Izmjene Statuta Hrvatske komore socijalnih pedagoga

NN 144/2023 (4.12.2023.), Izmjene Statuta Hrvatske komore socijalnih pedagoga

Hrvatska komora socijalnih pedagoga

1997

Na temelju članka 30. Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 98/19, 18/22), Skupština Hrvatske komore socijalnih pedagoga, uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (klasa: 550-06/22-01/45, urbroj: 524-09-01-02/4-22-3 od 27. lipnja 2022.), na sjednici održanoj 20. listopada 2022. godine, donijela je

IZMJENE STATUTA

HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH PEDAGOGA

Članak 1.

Dosadašnji članak 6., stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Član Komore može biti socijalni pedagog koji ima završen preddiplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog, u skladu s Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti i posebnim propisima.

Članak 2.

Dosadašnji članak 30. stavak 2. mijenja se i glasi:

Razrješenje predsjednika, zamjenika predsjednika i članova upravnog odbora Komore

(2) Skupština Komore će, osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, razriješiti predsjednika Komore ako ne postupi u skladu s člankom 32. stavkom 2. Zakona, a u slučaju neprihvaćanja godišnjeg izvješća o radu i/ili financijskog izvješća Komore razriješiti predsjednika Komore, zamjenika predsjednika i članove Upravnog odbora.

Članak 3.

Dosadašnji čanak 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna koji donosi Skupština Komore, uz predhodnu suglasnosti nadležnog Ministarstva.

Članak 4.

Ove Izmjene Statuta Hrvatske komore socijalnih pedagoga stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/22-03/1
Urbroj: 447-01-03-22-2
Zagreb, 20. listopada 2022.

Predsjednica Hrvatske komore
socijalnih pedagoga
Alma Rovis Brandić, v. r.