Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

NN 143/2023 (1.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

MINISTARSTVO FINANCIJA

1957

Na temelju članka 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 114/23.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Pravilniku o doprinosima (»Narodne novine, br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14., 128/17., 1/19. i 43/23.) u članku 9. stavku 4. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, osiguranja njihove imovine, privatnoga zdravstvenog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja iznad propisanog iznosa i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iznad propisanog iznosa, sukladno propisima o porezu na dohodak,«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 5. iza riječi: »državnog proračuna« dodaju se riječi: »odnosno na teret nositelja obveznih osiguranja«.

Članak 3.

U članku 16.a stavku 4. iza riječi: »državnog proračuna« dodaju se riječi: »odnosno na teret nositelja obveznih osiguranja«.

Članak 4.

Iza članka 16.a dodaje se članak 16.b koji glasi:

»Članak 16.b

(1) Ako je ukupna mjesečna bruto plaća niža od 300,00 eura umanjenje mjesečne osnovice iz članka 21.a Zakona može se koristiti do iznosa obračunane bruto plaće.

(2) Ako se plaća za određeni mjesec isplaćuje u više navrata te je prilikom prethodnih isplata korišteno umanjenje mjesečne osnovice u iznosu većem od propisanog člankom 21.a stavkom 1. ili stavkom 2. Zakona, prilikom sljedeće isplate plaće za isti mjesec potrebno je uvećati mjesečnu osnovicu za iznos umanjenja koji je iskorišten iznad propisanog iznosa.

(3) Ako osiguranik radi kod dva ili više poslodavaca, svi poslodavci primjenjuju umanjenje mjesečne osnovice iz članka 21.a Zakona ili na temelju izjave osiguranika iz članka 21.a stavka 5. točke 1. Zakona ili na temelju podataka Porezne uprave iz članka 21.a stavka 5. točke 2. Zakona. Radnik se može unaprijed svim poslodavcima izjasniti da im neće dostavljati izjave o visini bruto plaće, u kojem slučaju svi poslodavci primjenjuju umanjenje mjesečne osnovice na temelju podataka Porezne uprave.

(4) Izjavu o broju poslodavaca i iznosu bruto plaće kod svakog poslodavca u tom mjesecu iz članka 21.a stavka 5. točke 1. Zakona osiguranik je dužan dostaviti svim poslodavcima prije isplate plaće koja se prva isplaćuje u tom mjesecu.

(5) Podatak o iznosu bruto plaće iz stavka 4. ovoga članka poslodavci su dužni dati osiguraniku na njegov zahtjev prije isplate plaće koja se prva isplaćuje u tom mjesecu.

(6) Ako poslodavci za osiguranika koji radi kod više poslodavaca umanjuju mjesečnu osnovicu prema podacima Porezne uprave iz članka 21.a stavka 5. točke 2. Zakona, iznos umanjenja mjesečne osnovice smatra se konačnim bez obzira na ukupan iznos bruto plaća koje se isplaćuju u tekućem mjesecu.

(7) Uvid u podatke o iznosu umanjenja mjesečne osnovice iz članka 21.a stavka 5. točke 2. Zakona Porezna uprava osigurat će s drugim radnim danom u mjesecu.

(8) Ako poslodavci primjenjuju umanjenje mjesečne osnovice na temelju podataka Porezne uprave iz članka 21.a stavka 5. točke 2. Zakona, uvid u podatke Porezne uprave mora se koristiti barem za dva uzastopna mjeseca obračuna, osim u slučaju iz članka 21.a stavka 6. Zakona.«.

Članak 5.

U članku 26. stavku 5. iza riječi: »državnog proračuna« dodaju se riječi: »odnosno na teret nositelja obveznih osiguranja«.

Članak 6.

U članku 26.a stavku 4. iza riječi: »državnog proračuna« dodaju se riječi: »odnosno na teret nositelja obveznih osiguranja«.

Članak 7.

U naslovu iznad članka 28. i u članku 28. riječi: »bez zasnivanja radnog odnosa« zamjenjuju se riječima: »prema posebnim propisima«.

Članak 8.

U članku 31. stavku 4. iza riječi: »državnog proračuna« dodaju se riječi: »odnosno na teret nositelja obveznih osiguranja«.

Članak 9.

U članku 52.a riječi: »sukladno posebnom propisu« zamjenjuju se riječima: »sukladno članku 59.a Zakona«.

Članak 10.

