 godišnje
2.Potpore za slučaj smrti radnika2,0do 1.120,00, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu
3.Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)1,0do 560,00
4.Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu1,0do 560,00 godišnje
5.Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)do 700,00 godišnje
6.Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža0,5do 280,00
7.Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža0,6do 336,00
8.Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža0,7do 392,00
9.Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža0,8do 448,00
10.Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža0,9do 504,00
11.Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža1,0do 560,00
12.Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža1,2do 672,00
13.Naknade za odvojeni život od obitelji0,5do 280,00 mjesečno
14.Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu2,5do 1.400,00
15.Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos1,6do visine 896,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
16.Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti2,0do visine 1.120,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
17.Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja1,0do 560,00 mjesečno
18.Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)do 140,00 godišnje
19.Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvudo 30,00
20.Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 15,00
21.Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvudo iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
22.Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
23.Pomorski dodatakdo 40,00 dnevno
24.Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbedo 60,00 dnevno
25.Potpore za novorođenče2,5do 1.400,00
26.Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavcau ukupnom iznosu
27.Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
28.Naknade troškova noćenja na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
29.Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozomu visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.
30.Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozomu visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz,
stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.
31.Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhedo 0,50 po prijeđenom kilometru
32.Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)2,0do 1.120,00 godišnje
33.Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizamdo 400,00 godišnje
34.Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnikado 1.200,00 godišnje
35.Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacijedo 1.800,00 godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
36.Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacijedo visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
37.Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobido visine stvarnih izdataka
38.Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacijedo 500,00 godišnje podmirene bezgotovinskim putem
39.Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose 
do 4,0 po danu rada od kuće, a najviše do 70,00 mjesečno


«

U stavku 3. riječi: »na osnovicu osobnog odbitka« zamjenjuju se riječima: »na iznos osnovnog osobnog odbitka«.

U stavku 4. iza riječi: »38.« dodaju se riječi: »i 39.«.

U stavku 11. riječi: »u opravdanim slučajevima automobil / » brišu se.

U stavku 40. riječi: »članka 14. stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 14. stavka 4.«

U stavku 43. riječi: »66,37 eura« zamjenjuju se riječima: »100,00 eura«, a riječi »132,73 eura« zamjenjuju se riječima: »150,00 eura«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 14. riječi: »663,61 euro« zamjenjuju se riječima: »665,00 eura«.

Članak 5.

U članku 13. dodaje se novi stavak koji glasi:

»(6) Način ostvarivanja prava iz članka 15. stavka 3. Zakona utvrđuje se u skladu sa provedbenim propisima kojima se uređuje porez na dobit.«.

Članak 6.

U cijelom članku 14. riječi: »članka 14. stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 14. stavka 4.« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 7.

U cijelom članku 15. riječi: »članka 14. stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 14. stavka 3.«, a riječi: »1,5 osnovice osobnog odbitka« zamjenjuju se riječima: »1,0 osnovnog osobnog odbitka«.

Članak 8.

U članku 22. stavku 3. točki 5. podtočki 5.5. podpodtočki 5.5.1. riječi: »0,40 centi« zamjenjuju se riječima: »0,50 centi«.

U točki 7. riječi: »132,72 eura« zamjenjuju se riječima: »133,00 eura«.

Članak 9.

U članku 23. stavku 3. iza riječi: »propisima« briše se zarez, te dodaje riječ: »i«.

Članak 10.

U članku 25. u stavku 5. točki 2. riječi: »koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak« brišu se.

U stavku 6. riječi: »članka 14. stavaka 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 14. stavaka 1. i 3.«.

Članak 11.

U cijelom članku 29. riječi: »članka 14. stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 14. stavka 3.« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 12.

U članku 35. stavku 3. iza riječi: »Interni dokumenti o uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala« dodaju se riječi: »(osim potrošnog materijala kojeg nije moguće točno i precizno mjeriti u pojedinom normativu npr. ulje, ocat, začini i sl.)«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) U smislu članka 33. stavka 1. točke 1. Zakona, reprezentacijom se smatra i povezana nagrada za dobro obavljenu uslugu (napojnica) utvrđena u skladu sa člankom 76.b Zakona, na temelju vjerodostojne dokumentacije.«.

