Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

NN 148/2023 (13.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

2098

Na temelju članka 45. stavka 5., a u vezi s člankom 49. stavkom 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra zdravstva i prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA

Članak 1.

U Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (»Narodne novine«, br. 91/18 i 1/21) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju obveze poslodavca i minimalni zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika od rizika pri radu s opasnim kemikalijama, uključujući karcinogene, mutagene i reproduktivno toksične kemikalije, mjere i postupanja za sprječavanje i smanjenje rizika te se propisuju granične vrijednosti izloženosti za opasne tvari koje mogu biti prisutne na mjestima rada kao posljedica bilo koje radne aktivnosti.«.

Članak 2.

U članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 158, 30. 4. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2022/431 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2022. o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (SL L 88, 16. 3. 2022.)«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5) razred opasnosti, kategorija opasnosti, oznaka upozorenja su pojmovi utvrđeni člankom 2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31. 12. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1272/2008. U tablici iz Priloga VII. ovoga Pravilnika prikazani su svi razredi i kategorije opasnosti, uz pripadajuće piktograme opasnosti i oznake upozorenja (H oznake) za kemikalije koje ispunjavaju kriterije za fizikalne opasnosti i opasnosti za zdravlje.«

U članku 3. stavku 1. iza točke 11. dodaju se nove točke 12., 13. i 14. koje glase:

»12) reproduktivno toksična kemikalija je tvar ili smjesa koja ispunjava kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1.A ili 1.B reproduktivno toksičnih tvari, u skladu s odjeljkom 3.7. Uredbe (EZ) br. 1272/2008

13) reproduktivno toksična tvar bez utvrđenog praga je reproduktivno toksična tvar za koju ne postoji sigurna razina izloženosti za zdravlje radnika i koja je identificirana kao takva u stupcu s napomenama u Prilogu I. ovoga Pravilnika

14) reproduktivno toksična tvar s utvrđenim pragom je reproduktivno toksična tvar za koju postoji sigurna razina izloženosti ispod koje ne postoji rizik za zdravlje radnika i koja je identificirana kao takva u stupcu s napomenama u Prilogu I. ovoga Pravilnika«

Dosadašnje točke 12. – 19. postaju točke 15. – 22.

Dosadašnja točka 15. koja postaje točkom 18., dopunjuje se i glasi:

»18) biološka granična vrijednost (u daljnjem tekstu: BGV) je granica koncentracije odgovarajuće kemikalije, njezina metabolita ili pokazatelja učinka u odgovarajućem biološkom uzorku, kod koje prema sadašnjem stupnju saznanja ne dolazi do štetnih učinaka po zdravlje«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 2. točke b) i d) mijenjaju se i glase:

»b) informacije o predviđenim (identificiranim) uporabama te o sigurnosti i zaštiti zdravlja iz sigurnosno-tehničkog lista izrađenog i dostavljenog od dobavljača (proizvođača, uvoznika, daljnjeg korisnika, distributera) u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

d) razinu, način i trajanje izloženosti«

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U procjeni rizika moraju biti utvrđene mjere koje će biti poduzete u skladu s odredbama članaka 6. i 7. ovoga Pravilnika, koja se redovito usklađuje i nadopunjuje s promjenama na mjestima rada zbog kojih dolazi do promjene rizika ili kada je to potrebno zbog rezultata zdravstvenog nadzora.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Pri provedbi procjene rizika poslodavac mora posvetiti posebnu pažnju svim učincima na sigurnost i zdravlje radnika koji su izloženi posebnom riziku i, među ostalim, nastojati da se takvi radnici ne raspoređuju u područja u kojima mogu dolaziti u kontakt s karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim kemikalijama.«.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 5.

U članku 6. stavku 4. riječi: »u člancima 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika«, zamjenjuju se riječima: »u člancima 7., 8. i 11. ovoga Pravilnika«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. iza riječi; »propisima« dodaju se riječi: »i zdravstveno stručnim smjernicama«.

Na kraju stavka 3. briše se točka te se dodaje zarez i riječi: »u skladu s posebnim propisima i zdravstveno stručnim smjernicama.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 13. mijenja se i glasi: »DODATNE POSEBNE ODREDBE ZA KARCINOGENE, MUTAGENE ILI REPRODUKTIVNO TOKSIČNE KEMIKALIJE«

Podnaslov iznad članka 13. mijenja se i glasi:

»Opće dodatne obveze za karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične kemikalije«

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Procjena rizika mora obuhvatiti i sve slučajeve na granici dopuštenih GVI za karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari (u daljnjem tekstu: KMR tvari), kao i slučajeve pri kojima može doći do apsorpcije takvih tvari u kožu i/ili kroz kožu radnika, uzimajući u obzir mjernu nesigurnost prema priznatoj praksi u području mjeriteljstva. Kada nalazi procjene rizika ukazuju na rizik po zdravlje ili sigurnost radnika, mora se spriječiti izlaganje radnika karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim kemikalijama (u daljnjem tekstu: KMR kemikalije).

(2) Poslodavac je obvezan organizirati rad na način da na poslove, gdje je procjenom rizika utvrđeno da radnici mogu doći u doticaj s KMR kemikalijama, ne rasporedi radnike mlađe od 18 godina, trudne radnice ili radnice koje doje te da se njihov doticaj s navedenim poslovima u potpunosti onemogući.

(3) Poslodavac smanjuje uporabu KMR kemikalije na mjestu rada posebno tako da je, ako je to tehnički moguće, zamijeni s tvari, smjesom ili postupkom koji, ovisno o slučaju, pod uvjetima uporabe nisu opasni ili su manje opasni po sigurnost i zdravlje radnika.

(4) Ako tehnički nije moguće zamijeniti KMR kemikalije s tvari, smjesom ili postupkom koji pod uvjetima uporabe nisu opasne ili su manje opasne po zdravlje i sigurnost, poslodavac osigurava da se KMR kemikalije, koliko je tehnički moguće, proizvode i koriste u zatvorenom sustavu.

(5) Ako zatvoreni sustav tehnički nije moguće izvesti, poslodavac osigurava da se razina izloženosti radnika KMR tvari bez utvrđenog praga smanji na što je tehnički moguće nižu razinu.

(6) Ako tehnički nije moguće koristiti ili proizvoditi reproduktivno toksičnu tvar s utvrđenim pragom u zatvorenom sustavu, poslodavac osigurava da se rizik povezan s izloženošću radnika toj reproduktivno toksičnoj tvari s utvrđenim pragom svede na najmanju moguću mjeru.

(7) U pogledu reproduktivno toksičnih tvari koje nisu reproduktivno toksične tvari bez utvrđenog praga i reproduktivno toksične tvari s utvrđenim pragom, poslodavac primjenjuje stavak 6. ovoga članka.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, poslodavac pri provedbi procjene rizika iz stavka 1. ovoga članka propisno uzima u obzir mogućnost da za takvu reproduktivno toksičnu tvar možda ne postoji razina izloženosti koja je sigurna za zdravlje radnika te u tom pogledu utvrđuje odgovarajuće mjere.

(9) Izloženost radnika ne smije prijeći graničnu vrijednost izloženosti za KMR tvari utvrđenu u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(10) Pri svakoj uporabi KMR kemikalija, poslodavac mora provesti i sljedeće mjere:

1. ograničiti količine KMR kemikalije na mjestu rada

2. koristiti postojeće odgovarajuće postupke za mjerenje koncentracije KMR tvari, posebno za rano otkrivanje neuobičajenog izlaganja nastalih nepredvidivim događajem ili akcidentom te provesti mjerenja odmah nakon opravdane sumnje o mogućem prekoračenju granične vrijednosti izloženosti KMR tvari

3. osigurati higijenske mjere, posebno redovno čišćenje podova, zidova i drugih površina

4. označiti opasne zone uz uporabu odgovarajućih znakova upozorenja i opasnosti, uključujući znak o zabrani držanja i konzumiranja hrane i pića, kao i o zabrani pušenja

5. izraditi planove aktivnosti u slučajevima nužde koji mogu nastati pri neuobičajeno visokoj izloženosti

6. osigurati konstrukcije reakcijskih posuda koje ne zahtijevaju često čišćenje unutrašnjosti, planirajući mogućnost čišćenja takvih posuda tehničkom opremom uz zatvoren ulazni otvor

7. osigurati odvođenje KMR kemikalija na njihovom izvoru, sustavom lokalnog odvoda ili općom ventilacijom, pri čemu sve takve metode moraju biti u skladu s propisima koji uređuju zaštitu okoliša i zdravlja

8. osigurati nadzor nad djelotvornošću sustava za odvođenje KMR kemikalija, u rokovima koji nisu dulji od 12 mjeseci

9. osigurati sredstva i način sigurne uporabe te sakupljanja, skladištenja i odlaganja otpadaka, posebno uporabom zabrtvljenih te jasno i vidljivo označenih spremnika.

(11) U okolnostima kada nije moguće tehničkim mjerama izvesti zatvoreni sustav, poslodavac poduzima i sljedeće mjere:

1. ako je tehnički izvedivo, spriječiti oslobađanje KMR kemikalije održavanjem odgovarajućeg podtlaka u sustavu koji treba biti redovito nadziran umjerenim mjernim uređajem

2. radne postupke prostorno i na siguran način odvojiti od ostalih radnih postupaka.

(12) Osposobljavanje radnika za rad na siguran način mora uključivati i sljedeće:

1. saznanja o novim ili izmijenjenim opasnostima i štetnostima, naročito zbog izloženosti novim KMR tvarima ili nizu različitih KMR tvari uključujući one sadržane u opasnim lijekovima ili u slučaju promijenjenih okolnosti povezanih s radom

2. periodično obnavljanje osposobljavanja u sektoru zdravstva na poslovima pri kojima su radnici izloženi KMR kemikalijama, posebno kada se upotrebljavaju novi opasni medicinski proizvodi koji sadržavaju te tvari te u drugim sektorima na poslovima pri kojima su radnici izloženi KMR kemikalijama

3. upute i smjernice za rad s KMR kemikalijama, prema spoznajama i doktrinama medicine rada

4. obavješćivanje radnika o uređajima i s njima povezanim spremnicima koji sadržavaju KMR kemikalije te osiguranje da su svi spremnici, ambalaža ili uređaji koji sadržavaju KMR kemikalije jasno i čitljivo označeni i da su na njima jasno vidljivi znakovi upozorenja i opasnosti

5. upoznavanje sa svim aktivnostima koje trebaju poduzeti radnici u slučaju nezgoda i poremećaja u procesu rada, uključujući spasioce.