U članku 52.b točki 1. riječi: »najniža mjesečna osnovica, sukladno propisu kojim se uređuje udomiteljstvo« zamjenjuju se riječima: »kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38, sukladno članku 59.c točki 1. Zakona«.

U točki 2. riječi: »sukladno propisu kojim se uređuje udomiteljstvo« zamjenjuju se riječima: »sukladno članku 59.c točki 2. Zakona«.

Članak 11.

U članku 52.d stavku 1. iza riječi: »mjesec« dodaje se zarez i riječi: »sukladno članku 59.d stavku 1. Zakona«.

Članak 12.

U članku 56.e stavku 1. riječ: »narednom« zamjenjuje se riječju: »naredbom«.

Članak 13.

U članku 57. točki 1. riječi: »i trgovca pojedinca« brišu se.

Članak 14.

U članku 69. točki 1. riječi: »bez zasnivanja radnog odnosa« zamjenjuju se riječima: »prema posebnim propisima«.

Članak 15.

U članku 93. iza riječi: »Za osiguranika« dodaje se riječ: »obveznog«.

Članak 16.

U članku 97. iza riječi: »Za osiguranika« dodaje se riječ: »obveznog«.

Članak 17.

U naslovu iznad članka 109. i u članku 109. riječ: »dodiplomskom« zamjenjuje se riječju: »prijediplomskog«.

Članak 18.

U članku 129. riječ: »obvezno« briše se.

Članak 19.

U članku 141. riječi: »stavak 4.« zamjenjuju se riječima: »stavak 3.«.

Članak 20.

Članak 145. mijenja se i glasi:

»Za osiguranika koji ostvaruje naknadu plaće ili novčanu naknadu kao zaposleni ili samozaposleni roditelj sukladno propisu kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore, obveznik obračunavanja doprinosa je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a obveznik plaćanja doprinosa je tijelo državne uprave nadležno za demografiju, sukladno članku 179. stavku 4. Zakona.«.

Članak 21.

U članku 148. stavku 2. iza riječi: »obveznik obračunavanja« dodaju se riječi: »ili obveznik plaćanja«.

Članak 22.

U članku 198. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 98. Zakona.«.

Članak 23.

U članku 204. stavku 1. iza riječi: »troškove« dodaje se riječ: »obveznog«.

Članak 24.

U članku 205. stavku 1. iza riječi: »troškove« dodaje se riječ: »obveznog«.

Članak 25.

U članku 206. stavku 3. riječ: »kune« zamjenjuje se riječju: »eura«, a riječ: »ispisu« zamjenjuje se riječju: »objavi«.

Članak 26.

U članku 212. stavku 2. riječi: »s danom podnošenja godišnje prijave« zamjenjuju se riječima: » sa zadnjim danom roka za podnošenje godišnje porezne prijave«.

U stavku 3. riječi: »s danom podnošenja godišnje prijave« zamjenjuju se riječima: » sa zadnjim danom roka za podnošenje godišnje porezne prijave«.

Članak 27.

U članku 213.b stavku 1. točki 2. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 28.

U članku 213.d riječi: »članka 212.c« zamjenjuju se riječima: »članka 213.c«.

Članak 29.

Iza članka 232. dodaje se članak 232.a koji glasi:

»Članak 232.a

Drugi dohodak utvrđen po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice) ne podliježe obvezi doprinosa sukladno članku 209. stavku 1. točki 14. Zakona.«.

Članak 30.

U članku 236.a riječi: »točki 16.« zamjenjuju se riječima: »točki 13.«

Članak 31.

U članku 239. riječ: »Zaklona« zamjenjuje se riječju: »Zakona«.

Članak 32.

U članku 243. riječ: »pismenog« zamjenjuje se riječju: »pisanog«.

Članak 33.

U članku 247. stavak 4. briše se.

Članak 34.

U članku 250. stavak 4. briše se.

Članak 35.

U članku 250.a stavak 3. briše se.

Članak 36.

U članku 258.c riječ: »Naredbom« zamjenjuje se riječju: »Naputkom«.

Članak 37.

U članku 258.d riječ: »Naredbom« zamjenjuje se riječju: »Naputkom«.

Članak 38.

Šifrarnik obveznika doprinosa koji sami plaćaju obvezu doprinosa za svoje osobno osiguranje mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 39.

