Pravilnik o provedbi mjere I.7 »Otkup ribolovnih prava«

NN 146/2023 (8.12.2023.), Pravilnik o provedbi mjere I.7 »Otkup ribolovnih prava«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2027

Na temelju članka 55. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE I.7
»OTKUP RIBOLOVNIH PRAVA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba dodjele potpore u okviru mjere I.7 »Otkup ribolovnih prava« u okviru Prioriteta 1. Europske unije »Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje bioloških resursa« u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060), te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima

b) »Duljina plovila« – duljina preko svega (LoA), odnosno duljina mjerena između dviju krajnjih točaka plovila na pramcu i na krmi

c) »Drugi morski organizmi« – organizmi u koje spadaju spužve, koralji, školjkaši, morski puževi, morski crvi, bodljikaši i plaštenjaci

d) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi mjere na temelju ovoga Pravilnika, osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela

e) »Javni doprinos« – svi doprinosi financiranju operacija koji potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih javnih tijela ili bilo koje Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) uspostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31.7.2006.), proračuna Europske unije stavljenog na raspolaganje fondovima iz članka 1. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1060, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruženja javnih tijela ili tijela javnog prava

f) »Korisnik« – javno ili privatno tijelo, subjekt s pravnom osobnošću ili bez nje ili fizička osoba odgovorni za pokretanje operacija ili i za njihovo pokretanje i provedbu

g) »Nepravilnost« – svako kršenje primjenjivog prava koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta, koje šteti ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da proračun Europske unije ili Republike Hrvatske optereti neopravdanim rashodom

h) »Odobrenje za gospodarski ribolov (u daljnjem tekstu: Odobrenje)« – odobrenje izdano vlasniku plovila upisanog u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru kojim se dozvoljava obavljanje ribolova plovilom upisanim u povlasticu i određenim ribolovnim alatima u skladu sa člankom 26. Zakona o morskom ribarstvu odnosno kojim se dozvoljava sakupljanje crvenog koralja u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o morskom ribarstvu

i) »Operacija« – projekt, ugovor, djelovanje ili skupina projekata odabrani u okviru Programa

j) »Povlastica za gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: povlastica)« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu

k) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi

l) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva

m) »Ribolovni dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu

n) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 3. stavka 2. točaka (a) i (b) te članka 4. stavaka 1., 2. i 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L198, 28. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2017/1371), kao i članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.)

o) »Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 76. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

p) »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 77. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

r) »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 72. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 2021/1139, Uredbi (EU) br. 2021/1060 i Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.).

Predmet potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore je naknada za otkup prava obavljanja ribolova vlasniku ribarskog plovila na koje je izdano odobrenje za ribolov sljedećim ribolovnim alatima:

a) obalne mreže potegače tipa »migavica« ili »girarica«, »oližnica« i »šabakun« za koje je izdano Odobrenje s rokom važenja do 26. listopada 2023. godine

b) okružujuće mreže plivarice oližnica, ciplarica, igličara i palamidara za koje je izdano Odobrenje s rokom važenja do 26. listopada 2024. godine

c) sjekirica za rezanje koralja temeljem Odobrenja za sakupljanje koralja s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine.

(2) Potpora iz stavka 1. ovoga članka se može dodijeliti za jedan ili više ribolovnih alata iz stavka 1. ovoga članka.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za ostvarenje potpore u okviru ovoga Pravilnika, u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti vlasnik ribarskog plovila na koje je izdano Odobrenje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika

b) na ribarsko plovilo izdana je važeća povlastica s upisanim ribolovnim alatom iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika koji je predmet potpore

c) ribarsko plovilo mora biti u funkciji odnosno biti sposobno za plovidbu u skladu s Pomorskim zakonikom

d) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske

e) predmet potpore ne smije biti financiran nikakvim drugim javnim doprinosima

f) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 49. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

(2) Na temelju članka 11. Uredbe (EU) br. 2021/1139, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ako je:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22. 12. 2009.) ili drugog zakonodavnog akta Europskog parlamenta i Vijeća u okviru Zajedničke ribarstvene politike, a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela

b) bio ili jest uključen u rad, upravljanje ili posjedovanje ribarskog plovila koje se nalazi na Unijinom popisu nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova iz članka 40. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovila koje plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe

c) počinio prijevaru kako je definirana u članku 3. Direktive (EU) 2017/1371 u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

(3) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2181 оd 29. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu u pogledu razdoblja i datuma neprihvatljivosti zahtjeva za potporu (SL L 288, 9. 11. 2022.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

III. FINANCIRANJE

Članak 5.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu jednokratnih bespovratnih novčanih sredstava u obliku naknade za otkup ribolovnih prava iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno članku 41. stavku 2. i Prilogu III., retku 9. Uredbe (EU) br. 2021/1139.