Članak 13.

U članku 39. stavku 1. riječi: »464,53 eura« zamjenjuju se riječima: »665,00 eura«.

Članak 14.

U članku 50. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Mjesečni predujam poreza na dohodak iz članka 37. stavka 1. Zakona utvrđuje se primjenom niže stope od 15% i više stope od 25%.«

Članak 15.

U članku 52. stavku 5. riječi: »članka 14. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 14. stavka 1.«.

U stavku 8. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez, a iza točke b) dodaje se točka c) koja glasi:

»c) nacionalna sportska stipendija u skladu s propisima kojima se uređuje sustav sporta.«.

Članak 16.

U članku 55. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

» (1) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća se u skladu s člankom 40. stavkom 1. Zakona, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 14. Zakona.«

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

U stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »od 3.185,38 eura« zamjenjuju se riječima: »od 3.360,00 eura.«, a riječi: »članka 14. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 14. stavka 1.«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

Članak 17.

U članku 62. stavku 2. točki 2.6. riječi: »članka 14. stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 14. stavka 3.«

Članak 18.

U članku 71. stavku 3. riječi: »od 20%« zamjenjuju se riječima: »od 24%«.

U stavku 3. riječi: »od 10%« zamjenjuju se riječima: »od 12%«.

U stavku 12. iza riječi: »OIB isplatitelja« zarez i riječi: »a prirez porezu na dohodak uplaćuje se prema zadnjim podacima o prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznih obveznika kojima raspolažu isplatitelji« brišu se.

Članak 19.

U članku 73. stavku 1. riječi: »od 30%« zamjenjuju se riječima: »od 36%«.

Članak 20.

U članku 77. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 39. Zakona, članaka 76.a i 76. b. Zakona i članka 72. ovoga Pravilnika.«.

Članak 21.

Članak 79. stavak 18. mijenja se i glasi:

»(18) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, isplatitelji primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 76.b stavka 1. Zakona, Obrazac JOPPD dostavljaju do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem su ti primici isplaćeni.«.

Članak 22.

U članku 81. stavku 11. točki 1.1. brojka: »0011« zamjenjuje se brojkom: »0012«.

U točki 1.3. brojka: »0031« zamjenjuje se brojkom: »0032«.

U točki 1.4. brojka: »5403« zamjenjuje se brojkom: »5404«.

U točki 2.1. brojka: »011« zamjenjuje se brojkom: »0012«.

U točki 2.3. brojka: »0031« zamjenjuje se brojkom: »0032«.

U točki 2.4. brojka: »5403« zamjenjuje se brojkom: »5404«.

U točki 3.1. riječi: »0021-0029« zamjenjuju se riječima: »0021, 0024«.

Točka 3.2. briše se.

U dosadašnjoj točki 3.3. koja postaje točka 3.2. brojka: »0031« zamjenjuje se brojkom: »0032«.

Točka 3.4. briše se.

Dosadašnje točke 3.5. i 3.6. postaju točke 3.3. i 3.4.

Točka 3.7. briše se.

U dosadašnjoj točki 3.8. koja postaje točka 3.5. iza riječi: »5403,« dodaju se riječi: »5404,«.

Točka 3.9. briše se.

Dosadašnje točke 3.10. i 3.11. postaju točke 3.6. i 3.7.

Točka 3.12. briše se.

Točke 4., 4.1., 4.2., 4.3. i 4.4. brišu se.

U stavku 16. brojka: »12.9.« zamjenjuje se brojkom: »12.8.«.

Članak 23.