(13) Osim osposobljavanja radnika za rad na siguran način iz stavka 12. ovoga članka, poslodavac osigurava stjecanje znanja radnika o zaštiti od KMR kemikalija prema posebnom propisu.

(14) Ako je zbog izloženosti olova i njegovih ionskih spojeva utvrđena kod radnika BGV iz Priloga IV ovoga Pravilnika, obvezan je zdravstveni nadzor radnika u skladu s postupcima navedenim u napomeni iz Priloga IV ovoga Pravilnika.

(15) Poslodavac je obvezan radnike obavijestiti o zahtjevu iz stavka 14. ovoga članka prije nego što ih rasporedi na obavljanje poslova koji uključuju rizik od KMR kemikalije.

(16) Poslodavac mora poduzeti odgovarajuće mjere tako da:

1. su radnici odnosno povjerenici radnika za zaštitu na radu uključeni u postupak odabira te upoznati s načinom uporabe osobne zaštitne opreme, a u slučaju nezgoda i poremećaja u procesu rada što prije obaviješteni o uzrocima takvih događaja

2. ima izrađen ažuran popis radnika koji rade s KMR kemikalijama, u skladu s procjenom rizika, te da nadležni specijalist medicine rada i tijelo nadležno za poslove inspekcije rada ima uvid u taj popis

3. svaki radnik ima uvid u podatke s popisa koji se na njega osobno odnose

4. radnici odnosno povjerenici radnika za zaštitu na radu imaju uvid u anonimne skupne podatke

5. je pristup u područje u kojem se obavljaju poslovi pri kojima postoji rizik za sigurnost i zdravlje radnika zbog izloženosti KMR kemikalijama dopušten samo onim radnicima koji zbog prirode svoga posla moraju raditi ili ulaziti u ta područja

6. da radnici ne konzumiraju hranu i piće te da ne puše na mjestima rada gdje postoji rizik od ugroženosti KMR kemikalijama

7. da se osobna zaštitna oprema na prikladan način čuva na jasno označenom mjestu te provjerava i čisti, ako je moguće prije uporabe, a obavezno poslije svake uporabe.«.

Članak 8.

U člancima 14. – 17., te u podnaslovu ispred članka 16. riječi: »karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama« zamjenjuju se riječima: »KMR kemikalijama«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) djelatnostima i/ili industrijskim postupcima koji se obavljaju, uključujući i razloge za uporabu KMR kemikalija«.

Članak 10.

U članku 16. stavci 9., 10. i 15. mijenjaju se i glase:

»(9) Ako se utvrde promjene zdravstvenog stanja radnika, utvrđene pregledom prema propisu o poslovima s posebnim uvjetima rada, koje bi mogle biti posljedica izloženosti KMR kemikalijama, ili ako se utvrdi prekoračena BGV, ugovorni specijalist medicine rada, zavod nadležan za zaštitu zdravlja na radu odnosno tijelo nadležno za poslove inspekcije rada mogu tražiti od poslodavca da, kod jednake izloženosti, obavi zdravstveni nadzor drugih radnika.«

(10) Prilikom obavljanja zdravstvenog nadzora ugovorni specijalist medicine rada i zavod nadležan za zaštitu zdravlja na radu mogu predložiti sve zaštitne ili preventivne mjere za svakog pojedinog radnika, o čemu se vodi individualna evidencija, te mogu odrediti da se zdravstveni nadzor nastavi i nakon završetka izlaganja sve dok smatraju da je to potrebno za zaštitu zdravlja radnika.

(15) Sve slučajeve karcinoma te o štetnim učincima na spolnu funkciju i plodnost odraslih radnika i radnica ili o razvojnoj toksičnosti kod potomstva, koji su moguća posljedica profesionalne izloženosti KMR kemikalijama, nadležni specijalist medicine rada mora prijaviti tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada i zavodu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu.«.

Članak 11.

U članku 17. stavci 1., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(1) Poslodavac mora čuvati popis radnika iz članka 13. stavka 15. točke b) ovoga Pravilnika, izloženih karcinogenim i mutagenim kemikalijama, kao i rezultate mjerenja koncentracija tih kemikalija na mjestima rada najmanje 40 godina nakon prestanka izlaganja, a u odnosu na reproduktivno toksične kemikalije najmanje pet godina nakon prestanka izlaganja.

(4) Osobna evidencija zdravstvenih pregleda iz stavka 3. ovoga članka u odnosu na izloženost karcinogenim i mutagenim kemikalijama mora se čuvati najmanje 40 godina nakon prestanka izlaganja, a u odnosu na izloženost reproduktivno toksičnim kemikalijama najmanje pet godina.

(5) Ako poslodavac koji je upotrebljavao KMR kemikalije prestane sa svojom djelatnošću, ovlaštena ustanova odnosno nadležni specijalist medicine rada u privatnoj praksi, koji po propisima o zdravstvenoj zaštiti obavljaju djelatnost medicine rada te koji su obavljali zdravstveni nadzor radnika poslodavca, dužni su evidencije pojedinačnih zdravstvenih pregleda radnika predati zavodu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu.«.

Članak 12.

U Prilogu I. Tablica graničnih vrijednosti izloženosti (GVI) i kratkotrajnih graničnih vrijednosti izloženosti (KGVI) mijenja se i glasi:

CAS
broj
EZ
broj
Ime tvariGVIKGVIDirektivaNapomena
ppmmg/m³ppmmg/m³
75-07-0200-836-8acetaldehid20375092
108-24-7203564-8acetanhidrid0,52,5210
50-78-2200-064-1o-acetilsalicilna kiselina5
67-64-1200-662-2aceton50012102000/39/EZ
75-05-8200-835-2acetonitril;
cijanometan
40702006/15/EZkoža
79-06-1201-173-7akrilamid0,12017/2398koža, alergen koža (3), Karc 1B,
Muta 1B
79-10-7201-177-9akrilna kiselina;
prop-2-enonska kiselina
102920 (15)59 (15)2017/164/EU
(KGVI se odnosi na 1 min)
107-13-1203-466-5akrilonitril0,4511,842022/431/EUkoža (3 i 8), alergen koža, Karc 1B
107-02-8203-453-4akrolein;
akrilaldehid;
prop-2-enal
0,020,050,050,122017/164/EU
309-00-2206-215-8aldrin (ISO)0,25
107-18-6203-470-7alil-alkohol24,8512,12000/39/EZkoža
107-11-9203-463-9alilamin25614
106-92-3203-442-4alil-2,3-epoksipropil-eter;
alil-glicidil-eter;
prop-2-en-1-il-2,3-epoksipropil-eter
524koža, alergen koža
--aluminijevi alkilni spojevi
(trietil, trimetil i dr.)
2
7429-90-5231-072-3aluminij10 U
4 R
1344-28-1215-691-6aluminijev oksid10 U
4 R
--aluminijeve topive soli2
625-16-1-amilacetat, terc502701005402000/39/EZ
141-43-5205-483-32-aminoetanol;
etanolamin
12,537,62006/15/EZkoža
99-55-8202-765-82-amino-4-nitrotoluen;
5-nitro-o-toluidin
11
106-49-0203-403-14-aminotoluen14,4628,922019/1831koža
504-29-0207-988-42-aminopiridin0,5228
61-82-5200-521-5amitrol (ISO);
1,2,4-triazol-3-ilamin
0,22017/164/EU
7664-41-7231-635-3amonijak, bezvodni201450362000/39/EZ
12125-02-9235-186-4amonijev klorid1020
7773-06-0231-871-7amonijev sulfamidat1020
69-53-4200-709-7ampicilin0,1
108-31-6203-571-6anhidrid maleinske kiseline0,10,410,20,8alergen
(koža i udisanje)
552-30-7209-008-0anhidrid trimetilne kiseline;
1,2-anhidrid benzen-1,2,4-trikarboksilne kiseline
0,040,12alergen
(koža i udisanje)
62-53-3200-539-3anilin (10)27,74519,352019/1831alergen koža
90-04-0201-963-1o-anisidin; 2-metoksianilin0,10,5Karc 1B
104-94-9203-254-2p-anisidin; 4-metoksianilin0,10,5
7783-56-4232-009-2antimonov trifluorid
(kao Sb)
0,5
10025-91-9233-047-2antimonov triklorid
(kao Sb)
0,5
1309-64-4215-175-0antimonov trioksid
(kao Sb)
0,5
7647-18-9231-601-8antimonov pentaklorid (kao Sb)0,5
7440-36-0231-146-5antimon i drugi spojevi (kao Sb) osim atimonovog trihidrida (antimonovodik)0,5
86-88-4201-706-3antu (ISO);
1-(1-naftil)-2-tiourea
0,3
26125-61-1-p-aramid respirabilna vlakna0,5
(vl/cm3)
1327-53-3215-481-4arsenov trioksid;
diarsenov trioksid
(kao As)
0,1Karc 1A
1303-28-2215-116-9arsenov pentoksid;
arsenov oksid;
diarsenov pentoksid
(kao As)
0,1Karc 1A
--arsenska kiselina i njezine soli, kao i anorganski spojevi arsena0,01 (5)2019/983Za sektor taljenja bakra granična vrijednost primjenjuje se od 11. srpnja 2023.
7778-39-4231-901-9arsenska kiselina i njezine soli0,1Karc 1A
7440-38-2231-148-6arsen i drugi arsenovi spojevi
(izuzev arsina)
0,1
7784-42-1232-066-3arsin0,050,16
8052-42-4232-490-9asfalt (bitumen)510
1912-24-9217-617-8atrazin (ISO);
2-kloro-4-etilamin-6-izopropilamin-1,3,5-triazin
2alergen koža
77536-66-4-azbest-aktinolit0,1
(vl/cm3)
2009/148/EZKarc 1A
12172-73-5-azbest-amosit0,1
(vl/cm3)
2009/148/EZKarc 1A
77536-67-5-azbest-antofilit0,1
(vl/cm3)
2009/148/EZKarc 1A
12001-29-5-azbest-krizotil0,1
(vl/cm3)
2009/148/EZKarc 1A
12001-28-4-azbest-krokidolit0,1
(vl/cm3)
2009/148/EZKarc 1A
77536-68-6-azbest-tremolit0,1
(vl/cm3)
2009/148/EZKarc 1A
86-50-0201-676-1azinfos-metil (ISO);
O,O-dimetil-4-oksobenzotriazin-3-il-metil-fosforoditioat
0,2alergen koža
41083-11-8255-209-1azociklotin (ISO);
1-(tricikloheksilstanil)-1H-1,2,4-triazol
0,10,2koža
123-77-3204-650-8C,C’-azodi(formamid)13alergen udisanje
7440-50-8231-159-6bakar –
dim (kao Cu) –
prašina (kao Cu)