(3) Izračun javne potpore iz stavka 1. ovoga članka se propisuje Natječajem.

(4) Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju određuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore u okviru mjere I.7. »Otkup ribolovnih prava« koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.

(5) Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos koji se može ostvariti po korisniku iznosi 400.000,00 eura.

IV. OBVEZE KORISNIKA

Opće obveze korisnika

Članak 6.

(1) Korisnik je dužan ribolovni alat koji je predmet potpore predati na trajno zbrinjavanje ili uništavanje do podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Zahtjev za isplatu).

(2) Detaljne obveze i upute za provedbu stavka 1. ovoga članka, propisuju se Natječajem.

(3) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom razdoblja između podnošenja zahtjeva za potporu i isteka pet godina nakon završnog plaćanja sredstava korisniku.

(4) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznake za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(5) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Natječaja.

(6) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 17. ovoga Pravilnika.

(7) Korisnik je dužan do podnošenja Zahtjeva za isplatu podnijeti Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj ispostavi Uprave ribarstva, Zahtjev za brisanje ribolovnog alata koji je predmet potpore iz povlastice.

(8) Nakon podnošenja zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva trajno briše ribolovni alat koji je predmet potpore iz povlastice, bez mogućnosti ponovnog upisa u istu ili drugu povlasticu.

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju Natječaja kojeg raspisuje Upravljačko tijelo.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/).

(3) Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava predviđenih za provedbu mjere I.7. »Otkup ribolovnih prava« u okviru Programa.

Članak 8.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu).

(4) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka Upravljačkom tijelu u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu.

(5) Danom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu putem elektroničke pošte.

(6) Dostava iz stavka 5. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(7) Korisnik je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu.

(8) Ako korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 4. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu iz stavka 3. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu odnosno dana kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku.

(10) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 9.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim prihvatljivim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koje odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa i koji se propisuju Natječajem.

(2) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 1. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem odnosno za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni odnosno za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu.

(3) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 2. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta) u Upravljačkom tijelu ako se dostavlja osobno.

(4) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za zahtjeve sukladno stavku 2. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu u skladu sa člankom 8. stavkom 5. ovoga Pravilnika (datum, sat, minuta) do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta).

(5) Ako Zahtjevi iz stavka 2. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu (datum, sat, minuta).

(6) Ako dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(7) Na temelju dodijeljenih bodova i postupka rangiranja iz ovoga članka, izradit će se rang-lista koja se objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Odlučivanje o zahtjevu za potporu

Članak 10.

Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu i postupaka iz članka 9. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem ili

b) Rješenje o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nepotpunih Zahtjeva za potporu

– nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 8. ovoga Pravilnika ako to utječe na prihvatljivost Zahtjeva za potporu u cijelosti

– utvrđene nepravilnosti, ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

– utvrđenog postojanja sukoba interesa

– sufinanciranja troškova koji su financirani drugim javnim doprinosima, ukoliko se utvrdi da su svi troškovi navedeni u korisnikovom Zahtjevu za potporu ujedno financirani drugim javnim doprinosima

– neispunjavanja drugih uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

– nedostatnosti raspoloživih sredstava.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 11.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, te u slučaju odobrenja promjena donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava i ako je primjenjivo Rješenja o isplati sredstava, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Rješenje o dodjeli sredstava i ako je primjenjivo Rješenje o isplati sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o odobrenju promjena.

(6) Rješenjem o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava i Rješenja o isplati iz stavka 4. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) te Rješenjem o isplati iz članka 16. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju promjena iniciranih od strane Upravljačkog tijela, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) i ako je primjenjivo Rješenja o isplati sredstava iz članka 16. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(8) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena – mjera I.7 »Otkup ribolovnih prava«.

Odustajanje od potpore

Članak 12.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a), Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Rješenje o obustavi postupka dodjele potpore.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli potpore.

(4) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje – mjera I.7 »Otkup ribolovnih prava«.

Poništenje obveze

Članak 13.

Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava u sljedećim slučajevima:

– utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

– kad korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika i Natječaja ili nije ispunio obveze određene Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika

– ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.

VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA

Članak 14.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje na temelju odobrenog Zahtjeva za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi se Upravljačkom tijelu na način kako je propisano Natječajem/Rješenjem o dodjeli sredstava, uključujući i propisanu popratnu dokumentaciju.

(3) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Rješenju o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(4) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu propisuje se Natječajem.

Članak 15.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za isplatu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za isplatu i njegov je sastavni dio.

(3) Ako je Zahtjev za isplatu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za isplatu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu).

(4) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka preporučenom pošiljkom Upravljačkom tijelu u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu putem elektroničke pošte.

(6) Dostava iz stavka 5. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(7) Korisnik je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu.

(8) Ako korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 4. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu iz stavka 3. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu odnosno dana kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku.

(10) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka.

Odlučivanje o Zahtjevu za isplatu

Članak 16.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati, ili

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom i/ili Natječajem i/ili Rješenjem o dodjeli sredstava

b) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

c) negativnog nalaza kontrole na terenu

d) nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 15. ovoga Pravilnika ako to utječe na prihvatljivost Zahtjeva za isplatu u cijelosti

e) utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

(3) Isplate sukladno rješenjima o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga članka vrši Agencija za plaćanja.

VII. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 17.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela, redovnom kontrolom prije plaćanja koja uključuje kontrolu koja se provodi tijekom predaje ribolovnih alata iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika. Osim redovne kontrole prije plaćanja, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Europskog revizorskog suda, Ureda europskog javnog tužitelja i drugih nadležnih revizorskih/nadzornih tijela.

(3) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o operaciji za koju je ostvario potporu u okviru ovoga Pravilnika te je dostaviti, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(4) Korisnik je dužan ovlaštenim osobama iz članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(5) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka je tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje potpore u skladu s člankom 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

Članak 18.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika mogu:

a) pregledati ribolovne alate koji su predmet dodjele potpore, uključujući njihovo evidentiranje, mjerenje i fotografiranje

b) izvršiti uvid u isprave/poslovne knjige i evidencije korisnika, kao i ostalu dokumentaciju koje se odnose na ostvarivanje prava te ispunjavanje obveza sukladno ovome Pravilniku i Natječaju

(2) Ako odgovorna osoba korisnika nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(3) Ovlaštene osobe iz članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

(4) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu od strane Upravljačkog tijela te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Programa za ribarstvo i akvakulturu 2021. – 2027. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

VIII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 19.

(1) Upravljačko tijelo će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

– ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili revizijskim nadzorom utvrdi nepravilnost s financijskim učinkom

– ako se naknadnom administrativnom kontrolom utvrdi administrativna pogreška s financijskim učinkom

– ako je korisnik ostvario sredstva na temelju netočnih podataka i/ili ako je ostvario potporu protivno uvjetima i odredbama nacionalnih propisa Republike Hrvatske i propisa Europske unije i Programa

– ako korisnik ne dopusti obavljanje kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora

– ako korisnik ne postupa u skladu sa člankom 6. stavkom 3. ovoga Pravilnika

– ako korisnik ne udovoljava uvjetima i obvezama propisanima ovim Pravilnikom, natječajem, nacionalnim propisima ili propisima Europske unije

– kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasile krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru.

(2) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem o povratu.

(3) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(4) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava zatražen Rješenjem o povratu, Upravljačko tijelo može iznos duga i pripadajuće zakonske kamate poravnati sa sredstvima koja su korisniku odobrena za isplatu, ali još nisu isplaćena, za bilo koju od mjera potpore iz Programa.

(5) U slučaju nemogućnosti naplate duga, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 20.

(1) Iznimno od članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Upravljačkog tijela koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravljačkom tijelu u roku od 15 dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) Ako korisnik nije postupio sukladno suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, na iznos duga u pojedinom obroku koji podliježe povratu se nakon isteka roka za povrat navedenom u suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(5) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo može iznos duga i pripadajuće zakonske kamate poravnati sa sredstvima koja su korisniku odobrena za isplatu, ali još nisu isplaćena, za bilo koju od mjera potpore iz Programa.

(6) U slučaju nemogućnosti naplate duga, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

IX. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 21.

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojeg je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

X. PRAVNI LIJEK

Članak 22.

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/23-01/598

Urbroj: 525-12/899-23-1

Zagreb, 28. studenoga 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.