U članku 82. stavku 1. točki 7. iza riječi: »0010,« dodaju se riječi: »0012,«, a brojka: »0031« zamjenjuje se brojkom: »0032«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (pod 7.2.):

0 – ako stjecatelj nema pravo na umanjenje

1 – ako stjecatelj ima jednog poslodavca

2 – ako se za stjecatelja koriste podaci Porezne uprave o iznosu umanjenja mjesečne osnovice

3 – ako stjecatelj ima više poslodavaca i dostavlja izjavu o iznosima mjesečnih bruto plaća«.

U točki 16. iza riječi: »0021-0029« riječi: »0041-0049, 5701-5799« brišu se, a brojka: »0031« zamjenjuje se brojkom: »0032«.

U točki 17. brojka: »0031« zamjenjuje se brojkom: »0032«.

U točki 18.1.2. brojka: »0031« zamjenjuje se brojkom: »0032«.

U točki 20. iza riječi: »osiguranje« dodaju se riječi: »ili se ista umanjuje«, a iza riječi: »ili godišnje osnovice« dodaju se riječi: »ili umanjene osnovice«.

Točka 29. mijenja se i glasi:

»29. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (pod 12.9.). Iznos može biti negativan u slučaju kada se plaća za određeni mjesec isplaćuje u više navrata te je prilikom prethodnih isplata korišteno umanjenje mjesečne osnovice u iznosu većem od propisanog«.

U točki 41. brojka: »0031« zamjenjuje se brojkom: »0032«.

Članak 24.

U članku 84. stavku 9. riječi: »13,27 eura« zamjenjuju se riječima: »15 eura«.

Članak 25.

U članku 92. stavku 2. točki 3. riječi: »1.990,85 eura« zamjenjuju se riječima: »2.000,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »663,62 eura« zamjenjuju se riječima: »700,00 eura«.

Članak 26.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 1/21., 102/22., 112/22., 156/22., 1/23. i 56/23.) u cijelom tekstu riječi: »i prirez porezu na dohodak« i riječi: »i prirez« u odgovarajućem broju i padežu brišu se.

Članak 27.

(1) Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja - Obrazac JOPPD mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(2) Prilozi 1., 2., 3. i 4. Obrasca JOPPD mijenjaju se i dopunjuju te su sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Obrazac DOH i Obrazac »Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu«, mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 1/21., 102/22., 112/22., 156/22., 1/23. i 56/23.) i pripadajući mu propisani obrasci primjenjuju se u poreznim postupcima za 2023. godinu.

(2) Članak 14. ovoga Pravilnika primjenjuje se na utvrđivanje i plaćanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji se u 2024. utvrđuju na temelju ostvarenog dohotka u 2023.

Članak 29.

Poslovni primici poreznog obveznika koji dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu sukladno članku 82. stavku 1. Zakona, ostvareni u 12. mjesecu 2023. godine, veći od 39.816,84 eura, a manji od 40.000,00 eura, smatraju se primicima iz članka 3. stavka 1. točke 5. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 1/20., 1/21., 156/22. i 15/23.).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave, osim članaka 1. do 21., članaka 24. do 26. te članka 27. stavka 3. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 2. siječnja 2024.

Klasa: 011-01/23-02/18

Urbroj: 513-07-21-01-23-1

Zagreb, 1. prosinca 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 1.


1. Podnositelj izvješća
OznakaOpis
1Pravna osoba
2Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznik je poreza na dohodak ili poreza na dobit
3

Poslodavci diplomatske misije i konzularni uredi stranih država i međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet i

Poslodavci iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije

za doprinose obračunane za osiguranike po osnovi radnog odnosa

4Ostale fizičke osobe
5Ostali poslovni subjekti
6

Nadležno ministarstvo za obrazovanje za:

- učenike i studente na dodiplomskom studiju na praktičnoj nastavi ili na stručnoj praksi te stručnim putovanjima i

- djecu i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu

kada je škola ili ustanova obveznik podnošenja, a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

7

HZMO

kada je HZMO obveznik podnošenja, a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

8

HZZO

kada je HZZO obveznik podnošenja, a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