0,2
1


2
513-77-9208-167-3barijev karbonat0,5
13477-00-4236-760-7barijev klorat0,5
10361-37-2233-788-1barijev klorid0,5
13465-95-7236-710-4barijev perklorat0,5
1304-29-6215-128-4barijev peroksid0,5
50864-67-0256-814-3barijevi polisulfidi0,5koža
--barij
(topljivi spojevi kao Ba)
0,52006/15/EZ
7727-43-7231-784-4barijev sulfat10 U
4 R
17804-35-2241-775-7benomil (ISO);
metil 1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamat
10koža, alergen koža,
Muta 1B, Repr 1B
71-43-2200-753-7benzen0,20,662022/431/EU

Karc 1A, Muta 1B

koža (3),

Granična vrijednost 1 ppm (3,25 mg/m3 do 5. travnja 2024. Granična vrijednost 0,5 ppm (1,65 mg/m3) od 5. travnja 2024. do 5. travnja 2026.

92-87-5202-199-1benzidin;
1,1’-bifenil-4,4’-diamin;
4,4’-diaminobifenil;
bifenil-4,4’-ilendiamin
1Karc 1A
85-68-7201-622-7benzil butil ftalat;
BBP
5Repr 1B
100-44-7202-853-6benzil-klorid;
α-klorotoluen
0,52,61,57,9koža, Karc 1B
86290-81-5289-220-8benzin;
nisko-vrijući benzin – nespecificiran
300500Karc 1B, Muta 1B
50-32-8200-028-5benzo[a]piren;
benzo[def]krizen
0,0020,008alergen koža, Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B
98-07-7202-634-5benzotriklorid;
α,α,α-triklorotoluen
0,0120,10,0480,4koža, Karc 1B
7440-41-7231-150-7berilij0,002koža, alergen koža, Karc 1B
1304-56-9215-133-1berilijev oksid0,002koža, alergen koža, Karc 1B
--berilijevi spojevi (kao Be) osim alumij berilij silikata

0,0002

(5)

2019/983

koža, preosjetljivost kože i dišnih puteva (7),

Karc 1B

Granična vrijednost 0,0006 mg/m3 do 11. srpnja 2026.

92-52-4202-163-5bifenil;
difenil
0,21,3koža
80-05-7201-245-8bisfenol A;
4,4’-izopropili-dendifenol
2 (5)2017/164/EUalergen koža, Repr 1B
117-81-7204-211-0bis(2-etilheksil)-ftalat;
di-(2-etil-heksil)-ftalat;
DEHP
510Repr 1B
542-88-1208-832-8bis(klorometil)-eter;
oksibis(klorometan)
0,0010,005Karc 1A
76-22-2200-945-0bornan-2-on213319
1303-86-2215-125-8borov oksid;
diborov trioksid
1020Repr 1B
10294-33-4233-657-9borov tribromid110
314-40-9206-245-1bromacil (ISO)111222
7726-95-6231-778-1Brom0,10,72006/15/EZ
74-96-4200-825-8bromoetan;
etil-bromid
520
593-60-2209-800-6bromoetilen14,42017/2398Karc 1B
74-83-9200-813-2bromometan;
metilbromid
5201559koža
8003-34-7-buhač (pročišćen od osjetljivih laktona)12006/15/EZ
106-97-8203-448-7butan60014507501810
106-97-8203-448-7butan (sadrži ≥ 0.1 % butadiena (203-450-8))1022Karc 1A, Muta 1B
106-99-0203-450-81,3-butadien;
buta-1,3-dien
12,22017/2398Karc 1A, Muta 1B
71-36-3200-751-6butan-1-ol;
n-butanol
50154koža
78-92-2201-158-5butan-2-ol100308150462
78-93-3201-159-0butanon;
etil-metil-keton
2006003009002000/39/EZ
123-86-4204-658-1n-butil acetat502411507232019/1831
105-46-4203-300-1sec-butil-acetat502411507232019/1831
540-88-5208-760-7tert-butil acetat2009662501210
141-32-2205-480-7n-butil akrilat21110532000/39/EZkoža, alergen koža
109-73-9203-699-2butilamin515
89-72-5201-933-82-sec-butilfenol531
2426-08-6219-376-4butil-glicidil-eter;
butil-2,3-epoksipropil-eter
3alergen koža
592-34-7209-750-5butil-kloroformat;
butil-ester kloroformatne kiseline
15,7
138-22-7205-316-4butil-laktat530
110-65-6203-788-6but-2-in-1,4-diol;
2-butin-1,4-diol
0,52017/164/EUalergen koža
111-76-2203-905-02-butoksietanol;
etilen-glikol monobutil-eter; butilov celosolv
2098502462000/39/EZkoža
112-07-2203-933-32-butoksietil-acetat;
butil-glikol-acetat
20133503332000/39/EZkoža
112-34-5203-961-62-(2-butoksietoksi)etanol;
dietilen-glikol monobutil-eter
1067,515101,22006/15/EZ
9004-34-6232-674-9celuloza10 U
4 R
20U
-
21351-79-1244-344-1cezijev hidroksid2
420-04-2206-992-3cijanamid;
karbanonitril
0,5812006/15/EZkoža, alergen koža
--cijanidi (kao CN), izuzev HCN i cijanogen klorida5
506-77-4208-052-8cijanogen klorid0,30,77
74-90-8200-821-6cijanovodik (kao CN);
vodikov cijanid;
cijanovodična kiselina
0,91,04,552017/164/EUkoža
13121-70-5236-049-1ciheksatin (ISO);
tri(cikloheksil)kositrov hidroksid;
hidroksitricikloheksilstanid
0,1
110-82-7203-806-2cikloheksan2007002006/15/EZkoža
108-93-0203-630-6cikloheksanol50208koža
108-94-1203-631-1cikloheksanon1040,82081,62000/39/EZkoža
108-91-8203-629-0cikloheksilamin1041
120-92-3204-435-9ciklopentanon259050180koža
7646-85-7231-592-0cinkov klorid, dim12
557-05-1209-151-9cinkov distearat10 U
4 R
20U
-
1314-13-2215-222-5cinkov oksid2R10
--cirkonijevi spojevi (kao Zr)510
94-75-7202-361-12,4-D (ISO);
2,4-diklorofenoksioctena kiselina
1020alergen koža
50-29-3200-024-3DDT (ISO);
klofenotan (INN);
dikofan;
1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan;
diklorodifenil-trikloroetan
1
431-03-8207-069-8diacetil;
butandion
0,020,070,10,362017/164/EU
131-17-9205-016-3dialil-ftalat5
83968-18-7281-495-2dialkil(C7-9) ftalat5
615-05-4210-406-12,4-diaminoanisol;
4-metoksi-m-fenilendiamin
0,5Karc 1B
101-77-9202-974-44,4’-diaminodifenilmetan;
4,4’-metilendianilin
0,082019/130alergen koža (3), Karc 1B
61790-53-2310-127-6diatomejska zemlja, prirodna1,2R
334-88-3206-383-7diazometan0,20,34Karc 1B
94-36-0202-327-6dibenzoil peroksid;
benzoil peroksid
5alergen koža
1304-82-1215-135-2dibizmut-tritelurid1020
106-93-4203-444-51,2-dibromoetan0,10,82019/130koža (3), Karc 1B
96-12-8202-479-31,2-dibromo-3-kloropropan0,0050,05Karc 1B, Muta 1B, Repr 1A
107-66-4203-509-8dibutil hidrogen fosfat18,7217
84-74-2201-557-4dibutil-ftalat;
DBP
510Repr 1B
84-61-7201-545-9dicikloheksil-ftalat5alergen koža, Repr 1B
77-73-6201-052-9diciklopentadien;
3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden
527koža
10024-97-2233-032-0didušikov oksid5091
60-57-1200-484-5dieldrin (ISO)0,250,5
109-89-7203-716-3dietilamin51510302006/15/EZ
100-37-8202-845-22-dietilaminoetanol;
N,N-dietil-etanolamin
1050
111-40-0203-865-4dietilentriamin;
2,2’-iminodietilamin
14,3alergen koža
60-29-7200-467-2dietil-eter;
eter
1003082006162000/39/EZ
84-66-2201-550-6dietil-ftalat510
64-67-5200-589-6dietilsulfat0,050,32Karc 1B,
Muta 1B
122-39-4204-539-4difenilamin1020
101-84-8202-981-2difenil-eter172142017/164/EU
1314-80-3215-242-4difosforov pentasulfid;
fosforov pentasulfid
12006/15/EZ
84-69-5201-553-2diizobutil-ftalat5Repr 1B
26761-40-0247-977-1diizodecil-ftalat5
28553-12-0249-079-5diizononil-ftalat5
27554-26-3248-523-5diizooktil-ftalat5
108-18-9203-558-5diizopropilamin521
108-20-3203-560-6diizopropil-eter25010603101310
7572-29-4-dikloroacetilen0,10,39
95-50-1202-425-91,2-diklorobenzen;
o-diklorobenzen
20122503062000/39/EZkoža
106-46-7203-400-51,4-diklorobenzen;
p-diklorobenzen
21210602017/164/EUkoža
91-94-1202-109-03,3’-diklorobenzidin;
3,3’-diklorobifenil-4,4’-ilendiamin
0,0030,030,0120,12alergen koža, Karc 1B
764-41-0212-121-81,4-diklorobut-2-en0,010,050,040,2Karc 1B
118-52-5204-258-71,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoin0,20,4
75-34-3200-863-51,1-dikloroetan1004122000/39/EZkoža
107-06-2203-458-11,2-dikloroetan;
etilen diklorid
28,22019/130koža (3), Karc 1B
75-35-4200-864-01,1-dikloroetilen;
viniliden klorid
285202017/164/EU
540-59-0208-750-21,2-dikloroetilen2008062501010
75-43-4200-869-8diklorofluorometan1043
75-09-2200-838-9diklorometan;
metilen klorid
1003532007062017/164/EUkoža
101-14-4202-918-92,2’-dikloro-4,4-metilendianilin; 4,4’-metilen bis (2-kloroanilin)0,012019/983