Zahtjev za izbor više osnovice – Obrazac IVO-DOP mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

Članak 40.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave, osim članaka 29. i 39. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 011-01/23-02/16

Urbroj: 513-07-21-01-23-01

Zagreb, 1. prosinca 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

ŠIFRARNIK OBVEZNIKA DOPRINOSA KOJI
SAMI PLAĆAJU OBVEZU DOPRINOSA ZA SVOJE OSOBNO OSIGURANJE

1. Obveznici doprinosa po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji sami utvrđuju obvezu doprinosa za osobno osiguranje

ŠIFRAOSNOVA OSIGURANJA
0101djelatnost obrta – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
0111djelatnost obrta – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
0201samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
0211samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
0202sportaš – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
0212sportaš – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
0303djelatnost poljoprivrede i šumarstva – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
0313djelatnost poljoprivrede i šumarstva – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1801medicinska sestra – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
1811medicinska sestra – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1802zubotehničar – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
1812zubotehničar – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1803fizioterapeut – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
1813fizioterapeut – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1804novinar – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
1814novinar – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1805filmski radnik – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
1815filmski radnik – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1806predstavnik obiteljskog doma – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
1816predstavnik obiteljskog doma – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti
1807ostale samostalne djelatnosti – osiguranici po osnovi upisa u rpo koji utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti
1817ostale samostalne djelatnosti – osiguranici po osnovi upisa u rpo koji utvrđuju dobit od samostalne djelatnosti

2. Obveznici doprinosa kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem što se donosi po utvrđenom statusu osiguranika i koje može vrijediti kroz više obračunskih razdoblja

ŠIFRAOSNOVA OSIGURANJA
0102djelatnost obrta od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku
0302djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku
0204sportaš koji porez na dohodak plaća po odbitku
0205umjetnik koji porez na dohodak plaća po odbitku
0206novinar koji porez na dohodak plaća po odbitku
1000član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i likvidator i izvršni upravitelj zadruge
0600svećenik i drugi članovi vjerske zajednice
0800zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama europske unije
0900zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu

3. Obveznici doprinosa kojima se rješenjem što se donosi za svako obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu) utvrđuje mjesečna osnovica i iznosi doprinosa

ŠIFRAOSNOVA OSIGURANJA
0301poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva
0304osiguranik po osnovi poljoprivrede
0305osiguranik po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
1100produženo mirovinsko osiguranje
0700osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva
1300osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi
1500član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu
1600stranac
1700član obitelji stranca

4. Obveznici doprinosa s osnove osiguranja pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi

ŠIFRAOSNOVA OSIGURANJA
2101zapovjednik broda
2102upravitelj stroja
2103zapovjednik osoblja
2104upravitelj osoblja u strojarnici
2201prvi časnik palube
2202drugi časnik stroja
2203rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji)
2204liječnik
2205zubar
2206časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
2207časnik odgovoran za zaštitu okoliša
2208časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada
2301drugi časnik palube
2302zapovjednik jahte
2303treći časnik stroja
2304rukovodeće hotelsko osoblje (direktori)
2305frižiderist
2306operator postrojenja za ukapljivanje
2307zapovjednik plutajućeg objekta
2308zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta
2309operater dinamičke pozicije
2310upravitelj stroja na jahti
2311zapovjednik broda na riječnom brodu
2401treći časnik palube
2402časnik plovidbene straže na palubi
2403četvrti časnik stroja
2404radiočasnik
2405više hotelsko osoblje (časnici)
2406više tehničko osoblje (časnici)
2407elektročasnik
2408elektroničar
2409časnik plovidbene straže u strojarnici
2410prvi časnik palube na jahti
2411drugi časnik stroja na jahti
2412strojar na riječnom brodu
2413časnik palube na riječnom brodu
2501više hotelsko osoblje (niži časnici)
2502više tehničko osoblje (niži časnici)
2503električar
2504mehaničar
2505prvi kuhar
2506prvi konobar
2507vođa palube
2508vođa stroja
2509poslužitelj sisaljki (pumpman)
2510vozač na ro-ro brodovima
2511medicinska sestra
2512alatničar
2513dizaličar
2514bušač
2515ronilac
2516bravar
2517cjevar
2518varilac
2601član plovidbene straže na palubi (kormilar)
2602član plovidbene straže u strojarnici (mazač)
2603hotelsko osoblje
2604tehničko osoblje
2701drugi kuhar
2702drugi konobar
2703pekar
2704slastičar
2801vježbenik palube
2802vježbenik stroja
2803ostali vježbenici
2804mornar
2805čistač
2806mladić sobe
2807mladić kuhinje
2808pomoćnik električara
2809pomoćnik mehaničara
2810pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman)
2811pomoćno hotelsko osoblje
2812pomoćno tehničko osoblje