9

Ostala tijela (izuzev HZMO i HZZO)

kada su ostala tijela, sukladno odredbama Zakona o doprinosima ili odredbama posebnih propisa obveznici obračunavanja, a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

10

Platni agent

kada platni agent u ime i za račun isplatitelja dividende/kamate po obveznicama, dužničkim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca isplaćuje dividendu/kamatu fizičkim osobama

11

Poslodavac u stečaju

u slučaju izravne isplate plaće koju Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavaca isplaćuje radniku

12Osiguranik po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici Europske unije koji je od tog poslodavca preuzeo obvezu doprinosa
13

Poslodavac

u slučaju kada druga osoba umjesto toga poslodavca isplaćuje plaću

14Poslodavac digitalna radna platforma


PRILOG 2.

2. Stjecatelj primitka/osiguranik
OznakaOpis
0001 – 0299STJECATELJ PRIMITKA OD NESAMOSTALNOG RADA
0001 – 0019Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa
0001Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa
0002Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0004Fizička osoba izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca ili poslodavca iz druge države članice Europske unije u tuzemna društva za rad u tim društvima
0005Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo
0006Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0007Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o tržištu rada
0008

Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izabrane i imenovane osobe) po osnovi primitaka (plaće)

koji im se isplaćuju za rad u tim tijelima i jedinicama

0009Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa/plaće
0010Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima
0011Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima


0012

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

0021 – 0029Radnik/osiguranik po osnovi rada u kućanstvu
0021Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu
0022Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0023Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o tržištu rada
0024Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu
0025Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima
0031 – 0039Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi poduzetničke plaće
0032Ostali stjecatelji/osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit
0033Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dobiti
0041 – 0049Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti
0041Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta
0042Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) koji obavlja djelatnosti medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnik obiteljskog doma
0043Ostali nenavedeni stjecatelji primitka/osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja i sportaši (profesionalne djelatnosti)
0044Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva
0045Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti (članak 7. točka 5.3. Zakona o doprinosima)
0046Ostali stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti (članak 7. točka 5.1.,5.2. i 5.4. Zakona o doprinosima)
0101 – 0119Umirovljenik/stjecatelj mirovine – isplatitelj HZMO
0101Umirovljenik korisnik starosne mirovine
0102Stjecatelj obiteljske mirovine koja podliježe oporezivanju
0103Stjecatelj obiteljske mirovine koja ne podliježe oporezivanju
0104Umirovljenik korisnik invalidske mirovine
0105Stjecatelj invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje umirovljenicima obvezno osiguranim po osnovi radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti
0106Umirovljenik korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
0107Ostali stjecatelji mirovine prema posebnom propisu
0108Stjecatelji ostalih mirovina
0121Stjecatelji mirovine – ostali isplatitelji
0201

Stjecatelj primitka od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu

na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak

1001 – 1999STJECATELJ PRIMITKA OD KAPITALA
1001Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala
1002Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
1003Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije
1004Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
1101 – 1109Stjecatelj primitka od kapitala od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata
1101Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata
1102Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
1103Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije
1104Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
2001 – 2999STJECATELJ PRIMITKA OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA
2001Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2002Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
2003Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije
2004Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
2005Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine
4001 – 4999STJECATELJ PRIMITKA OD KOJEGA SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK
4001Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg ne postoji obveza doprinosa
4002Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg postoji obveza doprinosa
5001 – 5799OSTALI OSIGURANICI
5001 – 5009Osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
5001Osiguranik na radu ili stručnom usavršavanju, odnosno obrazovanju u inozemstvu duže od 30 dana
5002Osiguranik upućen na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana
5101 – 5699

Osiguranik/stjecatelj naknade plaće, prava iz osiguranja koja se financiraju na

teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i osiguranja u određenim okolnostima