Karc 1B

koža (3)

78-87-5201-152-21,2-dikloropropan;
propilen diklorid
75350110510Karc 1B
542-75-6208-826-51,3-dikloropropen;
(Z)-1,3-dikloropropen
0,110,50,442koža, alergen koža
75-99-0200-923-02,2-dikloropropionska kiselina;
dalapon
16koža
85-00-7201-579-4dikvat dibromid0,51koža, alergen koža
127-19-5204-826-4N,N-dimetilacetamid103620722022/431/EUkoža (3), Repr 1B
121-69-7204-493-5N,N-dimetilanilin5251050
598-56-1209-940-8N,N-dimetiletilamin; etildimetilamin10301546
124-40-3204-697-4di-metilamin23,859,42000/39/EZkoža
108-01-0203-542-82-dimetil-aminoetanol;
N,N-dimetiletanolamin
27,4622
115-10-6204-065-8dimetil-eter100019202000/39/EZ
68-12-2200-679-5N,N-dimetilformamid;
dimetil formamid
51510302022/431/EU

Repr 1B

koža (3)

108-83-8203-620-12,6-dimetil-heptan-4-on:
di-izobutil-keton
25148
131-11-3205-011-6dimetil-ftalat510
540-73-8-1,2-dimetilhidrazin0,1Karc 1B
13360-57-1236-412-4dimetil-sulfamoil-klorid0,10,4Karc 1B
77-78-1201-058-1dimetil-sulfat0,050,26alergen koža, Karc 1B
119-90-4204-355-43,3-dimetoksibenzidin;
o-dianisidin
0,0030,030,0120,12Karc 1B
109-87-5203-714-2dimetoksimetan1000316012503950
7681-57-4231-673-0dinatrijev disulfit;
natrijev metabisulfit
5
1330-43-4215-540-4dinatrijev tetraborat, bezvodni; borna kiselina, dinatrijeva sol1Repr 1B
1303-96-4215-540-4dinatrijev tetraborat dekahidrat;
boraks dekahidrat
5Repr 1B
11130-12-4601-071-6dinatrijev tetraborat pentahidrat1
25154-54-5246-673-6dinitrobenzen
(svi izomeri)
0,1510,53,5
25321-14-6246-836-1Dinitrotoluen
(svi izomeri)
1,5Karc 1B
534-52-1208-601-1DNOC;
4,6-dinitro-o-krezol
0,2koža, alergen koža
84-76-4201-560-0dinonil ftalat5
123-91-1204-661-81,4-dioksan20732009/161/EU
78-34-2201-107-7dioksation (ISO);
1,4-dioksan-2,3-diil-O,O,O’,O’-tetraetil-di(fosforoditioat)
0,2
136-78-7205-259-5disul (ISO);
2-(2,4-diklorofenoksi)etil-hidrogensulfat;
2,4-DES
1020koža
10025-67-9233-036-2disumporov diklorid;
sumporov klorid
15,6
128-37-0204-881-42,6-di-tert-butil-p-krezol10
96-69-5202-525-26,6’-di-tert-butil-4,4’-tiodi-m-krezol1020
330-54-1206-354-4diuron (ISO);
3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetil-urea
10
7697-37-2231-714-2dušična kiselina12,62006/15/EZ
10102-44-0233-272-6dušikov dioksid0,5
(3)
0,96
(6)
1
(5)
1,91
(9)
2017/164/EU – za djelatnosti podzemnog rudarenja i bušenja tunela, do 21. 8. 2023. primjenjuju se vrijednosti navedene u zagradama
10102-43-9233-271-0dušikov monoksid2
(25)
2,5
(30)
2017/164/EU – za djelatnosti podzemnog rudarenja i bušenja tunela, do 21. 8. 2023. primjenjuju se vrijednosti navedene u zagradama
115-29-7204-079-4endosulfan (ISO);
1,2,3,4,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ilendimetil-sulfit;
1,4,5,6,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ilendimetilen-sulfit
0,10,3
13838-16-9237-553-4enfluran50383
106-89-8203-439-8epiklorohidrin;
1-kloro-2,3-epoksipropan
1,92019/130alergen koža (3), Karc 1B
114-07-8204-040-1eritromicin0,4
64-17-5200-578-6etanol;
etil-alkohol
10001900
75-08-1200-837-3etantiol (etil-merkaptan)0,51,325,2
141-78-6205-500-4etil-acetat20073440014682017/164/EU
140-88-5205-438-8etil-akrilat52110422009/161/EUkoža, alergen koža
75-04-7200-834-7etilamin59,42000/39/EZ
7085-85-0230-391-5etil-cijanoakrilat0,31,5koža
100-41-4202-849-4etilbenzen1004422008842000/39/EZkoža
107-15-3203-468-6etilendiamin;
1,2-diaminoetan
1025alergen
(koža i udisanje)
628-96-6211-063-0etilen dinitrat;
etilen-glikol dinitrat
0,050,3
104-76-7203-234-32-etilheksan-1-ol15,42017/164/EU
107-21-1203-234-3etandiol;
etilen-glikol
2052401042000/39/EZkoža
151-56-4205-793-9etilenimin;
aziridin
0,50,9Karc 1B,
Muta 1B
2104-64-5218-276-8O-etil O-4-nitrofenil fenilfosfonotioat;
EPN
0,5
75-21-8200-849-9etilen oksid;
oksiran
11,82017/2398koža (3), Karc 1B, Muta 1B
109-94-4203-721-0etil-format100308150462
24468-13-1246-278-92-etilheksil kloroformat18
541-41-3208-778-5etil-kloroformiat14,5
100-74-3202-885-04-etilmorfolin5242096
110-80-5203-804-12-etoksietanol;
etilen-glikol monoetil eter
282022/431/EUkoža (3), Repr 1B
111-15-9203-839-22-etoksietil-acetat;
etil-glikol acetat
2112022/431/EU

koža (3),

Repr 1B

106-50-3203-404-7p-fenilendiamin0,1alergen koža
122-60-1204-557-2fenilglicidil-eter;
2,3-epoksipropil-fenil-eter;
1,2-epoksi-3-fenoksipropan
1koža, alergen koža, Karc 1B
100-63-0202-873-5fenilhidrazin522koža, alergen koža, Karc 1B
59-88-1200-444-7fenilhidrazinijev klorid522koža, alergen koža, Karc 1B
27140-08-5248-259-0fenilhidrazin hidroklorid522koža, alergen koža, Karc 1B
52033-74-6257-622-2fenilhidrazinijev sulfat (2:1)522koža, alergen koža, Karc 1B
98-83-9202-705-02-fenilpropen;
α-metilstiren
502461004922000/39/EZ
944-22-9213-408-0fonofos (ISO);
O-etil-fenil-etil-fosfonoditioat
0,1
108-95-2203-632-7fenol284162009/161/EUkoža
115-90-2204-114-3fensulfotion (ISO);
O,O-dietil-O-4-metil-sulfinil-fenil-fosforotioat
0,1
900-95-8212-984-0fentin acetat (ISO);
trifenilkositrov acetat
0,10,2koža
76-87-9200-990-6fentin hidroksid (ISO);
trifenilkositrov hidroksid
0,10,2koža
55-38-9200-231-9fention (ISO);
O,O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)-fosforotioat
0,2
7782-41-4231-954-8fluor11,5823,162000/39/EZ
--fluoridi, anorganski2,52000/39/EZ
16961-83-4241-034-8fluorosilicijska kiselina2,5
50-00-0200-001-8formaldehid0,30,370,60,742019/983

Alergen koža (8), Karc 1 B

Granična vrijednost 0,62 mg/m3 ili 0,5 ppm za zdravstveni i pogrebni sektor te sektor balzamiranje do 11. srpnja 2024.

75-12-7200-842-0formamid20373056Repr 1B
98-01-1202-627-72-furaldehid
(furfural)
28520koža
298-02-2206-052-2forat (ISO);
O,O-dietil-tiometil-fosforoditioat
0.050,2
7803-51-2232-260-8fosfin0,10,140,20,282006/15/EZ
1002-5-87-3233-046-7fosforil triklorid0,010,0640,020,132019/1831
7664-38-2231-633-2fosforna kiselina;
ortofosforna kiselina
122000/39/EZ
10026-13-8233-060-3fosforov pentaklorid12006/15/EZ
1314-56-3215-236-1fosforov pentoksid0,212006/15/EZ
7719-12-2231-749-3fosforov triklorid1,10,52,9
7723-14-0231-768-7fosfor0,10,3
75-44-5200-870-3fozgen;
karbonil-klorid
0,020,080,10,42000/39/EZ
85-44-9201-607-5ftalanhidrid412koža, alergen (koža i udisanje)
98-00-0202-626-1furfuril-alkohol1040
7782-65-2231-961-6germanijev tetrahidrid0,20,640,61,9
56-81-5200-289-5glicerol10
55-63-0200-240-8glicerol trinitrat;
nitroglicerin
0,010,0950,020,192017/164/EUkoža
111-30-8203-856-5glutaraldehid;
glutaral;
1,5-pentandial
0,050,20,050,2alergen
(koža i udisanje)
--građevinski keramički vatrootporan materijal
-vlakna i specijalno ciljana vlakna
5
(1vl/cm3)
--halogeni platinski spojevi
(kao Pt)
0,002
151-67-7205-796-5halotan1082
110-54-3203-777-6n-heksan20722006/15/EZkoža
591-78-6209-731-1heksan-2-on;
metil-butil-keton; butil-metil-keton; metil-n-butil-keton
521
142-82-5205-563-8n-heptan50020852000/39/EZkoža
110-43-0203-767-1heptan-2-on;
metil-amil-keton
502381004752000/39/EZkoža
106-35-4203-388-1heptan-3-on;
butil-etil-keton
20952000/39/EZ
302-01-2206-114-9hidrazin0,010,0132017/2398koža, alergen koža (3), Karc 1B
123-31-9204-617-8hidrokinon;
1,4-dihidroksibenzen;
kinol
0,5alergen koža
75-86-5200-909-42-hidroksi-2-metilpropionitril;
2-cijanopropan-2-ol;
aceton cijanohidrin
0,250,9
123-42-2204-626-74-hidroksi-4-metil-pentan-2-on (diaceton-alkohol)5024175362
999-61-1220-852-9hidroksipropil-akrilat0,52,7alergen koža
111-42-2203-868-02,2’-iminodietanol;
dietanolamin
315koža
95-13-6202-393-6inden10481572
7440-74-6231-180-0indij i spojevi (kao In)0,10,3
--emisije ispušnih plinova dizelskih motora0,05 (4)2019/130Granična vrijednost primjenjuje se od 21.2.2023. Za podzemno rudarenje i izgradnju tunela granična vrijednost primjenjuje se od 21.2.2026.
7440-65-5231-174-8itrij13
123-51-3204-633-5izoamil alkohol51810372019/1831
110-19-0203-745-1izobutil-acetat502411507232019/1831
--izocijanati, svi (kao – NCO), izuzev metil izocijanata0,020,07
26675-46-7247-897-7izofluran50383
26952-21-6248-133-5izooktanol (smjesa izomera)50271
78-78-4201-142-8izopentan;
2-metilbutan
100030002006/15/EZ
123-92-2204-662-3izopentil-acetat502701005402000/39/EZ
108-21-4203-561-1izopropil-acetat200849
108-23-6203-563-2izopropil-kloroformat15,1
7553-56-2231-442-4jod0,11,1
75-47-8200-874-5jodoform0,69,8116
74-88-4200-819-5jodometan;
metil-jodid;
212koža
--kadmij i njegovi anorganski spojevi0,001 (5)2019/983Granična vrijednost 0,004 mg/m3 do 11. srpnja 2027.
7440-43-9231-152-8kadmijevi (nepiroforni) spojevi (kao Cd)0,025Karc 1B
7790-79-6232-222-0kadmijev fluorid (kao Cd)0,025Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B
7790-80-9232-223-6kadmijev jodid (kao Cd)0,025
10108-64-2233-296-7kadmijev klorid (kao Cd)0,025Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B
1306-19-0215-146-2kadmijev oksid (nepiroforni kao Cd)0,0250,05Karc 1B
10124-36-4233-331-6kadmijev sulfat (kao Cd)0,025Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B
1306-23-6215-147-8kadmijev sulfid i pigmenti (kao Cd)0,03 RKarc 1B
(za sulfid)
156-62-7205-861-8kalcijev cijanamid0,51
1305-62-0215-137-3kalcijev dihidroksid1 R (14)4 R (14)2017/164/EU
471-34-1207-439-9kalcijev karbonat10 U
4 R
1305-78-8215-138-9kalcijev oksid

1 R

(14)

4 R

(14)

2017/164/EU
1344-95-2215-710-8kalcijev silikat10 U
4 R
151-50-8205-792-3kalijev cijanid (kao cijanid)152017/164/EUkoža
1310-58-3215-181-3kalijev hidroksid;
kaustična potaša
2
7722-64-7231-760-3kalijev permanganat5
1332-58-7310-194-1kaolin2 R
105-60-2203-313-2ε-kaprolaktam (prašina i para)10402000/39/EZkoža
133-06-2205-087-0kaptan (ISO);
1,2,3,6-tetrahidro-N-(triklorometiltio)ftalimid
515alergen koža
--keramička vlakna vatrootporna, razvrstane kao karcinogene tvari0,3 (vl/cm3)2017/2398
463-51-4207-336-9keten0,50,871,52,6
7782-50-5231-959-5klor0,51,52006/15/EZkoža
10049-04-4233-162-8klorov dioksid0,10,280,30,84
107-20-0203-472-8kloroacetaldehid13,3
532-27-4208-531-1kloroacetofenon0,050,32
106-47-8203-401-04-kloroanilin0,040,2alergen koža, Karc 1B
108-90-7203-628-5klorobenzen;
monoklorobenzen
52315702006/15/EZkoža
75-45-6200-871-9klorodifluorometan100036002000/39/EZ
75-00-3200-830-5kloroetan1002682006/15/EZ
107-07-3203-459-72 – kloroetanol;
etilen-klorohidrin
13,4
67-66-3200-663-8kloroform;
triklorometan
2102000/39/EZkoža
74-87-3200-817-4klorometan20422019/1831
100-00-5202-809-61-kloro-4-nitrobenzen12
79-11-8201-178-4kloroctena kiselina0,31,2
95-69-2202-441-64-kloro-o-toluidin0,01Karc 1B
7790-94-5232-234-6klorosulfonska kiselina1
2921-88-2220-864-4kloropirifos (ISO);
O,O-dietil-O-3,5,6-trikloro-2-piridil-fosforotioat
0,20,6
7440-48-4231-158-0kobalt i spojevi (kao Co)0,1alergen
(koža i udisanje)
7646-79-9231-589-4kobaltov diklorid (kao Co)0,1Karc 1B, Repr 1B, alergen (koža i udisanje)
10124-43-3233-334-2kobaltov sulfat (kao Co)0,1Karc 1B, Repr 1B, alergen (koža i udisanje)
--kositar, anorganski spojevi kao Sn (osim SnH4)291/322/EEZ
--kositar, organski spojevi, osim ciheksatina (kao Sn)0,10,2
--kremena zemlja (amorfna)6 U
2,4 R
1319-77-3215-293-2krezol (svi izomeri)52291/322/EEZ
76-14-2200-937-7kriofloran1000711012508890
14464-46-1238-455-4kristalni SiO2 (kristobalit)0,05
14808-60-7238-878-4kristalni SiO2, kvarc0,1
15468-32-3239-487-1kristalni SiO2, tridimit0,05
7440-47-3231-157-5krom, metal (kao Cr)2
--krom metalni, spojevi s anorganskim kromom (II) i spojevi s anorganskim kromom (III) (netopljivi)22006/15/EZ
24613-89-6246-356-2krom(III) kromat;
dikromov tris(kromat);
kromov kromat
2alergen koža, Karc 1B
1333-82-0215-607-8kromov(VI) trioksid0,05Karc 1A, Muta 1B, alergen (koža i udisanje)
14977-61-8239-056-8kromil diklorid;
kromov oksiklorid
0,05alergen koža, Karc 1B, Muta 1B,
--
kromovi (VI) spojevi koji su karcinogene tvari (kao Cr)
0,0052017/2398→ 0,010 mg/m3 do 17. 1. 2025.
→ 0,025 mg/m3 do 17. 1. 2025. za postupke zavarivanja ili rezanja plazmom ili slične takve postupke pri kojima nastaje dim
1330-20-7215-535-7ksilen (svi izomeri)502211004422000/39/EZkoža
108-38-3203-576-3m-ksilen502211004422000/39/EZkoža
95-47-6202-422-2o-ksilen502211004422000/39/EZ
106-42-3203-396-5p-ksilen502211004422000/39/EZkoža
98-82-8202-704-5

2-fenilpropan

(kumen) (10)

1050502502019/1831


koža

--kvarcni pijesak0,1 R
60676-86-0262-373-8kvarcno staklo0,08 R
7580-67-8231-484-3litijev hidrid0,02 (5)2017/164/EU
1310-65-2215-183-4litijev hidroksid1
546-93-0208-915-9magnezijev karbonat;
magnezit
10 U
4 R
1309-48-4215-171-9magnezijev oksid, dim10 U
4 R
7439-96-5231-105-1mangan i anorganski spojevi mangana (kao Mn)0,2 U (5)
0,05 R (14)
2017/164/EU
121-75-5204-497-7malation (ISO);
1,2-bis(etoksikarbonil)-etil-O,O-dimetil-fosforoditioat
10alergen koža
79-41-4201-204-4metakrilna kiselina;
2-metil-propenonska kiselina
207240143
126-98-7204-817-5metakrilonitril;
2-metil-2-propen nitril
12,8alergen koža
67-56-1200-659metanol2002602006/15/EZkoža
74-93-1200-822-1metantiol;
metil-merkaptan
0,51
79-20-9201-185-2metil-acetat200616250770
96-33-3202-500-6metil-akrilat51810362009/161/EUkoža, alergen koža
626-38-0210-946-81-metil-butil-acetat502701005402000/39/EZ
107-31-3203-481-7metil-format501251002502017/164/EUkoža
624-83-9210-866-3metil-izocijanat0,022009/161/EUkoža, alergen (koža i udisanje)
75-55-8200-878-72-metilaziridin;
propilenimin
0,05Karc 1B
123-51-3204-633-53-metil-1-butanol100366125458
137-05-3205-275-2mekrilat;
metil-2-cijanoakrilat
0,31,4koža
101-77-9202-974-44,4’-metilendianilin;
4,4’-diaminodifenilmetan
0,082019/130alergen koža, Karc 1B
1338-23-4215-661-2metil-etil-keton peroksid0,21,5
80-62-6201-297-1metil-metakrilat;
metil-2-metil-prop-2-enoat;
metil-2-metil-propenoat
501002009/161/EUkoža, alergen koža
583-60-8209-513-62-metilcikloheksanon5023375350
25639-42-3247-152-6metilcikloheksanol5023775356
100-61-8202-870-9N-metilanilin0,52,2
110-12-3203-737-85-metil-heksan-2-on;
izoamil-metil-keton
20952000/39/EZ
541-85-5208-793-75-metil-heptan-3-on1053201072000/39/EZ
107-41-5203-489-02-metil-pentan-2,4-diol2512325123koža
108-11-2203-551-74-metil-pentan-2-ol;
metil-izobutil-karbiniol
2510640170
108-10-1203-550-14-metil-pentan-2-on;
izobutil-metil-keton
2083502082000/39/EZ
78-83-1201-148-02-metil-propan-1-ol;
izo-butanol
5015475231koža
75-65-0200-889-72-metil-propan-2-ol;
tert-butil alkohol
100308150462
872-50-4212-828-1N-metil-2-pirolidon;
1-metil-2-pirolidon
104020802022/431/EU