5101 – 5199Obveznik obračunavanja – HZMO
5101Osiguranik po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad
5102Osiguranik po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti
5103Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje na teret sredstava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti
5104Osiguranik – osoba s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem
5201 – 5299Obveznik obračunavanja – HZZO
5201Osiguranik koji naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja – općenito
5202Osiguranik koji naknadu plaće odnosno novčanu naknadu za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava državnog proračuna – općenito
5203Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i dopusta radi smrti djeteta tijekom rodiljnog dopusta, a kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a
5204Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta, očinskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna
5205Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a
5206Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
5207Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a
5208Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a
5209Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme bolovanja, koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a
5210Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
5211Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
5212

Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na minimalnu

osnovicu za obračun doprinosa na teret državnog proračuna

5213Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi naknade plaće na teret državnog proračuna
5301 – 5399Obveznik obračunavanja – HZZ
5301Osiguranik po osnovi nezaposlena osoba (za obvezu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje)
5302Osiguranici po osnovi nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja
5401 – 5499Obveznik obračunavanja – mjerodavno ministarstvo
5401Osiguranik po osnovi roditelja njegovatelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu
5402

Osiguranik po osnovi produženog mirovinskog osiguranja – bračnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za članove obitelji profesionalnog

odnosno ugovornog diplomata

5403Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi pružanja njege i pomoći hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine
5404Osiguranik po osnovi udomitelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu
5501 – 5599Obveznik obračunavanja – posrednik pri zapošljavanju učenika i studenata
5501Osiguranik/stjecatelj primitka po osnovi učenika i studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju
5601 – 5699Obveznik obračunavanja – osoba koja vrši prijavu na osiguranje i mjerodavna ministarstva
5601Osiguranik po osnovi osobe koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje
5602Osiguranik po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad
5603Osiguranik po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje
5604Ostali osiguranici mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
5605Osiguranik po osnovi stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije
5608Osiguranik po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna
5701 – 5799Osiguranik na stručnom osposobljavanju
5701Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad prema posebnim propisima – prema Zakonu o radu
5702Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad prema posebnim propisima – prema odredbama Zakona o tržištu radaPRILOG 3.

3. Primici/obveze doprinosa
OznakaOpis
PRIMICI OD NESAMOSTALNOG RADA
Primici po osnovi radnog odnosa (plaća)
0001 – 0019Primici po osnovi plaće
0001Primici po osnovi plaće
0002Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0003Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0004Naknadni obračun i isplata plaće za razdoblje koje je ranije od 1. 1. 2003.
0005Primici po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge koja je jednaka ili niža od propisane osnovice za obračun doprinosa
0006Primici po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge ukoliko plaća nije isplaćena
0007Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge ukoliko se plaća ne isplaćuje, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0008Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge ukoliko se plaća ne isplaćuje, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0009Primici po osnovi plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena
0010Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno
0011Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0012Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0013Primici po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
0014Primici po osnovi plaće utvrđene temeljem rješenja Državnog inspektorata Republike Hrvatske sukladno Zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada
0021 – 0039Ostali primici od nesamostalnog rada iz članka 22. Zakona o doprinosima
0021Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću
0022Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0023Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i koji se pripisuju tom mjesecu ili godini
0024

Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i pripisuju se

tom mjesecu ili godini, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0025Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji se odnose na otpremninu
0026Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji se odnose na otpremninu, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0027Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji se odnose na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva
0028Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji se odnose na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0029Neisplaćena otpremnina
0030Neisplaćena otpremnina koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0031Naknadna isplata neisplaćene otpremnine
0032Ostali obračunani, a neisplaćeni primici iz članka 22. Zakona o doprinosima
0033

Ostali obračunani, a neisplaćeni primici iz članka 22. Zakona o doprinosima koji su viši

od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0034

Naknadna isplata ostalih obračunanih, a neisplaćenih primitaka iz članka 22. Zakona o

doprinosima

0041 – 0050

Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mjesec dana rada ili kraće od mjesec

dana po osnovi radnog odnosa kada plaća nije isplaćena

0041Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće
0042Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0043Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0044Naknadni obračun doprinosa po osnovi plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002.
0045Obračun doprinosa primjenom najniže osnovice ukoliko ne postoji obveza isplate plaće
0046Obračun ukoliko ne postoji obveza doprinosa za određene dane u mjesecu u osiguranju
0047Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena
0048Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu u slučaju neisplate plaće
0049Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće
0050Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće
0051 – 0059Isplata zaostale plaće za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na punu osnovicu za radni odnos
0051Isplata zaostale plaće za koju je prethodno izvršen obračun i zadužen je porez na dohodak i doprinosi prema plaći
0052Isplata zaostale plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002., a za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na minimalnu osnovicu
0053