koža (3),

Repr 1B

1634-04-4216-653-1MTBE;
tert-butil-metil-eter;
2-metoksi-2-metil-propan
50183,51003672009/161/EUkoža
109-86-4203-713-72-metoksietanol;
etilen-glikol monometil-eter
12022/431/EU

koža (3),

Repr 1B

111-77-3203-906-62-(2-metoksietoksi)etanol;
dietilen-glikol monometil-eter
1050,12006/15/EZkoža
110-49-6203-772-92-metoksietil-acetat;
metil-glikol-acetat
12022/431/EU

koža (3),

Repr 1B

108-65-6203-603-92-metoksi-1-metil-etil-acetat502751005502000/39/EZkoža
34590-94-8252-104-22-metoksimetil-etoksipropanol503082000/39/EZkoža
107-98-2203-539-11-metoksi-2-propanol;
monopropilen-glikol metil-eter
1003751505682000/39/EZ
108-67-8203-604-4mezitilen;
1,3,5-trimetilbenzen
201002000/39/EZ
12001-26-2601-648-2mika (tinjac, liskun)10 U
0,8 R
--MMMF (strojno mineralno vlakno)5
(2 vl/cm3)
--mineralna ulja koja su prethodno korištena u motorima s unutarnjim izgaranjem za podmazivanje i hlađenje pokretnih dijelova u motoru2019/130koža (3)
--molibdenovi spojevi (kao Mo) –
topivi spojevi –
netopivi spojevi

5
10

10
20
110-91-8203-815-1morfolin103620722006/15/EZ
64-18-6200-579-1mravlja kiselina592006/15/EZ
--nafte100400
91-20-3202-049-5naftalen105091/322/EEZ
68476-85-7270-704-2naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži ≥ 0,1 % 1,3-butadiena);
naftni plin;
[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]
1000175012502180Karc 1A,
Muta 1B
26628-22-8247-852-1natrijev azid0,10,32000/39/EZkoža
143-33-9205-599-4natrijev cijanid (kao cijanid)152017/164/EUkoža
7631-90-5231-548-0natrijev hidrogensulfit;
natrijev bisulfit
5
1310-73-2215-185-5natrijev hidroksid;
kaustična soda
2
463-82-1207-343-7neopentan;
2,2-dimetilpropan
100030002006/15/EZ
7440-02-0231-111-4nikal0,5alergen koža
--nikal – anorganski spojevi osim niklovog tetrakarbonila –
topivi u vodi (kao Ni) –
netopivi u vodi (kao Ni)

0,01
0,5

-
1
Karc 1A
--spojevi nikla-

0,01 (2)

0,05 (5)

--2022/431/EU

Preosjetljivost kože

Granična vrijednost 0,01 mg/m3 primjenjuje se od 18. siječnja 2025.

Preosjetljivost dišnih putova

Granična vrijednost 0,05 mg/m3 primjenjuje se od 18. siječnja 2025. Do tada se primjenjuje granična vrijednost od 0,1 mg/m3.

54-11-5200-193-3nikotin (ISO);
3-[(2S)-1-metilpirolidin-2-il)]piridin
0,52006/15/EZkoža
98-95-3202-716-0nitrobenzen0,212022/431/EUkoža (3), Repr 1B
79-24-3201-188-9nitroetan20621003122017/164/EUkoža
75-52-5200-876-6nitrometan100254150381
79-46-9201-209-12-nitropropan5182017/2398Karc 1B
88-72-2201-853-32-nitrotoluen0,5

Karc 1B,

Muta 1B

64-19-7200-580-7octena kiselina102520502017/164/EU
460-19-5207-306-5oksalonitril;
cijanogen
1022
144-62-7205-634-3oksalna kiselina12006/15/EZ
101-80-4202-977-04,4’-oksidianilin;
p-aminofenil eter
0,1Karc 1B, Muta 1B
79-57-2201-212-8oksitetraciklin0,1
7439-92-1231-100-4olovo i njegovi anorganski spojevi0,152022/431/EURepr 1A
(osim za olovni klorid fluorid jodid)
111-46-6203-872-22,2’-oksibisetanol; dietilen-glikol23101
20816-12-0244-058-7osmijev tetroksid
(kao Os);
osmijeva kiselina
0,00020,0020,00060,006
10028-15-6233-069-2ozon0,20,4
103-90-2203-157-5paracetamol10
8002-74-2232-315-6parafinski vosak, dim26
1910-42-5217-615-7parakvat diklorid;
1,1-dimetil-4,4’-bipiridinij-diklorid
0,08 Rkoža
13463-40-6236-670-8pentakarbonil željezo
(kao Fe)
0,010,08
115-77-5204-104-9pentaeritritol10 U
4 R
20
87-86-5201-778-6pentaklorofenol0,001koža
109-66-0203-692-4pentan100030002006/15/EZ
107-87-9203-528-1pentan-2-on200716250895
96-22-0202-490-3pentan-3-on;
dietil-keton
200716250895
628-63-7211-047-3pentil-acetat502701005402000/39/EZ
13562-81-7672-728-23-pentil-acetat502701005402000/39/EZ
1918-02-1217-636-1pikloram;
4-amino-3,5,6-trikloropiridin-2-karboksilna kiselina
1020
88-89-1201-865-9pikrinska kiselina;
2,4,6-trinitrofenol
0,191/322/EEZ
110-85-0203-808-3piperazin0,10,32000/39/EZalergen
(koža i udisanje)
142-64-3205-551-2piperazin dihidroklorid0,10,3koža, alergen
(koža i udisanje)
110-89-4203-813-0piperidin13,5
7440-06-4231-116-1platina (metal)191/322/EEZ
--platina spojevi, topivi (osim određenih halogenih spojeva platine) (kao Pt)0,002
--smjese policikličkih aromatskih ugljikovodika, posebice one koje sadrže benzopiren, koje su karcinogene u smislu ove Direktive2019/130koža (3)
1336-36-3215-648-1poliklorobifenili;
PCB
0,1
9002-86-218-338-8polivinilklorid10 U
4 R
504-29-0207-988-42-piridilamin0,5227,8
110-86-1203-809-9piridin51591/322/EEZ
120-80-9204-427-5pirokatekol;
1,2-dehidroksibenzen
523koža
--prašina brašna1030
--prašine tvrdog drva2 (1)2017/2398→ 3 mg/m3 do
17. 1. 2023.
10101-41-4600-148-1prašina gipsa10 U
4 R
7782-42-5231-955-3prašina grafita10 U
4 R
--prašina gume (procesna)
-dim gume
6
0,6
--prašina lijevanog željeza10 U
4 R
--prašina pepela od goriva10 U
4 R
--prašina pamuka2,5
65997-15-1266-043-4prašina portland cementa10 U
4 R
1302-74-5-prašina smirka (korund)10 U
4 R
--prašina škroba10 U
4 R
--prašina vune (procesna)10
--prašina žita10
26499-65-0607-950-0prašina žbuke10 U
4 R
57-55-6200-338-0propan-1,2-diol –
ukupno pare i čestice –
samo čestice

150
-

474
10
71-23-8200-746-9propan-1-ol;
n-propanol
200500250625
67-63-0200-661-7propan-2-ol;
izopropilni alkohol;
izopropanol
4009995001250
109-60-4203-686-1propil-acetat2008492501060
75-56-9200-879-2propilen oksid;
1,2-epoksipropan;
metil-oksiran
12,42017/2398Karc 1B, Muta 1B
79-09-4201-176-3propionska kiselina103120622000/39/EZ
107-19-7203-471-2prop-2-in-1-ol;
propargil-alkohol
12,337
114-26-1204-043-8propoksur (ISO);
2-izopropiloksifenol-N-metil-karbamat;
2-izopropoksifenil-metil-karbamat
0,52
525-66-6208-378-0propranolol26
108-46-3203-585-2rezorcinol;
1,3-benzendiol
10452006/15/EZkoža
7440-16-6231-125-0rodij (kao Rh) –
dim i prašina metala –
topivi spojevi

0,1
0,001

0,3
0,003
8050-09-7232-475-7rosin (dim);
kolofonij
0,050,15alergen koža
83-79-4201-501-9rotenon;
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on
510koža
57-50-1200-334-9saharoza D (+)1020
7782-49-2231-957-4selen0,1
--selenovi spojevi osim kadmijeva sulfoselenida i vodikovog selenida0,1
7803-62-5232-263-4silan (SiH4)0,50,6711,3
7440-21-3231-130-8silicij10 U
4 R
--silicijev dioksid,
respirabilna prašina

0,1 R

(2)