Isplata zaostale minimalne plaće (do iznosa minimalne plaće), ako je minimalna plaća

ugovorena

0061 – 0069

Obračun obveze doprinosa za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana izaslanog radnika za koje se sukladno međunarodnom ugovoru ne obračunava predujam

poreza na dohodak i prireza

0061Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika u slučaju isplate plaće
0062Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u slučaju isplate plaće
0063Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u slučaju isplate plaće
0064Naknadni obračun obveze doprinosa izaslanog radnika za razdoblje do 31. prosinca 2002. u slučaju isplate plaće
0065Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika u slučaju neisplate plaće
0066Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće
0067Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće
0068Naknadni obračun obveze doprinosa izaslanog radnika za razdoblje do 31. prosinca 2002. u slučaju neisplate plaće
0071 – 0079Obveze iz radnog odnosa – za osobu koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku
0071Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za rad osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima u slučaju isplate plaće
0072

Obračun poreza na dohodak po osnovi ostalih primitaka osobi koja je izaslana na rad u

Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima

0073Isplata zaostale plaće za rad osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima
0081 – 0099Obveze iz radnog odnosa – za osobu koja radi za poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet i obveze iz radnog odnosa – stalnog sezonskog radnika
0081Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi plaće za mjesec dana rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0082Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za mjesec dana rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0083Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za rad za inozemnog poslodavca, plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije odnosno rada za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije
0084Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
0086Obračun poreza na dohodak i doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0087Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice
0088Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0090Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije koja je viša od najviše mjesečne osnovice
0091Obračun obveze doprinosa (produženo mirovinsko osiguranje) za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika
0092Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0093Obračun poreza na dohodak po osnovi ostalih primitaka za rad za inozemnog poslodavca, rad za poslodavca iz druge države članice Europske unije odnos rad za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije
0094Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
0095Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
0096Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0097Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0098Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet koji su viši od najviše godišnje osnovice
0101 – 0119Poduzetnička plaća
0101Primici po osnovi poduzetničke plaće koja je jednaka ili viša od propisane osnovice za obračun doprinosa
0102Primici po osnovi poduzetničke plaće koji su niži od propisane osnovice za obračun doprinosa
0103Obveze poduzetnika za doprinose prema propisanoj osnovici ukoliko se ne isplaćuje poduzetnička plaća
0201 – 0299Primici po osnovi radnog odnosa isplaćeni temeljem sudske presude ili nagodbe iz članka 25. stavka 6. Zakona o porezu na dohodak
0201Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi
0202Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0203Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a kojaje viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0204Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi (neisplata plaće)
0205Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)
0206Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)
0207Obračun doprinosa na osnovicu
0208Obračun poreza na dohodak prema plaći utvrđenoj prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi za obvezna osiguranja (naknadna isplata plaće)
0209Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja do 31. prosinca 2002. i za koju je prethodno izvršen obračun doprinosa primjenom minimalne osnovice
0210Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku
0211Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe
0212Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe
0213Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je zaposlena kod poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu
0214Obračun obveze doprinosa za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi
0215Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nisu zaduženi doprinosi
0216Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće (radniku ili nasljednicima) i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0217Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0218Primici po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi
0219Primici po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0220

Obračun doprinosa po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili

nagodbi u slučaju isplate nasljednicima

0221Obračun doprinosa po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi u slučaju isplate nasljednicima, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0222Obračun poreza na dohodak po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi u slučaju isplate nasljednicima
Primici po osnovi mirovina
0301 – 0319Mirovine koje isplaćuje HZMO, a koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina
0301Mirovine koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina
0302Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)
0303Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)
0331 – 0339Mirovine koje isplaćuju ostali isplatitelji
0331Mirovine ostvarene na temelju individualne kapitalizirane štednje koje isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva
0332Mirovine ostvarene temeljem dokupa
0333Mirovinske rente
0334Mirovine ostvarene po ostaloj osnovi
0401 – 0499Ostali primici od nesamostalnog rada
0401Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika
0402Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak
0403Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada
0404Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada koji ne podliježu obvezi doprinosa
0405Obračun doprinosa prema primicima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak ili ne postoji obveza doprinosa prema isplaćenom primitku
0406Obveze po konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada
0407Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0409Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju u obliku rente koju bivši poslodavac isplaćuje po sudskoj presudi članu obitelji bivšeg radnika te po osnovi tih primitaka ne postoji obveza doprinosa
0411Porez na dohodak po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika
0412Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak prema kojima ne postoji obveza doprinosa na osnovicu
0414Porez na dohodak po osnovi nesamostalnog rada iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju nasljedniku
0415Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima
0416Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0417Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0418Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću u slučaju iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima
0419Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću u slučaju iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0501 – 0539Obveze doprinosa po osnovi rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
0501Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije odnosno rad za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije
0502Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
0503Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije koja je viša od najviše mjesečne osnovice
0504Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0505Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
PRIMICI OD KAPITALA
1001 – 1099Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala
1001Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu
1002Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit
1003Primici u naravi od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi udjela u dobiti koji se ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje dionica te udjela u društvu
1004Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kamata na štednju
1005Ostali primici od kapitala (uključujući i dohodak od kapitala po osnovi kamata osim kamata na štednju)
1006Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka
PRIMICI OD IMOVINSKIH PRAVA
2001 – 2099Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2001Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2002Primici od kojih se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine
PRIMICI OD KOJIH SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK
4001 – 4099Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak
4001Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava
4002Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost
4003

Primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji

su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju

4004Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa
4006

Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i

likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa

4007Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša)
4010Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti
4013Primici po osnovi djelatnosti sportskih sudaca i delegata
4014Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu
4017

Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 21. stavku 3. Zakona o porezu na

dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. toga Zakona

4020Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, iznad propisanog iznosa
4021Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, iznad propisanog iznosa
4022Sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima amaterima za njihovo sportsko usavršavanje, iznad propisanog iznosa
4023Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa
4025Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva
4028Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji bi bili podložni obvezi doprinosa da ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno
4029Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji su podložni obvezi doprinosa za zdravstveno osiguranje, a nisu podložni obvezi doprinosa za mirovinsko osiguranje sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju
4030Ostali nenavedeni primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak
4032Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa
4033Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem sezonskog rada u poljoprivredi prema posebnom propisu kojim se uređuje tržište rada
4034Primici nerezidenata od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava, a koji nemaju pravo na paušalni izdatak
4035Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućih upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima
4037Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, a prema kojima ne postoji obveza doprinosa
4038Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, a prema kojima je predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu
4040Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima te primitke od oporezivanja
4042

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno od fizičke

osobe

4047Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava koji su ostvareni iz inozemstva
4048Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost koji su ostvareni iz inozemstva
4051Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava koji su ostvareni neposredno od fizičke osobe
4052Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost koji su ostvareni neposredno od fizičke osobe
4055