2017/2398
409-21-2206-991-8silicijev karbid10 U
4 R
7440-22-4231-131-3srebro, metal0,12000/39/EZ
-231-131-3srebro (topljivi spojevi kao Ag)0,012006/15/EZ
100-42-5202-851-5stiren1004302501080koža
57-92-1200-355-3streptomicin0,1
3689-24-5222-995-2sulfotep (ISO);
O,O,O,O-tetraetil-ditiopirofosfat
0,12000/39/EZkoža
2699-79-8220-281-5sulfuril difluorid5211042
2551-62-4219-854-2sumporov heksafluorid1000607012507590
7664-93-9231-639-5

sumporna kiselina

(magla) (12) (13)

0,052009/161/EU
7446-09-5231-195-2sumporov dioksid0,51,312,72017/164/EU
9014-01-1232-752-2suptilizin0,00004koža, alergen udisanje
--talijevi spojevi, topivi (kao Ta)0,1
14807-96-6238-877-9talk
(Mg3H2(SiO3)4)
1 R
7440-25-7231-135-5tantal510
--telur i spojevi (kao Te) osim vodikov telurid0,1
61788-32-7262-967-7terfenil, hidrogenirani2195482017/164/EU
26140-60-3247-477-3

terfenili, svi

izomeri

0,54,8
8006-64-2232-350-7

terpentinsko

ulje

100566150850koža, alergen koža
79-27-6201-191-51,1,2,2-tetrabromoetan0,57,2
78-10-4201-083-8tetraetil-ortosilikat;
etil-silikat
5442017/164/EU
811-97-2212-377-01,1,1,2-tetrafluoroetan;
norfluran
10004240
109-99-9203-726-8tetrahidrofuran501501003002000/39/EZkoža
13463-39-3236-669-2tetrakarbonilnikal (kao Ni);
niklov tetrakarbonil
0,10,24Repr 1B
127-18-4204-825-9tetrakloroetilen20138402752017/164/EUkoža
7722-88-5231-767-1tetranatrijev-pirofosfat5
7719-09-7231-748-8tionil-klorid;
tionil-diklorid
14,9
13463-67-7236-675-5titanov dioksid10 U
4 R
108-88-3203-625-9toluen501921003842006/15/EZkoža
98-59-9202-684-8p-toluensulfonil klorid;
tosil klorid
5
119-93-7204-358-04,4’-bi-o-toluidin0,0030,030,0120,12Karc 1B
95-53-4202-429-0o-toluidin;
2-aminotoluen
0,10,52017/2398

koža (3),

Karc 1B

126-73-8204-800-2tributil-fosfat, svi izomeri55
121-44-8204-469-4trietilamin28,4312,62000/39/EZkoža
115-86-6204-112-2trifenil-fosfat36
2451-62-9219-514-3triglicidil izocijanurat (TGIC);
1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
0,1alergen koža, Muta 1B
120-82-1204-428-01,2,4-triklorobenzen215,1537,82000/39/EZkoža
71-55-6200-756-31,1,1-trikloroetan;
metil kloroform
10055520011102000/39/EZ
79-01-6201-167-4trikloroetilen;
trikloroeten
1054,730164,12019/130

koža (3),

Karc 1B

76-06-2200-930-9trikloronitrometan;
kloropikrin
0,10.680,32,1koža
98-07-7202-634-5α,α,α-triklorotoluen;
benzotriklorid
0,0120,1koža, Karc 1B
78-30-8201-103-5trikrezil-fosfat (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-);
tritolil-fosfat (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)
0,10,3
75-50-3200-875-0trimetilamin24,9512,52019/1831
137-17-7205-282-02,4,5-trimetilanilin1Karc 1B
95-63-6202-436-91,2,4-trimetilbenzen201002000/39/EZ
526-73-8208-394-81,2,3-trimetilbenzen201002000/39/EZ
25551-13-7247-099-9trimetilbenzen, svi izomeri25125
78-59-1201-126-0

3,5,5-trimetil-cikloheks-

2-enon; izoforon

529
121-45-9204-471-5trimetil-fosfit210
118-96-7204-289-62,4,6-trinitrotoluen;
TNT
0,5
1333-86-4215-609-9ugljik-crni3,57
124-38-9204-696-9ugljikov dioksid500090002006/15/EZ
75-15-0200-843-6ugljikov disulfid5152009/161/EUkoža
630-08-0211-128-3ugljikov monoksid20
(30)
23
(35)
100
(200)
117
(232)
2022/431/EURepr 1A –
za djelatnosti podzemnog rudarenja i bušenja tunela, do 21. 8. 2023. primjenjuju se vrijednosti navedene u zagradama
56-23-5200-262-8ugljikov tetraklorid;
tetraklorometan
16,45322017/164/EUkoža
1314-62-1215-239-8vanadijev pentoksid;
divanadijev pentoksid
0,05
81-81-2201-377-6varfarin (ISO);
4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2H-kromen-2-on
0,51,5Repr 1A
108-05-4203-545-4vinil acetat517,61035,22009/161/EU
75-01-4200-831-0vinil-klorid monomer;
kloroetilen
12,62017/2398Karc 1A
75-35-4200-864-0viniliden klorid;
1,1-dikloretilen
1040
10035-10-6233-113-0vodikov bromid26,72000/39/EZ
7664-39-3231-634-8vodikov fluorid1,81,532,52000/39/EZ
7647-01-0231-595-7vodikov klorid5810152000/39/EZ
7722-84-1231-765-0vodikov peroksid11,422,8
7783-07-5231-978-9vodikov selenid (kao Se);
dihidrogen selenid
0,020,070,050,172000/39/EZ
7783-06-4231-977-3vodikov sulfid5710142009/161/EU
--volfram i njegovi spojevi (netopivi)53
--volframovi spojevi (topivi)15
1309-37-1215-168-2željezov(III) oksid –
dim (kao Fe) –
prašina

5
10U, 4R

10
-
--željezove soli (kao Fe)12
7439-97-6231-106-7živa0,02Repr 1B
--dvovalentni anorganski spojevi žive uključujući živin(II) oksid i živin(II) klorid (mjeren kao Hg) (11)0,022022/431/EU
--živini organski spojevi
(kao Hg)
0,01

(1) Inhalabilna čestica: ako su prašine tvrdog drva pomiješane s drugim vrstama drvne prašine, granična vrijednost primjenjuje se na sve drvne prašine koje se nalaze u toj smjesi.

(2) Respirabilna čestica.

(3) Znatan doprinos ukupnom opterećenju tijela moguć izloženošću preko kože.

(4) Mjereno kao elementarni ugljik.

(5) Frakcija koju je moguće udahnuti.

(6) Frakcija koju je moguće udahnuti. Frakcija koju je moguće udahnuti u onim državama članicama u kojima se na dan stupanja na snagu ove Direktive primjenjuje sustav biomonitoringa s biološkom graničnom vrijednosti do najviše 0,002 mg Cd/g kreatinina u urinu.

(7) Tvar može prouzročiti preosjetljivost kože i preosjetljivost dišnih putova.

(8) Tvar može prouzročiti preosjetljivost kože.

(9) Izmjereno ili izračunano u odnosu na vremenski ponderiranu prosječnu vrijednost za referentno osmosatno razdoblje.

(10) Tijekom praćenja izloženosti trebalo bi uzeti u obzir relevantne vrijednosti biološkog praćenja kako je predložio Znanstveni odbor za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima (SCOEL).

(11) Tijekom praćenja izloženosti živi i njezinim dvovalentnim anorganskim spojevima treba uzeti u obzir relevantne tehnike biološkog praćenja kojima se dopunjuju indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti.

(12) Prilikom odabira odgovarajuće metode praćenja izloženosti treba uzeti u obzir potencijalna ograničenja i smetnje koje se mogu pojaviti u prisutnosti drugih spojeva sumpora.

(13) Magla je definirana kao torakalna frakcija.

(14) Frakcija koja udisanjem može doprijeti u pluća.

(15) Granična vrijednost kratkotrajne izloženosti u odnosu na referentno razdoblje od 1 minute.

Napomena o koži pripisana graničnim vrijednostima profesionalne izloženosti ukazuje na mogućnost većeg unosa kroz kožu.
Članak 13.

U Prilogu IV. Tablica bioloških graničnih vrijednosti, ispod retka CAS broj 7439-92-1 koji se odnosi na olovo (elementarno i anorganski spojevi), dodaje se novi redak koji glasi:

CAS brojŠtetna kemijska tvarKarakteristični pokazateljBiološki uzorakVrijeme uzimanja uzorakaBiološke granične vrijednostiNapomena
Olovo i njegovi ionski spojeviolovokrv70 µg Pb/100 ml krvi

zdravstveni nadzor provodi se ako je izloženost koncentraciji olova u zraku veća od 0,075 mg/m3, izračunato kao vremenski ponderirani prosjek tijekom 40 sati tjedno, ili ako se za pojedinačne radnike mjeri razina olova u krvi veća od 40 µg Pb/100 ml krvi.

Uporaba apsorpcijske spektrometrije ili metode koja daje jednako vrijedne rezultate


Članak 14.

Prilog VII. mijenja se i glasi:

PRILOG VII.

RAZVRSTAVANJE I OZNAČAVANJE OPASNIH TVARI I SMJESA PREMA UREDBI (EZ) BR. 1272/2008

(Uredba CLP – engl. Classification, Labelling and Packaging)

RazvrstavanjeOznačavanje
OpasnostKod kategorijePiktogram

Oznaka
opasnosti

(signalna riječ)

Oznake upozorenja (H)
RazredKategorijaOznakaTekst upozorenja
FIZIKALNE OPASNOSTI – Dio 2. Priloga I.
EksploziviNestabilni eksplozivNestab. ekspl.