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa koji HZMO isplaćuje osiguraniku, prema zakonu kojim se uređuje prijenos mirovinskih prava, a čija su mirovinska prava stečena u Europskoj uniji prenijeta u sustav mirovinskog osiguranja

u Republici Hrvatskoj

4056Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice)
4057Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi
OSTALE OBVEZE DOPRINOSA I OBVEZE DOPRINOSA TEMELJEM OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI
5001 – 5009Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
5001Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji službeno borave u inozemstvu
5002Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji borave na službenom putu u inozemstvu
5003Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak koji borave na službenom putu u inozemstvu
5004Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji boravi na službenom putu u inozemstvu
5005Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti – izaslanog na rad u inozemstvo
5101 – 5729Obveze po osnovi naknade plaće, prava iz osiguranja koji se financiraju na teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i obveze prema osiguranju u određenim okolnostima
5101Obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinosa za osiguranike po osnovi njegovatelja HRVI
5102Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi roditelja njegovatelja
5103Obveza doprinosa za osiguranike po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnih umjetnika
5104Primici učenika i studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju iznad propisanih iznosa, odnosno obveza doprinosa učenika i studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju
5105Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5106Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5107Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na naknadu plaće
5108Obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu na minimalnu osnovicu za obračun
5109Obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5110Obveza mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti na najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5111Obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika – osobu s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem
5112Obveze doprinosa za osiguranike bračne drugove profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata
5113Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi standardnog udomitelja
5114Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi specijaliziranog udomitelja za djecu
5701 – 5719Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
5701Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad prema posebnim propisima za mjesec dana rada
5702Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad prema posebnim propisima za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o doprinosima
5703Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad prema posebnim propisima za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema posebnom propisu kojim se uređuje tržište rada
5721 – 5729Obveze za kamate
5721Naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje zbog nepravovremene uplate dospjele obveze
5800 – 5900Obveze doprinosa po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti
5801Obveza doprinosa prema propisanoj osnovici za obračun doprinosa
5802Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 1)
5803Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 2)
5804Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 3)
5805Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 4)
5806Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 5)
5807Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 6)
5808Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 0,5)
5809Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 0,75)
5810Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 1,5)
5811Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 2,5)
5812Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 3,5)
5813Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 4,5)
5814Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 5,5)


PRILOG 4.

Oznaka4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom
01Primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2016. te kamata po dužničkim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja
02Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
03Novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica, te jednokratni novčani dodaci koji se isplaćuju uz mirovine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa
04Obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
07Socijalne potpore
08Doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akatai za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica
09Potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina
10Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe
11Naknada razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske te naknada razlike plaće pričuvniku pozvanom na izvršavanje vojne obveze na službu u Oružanim snagama Republike Hrvatske, naknada plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, te naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj
12Naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja
13Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa
15Primici učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa
16Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi
17Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja
18Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa
19Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom
20Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa
21Dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
22Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje
23Dnevnica za rad na terenu, do propisanog iznosa
24Pomorski dodatak, do propisanog iznosa
25Naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
26Otpremnine, do propisanog iznosa
28Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanog iznosa
29Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa
30Pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svim svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela neprofitnih organizacija, uz uvjet da se za isplaćene primitke ne traži niti ne daje protučinidba odnosno da se ne radi o primicima iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak
31Primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrheobrazovanja i stručnog usavršavanja
32Primici koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada
34Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva
35Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
38Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
40Povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja kojega vrši nositelj osiguranja isplatitelju naknade
41Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnog proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja
42Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju
52

Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada

odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak

54Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
55Primici u visini razlike između primljenih bespovratnih novčanih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti ili mjere trajnog ukidanja prava na obavljanje ribolova obalnim mrežama potegačama, malim plivaricama i gospodarskog sakupljanja crvenog koralja uz uništenje plovila ili ribolovnih alata (članak 9. stavak 1. točka 22. Zakona o porezu na dohodak)
56Športske stipendije, do propisanog iznosa
57Primici po osnovi mirovina koje HZMO isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske, a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije
58Primici koji se smatraju neoporezivim primicima/primicima prema kojima se ne utvrđuju doprinosi prema posebnim propisima
59Obračunani porez na dohodak koji se iskazuje kod naknadne isplate plaće/ostalog primitka a uz plaću
60Nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa
61Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
63Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
64Troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
65Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa
66Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa
67Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
68Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
69Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
70Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi
71Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
72Nacionalna naknada za starije osobe prema posebnim propisima
73Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose
74Nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice) do propisanog iznosa