GHS01

OpasnostH200Nestabilni eksploziv
Podrazred 1.1Ekspl. 1.1H201Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera
Podrazred 1.2Ekspl. 1.2H202

Eksplozivno;

velika opasnost od rasprskavanja

Podrazred 1.3Ekspl. 1.3H203Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja
Podrazred 1.4Ekspl. 1.4UpozorenjeH204Opasnost od vatre ili rasprskavanja
Podrazred 1.5Ekspl. 1.5-OpasnostH205U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera
Podrazred 1.6Ekspl. 1.6---Nema oznake upozorenja
Desenzitirani eksplozivi1. kategorijaDesen. ekspl. 1

GHS02

OpasnostH206Opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa
2. kategorijaDesen. ekspl. 2H207Opasnost od vatre ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa
3. kategorijaDesen. ekspl. 3Upozorenje
4. kategorijaDesen. ekspl. 4H208Opasnost od vatre; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa

Zapaljivi plinovi

(uključujući kemijski nestabilne plinove)

1.A kategorija zapaljivih plinova i

plinovi svrstani u 1.A kategoriju koji ispunjavaju kriterije za piroforne ili nestabilne plinove kategorija A/B

Zap. plin 1.A

GHS02

OpasnostH220Vrlo lako zapaljivi plin
Pir. plin

H220

H232

Vrlo lako zapaljivi plin

Može se spontano zapaliti u dodiru sa zrakom

Kem. nestab. plin A

H220

H230

Vrlo lako zapaljivi plin

Može reagirati eksplozivno čak i bez prisustva zraka

Kem. nestab. plin B

H220

H231

Vrlo lako zapaljivi plin

Može reagirati eksplozivno čak i bez prisustva zraka pri povišenom tlaku i/ili temperaturi

1.B kategorijaZap. plin 1.BH221Zapaljivi plin
2. kategorijaZap. plin 2-UpozorenjeH221Zapaljivi plin
Aerosoli1. kategorijaAerosol 1

GHS02

Opasnost

H222

H229

Vrlo lako zapaljivi aerosol

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije

2. kategorijaAerosol 2Upozorenje

H223

H229

Zapaljivi aerosol

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije

3. kategorijaAerosol 3-UpozorenjeH229Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije
Oksidirajući plinovi1. kategorijaOks. plin 1

GHS03

OpasnostH270Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans
Plinovi pod tlakom(1)Stlačeni plinStlač. plin

GHS04

UpozorenjeH280Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju
Ukapljeni plin
Ohlađeno ukapljeni plinH281Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede
Otopljeni plinH280Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju
(1) = razred opasnost »Plinovi pod tlakom« razvrstavaju se u jednu od četiri skupine u skladu s njihovim fizikalnim stanjem prilikom pakiranja tj. ne razvrstavaju se u kategorije
Zapaljive tekućine1. kategorijaZap. tek. 1

GHS02

OpasnostH224Vrlo lako zapaljiva tekućina i para
2. kategorijaZap. tek. 2H225Lako zapaljiva tekućina i para
3. kategorijaZap. tek. 3UpozorenjeH226Zapaljiva tekućina i para
Zapaljive krutine1. kategorijaZap. krut. 1OpasnostH228Zapaljiva krutina
2. kategorijaZap. krut. 2Upozorenje

Samoreagirajuće tvari i smjese(2)/

Organski peroksidi(2)

Tip ASamoreag. A

GHS01

OpasnostH240Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju
Org. peroks. A
Tip BSamoreag. B

GHS01 + GHS02

H241

Zagrijavanje može

uzrokovati požar ili eksploziju

Org. peroks. B
Tipovi C i DSamoreag. CD

GHS02

OpasnostH242Zagrijavanje može uzrokovati požar
Org. peroks. CD
Tipovi E i FSamoreag. EFUpozorenje
Org. peroks. EF
Tip GSamoreag. G----
Org. peroks. G----
(2) = dva različita razreda opasnosti imaju iste kategorije (zbog toga su zajedno grupirani)
Piroforne tekućine1. kategorijaPiro. tek. 1

GHS02

OpasnostH250Samozapaljivo u dodiru sa zrakom
Piroforne krutine1. kategorijaPiro. krut. 1
Samozagrijavajuće tvari i smjese1. kategorijaSamozagr. 1OpasnostH251

Samozagrijavanje; može

se zapaliti

2. kategorijaSamozagr. 2UpozorenjeH252Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti
Tvari i smjese koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove1. kategorijaReakc. s vodom 1OpasnostH260U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti
2. kategorijaReakc. s vodom 2OpasnostH261U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove
3. kategorijaReakc. s vodom 3Upozorenje

Oksidirajuće tekućine(2)

/

Oksidirajuće krutine(2)

1. kategorijaOks. tek. 1

GHS03

OpasnostH271Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans
Oks. krut. 1
2. kategorijaOks. tek. 2OpasnostH272Može pojačati požar; oksidans
Oks. krut. 2
3. kategorijaOks. tek. 3Upozorenje
Oks. krut. 3
(2) = dva različita razreda opasnosti imaju iste kategorije (zbog toga su zajedno grupirani)
Tvari i smjese nagrizajuće za metale1. kategorijaNagriz. metal 1

GHS05

UpozorenjeH290Može nagrizati metale
OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE – Dio 3. Priloga I.
Akutna toksičnost1. kategorijaAk. toks. 1

GHS06

Opasnost

H300

H310

H330

Smrtonosno ako se proguta

Smrtonosno u dodiru s kožom

Smrtonosno ako se udiše

2. kategorijaAk. toks. 2
3. kategorijaAk. toks. 3

H301

H311

H331

Otrovno ako se proguta

Otrovno u dodiru s kožom

Otrovno ako se udiše

4. kategorijaAk. toks. 4

GHS07

Upozorenje

H302

H312

H332

Štetno ako se proguta

Štetno u dodiru s kožom

Štetno ako se udiše

Nagrizanje/nadraživanje kože1. kategorija(3)Nagriz. koža 1

GHS05

OpasnostH314Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
Potkategorija 1.ANagriz. koža 1.A
Potkategorija 1.BNagriz. koža 1.B
Potkategorija 1.CNagriz. koža 1.C
2. kategorijaNadraž. koža 2

GHS07

UpozorenjeH315Nadražuje kožu
(3) = nagrizajuće tvari se razvrstavaju u 1. kategoriju ako nema dovoljno podataka za potkategorizaciju
Teška ozljeda oka/nadraživanje oka1. kategorijaOzlj. oka 1

GHS05

OpasnostH318Uzrokuje teške ozljede oka
2. kategorijaNadraž. oka 2

GHS07

UpozorenjeH319Uzrokuje jako nadraživanje oka
Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

Preosjetljivost ako se udiše

1. kategorija(3) i potkategorije 1.A i 1.B

Resp. senz. 1., 1.A, 1.B

GHS08

OpasnostH334Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

Preosjetljivost u dodiru s kožom

1. kategorija(3) i potkategorije 1.A i 1.B

Derm. senz. 1., 1.A, 1.B

GHS07

UpozorenjeH317Može izazvati alergijsku reakciju na koži
(3) = tvari se razvrstavaju u 1. kategoriju ako nema dovoljno podataka za potkategorizaciju
Mutageni učinak na zametne stanice1. kategorija (Kategorija 1.A, 1.B)Muta. 1, 1.A ili 1.B

GHS08

OpasnostH340Može izazvati genetska oštećenja (4)
2. kategorijaMuta. 2UpozorenjeH341Sumnja na moguća genetska oštećenja (4)
Karcinogenost1. kategorija (Kategorija 1.A, 1.B)Karc. 1, 1.A ili 1.BOpasnost

H350

H350i

Može uzrokovati rak (4)

Može uzrokovati rak ako se udiše

2. kategorijaKarc. 2UpozorenjeH351Sumnja na moguće uzrokovanje raka (4)
(4) = navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost
Reproduktivna toksičnost1. kategorija (Kategorija 1.A, 1.B)Repr. 1, 1.A ili 1.B

GHS08

Opasnost

H360(5)

H360F(6)

H360D(6)

H360FD(6)

H360Fd(6)

H360Df(6)

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu

Može štetno djelovati na plodnost

Može naškoditi nerođenom djetetu

Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu.

Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.

Može naškoditi nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.

2. kategorijaRepr. 2Upozorenje

H361(5)

H361f(6)

H361d(6)

H361fd(6)

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost

Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.

Dodatna kategorija za učinke na dojenje ili dojenjemLakt.--H362Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom

(5) = (navesti konkretan učinak ako je poznat) (navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost)

(6) F = Plodnost, D = u razvoju (mala slova f, d = sumnja na moguće štetno djelovanje)

Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje1. kategorijaTCOJ 1

GHS08

OpasnostH370Uzrokuje oštećenje organa (7)
2. kategorijaTCOJ 2UpozorenjeH371Može uzrokovati oštećenje organa (7)
3. kategorijaTCOJ 3

GHS07

UpozorenjeH335Može nadražiti dišni sustav
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu
(7) = (ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato) (navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost)
Specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje1. kategorijaTCOP 1

GHS08

OpasnostH372Uzrokuje oštećenje organa (8) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (9)
2. kategorijaTCOP 2UpozorenjeH373Može uzrokovati oštećenje organa (8) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (9)

(8) = (ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato)

(9) = (navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost)

Opasnost od aspiracije1. kategorijaAspir. toks. 1

GHS08

OpasnostH304Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav
OPASNOSTI ZA OKOLIŠ – Dio 4. Priloga I.
Opasno za vodeni okoliš1. kategorija akutne toksičnostiAk. toks. vod. okol. 1

GHS09

UpozorenjeH400Vrlo otrovno za vodeni okoliš
1. kategorija kronične toksičnostiKron. toks. vod. okol. 1H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
2. kategorija kronične toksičnostiKron. toks. vod. okol. 2-H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
3. kategorija kronične toksičnostiKron. toks. vod. okol. 3--H412Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
4. kategorija kronične toksičnostiKron. toks. vod. okol. 4H413Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš
DODATNE OPASNOSTI – Dio 5. Priloga I.
Opasno za ozonski omotač1. kategorijaOzon 1

GHS07

UpozorenjeH420Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi


Napomena:

– tablica je izrađena po predlošku preuzetom s mrežnih stranica Health and Safety Authority: https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Chemical_and_Hazardous_Substances/

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/14
Urbroj: 524-03-03-01/2-23-25
Zagreb, 1. prosinca 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.